Sped- og små i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sped- og små i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Sped- og små i Nord-Trøndelag Satsing på sped- og småbarn i Midt-Norge er forankret i Regionalt samarbeidsutvalg for barn og unge (RSBU), basert på rammeavtale mellom Helse Midt- Norge RHF og Bufetat region Midt-Norge. Det samarbeides med Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag. Også Kommunenes sentralforbund (KS) i Nord Trøndelag er med i samarbeidet. Målsetting: Tidlig oppdaging, tidlig intervensjon/tiltak, bidrar til forebygging mer enn reparering. Samhandlingsreformen, Ny folkehelselov og Helse- og omsorgsloven gir føringer for satsingen. Oversikten har til hensikt å gi et bilde av de ulike tiltakene som er etablert i kommunene, spesialisthelsetjenesten, BUF-etat, privat i forhold til målgruppen sped- og små ( 0 6 år) og som finnes i tillegg til de «ordinære» tjenestene kommunen tilbyr i henhold til lov og forskrift. Omfanget er stort og delvis forskjellig. De som har behov, kan kontakte de ulike kommunene/ nivåene for å høre mer om tilbudene og på den måten kunne få erfaring/ lære av hverandre. Oversikten som foreligger er blitt til etter at LSBU (lokalt samarbeidsutvalg Barn og unge) nedsatte en arbeidsgruppe med personer fra kommunene, Bufetat, Helse Nord Trøndelag med mandat blant annet å skulle framskaffe en slik oversikt. Oversikten er «ferskvare» og slik i beste fall riktig når den legges ut. De kommunene som i liten grad har meldt inn sine tilbud, må gjerne ta kontakt slik at oversikten kan suppleres. Mail sendes Siste revisjon: 01.oktober 2014

2 BUFETAT TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Sped og småbarnsteam (SST), Ambulerende i heimen 1-2 gg/uke Familier med barn 0-6 år. Gjelder ikke fosterforeldrefamilier Kartlegging og delutredning Bistand til endring/ utvikling i fam. ved bekymring for barnets omsorgsituasjon Bistand til utvikling av langsiktige tiltaksplaner i samarbeid med kommunalt barnevern Konsultasjon i enkelt saker på forespørsel fra kommunalt barnevern Viktoria familiesenter SST-team Trøndelag (6 terapeuter) Tlf / Kontoradresse: - Trondheim - Levanger - Steinkjer Søknad om bistand sendes via kommunal barneverntjeneste til: Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Steinkjer Postboks Tønsberg Tlf: Kartlegging og delutredning til kommunal barneverntjeneste; kartlegging og vurdering av barnets utvikling og kartlegging og vurdering av foreldres omsorgskompetanse Viktoria familiesenter i Trondheim 5 boenheter for familier (barn fra 0-3 år) Familier med barn 0 3 år Bistand til endring/utvikling i familier med sped- og småbarn der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon og/eller utvikling Tlf: Bistand til utvikling av langsiktige tiltaksplaner ut fra familiens behov Konsultasjon i enkelt saker 1

3 Bup og Bufetat «Synlige små- felles innsats» Utprøves i sørdelen av Nord- Trøndelag (fra mars 2013) TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Tverrfaglig Konsultasjonsteam for fagfolk som jobber med spedog småbarn i risiko Voksenpsykiater Spes.pedagog habiliteringtjeneste barn Spes.psykolog fra Bufetat, Viktoria familiesenter Rådgiver fra Inntak og fosterhj.rekruttering, Bufetat Klinisk pedagog, BUP Fag-personer som arbeider med barn 0 6 år Bistå fagpersoner som trenger råd/ veiledning i sammensatte saker der «veien videre» er uklar Hvordan forstå? Hvordan gå frem videre? Hva kan hjelpe? Hvem kan bistå? Tidlig tverrfaglige drøftinger rundt barnets funksjon og behov for samordning av tiltak Kontakt BUP: Møter BUP hver 3. torsdag kl Aktuelle henvisere: Barnevern, sosialtjenesten/nav, psykiatritjeneste, barnehage, PPT, politi, barneavdeling, habilitering, helsesøster, jordmor, voksenpsykiatri, rustjeneste, barne- og ungdompsykiatri, familievern. BUP, spe- og små, Helse Nord Trøndelag HF Psykologspesialist, BUP Tverrfaglig team Psykolog Pedagog Lege (team 1) Familieterapeut Hovedmål: Oppdage og hjelpe sped- og småbarn og deres familier i risiko for psykisk skjevutvikling tidligst mulig Å snu en vanskelig situasjon ved tidlig intervensjon Målgruppe: 0 6 år Hjelpe familier med sped- og småbarn som viser tegn på/ er i risiko for tidlig psykisk skjevutvikling Utredning og behandling i forhold til - Spedbarnet Sammen med foreldre kartlegge barnets funksjon og dets behov for omsorgsgivere i heim og barnehage - Foreldrefunksjoner Har foreldrene funksjoner til å ivareta barnets behov? Hvilke tiltak må inn? - Samspillet mellom barnet og omsorgsgiver Kontakttelefon: / Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og BUP har i Nord Trøndelag ukentlige felles inntaksteam for førskolebarna 2

4 Bidra til samtidig, helhetlig koordinering og struktur rundt sped/ småbarn ved Kvalitetssikring og implementering av faglige retningslinjer Bedre kommunikasjon mellom samarbeidspartnere Bedre samhandling mellom faggruppene Kompetanseplanlegging og kompetanseheving Familieambulatoriet Helse Nord Trøndelag HF Lavterskeltilbud Ambulerende team ved sykehuset Namsos og Levanger Gravide/ fedre med rus- og eller psykiske vansker I graviditet evt. barseltid 6 8 uker etter fødsel Barn 0 6 år BUP (psykolog)og HABU (fysioterapeut) har sammen med FA felles undersøkelse/oppfølging av barna ved 2 mnd., 6 mnd., 1 år og videre ved behov til barnet er 6 år FA har en koordineringsfunksjon og bidrar/ sikrer kommunal forankring Henvisning ikke nødvendig Mandag tom. torsdag: Kontakttelefon Namsos: Kontakttelefon Levanger:

5 Habilitering barn og unge (HABU), Helse Nord Trøndelag HF TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON 4 Ambulerende team ( 3 i Levanger, 1 i Namsos) Fysioterapeuter Pedagoger Psykiatrisk kompetanse Mål: Så tidlig som mulig oppdage og hjelpe sped- og småbarn og deres familier ved mistanke omeller risiko for utviklingsvansker 0 18 år med medfødt eller ervervet, nedsatt funksjons-evne Primær oppgave: Yte spesialiserte tjenester og samhandle med og støtte familien og kommunalt hjelpeapparat i å sikre barnets utviklingsmuligheter i det miljøet barnet lever i, ved å være et supplement og en forsterkning til det kommunale tilbudet. Oppgaver: -Undersøkelse, utredning og oppfølging av barna -Trening og oppøving av funksjon og ferdigheter -Tilbud om intensiv trening Samarbeid om opplæring/veiledning/ støtte til barnet/den unge og foreldre/foresatte Samarbeid med kommunen om hab.tilbud til enkeltbrukere og deres foreldre/foresatte, og utarbeidelse av individuell plan Telefon Levanger: Telefon Namsos : Adresse: Habilitering barn og unge (HABU), Helse Nord Trøndelag HF, Kirkegt. 2, 7600 Levanger HABU og BUP har felles inntak for henviste førskolebarn i Nord Trøndelag Generelle råd og veiledning til ansatte i kommunene Standardoppfølging av alle premature under 1250 gram Samarbeider med Familieambulatoriet om kartlegging av barna i FA 4

6 EPDS- kartlegging Barn ved 2- mnd kontroll Frosta ICDP (sensitiverende foreldreveiledningsprogram) Foreldre til barn 0-1 år startet jan 2014 Lavterskel, gruppetilbud. Ca. 8 foreldre i hver gruppe. Det er 8 møter som foregår på dagtid på helsestasjonen. Hvert møte, 1,5-2 timer. 8 temaer omhandles. Hjemmeoppgaver mellom møtene Kontakt : SPRÅK 4 4-årskontroll Avdekke språk, kommunikasjon, samspill Modellkommune Foreldrekurs, pappagruppe ved helsestasjonen Grong Familiebase med ungdomsteam, psykiatrisk Helseteam, helsestasjonsteam Kommunalt/ interkommunalt rusfaglig team Telefon: Basemøter barnehage ved behov 5

7 Høylandet TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Lavterskel konsultasjonsteam Enhetsleder spesialsykepleier helsesøster Tverrfaglige/tverretatlige samarbeidsmøter hver mnd Familie-enheten, barnehage, skole, barnevern, psyk.helse/plo Kartlegge behov, setter inn tiltak knyttet til sammensatte utfordringer i hjemmet opp mot barn ogeller voksne Kommunens tilbud overfor barn/unge/familier er tema Kontakt: Månedlig Arbeidslunch Foreldreforberedende kurs EPDS- kartlegging Gravide med partnere Gravide og mødre i barseltid Tema: rus Støttesamtaler med helsesøster/ psykolog ved behov Ledes av Koordinator Rus i Indre Namdal Kontakt: Inderøy De utrulige årene (DUÅ) Foreldre med barn 3-6 år To typer foreldrekurs tilbys en gang pr. år ( et kurs går over kvelder og et over 7 kvelder) Familiesenter (lavterskeltiltak) Helsesøster Psykolog PPT Psykisk helse Rus Rehab Barnevern Barn/ungdom og deres familier Samtaler, råd og veiledning. Oppfølging ut fra behov (Marte Meo veiledning, COS, PMTO) 6

8 Førskoleteam PPT Barnevern slege Foreldre med barn i alderen 0 6 år Tverrfaglig drøfting ved bekymring. Kartlegging, iverksetting av tiltak. Tverrfaglig gruppebasert foreldreveiledning Fremmed språklige ICDP ( i samarbeid med andre kommuner) Flyktningetjenesten Gruppekonsultasjon Foreldre med spedbarn Gruppetilbud når barna er 2 4 uker. Psykolog deltar fokus på samspill med barnet og mors psykiske helse Inderøy Opplæring i babymassasje i grupper Foreldre med spedbarn Gruppetilbud når barnet er ca 8 uker Barseltreff med trim for mødrene Mødre med barn 0 1 år Nettverkskaping, hver 14. dag Saniteten passer barna Musikk fra livets begynnelse (gratis tilbud i samarbeid med musikkskolen) Foreldre med barn 0 10 mnd Foreldre med barn 0 6 år Styrke samspillet mellom foreldre og barn, en gang pr. uke Åpen barnehage Foreldre med omsorg for små barn Gratis barnehagetilbud 2 dager pr. uke fra klokka for barn i følge med foreldre/ omsorgspersoner Sakshaug barnehage Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors En gang pr. år 7

9 Maurtuva FamilieFakultet, Inderøy TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Målsetting: Et kurstilbud der målet er å øke foreldrenes kompetanse til å ta vare på seg selv, sine barn, hus og heim Foreldre med barn 0 6 år Dagtilbud Barnevernstiltak Privat tiltak Kontakt: Hjemmeside: Leka Leksvik Modellkommune Småbarnslosen, tverrfaglig lavterskeltilbud Foreldre med barn 0 6 år og barnehager Godkjent som ammekyndig helsestasjon Reflekterende team for småbarnsforeldre og barnehager som har behov for å drøfte vanskelige saker med barnevern, spesialpedagog, helsesøster, psykolog Kontakt: Kontakt: Kontakt: Nettverksgruppe i svangerskapet(2015)/ Barselgrupper/nettverksgrupper Gravide og mødre i barseltid, Informasjon, samtale, nettverksbygging og samvær Kontakt: s- og skolehelsetjenesten Levanger ICDP, tverrfaglig, gruppebasert foreldreveiledning Foreldre, minoritetsspråklige Informasjon og samtaler om barneoppdragelse og foreldrerolle. SPRÅK 4, avdekke språk, kommunikasjon, samspill Barn 4 år Språkscreeningsverktøy Kontakt: - og skolehelsetjenesten TFF-trening i foreldreferdigheter TIBIR/PMTO-terapi (parental Management Training) Foreldre enkeltfamilier/foreldre som tiltak jf BV-loven eller helse- og omsorgsloven. Utarbeidet program og etter behov. Utarbeidede maler, skreddersøm etter behov. 8

10 TIBIR/PMTO-rådgivning Foreldre Nettsider Marte Meo-veiledning Enkeltfamilier/foreldre som tiltak jf BV-loven eller helse- og omsorgsloven. Kontakt barnehageteamet De utrolige årene(duå) Foreldre med barn 3-6 år) (0-3 år fra 2015 i regi av helsestasjonen) Foreldreveiledning Nettsider COS-P- veiledning Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning over 8 ganger Nettsider Kommunepsykolog 0-6 år Foreldre, barnehager andre fagfolk Veiledning, rådgivning, samtaleterapi, kriseoppfølging Nettsider Lierne Plan for forebyggende arbeid barn og unge, Lierne kommune Årlige LØFT-kurs TWEAK og EPDS-screening TI-Kvello Førskolebarn PPT og barnevern organisert i fellestjeneste med Indre Namdal Kontakt: Meråker Kontakt: Namdalseid Kontakt:

11 Familiens Hus Samlokalisering helsestasjon, PPT, barnevern Midtre Namdal Satsningsområder: Spe og små Forebygging adferdsvansker Namsos Førskoleteam Barnevern, PPT, helsestasjon + evt. fysio, ergo, psykisk helsetjeneste Mål: forebygging gjennom tverretatlig kompetanseutveksling Tverrfaglig tilbud til barnehagene for drøfting av vanskelige saker Kontakt Familiens Hus: Modellkommune Familiesenter Jordmor, helsesøster, psykiatri rus MOT-informanter Kontakt: Tidlig intervensjon (TI) Kvello Samarbeidsavtale med NAV, felles samtaler ved rus/psykiatri/ dårlig økonomi med barn i familien PPT, helse-stasjon, barnevern barnehager Namsskogan Forebyggende team Barnevern PPT Rus Psykiatri Skoler barnehager Tverrfaglig forum.. Ordfører, rådmann, kultur, helse, lege, prest, lensmann, ruskoordinator, oppvekst, elevrådsrepresentant 10

12 EPDS TWEAK Sped- og småbarnstreff hver annen uke, /fysioterapeut/apotek deltar Selvhjelpsgrupper/nettverksgruppe Barnevern interkommunalt samarbeid med Vikna og Leka Familieterapeut knyttet til helsestasjonen Kontakt: Nærøy NBO(new born observation) prosjekt sammen med føden, sykehuset Namsos Sped-småbarnstreff/ barselgrupper/ selvhjelpsgrupper Overhalla Flyktningeoppfølging lagt til helsesøster Barnevern- interkommunalt samarbeid med Namsos, Namdalseid, Fosnes, Kontakt: Røyrvik Kontakt: Steinkjer en - Oppfølging av risiko gravide - Tverrfaglig oppfølging av risikogravide - EPDS - Foreldreveiledning - Oppfølging ut fra behov Foreldre med barn 0-6 år Konsultasjoner og oppfølging ut fra behov av helsesøster, lege, jordmor, barnevern Kontakt:

13 Forebyggende foreldreteam - Foreldreveiledning - Marte meo - PMTO - Grupper for unge mødre - Grupper for unge fedre - Grupper Baby massasje og samspill Foreldre med barn 0-6 år Konsultasjoner og oppfølging ut fra behov av helsesøster, barnevernspedagog, spesialpedagoger, Martemeoterapeut, PMTO-terapeut individuelt eller i grupper Åpen barnehage Forebyggende Barnevern lavterskel Modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og eller foreldre med rus problemer Foreldre med barn 0-6 år Foreldre med barn 0-6 år Barn 0-6 år med foreldre med psykiske vansker og/ eller rusproblemer Åpent barnehagetilbud for barn i følge med foreldre/ omsorgspersoner Veiledning ut fra behov til foreldre eller samarbeidspartnere. Tverrfaglig arbeid mot målgruppen. Kartlegging og iverksetting av tiltak/ tilbud Fra «bekymring til tidlig handling». Beskriver hvem gjør hva, når bekymring oppstår Barn i risiko. Oppfølging av barn/ungdom i Steinkjer kommune Styrking i barnehagene "Du ser det ikke før du tror det" Barn 0-6 år og deres foreldre Alle barnehageansatte får en opplæringspakke. 12

14 Familieteam PPT Barnevern Barnehage Skole Familier med barn 3 12 år som har store eller små adferdsproblem Familieveiledning, lavterskeltilbud.foreldrene kan selv be om hjelp Kontakt: Familieteamet Tlf: Mobil: Mailadr: Koordinator Familieteam: Stjørdal Home-start Familiestøtteprogram for småbarnsforeldre 2 4 timer/uke. Frivillige familiekontakter bistår Råd/ veiledning og terapeutisk tilnærming Home-Start Familiekontakten: Mail: PMTO Veiledning til foreldre med barn som har utviklet/ er i ferd med å utvikle samhandlings-/ adferdsvansker TIBIR ( tidlig intervensjon av barn i risiko med fokus på forebygging av adferdsproblemer) «Tidlig inn», deler ev KORUSprogram. Screening mht. depresjon, rus og vold. Gravide Samarbeidsteam barn og unge 7 ledere med barn/-ungeansvar Avdekke behov, evt. henvise videre tett oppfølging under svangerskapet Kontakt: Kontakt: jordmortjenesten Verdal «Godt samliv», forebyggende tiltak. Hovedtema kommunikasjon og konfliktløsning. Helgesamling med foreldre i tilsvarende situasjon Nybakte foreldre Kontakt: jordmortjenesten ICDP, tverrfaglig, gruppebasert foreldreveiledning Minoritetsspråklige Kontakt: helsestasjon 13

15 EPDS, kartlegging mht. depresjon Gravide og mødre i barseltid Kontakt: helsestasjon SPRÅK 4, avdekke språk, kommunikasjon, samspill Kontakt: helsestasjon Utvidede kontroller/ flere hjemmebesøk Miljøterapeutteam ansatt i barneverntjenesten, jobber på oppdrag etter at familien er utredet/ kartlagt av saksbehandler Risikobarn Kontakt: barneverntjenesten TFF ( trening i foreldreferdigheter) Kontakt: barneverntjenesten PMTO, søknad til Bufetat via barneverntjenesten Kontakt: barneverntjenesten Tverrfaglig ressursteam PPT Barnevern Kommunepsykolog + den som har saken Barnehager, skoler og familier kan melde inn saker/bekymringer til drøfting Ukentlige møter. Hver 4.uke er BUP representert. Når innvandrere er «saken», deltar representant fra Møllegata voksenopplæring/ minoritetsfaglig rådgiver Alle saker drøftes åpent, må foreligge samtykke Ressurssenter oppvekst (ROS) tilrettelegger møtene Kontakt for å melde sak: Trude Holm, Ressurssenter oppvekst (ROS) tilrettelegger møtene For å melde sak: Trude Holm, Johannes Bruns gt.2, 7650 Verdal Mail: ( I mail må saker anonymiseres) De utrulige årene (DUÅ) Foreldre med barn 3 6 år Foreldreprogram som bygger på internasjonal forskning gg a 2 timer Kontakt: 14

16 Tverrfaglig kurs (, Fysioterapeut PPT, Barnevern) Blivende foreldre Kurs ; 4-5 ganger Kontakt: Ekstra konsultasjonstid, fremmedspråklige Fremmedspråklige foreldre, barn 0-6 år 10 min ekstra konsultasjonstid. Ekstra konsultasjoner v/behov Kontakt leder for forebyggende enhet: Lisbeth Ystmark, tlf Småbarnstreff, helsestasjonen. Barn 0-2 år Utlån av helsestasjonslokaler og utstyr. Verran Marte Meo Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning ved PPT og helsesøster etter behov. COS-veiledning (Barnevern) Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning m/video og samtale over 12 ganger.(hver andre uke) Motorisk gruppe 0-6 år Fysioterapeut 1.g pr uke i gruppe. Veiledning til barnehagene. Vikna Tverrfaglige møter med barnehagene., PPT og barnevern(ved behov) Sanitetsforeningen arrangerer småbarnstreff en dag i måneden. Ansatte i barnehagene Kontakt: Servicetorg

17 Martemeo: Foreldreveiledning. Filming, samspill PMTO: Veiledning til foreldre med barn som har utviklet/ er i ferd med å utvikle samhandlingsvansker/adferdsvansker TI- Kvello: Tverrfaglig intervensjon Systemrettet identifisering og tiltak i barnehagen.. ICDP: 8 møter a 1 ½ - 2 timer, 8 sentrale tema i forhold til foreldrerollen, hjemmeoppgaver mellom samlingene Modellkommuneforsøket: 4 fokusområder: Avdekke problematikken:) de som jobber med barn skal se voksne og de som jobber med voksne skal se barna Kompetanseutvikling Tiltak Tverrfaglig samhandling Nettressursen barnevernet.no er opprettet for alle som jobber innen / studerer eller ønsker informasjon om barnevernet i Norge. Denne siden drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og kvalitetssikres av en referansegruppe bestående av representanter fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste. På nettstedet vil studenter og fagmiljø o.a. innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til bl.a forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata. Familievernkontor : Tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Tilbudet er gratis. Henvisning ikke nødvendig. Familievernkontor i Levanger: Tlf : mail: Namsos Tlf: mail: 16

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Oversikt: Tiltaksvifte barneverntiltak i Ringsaker pr 2011

Oversikt: Tiltaksvifte barneverntiltak i Ringsaker pr 2011 Oversikt: Tiltaksvifte barneverntiltak i Ringsaker pr 2011 Lavterskeltiltak, innenfor Barne- og ungdomsvern Familiens hus: Korttidsterapi kommune-psykolog 0 6 år /foreldre Stressmestringskurs De utrolige

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.3 2. Organisering av arbeidet s.4 3. Målsettinger s.4 4. Bakgrunnen for planen s.5 5. Ansvar og fakta s.7 6. Satsningsområder

Detaljer

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Rapportens oppbygging... 2 1.2 Forkortelser og forebyggingsbegreper... 3 1.3 Historikk

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Familiesentersatsingen - status og veien videre

Familiesentersatsingen - status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30313/2012 2012/3751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Komitè for levekår 07.06.2012 12/15 Tverlandet

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Nr. 23/08 Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, statusrapport for tiltak i delplan I barn/unge pr desember 2007 Skriv datert 31.03.08 fra kommunaldirektør

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer