Beredskapsplan for krisehandtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for krisehandtering"

Transkript

1 Beredskapsplan for krisehandtering Balestrand kommune Mars 2014

2 Innhald 1. Innleiing Kriseleiing Informasjonsplan 6 4. Iverksetjing av kriseplanar 7 5. Evakuering og innkvartering Varslingsliste 9 7. Redningsressursar Frivillige organisasjonar Andre instansar Satelittelefonar 13 1

3 1. Innleiing Balestrand kommune skal vere i stand til å handtere uynskte hendingar og kriser for i størst mogeleg grad å redusere konsekvensane av desse. Kommunen skal ha eit ajourført beredskapsplanverk som skal gjere kommunen i stand til raskt å handtere ein oppstått situasjon på ein best mogeleg måte. Det skal vere eigne beredskapsplanar på desse områda: Kommunen si kriseleiing Helse- og sosialtenesta Vassforsyninga Brannvern og redning Brot i straumforsyninga Stengde vegar som fylgje av ras og flaum. Dambrot i Vetlefjorden Hendingar som direkte eller indirekte råkar born Evakuering og innkvartering Planverket skal bygge på heilskapeleg risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skal reviderast av rådmann og leggast fram for formannskapet i februar månad kvart år. Gjeldande beredskapsplan er vedteken av Balestrand kommunestyre den , og sist revidert den Kriseleiing 2.1 Etablering og innkalling av kriseleiinga Ved omfattande ulukke eller katastrofe, eller ved fare for dette, kan rådmann eller den ho/han peikar ut, bestemme at ei kriseleiing skal etablerast i kommunen. Medlemar av kriseleiinga skal alltid vere: 1. Rådmann - leiar 2. Ordførar eller den ordførar peikar ut 3. Kommunalsjef, teknisk (fung. rådmann) 4. Kommunalsjef, helse og omsorg 5. Kommunalsjef, oppvekst 6. Ingeniør - VAR-området og IKT 7. Ingeniør - FDV 8. Kommuneoverlege 9. Informasjonsansvarleg 10. Røde Kors v/leiar 11. Politiet vert varsla over Brannsjef (SBRIKS) Det er ikkje krav om beredskapsvakt for kriseleiinga. For å sikre at både politisk og administrativ leiing kan tiltre kriseleiinga på kort varsel skal det bli etablert ei liste med varafolk som tiltrer kriseleiinga i tilfelle slikt fråvær (utviding av varslingsliste i kap. 7) Desse 2

4 skal få nødvendig opplæring og tiltrer i tillegg kriseleiinga som observatørar ved beredskapsøvingane annakvart år. Samstundes skal det etablerast eit varslingssystem ved fråvær for ordføraren og rådmannen. Når desse er ute av bygda og reiseavstanden er meir enn 3 timar, skal varaordførar og assisterande rådmann varslast og overta deira funksjonar i kriseleiinga ved uønska hendingar som måtte oppstå i ordføraren og/eller rådmannen sit fråvær. Dersom desse er i same situasjonen, skal ordførar og/eller rådmann varsle neste på lista. Formannskapet peikar ut vara for ordførar/varaordførar i kriseleiinga. I høve ferieavvikling skal likevel ordførar/varaordførar og rådmann/assisterande rådmann så langt det er praktisk mogleg avvikle ferie på ulike tidspunkt. Avhengig av situasjonen kan instansar som, sivilforsvaret, heimevernet og leiar for Mattilsynet også verte kalla inn. Tilsette i Balestrand kommune som har fått spesielle oppgåver i ein krisesituasjon, vil utgjere ei støttegruppe for kriseleiinga. Det same gjeld kommunen sitt psykososiale støtteteam. 2.2 Stad for etablering av kriseleiinga Lokale for kriseleiinga er kommunestyresalen i 3. etasje i Balestrand rådhus. Telefon sentralbord rådhuset: Telefaks ekspedisjonen 1. etasje: Større møte og mediaorienteringar vert haldne i kantina i 3. etasje i rådhuset. Det er tilrettelagt for bruk av aggregat slik at det kan skaffast straum til lokala ved eventuelt straumbrot. Ved lengre straumbrot, kan kriseleiinga etablerast på helsetunet på rom til lege. Det vil verte informert om i tilfelle så skjer. Ved straumutfall, etablering av kriseleiing til helsetunet eller når det elles er påkrevd vert sentralbordet vidarekopla til mobiltelefon. Skal vurdere å lese inn melding om kontaktinfo o.l på telefonsvarar dersom sentralbordet ikkje er bemanna heile tida. Alternativt vert sentralbordet vidare kopla direkte til mobiltelefon under heile hendinga. Intern kommunikasjon skal også i krisesituasjonar fylgje vanlege kommandoliner (tenesteveg) i administrasjonen, med mindre noko anna er bestemt. 2.3 Fullmakt for kriseleiinga Fullmakt for kriseleiinga er vedteken i kommunestyret i sak 44/99 den Rådmann får fullmakt til å etablere og kalle inn kriseleiinga i ein krisesituasjon som fylgje av omfattande ulukke eller ein katastrofe.rådmann får fullmakt til å treffe avgjerder som får økonomiske konsekvensar opp til kr uavhengig av vedteke budsjett når dette vert vurdert som naudsynt og når det ikkje er tid til ordinær handsaming i politiske organ. Rådmannen kan i ein krisesituasjon påleggja tilsette, uansett stilling, overtid for å løyse bestemte oppgåver. 3

5 2.4 Oppgåver for kriseleiinga 1. Skaffe oversyn over inntrufne hendingar og kva konsekvensane kan verta for kommunen og innbyggjarane. 2. Ta avgjerder om å iverksetje tiltak for å hindre skader på personar og unngå tap av materielle verdiar. 3. Syte for varsling av aktuelle instansar. 4. Iverksetje gjeldande kommunale kriseplanar (fagplanar). 5. Prioritere bruk av tilgjengelege ressursar. 6. Halde kontakt med skadestadsleiing, eventuelt LRS. 7. Syte for informasjon til innbyggjarar og media. 8. Gje rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen. Nyttig informasjon er å finne på heimesida: Kriseleiinga skal i alle tilfelle etablere kontakt med fylkesmannen si beredskapsavdeling. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen tlf: E-post ev. e-post Haavard Stensvand Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Tore Sønnesyn Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Eline Orheim Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Avhengig av kva krisesituasjon ein har, vert fylgjande kontakta: Ekstrem rasfare: Norges Geotekniske Institutt tlf NVE flom/beredskap tlf / Statens Vegvesen Meteorologisk Institutt Lensmannen / 112 Større ras som har medført personulukke: Lensmannen / 112 Statens vegvesen Større ras som har medført stengd veg i lengre tid: Lensmannen Statens vegvesen Røde Kors, Balestrand

6 Sjøulukker: Hovudredningssentralen Kystverket Redningsselskapet / Lensmannen / 112 Større trafikkulukker: Lensmannen /112 Sogn brann og redning 110 Ulukker med farleg gods: Lensmannen / 112 IUA, Alarmsentralen i Florø Sogn brann og redning 110 Epidemiar: Mattilsynet /06040 Helse Førde Storbrann i bygningar: Sogn brann og redning + Brannvesenet i Høyanger, 110 Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Skogbrann: Hovudredningssentralen DSB Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Sogn brann og redning 110 Langvarig brot på kraftforsyninga: Sognekraft Langvarig problem med vassforsyninga: Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Mattilsynet Loggføring Når kriseleiinga er samla skal det førast logg over alle hendingar. Ein skal fortrinnsvis nytte det webbaserte DSB-CIM verktøyet som er tilrettelagt via Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Ved bortfall av straum og nettløysingar skal førast eigen nødlogg. 5

7 3. Informasjonsplan Det er rådmann, eller den rådmann peikar ut, som er leiar av kriseleiinga, og som har det overordna informasjonsansvaret. Det er ordførar eller den han/ho peikar ut, som skal handere informasjon til media. Til å førestå sjølve informasjonsarbeidet kan kriseleiinga nytte seg av ein informasjonsansvarleg. Kriseleiinga skal gjennomføre hyppige stabsmøte m.a. for å oppdatere den informasjonsansvarlege. Informasjonsansvarleg i kommunen: Leiar: Nestleiar: Ken Heine Bakke Kari Maria Rutle Fjærestad Informasjonskontoret vert etablert i tilknyting til kriseleiinga. Dei kan nytte ressursar, personell og utstyr, i fellestenestene. Oppgåver til informasjonstenesta: 1. Innhente opplysningar om situasjonen og rapportere vidare. 2. Gje informasjon til innbyggarane om situasjonen. 3. Informere eigne tilsette. 4. Informere media. Det er ordførar og fagpersonar som handterar informasjon ut til media. Aktuelle media: NRK Sogn og Fjordane: tlf telefaks mobil Sogn avis tlf telefaks Firda (Førde) tlf telefaks Ytre Sogn Avis tlf telefaks Bergens Tidende tlf telefaks Samkøyring Sogn Avis, Firda og Firdaposten telefon Tilgjengelege informasjonskanalar og aktuelt kommunikasjonsutstyr når telefon/mobiltelefon ikkje kan nyttast: Politiet, Røde Kors sitt samband, jaktradioar og brannvesenet sine radioar. Andre måtar å spre informasjon i kommunen: Kommunen si heimeside på internett. Sosiale medier; Facebook Befolkningsvarsling; SMS og talemelding Flygeblad i posten. Informasjon til elevar og foreldre via skulen. Informasjonsmøte i forsamlingslokale. Ved plakatoppslag og løpesedlar. Ved å oppsøka husstandar. Kontaktperson ved fylkesmannen si informasjonseining er: Anne Gro Fredheim. Tlf kontor: , mobil: Fylkesmannen skal på eit tidleg stadium og jamnleg ha melding om status i ein krisesituasjon. Dersom det er fare for at telenettet vert overbelasta, skal avsperring av telefonar takast opp med fylkesmannen og Telenor. 6

8 Kantina vert nytta til mediaorienteringar. Andre lokale kan nyttast. Informasjonsansvarleg skal så snart som råd gje informasjon til og via NRK, avisene, ved plakatoppslag og eventuelt flygeblad i posten gjere kjent for media og innbyggjarane i kommunen kvar informasjonssenteret er og kvar ein skal venda seg for å få informasjon. Oversyn over lokalt psykososialt støtteteam og rutinar i høve til dette går fram av vedlegg. Beredskapstelefon for tilkalling av prest er Iverksetjing av kriseplanar Fylgjande kommunale kriseplanar kan verte iverksett ved ulike typer av krisesituasjonar: Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta Førebels plan av (må ferdigstillast) Kommunal smittevernplan Plan vedteken i 2004, sist revidert Beredskapslan for pandemisk influensa Plan av juni 2009, sist revidert Beredskapsplan for vassforsyninga Plan i samband med godkjenning av vassverket av Mattilsynet. Sist revidert Ny plan under er revisjon. Stengde vegar som fylgje av ras og flaum. Har ikkje slik delplan. Vert ev. erstatta av tiltakskort for slik hending som følgjer denne beredskapsplanen. Kriseplan for brannvern og redning Dette er eit planverk som skal omfatte beredskap mot krisesituasjonar som storbrannar (herunder skogbrannar), redningsinnsats ved ulukker, intern beredskap mot ureining, og planar for disponering av plan- og utviklingsavdelinga sitt personell og utstyr ved kriser. Her finst det ein interkommunal beredskapsplan mot akutt ureining. Ein samla beredskapsplan for brannvern og redning vert utarbeidd av Sogn Brann og Redning IKS. (ROS-analyse er utarbeidd, plan vert oppdatert) Beredskapsplan for straumrasjonering og langvarig brot i straumforsyninga Sist revidert (Må oppdaterast) Kriseplan for dambrot i Vetlefjorden Beredskapsplan for hendingar som direkte eller indirekte råkar born Nyttar nasjonal plan for krisehandtering i skular. Utdanningsdirektoratet sine heimsider. Beredskapsplan for psykososialt støtteteam Revidert Ordførar, rådmann, avdelingssjefar og andre medlemmer kriseleiing og beredskapsrådet skal ha tilgang til komplett og ajourført sett av alle kriseplanar. Kriseplanane skal og finnast i kommunen sitt internbibliotek på rådhuset. Den einskilde fagansvarlege skal ha ajourført kriseplan for sitt område. 7

9 5. Evakuering og innkvartering Ansvar for iverksetjing av evakuering: Politiet. Evakuering v/lensmannen føreset avklaring med politimeister. Ansvarlege for å leia evakueringsarbeid er: Leiar: Skogbrukssjefen Nestleiar: Næringsjefen Fylgjande mannskap kan nyttast ved gjennomføring av evakuering: Balestrand Røde Kors, Sogn brann og redning v/lokalt brannmannskap Hovudoppgåver for kommunen ved evakuering. (jf.»veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt») Hjelpe politiet med evakuering og saman med politi / LRS skaffe naudsynt transportkapasitet frå skadestaden / området til fastsette samlingstader og event.vidare til innkvarteringsstader. Varsle mottakstad og etablere mottaksapparat. Registrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen Registrere dei som vert evakuerte og eventuelt kor dei er innkvarterte. Registrere òg kven som flytter på eig hand. m.m Gje psykososial omsorg og samtaletenester. (jfr rettleiar for psykosiale tiltak..helsedir. 2011) Sjå til at det vert gjeve god pleie og føremålstenleg innkvarteringsstad. Leggja til rette for sameining med pårørande. Innkvarterings- og tilflyttingsnemnda i kommunen: Ved omfattande innkvarteringsbehov av ulike årsaker har formannskapet funksjon som innkvarteringsnemnd. Ved behov vert oppgåver fordelt på alle kommunestyremedlemane. Liste over aktuelle innkvarteringsstader i kommunen: Samlingsstader Samlingsstader i første fase av ei evakuering. Kan vere aktuelt med kortsiktig innkvartering. Før vidare innkvartering skal all registrering gjerast her. Vetlefjorden grendahus Fjordtun skule Sagatun skule/belehalli Kvamsøy ungdomshus Nesse oppvekstsenter Innkvarteringsstader For kortsiktig innkvartering - Dragsvik Fjordhotell ( ) Kvikne s Hotel ( ) Kringsjå Hotel ( ) Midtnes Pensjonat ( ) Balestrand Hotell ( ) Sygna vidaregåande skule ( ) Skadde og pårørande senter ved store hendingar Kvikne s hotell ( ) Midtnes pensjonat ( ) Meir langsiktig innkvartering (kan også nyttast ved kortsiktig innkvartering) - Utleigehytter 8

10 7. Varslingsliste Personar som skal / kan inngå i kommunal kriseleiing eller som det er aktuelt å trekke med / samarbeide med: Stilling/person Privatadresse Tlf privat Tlf arbeid Mob.tlf Ordførar Harald N.Offerdal 6899 Balestrand Varaordførar Arnstein Menes 6899 Balestrand Ved forfall frå ordførar og varaordførar i pri rekkefølge: 1. Frode Bøthun 2. Siv M. Lidal 3. Råmund Nyhammer 6899 Balestrand 6899 Balestrand 6899 Balestrand Rådmann Kjellaug Brekkhus 6899 Balestrand Kommunalsjef teknisk sektor Arne Abrahamsen 6899 Balestrand Sogn brann og redning 6800 Sogndal Kommuneoverlege Gunnar Engan 6899 Balestrand Kommunalsjef oppvekst Kari Rønnestad Kommunalsjef helse Margrethe V. Myren Ingeniør VAR + IKT Åge Skrede Ingeniør FDV Jan E. Thorsnes Informasjonsansvarleg Heine Bakke Balestrand Røde Kors Einar Målsnes Ken 6899 Balestrand Haukedalen Balestrand Balestrand Balestrand Balestrand Informasjon Ken Heine Bakke Kari Maria Rutle Fjærestad 6899 Balestrand Lensmann 6993 Høyanger Jordbrukssjef Randi Dale 6993 Høyanger Skogbrukssjef Jørgen Hundseth 6899 Balestrand Sogn barnevern 6800 Sogndal / Veterinærvakta i Vik og Balestrand 6893 Vik Sokneprest Audun Systad Prest i beredskap 6899 Balestrand

11 8. Redningsressursar Liste over ulike instansar som er aktuelle samarbeidsorgan eller som disponerer redningsressursar: Instansar/ redningsressursar Sogn Brann og Redning IKS Kontaktperson Leiar beredskap/varabrannsjef Vidar Trettenes Telefon/ telefaks Brannvesenet i Høyanger Alarmsentralen Alarmsentralen Alarmsentralen Sivilforsvaret (vert rekvirert av lensmannen eller SBRIKS) Heimevernet (vert rekvirert av lensmannen) Sogn SF-krins, Sogndal Møre og Fjordane HV-distrikt, HV faks Lensmannen i Balestrand Lensmannsførstebetjent Geir Harkjerr (a) faks Balestrand Røde Kors Froskemannsutstyr Det er utstyr og overflatereddere ved brannstasjonen i Sogndal inkl båt med påhengsmotor og båt for bruk i elv/is Sogndal dykkerklubb disponerer en 27 fot RIB Lavinemateriell/redningshundar (vert rekvirert av lensmannen) Einar Målsnes Har eigen beredskapsplan med oversyn over ressursar. Bergen Brannvesen Sogn brann og redning IKS Sogndal Dykkerklubb v/helge Reksnes, Redningsdykkere i Førde Røde kors samt West dykkerservice i Måløy Hovudredningssentralen Mattilsynet Indre Sogn Distriktssjef Margrethe Vangestad (a) faks Laboratorium SognLab faks Anleggsmaskiner Naudstraumsaggregat Ressursar/utstyr til bruk ved akutt ureining Lidal vedikehald og service Jan Inge Høydal Narve Bjørk Geirmund Hanevik Jan Inge Høydal Sivilforsvaret Eigne aggregat Alarmsentralen

12 Instansar/ redningsressursar Løfteutstyr Transportmateriell/båtar Båter: Kontaktperson Sogn Transportsentral AS, Sogndal Sogn Kran & Transport AS, Årdal Per A. Øren AS, Høyanger Ese Bygg Lidal vedlikehald og service Geirmund Hanevik Sogn Transportsentral AS, Sogndal Per A. Øren AS, Høyanger Norway Fjord Cruise AS, Leikanger Arvid Bale, Balestrand Lidal vedlikehald og service Fjord 1 Firda Billag Taxi, Balestrand Carl Andre Rieber, Vangsnes Telefon/ telefaks faks faks faks faks faks faks Helikopter (vert rekvirert av politiet) Lars Finden, Vik Sogndal Dykkerklubb Sogn brann og redning IKS Sivilforsvaret Statens Naturoppsyn Hovudredningssentralen Der det er oppgjeve at ressursar vert rekvirert av lensmannen, vil dette vere utgangspunktet og det mest vanlege når kriseleiinga er samla. Men det kan vere situasjonar der det er aktuelt med rekvirering ved brannsjef eller lege. 11

13 9. Frivillige organisasjonar Organisasjon: Røde Kors, beredskapsutvalet Røde Kors, hjelpekorpset Har eigen beredskapsplan med oversyn over ressursar. Kontaktperson Einar Målsnes Anne Grete Husebø Telefon/ telefaks Norsk Folkehjelp Op.leiar Rune Blikken, Årdalstangen Kvinners Frivillige beredskap Ruth M. Grøneng, Bondekv.laget Idrettslag Balestrand Idrettslag, leiar Kjetil Nesse (a) (p) 10. Andre instansar Bedrift/organ Adresse Tlf Telefaks Mob.tlf Sognekraft Telenor Vik: pb 3, 6891 Vik i Sogn Balestrand: 6899 Balestrand 6800 Førde Norkring 1360 Fornebu Norges Geotekniske Institutt Oslo NVE v/flaumvakta + ras Førde / Oslo Statens vegvesen Leikanger Fylkekommune, samferdsleavd Velaug Veum Ole Ingar H. Hereid Leikanger Kystverket Bergen Redningsselskapet Florø Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tønsberg Alarmsentralen Florø Balestrand ettersøkslag 6899 Balestrand Psykososialt støtteteam Psykiatrisk sjukepleiar Lege Helsesøster Sogn Barnevern Prest Politi

14 11. Satelittelefonar Ved bortfall av telefon og mobiltelefon skal bruk av satelittelefon tre i kraft. Bedrift/organ Balestrand kommune Telefon 1 Telefon 2 Satellitt telefonnr Fylkesmannen Alarmsentralen SBRIKS, overordna vakt Balestrand Røde Kors Luster kommune Sogndal kommune Høyanger kommune Leikanger kommune Ingen telefon Vik kommune For å sikre gode laderutiner og at utstyret virker skal satellitt telefon nr 1 være i vaktbil til utrykningsleiar i Balestrand. Og bringes inn til kriseleiing ved behov. Telefon 2 på kontor til ingeniør VAR og IKT. 13

15 12. Vedlegg Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta Smittevernplan for Balestrand kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa Beredskapsplan for vassforsyninga Beredskapsplan for straumrasjonering/langvarig straumbrot Kriseplan for dambrot i Vetlefjorden Beredskapsplan for hendingar som direkte eller indirekte råkar born Beredskapsplan for psykososial støttegruppe. 14

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING TYSNES KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Overordna beredskapsplan Vedteke i kommunestyret 18. november 2008 Revidert av rådmannen 21. mars 2013 Revidert av rådmannen 13. desember 2013 Revidert av rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Beredskapsplan for Søndre Land kommune Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012 Innledning Alle

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018

Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 UTKAST pr 18.2.2014 MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen Overordnet beredskapsplan for Modum kommune 2014-2018 Utarbeidet dato: 18.2.2014 Oppdatert dato: 1 Innhold INNHOLD... 2 1.

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.09.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Samarbeid om beredskap

Samarbeid om beredskap Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om beredskap Delavtale - samarbeid om beredskap 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i:

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2014 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse Sist revidert 26.05.2014 Revisjonsbestemmelser: Rådmann har det overordnede ansvaret for at beredskapsplan for kommunal kriseledelse er oppdatert og etterleves

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid

Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Beredskapsplan - Plan for håndtering av kriser i fredstid Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 01.08.2014 01.08.2015 Tidspunkt for revidering: 10.11.2014 Beredskapsplanen bygger på Forskrift om kommunal

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Revidert administrativt 01.06.2015 FORORD BEREDSKAPSPRINSIPPENE De overordnede prinsippene om ansvar, likhet og nærhet ligger til grunn for alt sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Detaljer

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse

Amot. kommune. Plan for kommunal kriseledelse Amot kommune Plan for kommunal kriseledelse 2012 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen... 3 1.3 Risiko og sårbarhet... 3 1.4 Forebyggende og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. for GOL KOMMUNE 2004

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. for GOL KOMMUNE 2004 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE for GOL KOMMUNE 2004 2 INNHALD 1. OPPSTART OG ORGANISERING AV ANALYSEARBEIDET 1.1 Oppstart 1.2 Definisjonar 1.3 Organisering 1.4 Målsetjing 1.5 Avgrensing 1.6 Gjennomføring

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN MÅLSELV KOMMUNE

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN MÅLSELV KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i Målselv kommunestyre 15.11.12 i K.sak 98/2012 Oppdatert: 03.09.2014 1 Utarbeidet: Februar 2012 Oppdatert Neste oppdatering: Januar 2014 Av: Ansvarlig:

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer