Beredskapsplan for krisehandtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for krisehandtering"

Transkript

1 Beredskapsplan for krisehandtering Balestrand kommune Mars 2014

2 Innhald 1. Innleiing Kriseleiing Informasjonsplan 6 4. Iverksetjing av kriseplanar 7 5. Evakuering og innkvartering Varslingsliste 9 7. Redningsressursar Frivillige organisasjonar Andre instansar Satelittelefonar 13 1

3 1. Innleiing Balestrand kommune skal vere i stand til å handtere uynskte hendingar og kriser for i størst mogeleg grad å redusere konsekvensane av desse. Kommunen skal ha eit ajourført beredskapsplanverk som skal gjere kommunen i stand til raskt å handtere ein oppstått situasjon på ein best mogeleg måte. Det skal vere eigne beredskapsplanar på desse områda: Kommunen si kriseleiing Helse- og sosialtenesta Vassforsyninga Brannvern og redning Brot i straumforsyninga Stengde vegar som fylgje av ras og flaum. Dambrot i Vetlefjorden Hendingar som direkte eller indirekte råkar born Evakuering og innkvartering Planverket skal bygge på heilskapeleg risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skal reviderast av rådmann og leggast fram for formannskapet i februar månad kvart år. Gjeldande beredskapsplan er vedteken av Balestrand kommunestyre den , og sist revidert den Kriseleiing 2.1 Etablering og innkalling av kriseleiinga Ved omfattande ulukke eller katastrofe, eller ved fare for dette, kan rådmann eller den ho/han peikar ut, bestemme at ei kriseleiing skal etablerast i kommunen. Medlemar av kriseleiinga skal alltid vere: 1. Rådmann - leiar 2. Ordførar eller den ordførar peikar ut 3. Kommunalsjef, teknisk (fung. rådmann) 4. Kommunalsjef, helse og omsorg 5. Kommunalsjef, oppvekst 6. Ingeniør - VAR-området og IKT 7. Ingeniør - FDV 8. Kommuneoverlege 9. Informasjonsansvarleg 10. Røde Kors v/leiar 11. Politiet vert varsla over Brannsjef (SBRIKS) Det er ikkje krav om beredskapsvakt for kriseleiinga. For å sikre at både politisk og administrativ leiing kan tiltre kriseleiinga på kort varsel skal det bli etablert ei liste med varafolk som tiltrer kriseleiinga i tilfelle slikt fråvær (utviding av varslingsliste i kap. 7) Desse 2

4 skal få nødvendig opplæring og tiltrer i tillegg kriseleiinga som observatørar ved beredskapsøvingane annakvart år. Samstundes skal det etablerast eit varslingssystem ved fråvær for ordføraren og rådmannen. Når desse er ute av bygda og reiseavstanden er meir enn 3 timar, skal varaordførar og assisterande rådmann varslast og overta deira funksjonar i kriseleiinga ved uønska hendingar som måtte oppstå i ordføraren og/eller rådmannen sit fråvær. Dersom desse er i same situasjonen, skal ordførar og/eller rådmann varsle neste på lista. Formannskapet peikar ut vara for ordførar/varaordførar i kriseleiinga. I høve ferieavvikling skal likevel ordførar/varaordførar og rådmann/assisterande rådmann så langt det er praktisk mogleg avvikle ferie på ulike tidspunkt. Avhengig av situasjonen kan instansar som, sivilforsvaret, heimevernet og leiar for Mattilsynet også verte kalla inn. Tilsette i Balestrand kommune som har fått spesielle oppgåver i ein krisesituasjon, vil utgjere ei støttegruppe for kriseleiinga. Det same gjeld kommunen sitt psykososiale støtteteam. 2.2 Stad for etablering av kriseleiinga Lokale for kriseleiinga er kommunestyresalen i 3. etasje i Balestrand rådhus. Telefon sentralbord rådhuset: Telefaks ekspedisjonen 1. etasje: Større møte og mediaorienteringar vert haldne i kantina i 3. etasje i rådhuset. Det er tilrettelagt for bruk av aggregat slik at det kan skaffast straum til lokala ved eventuelt straumbrot. Ved lengre straumbrot, kan kriseleiinga etablerast på helsetunet på rom til lege. Det vil verte informert om i tilfelle så skjer. Ved straumutfall, etablering av kriseleiing til helsetunet eller når det elles er påkrevd vert sentralbordet vidarekopla til mobiltelefon. Skal vurdere å lese inn melding om kontaktinfo o.l på telefonsvarar dersom sentralbordet ikkje er bemanna heile tida. Alternativt vert sentralbordet vidare kopla direkte til mobiltelefon under heile hendinga. Intern kommunikasjon skal også i krisesituasjonar fylgje vanlege kommandoliner (tenesteveg) i administrasjonen, med mindre noko anna er bestemt. 2.3 Fullmakt for kriseleiinga Fullmakt for kriseleiinga er vedteken i kommunestyret i sak 44/99 den Rådmann får fullmakt til å etablere og kalle inn kriseleiinga i ein krisesituasjon som fylgje av omfattande ulukke eller ein katastrofe.rådmann får fullmakt til å treffe avgjerder som får økonomiske konsekvensar opp til kr uavhengig av vedteke budsjett når dette vert vurdert som naudsynt og når det ikkje er tid til ordinær handsaming i politiske organ. Rådmannen kan i ein krisesituasjon påleggja tilsette, uansett stilling, overtid for å løyse bestemte oppgåver. 3

5 2.4 Oppgåver for kriseleiinga 1. Skaffe oversyn over inntrufne hendingar og kva konsekvensane kan verta for kommunen og innbyggjarane. 2. Ta avgjerder om å iverksetje tiltak for å hindre skader på personar og unngå tap av materielle verdiar. 3. Syte for varsling av aktuelle instansar. 4. Iverksetje gjeldande kommunale kriseplanar (fagplanar). 5. Prioritere bruk av tilgjengelege ressursar. 6. Halde kontakt med skadestadsleiing, eventuelt LRS. 7. Syte for informasjon til innbyggjarar og media. 8. Gje rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen. Nyttig informasjon er å finne på heimesida: Kriseleiinga skal i alle tilfelle etablere kontakt med fylkesmannen si beredskapsavdeling. Kontaktinformasjon: Fylkesmannen tlf: E-post ev. e-post Haavard Stensvand Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Tore Sønnesyn Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Eline Orheim Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf / Avhengig av kva krisesituasjon ein har, vert fylgjande kontakta: Ekstrem rasfare: Norges Geotekniske Institutt tlf NVE flom/beredskap tlf / Statens Vegvesen Meteorologisk Institutt Lensmannen / 112 Større ras som har medført personulukke: Lensmannen / 112 Statens vegvesen Større ras som har medført stengd veg i lengre tid: Lensmannen Statens vegvesen Røde Kors, Balestrand

6 Sjøulukker: Hovudredningssentralen Kystverket Redningsselskapet / Lensmannen / 112 Større trafikkulukker: Lensmannen /112 Sogn brann og redning 110 Ulukker med farleg gods: Lensmannen / 112 IUA, Alarmsentralen i Florø Sogn brann og redning 110 Epidemiar: Mattilsynet /06040 Helse Førde Storbrann i bygningar: Sogn brann og redning + Brannvesenet i Høyanger, 110 Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Skogbrann: Hovudredningssentralen DSB Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Sogn brann og redning 110 Langvarig brot på kraftforsyninga: Sognekraft Langvarig problem med vassforsyninga: Sivilforsvaret Heimevernet Røde Kors, Balestrand Mattilsynet Loggføring Når kriseleiinga er samla skal det førast logg over alle hendingar. Ein skal fortrinnsvis nytte det webbaserte DSB-CIM verktøyet som er tilrettelagt via Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Ved bortfall av straum og nettløysingar skal førast eigen nødlogg. 5

7 3. Informasjonsplan Det er rådmann, eller den rådmann peikar ut, som er leiar av kriseleiinga, og som har det overordna informasjonsansvaret. Det er ordførar eller den han/ho peikar ut, som skal handere informasjon til media. Til å førestå sjølve informasjonsarbeidet kan kriseleiinga nytte seg av ein informasjonsansvarleg. Kriseleiinga skal gjennomføre hyppige stabsmøte m.a. for å oppdatere den informasjonsansvarlege. Informasjonsansvarleg i kommunen: Leiar: Nestleiar: Ken Heine Bakke Kari Maria Rutle Fjærestad Informasjonskontoret vert etablert i tilknyting til kriseleiinga. Dei kan nytte ressursar, personell og utstyr, i fellestenestene. Oppgåver til informasjonstenesta: 1. Innhente opplysningar om situasjonen og rapportere vidare. 2. Gje informasjon til innbyggarane om situasjonen. 3. Informere eigne tilsette. 4. Informere media. Det er ordførar og fagpersonar som handterar informasjon ut til media. Aktuelle media: NRK Sogn og Fjordane: tlf telefaks mobil Sogn avis tlf telefaks Firda (Førde) tlf telefaks Ytre Sogn Avis tlf telefaks Bergens Tidende tlf telefaks Samkøyring Sogn Avis, Firda og Firdaposten telefon Tilgjengelege informasjonskanalar og aktuelt kommunikasjonsutstyr når telefon/mobiltelefon ikkje kan nyttast: Politiet, Røde Kors sitt samband, jaktradioar og brannvesenet sine radioar. Andre måtar å spre informasjon i kommunen: Kommunen si heimeside på internett. Sosiale medier; Facebook Befolkningsvarsling; SMS og talemelding Flygeblad i posten. Informasjon til elevar og foreldre via skulen. Informasjonsmøte i forsamlingslokale. Ved plakatoppslag og løpesedlar. Ved å oppsøka husstandar. Kontaktperson ved fylkesmannen si informasjonseining er: Anne Gro Fredheim. Tlf kontor: , mobil: Fylkesmannen skal på eit tidleg stadium og jamnleg ha melding om status i ein krisesituasjon. Dersom det er fare for at telenettet vert overbelasta, skal avsperring av telefonar takast opp med fylkesmannen og Telenor. 6

8 Kantina vert nytta til mediaorienteringar. Andre lokale kan nyttast. Informasjonsansvarleg skal så snart som råd gje informasjon til og via NRK, avisene, ved plakatoppslag og eventuelt flygeblad i posten gjere kjent for media og innbyggjarane i kommunen kvar informasjonssenteret er og kvar ein skal venda seg for å få informasjon. Oversyn over lokalt psykososialt støtteteam og rutinar i høve til dette går fram av vedlegg. Beredskapstelefon for tilkalling av prest er Iverksetjing av kriseplanar Fylgjande kommunale kriseplanar kan verte iverksett ved ulike typer av krisesituasjonar: Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta Førebels plan av (må ferdigstillast) Kommunal smittevernplan Plan vedteken i 2004, sist revidert Beredskapslan for pandemisk influensa Plan av juni 2009, sist revidert Beredskapsplan for vassforsyninga Plan i samband med godkjenning av vassverket av Mattilsynet. Sist revidert Ny plan under er revisjon. Stengde vegar som fylgje av ras og flaum. Har ikkje slik delplan. Vert ev. erstatta av tiltakskort for slik hending som følgjer denne beredskapsplanen. Kriseplan for brannvern og redning Dette er eit planverk som skal omfatte beredskap mot krisesituasjonar som storbrannar (herunder skogbrannar), redningsinnsats ved ulukker, intern beredskap mot ureining, og planar for disponering av plan- og utviklingsavdelinga sitt personell og utstyr ved kriser. Her finst det ein interkommunal beredskapsplan mot akutt ureining. Ein samla beredskapsplan for brannvern og redning vert utarbeidd av Sogn Brann og Redning IKS. (ROS-analyse er utarbeidd, plan vert oppdatert) Beredskapsplan for straumrasjonering og langvarig brot i straumforsyninga Sist revidert (Må oppdaterast) Kriseplan for dambrot i Vetlefjorden Beredskapsplan for hendingar som direkte eller indirekte råkar born Nyttar nasjonal plan for krisehandtering i skular. Utdanningsdirektoratet sine heimsider. Beredskapsplan for psykososialt støtteteam Revidert Ordførar, rådmann, avdelingssjefar og andre medlemmer kriseleiing og beredskapsrådet skal ha tilgang til komplett og ajourført sett av alle kriseplanar. Kriseplanane skal og finnast i kommunen sitt internbibliotek på rådhuset. Den einskilde fagansvarlege skal ha ajourført kriseplan for sitt område. 7

9 5. Evakuering og innkvartering Ansvar for iverksetjing av evakuering: Politiet. Evakuering v/lensmannen føreset avklaring med politimeister. Ansvarlege for å leia evakueringsarbeid er: Leiar: Skogbrukssjefen Nestleiar: Næringsjefen Fylgjande mannskap kan nyttast ved gjennomføring av evakuering: Balestrand Røde Kors, Sogn brann og redning v/lokalt brannmannskap Hovudoppgåver for kommunen ved evakuering. (jf.»veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt») Hjelpe politiet med evakuering og saman med politi / LRS skaffe naudsynt transportkapasitet frå skadestaden / området til fastsette samlingstader og event.vidare til innkvarteringsstader. Varsle mottakstad og etablere mottaksapparat. Registrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen Registrere dei som vert evakuerte og eventuelt kor dei er innkvarterte. Registrere òg kven som flytter på eig hand. m.m Gje psykososial omsorg og samtaletenester. (jfr rettleiar for psykosiale tiltak..helsedir. 2011) Sjå til at det vert gjeve god pleie og føremålstenleg innkvarteringsstad. Leggja til rette for sameining med pårørande. Innkvarterings- og tilflyttingsnemnda i kommunen: Ved omfattande innkvarteringsbehov av ulike årsaker har formannskapet funksjon som innkvarteringsnemnd. Ved behov vert oppgåver fordelt på alle kommunestyremedlemane. Liste over aktuelle innkvarteringsstader i kommunen: Samlingsstader Samlingsstader i første fase av ei evakuering. Kan vere aktuelt med kortsiktig innkvartering. Før vidare innkvartering skal all registrering gjerast her. Vetlefjorden grendahus Fjordtun skule Sagatun skule/belehalli Kvamsøy ungdomshus Nesse oppvekstsenter Innkvarteringsstader For kortsiktig innkvartering - Dragsvik Fjordhotell ( ) Kvikne s Hotel ( ) Kringsjå Hotel ( ) Midtnes Pensjonat ( ) Balestrand Hotell ( ) Sygna vidaregåande skule ( ) Skadde og pårørande senter ved store hendingar Kvikne s hotell ( ) Midtnes pensjonat ( ) Meir langsiktig innkvartering (kan også nyttast ved kortsiktig innkvartering) - Utleigehytter 8

10 7. Varslingsliste Personar som skal / kan inngå i kommunal kriseleiing eller som det er aktuelt å trekke med / samarbeide med: Stilling/person Privatadresse Tlf privat Tlf arbeid Mob.tlf Ordførar Harald N.Offerdal 6899 Balestrand Varaordførar Arnstein Menes 6899 Balestrand Ved forfall frå ordførar og varaordførar i pri rekkefølge: 1. Frode Bøthun 2. Siv M. Lidal 3. Råmund Nyhammer 6899 Balestrand 6899 Balestrand 6899 Balestrand Rådmann Kjellaug Brekkhus 6899 Balestrand Kommunalsjef teknisk sektor Arne Abrahamsen 6899 Balestrand Sogn brann og redning 6800 Sogndal Kommuneoverlege Gunnar Engan 6899 Balestrand Kommunalsjef oppvekst Kari Rønnestad Kommunalsjef helse Margrethe V. Myren Ingeniør VAR + IKT Åge Skrede Ingeniør FDV Jan E. Thorsnes Informasjonsansvarleg Heine Bakke Balestrand Røde Kors Einar Målsnes Ken 6899 Balestrand Haukedalen Balestrand Balestrand Balestrand Balestrand Informasjon Ken Heine Bakke Kari Maria Rutle Fjærestad 6899 Balestrand Lensmann 6993 Høyanger Jordbrukssjef Randi Dale 6993 Høyanger Skogbrukssjef Jørgen Hundseth 6899 Balestrand Sogn barnevern 6800 Sogndal / Veterinærvakta i Vik og Balestrand 6893 Vik Sokneprest Audun Systad Prest i beredskap 6899 Balestrand

11 8. Redningsressursar Liste over ulike instansar som er aktuelle samarbeidsorgan eller som disponerer redningsressursar: Instansar/ redningsressursar Sogn Brann og Redning IKS Kontaktperson Leiar beredskap/varabrannsjef Vidar Trettenes Telefon/ telefaks Brannvesenet i Høyanger Alarmsentralen Alarmsentralen Alarmsentralen Sivilforsvaret (vert rekvirert av lensmannen eller SBRIKS) Heimevernet (vert rekvirert av lensmannen) Sogn SF-krins, Sogndal Møre og Fjordane HV-distrikt, HV faks Lensmannen i Balestrand Lensmannsførstebetjent Geir Harkjerr (a) faks Balestrand Røde Kors Froskemannsutstyr Det er utstyr og overflatereddere ved brannstasjonen i Sogndal inkl båt med påhengsmotor og båt for bruk i elv/is Sogndal dykkerklubb disponerer en 27 fot RIB Lavinemateriell/redningshundar (vert rekvirert av lensmannen) Einar Målsnes Har eigen beredskapsplan med oversyn over ressursar. Bergen Brannvesen Sogn brann og redning IKS Sogndal Dykkerklubb v/helge Reksnes, Redningsdykkere i Førde Røde kors samt West dykkerservice i Måløy Hovudredningssentralen Mattilsynet Indre Sogn Distriktssjef Margrethe Vangestad (a) faks Laboratorium SognLab faks Anleggsmaskiner Naudstraumsaggregat Ressursar/utstyr til bruk ved akutt ureining Lidal vedikehald og service Jan Inge Høydal Narve Bjørk Geirmund Hanevik Jan Inge Høydal Sivilforsvaret Eigne aggregat Alarmsentralen

12 Instansar/ redningsressursar Løfteutstyr Transportmateriell/båtar Båter: Kontaktperson Sogn Transportsentral AS, Sogndal Sogn Kran & Transport AS, Årdal Per A. Øren AS, Høyanger Ese Bygg Lidal vedlikehald og service Geirmund Hanevik Sogn Transportsentral AS, Sogndal Per A. Øren AS, Høyanger Norway Fjord Cruise AS, Leikanger Arvid Bale, Balestrand Lidal vedlikehald og service Fjord 1 Firda Billag Taxi, Balestrand Carl Andre Rieber, Vangsnes Telefon/ telefaks faks faks faks faks faks faks Helikopter (vert rekvirert av politiet) Lars Finden, Vik Sogndal Dykkerklubb Sogn brann og redning IKS Sivilforsvaret Statens Naturoppsyn Hovudredningssentralen Der det er oppgjeve at ressursar vert rekvirert av lensmannen, vil dette vere utgangspunktet og det mest vanlege når kriseleiinga er samla. Men det kan vere situasjonar der det er aktuelt med rekvirering ved brannsjef eller lege. 11

13 9. Frivillige organisasjonar Organisasjon: Røde Kors, beredskapsutvalet Røde Kors, hjelpekorpset Har eigen beredskapsplan med oversyn over ressursar. Kontaktperson Einar Målsnes Anne Grete Husebø Telefon/ telefaks Norsk Folkehjelp Op.leiar Rune Blikken, Årdalstangen Kvinners Frivillige beredskap Ruth M. Grøneng, Bondekv.laget Idrettslag Balestrand Idrettslag, leiar Kjetil Nesse (a) (p) 10. Andre instansar Bedrift/organ Adresse Tlf Telefaks Mob.tlf Sognekraft Telenor Vik: pb 3, 6891 Vik i Sogn Balestrand: 6899 Balestrand 6800 Førde Norkring 1360 Fornebu Norges Geotekniske Institutt Oslo NVE v/flaumvakta + ras Førde / Oslo Statens vegvesen Leikanger Fylkekommune, samferdsleavd Velaug Veum Ole Ingar H. Hereid Leikanger Kystverket Bergen Redningsselskapet Florø Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Tønsberg Alarmsentralen Florø Balestrand ettersøkslag 6899 Balestrand Psykososialt støtteteam Psykiatrisk sjukepleiar Lege Helsesøster Sogn Barnevern Prest Politi

14 11. Satelittelefonar Ved bortfall av telefon og mobiltelefon skal bruk av satelittelefon tre i kraft. Bedrift/organ Balestrand kommune Telefon 1 Telefon 2 Satellitt telefonnr Fylkesmannen Alarmsentralen SBRIKS, overordna vakt Balestrand Røde Kors Luster kommune Sogndal kommune Høyanger kommune Leikanger kommune Ingen telefon Vik kommune For å sikre gode laderutiner og at utstyret virker skal satellitt telefon nr 1 være i vaktbil til utrykningsleiar i Balestrand. Og bringes inn til kriseleiing ved behov. Telefon 2 på kontor til ingeniør VAR og IKT. 13

15 12. Vedlegg Beredskapsplan for helse- og sosialtenesta Smittevernplan for Balestrand kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa Beredskapsplan for vassforsyninga Beredskapsplan for straumrasjonering/langvarig straumbrot Kriseplan for dambrot i Vetlefjorden Beredskapsplan for hendingar som direkte eller indirekte råkar born Beredskapsplan for psykososial støttegruppe. 14

Beredskapsplan for Balestrand kommune

Beredskapsplan for Balestrand kommune Beredskapsplan for Balestrand kommune Februar 2013 Innhald 1. Innleiing.. 2 2. Kriseleiing... 2 3. Informasjonsplan 6 4. Iverksetjing av kriseplanar 7 5. Evakuering og innkvartering. 8 6. Varslingsliste

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt. Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11

Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt. Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11 Uveret Dagmar Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11 19.00 Straumen gjekk. Heile Aggregat starta automatisk på helsetunet kommunen utan straum! Mobil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305. Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305. Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 12/305 Arkiv: X26 Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt Vedlegg: Mål for beredskapsarbeidet, 26.11.2011

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd på å handtere uønska hendingar.

Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd på å handtere uønska hendingar. Kriseorganisasjon Kriseplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune Del 1: kriseorganisasjon og opplegg for varsling Versjon 4, datert 26.02.2014. Generelt Føremålet med kriseplanen er å vere best mogeleg førebudd

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Forsand kommune 30. september 2014

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Forsand kommune 30. september 2014 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Forsand kommune 30. september 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunen si adresse: Forsand kommune, kommunehuset, 4110 Forsand Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Vedtatt i Time kommunestyre

Vedtatt i Time kommunestyre Vedtatt i Time kommunestyre 10.12.13 Revidert 01.07.2016 1 BEREDSKAP - OVERORDNA PLANVERK: REVIDERT BEREDSKAPSPLAN, HELSE- OG SOSIALBEREDSKAPSPLAN OG SMITTEVERNPLAN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SORG- OG KRISETEAMET

SORG- OG KRISETEAMET AURLAND KOMMUNE Retningsliner for SORG- OG KRISETEAMET Yter bistand ved: uventa dødsfall ulukker sjølvmordsforsøk o sjølvmord alvorlege skadar 2 INNHALD SORG- OG KRISETEAMET SI VERKSEMD... Bakgrunn.. Oppgåver..

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Kl: 16.30 20.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 21.01.15 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

KRISEPLAN FOR FJALER KOMMUNE

KRISEPLAN FOR FJALER KOMMUNE 1 (14) KRISEPLAN FOR FJALER KOMMUNE VERSJON 17.1.14 INNHALD 1 ADMINISTRATIV DEL 1.1 Plangrunnlag 1.2 Føremål 1.3 Formelt vedtak 1.4 Fullmakter 1.4.1 Økonomi 1.5 Ajourføring/oppdatering 1.5.1 Årleg ajourføring/oppdatering

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Råmund Nyhammer FO Medlem Siv Midtbø Lidal FO Varamedlem Kari Bolstad Råmund Nyhammer MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2015 Kl: 09:00-11:30 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Nestleder Medlem Arnstein Menes Frode Bøthun Medlem Råmund Nyhammer

Detaljer

INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune

INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune Kriseplan for Norddal kommune INNHALD Plan for kriseleiing i Norddal kommune 1. Innleiing 1.1 Generelt 1.2 Katastrofer / ulykker 1.3 Kommunen sine oppgåver 1.4 Plan for kriseleiing i kommunen 1.5 Fordelingsliste

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5 MØTEINNKALLING Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 24.04.2013 kl. 9:00 Stad: Skålen, Kulturhuset Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til avd. Fellestenester SAKSKART Side Saker

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sauda kommune 1. juni 2017 Tidsrom for tilsynet: 1. juni Kommunens adresse: Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda Kontaktperson i kommunen: Beredskapskoordinator

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnssikkerheit og beredskap er godt sikra i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap

Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Kommunane - fundamentet for lokal helse- og sosial beredskap Dei fleste av oss har stor tillit til at kommunen er der for å hjelpe når det skjer noko ekstraordinært. Vi stoler på at folkevalde og administrasjonen

Detaljer

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune Varslings- og evakueringsplan Sauda kommune Starten, utløysande faktor 17.10.12: Tilsyn frå fylkesmannen innan området samfunnssikkerhet. Beredskapsplanverket var ikkje i samsvar med sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING TYSNES KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Overordna beredskapsplan Vedteke i kommunestyret 18. november 2008 Revidert av rådmannen 21. mars 2013 Revidert av rådmannen 13. desember 2013 Revidert av rådmannen

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bokn kommune 14. oktober 2014

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bokn kommune 14. oktober 2014 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bokn kommune 14. oktober 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunen si adresse: Boknatun, 5561 Bokn Kontaktperson i kommunen: Beredskapskoordinator

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Ørsta kommune Tilsynsdato: 04.05.2017 Rapportdato: 07.07.2017 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

KRISE- og BEREDSKAPSPLAN FOR MODALEN KOMMUNE

KRISE- og BEREDSKAPSPLAN FOR MODALEN KOMMUNE 1 MODALEN KOMMUNE KRISE- og BEREDSKAPSPLAN FOR MODALEN KOMMUNE Innhald: 1.0 ETABLERING AV KRISELEIING 2.0 PERSONALRESSURSAR 2.1 Kriseleiing 2.2 Ressurspersonar for kriseleiinga 2.3 Brannmannskapar 2.4

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bjerkreim kommune 12. og 14. april 2016

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bjerkreim kommune 12. og 14. april 2016 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bjerkreim kommune 12. og 14. april 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunen si adresse: Bjerkreim kommune, postboks 17, 4389 Vikeså Kontaktperson

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Herøy kommune Tilsynsdato: 13.11.2014 Rapportdato: 30.12.2014 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending.

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending. Bremnes Idrettslag Beredskapsplan ved alvorleg hending. Planen skal oppdaterast årleg. Innleiing Beredskapsgruppa skal varslast ved alle alvorlege hendingar og ved alvorleg ulykke. Definisjonar Ei alvorleg

Detaljer

Overordna beredskapsplan administrativ del

Overordna beredskapsplan administrativ del Overordna beredskapsplan administrativ del Planens grunnlag og omfang Beredskapsplanen skisserer overordna prinsipp og organisering for krisehandtering i Hordaland fylkeskommune. I tillegg til denne planen

Detaljer

Beredskapsplan for krisehandtering

Beredskapsplan for krisehandtering Beredskapsplan for krisehandtering Balestrand kommune mars 2016 Innhald 1. Innleiing.. 2 2. Kriseleiing... 2 3. Informasjonsplan 6 4. Iverksetjing av kriseplanar 7 5. Evakuering og innkvartering. 8 6.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama : Beredskapsrommet. desember 2011. Årshjul - Beredskap. desember 2011

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama : Beredskapsrommet. desember 2011. Årshjul - Beredskap. desember 2011 Luster kommune Handsama : Beredskapsrommet desember 2011 Årshjul - Beredskap desember 2011 Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, Gaupne Telefon: 57 55 00 Faks : 57 55 01 E - post: postmottak

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Aurland kommune Det naturlege valet

Aurland kommune Det naturlege valet Aurland kommune Det naturlege valet Generelt om Aurland kommune 1 791 innbyggjarar 1 489 km 2 Kraftproduksjon: 3 000 GWh/år Turisme i rask vekst: - Flåmsbana 900 000 reisande/år - Cruisetrafikk 170 skip/år

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Sist oppdatert 01.02.2016 ULVIK HERAD ULVIK HERAD PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING INNLEIING DEL 1 s. 2 KRISELEIING DEL 2 s. 4 INSTRUKS FOR KRISELEIINGA DEL 3 s. 6 TILTAKSKORT OG HANDLINGSPLANAR DEL 4 (vedlegg

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Gjemnes kommune Tilsynsdato: 29.04.2015 Rapportdato: 18.06.2015 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Beredskapsplan 2015-2016

Beredskapsplan 2015-2016 Ørskog kommune Beredskapsplan 2015-2016 Vedteke I Ørskog kommunestyre 26.11.15 Neste revisjon: November 2016 Revisjonsansvarleg: Beredskapsansvarleg Beredskapsplan 2015-2016 1 Innhald Lovverk grunnlag

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund Nyhammer Siv M. Lidal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund Nyhammer Siv M. Lidal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.04.2012 Kl: 11.00 16.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Harald Offerdal, ordførar Arnstein Menes Frode Bøthun Råmund

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Vanylven kommune Tilsynsdato: 26.10.2017 Rapportdato: 22.11.2017 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD OM FRITAK FRÅ FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2011 Tid: 20:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 48/11 11/831 Protokoll: SØKNAD

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hjelmeland kommune 22. mai 2013 Kommunens adresse: Hjelmeland kommune, Vågen, 4130 Hjelmeland Tidsrom for tilsynet: 2013

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Halsa kommune Tilsynsdato: 13.01.2016 Rapportdato: 07.03.2016 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

HEMSEDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN 1 INNHALD Innhald INNHALD... 2 INNLEIANDE ORD... 4 1. Kommunalt krisehandteringsapparat... 5 1.1 Kommunal kriseleiing... 5 1.1.1 Varsling av kriseleiinga... 5 1.1.2 Fullmakt for kriseleiinga... 5 1.1.3

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Vanylven kommune Tilsynsdato: 07.11.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Vindafjord kommune 3. og 10. oktober 2016

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Vindafjord kommune 3. og 10. oktober 2016 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Vindafjord kommune 3. og 10. oktober 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunen si adresse: Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen Kontaktperson

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Tingvoll kommune Tilsynsdato: 12.05.2015 Rapportdato: 18.06.2015 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

KRISEPLAN. for Masfjorden kommune

KRISEPLAN. for Masfjorden kommune KRISEPLAN for Masfjorden kommune Vedteken av Masfjorden kommunestyre 29.10.2015 KS - 085/2015 Offentleg versjon av 19.januar 2016 1 Innhald: 1. Mål for samfunnstryggleik og beredskap i Masfjorden s. 3

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Smøla kommune Tilsynsdato: 20.05.2015 Rapportdato: 18.06.2015 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal

Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal Deltakande etatar: Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal Lærdal kulturhus 28. mai 2014 Alarmsentralen, DSB, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Heimevernet, Helse Førde, Kraftforsyningas distriktssjef,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Ålesund kommune Tilsynsdato: 10.02.2016 Rapportdato: 13.04.2016 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Giske kommune Tilsynsdato: 08.12.2016 Rapportdato: 09.01.2017 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Beredskapsplan for fjellskred

Beredskapsplan for fjellskred Beredskapsplan for fjellskred Aktørplan - generell del Versjon 1 Desember 2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Generelt... 4 2.1 Definisjonar... 4 2.2 Føremål... 4 3. Ansvar... 5 3.1 Ansvarsfordeling... 5

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Volda kommune Tilsynsdato: 16.03.2017 Rapportdato: 25.04.2017 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Surnadal kommune Tilsynsdato: 24.09.2015 Rapportdato : 26.10.2015 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: 09:00-15:00 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 04.09.2009 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmar: Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune (leiar) Olav Ellingsen,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Averøy kommune Tilsynsdato: 11.06.2015 Rapportdato: 27.07.2015 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 07.12.2011 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/11 11/979 Protokoll: Val av medlem og

Detaljer

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN Pr. 2009 Sist endra: 12.03.2010 INNHALD Plan for kriseleiing i Sandøy kommune 1. Kva er ei krise? 2. Delplanar 3. Kriseleiing 4. Beredskapssekretatiatet 5. Etablering til krisemøte

Detaljer

Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy

Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy Handtering av helikopterulukka (29.04.2016), læringspunkt, samarbeid og oppfølging Samfunnssikkerhetskonferansen 7. februar 2017 Marianne Sandahl

Detaljer

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9

200801817-22/258 1. INNLEIING...2. 5. ETTER KRISA...9 5.1 Ettervern... 9 5.2 Evaluering... 9 1. INNLEIING...2 2. BAKGRUNN...2 2.1 Formål og struktur i beredskapsplanen... 2 2.2 Avgrensing til anna planverk... 2 2.3 Krisedefinisjon og definerte fare- og ulykkeshendingar... 3 2.4 Prinsipp for kriseberedskap/krisehandtering...

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnstryggleik og beredskap er godt ivareteke

Detaljer