PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 05/ Arkivnr.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTNR. 501 LUNNER BARNESKOLE Hjemmel: Formannskapets vedtak: 1. Prosjektnr. 501 Lunner barneskole hadde et justert budsjett på kr ,-, regnskapet viser et forbruk på kr ,- 2. Prosjektets merforbruk på kr ,- finansieres ved økt låneopptak kr ,- i 2006 og med kr ,- i mva. kompensasjon. 3. Manglende finansiering til kulturformål, kr ,- finansieres ved økt låneopptak i Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Prosjektnr. 501 Lunner barneskole hadde et justert budsjett på kr ,-, regnskapet viser et forbruk på kr ,- 2. Prosjektets merforbruk på kr ,- finansieres ved økt låneopptak kr ,- i 2006 og med kr ,- i mva. kompensasjon. 3. Manglende finansiering til kulturformål, kr ,- finansieres ved økt låneopptak i Prosjektet godkjennes og avsluttes. 5. Regnskapsoppfølging og rapportering innarbeides i rutinene for prosjektoppbygging. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Rapportens innhold: Prosjektrapporten har gjort et forsøk på å belyse dette komplekse byggeprosjektet, dets utfordringer knyttet til økonomi, også dets utfordringer knyttet til fremdrift og uforutsette forhold. Under fakta er rapporten oppdelt etter følgende kapitler: Innledning Historikk og oppsummering fra vedtak om bygging til ferdigstillelse. Økonomi. Utfordringer i prosjektet. Kvalitet, anleggets beskaffenhet, kapasitet. Læring Prosjektoppbygging og rutiner. For øvrig vises til følgende dokumenter i denne sak: Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole (aug. 06) Avvik prosjekt 501 Lunner barneskole (besvarelse på spørsmål) (sept. 06) Saksutredning: FAKTA: Innledning Lunner barneskole har vært et prosjekt bestående av mange og til dels store utfordringer. Den største utfordringen har vært økonomi og muligheten til å styre denne godt nok. Dette har vært utførlig drøftet i redegjørelsene fra august og september 06. Endelig avregning viser at det trengs ytterligere finansiering. Prosjektet har i tillegg hatt utfordringer knyttet til sin spesielle beskaffenhet og beliggenhet, dette kommer nærmere frem under kapitlet Utfordringer i prosjektet. Innledningsvis i rapporten må det også sies at Lunner kommune med Lunner barneskole har nådd en milepæl innen skoleutvikling. En skole med en unik utforming som vi mener er i stand til å møte fremtiden med de utfordringer den måtte gi med hensyn til endring i læringsformer og evt. nye reformer. Anlegget har også et stort potensial mht. aktiviteter for bygdas befolkning, mangfoldet i bygninger og uteanlegg burde legge til rette for en utstrakt bruk av anlegget. Spesielt kan vel Skøienhallen trekkes fram, denne hallen har et vel av bruksområder, både idrettslivet og kulturlivet har med dette fått en flott ny arena. En annen og stor utfordring har jo vært kjøpet av eiendommen, det har vært mange runder med staten før vi nå i november 06 undertegnet kontrakt på eiendommen.

3 Historikk og oppsummering fra vedtak om bygging til ferdigstillelse Kommunestyret vedtok i årsbudsjett for 2005, kr. 55 mill. til ombygging av eiendommen Solheim til barneskole. Som bakgrunn for investeringsbehovet på kr. 55 mill. var sluttrapport fremlagt av ad-hoc utvalg den 1.juni Ad-hoc utvalgets rapport ble behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte i juni I ettertid synes det klart at ad-hoc utvalgets rapport burde vært gjenstand for en videre vurdering før prosjektet ble tatt inn i årsbudsjett for I juni 2005 fikk så kommunestyret forelagt saken der rammen ble økt til kr. 87 mill. Til grunn for økningen lå forprosjektet. I forprosjektet lå det inne et forslag om å bygge flerbrukshall, det lå også inne en mulighet for å velge å bruke den da eksisterende gymsalen med noen utbedringer. Rådmannens kommentarer i saken var, Rådmannen vurderer det slik at det er mulig å kunne undervise i kroppsøving med utgangspunkt i dagens gymsal og en utstrakt bruk av utegym Kommunestyret drøftet saken og endte opp med å ta flerbrukshallen inn i prosjektet. Forprosjektet viste også at de nødvendige ombygginger hadde en annen og mer omfattende kompleksitet en det som lå til grunn i ad-hoc utvalgets rapport av juni I September 2005 ble så saken lagt frem for kommunestyret til siste behandling før byggestart, budsjettet var da uforandret på kr. 87 mill. Når det gjaldt fremdrift i prosjektet var denne nå lagt med siktemål å ferdigstille til skolestart i August Byggestarten gikk som planlagt ca. 20 september Byggingen hadde en vanskelig start, arkitekt og konsulenter hadde ikke klart å fremstille tegninger slik at det var mulig å gjennomføre mengdekontroller innen byggentreprisene, bare i liten grad kunne mengdekontroller gjennomføres for de tekniske entrepriser. Videre sliter prosjektet i startfasen med at heller ikke riktige arbeidstegninger fremstilles. Det er i tidligere rapporter drøftet mye rundt disse forhold, kort repeteres arkitekt og konsulentenes manglende oppfølging av hva som var avtalt i forhold til når de forskjellige tegningsunderlag skulle være ferdig. I tillegg og som drøftet i tidligere rapporter var det også mange feil når tegningsunderlagene etter hvert ble fremstilt og i hovedsak var den tilhørende mengdebeskrivelsen med prisede poster svært mangelfull. Dette gjør sitt til at man hele tiden har måttet ta stilling til endringsmeldinger i etterkant av når de faktiske arbeider har vært utført. Det blir etter hvert klart at rammen på kr. 87 mill. ikke holder, prosjektet har fokus på å så raskt som mulig avklare hvilket behov det vil være for tilleggsbevilgning. Til kommunestyret den kommer så saken om tilleggsbevilgning på kr. 4,5 mill. I denne saken er også tilskudd til kultur, kr. 2 mill. tatt inn i prosjektbudsjettet. Videre ble også innlemmet forprosjektet på kr. 0,7 mill. og kr. 1. mill i økte spillemidler til flerbrukshallen. Den totale ramme vedtas til kr. 95,2 mill. I tillegg vedtar kommunestyret at rådmannen skriftlig skal redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens.

4 I august 2006 legges så frem en redegjørelse for avvik. Formannskapet drøftet redegjørelsen i sitt augustmøte og bestemte at saken skulle sendes tilbake og utfylles med svar på konkrete spørsmål. Spørsmålene ble besvart og lagt inn i saksutredningen i saken som ble behandlet i kommunestyret i september Kommunestyret vedtok i møtet å utsette behandlingen til revisjonens rapport til kontrollutvalgets forelå. Rapporten forelå i utgangen av oktober Kontrollutvalget vedtok følgende: Kontrollutvalget ber revisor sammenfatte en revisjonsrapport til neste møte basert på de fire foregående rapportene i saken. Neste møte i kontrollutvalget er mandag 4. desember Kontrollutvalgets rapport foreligger dermed ikke til formannskapets behandling av denne prosjektrapport den Når prosjektrapport nå fremlegges kommer den med en ytterligere overskridelse. Årsakene til dette er at det siden saken om tilleggsbevilgning på kr. 4,5 mill. den har dukket opp mer uforutsett en det som man klarte å forutse. Noe av årsaken ligger i sikringen av fjellskjæringen på adkomstveien, men for det meste ligger årsakene i alle endringsmeldinger som først har latt seg behandle i forbindelse med sluttavregningen. Dette viste seg å være langt mer omfattende en det man klarte å forutse i mai. Entreprisene har også slitt med at grensesnitt mellom entreprisene har vært noe dårlig definert noe som har resultert i store tilleggskrav. Oppsummering Når det gjelder muligheten til å forutse den endelige kostnad så har ikke dette vært mulig å forutse på et tidligere tidspunkt, dette fordi det har tatt tid å avklare alle endringsmeldinger ut fra et for dårlig grunnlag fra rådgiverne. Å definere hva som er berettiget og hva som ikke er har således vært en møysommelig og tidkrevende jobb. Det har dessuten vært nødvendig å sette fokus på fremdrift og ferdigstillelse av anlegget, prosjektledelsens ressurs har vært nødvendig å styre inn på denne aktiviteten får å kunne ferdigstille prosjektet til rett tid. Kontraktene med entreprenørene er slik at arbeidsomfanget kan endres mens utførelsen pågår innenfor de rammer som er gitt i avtaledokumentene. Arbeidene kunne formelt vært stoppet for å skaffe seg oversikt over økonomien i prosjektet noe man valgte å ikke gjøre da dette ville medført omfattende tilleggskrav fra entreprenørene samt forsinket ferdigstillelse av skolen. I oppstarten av prosjektet ble det utført omfattende rivearbeider mens man fortsatt hadde rimelig kontroll på økonomien i prosjektet. De arbeidene som har vært nødvendige for å bygge dette opp igjen iht. nye planløsninger har i det aller vesentligste blitt utført etter de foreliggende planer der arbeidsomfanget i kontraktene har vist seg å være svært mangelfullt beskrevet fra rådgiverne. For byggfagene og for elektroarbeidene har dette vært spesielt mangelfullt.

5 For å klare å ferdigstille skolen til skolestart, som har vært en overgripende målsetting, så har byggeledelsen vært nødt til å akseptere at arbeidene gjennomføres uten at det nødvendigvis er kontraktsposter for alt som skal utføres da arbeidene jo må bygges opp igjen etter rivearbeidene. Alternativet ville vært at skolen ikke ville vært ferdig til skolestart. Byggeledelsen har av den grunn blitt nødt til å realitetsbehandle alle tilleggskrav og godkjenne eller avvise disse i etterkant noe som medfører at det totale kostnadsbildet har vært til dels svært uoversiktlig. Kostnadene har vært umulig å stipulere men arbeidene oppfattes likevel å ha blitt utført på en optimal måte for prosjektet der det ikke er besluttet unødvendig dyre løsninger noen steder. Det er i stor grad blitt valgt minimums-, men gode nok løsninger, der det har vært mulig å gjøre valg. Det er pr. i dag mottatt ca. 430 endringsmeldinger fra entreprenørene som er behandlet av byggeledelsen. Entreprenørene har først som en del av fremsendelsen av sluttoppgjøret blitt klar over det økonomiske omfanget av endringsmeldingene slik at det endelige omfanget ble først klart i okt/nov 06. Erfaringen med dette prosjektet viser at kommunen i realiteten ikke har hatt noen mulighet til å kunne påvirke den endelige kostnad. Kommunen måtte sette sin lit til at budsjettet på kr. 87,7 mill. ville holde, det var ingen mulighet til å etterprøve det arkitekt og de øvrige rådgivende konsulenter hadde lagt til grunn. Skulle man rekke skolestart høsten 2006 så måtte byggestart gå som planlagt i september I etterkant er det klart at man burde brukt lengre tid på prosjektering, med dette kunne man fått ett mer riktig bilde av kostnadene og dermed et bedre beslutningsgrunnlag før man vedtok ombyggingen. Resultatet hadde allikevel, både kostnadsmessig og kvalitetsmessig, blitt det samme som den skolen vi nå har fått. Erfaringen viser også at tidspresset har vært en utfordring i forhold til reguleringsplan for området, det har vært nødvendig å utvikle området raskere enn prosedyren for slike plansaker. Resultatet har blitt at det som er utført, herunder vei, parkeringsplasser og uteareal har ligget til grunn for planen. Det rette i plansaker er motsatt rekkefølge. Advokat med spesialfelt innen bygningskontrakter har bistått i vurderingen av hvorvidt arkitekt og konsulenter kan stilles til rette for å dekke anleggskostnader som følge av for dårlig utført arbeid. Ingen forhold i prosjektet har vært av slik art at dette har vært anbefalt å etterprøve. Vurdering av lovverk av forskrift som regulerer arkitekters og konsulenters kontrakter kan i så måte sies å beskytte mot ansvar for egne feil. Selv om erstatningsansvar for egne feil kan utløse langt større erstatningsbeløp en til dels små konsulentfirmaer har mulighet til å kunne dekke, kunne man tenke seg å gi et innspill til regelverket. Et innspill som sier noe om et konsulentfirmas størrelse og en begrensning oppad på hvor store prosjekter de kan bistå.

6 I prinsipp menes da at man må ha inntjening som tilsier at de må kunne erstatte bygningsmessige konsekvenser av egne feil, enten disse feil gjelder for lite beskrevne mengder eller det gjelder feil prosjektering. Økonomi Til møtet i formannskapet er ikke alle fakturaer betalt, alle avregninger er imidlertid foretatt og prosjektet legges dermed frem med en kjent sluttavregning. Prosjektets endelige regnskap vil bli kjørt ut når alle fakturaer er betalt. I vedlagte regneark er kjent sluttavregning satt opp mot budsjettet på kr. 87, 7 mill. på en slik måte at avviket pr. post fremkommer. Det økte låneopptaket på ca. kr. 4,6 mill. vil gi en årlig kapitalutgift på ca. kr ,- Denne utgift må innarbeides i budsjett for Utfordringer i prosjektet I dette kapitlet omtales utfordringer i prosjektet utover det økonomiske. Fredningsprosessen Fylkeskonservatoren foretok en midlertidig fredning av flg. objekter på Solheim rett i forkant av byggestart, hovedhus, stall, stabbur, granittmur og den engelske hage. Midlertidig fredning betyr at objektene skal anses som fredet og tiltak må omsøkes fylkeskonservator/riksanitkvar. For prosjektet var det nødvendig å omsøke ny plassering av 2 dører inne i hovedhus, videre ny plassering av ytterdør til stall. Etter en del befaringer og møter samt skriftlig dialog mellom fylkeskonservator og kommunen ble det til slutt gitt tillatelse til disse tiltakene. Fredningsprosessen er ikke ferdig, saken behandles på fylkesnivå og endelig vedtak om fredning forventes i løpet av En fredning betyr at kommunen må omsøke fylkeskonservator/riksantikvar ved eventuelle fremtidige ombygginger og evt. påbygginger. Det stilles ingen særskilte krav til vedlikehold. Gravrøyser Det var kjent at det var gravrøyser i området, men under planleggingen var det ikke kjent at noen av disse var i konflikt med planlagt bygging. Under flateavdekking av matjordlaget der flerbrukshallen ligger ble det bestemt at det skulle gjøres en ny vurdering av hvorvidt det fantes flere uregistrerte gravrøyser i området. Den nye registreringen medførte at nye røyser ble tegnet inn, deriblant 2 røyser som lå nærmere den planlagte flerbrukshallen en det som normalt kreves som sikringssone til slike røyser. Etter en del dialog frem og tilbake og etter at oppstarten av hallen hadde måttet bli utsatt en periode som følge av denne behandling, fikk kommunen tillatelse fra riksantikvaren til å bygge innenfor sikringssonen. Det måtte imidlertid utføres spesiell sikring av røysene samt at det måtte utføres en spesiell kostnadskrevende sprengningsteknikk ved uttak av tomta.

7 Biologisk mangfold Det er kjent at området har et svært rikholdig biologisk mangfold og det foreligger rapport for området der det fremkommer at det finnes mange rødlistede arter i området. Rødlistede arter betyr at de er sjeldne og har få vekstområder. For prosjektet har dette vært en utfordring mht. plassering av øvre parkeringsplass, plassering av lavvo og for en del av aktivitetsområdet, det er særlig lagt restriksjoner på hva som kan gjøres av tiltak på området øst for skolebygget og flerbrukshallen. Oppsummert er fredningssaken noe kommunen må forholde seg til. Når det gjelder gravrøysene og det biologiske mangfoldet er dette med og særpreger det spesielle anlegget. Fylket er i ferd med å lage en skjøtselsplan for området, i denne planen ligger skilting og forklaring vedr. gravrøyser og området generelt. Skjøtselsplanen forventes å foreligge i løpet av første halvår Kvalitet, anleggets beskaffenhet, kapasitet Utvendig bygningsmessig Utvendig har alle bygg fått nye vinduer og ytterdører, alt utført med utvendig lakkert aluminium. Slike vinduer/dører er tilnærmet vedlikeholdsfrie, alt glass er av høyeste kvalitet energiglass og med soldempende virkning. Veggfasader er beholdt, kvaliteten er vurdert til å være tilfredsstillende. Taktekkingen er på flere av bygningene av eldre dato, det er imidlertid besørget god tetting ved gjennomføringer av ventilasjonshetter og lignende. I tillegg er alle tak sett over og reparert tilstrekkelig til å ha 8 til 10 års levetid. I kommunens vedlikeholdsplan er det satt av å ta et bygg i året med utskifting av taktekking og malebehandling av veggfasader. Med denne planen vil det ta 9 år før aktuelle bygg har fått sin oppgradering, dvs. 5 paviljonger, kantina, hovedhus, stall og skolebygget. Grunnmurer og drenasjeforhold er av god kvalitet, alle grunnmurer er utført i plasstøpt betong. Alle bygninger er oppgradert etter dagens krav mht. etterisolering. Alle bygg har ny utvendig solskjerming. Innvendig bygningsmessig Alle bygg har fått ny inndeling etter moderne undervisningsmessige prinsipper, det er dessuten forsøkt tenkt at alle bygg skal være så fleksible som mulig mht. å møte nye og andre krav i morgendagens skole. Innvendig er det valgt solide kvaliteter i alle ledd, veggene har underlag som tåler røff behandling, alle gulv er av offentlig god standard. Garderobeløsninger og annen veggfast

8 innredning er valgt i solid utførelse. Innvendige dører og vinduer har også gode kvaliteter bygd for lang levetid. Inventar og møbler Skolen har en blanding av nye og gamle møbler. Brukbare møbler fra de nedlagte skolene er gjenbrukt og komponert inn sammen med de nye. De nye møblene utgjør den største andelen, (ca. 70 %) disse er valgt i solide og fleksible kvaliteter. For å imøtekomme endringsbehov for innredning av lokalene er en del av reoler og skap montert på hjul. Det er også lagt vekt på å innrede skolekjøkkenet med gode og solide komponenter bygd for å tåle mange brukstimer over mange år. Dette er et uttrekk av kvaliteter for å vise at det har vært fokus på å ha en innredning på skolen som skal tåle høy slitasje. Universell utforming Skolen ligger på et skrånende areal, noe som i utgangspunktet gir utfordringer mht. utvendig fremkommelighet for rullestolbrukere. For å imøtekomme dette på best mulig måte har man valgt å gjøre tiltak som i størst mulig utstrekning legger forholdene til rette for rullestolbrukere. Alle paviljongene har inngang fra rampe på øvre nivå, dessuten er 2 av paviljongene anlagt med heis. Heis er også anlagt i skolebygget samt en utvendig heis på hovedhuset. Alle bygg er innredet med handikap toalett på alle gulvplan. Det er valgt rullestolvennlige terskler og skrånende ramper der dette er nødvendig. Øvre parkeringsplass gir også gode parkeringsmuligheter for handikappede, i tillegg er anlegget utformet slik at transport for handikappede kan gjøres til hvert enkelt bygg. Tekniske kvaliteter Det elektriske anlegget er bygd som et 400 w anlegg. Hele anlegget er nytt i alle bygg. Det er valgt et sentralt fyringsanlegg der hovedfyringskilden er basert på biobrensel. Det er valgt en kjele som kan ta et stort spekter av brensel, alt fra pellets til grovhakket skogsflis. Oljefyring er lagt opp som reservekilde, oljekjelen er i tillegg dimensjonert til også å kunne ta topplasten av fyringen. Til å ta topplast er det også montert en elektrisk kjele. Det sentrale fyringsanlegget står for all oppvarming av alle bygg og som varmekilde til alle varmebatterier i ventilasjonsanleggene. Fyringsanlegget og ventilasjonsanleggene er koblet til et sentralt driftsstyringsanlegg, noe som betyr at alt kan styres fra en pc på vaktmesters kontor. Skolen er utstyrt med innbruddsalarm, brannalarm og adgangskontroll i alle bygg, i tillegg er veibommen oppkoblet mot disse installasjonene. Innbruddsalarm, brannalarm og adgangskontroll styres også fra et sentralt driftsstyringsanlegg på vaktmesters kontor. Data og telefoni er kablet med god kapasitet til alle bygg. I hvert enkelt bygg er det en kombinasjon av kablet og trådløst nettverk både for data og telefoni. Skoleanlegget er koblet til bredbånd fra Hadeland Energi.

9 Kapasitet Skolen åpnet høsten 2006 med ca. 390 elever og ca. 45 lærere/ansatte. Som et utgangspunkt er det beregnet at basene i paviljongene kan ta 60 elever på hvert trinn, dvs. 240 elever. 60 elever pr. trinn betyr at 2 trinn utnytter sin felles paviljong, dvs. 2 trinn disponerer 3 paviljonger. Skolebygget er beregnet til å kunne ta opp mot 70 elever pr. trinn, dvs. 210 elever. I basene er det dermed mulig å kunne ha oppmot 450 elever. Skolen har i tillegg mange andre arenaer, forskotek, musikkpaviljong, formingsbygg, flerbrukshall, mediatek, uteskole/lavvo. Når skolen blir tilstrekkelig kjent med anlegget, dvs. tar alle arenaer i bruk vil skolen kunne ha noe større kapasitet en 450 elever. Antall lærerarbeidsplasser er dimensjonert for å kunne tåle et større antall lærere enn i dag. Læring Prosjektoppbygging og rutiner. I redegjørelse for avvik (aug. 06) er beskrevet tiltak for fremtiden. Kontrollutvalget har sett på disse tiltakene som består av prosjektoppbygging og rutiner for oppfølging av prosjekter. I sin rapport av oktober 2006 anbefaler kontrollutvalget at regnskapsoppfølging og rapportering forsterkes og innarbeides bedre i rutinene. Dette gjenspeiles i innstillingens punkt 5. Prosjektet burde vært gjenstand for en vurdering av eksterne konsulenter etter at ad-hoc utvalget hadde levert sin rapport i juni I et så stort prosjekt er erfaringen at det bør avsettes midler til et skisseprosjekt for å få sikrere tall inn i budsjettprosesser. Redegjørelsen for avvik (aug. 06) drøfter også spørsmålet rundt politisk deltagelse i byggekomiteer. Modellen og omfanget av politisk deltagelse bør drøftes videre. Det er mulig å se for seg alt fra tradisjonelle politiske byggekomiteer til administrative komiteer med politiske styringsgrupper. Hvordan man skal ta stilling til dette og hvorvidt det skal fremmes egen sak mht. dette foreslås drøftet og avklart i formannskapets møte Prosjektet Lunner barneskole har i tillegg lært oss at hastighet for gjennomføring av byggeprosjekter av et slikt omfang bør være gjenstand for en nøyere og grundigere vurdering i fremtiden. DOKUMENT I SAKEN: Vedlegg: Regneark med sluttavregning. Øvrige dokument: Ad-hoc rapport av juni 04 Handlingsprogram/årsbudsjett for 2005 Kommunestyresak nr. 0047/05 Kommunestyresak nr. 0092/05

10 Kommunestyresak nr. 29/06 Redegjørelse for avvik for prosjekt 501 Lunner barneskole (aug. 06) Formannskapssak nr. 61/06 (besvarelse på spørsmål) (sept. 06) Revisjonsrapport, 2stk, av januar og oktober 06 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Fellestjenesten ved Økonomiavd. Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresal kl.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresal kl. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresal 14.12.2006 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter Tidsplan for dagen:

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-72 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Arkivsaksnr.: 09/2328-27 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Hjemmel: Kommuneloven Ordførers innstilling: Fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering.

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering. Arkivsaksnr.: 08/111-39 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2013-2016 RULLERING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 17/704 Lnr.: 9259/17 Ark.: Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Miljøpris i Lunner kommune Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag til miljøpriskriterier

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN

99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN Arkivsaksnr.: 10/651-4 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN Hjemmel: Forvaltningslovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN.

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2022-7 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 12/218-5 Arkivnr.: GNR 64/3 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/12 Dato: 20.11.12, kl 08.00 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 10/420-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2010 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner Ungdomsråd

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/ Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/ Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02185 614 Solveig Klevstad BYGGEPROSJEKTENE - 2.TERTIALRAPPORT RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer