Nr.1 Argang 57 April 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.1 Argang 57 April 1998"

Transkript

1 Nr.1 Argang 57 April 1998 "Jeg har vunnet, Jesus vant, deden oppslukt er til seier. Jesus markets fyrste bandt, jeg den kj0pte frihet eier. Apen har Jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. " Norsk salmebok nr. 179, v. 2.

2 - 2 - "HAN VAR oeo, MEN SE, HAN LEVER" Landstad reviderte nr. 337 Jesus sier: "Jeg ver ded, men se, jeg lever i al/ evighet og her nekter til aeaen og d0dsriket". Johannes apsnb. 1, 18. Paskedagen er kristenhetens store heytidsdag. Dens glederike budskap Iyder over alt i kristenheten: "Kristus er oppstanden, var Herre Jesus lever!" Kristi kirke har en Herre og Frelser sam lever, sam i sin oppstandelse har seiret over syndens, dedens og Helvetes makt. Paskens glade budskap kaller oss aile til a ta imot og dele denne glede. Det taler om Guds makt og Guds kjcerlighet, om forlatelse, oppstandelse og evig liv, som na tilbys en hver av ass som er fanget under syndens og dedens makt. Derfor angar budskapet oss aile, og rarer ved noe i vart innerste sam langter etter a eis oppstandelsen, gleden og Iivet. Det er soloppgang ved Jesu tom me grav pa paskernorpen. Tenk vilken kontrast tillangfredagens soltormarkelse, sorg og dadl Jeg har sett at det er lett 8 g8 forbi langfredagens sorgfulle og tunge budskap og direkte til paskegleden. Langfredagens budskap om Jesu lidelse og korsdad er sa tungt for ass. Det er sa grusomt. Og vi vii ikke ha det vanskelige og tunge. Men uten langfredag fins der ingen paskedag. Uten at vi ser alvoret og noe av dybden i VSf egen synd og vert frafall fra Gud, ken vi ikke fatte gleden over Guds forlatelse. Det er f0rst nar vi opplever langfredagen, med sorgen over var synd og utroskapen sam flljrte Jesus til lidelsen og de»den pa korsert, at vi kan oppleve den glede paskernorqens budskap vii formidle oss: Jesus har seiret over ondskapens makter. Han som bar mine synder og led straffen for meg, har oppstatt, Han lever! Dette betyr at det fins en makt i var onde verden som er sterkere en ondskap og markets makt. Den makten er Iysets Herre Jesus. Bibelen teerer oss at gjennom synden kom deden inn i var verden. Men nar Jesus i oppstandelsen seiret over syndens makt, sa har han ogstt beselret decen. Ved det har han apnet en vei gjennom daden til det evige livet hos Gud for aile dem som tror. (Fortsettelse side 4)

3 LYNGEN ME IGHETSBLAD Postboks LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter: Sigvald B. Mikkelsen F rivillig kontingent: kr 50,- eller mer pr. lif. Postgiro: Bankgiro: KIRKELIG tzlkono MI Massemedia forteller svesrt ofte om rlj konomiske trange tider her til lands. Praktisk talt aile sider ved samtunnslivet er rammet. Problemer med a fa endene til a metes skaffer derfor hodebry og legger beslag pa adskillig tid. I. sa mate er - og skal for sa vidt heller ikke. : Den Norske Kirke veere noe unntak verken pa rlksniva eller lokalt. Og skille mellom kommune og kirke pr har gjort situasjonen mer synlig bade for kornrnunen og kirken. Det er fortsatt slik at kommunen driver kirken ekonornisk. I den nye Kirkeloven slar 15 fast at kommunne utreder utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker samt anlegg og drift av kir.keg~ rder.. Kommunen skal ogs8 skatte' midler til IlZ)nn' for kirketjener, klokker og organist. Videre skal der finnes penger til drift og administrasjon av menlqhetsrad og utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplaaring. Staten lenner prester, men kommunen utreder utgifter til reiser, konto hold og boligtelefon for demo Som frljr leverer rnenlqhetradet budsjettforslag innen fastsatt frist til kommunen. I Iys av budsjettforslaget tildeler sa politikerne.kirken en rammebevilgning, som rneniqhetsradet pa selvstendig grunnlag fordeler pa de aktuelle budsjettposter. Videre er det meniqhetsradet selv som disponerer de tilde lte rnidler, - uten kommunal innblanding. Derfor er det for rnenlqhetsradet oqsa heyst pakrevet a "rette ta9rig etter neermq." For i tepet av budslettaret skal det nok oqsa for kirken sterke og gode grunner til for a vinne torstaelse for ekstrabevilgninger. Allerede pro betalte Staten et betydelig belap til samtlige kommuner, slik at mentqhetsradene fikk forberede overgangen til den nye kirkeordningen bl.a. ved tilsetting av administrativ leder. Disse midler kom i sveert fa tilfelle rneniqhetsradene til gode. Na betales de statlige midter direkte til memqhetsradene fordi den nye kirkeloven paterer kirken ekstrautgifter administrativt.. Forts. side 4

4 - 4 Fortsettelse andakten tre side 2. Denne seier over synd, ded og Helvetes makt byr den Opstandne Herre Jesus til en hver av oss i sin kirke pea jorden, i ordet og de hellige sakramentene. En hver er vi kalt til a ta imot dette evangelium i personlig tro, til a leve i troen pa Ham hvar dag, og glede oss over at vi i hans navn og forsoningsblod har forlatelse for vare synder og det evige livet. Herren lever! - og vi far leve vart liv sammen med ham, som sa h~yt har elsket oss at han p~ langfredagen gikk inn I!idelsen og den smertefulle dad for avinne ass, og sam i sin seierrike oppstandelse pa paskemorqen har vist ass at for ham er ingenting umulig. Velsignet paskehetq i troen pa den korsfestede og oppstandne Herre Jesus!" Markus Ventin, vikarierende kapellan En gledelig og god paskehelg onskes aile bladets lesere. Red. Fortsette/se "Kirkelig 0konomi" tre side 3. De statlige midler er saledes ment a veere ekstrahjelp til kirken i tillegg til de kommunale rammebevilgninger. Rundt am har det derfor skapt kirkelig uro at enkelte kommuner reduserer rammebevilgningen til kirken tilsvarende det belep staten yter. Antagelig er dette overgansfenomener, sam snart blir overvunnet. Tiden neermer seg nar menlqhetsradene rundt om setter seg ned for a utforme sine ensker til kommunen for Allerede na gjelder det for radene a fa mest mulig kirke ut fra hver disponibel krone. Og de sam sitter ved pengesekken far ha i tankene at de i betydelig grad bestemmer vilken kirke de vii ha, - rent ytre sett vel amerke. S.B.M.

5 - 5 - SLEKTERS GANG Depte 22. november: Tonje Elisabeth Bakkehaug 23. november: Julie Bakken Gieever 25. desember: Markus Skogheim 31. desember: Amalie Berglund Randine Larsen Espen Cornelius Skogvang Ida Olsborg Hansen Martine Vraberg Johansen Jonas Maaren februar: Sigurd Eliassen Ingebrigtsen "Du til dapen lot meg kalle da jeg var en liten knapp. Skaljeg visne, skal jegfalle? Hjelp meg du avokse opp/ Hjelp meg du atidlig kere og aelske Herrens ord, slik at jeg blant dine kjcere kanfa knele ved ditt bard. " orsk Salrnebok nr. 354, v. 2 Vigde Ingen vigde siden forrige ill. av menighetsbladet.

6 - 6 - Dode 18. desember: Helga Julie Ringbakken, f desember: Markus Nordby, januar: 6.januar: 17.januar: 20.januar: 21.januar: 27.januar: Malvin Petter Sivertsen, f Marianne Karoline Skogstad, f Marie Elida Fagerli, f Hans Karesius Botn, f Elvine Bertine Kristoffersen, f Ingar Markus Jensen, f Egil Konrad Wilelmsen, f "Ingen av oss lever for seg selv, og ingen dar for seg selv. Om vi lever, sa lever vi/or Herren, og am vi dor, sa dor Vi/or Herren. Enten vi da lever eller dor, horer vi Herren til. Derfor dade Kristus og ble levende igjen, for at han skulle vtere Herre over bade levende og dade... " Romerbrevet 14, v ~,J tt.rt~ L yngenfjorrf ~avefses6yrd 9070 Olderdalen. Tit Lyngseidet, Tlf V i gir veiledning og praktisk hjelp ved d0dsfall og begrave lser. Vakttlf Innehaver Inger Mathisen Medhjelper Arvid langgard

7 - 7 - KIRKENYTT LEDER I LYNGEN MENIGHETSRAD for 1998 er Hans Petter Gi~ver med Randi Rivertz Vatne som nestleder. Valg til begge verv foretas for ett ar ad gangen. DIAKONIUTVALGETS MEDLEMMER for valgperioden er Randi Rivertz Vatne, Malfrid Samuelsen, Gunhild Marthisen, Margith Hjellnes og soknepresten. Utvalget arbeider med a synliggj0re diakonifunksjonen pa forskjellig vis i soknet. Fmrstnevnte er utvalgets leder. VALG TIL 0VRIGE KOMITEER OG UTVALG blir foretatt i menighetsradet like over pasken. GLiDEFRIE PUTER til bsnkene i Seines kapell er pa plass. De fungerer konfortabelt og ble en stor forbedring for et forhodsvis beskjedent betep, KONFIRMASJONSHELGENE i ytre Lyngen veksler mellom Seines og Nord-Lenangen. I ar henlegges samtale med konfirmanter til Nord Lenangen og konfirmasjonen til Seines kapell. Neste ar blir det igjen motsatt. Se tid og dato i prekenlisten side 12. For tiden er det 16 konfirmanter i ytre Lyngen og 27 i indre Lyngen. GUDSTJENESTEFORDELING for ytre Lyngen, som meniqhetsradst har toreslatt, rnentqhetsmete anbefalt og blskopen godkjent er etter at Lenanasevra kapell er kommet til slik: 9 i Seines kapell pro ar, 6 i Lenanqseyra kapell, 4 i Ser-Lenanqen bedehus og 9 i Nord-Lenangen menighetshus. I tider med redusert prestebemanning kan det by pa vanskeligheter aetterleve gudstjenestefordelingen. PRESTEKONTORET pa Lyngseidte har for tiden fast apninqstid mandag, tirsdag og torsdag i tiden kl Utenom de tlder er kontoret betjent bare hvis presten ikke er opptatt av utetjeneste. FASTEB0SSER er i begrenset omfang delt ut i ar. De som har fatt med seg hjem en tastebesse og brukt den, veer vennlig og lever den ved gudstjeneste i pasken, Dermed kommer pengene snarest mulig de nadstedte ute i verden til hjelp.

8 - 8 - TO ST. HANS-STEVNER blir det i ar og i Lyngen prestegjeld. Denne gang samles de sakalte "liberele" pa Lyngseidet og de sakalte "konservative" i Skibotn. De to navn er ikke selvpatatt, men tillagt av utentorstaende. For lesernes skyld er det muligens riktig a nevne at blant predikantene i den ferstnevnte retning er Andreas Esbensen og Sigmund Eriksen og i den andrenevnte retning Knut Evanger og Helge Gundersen. SOKNEPRESTENS FERIE er berammet til tiden I hans traveer vii sp. Egil Eggen i Kvcenagen veere ansvarlig prost og kp. Markus Ventin ansvarlig prest i Lyngen prestegjeld. Mot slutten av sokneprestens ferie vii ogsa kapellan ta et par uker frio Da vii Torleif Bjartli vikariere med bopel i Storfjord. SVERRE ALFSEN heter den nye soknepresten i Skjervey sam blir innsatt i tjenesten sendaq Han tjenestegj0r na Vinje i Telemark og har bl.a. tidligere vaartr sokneprest i Karlsey. BALSFJORD SOKNEPRESTSTILLING star fortsatt leidig. Men ellers er de andre prestestillinger i prostiet besatt. Bemanningssituasjonen er salsdes rimelig god. BEGRAVELSESDAGER blir i fremtiden normalt onsdag, torsdag og fredag. Tirsdag unnqas av hensyn til prestens trldaq, som normalt er mandag, og som med begravelse dagen etter ikke vii bli fridag. TAKK til aile som betaler bladpenger. I dette nr. finnes forhapentliq en giroblankett. Bruk den! Det kan apne for muligheten til et mininurnrner av bladet far ferien. Kontonr. til bladet finnes for "vrig pa side 3. KIRKEGARDSANDAKTER er planlagt til Skibotn 05 07, Eidebakken 18 07, l.enanqseyra og Hatteng Klokkeslettene kunnqleres senere. ORGANISTSTILLINGEN utlyses fortlapend ledig. Men habile sekere har ikke meldt seg. Vi baserer ass derfar pa vikarer fra gang til gang. LYSGLOBE er snart pa plass i Lsnanqseyra kapell. En minnegave etter en begravelse gj0r dette mullg. Dette bllr den andre Iysgloben I prestegjeldet. Den terste korn til Storfjord kirke hasten 1996.

9 - 9 I A. Fibigers gamle paskebok med meditasjoner- over lidelseshistorien, «Guds lam», har han forsekt arekonstruere en tidstavle som viser hvordan hendelsene utviklet seg fra time til time fra nattverden til graven. Naturligvis sto ingen og registrerte begivenhetene med stoppeklokke, men evangeliene gir mange holdepunxter for tidsangivelse. 1. Nadverdsmdltidet begynte efter kl. 18 skjcertorsdag kve/d. 2. Judas forlater sa/en da «det var natt», som Johannes skriver. 3. Paskemaltidet skul/e vtere avsluttet innen midnatt. 4. Jesus avskjedsta/er kan ha vart til henimot kl Vandringen til Getsemane skjedde mel/om midnatt og k/ Sjelekampen i Getsemane mel/om k/. 1 og k/ Jesus gripes ca. kl. 4 langfredag morgen. ~[ik hennte bet 8. Forher hos Annas og Kaifas ca. kl En mellomtid da man ventet pa hele radet, kl. 5-6 (da «hanen galer»). 10. Forher hos det sam/ede rtid kl. 6, «da det ble dag», som Lukas skriver. 11. Til Pilatus ved ha/v sjutiden - «det var tidlig pa morgenen», forteller Johannes. 12. Forher hos Pilatus - til Herodes k/ Domfellelsen ca. k/ Til Go/gata, korsfestelsen ved 9-tiden - «den tredje time» iflg. Markus. 15. Det store merke «fra den sjette til den niende time» - ca. k/ Jesu ded, /angfredag k/ Gravleggelsen innen dagens utlep, k/. 18. Sa fulgte den -stille lerdagen fer paskemorgen opprant og Jesu venner fant den tomme graven.

10 10 BARNAS SIDE -~ Sangen nedenfor rna alle barn pr0ve a lrere seg. Den er kanskje allerede fra f0r kjent gjennom andakt for barn i radio. Og for den s om kan noter, gar det greitt a spille pa blokkfl0yte eller piano eller orgel. Skulle ~oen ha gitar, er det bare a bruke de gitargrep som er ~gi~t med bokstaver over notene. Lykke til l Syng for Herren! e1 4 { I t 41. ',.. - Syng for Herren, sol og mane, aile stjerner han har tent. Syng for Herren, heye himmel, som han over alt har spent. Syng for Herren, hav som bruser, skodderegn og vind og sna. Syng for Herren, treer og steiner, blomster, blad og minste fra, Syng for Herren, fjell og vidder ville foss og stille strand. Syng for Herren, aile fugler, aile dyr i skog og vann. Syng for Herren, du Guds kirke. Sangen stiger Iys og klar. Barp i.hele verden priser Gud sin skaper og sin Far. Herren er min hyrde ~""

11 LYNGEN PRESTEGJELD Sokneprest: Kapeuan: Sigvald B. Mikkelsen, boks 92, 9060 LYNGSEIDET Beseksadr.: Prestegardsbakken nr. 12 Kontortelefon: Telefax: Mobiltelefon: Boligtelefan: Markus Ventin, Hatteng, 9048 SKIBOTN Beseksadresse: Prestebaligen, Hatteng Kantartelefan: Telefax: Baligtelefan: Lyngen sokn: Lyngen msniqhetsrad: Leder Hans Petter Gicever Adresse: Postboks 16, 9060 LYNGSEIDET Telefan: Kirkeverge: Helge Slettii Kontor i Teknisk etat-bygget Telefon: Telefax: Lyngen kirke: Telefan Storfjord sokn: Starfjard rnsniqhstsrad Leder Else Marie Sommerseth Adresse: 9048 SKIBOTN Telefan: Klrkeverge: Rolf Stelnvlk Kontor i kontorbygget ved Storfjord kirke Telefan: og fax samma nr. Storfjord kirke: Telefan:

12 GUeSTJENESTELISTE 19. april 1. s0ndag etter paske Seines kl april 2. ssandaq etter paske Fastdalen kl mai 3. sendaq etter paske Lyngseidet kl sendaq attsr paske Lenangs0yra kl Grunnlovsdagen Lyngseidet kl1000 Lenangen skole kl Kristi himmelfartsdag Nord-Lenangen kl L0rdag Nord-Lenangen kl 1700 Samtale med konfirmanter sandaq etter paske Seines kl 1100 Konfirmasjon 30. Pinseaften Lyngseidet kl 1600 Samtale med konfirmanter pinsedag Lyngseidet kl1100 Konfirmasjon 1. juni 2. pinsedag Seines kl Treeniqhetssendaq Fastdalen kl sendaq etter pinse Nord-Lenangen kl sendaq etter pinse Lyngseidet kl juni 4. sendaq etter pinse Furuflaten kl 1100 Rett til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Dilp bes innmeldt senest en uke pa romano, Stadfestelse av hjemmedap/n0ddap skjer heist bare hvis det ogs~ er meldt d~p til vedkommende sendaq. F01g med i fredagens "Nordlys" og i "Framtid i Nord." VELKOMMEN TIL KIRKEI

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

111\\ HANS 0YE F0LGER MEG... Nr. 3 Argang 62 oktober 2003 111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei,

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

I livet står vi foran valg

I livet står vi foran valg Informasjon Vang Menighetsblad Nr 2/2014. 71. årg. I livet står vi foran valg TANKER OM DEN STILLE UKE Den stille uke påske Ferie, fritid. Kanskje skal også jeg på skitur en av helligdagene i den stille

Detaljer

Forside: Påskeliljer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard

Forside: Påskeliljer Foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard Leder Opp fra en krise! I bakhodet ligger at det kinesiske tegnet for vårt ord krise består av to deler. Det ene står for utfordringer og det andre for muligheter. Slik opplever også vi i våre daglige

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Besøk fra Nasaret, Israel, 2010 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Ill: Jorunn Stokke. Nr. 2 2003 57. Årgang

Ill: Jorunn Stokke. Nr. 2 2003 57. Årgang Ill: Jorunn Stokke Nr. 2 2003 57. Årgang Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Redaksjon: Kirsten Gustavsen (red.), Egil Gustavsen (layout), Arne Eriksen, Jørgen Christensen. Redaksjonens

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer