Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i 2008."

Transkript

1 Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i Den 5. februar ble det avviklet ekstraordinært årsmøte i Sætershallen. Eneste sak var valg av nytt styre. Følgende ble valgt Leder: Ingar Brennmoen 1 år (2 år i styret) Operativ leder: Jo Esten Trøan 1 år Administrativ Leder: Harry E. Tjernstad 1 år Styremedlem: Jan Håkon Jordet 1 år Kåre Sæther 2 år Vara: To Gunnar Myhre 1 år Lars Tollef Jordet 1 år Revisor/valgkomite: Ingvill Vikan Larsen 1 år Mona Haugen 1 år Innkalling til møtet ble gjennomført med annonsen i Østlendingen og Arbeidets Rett onsdag 23. januar. Grunnen til møtet var at forrige ordinære årsmøte var i På denne bakgrunn tok en del medlemmer initiativ til ekstraordinært årsmøte. Det kan ikke sluttes av dette at det ikke har vært aktivitet. Jan Håkon har stort sett bemannet de vanlige førstehjelpsvaktene sammen med en del andre medlemmer. Det nye styret konstituete seg raskt og avholdt regodkjenning av aktuelle medlemmer slik at de ble godkjente fjørstehjelpere. 2 fra Os Hk var med på den teoretiske delen av prøven. Korpset var oppe, og i virksomhet til påske. På høsten bel det avholdt grunnkurs i førstehjelp med både teori og praksisdel. Her deltok det 4 Fra OS på den praktiske prøven for regodkjenning som førstehjelper. Det er stilt førstehjelpsvakt på følgende arrangement: Skandinavisk Cup. Egebergrennet, Dalarennet, Eidsfjellrennet alle i påskeuka. Egebergløpet under olsok under rådende vær var det virkelig behov for oss under dette arrangementet. 4-summit race sykkelløpet rundt til 4 fjelltopper i regionen. Redningsaksjone/ambulanseoppdrag En syketransport fra øversjødalsfjellet og ned til bilveg Snøscootertransport. Utkalt til bilsøk i Rendalen 4 personer og 2 biler reiste - avlyst da vi var på tur til oppmøtested. 2 av korpsets medlemmer deltok under leteaksjon i Stor-Elvdal. Korpsbil og 5 medlmmer utkalt til redningsaksjon på Narjordet, kun en av våre kom til oppmøteplass før aksjonen ble avblåst. Utstyr.

2 Ved gjennomgang av utstyret på styremøtet den 5. mai ble det besluttet å anskaffe en god del mer utstyr. For å få til dette vedtok styret å overføre kr ,- fra rentemidlene i Ambulansefondet. Det ble ikke valgt noe nytt fondsstyre under årsmøtet i februar og styret la til grunn at funksjonsperioden til de som satt i 2005 var utgått. Uniformer. Slik vi fremsto under aksjoner ble av mange oppfattet som lite heldig. På denne bakgrunn vedtok styret å subsidiere de medlemmene som tok førstehjelpsprøva og som bandt seg til aktivt medlemskap i minst 5 år framover med et betydelig andel av innkjøpsprisen. Depoet Jan og Kåre har ryddet en del på depoet, men utformingen er ikke hensiktsmessig. Styret har diskutert dette og ønsker å flytte mye av utstyret til annet sted. Selve garasjen ønskes omgjort ved at deleveggen mellom de to løpene fjernes. På denne måten vil vi få atskillig bedre plass til transportutstyret. Verving av nye medlemmer / Solferino Styret tok også raskt tak i medlemsverving. Medlemstallet var faretruende lavt. Det ble avholdt vervestand under rødekors dagen 8. mai med stand på Coop og joker. Mange nye medlemmer vervet. Likeledes hadde vi stand under Olsoks markedsdag. Vervet ikke så mange, men vi var synlig og det er også meget viktig. Harry og Tor Gunnar var tilstede under Norges Røde kors årsmøte i Tønsberg. Harry som delegat og Tor Gunnar som dirigent i førstehjelpskorpset. Under årsmøtemiddagen fikk Tolga Røde kors prisen før størst prosentvis økning i medlemmsassen i I løpet av året hadde vi vervet 50% flere medlemmer. Premien var en reise for 6 medlemmer til Solferino i Italia. Det ble under utdelingen understreket at premien var for vervingen. På etterfølgende styremøte ble det vedtatt at 5 av de mest aktive i styret skulle få ta del i reisepremien. Etter litt planlegging er det bestemt avreise lørdag 27. mars fra Torp med retur torsdag 2. april. Den siste plassen samt ble bestemt trukket blandt de øvrige medlemmene. Politiet foretok trekning og den heldige vinner ble Inger S. Sande. Kurs Det ble planlagt et del kurs og det er sendt ut invitasjon til medlemmene med relativt liten respons. Flere kurs er under planlegging. Tolga 29. januar 2009 Styret

3 Sak 2 Revidert regnskap for foregående kalenderår. Se vedlegg. Revisorenes innstilling deles ut på Årsmøtet. Sak 3 Nye lover for Tolga Røde Kors I 2000 ble det vedtatt en nye lover for Tolga RK/HK som en prøveordning for 5 år. Denne prøveordingen utløp i mai Etter den tid har ikke Tolga RK hatt gyldige vedtekter. Norges Røde kors vedtok på landsmøtet i 2008 nye prinsippvetak for hvordan organisasjonen skal se ut. Dette får følger for alle ledd og for Tolga Røde kors/hjelpekorps Styret leger derfor fram forslag til nye lover i samsvar med lovnormen for Lokalforeninger. Alenestående spesialforening finnes ikke lenger. Det er nå lokalforeninger med råd for de ulike aktiviteter. Lovforslaget er ført i pennen av Finn Moberg ved Hedmark Røde Kors Forslag til Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet xx.xx.2009) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved å avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak o.l., samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet. Tolga Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Hedmark Røde Kors innenfor sitt geografiske område. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. 2. Foreningen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med Lover for Røde Kors, og beslutninger fattet av Landsmøtet, Landsstyret og Hedmark Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors 13 og 17, første ledd. Kapittel II. Organisasjon medlemskap 3. Tolga Røde Kors organer er lokalstyret og årsmøtet. 4. For å løse sine arbeidsoppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger for: - Røde Kors Hjelpekorps - (Røde Kors omsorg herunder aktivitetsgrupper for barn) 5. Tolga Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av Landsstyret.

4 Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem av lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom fastsatt av Landsstyret. Kapittel III. Alminnelige bestemmelser 6. Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors formål. Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg - jf. Lover for Røde Kors 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. 7. Tolga Røde Kors yter tilskudd til Hedmark Røde Kors og til landsforeningen etter regler fastsatt av Landsstyret og av distriktsårsmøtet. 8. Lokalforeningens regnskaper skal revideres av statsautorisert/registrert revisor i. 9. Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og avdelingenes møter. Denne aldersgrensen gjelder ikke for ledere som representerer Røde Kors Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensen gjelder heller ikke for Røde Kors Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er år. For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen. 10. Lokalforeningene kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder - jf. distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. I tillegg deltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd (jf. 24, 3. ledd) kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 11. Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøtet eller på ekstraordinært møte. Forøvrig gjøres vedtak i lokalforeningen ved stemmeflertall. Ved likt stemmetall er lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 12. Et medlem som aktivt motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan ekskluderes som medlem. Slik eksklusjon kan bare foretas av Landsstyret etter innstilling fra lokalstyret, jf. Lover for Røde Kors 9. En tillitsvalgt som i sin Røde Kors-virksomhet opptrer som beskrevet i 1. ledd, kan av lokalstyret henstilles om frivillig å trekke seg fra sin virksomhet i Røde Kors. Dersom vedkommende ikke frivillig trekker seg, kan styret, årsmøtet eller ekstraordinært møte foreslå overfor Landsstyret at det beslutter at vedkommende straks skal tre ut av sine tillitsverv. Den som utøver en tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets- og alderskrav som er satt av Landsstyret, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder for den som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til

5 skade for Røde Kors. Denne avgjørelsen tas av lokalstyret i samsvar med Lover for Røde Kors 9. Avgjørelsen kan ankes, jf. Lover for Røde Kors Ved tvistespørsmål i lokalråd eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for lokalstyret til endelig avgjørelse. Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse. Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er avgitt i vedkommende sak. Anke har oppsettende virkning. 14. Tolga Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak med to tredjedels flertall. Dersom det på tross av innkalling, jf. 15, siste ledd, respektivt 17, ikke lar seg gjøre å avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Hedmark Røde Kors inn i stedet for Tolga Røde Kors lokalstyre. Tolga Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, tilfalle distriktet som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant som er oppnevnt av distriktsstyret. Kapittel IV. Årsmøtet 15. Årsmøtet er Tolga Røde Kors' høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel, og med opplysning om dagsorden. Innkalling kan skje ved kunngjøring i lokalpressen. 16. Årsmøtet ledes av lederen. For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår. b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår. c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår. d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret. e) valg av revisor. f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité. g) innkomne forslag. Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned. Forslag til lovendringer fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av desember måned. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Tolga Røde Kors etter forslag fra styret i foreningen.

6 Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. 17. Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i 15, siste setning - og i 16, første ledd, gjelder på samme måte. Kapittel V. Lokalstyret 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte. Styret består av: leder, nestleder, og 2 medlemmer, lederne for lokalrådene og 2 varamedlemmer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18 år. Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av dette. 19. Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer. 20. Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til stede. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 21. Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. Kapittel VI. Avdelinger og lokalråd 22. Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 23. For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser:

7 - Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, - Røde Kors Ungdom: år, - Besøksvenner: minimum 18 år, - Visitorer: minimum 25 år. Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. 24. Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. Retningslinjer for valg i Røde Kors. Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité også skal være avdelingens lokalråd og/eller valgkomité. Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, og gjerne i tilknytning til, lokalforeningens årsmøte. Røde Kors Ungdom arrangerer ungdomskonferanse hvor det gjennomføres valg, behandles handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner. 25. For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke av lokalforeningens styre, jf. 6. Lokalrådene er ansvarlig for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på betryggende måte. Lokalrådenes sammensetning er: - Røde Kors Hjelpekorps: korpsleder, operativ leder, administrativ leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer - Røde Kors Omsorg: leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem og møter uten bundet mandat. Øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokalråd kan av lokalforeningens årsmøte velges til lokalstyret. Bestemmelsene i 20 gjelder på samme måte for lokalrådene. 26. Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell beretning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Tolga Røde Kors og distriktsrådet. 27. Medlemmer og varamedlemmer av lokalråd velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er avsluttet.

8 Kapittel VII Ressursgrupper 28. Lokalstyret og lokalrådene kan etter behov opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. Kapittel VIII. Ikrafttreden 29. Disse lover, som trer i kraft den... krever godkjennelse av styret i Hedmark Røde Kors. Vedtak om endring - jf. 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret. 1 Distriktsstyret kan gi dispensasjon fra denne hovedregelen og gi samtykke til at revisjon av regnskapene til lokalforeningen foretas av en person med relevant kompetanse. En slik dispensasjon skal gis for en bestemt periode, f.eks. inntil 5 år Sak 4 Nye vedtekter for Ambulansefondet I 1997 ble innestående beløp etter avsluttet ambulansedrift satt av på fond i 5 år for mulig ny ambulansedrift. Det er nå klart at Tolga Røde Kors ikke vil være med i en eventuell oppstart av ambulansedrift. Nåværende vedtekter for Ambulansefondet ble satt opp i 2000 i sammenheng med oppstart av prøveordningen for en forening, se sak 3. Styret fremmer forslag til nye vedtekter som er mer i samsvar med det som tjener Tolga Røde kors best. Det er Finn Moberg som i hovedsak har laget vedteksforslaget. Det fremmes forslag om at det fortsatt skal være et fond. Den store forandringen er at det ikke er et eget fondsstyre, men at all myndighet er lagt til årsmøtet. Årsmøtet er Tolga Røde Kors sitt høyeste organ. Styret mener dette forslaget tjener Tolga Røde kors bedre enn de gamle vedtektene. Endringer i vedtektene blir først gyldige etter årsmøtet i Forslag til vedtekter for Tolga Røde Kors Ambulansefond (som vedtatt på Tolga Røde Kors årsmøte xx.xx.2009) 1. Innestående kapital forvaltes av styret i Tolga Røde Kors som et fond. Formålet med fondet er å støtte oppbygging og utvikling av Røde Kors i Tolga kommune. Fondets størrelse er kr ,- kronersjuhundredeogfemtitusen. 2. Midlene skal plasseres med minst mulig risiko til høyest mulig forrentning. Minimum 2/3 skal være plassert i bank. Bankkonto skal ikke være tilgjengelig via nettbank. Uttak skal skal signeres/attesteres ihht Lover for Tolga Røde Kors 19.

