VELKOMMEN TIL OSS. Odda sjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL OSS. Odda sjukehus"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL OSS Odda sjukehus

2 DETTE ER ODDA SJUKEHUS AKUTTBEREDSKAP Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap. Medisinsk beredskap: Odda sjukehus har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Pasientar med hjerneslag får same akutt behandling ved Odda sjukehus som dei får ved større sjukehus. ODDA AMBULANSESTASJON TURAR I 2013: 2151 KILOMETER KØYRD: TAL PÅ TILSETTE: 22 DEKKJER KOMMUNANE: ODDA, JONDAL OG ULLENSVANG AMBULANSAR: 2 DØGNBILAR, KASERNERTE OG 1 DAGBIL 08:00 19:00 MAN. FRE. Kirurgisk akuttberedskap: Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus. POLIKLINIKK/DAGBEHANDLING Fysioterapi Fysikalsk rehab Ergoterapeut LMS-senter Psykiatrisk poliklinikk Kreftsjukepleiar Dialyse Dagkirurgi KIRURGISK POLIKLINIKK Generell kirurgi Gynekologi Ortopedi Øyre-nase-hals Sår Plastikk kirurgi Endoscopiske undersøkingar MEDISINSK POLIKLINIKK Indremedisin Kardiologi Lunge Nefrologi Smerte Hjerneslag Diabetes LABORATORIET Medisinsk biokjemi Blodbank RØNTGENAVDELING CT Ultralyd AKUTTMOTTAK Operasjonsavdeling Jordmorteneste Ambulansestasjon Legevaktsentral, legevakt og kommunale øyeblikklig hjelp-senger Medisinsk avdeling Kirurgisk avdeling/overvakingsavdeling ODDA SJUKEHUS SIDE 3

3 BROKK Når det gjeld brokk og kikkhullsoperasjon er det få som har meir erfaring enn Erik Aasberg ved Odda sjukehus. Det finst to måtar å operere brokk på: Den eldste metoden er open kirurgi, der kirurgen lagar eit større snitt i bukveggen medan den nyaste metoden skjer ved hjelp av kikkhullskirurgi. Under operasjonen brukar kirurgen kamera og difor er det ikkje er meir enn eit lite snitt kirurgen treng for å kome til og få gjort jobben. Det er denne siste metoden Erik Aasberg ved Odda sjukehus har spesialisert seg på. KIKKHULLS-PIONÉR 1995 var første gong eg opererte på denne måten, fortel han. Det gjer Aasberg til ein av dei aller første i Skandinavia som byrja å bruke kikkhullskirurgi, og det gjer at han er ein av dei som har aller lengst erfaring med å operere brokk på denne måten. Samanlikna med open kirurgi, gjev det å operere via kikkhull ein rekkje fordelar. Det skal mange timar med øving til for å bli ein dyktig kirurg LANG PRAKSIS: 1995 var første året Erik Aasberg opererte med kikkhullskirurgi. Det gjer kirurgen ved Odda sjukehus til ein av dei i Skandinavia som har mest erfaring med å operere brokk på denne måten. Faren for feiloperasjon blir mindre, det gjev mindre sår og det gjev mindre arrdanning. Dessutan får pasientane kortare tid som sjukmelde, fortel han. ØVING GJER MEISTER Sidan han byrja med kikkhullsoperasjonar har han opplevd at faget har vore gjennom ei rivande teknologisk utvikling. Blant anna har kamera vi brukar blitt betre, fortel han. Og det er ei utvikling sjukehuset i Odda har hengt bra med på. Blant anna blei det for kort tid sidan investert i nytt operasjonsutstyr. Dessutan er Odda eit sjukehus som, ifølgje kirurgen, eignar seg godt til å drive med dagkirurgi. Det at det er eit lite sjukehus, kan ha sine fordeler. Det er lettare å ha oversikt og det er enklare å få til ein god tone med pasienten, seier kirurgen - som når han ikkje er på jobb i Odda, vanlegvis er å finne på jobb i Sverige. At det har blitt slik er heller tilfeldig, fortel han. Han studerte medisin i Sverige, og etter han blei ferdig med utdanninga, blei han verande i landet. Det å kombinere jobb ved eit større sjukehus i Sverige med å jobbe ved eit mindre sjukehus i Norge, er noko eg trivst godt med, seier Aasberg. ODDA SJUKEHUS SIDE 4 ODDA SJUKEHUS SIDE 5

4 DIALYSE Det viktigaste er å skape tryggleik og gje pasientane eit godt fagleg tilbod Som dialysepasient må du til behandling fleire gonger i veka. Då set du pris på at dette er noko du kan gjere ved lokalsjukehuset ditt. For oss som jobbar her er det viktig at pasientane kjenner tryggleik, at dei får eit fagleg godt tilbod og at dei har ei kjensle av at dei blir sett, seier Astrid Flaten Sandvin. Når pasientane dei behandlar kjem innom fleire dagar i veka for å få behandling som tek tre til fire timar og det er noko dei gjer gjennom fleire år så er dette viktig. 50 GONGER I LØPET AV EIT DØGN SKAPE TRYGGLEIK: Astrid Flaten Sandvin og Unni Hovden arbeider ved dialyseavdelinga på Odda sjukehus, og dei kan fortelje at det å ha dette tilbodet ved lokalsjukehuset betyr mykje for dei pasientane som treng dialysebehandling. Det er nok ikkje så mange som tenkjer over det i det daglege, men nyrene er eit av dei aller mest kompliserte organa vi har i kroppen. Faktisk reinsar nyrene 180 liter blod i døgeret hos ein vanleg person. Då seier det seg sjølv at du blir sjuk om nyrene dine ikkje klarar å gjere reinsejobben på eiga hand, og for nokon er den einaste løysinga då dialyse. BETRE LIVSKVALITET Å ha dette tilbodet ved sjukehuset her i Odda, betyr at pasientane slepp å køyre til Haugesund eller ein annan plass fleire gonger i veka for behandling, forklarar dei to sjukepleiarane. Det gjer kvardagen til pasientane langt enklare, og det gjer at dei får betre livskvalitet. ODDA SJUKEHUS SIDE 6 ODDA SJUKEHUS SIDE 7

5 FØDEPOLIKLINIKK Ein god start i Odda GOD START ODDA: Jordmor Torhild Austrått Kristensen fortel at dei siste åra var det så få som fødde ved sjukehuset at dei var nøydd til å gjere noko med fødetilbodet. I framtida kjem dei difor til å arbeide meir med oppfølging av dei gravide i distriktet. Eit nytt tilbod til dei fødande ved Odda sjukehus tek form. I 2002 vart fødeavdelinga ved sjukehuset i Odda gjort om til forsterka fødestove. Her fekk kvinner med normale svangerskap føde, medan såkalla risikogravide måtte føde ved fødeavdelinga i Haugesund. I 2011 kom det sentrale føringar om å leggje om til jordmorstyrt fødestove, noko som blant anna ville medføra at det ikkje lenger skulle vera gynekolog ved fødestova. Det var eit tilbod vi jordmødre ikkje syntes var liv laga, seier funksjonsleiar Elin Øyre som har vore jordmor ved avdelinga i meir enn 20 år. Ei jordmorstyrt fødestove hadde gjort at færre kvinner kunne føde ved sjukehuset, og dermed ville fødselstala halde fram med å gå ned, seier ho. Då var det betre å prøve noko nytt, og det er dette som dannar bakgrunnen for overgangen til «God start»-modellen. TILPASSA DEN ENKELTE «God start» blir drive etter mal frå sjukehusa i Lærdal og Nordfjordeid. I hovudsak handlar dette om at ein i større grad skal leggje til rette for å ha god svangerskapsomsorg, følgetjeneste og tilbod om barselopphald. Dei fleste kvinnene som soknar til fødestova i Odda og føder ved Haugesund sjukehus, vel å kome tilbake og ha barseltilbodet sitt her, fortel Øyre. I Odda er tilhøva små og ein kan lettare vere fleksibel og tilpasse seg kvar enkelt pasient i større grad enn ein kan ved eit større sjukehus. ODDA SJUKEHUS SIDE 8 ODDA SJUKEHUS SIDE 9

6 DIALOG: Torhild Austrått Kristensen fortel at det i jobben som jordmor er viktig å vere profesjonell, men at det også er viktig at ein har ein god tone med kvarandre. Dei fleste barselpasientane har òg eit sterkt ønskje om å koma heim og få vere nær familie og vener i barseltida. Om det er god plass i avdelinga er far også velkomen til å vere saman med mor og barn heile døgeret dei dagane dei er ved avdelinga. JORDMOR HEIM Til dei som vel å reise tidleg heim frå fødeavdelinga, startar vi no opp eit tilbod kalla «jordmor heim». Det inneber eit eller fleire besøk av jordmor i den tidlege fasen etter heimkomst. Tidlegare låg mor og barn på sjukehus i fleire dagar etter ein fødsel, men no er det meir vanleg med tidleg heimreise, fortel Elin Øyre. Dette er ei utvikling som mange kvinner helsar velkomen. Det er nemleg dei færraste som ynskjer å liggje på sjukehuset lenger enn dei må. Sjølv om fødetilbodet i Odda blir gjort om til «God start», og sjølv om alle kvinner no må ut av kommunen for å føde, kjem fødestova framleis til å vere fullt utstyrt. Det gjer at vi kan ta imot fødslar der ein er redd for ikkje å kome fram til Haugesund sjukehus eller anna fødeavdeling i tide, fortel Elin Øyre. Det er jordmor i vaktberedskap heile døgnet, og ved behov følgjer jordmor med den fødande i ambulansen. ODDA SJUKEHUS 2013 MAT PORSJONAR SERVERT: 6600 PLUSS 1400 ULIKE DIETTAR LITER MED JUICE SOM BLEI DRUKKE: 1600 LITER MED MJØLK SOM BLEI DRUKKE: 1200 For å halde seg fagleg oppdaterte arbeider jordmødrene og barnepleiarane i Odda i periodar ved fødeavdelinga i Haugesund. Dette er ei god ordning som vi er nøgde med å ha fått til. ODDA SJUKEHUS SIDE 10 ODDA SJUKEHUS SIDE 11

7 SMERTEPOLIKLINIKK LEIAR AV SMERTEPOLIKLINIKKEN: Eigentleg er han utdanna innan indremedisin, men då Nick Pujan la merke til korleis folk med smerter ofte ikkje blir sett, valde han å ta vidareutdanning. Med spisskompetanse på smerter TVERRFAGLEG: Den nystarta smertepoliklinikken ved Odda sjukehus er den einaste i Helse Fonna der dei arbeider tverrfagleg. Her får du hjelp av både lege, psykolog, sjukepleiar og fysioterapeut. Ved Odda sjukehus finn du den einaste tverrfaglege smertepoliklinikken i heile Helse Fonna. Her har dei både tid og kunnskap til å hjelpe personar med langvarige smerter. Nick Pujan er lege og leiar av smertepoliklinikken ved Odda sjukehus. Det tverrfaglege teamet han er ansvarleg for består av både lege, psykolog, fysioterapeut, sjukepleiar og helsesekretær. Smerter er den vanlegaste årsaka til at pasientar tek kontakt med helsevesenet. Opp mot 30 prosent av den vaksne befolkninga rapporterer om at dei har langvarige smerter, fortel Pujan og forklarar at langvarige smerter blir definert som smerter som har vart i meir enn seks månader. FÅ TILBAKE LIVSKVALITET Målet med smertepoliklinikken er å hjelpe pasienten til å meistre smertetilstanden sin og få ein betre livskvalitet. For å oppnå gode resultat må pasienten sjølv vere motivert for endring. Dette er ei pasientgruppe som ofte går sjukmelde i lang tid. Det er ei kjend sak at dess lenger ein er vekke frå arbeidslivet, dess vanskelegare blir det å kome tilbake i jobb, forklarar han. Difor er det å gje desse pasientane hjelp til å meistre kvardagen viktig både for den enkelte og for samfunnet. SER HEILE MENNESKET Noko av det som gjer smertepoliklinikken i Odda unik, er måten pasientane blir møtt på. Ved Smertepoliklinikken prøver vi å arbeide med heile mennesket og ikkje berre med smertene. Dette er viktig fordi smertene til pasientane ofte er samansette og kjem av ulike årsaker, seier Pujan. Dette er også noko av grunnen til at det tverrfaglege behandlingsteamet ved smertepoliklinikken i Odda er sett saman av folk med ulik kompetanse. ODDA SJUKEHUS SIDE 12 ODDA SJUKEHUS SIDE 13

8 ÅREKNUTAR Tek i bruk ny teknikk for behandling av åreknutar Som dei første i Helse Fonna har Odda sjukehus starta med å ta i bruk radiofrekvent varmebehandling av åreknutar. Med denne metoden er det som oftast ikkje nødvendig med sjukemelding, seier kirurg Todor Okuka som har vore med på å etablere det nye behandlingstilbodet for åreknutar ved sjukehuset i Odda. NY METODE: Todor Okuka er kirurgen som opererer åreknutar ved sjukehuset i Odda. Som det einaste sjukehuset i Helse Fonna har ein her byrja å bruke radiofrekvent varmebehandling under operasjonen. At ein slepp sjukemelding gjer at pasienten blir spart for mykje ubehag, og at samfunnet blir spart for store summar, fortel han. Graden av tilbakefall er ifølgje kirurgen liten, og den skal vere mindre enn den er ved andre typar av åreknuteoperasjonar. MINDRE ARRDANNING Det nye med denne behandlingsmetoden av åreknutar er at ein brukar radiofrekvent varme. Ved hjelp av eit spesialkateter går ein inn i venen. Kateteret utgir varme til veneveggen gjennom radiofrekvens. Noko som gjer at venen trekkjer seg saman og krympar, for så å bli avstengd. Tidlegare har det vore vanleg med full narkose under åreknuteoperasjonar, men med denne nye teknikken held det med lokalbedøving. OPERASJON FOR FRAMTIDA Sjukehuset i Odda er dei einaste i Helse Fonna som tilbyr denne behandlingsmetoden, og kirurgen trur at det å behandle åreknutar på denne måten er noko som kjem til å bli langt meir vanleg i framtida. Det er viktig å få fram at fastlegane må vise pasienten til ultralydundersøking før dei viser pasienten vidare til sjukehuset, fortel han. Alle pasientane kan ikkje bli behandla på denne måten. Men for dei som kan, gjev denne behandlingsmetoden ei lang rekkje fordelar, seier kirurgen. OPERASJONAR SOM BLIR UTFØRTE VED SJUKEHUSET: GENERELL KIRURGI GYNEKOLOGI (DR DAHLE) PLASTIKK KIRURGI- BRYSTREDUKSJON OG BUKPLASTIKK (DR DAHLE OG DR RØTTINGEN) SMÅ ORTOPEDISKE INNGREP (DR DAHLE) HÅNDKIRURGI (DR DAHLE OG DR RØTTINGEN) AUGEKIRURGI (AUGELEGE FRA HAUGESUND) ODDA SJUKEHUS SIDE 14 ODDA SJUKEHUS SIDE 15

9 ØYEBLIKKLIG HJELP-SENGER Samarbeider med kommunane for å gje eit betre tilbod til pasientane Kommunane Odda, Ullensvang og Jondal har starta felles legevakt på sjukehuset. Slik skal dei samle alle akuttfunksjonane på ein stad og gje eit betre tilbod til pasientane. Den kommunale legevakta er no å finne i første høgda på sjukehuset. Ein av fordelane med dette er at ein får samla dei ulike fagmiljøa på ein plass. Noko som gjer samarbeid enklare, fortel Olav Torekoven som er seksjonsleiar ved sjukehuset i Odda. Ordninga fungerer slik at kommunane leiger lokale hos oss på sjukehuset, men at det er kommunen sjølv som driv legevakta som tidligare, forklarar han. SAMLAR FAGMILJØA: Seksjonsleiar Olav Torekoven fortel om korleis sjukehuset samarbeider med kommunane Jondal, Ullensvang og Odda for å skape eit meir robust helsetilbod. KOMMUNALE SENGER VED SJUKEHUSET I desember starta ein dessutan opp ei ny ordning med øyeblikkeleg hjelp-senger ved sjukehuset. Øyeblikklig hjelp-senger er eit tilbod for pasientar som ikkje har trong for å vere på sjukehus, men som av ulike grunnar heller ikkje kan få behandling heime, fortel Torekoven. Dei to sengeplassane ved sjukehuset kom til som ein del av Samhandlingsreforma, og noko av målesetjinga med reforma er at helsevesenet skal førebyggje i staden for å reparere. Det medisinske ansvaret ligg hos kommunen, men sjukehuset syter for helsepersonell og elles det som trengst for opphaldet. LOKAL TILPASSING AV TILBODET Sidan det framleis er kort tid sidan tilbodet starta opp, meiner seksjonsleiaren at det er for tidleg med noko endeleg konklusjon om korleis løysinga fungerer. Likevel trur eg at eg kan seie at vi har kome fram til noko som er tenleg både for sjukehuset og for kommunane her i distriktet, seier Torekoven. Lokal tilpassing er nettopp noko av målet med Samhandlingsreforma, og reforma slår fast at øyeblikklig hjelp-senger er noko alle kommunar skal ha på plass innan ODDA SJUKEHUS SIDE 16 ODDA SJUKEHUS SIDE 17

10 ELISABETH EIKEMO Stolt av både Odda og sjukehuset ODDA SJUKEHUS 2013 KONSULTASJONAR: 5247 AVDELINGSOPPHALD: 2279 SJUKEHUSOPPHALD: 1959 TAL PÅ OPERASJONAR: 1150 IDENTITET: Elisabeth Eikemo er sjukepleiar ved Odda sjukehus. For henne er det viktig at pasientane skal få god behandling og at dei opplever tryggleik når dei kjem til lokalsjukehuset. Sjukehuset er viktig. Vi har mykje industri og ein utfordrande geografi, spesielt vinterstid. Vi har opplevd vintrar der vi i periodar er isolerte på grunn av snøras. Då er det ekstra viktig for oss som bur i Odda å kjenne tryggleiken i å ha eit sjukehus, seier Elisabeth Eikemo. Ho er sjølv fødd og oppvaksen i industribyen innerst i Sørfjorden, og tok sjukepleiarutdanninga som fjernstudium. Etter at ho sjølv fekk barn, har banda til heimplassen blitt endå sterkare. Her er det trygt og godt for barn og unge å vekse opp. Vi som bur her er glade i plassen, fortel Eikemo. Ho set pris på at sjukehuset er ein fagleg utfordrande arbeidsplass, og ho fortel at for dei tilsette er det viktig at pasientane skal få kjenne at dette er ein god stad å vere. Vi som arbeider her skal i alle fall gjere det vi kan for at folk som kjem til Odda for behandling skal få det så bra som mogleg, seier ho. ODDA SJUKEHUS SIDE 18

11

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON

hospitalet www.helse-bergen.no Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Lytteposten OFFENTLEG INFORMASJON hospitalet OFFENTLEG INFORMASJON Ei avis frå Haukeland universitetssjukehus Ikkje frisk, men sprek s. 8-9 Lytteposten s. 6 s. 27 Nye Haukeland s. 22 Global helse s. 10 Makelause maskiner s. 14-17 fb.me/haukelanduniversitetssykehus

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s.

Møring. Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen. Nr. 3-2009. Trivst best i høgda s. 8. AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. Sunn Møring Nr. 3-2009 s.10 Intensivt treningsprogram fekk Kvalitetsprisen sjå side 6 Kåra til årets sjukepleiar s. 4 Trivst best i høgda s. 8 AKAN tilbyr hjelp mot rusproblem s. 14 LEIAR Organisering

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Frå dagkir. Sjå artikkel side 4-5. Frå venstre avd.spl. Inger Dyb Søvik, ortoped Petter Klungsøyr, opr.spl. Karin Vegsundrabb. Foto: Solveig

Detaljer

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning

jubilerer Møring Helse Sunnmøre - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Nr. 1-2011 Arbeider for betre finansieringsordning Sunn Møring Nr. 1-2011 Helse Sunnmøre jubilerer - Sjukehuset i Ålesund 40 år - Sjukehuset i Volda 25 år Side 14 Arbeider for betre finansieringsordning s. 2 Engasjert og erfaren s. 10 Med hjarte for Zambia

Detaljer

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr.

Møring. Høgtidleg opning. av barne- og ungdomsavdelinga. Gode minner frå Volda s. 6. Fest for jubilantane s. 8. Driftig doktor s. 12. Nr. Sunn Møring Nr. 3-2011 Høgtidleg opning av barne- og ungdomsavdelinga Gode minner frå Volda s. 6 Fest for jubilantane s. 8 Driftig doktor s. 12 LEIAR Helse Sunnmøre er om få dagar historie. Frå 1. juli

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Gratulerer med barnet! Du har no lagt ein kjempeinnsats bak deg! Eit menneske er fødd eit nytt lite individ som er heilt unikt. Foreldre og barn skal no bli

Detaljer

INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014

INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014 INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014 1 Samandrag og oppsummering av tilrådingar... 1 2 Innleiing... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Arbeidsgruppe... 6 2.3

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

REFERAT FkÅ ELDRERADSKONFERANéE-200-9 I i-iordal,and F. L..co.vOMMUNE

REFERAT FkÅ ELDRERADSKONFERANéE-200-9 I i-iordal,and F. L..co.vOMMUNE REFERAT FkÅ ELDRERADSKONFERANéE-200-9 I i-iordal,and F. L..co.vOMMUNE Sakne. Jl^9oåcSY-Do\.m. 6b Møte: Eldreårdskoiiferanse i Nordhordland '^ Qj'^ pnnn Stad: Smiths Møte-og Selskapslokale kv- AKT' Tid:

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer