Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune Olderdalen, Asle Tveitnes leder Ina Engvoll e.f. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 5/09 Melding om brannvernet /3190 PS 6/09 PS 7/09 Søknad om tilskudd til annonse i "LIVREDDEREN" Vedr. søknad om tilltalesle til bygging av kai, mudring i Djupvik havn og deponering av masser i Lyngenfjorden 2009/ /638 PS 8/09 Vedr. avgift vannmåler gnr 19, bnr 96, festenr /334 PS 9/09 Søknad om fritak for feiing, gnr 9, bnr 28 X 2009/334 Side 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: M74 Saksbehandler: Rolf Petter Slettli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/09 Kåfjord Driftsutvalg /09 Kåfjord kommunestyre Melding om brannvernet 2008 Henvisning til lovverk: 1. Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering Av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) 5-2. Rådmannens innstilling Melding om brannvernet for 2008 tas til orientering. Saksopplysninger Dimensjoneringsforskriften 2-3 pålegger kommunen hvert år å sende skriftlig melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år. I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av brannog eksplosjonsvernloven 13 hvor kommunen selv er eier eller direkte / indirekte bruker, er fulgt opp. Disse forholdene fremgår av vedlagte melding til DSB. Meldingen er forutsatt å bli lagt fram for kommunal politisk organ til orientering. Vurdering Meldingen til DSB er som tidligere år. Det legges stor vekt på at det gjennomføres tilsyn i samsvar med bestemmelsene. I Kåfjord ble det i Kåfjord gjennomført tilsyn i ca 82% av objektene. Side 4

5 DSB har for øvrig stort fokus på at det gjennomføres tilsyn også i særskilte brannobjekter der kommunene er eiere og/eller brukere. Tilsynsandelen i Kåfjord er her 90%. Kåfjord kommune er eier og bruker av en relativt stor andel av de særskilte brannobjektene etter brann- og eksplosjonsvernloven. De senere årene er det utført relativt omfattende arbeider med sikte på imøtekommelse av krav fra branntilsynet. Likevel er det fortsatt behov for betydelig innsats for tilfredsstillelse av gjeldende forskrifter. Av hensyn til arbeidet med øvrige objektseiere og brukere er det viktig at kommunen følger opp sitt ansvar. Nytt i 2008 er at omsorgsboliger etter vedtak i k.sak 79/07 nå omfattes av reglene for særskilte brannobjekt. Brannsjefen har i tidligere års meldinger om brannvernet spesielt nevnt kommunens manglende oppfølging av forhold som er i strid med plan- og bygningsloven og som er meldt kommunen fra branntilsynet. Dette gjelder i hovedsak bygningsmessige endringer som ikke samsvarer med forskriftene, eller manglende godkjenning for bruk. Dette forholdet har ikke endret seg i Kommunens manglende oppfølging medfører betydelig merarbeid for tilsynet og svekker branntilsynets autoritet. Interkommunalt samarbeid om feiing fortsatte i 2008 etter modell og erfaringer fra tidligere år. Det samme gjelder utdanning av innsatspersonell. Brannvernloven 15 pålegger kommunene å samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. Brannsjefene i Nord-Troms har drøftet og vurdert dette over noen tid, så også i 2008 med bl.a. studietur til Salten Brann IKS. Konklusjonen er at det bør arbeides videre med sikte på konkret grunnlag for eventuell beslutning om felles løsning i regionen. I den forbindelse har brannsjefene bedt om å få danne arbeidsgruppe for formålet. Henvendelsen er rettet til rådmannsutvalget. I skrivende stund foreligger ikke formelt svar. For øvrige forhold vises til vedlagte melding og fortegnelser Side 5

6 Melding om brannvernet Side 1 av 9 Skriv ut 1. Kommune/Brannvesen Navn på utfyller (Etternavn, Fornavn): Rapportering for kommune: Slettli, Rolf 1940 Type brannvesen: Kommunen har eget brannvesen (inngår ikke i IKS/samarbeidsbrannvesen) 3. Forebyggende brannverntiltak Deltar brannvesenet i plan- og byggesaker: Nei Blir forhold som synes i strid med PBL ( 108) meldt til plan og bygningsmyndigheten: Ja Er brannvesenet fornøyd med bygningsmyndighetenes oppfølging av rapporterte forhold: Nei Gjennomføres tilsyn med omsorgsboliger: Ja Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet: I henhold til lokal forskrift Gjennomføres tilsyn med verneverdig trehusbebyggelse: Nei Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet: Ukjent Gjennomføres tilsyn med andre objekter: 3a Med hvilket hjemmelsgrunnlag gjennomføres tilsynet: I henhold til lokal forskrift 4. Feiing/tilsyn med fyringsanlegg Ildsteder: Piper: Tar kommunene feie-/tilsynsavgift for boliger: 1a 5. Personelloversikt Totalt antall ansatte: Antall: Antall Ulsyn: Antall: Antall felet: Antall tilsyn: Antall heltld: Antall deltld: 0 22 Brannsjef: 1 Leder forebyggende: 1 Forebyggende personell: 1 Leder beredskap: 1 Utrykningsledere: 4 Utrykningspersonell/ brannkonstabler: 17 Annet personell: 1 Alarmsentraloperatører: 0 Feiermester: 0 Feiersvenner: 0 Ufaglærte feiere/lærlinger: Side 6

7 Melding om brannvernet Side 2 av 9 6. Arsverk Årsverk administrasjon: Årsverk beredskap: Årsverk forebyggende: Årsverk feieenhet: 7. Øvrige ressurser Antall personer I reservestyrke: 0 Utstyrspakke land Liten Antall kjemlkalleverndrakter: 0 8. Avtaler Avtale om feiing og tilsyn med piper og ildsteder med annet brannvesen ( 11 h) Avtale om feiing og tilsyn med piper og ildsteder med annet brannvesen ( 11 h) Avtale om feiing og tilsyn med piper og ildsteder med annet brannvesen ( 11 h) Avtale om feiing og tilsyn med piper og ildsteder med annet brannvesen ( 11 h) Avtale om feiing og tilsyn med piper og ildsteder med annet brannvesen ( 11 h) 9. Stasjoner Stasjonsnavn: Olclerdalen Antall dag kasernerte: 0 Stasjonsnavn: Birtavarre Antall dag kasernerte: 0 Stasjonsnavn: Løkvoll Type: Hovedstasjon Antall med beredskap: 2 Type: Depot Antall med beredskap: 0 Type: Lokalstasjon Antall personer I skogbrannstyrke: 0 Utstyrspakke sjø Liten Antall røykdykkere: 6 Overordnet vakt: Antall uten beredskap: 10 Overordnet vakt: Antall uten beredskap: 4 Overordnet vakt: FIG-gruppe: e2 Selger Gjensidig Gjensidig Gjensidig Selger Antall døgnkasernerte: 0 0,15 0,15 0,40 1,00 FrIgjørIngsutstyr: Antall døgnkasernerte: 0 Antall kjemlkalledykkere: 0 Avtale med 1943 Avtale med 1942 Avtale med 1941 Avtale med 1938 Avtale med 1939 kommune: kommune: kommune: kommune: kommune: Antall med beredskap I helg og høytlder: 2 Antall døgnkasernerte: 0 Antall med beredskap I helg og høytider: 0 Side

8 Side 8

9 10. Kjøretøy hap:// /foinistream/getform?answerformld Side 9

10 11. Oppbevaringstillatelser Har brannvesenet/kommunen gitt tillatelser til oppbevaring av brannfarlig gass: Nei Side 10

11 Postboks 2014 NO-3103 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Fortegnelse over særskilte brannobjekter Brann- og eksplosjonsvernloven Oppdatert pr. (fyll inn år) 31. desember: Kommune nr. og navn Navn: Kåfjord Nr Objekt navn Adresse G.nr. B.nr Objekttype Grunnflate Antall etasjer Antall senger i a.1 og a. 2 objekt Sprinkleranlegg Sum m 2 Brannalarmanlegg Sum m 2 Siste brannsyn, utført år Olderdalen skole 9146 Olderdalen 7 35 A Kåfjord helsesenter 9147 Birtavarre A Olderdalen barnehage 9146 Olderdalen 6 97 F 1 A Birtavarre barnehage 9147 Birtavarre F3 A Manndalen skole 9144 Samuelsberg A Trollvik skole 9147 Birtavarre A Coop Olderdalen BA 9146 Olderdalen 7 38 A Kåfjord Vekst AS 9147 Birtavarre F2 A Coop Birtavarre BA 9147 Birtavarre 19 51/52 A HR-117 revidert 08/03 Side 11

12 Postboks 2014 NO-3103 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Fortegnelse over særskilte brannobjekter Brann- og eksplosjonsvernloven Oppdatert pr. (fyll inn år) 31. desember: Kommune nr. og navn Navn: Kåfjord Nr Objekt navn Adresse G.nr. B.nr Objekttype Grunnflate Antall etasjer Antall senger i a.1 og a. 2 objekt Sprinkleranlegg Sum m 2 Brannalarmanlegg Sum m 2 Siste brannsyn, utført år Fossen barnehage 9144 Samuelsberg A Aja-Samisk senter 9144 Samuelsberg A Manndalen Varesenter AS 9144 Samuelsberg 29 44/14 A Coop Manndalen BA 9144 Samuelsberg A Manndalen bedehus 9144 Samuelsberg A Djupvik kirkestue Djupvik, 9146 Olderdalen 1 61 A Kåfjord kirke 9146 Olderdalen 8 14 A Olderdalen Samfunnshus 9146 Olderdalen 7 14 A Birtavarre bedehus 9147 Birtavarre A Birtavarre samfunnshus 9147 Birtavarre A HR-117 revidert 08/03 Side 12

13 Postboks 2014 NO-3103 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Fortegnelse over særskilte brannobjekter Brann- og eksplosjonsvernloven Oppdatert pr. (fyll inn år) 31. desember: Kommune nr. og navn Navn: Kåfjord Nr Objekt navn Adresse G.nr. B.nr Objekttype Grunnflate Antall etasjer Antall senger i a.1 og a. 2 objekt Sprinkleranlegg Sum m 2 Brannalarmanlegg Sum m 2 Siste brannsyn, utført år Røde Kors stua 9147 Birtavarre F1 A Utgår Kåfjorddalen grendehus 9147 Birtavarre A Kåfjord rådhus 9146 Olderdalen 7 20 B Djupvik barnehage Djupvik, 9146 Olderdalen 1 45 A Lerøy Aurora AS Djupvik Djupvik, 9146 Olderdalen 1 21 B Utgår Olderdalen næringsbygg AS 9146 Olderdalen 6 97 F1 B seksj Utgår Aktivitetssenter Marielund 9144 Samuelsberg A Manndalskroa AS 9144 Samuelsberg 29 2 F2 A Manndalen husflidslag 9144 Samuelsberg A Utgår Løkvoll Motell og Autosenter AS 9144 Samuelsberg m.fl. A Utgår HR-117 revidert 08/03 Side 13

14 Postboks 2014 NO-3103 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Fortegnelse over særskilte brannobjekter Brann- og eksplosjonsvernloven Oppdatert pr. (fyll inn år) 31. desember: Kommune nr. og navn Navn: Kåfjord Nr Objekt navn Adresse G.nr. B.nr Objekttype Grunnflate Antall etasjer Antall senger i a.1 og a. 2 objekt Sprinkleranlegg Sum m 2 Brannalarmanlegg Sum m 2 Siste brannsyn, utført år Guolasjjohkka kraftverk 9147 Birtavarre A (*) Kåfjord kultursenter BA 9146 Olderdalen F1 A Manndalen Sjøbuer BA Servicebygg 9144 Samuelsberg F4 A Birtavarre røde kors (brakkerigg) 9147 Birtavarre 19 12, 5, (33 A Riebangardi barnehage 9144 Samuelsberg A Skardalstunnelen E6 B 2282 m Isfjelltunnelen E6 B 3220 m (2282 m) (3220 m) Ny Ny (*) Omb.arb./analyser bl.a. som følge av tidligere tilsyn pågår. HR-117 revidert 08/03 Side 14

15 Postboks 2014 NO-3103 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Fortegnelse over særskilte brannobjekter Brann- og eksplosjonsvernloven Oppdatert pr. (fyll inn år) 31. desember: Kommune nr. og navn Navn: Kåfjord Nr Objekt navn Adresse G.nr. B.nr Djupvik-Nordmannvik Bo- og Servicesenter Djupvik, 9146 Olderdalen 1 59 A Objekttype Grunnflate Antall etasjer Antall senger i a.1 og a. 2 objekt Sprinkleranlegg Sum m 2 Brannalarmanlegg Sum m 2 Siste brannsyn, utført år Ytre Kåfjord Eldresenter 9146 Olderdalen 6 117, F1 A Avlastingsboliger Olderdalen 9146 Olderdalen 7 5, F5 A (*) Omb.arb./analyser bl.a. som følge av tidligere tilsyn pågår. HR-117 revidert 08/03 Side 15

16 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: P30 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Kåfjord Driftsutvalg SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANNONSE I "LIVREDDEREN" Rådmannens innstilling 1. Det bevilges kr 1.500,- til annonsering i bladet Livredderen 2. Bevilgningen belastes post Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksopplysninger Bladet Livredderen (Norges Livredningsselskap) søkt om tilskudd til annonsering i bladet Livredderen. Vurdering Livredderen har søkt om et tilskudd til annonsering på kr 1.500,-, dvs at Gàivoina Kåfjords kommunevåpen og navn kommer på egen annonse i bladet, hvor bladet takker som støtten som er gitt. Bladet Livredderen er organ for Norges Livredningsselskap. Norges Livredningsselskap driver med livredningsskurd, bevisstgjøring innenfor redningsarbeid etc, og gjør et viktig frivillig arbeid som har betydning for sikkerheten i havner og kaianlegg. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at det bevilges kr 1.500,- til annonsering i bladet Livredderen. Side 16

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/638-9 Arkiv: 1940/1/53 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Havneutvalget Djupvik fiskerihavn /09 Kåfjord Driftsutvalg Vedr. søknad om tillatelse til bygging av kai, mudring i Djupvik havn og deponering av masser i Lyngenfjorden Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har ingen innsigelser mot at mudring i Djupvik havn, og deponering av masser utføres som omsøkt. Veileder for håndtering av forurensede sedimenter, pkt 4 Rådmannens innstilling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har ingen innsigelser mot at mudring i Djupvik havn, og deponering av masser utføres som omsøkt. Saksopplysninger Kåfjord kommune skal søke Fylkesmannen i Troms om tillatelse til mudring i Djupvik fiskerihavn og dumping av masser ca 1500 m vest for Hammarneset. Side 17

18 Vurdering I forbindelse med oppgradering av Djupvik fiskerihavn, må Kåfjord kommune søke Fylkesmannen i Troms om tillatelse tilmudring og dumping av masser. Det må gjøres mudring for økning av seilingsdyp i havna slik at transport kan gjøres med høvelige båter. Massene skal dumpes ca 1500 meter vest for Hammarneset på ca 170 m dyp. Tiltaket er innenfor moloer, i godkjent reguleringsplan, og trenger derfor ikke behandling etter lov om havner og farleder. Mudring vil ikke påvirke biologiske forhold i området. Området som skal mudres er innenfor moloer, bunnen består av sand og leire. Det er ikke kjent at det er kulturminner i havbunnen eller på land. Mudring vil ikke påvirke eksisterende etableringer, og ikke forurense nærområdet da moloer vil skjerme for vesentlig sirkulasjon av vannmasser. Nærmere risikovurdering ansees ikke som påkrevd. Det skal mudres til sammen 3200m3 bunnmasse, og mudringa vil foregå med grabbe og lastes i båt/pramme. Transport av massene skal gjøres med båt eller pramme. Lekkasje ansees ikke å forekomme. Sluttkontroll i havnebassenget vil bli gjort med lodding av dybder. Deponering skal ikke gjøres ved sterke havstrømmer eller dersom det er fare for at strømmen går mot land. Kåfjord kommune vil føre tilsyn med at arbeidsoppgavene blir utført som beskrevet. Ut fra ovenstående vurdering har rådmannen ingen innsigelser mot at mudring av Djupvik fiskerihavn og deponering av masser skjer slik som omsøkt. Side 18

19 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 231 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/09 Kåfjord Driftsutvalg Vedr. avgift vannmåler gnr 19, bnr 96, festenr. 1 Henvisning til lovverk: Bestemmelser for bruk av vannmåler, vedlegg til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune. Rådmannens innstilling Eiendommen 19/96/1 gis ikke reduksjon av vannavgift målt etter kubikk, da dette er det reelle forbruket eiendommen har hatt. Saksopplysninger Torleif Larsen ber om reduksjon i kommunale avgifter, målt etter kubikk, pga lekkasje i toalett. Vurdering Torleif Larsen skriver i brev av at regninga fra i fjor har økt med 400%, fra kr til kr ,-. Videre skriver Larsen at han har snakket med leietaker, og det viser seg da at et toalett har hatt kraftig lekkasje over lengre tid, og at denne feilen ble utbedret den Larsen ber også om at forbruket for januar og februar -09 må stipuleres, for så å beregne det korrekte forbruket i Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at det ikke har vært en økning av avgiftene med over 400 %, men at forbruket på eiendommen gnr 19/96/1 har hatt en kraftig økning. Denne økningen skyldes feil på sanitærinstallasjon. Intensjonen med vannmåler er at den enkelte forbruker skal betale for den mengde vann som brukes, målt i kubikk. Rådmannen kan ikke se at det i utgangspunktet skal være grunnlag for å redusere avgiftene, da det ikke er feil med avgiftsgrunnlaget. Det er en kjensgjerning at vannforbruket har hatt en Side 19

20 betydelig økning, med bakgrunn i ovennevnte. Det er eiers ansvar å påse at slike installasjoner er i orden. Det er også eiers ansvar å gjøre sine leietakere kjent med de forskjellige installasjonene og hvordan avgiftsgrunnlaget beregnes. Ut fra de retningslinjer som Kåfjord kommune har i forhold til beregning av kommunale avgifter er det ikke grunnlag for å redusere vannavgift etter målt forbruk, da forbruket i dette tilfelle er det faktiske forbruket som eiendom 19/96/1 har hatt. Side 20

21 Torleif Larsen Eiendom Trollvik 9147 Birtavarre Gr.nr Kåfjord Kommune Drift og Utvikling v/ Karin Karlsen 9146 Olderdalen VANN OG KLOAKKAVGIFT. Viser til samtale ang. regning på termin Viser til at regninga fra i fjord er økt med over 400%, fra kr.5784,- til kr ,-. Ser at satsene er økt med en del prosenter, men det skulle bare utgjøre noen kroner. Det har heller ikke vært vesentlig økning i aktivitet i bygget. Etter å ha snakket med leietakeren, og hans ansatte, viser seg at et toalett har hatt kraftig lekkasje i lengre tid. De har ikke vært klar, eller ikke forstått at avgiftene er direkte tilknyttet vannmåler. Selv ble jeg klar over dette i går, 4. Mars. I dag utbedrer rørlegger feilen. Men siden vi er 2 måneder ut i det nye året, vil vi få et uriktig bilde også ved neste avlesing. Leste av måleren i går, slik at vi ved neste avlesing kan stipulere forbruket i jan. og feb. 2009, og også beregne det korrekte i Med dette håper jeg at det ovenstående blir tatt til følge. Med vennligst/hilsen Torleif Larsen 9147 Birtavarre 05. Mars vedlegg Side 21

22 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER for: STIGER PETTERSENSV. 1 Fakturanr.: Fakturadato.: 12/02-09 Termin: Fra: DRIFT OG UTVIKLING Gr.eien.nr.: Org.nr.: NO MVA Til: LARSEN TORLEIF KID: TROLLVIK TEKST GR.LAG ENHET SATS ARSGEBYR TERMINGEBYR MVA FESTEAVGIFT 374,00 Bygn.adr.: ST1GER PETTERSENSV. 1 OMKOSTNINGER 1,00 10,00 10,00 10,00 FASTG.VANN NÆR1 TE 1,00 ARLIG 2634, ,49 659,00 25% FASTG.KLOA NÆR1 TE 1,00 ARLIG 4293, , ,00 25% ARSAVREGNING VANNMALER AVGIFTSTYPE MALERNR. GML.AVL. NY AVL. FORBRUK SATS MVA VANNAVG. MALER , ,00 25% KLOAKKAVG. MALER , ,00 25% Bygn.adr.: STIGER PETTERSENSV. 1 MERVERDIAVG. AV KR , ,00 FORFALLSDATO: 01/03-09 BETALE ,00 KOMM.AVG. 1. TERM1N 2009,0GSA ARSREGNING-09 VED A BETALE FØR FORFALL UNNGAS PURREGEBYR OG FORSINKELSESRENTER. PURREGEBYR PR. GANG: KR. 50,00.FORSINKELSESRENTER: 10,0% P.A. SPØRSMAL VEDR. BETALING/UTSETTELSE, KONTAKT KOMMUNEKASSA. ØVRIGE HENV. KONTAKT DRIFT V/ KARIN KARLSEN TLF FAKTURA FOR 2.KVARTAL 2009 VIL BLI SENDT UT I MAI 09. FORFALLSDATO FOR DENNE BLIR 1. JUNI FOR DE SOM HAR VANNMALER, ELLER BETALER ARSREGNING FORFALLER DISSE OGSA KAFJORD KOMMUNE TILBYR NA AVTALEGIRO TIL SINE KUNDER. DERSOM DU ØNSKER A OPPRETTE AVTALEGIRO, MA DU TA KONTAKT MED DIN BANKFORBINDELSE. OPPLYSNINGENE DU TRENGER FOR A GJØRE DETTE, FINNER DU PA TILSENDTE FAKTURA. 7c) EVENTUELLE SPØRSMAL PA TLF.NR, Side 22

23 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER for: ST1GER PETTERSENSV. Fra: DR1FTOG UTVIKLING Til: LARSEN TORLEIF TROLLVIK Fakturanr.: Gr.eien.nr.: K1D: Fakturadato.: 11/02-08 Termin: Org.nr.: NO MVA TEKST GR.LAG ENHET SATS ARSGEBYR TERMINGEBYR MVA FESTEAVGIFT 374,00 Bygn.adr.: STIGER PETTERSENSV. 1 OMKOSTNINGER 1,00 10,00 10,00 10,00 FASTG.VANN NÆR1 TE 1,00 ARLIG 2026, ,53 507,00 25% FASTG.KLOA NÆR1 TE 1,00 ARLIG 3982, ,68 996,00 25% ARSAVREGNING VANNMALER AVGIFTSTYPE MALERNR GMLAVL. NY AVL. FORBRUK SATS MVA VANNAVG. MALER ,35 765,00 25% KLOAKKAVG.MALER , ,00 25% Bygn.adr.: STIGER PETTERSENSV. 1 MERVERDIAVG. AV KR. 4320, ,00 FORFALLSDATO: 01/03-08 Å BETALE 5.784,00 KOMMUNALE AVGIFTER 1. TERMIN 2008 VED A BETALE FØR FORFALL UNNGAS PURREGEBYR OG FORS1NKELSESRENTER. PURREGEBYR PR. GANG: KR. 50,00.FORS1NKELSESRENTER: 10,5% P.A. SPØRSMAL VEDR. BETALING/UTSETTELSE, KONTAKT KOMMUNEKASSA. ØVRIGE KONTAKT DRIFT V/ KARIN KARLSEN TLF FAKTURA FOR 2,KVARTAL 2008 V1L BL1SENDT UTIMAI 2008 FORFALLSDATO FOR DENNE BLIR 1. JUNI 2008 KAFJORD KOMMUNE TILBYR NA AVTALEGIRO TIL SINE KUNDER. DERSOM DU ØNSKER OPPRETTE AVTALEGIRO, MA DU TA KONTAKT MED DIN BANKFORBINDELSE. opplysningenedu TRENGER FoR A GJØRE DETTE, FINNER DU PA TILSENDTE FAKTURA. EVENTUELLE SPØRSMAL PA TLF.NR Side 23

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer