...? om hun ei s& sagde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...? om hun ei s& sagde."

Transkript

1 Dat,o/nr. Barnets navn Personalia Des. Gulbrand hkr%a~dw.a~~ld& Ud l agt som No 8 barnef ader mlavma Gevorben soldat. Hennes 2. leiermal. Faddere: Anna og Peter Esvaldeie, Hans og Ase Fuglerud,Christopher Avoldeie. 31.Des. Nils Ase Hansdtr. Bargeneie, Moderen angav for Mons Holmen a% hun blev besoven pk Christiania verket av en hun ikke kjente.hennes l. leiermal. Faddere:Lisbeth og Jens Bargeneie, Mari og Nils Olsen Bargeneie og faderen. Karen Olsdtr. Ingeborgriideies 5 uger gammelt som dade i sengen hos moderen, besigtiget av Engel Bekken, Ole Andersen som kom i huset,. Blev pub. abs. 9. April Inger NB! Den ukonfirmerede Lisbeth --- Olsdtr. Fink u- uzgte barn. Faddere:Amund Olsen og h.kirsti Svendsdtr.Breeneie,Halvor Olsen Finskud, Tarald Waaler, Mette Larsdtr.Bergseie.Leierm8let beggtt p& Dannum i Eidsvold sogn hvor hun tjente som her p& Breen.Ti1 barnefader udlagdes Ole Toramsen Valdres som tjente en tid p& Dannum og skal oppholde sig ved Byen. Da han blev confirmered tjente han Ltn.Ruud NB! Var Amund Olsen Breen eie og barnernoderen Lisbeth og i overvarelse av Paul Horgen og Smen og Ole Gulbrandsen Disen,udsagde at det b,emelte om Ole Torgersen Dannum var *ull, og at Amund Breen og hans quinde havede forledet henne til at sige s&dant,med truse1 om at miste.....? om hun ei s& sagde.

2 1.770 No 2 Nes Christian 11. Mars Vilhelm Wiwtr.Asaba uægte barn. Faddere:Ole Olsen, Ole Andersen, Ase Gudrnundsdtr. As, Maria Madsdtr. Barhaug Arne Christensen Halmsas. Som barnefader udlagt afskediget ved Pardion Fenrik J~h_an--. Christiansen Stud. Leiermalet, begatt,.- pa Barhaug hvor de %jente NB! Den til tugthus andgivende Smel Ericsdtr. hvis leiermal pa Bol lerud, hennes annet barn Anna f 0dt i Ullensaker hos Peder Vetal og despt ved Hovind Kirke,hun kom reisende med det til Skalerud om aftenen.hun hadde kopper og desde straks om morgenen. Saledes angav Ole Sivertsen det at alle pa Skalerud var det vitterlig,dertil Christopher Ihlang. Hun angav til barnefader gevorben soldat Nicolay, de t jente pa B jertnes. Barnet var 6 rnndr. gammelt Desbtes ved Nes Sffibina Ulhrskpva No 3 Nes Anna Margrete Maj.Fremings nestsaskenbarn og...? 1. April Faddere: Inger Frydenlund, Maria Gunnersdtr. Ul lershov, Sakarias, Gulbrand og Lars Olsen Ullershov. Ti l barnef ader angav hr. Ma j. Freming i en skrivelse av 31. Mars hr.0berstltn. og generalkrigskorniser Brachers tjener Halvor -,men intet blev meldt i brev eller ved dapen hvor og... da Halvor ellers var. Leiermalet begatt p& U l lershov i Ma jorens tjeneste. 2. Paskedag 10. April Blev ved Fenstad No 1 Ingers desde barn, 7 uger gammelt som desde hos Amund Breeneie.Han og Lisbeth var 9. April pa Disen og angav anderledes for at Amund Breen.Amund og dragonen var barnefader,og at barnet havede været sygt 8 dager fm det dode.det desde pa Mari Jonses fang,og Amund...? var og til stede.den 10 April var drag. Amund Breer1,hans moder Kirsti og husmand Amund Breeneie pa Disen,da han Amund antog han var harnef ader. Ved brev av 3. Jan.69 fra sognepresten pa Toten, Heuch angives at pigen Cathrine som er fulgt med hr. Ma j. Freming fra Toten og nu igjen er faren til Toten havede fadt en

3 No 5 Nes No 6 Nes 10. Juni id. Des. Andreas Barger datter og udlagde en ved navn Jonas som den tid var hos Maj.Freming Mari~YestaBrdseie fra Netmangens uzgte barn med navn Faddere:Halvor Finnholt,Mari Bryn julvsdtr. Hunstad. Til barnefader udlagtres. drag. skorneer Ibazl-W_%~- L,eierrri&let begatt pa Vestgarden. uete barn med navn Faddere:Guro og Karivestgard, Knud L,undherg, Gulhrand og Ole Lmken. Til barnefader udlagt soldat og %ambur Ole Senminmen Skarer. Leiermalet begatt pa Gul l i hvor de tiente begge. Hennes 2. leiermal. Var den besvangrede Mari Olsdtr. Valstad p& Disen og tilkjennegav at hun var besvangret ved Tosten Christensen Valstad, hvis fader hun tiente den tid. No l Nes No 2 Nes 10. Feb. G. Mars Gul brand Christen Ved Nesd daptes Marta Larsdtr.0. Wtlandeies barn med navn Faddere: Anders Dystland, Gulbrand og Eli Dystland,Magrete ibid.amund Dyst l and. Ti l barnef ader udlagt m Christopbirrses som tiener pa Ihlang. Leiermalet begikks p& 0. Togstad, hvor hun tiente da han tiente pa As, hennes farste, hans annet leiermal. (NB! barnet var hjemmed~pt) Daptes Mari 0lsdtr.hos Halsten Dystlandseie Faddere: Halsten, Anders og Lars Dystland, Marta Barhaug og Guro Dystland. Ti l barnefader udlagt unge gutten ~ ~ ~ CVa l stad h hv i s r i ~ ~ fader som tiente pa Valstad NB! Angaende Berte 1versdtr.hos Thomes Fyrieie,at hun gikk frugtsornmelig ved avskediget gev. soldat Guner som nu er i Sundet.

4 Uzgte 1771 No 3 Nes 10. Mars Dortx No 4 Udnes 1. April Arnund Dapkes ï;n8eho_r.-ar-_8r_dk~t-~_aens: ána uægt,e barn med navn Faddere:Marta og Anders Teseneie, Gubimr Tesen, Arnund Dalen, Ernbret Henaug. Udlagt til barnefader avskediget sergant Pe*= Amodt, som kort %id tjente med henne pa Tesen og ei fmrde noget Pass. ToreAmundsBkr.Bessea uzgte barn Faddere:Ole og Anne Torsbarn Udnes, Ole og Berte Frognereie, Henric Olsen Bergseie. Til barnefader udlagt Gulbrd Helgesen 0.&rdre, soldat ved Capt. Pohlmanns Compani. Leiermalet begatt p& Mardre hvor begge t jente. Hans farste leiermal. No 5 Nes 9. Mai Kar i Daptes Mari Paulsdtr. Grues uægte barn Faddere:Ole Olsen,Ole Olsen Grue, Ole F juk, Guro Brautereie, Magrete Aserud. Til barnefader udlagdes gevorben soldat, m g Halvorsen Tvethaug, ved hr. Capt. Fi lipies Cornpani. Begatt pa Grue hvor hun tiente, hs. 3die l eiermal. No 6 Udnes 12. Mars Hans na Olsdtr. St. Stramsehes uægte barn Faddere: Kirsti og Lars St. Wvarnseie, Anders og Anna Frogner, Henric Bergseie. Til barnefader udlagt sold.qk QJaen St- v/capt. Pohlmanns cornp. Begges l. Leiermal begatt p& St. Stram hvor de begge tiente. No 7 Nec Pau l Berte 1versdtrJug~~~is.s uægte barn Faddere:Lars og Eli Fuglerudeie, Marta Bjerke, Hans Larsen Fuglerud, Ole Hansen Avold. Hennes 2.leiermal begatt pa Arnadteie da hun tiente hos Ltn. Schulz. Ti l barnef ader udlagt Guner en avskediget gevorben som uden Pass t;ient,e i Wormsund en tid som sundmann, har ei villet hare sakramentet eller undervisning, skant titt erindret, han angives til tugthuset. Kommet igjen med attest 1. Nov

5 IJægte 1771 No 8 Fenstad Hans KnudsBt;r.Jelhm uagte Faddere : Lars Hansen Eggum, Hans Gundersen c g Ole Knudsen og Kari Hansdtr. Jel lum, Dorte Knudsdt,r. Jellurn. Til barnefader udlagt Ener Hansen M01 ler pa Eggum. Hennes 2. lei ermal som er begatt med farbroderen til ham som ti l forn har besovet henne, Arnund Nilsen Eggum som hun hadde barn med 1766.En sann av Nils Hansen Jellum som var hennes stefader og broder til Ener Hansen. NB! Pub Abs.Kari Nilsdtr.Greni som kom i skade for sitt barn. Berte NB! Dapt; ved Nes, efter ti eneste, da ingen forordning var tilkjent, ei heller opplest. Mari....? Vwersdrr.1- uægte barn Til barnefader udlagt ( ved Ole Jacobsen Vingersdalen ) sadelmaker kr~-zlra. _[r-~-&en. Faddere:Ole Jacobsen, Niels Larsen Sacharias Ul lershov, Mari ibid, Sebine Ullershov.. Hun tiente Maj. Freming og hadde arbeid og der skal have begaet leiermalet. Hun er fra Toten. No 1 Nes -ti SteEha&am&m. uagte Stephen Faddere:Rannov Rolstad,Gulbrand, Lars og Nils Rolstad.Anna Stephensdtr. Burgeneie. Barnef ader udlagt Amund Hansen &araen, res drag. som hadde friseddel av Ma j. Frerning at troloves, havde og bestilt, trolovelsen, men en ville ikke siden. NB! Det blev etter forordning dapt med agte barn. No 1 pag. No uagte barn dad. No 2 Nes 29. F'eb. 3 uægte barn ): 3llinge.Moderen Menrtf: Laatr. D ~ s t l a i e hun, fadte dem i Frydenlundstuen og udlagde til bmrnenes fader &n_gifmmd -- Anders Johansen smed PA Toastadeie. Hun blev tilspurt i barns nmd,da hun udlagde Anders Johansen og fragikk fots.neste side

6 det hun fmr kavede sagt at fogdens kar1 rnsr. Bentzen havede hel igget henne, dahun pa Wormnes skulle betale leiermalsbmter for forige leiermal. Det; svarede hun for Karen Olsdtr. som jordmoder til.....? i overvarelse av Ole Gulbrandsen og hans kone Tore Frydenlundstuen. Bmrnene var hjemmedtapt som syge av Karen Rommen... haugen. Gudbiar dtapt standag og dtad onsdag eftermiddag kl 1. Marta dapt smndag og dtade Onsdag aften kl 6 Guro dtapt mandag og dtade onsdag 9 aften kl... Caledes angav ogsa Karen Jordhytten det; etter mitt bud. til henne. At, de vare syge vidner Al is, Karen Jordhytten, Sebina, Gulbrand og kone i stuen, Guro Fuglerud. 9. Mars No 3 Nes 11. Mars Arm a On s d ag No 4 Fenstad 1 2. Apr i l Amund Andgav Ingeborg N i lsdtr. St,ak.svold seg besvangret av dragon Siver% Olsen Valstad. Marka _KimEsvtildei~ uzgte Faddere: Marta Brustad, Sophie Esvald, Henric Nzs, Saren Disen, Hans Esvaldeie. Til barnefader udlagt den afskedigede Nils Helgesen Boddim, hennes 1. leiernial begatt p& Esvald hvor kun t jenede og han p8 Rakkestad Han hadde besovet mange, hans 4. leiermal. Begravet ovennevnte Anna-&& 14 dager gammel. Jnwebora Nll~dtr. Staksvoldeies uzgte Faddere: Peder Arnesen, Lars Sigvardsen, Inger Staksvold, Ole Embretsen Ruudseie, Kirsti Valstadeie Ti l barnef ader udlagt dragon Sivert Olsen som tiente pa 0. Valstad Leiermalet begatt pa Staksvol hvor hun tiente.begges farste leiermal. No 5 Nes 12. April Ole GuBh&LTGuh-r.Huers uekte barn Faddere:Eric Gulbrandsen Foss, Paul V. Auli, Halvor og Ingebor Huser, Anna Foss. Til barnefader udlagt inderst u -k-,da han var ugift og hun tierlte her pa Skirset. Begges l. leiermal.

7 Uzgte 1772 No 6 Nes 3.Mai No 7 IJdnes 10. Mai 26. Mai Nil i3 Nes 31. Mai No 9 Udnes 8. Juni 2. Pinsedag Ole Ann a Hans Mari &e-_hhsnsdtr.kj&tadei es uægt e barn Faddere: Gulhrand, Bryniilv og Anders Jonsen K jalstad, Guhimr 1,arsdtr. Ase Hansdtr. Tatterud. Ti l barnef ader iidlagt He;LgesmeNo3-&S.leile-l, skal nu være rarnt.leierrf&let skal være begatt pa Bmrgen i Fenstad hvor hun tiente.hennes 2. leiermal. M.artiaEri&r. StenshQ$gm uete barn Faddere:Mari,Ase,Christen og Bmrger Sten~bodding~Engelbret St ah aug. Til harnefader udlagt Peder merse.n-m. Begges 1. leiermal begatt p& Nyhus hvor begge tiente. NB! Angav Jacob Pedersen med Helge Berg og Iver Strmm at han har besvangret piken Kari Eri csdtr. Store Hvam. nmpte Ja58&xUUs&r.Teseneias uægte barn Faddere: Anders Hag. Tesen, Gulbrand og Sara Store Fenstad,Henric Næs, Else Mmrdre eie. Til barnefader udlagt en hos Ole Olsen Ratnes tienende, nu borte, svensk gutt hns-chajls&mheasen da hun tiente pa Tvethaug, hennes 1. leiermal begatt pa Tvethaug. NB! Angaende Anna Pedersdtr. hos Ole Nordby i pladsen som tienede pa N. Vogstad hos Gulbrand at hun var heligget av Arne Jonsen som tienede hos Ole Hansen S.Vogstad. Han var 19 &-,ei militar Begravet et dadfmdt drengebarn. Moderen Kari Ericsdtr. StoreAv~rns~e andgav ti l barnefader en gutt, Ekds.raeeer$,. NB! 1.Juli var Gulbrand Strmm med hans pige Mari Christensdtr. da hun tilstod det hun ei far ville,seg besovet av soldat Ole Olsen Stram Dapt ved Nes Maren Christensdtr. Strams. barn Berte Torsdtr. Stramseie, Marta Mmrdre, Hans......? Anders Olsen og Ole Ottersen Stram. forts. neste s.

8 ....? tilsta sin NB! Hun ville besvangring dog fm- hun gjorde barsel og var hos meg.barnefader er soldat Bln.QlLsen Klodsbodding som fikk friseddel den 2. Juli at ægte henne.videre blant ægte barn no 78. NB! Ved Fenstad Ole Ernbretsen Ruud der kom og i sin drukkenskab spyet under prediken i Kirken. 7. August Fredag No 10 Nes 2. Nov Amund Var efter innvarsel Hagen og Marta Frydenlund pa Disen hvor jeg strebet atter forgjeves at tale og advare dem til samling og formaning (da jeg til forn havede besvart...?, og hadde angivet dem begge for fogden) Hagen var og ved Ole Ihle med Anders Frogner og Jargen Jerpestad blev huskru Marta tilspurt den 4.August,om han ei ville komme til henne,eller han noget...? da han ved dem hadde skilt seg fra henne.h&gen......? at han havede reist, fra henne, for hun havede slaget ham om nattene og. Han ville flytte til henne igjen og om tiden loved han ikke & flytte ttil henne,forinden mvrighed desiderede p& hva vi l k&r. 10. aug. Mandagen blev de i overvær av E. Vmyen og H. Nordby sarnholt til formaning, og rett hinannen til troskap og ki erlighed. Jeg tegnet p9 beskikkelsen. NB! M.dahun bad ham om forladelse. Anna P&ssdtr. N ~~-db~eies uaegte Faddere:Ragnil og Christopher Brustadeie, Christopher og Ragnil Ruud, Jon Nordbye Ti l barnef ader udlagt u. gut,t Arne JQ- Vogst~d, begges 1. leiermal begfitt p& Vogstad hvor hun tiente. Bek jente i moderens naervær L,ovise Olsdt,r. Finstadeie at hun var besvangret av svensk desertmr Lars Svenson Henaug. Han ekter min skrivelse L,#rdagen forud aresteredes af lensmannen. A lt om dette.....? andgivet for fogden l2.oct. og aridgav Gudrnund Henaug t i l mi l itæret Anngavs Marte Ni lsdtr. Finstad seg besvangret av unge gutten Chri sten Br&n&s fra Skedsmo.

9 Magrete NR! E1 i Usdtr. Rail&. barn Faddere : Marta Skarer og Hans i hid Hagen Rarhaug, Marta Ranold Faderen ehed-e~_ra1&ie arteleri...? rnand, lod fremvise von Strikers brev av 24.0ct. orri ægteskahtilladelse.barnet blev dapt sorri uzgte. 24 Juli Nes Dmbtes : Jon Arnesen Storf enstad Moder : &i_-ql&f;r,ysgst ad L T i ente hos Ole Haug. Faddere:Marta Pedersdtr.Simon K jmlst+ad, Lars Amundsen Fenstad, Barbro Rmtnes, Henric Sundrriann. Barnef ader Arrne Jansa VoRstad....? at han trolovedes straks hun kom og han var en ung gutt pa 18 ar, hans 2. leiermal og hennes 2. leiermal Dette begatt pa Vogstad. Blev i l agt saml ei ebot. No 1 Nes 3.Jan. Seindag efter Nyarsciag 5. Jan. Ingehor Ann a Pilar.Ca.xi Isdtx-LE is te$e iea u ~ t e Faddere: Christopher og Wans Finstadeie, Hans Tatterud, Torbor Finstad, Ragnil 0. Finstadeie. Ti l barnef ader udlagt ved Hans Kielsen? Finstadeie som i Skedsmo sogn Anders Br&r&s, en ung gutt. Hennes 2. leiermal. Hans Kielsen fikk min seddel til Christopher Finstad, at han skal mate mandagen 4. Jan pa Ilisen. Andgav konen Kirsti Breen at hennes datter kri kundsdtr. som der i Sverige givet, et pigebarn som nu er pfi Malmer gard i Eidskog i Vinger. Var d~pt i Sverige.....? hus hos Mari.....? Ti l barnef ader udlagde rnodereri Jan en sann til Tollovs fader i Christiania ved Aggers.....? Moderen blev tilholdt at. hennes datter skulle skaffe bevis fra presten i Sverige at barnet var dapt tre uger fm Jul. Dertill var vidner og blev stadfestet av Anders Yn og Ole Nilsen.

10 NB! Begr. ved Nes uagte barn ~n-tt&~~-yalatad -2. ArJ md p& Gulistuen.ForegAtt i overværelse av Lars og hans kone. Det, var nær p& 4 uger. No 2 Nes 14. Jan Ole Lovise Olsdtr. Finstadeies uægte barn Faddere: Ole Olsen og Guro Aurberg, Peder og Anna Pedersdtr. Finstadeie, Gulbrand Olsen Hovie. Til Barnefader udlagt svensken Lars Thesen, leier~~&let tiegatt pa 0. Henaug hvor begge tjente. NB! Han kom uden pass. foreviste et falskt pass hvilket...?sverige. Hennes l. leiermal. NB! Amund Breens datter Mari som i Sverige foregivet barsel udlagde til harnefader Jens Tostensen i Christiania p&......? A. Barnet dmde......? uger. Udnes Begr. l. 9. Mars Nes Begr. 2 No 3 Nes 17. Mars Jens Onsdag 29. Mars Nes Begr. 3. Anders Begravet Tore Amundsdtr. Mmrdres uægte barn G-.DAAK. Angav Kari Andersdtr. Bodding seg besvangret av Embret Pedersen som tiente hos Ole Andersen, blev soldat p& sesjon. Begravet Berte 1versdtr.Amodteies uægte barn Emh-Hawn 7 gammel i kopper hos Jonas Amodteie. A me.ilansd~~i~ barn Faddere:Inger og Berte Eggum, Lars,Arne og Hans Eggum. Til barnefader udlagt dragon Amund Jensen EgRuug- NB! Ved Fenstad dmptes Christen Andersenog Marta O1sOt_r,~ruds_ Som ville sgte hinanden,men ikke han som soldat hadde friseddel. Faddere:Gisle og Berte Fosserud, Sven Grinkelsrud, Mari og Amund Brarudeie. Angav Mari Olsdtr. at hun var besovet av soldat Ernbret Jonsen Horgen Begravet Lavise Olsdtr. Finstadeies uægte barn Q1e.Dad p& Toulan efter Ole og Christians attest ibid.

11 No 4 Udnes 12. April Magrete Da~t e M a r i ~ ~ c a i c r ~ ~ ~ - r e H ~ ~ ~ usgte barn Faddere: Ole Grue. Anders StoreHvarnseie, Ilenrie, Berte og Ase Torsdtr. Storehvamseie, Anne Henricsdtr. Bergsadegarden. Udlagt som barnefader soldat v/c:apt. Pohlmanns cornp. Embret Jonsen Hans l. leiermal, hennes 2. Leiermalet begatt pa Flagst,ad hvor hun tiente. Regr. 3. (Presten har dcsbtielt fart ) Begr. 4. Fenstad Begravet, ved Nes No 61, p. 142 I3ert&L_HánsdL.bnesailzL Begravet hns Enersen, uægte barn av Eli Knudsdtr. Jellumeie. l 1/2 ar og 4 dager. Sygt. No 5 Nes 25.April Amund &r* &dsblr&saruds iizg t e barn Faddere:Tore Katterudeie,Kirsti, Smren og Ole Ihlang,Henric Nzs. Leiermalet begatt pa Eggum. Ti l harnefader udlagt dragon $ e s - Jmc:en Jerpe&g&Henrles l. leiermal. Mo 6 Fenst,ad Berte No 7 Nes 2 9. Jim i Kar i Berte Pedersdtr.Ihle eies uzgte barn Faddere : Halvor, Torbor, Johannes og Anders og Anna Rassmusdtr. Ihle eie. Til barnefader udlagt...? reserven grebret Iversen fordum hos Ole Christophersen Valstad.Hennes 1. leiermal Kari An&=dtr, V. Boddaa uægte Faddere : Anders og Gubiar Nyhus, Ole og Kari Bodding, Anders Andersen Smedsbodd ing. Ti l barnef ader udlagt &&.r& PedersenJ. Boddincl. som da var soldat.leierrn3let begikks pa V. Bodd ing hvor begge tier1t.e. Begges 1. leiermal. NB! Begravdes Berte Amundsdtr-. Fugleruds usgte barn A& som dade i sengen en natt hos moderen, besiktiget, av Halvor Guru og Hans Fuglerud....? fra no 5.

12 No 1 Nes 2. *Jan Dcirt,r: 4. Jan No 2 Udnes 21. Oct. Ole ha=trr-nhïsd$tsxsssiai abs. Faddere:Marta og Bent Varmnes, Hans, Christen og Kari Tesen. Til barnefader ildlagt drag. Lars Knudsen Vomnes.der begge ti ente. Hans 1. og hennes 2. leiermal. NR! Andrnelt for.....? p& Rarkaug var etter i pr. brev av 4. Des. 73 udlagt til uzgte barn fmdt av Marta Andersdtr. ved Opstad fra 24. p. Trin. da jeg og vilde hr. f.....? Hagen Frydenlund sorn og far forlatt hustru Marta uten at give henne sak. Mari Olsdtr. S. Boddimeies usgte barn Faddere : Anders og Magrete Nyhils, Thore Boddingeie, Erland Srnedsbodding Anders Tostensen Stahaug. Til barnefader udlagt m S~U~~ll_dsenB~,nu i byeri. No 3 Nes No 4 Udnes Mari Arrlund MBLriAmdtr. FU~DJAES uzgte barn Faddere:Ole og Anders Funni, Anne ibid, Berte og Gulbrand Sandaker. Barnefader Nils Ba~se~ Funnefoss-ml ved hr. Capt. Langes cornp. Hati vi l le ægt,e henne, men hadde ingen f iseddel. NB!Trolovet 25.Apri1,de ægtet hinannen. Kari Nilsdtr. V. Mara= eies uægte Faddere : Lars, Rannov og Hans Vansurn, Dorgi og Halvor Vansurn. Til barnefader udlagt dragon Anders N i ~ ~ - & ~ ~. skjedde D e t hvor de begge tiente. Begges l. leiermal. No 5 Nes 13. Mars Anna No Juli Kari Gu&undsdtr, Store Sundbys imgte Faddere:Ole A...? Anders Olsen Finstad, Hans Christophersen Store Sundby, Mari Olsdtr. Store Sundby, Berte L,i l le Sundby. Ti l barnef ader ud lagt mah1ergut.t K a w i ~ ~ %rril&hmd ~ ~ ~ sorfl e n reiste uten pass herfra-leiermalet begatt p& Store Sundby. Mari Gulbrandsdtr.Thesen fmdte et dmdfadt drengebarn i nzervzr av Marta Amundsdtr. og Ragn i l Amundsdtr. og da kom og mor til Gubiar Ralereie, Anna Henaugei e. NB! hennes l. leiermal begatt, p& ( fortx. neste side)

13 No 7 Nes 16. Nov. Gul lir and Thesen hvor hun tiente med dreng L,ars Amundsen udlagt til barnef ader. Hans 2. leiermfil. Deres dadfadte barn blev begravet Ilom 8 Trin ved Nes kkcienersd~.ie&es uægtøe b am Faddere : Joharines Andersen, Anders Ullerhaug, Ole Olsen. Eli cg Herte Olsdtr. Bjerke. Udlagt til barnefader dragon Arnund ? Trolovet, 27. April 75. NR! ved Udnes pub. abs. Johan L. Elvamseie for forsammelse av sacramentet i lengere tid. 9. April Nes IJdn e.,: Des. Eric Pub.abs. Ole Andersen Rollerudeies hustru for tyveri pa U l lershov. Hun var efter dom til forn... pfi Worrnnes. Ii.aULarsdtr.DroRnases uagte Faddere : Ole Bargen, Hans Olsen Drogneseie, Anders Larsen, Kari O1 sdtr. Drognes, Kersti Jonsdtr. Arnes Ti l barnef ader udlagt afskediget, s o ld at &i-lbranddrxc. L,eierrnKlet, begatt pa Drognes. Begges l. leiermal NB!Pub. abs. Lars Loarsen Dalen for sacramentets f orsammelse. Angav Inger Husmo for meg at hennes tienestepige Anna Olsdtr. som var misstenkt for og tilstod at have lagt i med Ole Olsen Husmo havde faret ille og fadte en blodklimp. Der ei hadde drukket av nogen drikk og var synet av konene Anna og Bodil Husmo etc.inger Husmoes andre pige Mari Jensdtr. grov det ned Nyttarsdag pa Nes....gard. Soldaten Ole Olsen som tiente kos Ole Am. Husmo nagtet at have haft omgang med henne og rygtet gikk adskilligt. Ilom 5 Trin Nes Pub. abs. Hans Hunstad for sncramentets forsammelse.

14 IJzgt,e Juli Dom 8. Trin Nes Angav Mari Gulbrandsdtr. Ovre Hcnaug seg igjen besvangret av svensken I,ar-s Svenson som nu tiener pi3 Huser uden pass og altergang. Han havede besvangret henne far. Barnet dade og han har besovet henne fur. Deres 2. leiermal ? Pub.Abs.Ole Olsen Grue eie for begagnet tyveri. Pub.Abs...? Rarger Rserud for tyveri. 29. Aug. Dom 13. Trin. Arriurid 28. Sept:. Nes Andgav L,isbeth Ni lsdtr. Grinder seg besvangret med ektekarl......? Hans Henri ccieri Grinder Daptes L IU~-A~WK~,~-~JQ~S~ Faddere : Hans. Mari og Martha Lli3vegg, Amund Fosserud, O l e Jonsrud. Ti 1 barnefader udlagt korp. ved gen. rria j. Slanbuskes regirrient. Wbret Amundsen sorti under ægteskabr; lafte har besvangret dette c itt, saskenbarn,men ei har friseddel. D~ptes Dorte Chri~tensdbr~Runni~~s barn Faddere:Karen Amundsdtr.Mari Christensdtr. Runni, Gulbrand og Hans Gulbrandsen Runni, Ernbret Christuphersen Runni. Ti l Larnef ader afg. drag. Ole Larsen K.juus som ulykkelig fras ih jel, da det,t,e leiermals nrmt,endighet,er er andraget ved suvpliqe til hr.majestet at barnet matte dabes som ægte, sa underst,od jeg meg ikke at dmbe det en sandag etter prediken, men det blev dabt i ovrvarelse av brude og trolovelsesfolk og falgc i kirken. Uden at ofre ved det. Det blev og...? straks dato.....? tilrneldt, han i sin narvzr i for over barde? t,alt,e til oberst ltn.freming, at suppliqe matte ham leveres,s& skulle han andrage det (om at dmbes for zgt,e )

15 Marta L,arsdtr.Dystlandseie som kom fra D0li eller Waaler at hun var hesvangret pa Dmli i Eidsvoll av soldat L'ars Embretsen som tjiente med henne p8 D0li. NB! Ole Bjerke da der verende 9. Jan. 76 var hun og kv. mester D0li med henne pa Disen ? Barstad, Amund Siindby etc. da hun blev ved samme bekjennelse. Ved kv. rnet,eren tilsagd at blive her til barnet er f 0dt. No 1 Nes 3. adv. Marta Datte Inger Gundersdtr.Storg -- Herbergseies datter Faddere: Mari L,illeherbergeir, Anna Fossen, Ole, Christopher og Ole Gunderesen Fossen. Til barnefader udlagt drag. Lars.- Christo~hersen Finstad.Hans fader tiente pa Nordre Finskad. Hennes l. og hans 2. leiermal. Angav unge gutt Ole Olsen som tiente pa Edsvald at han der besvangret pige Johane Michalsdtr.sorn og tiente p5 Edsvald. De agtet hinannen. 19. Des Blev meg andvist kongebrev av 17. des. ang. Ole Hagensen Greistuens besiktiget i sengen dadt barn den 15.Nov.Andmelt fogden 17.Nov. og blev begraved 24.Des. Til L,. Knudsen Pro. M. med den post har kmga. og velbarende og kammerherre?st. befal ingsmann v. Levtzou ti lskrevet meg f algeiide ntxi, Ole HSgensefi Grat-lleie fint-lcr seg ikke af de innsendte opplysninger, at nogen noen tiltale pa justitsiens vegne d. have skjedd, menderimod vi l de iagt tage at hva som er hendt med det i sengen hos dem d0d funden barn, bliver andmeldt hos ct,. s. prest, som rna vide, hva han haver at foretage seg. Som de vi l l e behage pa mine vegne, at comunisere s. prest hr. Monrad, i avrigt kaver Ole Hagensen Greistuen selv at betale dem og mendene for denne f lyt.t,ing, det jeg har rnuntligt betydet ham. Mork den 17.Des Kmtke. Pategnet, 19. Des N. Mcinrad

16 31. Des. Smndag etter Jul. D0bt Lishtk eies uægte barn Faddere : Jens Peder'sen r~g kone Rannov Rolstadeie, Mogens Holmsen og Anna Lucasdtr. Bargeneie, Erribret, Rolstad. Leiermalet begatt av barnefaderen res. d r ag. mhmrics~n-grinnex: ( Han ei dragon far) Begges l. leiermal, hegeit,t p& Grinder hvor de begge tient,e. Eli At, dmbe indskrev~n ved Ni 1s Arriunciscn Steendal Be&eAmIrd~dtr.,- Flagstadeies uzgte barn -- Faddere:Tor og Berte Flagstadeie, Gulbrand og Marta Blekstadeie, Nils Amundsen. Ti l barnef ader ud Lagt &ter Bentzen P& R~i~tnes,feltskjærersvend ved hr. kammerherre Hvitf.reg. og capt, mos comp. Begges l. leiermal begfitt pa R~aler hvor kun tjente. Mar%;_e.Larsdtr,DYs% landseiles barn Faddere: Berte Olsdtr. Barstad som var jordmoder,ingebor og Ole Christensen Ruud, Halvar Breeneie,Christopher Farset.Hun g jorde barsel pa Breeneie. Ti l barnef ader udl agt L=-s Embretsen som tiente med henne pa -- Dali, men var reist, bort og vides ikke hvorhen. Var hennes 3. leiermal. De to farste med ektemenn (NB! den 2. Mars om morgenen var gutten....? Dmli hos meg og bekjente det han far hadde bekjent for hr. Leganger at han var hennes barnefader)derpa samme dag ti Lskrevet hr. prost Leganger saledes. 18. Feb. ved Fenstad Marta L,arsdtr. Dystlands uzgte barn Gudbi0r.Ved dfiben blev udlagt til barnefader en ved navn Lars Embretsen Dali.Dette er hennes 3. leierrn&l.de tvende forige havde hun begaet, med er1 ekt...? her i sognet. (Da hiin and.gang fudte 3 burn) Dette leiermalet er begfitt pfi Dali hvor de begge tiente uden pass hos quarterrri. Meldes av uleg til hr. Fogden

17 IJxgt,e 1776 Nes No 5 Udnes 5. Mai An....? 5. Mai Pub. abs. Anna Ni lsdtr. Vorrines for sakramentets f orsmrnrnelse -&&tr, Strtz~msaias uægte tmrn Faddere: Ase og Henric Hvam, Guner og Berte Frogner,L,ars Olsen Stram. Til Rarnefader udl agt soldat L-ars Andersen Blaker v/hr. capt Pohlrnanns cornp. I-eierrnalet begatt pa Au1 i gstre i Udnes hvor hun tienke. Hennes l. leierrn&l Ved Henric Næs nedgravet ved Nes det uzgte dmde barn hvis moder Gudbimr fra U l lensger, satt fange pa Wormnes. Efter Knudsens brev var det obdusert og av ham hensett mod min viden i kirke svalen. No 6 TJclnes No 7 Mer; No 8 Udnes No 9 Nes Eric Mari Mari Lars 2. Pinsedag dmbdes Kari Ericsdtr. St. Hvams uægte barn Faddere:Ole Ernbretsen,Ole Andersen, M i 1s Arnesen, Rannov og Berte Arid. alle fra Hvarri. Ti l barnef ader udlagt Q& - Melchersen 0rstad i-ullensaker som tiente med henne p& Bmrgen. Soldat ved Brachers cornpani. Hennes 2. leiermal. J-n% -EredrIcb~dtru~use -E& - V. Restneses barn Faddere:Berte Fyrieie,Mari Christmphersdtr. Rmtnes,. Embret og Lars Ernbretsen, Lars Amundsen Ratnes Ti l barnef ader udlagt res. QLe Jensen ved capt. Lange, begges leiermal begatt hos kvrn.ole Rmtnes hvor begge tiente Anna Helge~dtr~Boddingeies uægte Faddere: Lars, Christopker, Ernbret, Rmnnov ihid. Marta Fjar&s. Til barnefader Amund Evensen (dragon ved hr. oberst ltm. Fremings cornp)grmindal. L,eierrn&let begatt p& Granndal. Begges l. leiermal. Inger InRelsdtr V.Udneses barn Faddere : EIans, Anders og kone Berte Andersdtr.og pige Berte Iarsdtr. Udnes, Embret Olsen Fyri Til barnefader udlagt den siden blevne gevorbne Arne Bwaersen som tiente med henne pa Presterud.

18 No 10 Nes Karen Marer-.Qlsdt_rJesens uægte barn Faddere:Marta Hansdtr. Teseneie, Kari Nilscltr, Tesen. Lars Kjalstad, Lars Christ,aphersen Finstad, Johan Hansen Tesen. Til barnefader udlagt qans Nilsen Opaer, drag. ved Capt,. Rasmusens cornpani. Begges l. raeiermal begatt p& Tesen hvor de begge tiente. No 11 Udnes Mari Begravdes Anna Olsdtr. Munkerud eies uagte barn som for sygdom blev h jernmedapt nf Lars Skolemester. Kal l et,: Det levde fra Sandag kil Torsdag. Da det blev darbt Onsdag iriorgen. Det, vitmet Lars Skolemest,er Ole Arri. Miinkerud og Anne Hansdtr. sorti var t,i l stede. Ti l barnef ader udl agt drag. Arnuno Gudmundsen Aulf. Begges 1. lei ernial begatt pa V. Au1 i. 11. Mars Tirsdag No 1 Fenstad G. April Nils 29. April NB! Var Trollum og hustru pa Disen da de begge vedstod at Ole Devegge hadde besvangret deres datter. Samme rnaned var datteren her og tilstod det samme.den 1.April var Ole hos meg,tilstod at han havede besvangret Tro1 liirns datter. Sagde at boten skulle betales av Ole Bjernes og at han vi l le ? Trollum og give henne 80 daler til barnets opphold. Hans 2. leiermal. Presten Rogn....? i sit,t brev at han ei har givet noget til sitt uzgt,e barns opphold der ogsa forevist en forfalsket Presteattest. %tia~;ch&sbtr&&ru~ uæ6te barn Faddere: Ener Svindal sei e, Christen Rrarud, Ole Christiansen Fosseie, Kari Grinkelsrud,Mari Sandager. Ti l barnef ader udlagt a&&nager Bergsvend Nilsen fra Hadeland som logerede den gang på Farset,. Hennes l.leierm&l begatt pa Brarud hvor hun tiente. NB! Melte hun at hun var kommet i skade for det. Beseet den 29. April av Trond Joncrud med tvende menn efter Ole Knudsens beg jzr i hans ( forts. )

19 forfal l. De fant-, det blat,t, p& siden S(3m vendte t-,i l moderen. Begravet ved Fenstad 4. Mai. No 2 Nes Al&h - T ~ Q W Ulri r: Christian usgte barn Faddere: Maren EIansdt,r. Eie, Anna Olsdtr. ibid. Nils og Ole Hansen ibid. Anders Olsen Bachen. Til barnefader udlagt Qle Emen Bruvold Deve~~e s orri t ierite foreldrene p& Eie. Hans 2. leierrdil, hennes Aug. viste Tro1 lurns kone rneg....? Kmbkes kvittering...? No 3 Feristml Christopher Eli-Ericsdtr. Waalereies ilaegte barn Faddere: Peder og Berte Waaler, Gulbrand og Otter Svindalceie, Siri Waalereie. L,eierrnalet, begatt p& Holter hvor hun tiente. IJdlagt, ti l harnefader drag. Iyer Evensen -- som reiste til Dan. udtaget ti l skytterne. Begges l. l eiermal. No 4 Nes 01ea Var deri besvangrede Ase Olsdtr. Grue eie hos meg, som kladde tient pa Tesen, og tilstod at kiun var besvangret af den p& Tesen tienende uden pass (som fm- har besovet, to) Lars Svendsen Svensk, og at huri ei visste av annen barnef ader. NR! Eric Trollim p& Eie, sorn lov1 ig var innvarslet for presten og medhjelperne til at mate ved Nes Dom. l3 Trin., matte ikke. Er derfor tilkjent at betale til sognets fattige den.....?(bot?) som Hans Ma j. lov pabyder. Deres vel lbarne ville bevise den gunst at lade samme ind ? mot kvittering, som rneg bar f cirevises af den andgivende, som da skal blive tilsagd at rnmke efter indvarsel (p& egen og Anders Funni samt Arne Herberg som medk jelperes vegne. N. Monrad s6.l edes angiveri undertegnet NB! 28.Feb er den mulkt mot kvittering betalt til kassen. z i~ægte barn Faddere:Ole Christensen og Arnund Larsen, Kari Grue, Lars Rergsmdegard. Dordi Drogneseie Ti l barnef ader udlagt den ( forts. )

20 gevorbrie Lars Qlhm. ved Gapt. Mellis Corrip.,de ? Fredricshall. Hennes 1. og m. hans l. begatt pa Berg hvor hun tri ente. Jordsatt et dadfadt drengebarn uagte av ~ &QIX -Bani ekdi;,l Skreksrudeie. Fader gevortien soldat Qle_-Torsen Skreksrud. Ved f ~dselen var nærverende jordmoder Kari B jertnes, Ole Torsen Skreksrud etc. Begges l. leiermå.1. Begravet ~ ~ A ~ " S ~ 9 S gammel. Dad hos moderen i sengen. ~ ~ Q ~ B Besikt,iget af Jacob Folberg og Ole Skayen som ei sa nogen tegn pa det, dog blev de tvende menn ved min seddel sendt til Knudsen 27. som paskrev at ei behaves annen besiktigelse. kaqkdtr, Grue ei es uægte barn Faddere:Kirct,i Skreksrudeie, Rmnov Brutereie,Ole Christensen Grue eie, Ole Gun. Brater, Engel bret Brater. Ti l barnefader udlagt Lars Svensen Tesen en svensk sum der tiente med henne. Hennes l. leiermal-hans 3. leiermal ):4 13. Nov No 7 IJdnes Ann a Angav Dorthe Hansdtr. Sundbyeie v.uven at hun besvangret var med Ole Jac.Folberg som siden skal være gevorben. 2. Juledag kri 0lsdtr.Holtets e e Faddere : Mari og Peder Klodsbodding, Anna Stahaug, Anders Holtet, Peder Klodsbodding. Ti l barnefader udlagt unge gutten Ole R~smussen som tiente hos Ole Stakaug med henne, nu på. Fl agstacl. Hennes 2. leierma1,hans 1.

21 No 1 Nes 22. Feb. Anna No 2 Nes 8. Mars El i No 3 Fenstad 29. Mars Maren MaxiXhris-Lena-m uægte Faddere:Gulbrand.Ole,Rmnnu og Inger Funni, Henri r: Nzs. Til barnefader udlagt nygifte og volunter ved dra onene Lars Kays., leiermslet begat?, p3 Runnni Wr (ars tiente has Oberst L,tn. von Frerriing. Begges l.leierm81. DorthGuWdsd%r L Surid We-ies uæ. Faddere: Gulbrand og Marta Sundby, Maria Bierke eie, Ole Grinaker, Engel V~yeneie. Til barnefader udlagt nu gev. Qle ---- Jacobsen e- Folberg. Begges l. leiermal begatt pa Folberg hvor begge tienke. - Olaug Jonsdtr. Sandakereies uzgte barn Faddere:Gulbrand Danielsen Svinda1,Ole og Mari Sandaker,Anna Kc~pperud, Rerte Gulb. Berg. L,eierr[i&let, begatt p& Berg hvor hun tiente. Hennes l. leierrrdil. Ti l barnef acter udl agt m Engebretsen Svindal ved hestegarden. Han var 8 dager efter Pinsen i fjord kornmen hjem til Svindal.Kom og reiste uden at melde seg for meg. Dette hans 2. leiermal. Det l. begaet i Eidsvold sogn hvor han og betal te butene. Hennes bekjennelse pa Hans Engebretsen i pahar av Eric Sandaker og N i l s Hansen Berg. No 4 Udnes 5.April No 5 Nes Kagn i l Mari ToraArnundsd-u~s uzgt e Faddere: Kjastel og Christen F'rmhaug, Gulbrand Rudseie, Marta og Ragnil Trondsdtr.Presterud. Ti l barnefader udlagt unge gutten Chri sto~hey ~Embr&se~--H_of s rub. Leiermalet begatt pa Frahmg hvor begge tiente. Hennes 2. leiermal. NB! Han rmmte bort da barnet, var fmdt. T~r~4ll;ltx~H~~ie.ies uægtøe barn Faddere: Saren og Giilbrand Olsen Disen, Marte Vingersdalen, El i Rornmi,Gulbrand Olsen Hovikrok. Ti barnef ader ud l agt dragon Lars Christo~hersen Finstad. Hs. 3die og hennes l. leiermal, beg. pa Finst,ad hvor de begge tiente

22 Barbara Dröbdes legsfattige bara Eli Henricsdtr. Inderst hos Ole Andersen Au1 i, hennes uægte barn Faddere:Kerst,i, Dorte og Ole Au1 i, L'ars Sko1 ernester, Gudmund Au1 i. Ti l barnef ader udl agt M~gena &d ers-m, NR!Den t,id p5 - hin gard hoc Ole Andersen og oppholt seg riogle uger hos Johannes en husmann under Wiigen i Aurskog som har hennes moster. Dette hennes annet leiermfil og er det fmrste barn has Johannes W i igen. B~.,gravr,n Har i Fr uxgt,e og hj. dröpt,e barn Levde en 1/2 time. TJd lagt t i l barnef ader den gevortne soldat ved hr. Ma.j. Mm1 lers Cornp. - Anders Jonsen K.ials_tad. Begges 1. leierrn6l.beg.pa Kjeslstad hvor begge tiente. Nr3 8 Ildries 18. Sept. Ole Ole NB! Pub. abs. far altergang ved Nes sveriskeri Lars Sveriseri tierieride p5 Tesen for Sacramentets f orsmmmel se og adskillig : foresvrig hans andgivende leiermal. Han foruden Pass og oppholdt seg i riget nogle 5r og tierit, i Nes. sogri. D~pt Berte UJsdtr.Froane= uzgte Faddere:Barbara og Gunnil Bergseie, Ole Stram, Anders og N i l s Elv am. Ti l barnef ader udl agt GUer Olsen sorn tierite pfi Fragner,riu pa Bragernes klos Ni 1s Holter, ung gutt., viste riktig attest. 14.Des var de begge overvarende p& Disen og hun da 1 agde.lh, l Erans, L -.,?) ut t i l b. fader. NB! Nektet Eric Eiagensen Eiindeneie at han og hans datter Kari Eric:sdt,r. Ynseie sum haver en tid lobt av sognet med den uden ret,t pass.....? Clernet Andersen og riu kcsrriiriet igjen og opphol der seg ved Metrriangen. IngeB8xrglllsdtrmdlea.uebs uzgte harr1 Faddere:Anria Olsdtr. Arnodteie, Antonette N. Henaug, Anders Haug, Ole Andersen Henaugeie.Ole Jensen V. sund

23 farts. fra forige side Til harnef ader udlagt res. Arna - Olsen_Hanau.eie.-Lk tienede begge hos Ni 1s Henaug. Hennes 2. og hans l. leiermal. NB! Barnet, dmde i seng hos henne. No 1 2. adv. t.l~ 2 Nec; 3. adv. Lars Olea Eli. Olsdt~Sandagers imgte barn Faddere: Nils Eie, Christer1 Funnieie, Gulbrand og Johanne Sandager, Lisbeth Eie. Ti l barnef ader udl agt soldat ved Capt. Pohlrnanns Comp. Eric-Jhders~n -- Eie,Begges l. leiermal. Anna. Christensdt-r. 0. Mardr-es uzgte barn Faddere: Tore og.mari Fyri,. Lars Fyri, Hans Fyrieie, Lars Jonsen Rmtneseie. Til barnefader idlagt so1da.t ved capt;. Lindes Ccmp. Ole Ssttre. De tiente begge pa Mmrdre. Hennes 1. leiermill? han har tient uden at vi se ncget Pass og f~dt fra sa ei vides om det er hans l. leierm8.l. Pub. abs. v/fenst,ad Ole Larsen Rolstads hustru... som var kommen i skade for sitt barn og var bleven bes i k t, iget,. Nri 3 Nec; 6. Fell. Mari &iune Olsdtr, Hoviei= uægte barn Faddere : Ernbret. Frydenlund, Jacob Hovie, Johanne Ullershov, Gunnil Rommieie, Sachrias Disen. Ti l Barnef ader iidl agt res. drag. E&&a_.l&.en_B(g1e~. Leiermalet begatt pil S. Ul lerskov hvor de begge tiente hr. Capt,. Ras omus s en, hun var kornniet, med hans familie fra Asker sagn N o Mars Eli Marta Halstencdtr.O. HenaugS uægte barri Faddere: Hans og Ole Tesen, Gulbrand Finstadeie, Tore Olsdtr. Henaug, Gudbimr K j~lstadeie. Ti1 barnefader svensken John Zachirasen surr1 nu tiener- capt.rafrn. Leiermalet, begatt p& Store Fenstad hvor hun tiente, saledes andgav Hans Nilsen Teseneiet det,,sagde og at Johan nektet det.

24 NQ..3_Nes Mari lmze?z QlsOtr L.Ask u=gte barn Faddere: Kirsti, Jon og Peder Togstadei e, Tore Earhaug, Arriurid Olsen Skgrereie. NR! Hun var ukmf i rrnered, kam ei frem hos hr. St,rmm frir sin ulyst ti l lesning og ud....? Ti l tmrnef ader udlagt res. Anders kwsin. Barhugsag ved Oud a l en s orn var trolovet, med en annen forud leiermalet vistes. Begatt pa Rarhaug. NB! Uet kom ei i kirken, hjemmedapt, dmde 8 dager gammelt,. 22.Juni hun til tugtkus. 1. April Karen En omghende som sagde seg fra Ullensger sogn... nild? dabte Fmdt, i Fuglerudpla,, ppen. Faddere : Hans og.glir i Fugleriid, Mari Knudstueri, Henric Nas, Halvor Gi ri~d. IJdlagd t i l barnef ader den orrigaende ellers i byen værende T&i ac-i-art.w. Pub. abs. vifenst,ad kone Marta Ni l sdt,r. Holterei e for barnet dsdt i s eng en. No 7 Fenstad Anders E1.i -K1ausbtr,B-r~ies uzg te barn Faddere : Karen og Lars Eggurneie, Marta og Gulbrand ibid.0le Olsen EIoltereie. Til barnefader udlagt drag. Hans Nilsen Finstad v/hr. Rasmussens Cornp. 1,eierrnaI et begatt hos f nderen C1 aus pa Holt,ereie. Hanc 2., hermes 1. leierrna1. Saledes andgav L,ars Engelbretsen Holtereie det. Pub. abs. konen Marta Gulbraridsdtr. Ulekstad hvis barn var i sengen. At) i gae l Onsdag 14. Jul i dabt.e den iikonf irrnerede krte Obdtr, Fu~lerubeies u=gt,e barn Fadder-e: Berte Girud, Ki rsti Avold, Mikkel Fugleriid,Ole Sknrningeje, Henric Næs. Til barnefader udlagt b s Trondrud-i.&l&=-, sold. under hr. Capt. Pohlrrianns Conip. Hanc 2. leierrna1 begå.t,t, p& Fuglerildeie. 31. nes. angitat +,i l tugthuset.

25 Ntz 10 Nei; No 11 Nes H ar1 s Iver NB! I'& tindet aridgav hr. fogd Kabke at etter hr. prest Bentzens brev l. 1 i har Maren _bii~art~d%r, Neturnen faclt uagte barn i St,rrarn s ogn, c1 mbt og ka l l e t Him ild l agde t,i l barrief ader %gt emann en k i ~ E ~ ; r i ~ g u m b......? c>$ at hun har uagte barn med Peder Szter derforid etc. etc. Pub. abs. Ingeborg Halvordtr. Rinidseie i skade for barn. H B ~ -bnsdbrl-blbergeies R ~ m%$e Faddere : Anna og Kirctirie r)g Eric J~rgensen, Guner og EIaris Pecl. Fo l berg. Til fader udlagt Ole Jacobs Folber- som er reist t,il ---p Christiania. Havde et......? Pass ti l gevorbne. EIaris 2., hennes i. leiermal. begatt pa Folberg hvor de begge var hos Jacob Folberg. E_&rnnox4xersdtr_LValctads uzg te Faddere : Hans Grinder. Gulbrand Dystland, Christopker Valstadeie, Anna Romrni. Inger Valstad. Ti l barrief ader ucfl. LI. c:orif. gutt ti erlte hegg^ hos Ole Valstad.Begges 1. l eierrilal. QSB._~~UL~PTEI~Y~S~~I~LLD~ Nr> 12 Nec; Peder Peder Faddere: Amund, Lars, Bertte Stensbodcling,Gubimr ng Anders Nyhus NB! Meg var forevist ansakning for foreldrene om Kgl.disp.af karmerherre og Gen. Ma j. Hvidtf elt at han rdtte ægte henne sk jmt-, hun var suiskenbarri ti l deri til forn av ham besvangret Karen Rersei e. men da Kgl. Disp. ei var kornmen kunne det ei dmbes uden efter tjenseten og uden nf ring. Marta Knudsdtr. 0stsBrdseies. uægte Faddere: Ernbret og Garan Luridberg, L,ars Torsen Auli. Ole Jonsen Gk-LgArden, Arma 0stg. Ti l barnef ader ud lagt dragon P&a~1-~Sarensen.&.-t;nes., s ad e 1 mag e r. Begges 1. leiermal begå.t,t p3 l3~jler kivor kii~ri tiefit,~?.

26 Lngebo.s9 Qha4,r, Branneruds i mg te Faddere : Kari og Arnund Brannerild, Anna Funni,Amund og Eric Folbsr-g. Ti l barnef ader udlagd sold. Pwi SOrnc.en--Hu_sm ved Gapt,. Poh l manns Comp.Regges l. leiermal. Nii 13 Nes (Presten kar dobbelt fart no 13) l. adv. Ing e r _ Gu~ersdtr.Duskrud hr~ens 28. Nov. uægte Dorte Mnr-t,he:i Faddere : Eric, Bert og Chri sten r- aemniirigsrud.ole Girri. og Guri Bjertnes. Ti l barnef ader ud l agt Lars _Chr-istioPhe-rs.en--EA.rst%txLd r ag m-1. Den hun en tid har vzret med.hennes 2. leierrrial med harri.hans 4. ellet. 3. No 14 Nes 3. adv. Inger DQ&S..B~IXZL~~~.L.FQS sw llxgt, c Faddere:Kirsti ug Ole Fo,, C~C~~lm. Anders Skreksriid, Inger og Lars K.jiius Ti l barnef ader iid.lagt...am e.2-i..l-l QBS-2. Lei ermalet begatt P& Fossurf~ hvor de begge tierite.drag.ved Capt;. von Me jers Cornp.

Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren

Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader udlagt Saren UÆGTE BARNS DAP OG PUBLIC ABSOLVEREDE 1780 Dato/nr. Barnets navn Personalia Nr. 3 Anders Maren Olsdtr. Flagstadeie 2. jan. Faddere: Siver Aurberg, Lars og Arnund, Anna og Mari Flagstadeie Til barnefader

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 33 1686 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 40 1695 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 8 1670 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders

fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders Ole Knutsen Nibstad gestendiget at det var forglemt i det fsrste brevet at innfores, at delet imellem Haugerud og Havik skulle begynne i Redal-svei skjelne. Men siden ble salig Anders VeikAkers -rvinger

Detaljer

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg

Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Tingbok for Ringerike Bok 31 1685 Transkribert av Thorleif Solberg Gitt i gave til Ringerike slektshistorielag 2010 av Thorleif Solberg Søkbar bok Boken er søkbar Æ Ø og Å kan være problematisk ved søk.

Detaljer

Skifter i Andebu 1700-1755

Skifter i Andebu 1700-1755 Skifter i Andebu 1700-1755 Fra Statsarkivet i Kongsberg, kort på lesesalen Skifteprotokoll 1: 1700-1715 Skifteprotokoll 2: 1715 Skifteprotokoll 3: Skifteprotokoll 4: 1725-1727 Skifteprotokoll 5: 1730-1738

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger Nr 67 1/2003 23. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger til Den Dominikanske Repuhlikk Det har blitt en tradisjon pa Sannidal ungdomsskole

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad,

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY 22 des 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Eilif Sørensen ESKØY 1 Eilif Sørensen ESKØY ble født på/i Stabekk, Bærum, Akershus den 24 aug 1925. Han

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde.

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra kors kirke Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal,

Detaljer

Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun

Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun Opptegnelser av Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun Innhold: Brev av 03.07.1953 Brev av 06.01.1954 Brev av 03.07.1954 med tillegg: 1. Søren Røhrts testamente av 5/3-1781.

Detaljer

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029 INNHOLD Forord Knut Flåtten... Ole Gran, ordfører... Kranstadbrevene... Othar Albert Hansen, ungdomstid med jaktopplevelser... Flyplass i Ramnes... Det er ingen som kan noe for at han er fra Ramnes...

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Årsoversikt. Kobberverket

Årsoversikt. Kobberverket Ca. 1721: Det Odalske kobberverk åpner gruver i Eidsvoll Almenning med drift ved Sannervangen (Knoffsløkken) og Sannergruva samt Prins Fredriks gruve og Prinsesse Louises gruve ved nåværende Brøstadgruva.

Detaljer

Gullverkets gruvehistorie

Gullverkets gruvehistorie Gullverkets gruvehistorie Av Jan Arne Sandholtbråten Ca. 1721: Det Odalske kobberverk åpner gruver i Eidsvoll Almenning med drift ved Sannervangen (Knoffsløkken) og Sannergruva samt Prins Fredriks gruve

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE

ARVESØLV PA ROMERIKE. ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV pa ROMERIKE ARVESØLV PA ROMERIKE Av konservator Inger Marie Kvaal Lie. På gården Holt i Ullensaker har de en fin samling av gammelt sølv, som de har tatt vel vare på gjennom generasjoner. Tidligere

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1.

1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1. Jeg sprak af Sorg da man for Fredrik den femte mig brugte daglig til at ringe med og glemte at klinge vel som f"r. Nu har jeg klang igjen Gud lad mig yare nu til Verdens Ende hen!). Helt fra begynnelsen

Detaljer

Utvandring til Amerika

Utvandring til Amerika Utvandring til Amerika Innledning I min slekt har det i likhet med mange andre familier på Hadeland vært mange som utvandret til Amerika i tiden fra omkring 1850 og fram til 1920-tallet. Jeg har i mange

Detaljer

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer.

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. Arboknemnd: ASBJØRN DØRUMSGARD MAGNUS RØED KR. VIKNE R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 FOR ROMEHII(E HISTORIELAG BIND VI Redaktør: ASBJØRN DØRUMSGARD Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. UTGITT

Detaljer

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012

Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008. Del 2, utgitt 10 august 2012 Rettinger og tillegg til boka Slekter på garder i Vardal og Redalen utgitt november 2008 Del 2, utgitt 10 august 2012 Første del med rettinger og tillegg ble utgitt 18 des 2009, se http://slektshistorielaget.no/perbraastad.htm

Detaljer