9 3. Renter/avkastning skal kunne disponeres etterskuddsvis av årsmøtet utfra følgende prioriteringer: a. Husleie til Sætershallen b. Investeringer Renter/avkastning skal ikke kunne brukes til ordinær drift. Det skal heller ikke budsjetteres med bruk av midler fra Ambulansefondet i Tolga Røde Kors. 4. Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å bruke inntil 25 % av fondsmidlene i løpet av en 3 årsperiode til investering i utstyr, dog skal aldri grunnkapitalen være mindre enn kr ,- femhundretusen. Forslag om investeringer fremmes av styret og behandles av årsmøtet ihht regler for behandling av vedtektsendringer. Ved uttak fra Ambulansefondet til investeringer skal Hedmark Røde Kors varsles skriftlig. 5. Revidert regnskap for Ambulansefondet legges fram for årsmøtet. 6. Endring av vedtekter for Ambulansefondet behandles ihht regler for vedtektsendringer jfr Lover for Tolga Røde Kors 11 og Sak 6 Søknad om bruk av rentemidler fra Ambulansefondet. Styret fremer forslag om bruk av rentemidler i samsvar med vedtektene i Ambulansefondet. Påløpte renter kan brukes etterskuddsvis av årsmøtet. Det skal ikke brukes av disse midlene til drift. Regnskapene for perioden viser at det er investert en en del i utstyr. kr ,83 Investeringer i Planlagt 2009 kr 7 000,00 Lysbjelke bil og henger kr ,00 Husleie 2009 kr ,00 Biltilhenger kr ,00 Hjertestarter kr 2 000,00 Lysutstyr til søk om natten kr ,83 Søknad årsmøte 2009 Regnskapet viser at det er kr som er disponible renter. Styret begrunner de oppsatte poster slik. Under et ambulanseoppdrag mått vi parkere på offentlig veg. Opplevelsen av hvor lite hensyn det tas til nødblink gjør at styret ønsker å uniformere bile og den mest brukte hengeren med varsellys. I 1988 satte Tolga Røde kors en større sum inn i sætershallen til dekning av husleie. Tanken var at rentene av denne summen skulle dekke årlig husleie. Husleie i sætershallen har økt vel det dobbelte og rentene er på et lavmål. Dette har ført til at kapitalen nå er spist opp. TRK må fra 2009 betale årlig husleie. Det totale beløpet er på kr ,-, men siden det gjenstår litt av kapitalen blir det

10 detto å betale ve kl i 2005 ble det søkt om å bytte ut den gamle tilhengeren med en som er mer egnet for det behov som definert. Årsmøtet den gang valgte å utsette denne investeringen. Saken fremmes på nytt idet dem gamle hengeren er for liten til det behov vi har. I tillegg forbruker den et nesehjul i året pga at tyndepunktet er flyttet langt fram. Styret ønsker videre å investere i hjertestarter. Behovet sier seg selv. Flere i TRk har tatt kurs i bruk av hjertestarter. Under et nattlig ettersøk i januar opplevde vi at de lommelyktene vi har ikke er gode nok. Dessuten har det skjedd en god del på lysfronten i form av led lys de senere år. Styret fremmer forslag om å bruke påløpte rentemidler og en liten sum forskuddsvis av renter på nevnte investeringsobjekter. Sak 6 Handlingsprogram/budsjett for inneværende kalenderår. Handlingsplan for 2009: Medlemsverving verve flere aktive hjelpekorpsmedlemmer. Røde Kors skolen - grunnleggende kurs som alle nye medlemmer (også gamle?) må gjennom i henhold til nytt kursopplegg fra Norges Røde kors. Grunnleggende Sambandskurs alle medlemmer må friske opp sine kunnskaper i samband. 40 timers hjelpekorpskurs nye medlemmer 6 timers gratis kurs for alle som ønsker det. Drifte ny panteordning - tømmeordning med faste ruter og tider. Flasekinnsamling etter påske en oppgave for nye medlemmer. 8. mai røde kors dagen skal markeres med stand Olsok egen stand som i Depoet ombygging for å få bedre utnyttelse av plassen vi har til disposisjon. Budsjett se eget ark. Sak 7 Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret Valgkomteens innstilling deles ut på årsmøtet Sak 8 Valg av revisorer Valgkomteens innstilling deles ut på årsmøtet Sak 9 Valg av leder og medlem i valgkomiteen. Styret fremmer forslag om at valgkomiteen gjenvelges for 1 år. Sak 10 inkomne saker 1. Prinsipp for bytte av kjøretøyer. Transportutstyret til TRK er i dag av god kvalitet og alder, med unntak av bilen. Snøscooterene er fra 2000 og De har ikke blitt kjørt mye. Det er slik at RK slipper å betale avgift ved kjøp av nye snøscootere, dette utgjør Det er flere hjelpekorps som har valgt å bytte snøscootere ca hvert 3. år. Dette begrunnes med at bruktprisen da har falt tilsvarende som avgiftsreduksjonen. På denne måten klarer de å holde seg med nytt utstyr hele tiden. I motsetning til andre må et Hjelpekorps være trygg på at utstyret starter når det er

11 behov for det. Hedmark RK har avtale med Sykehuset Innlandet om ambulansetransport utenfor offentlig veg hvor det stilles krav om rask utrykkningstid. Det er ikke godt nok at snøscooteren som regel starter. Det er som regel mulig å søke om støtte til innkjøp av transportutstyr, men beløp og betingelser varierer. Styret stiller derfor spørsmål til årsmøtet hva slags strategi som Tolga RK skal jobbe etter når det gjelder oppdatering av transportutstyret.

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 23. februar 2010 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor:

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor: Årsmøtet i Bærum Seilforening Forslag til behandling under sakslistens pkt 6. Forslag nr. 1. Endring av foreningens lov Forslag nr. 2. Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond Forslag

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer