Sped- og små i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sped- og små i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Sped- og små i Nord-Trøndelag Satsing på sped- og småbarn i Midt-Norge er forankret i Regionalt samarbeidsutvalg for barn og unge (RSBU), basert på rammeavtale mellom Helse Midt- Norge RHF og Bufetat region Midt-Norge. Det samarbeides med Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag. Også Kommunenes sentralforbund (KS) i Nord Trøndelag er med i samarbeidet. Målsetting: Tidlig oppdaging, tidlig intervensjon/tiltak, bidrar til forebygging mer enn reparering. Samhandlingsreformen, Ny folkehelselov og Helse- og omsorgsloven gir føringer for satsingen. Oversikten har til hensikt å gi et bilde av de ulike tiltakene som er etablert i kommunene, spesialisthelsetjenesten, BUF-etat, privat i forhold til målgruppen sped- og små ( 0 6 år) og som finnes i tillegg til de «ordinære» tjenestene kommunen tilbyr i henhold til lov og forskrift. Omfanget er stort og delvis forskjellig. De som har behov, kan kontakte de ulike kommunene/ nivåene for å høre mer om tilbudene og på den måten kunne få erfaring/ lære av hverandre. Oversikten som foreligger er blitt til etter at LSBU (lokalt samarbeidsutvalg Barn og unge) nedsatte en arbeidsgruppe med personer fra kommunene, Bufetat, Helse Nord Trøndelag med mandat blant annet å skulle framskaffe en slik oversikt. Oversikten er «ferskvare» og slik i beste fall riktig når den legges ut. De kommunene som i liten grad har meldt inn sine tilbud, må gjerne ta kontakt slik at oversikten kan suppleres. Mail sendes Siste revisjon: 01.oktober 2014

2 BUFETAT TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Sped og småbarnsteam (SST), Ambulerende i heimen 1-2 gg/uke Familier med barn 0-6 år. Gjelder ikke fosterforeldrefamilier Kartlegging og delutredning Bistand til endring/ utvikling i fam. ved bekymring for barnets omsorgsituasjon Bistand til utvikling av langsiktige tiltaksplaner i samarbeid med kommunalt barnevern Konsultasjon i enkelt saker på forespørsel fra kommunalt barnevern Viktoria familiesenter SST-team Trøndelag (6 terapeuter) Tlf / Kontoradresse: - Trondheim - Levanger - Steinkjer Søknad om bistand sendes via kommunal barneverntjeneste til: Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Steinkjer Postboks Tønsberg Tlf: Kartlegging og delutredning til kommunal barneverntjeneste; kartlegging og vurdering av barnets utvikling og kartlegging og vurdering av foreldres omsorgskompetanse Viktoria familiesenter i Trondheim 5 boenheter for familier (barn fra 0-3 år) Familier med barn 0 3 år Bistand til endring/utvikling i familier med sped- og småbarn der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon og/eller utvikling Tlf: Bistand til utvikling av langsiktige tiltaksplaner ut fra familiens behov Konsultasjon i enkelt saker 1

3 Bup og Bufetat «Synlige små- felles innsats» Utprøves i sørdelen av Nord- Trøndelag (fra mars 2013) TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Tverrfaglig Konsultasjonsteam for fagfolk som jobber med spedog småbarn i risiko Voksenpsykiater Spes.pedagog habiliteringtjeneste barn Spes.psykolog fra Bufetat, Viktoria familiesenter Rådgiver fra Inntak og fosterhj.rekruttering, Bufetat Klinisk pedagog, BUP Fag-personer som arbeider med barn 0 6 år Bistå fagpersoner som trenger råd/ veiledning i sammensatte saker der «veien videre» er uklar Hvordan forstå? Hvordan gå frem videre? Hva kan hjelpe? Hvem kan bistå? Tidlig tverrfaglige drøftinger rundt barnets funksjon og behov for samordning av tiltak Kontakt BUP: Møter BUP hver 3. torsdag kl Aktuelle henvisere: Barnevern, sosialtjenesten/nav, psykiatritjeneste, barnehage, PPT, politi, barneavdeling, habilitering, helsesøster, jordmor, voksenpsykiatri, rustjeneste, barne- og ungdompsykiatri, familievern. BUP, spe- og små, Helse Nord Trøndelag HF Psykologspesialist, BUP Tverrfaglig team Psykolog Pedagog Lege (team 1) Familieterapeut Hovedmål: Oppdage og hjelpe sped- og småbarn og deres familier i risiko for psykisk skjevutvikling tidligst mulig Å snu en vanskelig situasjon ved tidlig intervensjon Målgruppe: 0 6 år Hjelpe familier med sped- og småbarn som viser tegn på/ er i risiko for tidlig psykisk skjevutvikling Utredning og behandling i forhold til - Spedbarnet Sammen med foreldre kartlegge barnets funksjon og dets behov for omsorgsgivere i heim og barnehage - Foreldrefunksjoner Har foreldrene funksjoner til å ivareta barnets behov? Hvilke tiltak må inn? - Samspillet mellom barnet og omsorgsgiver Kontakttelefon: / Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og BUP har i Nord Trøndelag ukentlige felles inntaksteam for førskolebarna 2

4 Bidra til samtidig, helhetlig koordinering og struktur rundt sped/ småbarn ved Kvalitetssikring og implementering av faglige retningslinjer Bedre kommunikasjon mellom samarbeidspartnere Bedre samhandling mellom faggruppene Kompetanseplanlegging og kompetanseheving Familieambulatoriet Helse Nord Trøndelag HF Lavterskeltilbud Ambulerende team ved sykehuset Namsos og Levanger Gravide/ fedre med rus- og eller psykiske vansker I graviditet evt. barseltid 6 8 uker etter fødsel Barn 0 6 år BUP (psykolog)og HABU (fysioterapeut) har sammen med FA felles undersøkelse/oppfølging av barna ved 2 mnd., 6 mnd., 1 år og videre ved behov til barnet er 6 år FA har en koordineringsfunksjon og bidrar/ sikrer kommunal forankring Henvisning ikke nødvendig Mandag tom. torsdag: Kontakttelefon Namsos: Kontakttelefon Levanger:

5 Habilitering barn og unge (HABU), Helse Nord Trøndelag HF TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON 4 Ambulerende team ( 3 i Levanger, 1 i Namsos) Fysioterapeuter Pedagoger Psykiatrisk kompetanse Mål: Så tidlig som mulig oppdage og hjelpe sped- og småbarn og deres familier ved mistanke omeller risiko for utviklingsvansker 0 18 år med medfødt eller ervervet, nedsatt funksjons-evne Primær oppgave: Yte spesialiserte tjenester og samhandle med og støtte familien og kommunalt hjelpeapparat i å sikre barnets utviklingsmuligheter i det miljøet barnet lever i, ved å være et supplement og en forsterkning til det kommunale tilbudet. Oppgaver: -Undersøkelse, utredning og oppfølging av barna -Trening og oppøving av funksjon og ferdigheter -Tilbud om intensiv trening Samarbeid om opplæring/veiledning/ støtte til barnet/den unge og foreldre/foresatte Samarbeid med kommunen om hab.tilbud til enkeltbrukere og deres foreldre/foresatte, og utarbeidelse av individuell plan Telefon Levanger: Telefon Namsos : Adresse: Habilitering barn og unge (HABU), Helse Nord Trøndelag HF, Kirkegt. 2, 7600 Levanger HABU og BUP har felles inntak for henviste førskolebarn i Nord Trøndelag Generelle råd og veiledning til ansatte i kommunene Standardoppfølging av alle premature under 1250 gram Samarbeider med Familieambulatoriet om kartlegging av barna i FA 4

6 EPDS- kartlegging Barn ved 2- mnd kontroll Frosta ICDP (sensitiverende foreldreveiledningsprogram) Foreldre til barn 0-1 år startet jan 2014 Lavterskel, gruppetilbud. Ca. 8 foreldre i hver gruppe. Det er 8 møter som foregår på dagtid på helsestasjonen. Hvert møte, 1,5-2 timer. 8 temaer omhandles. Hjemmeoppgaver mellom møtene Kontakt : SPRÅK 4 4-årskontroll Avdekke språk, kommunikasjon, samspill Modellkommune Foreldrekurs, pappagruppe ved helsestasjonen Grong Familiebase med ungdomsteam, psykiatrisk Helseteam, helsestasjonsteam Kommunalt/ interkommunalt rusfaglig team Telefon: Basemøter barnehage ved behov 5

7 Høylandet TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Lavterskel konsultasjonsteam Enhetsleder spesialsykepleier helsesøster Tverrfaglige/tverretatlige samarbeidsmøter hver mnd Familie-enheten, barnehage, skole, barnevern, psyk.helse/plo Kartlegge behov, setter inn tiltak knyttet til sammensatte utfordringer i hjemmet opp mot barn ogeller voksne Kommunens tilbud overfor barn/unge/familier er tema Kontakt: Månedlig Arbeidslunch Foreldreforberedende kurs EPDS- kartlegging Gravide med partnere Gravide og mødre i barseltid Tema: rus Støttesamtaler med helsesøster/ psykolog ved behov Ledes av Koordinator Rus i Indre Namdal Kontakt: Inderøy De utrulige årene (DUÅ) Foreldre med barn 3-6 år To typer foreldrekurs tilbys en gang pr. år ( et kurs går over kvelder og et over 7 kvelder) Familiesenter (lavterskeltiltak) Helsesøster Psykolog PPT Psykisk helse Rus Rehab Barnevern Barn/ungdom og deres familier Samtaler, råd og veiledning. Oppfølging ut fra behov (Marte Meo veiledning, COS, PMTO) 6

8 Førskoleteam PPT Barnevern slege Foreldre med barn i alderen 0 6 år Tverrfaglig drøfting ved bekymring. Kartlegging, iverksetting av tiltak. Tverrfaglig gruppebasert foreldreveiledning Fremmed språklige ICDP ( i samarbeid med andre kommuner) Flyktningetjenesten Gruppekonsultasjon Foreldre med spedbarn Gruppetilbud når barna er 2 4 uker. Psykolog deltar fokus på samspill med barnet og mors psykiske helse Inderøy Opplæring i babymassasje i grupper Foreldre med spedbarn Gruppetilbud når barnet er ca 8 uker Barseltreff med trim for mødrene Mødre med barn 0 1 år Nettverkskaping, hver 14. dag Saniteten passer barna Musikk fra livets begynnelse (gratis tilbud i samarbeid med musikkskolen) Foreldre med barn 0 10 mnd Foreldre med barn 0 6 år Styrke samspillet mellom foreldre og barn, en gang pr. uke Åpen barnehage Foreldre med omsorg for små barn Gratis barnehagetilbud 2 dager pr. uke fra klokka for barn i følge med foreldre/ omsorgspersoner Sakshaug barnehage Førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors En gang pr. år 7

9 Maurtuva FamilieFakultet, Inderøy TILTAK MÅLGRUPPE HVA TILBYS? KONTAKTINFORMASJON Målsetting: Et kurstilbud der målet er å øke foreldrenes kompetanse til å ta vare på seg selv, sine barn, hus og heim Foreldre med barn 0 6 år Dagtilbud Barnevernstiltak Privat tiltak Kontakt: Hjemmeside: Leka Leksvik Modellkommune Småbarnslosen, tverrfaglig lavterskeltilbud Foreldre med barn 0 6 år og barnehager Godkjent som ammekyndig helsestasjon Reflekterende team for småbarnsforeldre og barnehager som har behov for å drøfte vanskelige saker med barnevern, spesialpedagog, helsesøster, psykolog Kontakt: Kontakt: Kontakt: Nettverksgruppe i svangerskapet(2015)/ Barselgrupper/nettverksgrupper Gravide og mødre i barseltid, Informasjon, samtale, nettverksbygging og samvær Kontakt: s- og skolehelsetjenesten Levanger ICDP, tverrfaglig, gruppebasert foreldreveiledning Foreldre, minoritetsspråklige Informasjon og samtaler om barneoppdragelse og foreldrerolle. SPRÅK 4, avdekke språk, kommunikasjon, samspill Barn 4 år Språkscreeningsverktøy Kontakt: - og skolehelsetjenesten TFF-trening i foreldreferdigheter TIBIR/PMTO-terapi (parental Management Training) Foreldre enkeltfamilier/foreldre som tiltak jf BV-loven eller helse- og omsorgsloven. Utarbeidet program og etter behov. Utarbeidede maler, skreddersøm etter behov. 8

10 TIBIR/PMTO-rådgivning Foreldre Nettsider Marte Meo-veiledning Enkeltfamilier/foreldre som tiltak jf BV-loven eller helse- og omsorgsloven. Kontakt barnehageteamet De utrolige årene(duå) Foreldre med barn 3-6 år) (0-3 år fra 2015 i regi av helsestasjonen) Foreldreveiledning Nettsider COS-P- veiledning Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning over 8 ganger Nettsider Kommunepsykolog 0-6 år Foreldre, barnehager andre fagfolk Veiledning, rådgivning, samtaleterapi, kriseoppfølging Nettsider Lierne Plan for forebyggende arbeid barn og unge, Lierne kommune Årlige LØFT-kurs TWEAK og EPDS-screening TI-Kvello Førskolebarn PPT og barnevern organisert i fellestjeneste med Indre Namdal Kontakt: Meråker Kontakt: Namdalseid Kontakt:

11 Familiens Hus Samlokalisering helsestasjon, PPT, barnevern Midtre Namdal Satsningsområder: Spe og små Forebygging adferdsvansker Namsos Førskoleteam Barnevern, PPT, helsestasjon + evt. fysio, ergo, psykisk helsetjeneste Mål: forebygging gjennom tverretatlig kompetanseutveksling Tverrfaglig tilbud til barnehagene for drøfting av vanskelige saker Kontakt Familiens Hus: Modellkommune Familiesenter Jordmor, helsesøster, psykiatri rus MOT-informanter Kontakt: Tidlig intervensjon (TI) Kvello Samarbeidsavtale med NAV, felles samtaler ved rus/psykiatri/ dårlig økonomi med barn i familien PPT, helse-stasjon, barnevern barnehager Namsskogan Forebyggende team Barnevern PPT Rus Psykiatri Skoler barnehager Tverrfaglig forum.. Ordfører, rådmann, kultur, helse, lege, prest, lensmann, ruskoordinator, oppvekst, elevrådsrepresentant 10

12 EPDS TWEAK Sped- og småbarnstreff hver annen uke, /fysioterapeut/apotek deltar Selvhjelpsgrupper/nettverksgruppe Barnevern interkommunalt samarbeid med Vikna og Leka Familieterapeut knyttet til helsestasjonen Kontakt: Nærøy NBO(new born observation) prosjekt sammen med føden, sykehuset Namsos Sped-småbarnstreff/ barselgrupper/ selvhjelpsgrupper Overhalla Flyktningeoppfølging lagt til helsesøster Barnevern- interkommunalt samarbeid med Namsos, Namdalseid, Fosnes, Kontakt: Røyrvik Kontakt: Steinkjer en - Oppfølging av risiko gravide - Tverrfaglig oppfølging av risikogravide - EPDS - Foreldreveiledning - Oppfølging ut fra behov Foreldre med barn 0-6 år Konsultasjoner og oppfølging ut fra behov av helsesøster, lege, jordmor, barnevern Kontakt:

13 Forebyggende foreldreteam - Foreldreveiledning - Marte meo - PMTO - Grupper for unge mødre - Grupper for unge fedre - Grupper Baby massasje og samspill Foreldre med barn 0-6 år Konsultasjoner og oppfølging ut fra behov av helsesøster, barnevernspedagog, spesialpedagoger, Martemeoterapeut, PMTO-terapeut individuelt eller i grupper Åpen barnehage Forebyggende Barnevern lavterskel Modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og eller foreldre med rus problemer Foreldre med barn 0-6 år Foreldre med barn 0-6 år Barn 0-6 år med foreldre med psykiske vansker og/ eller rusproblemer Åpent barnehagetilbud for barn i følge med foreldre/ omsorgspersoner Veiledning ut fra behov til foreldre eller samarbeidspartnere. Tverrfaglig arbeid mot målgruppen. Kartlegging og iverksetting av tiltak/ tilbud Fra «bekymring til tidlig handling». Beskriver hvem gjør hva, når bekymring oppstår Barn i risiko. Oppfølging av barn/ungdom i Steinkjer kommune Styrking i barnehagene "Du ser det ikke før du tror det" Barn 0-6 år og deres foreldre Alle barnehageansatte får en opplæringspakke. 12

14 Familieteam PPT Barnevern Barnehage Skole Familier med barn 3 12 år som har store eller små adferdsproblem Familieveiledning, lavterskeltilbud.foreldrene kan selv be om hjelp Kontakt: Familieteamet Tlf: Mobil: Mailadr: Koordinator Familieteam: Stjørdal Home-start Familiestøtteprogram for småbarnsforeldre 2 4 timer/uke. Frivillige familiekontakter bistår Råd/ veiledning og terapeutisk tilnærming Home-Start Familiekontakten: Mail: PMTO Veiledning til foreldre med barn som har utviklet/ er i ferd med å utvikle samhandlings-/ adferdsvansker TIBIR ( tidlig intervensjon av barn i risiko med fokus på forebygging av adferdsproblemer) «Tidlig inn», deler ev KORUSprogram. Screening mht. depresjon, rus og vold. Gravide Samarbeidsteam barn og unge 7 ledere med barn/-ungeansvar Avdekke behov, evt. henvise videre tett oppfølging under svangerskapet Kontakt: Kontakt: jordmortjenesten Verdal «Godt samliv», forebyggende tiltak. Hovedtema kommunikasjon og konfliktløsning. Helgesamling med foreldre i tilsvarende situasjon Nybakte foreldre Kontakt: jordmortjenesten ICDP, tverrfaglig, gruppebasert foreldreveiledning Minoritetsspråklige Kontakt: helsestasjon 13

15 EPDS, kartlegging mht. depresjon Gravide og mødre i barseltid Kontakt: helsestasjon SPRÅK 4, avdekke språk, kommunikasjon, samspill Kontakt: helsestasjon Utvidede kontroller/ flere hjemmebesøk Miljøterapeutteam ansatt i barneverntjenesten, jobber på oppdrag etter at familien er utredet/ kartlagt av saksbehandler Risikobarn Kontakt: barneverntjenesten TFF ( trening i foreldreferdigheter) Kontakt: barneverntjenesten PMTO, søknad til Bufetat via barneverntjenesten Kontakt: barneverntjenesten Tverrfaglig ressursteam PPT Barnevern Kommunepsykolog + den som har saken Barnehager, skoler og familier kan melde inn saker/bekymringer til drøfting Ukentlige møter. Hver 4.uke er BUP representert. Når innvandrere er «saken», deltar representant fra Møllegata voksenopplæring/ minoritetsfaglig rådgiver Alle saker drøftes åpent, må foreligge samtykke Ressurssenter oppvekst (ROS) tilrettelegger møtene Kontakt for å melde sak: Trude Holm, Ressurssenter oppvekst (ROS) tilrettelegger møtene For å melde sak: Trude Holm, Johannes Bruns gt.2, 7650 Verdal Mail: ( I mail må saker anonymiseres) De utrulige årene (DUÅ) Foreldre med barn 3 6 år Foreldreprogram som bygger på internasjonal forskning gg a 2 timer Kontakt: 14

16 Tverrfaglig kurs (, Fysioterapeut PPT, Barnevern) Blivende foreldre Kurs ; 4-5 ganger Kontakt: Ekstra konsultasjonstid, fremmedspråklige Fremmedspråklige foreldre, barn 0-6 år 10 min ekstra konsultasjonstid. Ekstra konsultasjoner v/behov Kontakt leder for forebyggende enhet: Lisbeth Ystmark, tlf Småbarnstreff, helsestasjonen. Barn 0-2 år Utlån av helsestasjonslokaler og utstyr. Verran Marte Meo Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning ved PPT og helsesøster etter behov. COS-veiledning (Barnevern) Foreldre med barn 0-6 år Foreldreveiledning m/video og samtale over 12 ganger.(hver andre uke) Motorisk gruppe 0-6 år Fysioterapeut 1.g pr uke i gruppe. Veiledning til barnehagene. Vikna Tverrfaglige møter med barnehagene., PPT og barnevern(ved behov) Sanitetsforeningen arrangerer småbarnstreff en dag i måneden. Ansatte i barnehagene Kontakt: Servicetorg

17 Martemeo: Foreldreveiledning. Filming, samspill PMTO: Veiledning til foreldre med barn som har utviklet/ er i ferd med å utvikle samhandlingsvansker/adferdsvansker TI- Kvello: Tverrfaglig intervensjon Systemrettet identifisering og tiltak i barnehagen.. ICDP: 8 møter a 1 ½ - 2 timer, 8 sentrale tema i forhold til foreldrerollen, hjemmeoppgaver mellom samlingene Modellkommuneforsøket: 4 fokusområder: Avdekke problematikken:) de som jobber med barn skal se voksne og de som jobber med voksne skal se barna Kompetanseutvikling Tiltak Tverrfaglig samhandling Nettressursen barnevernet.no er opprettet for alle som jobber innen / studerer eller ønsker informasjon om barnevernet i Norge. Denne siden drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og kvalitetssikres av en referansegruppe bestående av representanter fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste. På nettstedet vil studenter og fagmiljø o.a. innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til bl.a forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata. Familievernkontor : Tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Tilbudet er gratis. Henvisning ikke nødvendig. Familievernkontor i Levanger: Tlf : mail: Namsos Tlf: mail: 16

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Dialogkonferanse Barn- og familieklinikken 11. november 2015 Ingunn Helmersberg, seksjonsleder Familieseksjon BUP Tone Skrove Haugan, rådgiver samhandlingsavdelingen

Detaljer

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere 1 Samspill- Reguleringsvansker Jordmor Kartlegging av vansker hos foreldre Marte meo; rådgivning og terapi Familieavdeling i hver bydel DUÅ; Babyprogrammet. Pilot Lerkendal fra høsten 2014 Circle of Security

Detaljer

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten 15.11.12 Det sosiale spedbarnet Spedbarnsforskningen har gitt oss ny viten om spedbarnets kapasiteter

Detaljer

Samordningsprosjektet

Samordningsprosjektet Samordningsprosjektet Arbeidsgruppe - tverrfaglig Samarbeid jordmor/lege/helsesøster Åpen helsestasjon felles, tverrfaglig veiledningstjeneste for gravide og foreldre Felles kartleggingsopplæring for barnevern/helsestasjon

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009:

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: 1. Status med bakgrunn i framdriftsplan: Informasjonsrunde til kommunale enheter, politisk komité og brukerorganisasjoner: Modellkommuneforsøket

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE

INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE MODELLKOMMUNE FORSØKET 2007-2014 Innhold: Hva er modellkommuneforsøket, s.2-3 Hva har blitt gjort, og hva gjøres, s.3-4 Hvilke tjenester og tiltak fins i kommunen pr.dags

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 TRE KOMMUNER BLIR TIL EN En krevende prosess preget av korte tidsfrister. Top-down prosess. Fagdag for seksjonen, alle komme med innspill til ny

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

Avdeling for Barn og familier Rana kommune Trine Lise Stensland og Berit Nonskar

Avdeling for Barn og familier Rana kommune Trine Lise Stensland og Berit Nonskar Avdeling for Barn og familier Rana kommune Trine Lise Stensland og Berit Nonskar Mo i Rana Rana kommune 26100 innbyggere Mellom 250-300 fødte per år ca3000 elever i grunnskole Ca 1200 i videregående skole

Detaljer

Helsestasjonen i Norge 100år

Helsestasjonen i Norge 100år Helsestasjonen i Norge 100år Sanitetsdeltagelse 1918 tuberkulosehjem (500kr) 1918-2011 1932 lønnet legeundersøkelser i skole 1946 skoletannpleie 1947 spedbarnskontrollstasjon ½ lønning spedbarnsskyss Bygning

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester

SKOLEHELSETJENESTE. God skolestart. Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig. Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester God skolestart Oppstartsuke 1. klasse Tverrfaglig Helsesøster Barnevern Fysioterapeut / Ergoterapeut PP-tjenester Screening Målrettede helseundersøkelser Individrettet Samle og vurdere opplysninger Samtaler

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

FAMILIENS HUS - anbefalinger fra Barne- og familietjenesten

FAMILIENS HUS - anbefalinger fra Barne- og familietjenesten FAMILIENS HUS - anbefalinger fra Barne- og familietjenesten FORSLAG 1. Det skaffes til veie lokaler på gateplan i eller i nærheten av Levanger sentrum som har plass følgende fasiliteter: Åpen barnehageavdeling

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet?

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Greta Jentoft, helsesøster MpH Stikkedamen Helsesøstre opplever fortsatt at nære samarbeidspartnere ikke kjenner til faggruppen og hva den står for

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Tidlig innsats i Åmli kommune

Tidlig innsats i Åmli kommune Tidlig innsats i Åmli kommune Side 2 - Tidlig innsats i Åmli kommune Bakgrunn for «Tidlig innsats for god start» Fylkesmannens «levekårssjokk» Midler fra Kunnskapsdepartementet til et 3-årig prosjekt som

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

MODELLKOMMUNEFORSØKET

MODELLKOMMUNEFORSØKET Modellkommuneforsøket Hva har vi oppnådd så langt i prosjektet? Alkohol/ rus i svangerskapet Kartleggingsverktøyet Tweak Veien videre BAKGRUNN FOR SATSNINGEN MODELLKOMMUNEFORSØKET Regjeringens satsning

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Sektorisering av barn Bilde fra oppdeling barn Arne Holte 2016 PPT Helse i 1.linjen Voksepsykiatri BUP Fødselsomsorgen Pediatri Habilitering Barnevern

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Furan http://newson.no/malvik/malvik_kommune_kort_versjon.zip

Detaljer

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 FøreVar- prosjektet 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl, 20% Barne- og voksenpsykiater Kristin

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 2 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 3 Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre at

Detaljer

Konsultasjonsteamet i Vesterålen. Erfaringskonferanse Tromsø 24.-26.11.09 Psykologspesialist/ Enhetsleder BUP Vesterålen Elsa Risjord

Konsultasjonsteamet i Vesterålen. Erfaringskonferanse Tromsø 24.-26.11.09 Psykologspesialist/ Enhetsleder BUP Vesterålen Elsa Risjord Konsultasjonsteamet i Vesterålen Erfaringskonferanse Tromsø 24.-26.11.09 Psykologspesialist/ Enhetsleder BUP Vesterålen Elsa Risjord Oppstart Konsultasjonsteam des-07 Konsultasjonsteamet i Vesterålen kom

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune.

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 DETALJERING AV RESULTATENHETERS OPPGAVER INNEN PSYKISK HELSEARBEID

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6-16 år" Plan for perioden 2008-2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270

Detaljer

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Hvem kan fastlegen samarbeide med? Alle barn og unge har følgende, som

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom Barnehage tlf. 66 10 82 15 Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

Barne- og ungdomstjenesten

Barne- og ungdomstjenesten Harstad kommune Dok.id.: VII.1-11 Side: 1 ungdomstjenesten TILTAKETS NAVN: Tiltak PMTO (Parent Management Training - Oregon) og Pals Ansvar: Enhetsleder ungdomstjenesten Marianne Johansen Tlf.: 77 02 61

Detaljer

Familieambulatoriet på Trøndersk

Familieambulatoriet på Trøndersk Familieambulatoriet på Trøndersk Familieambulatoriet Namsos: Psykiatrisk sykepleier Jordmor Monica Due Brattås Randi Furseth Hågensen Familieambulatoriet på Trøndersk Overordna mål: Legge til rette for

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer