Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia"

Transkript

1 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: Rapportens : 2009/10/ /03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt 2: Binda samman regionen 3: Främja vardagsintegration

2 2. Projektets status Beskriv och sammanfatta projektläget kortfattat. Undvik beskrivningar som ger en allmän bild av projektets arbetsområde och fokusera beskrivningarna på projektspecifika händelser för en. 1

3 3. 1 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Mobilisering og utvikling Ansvarig partner Skive kommune Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Innledende kommentarer: Vennesla kommune har i likhet med de øvrige norske kommunepartnere valgt et prosessopplegg som tar utgangspunkt i kommunens faktiske kulturelle og sosiologiske situasjon ved at en har funnet det nødvendig med et relativt omfattende og langvarig mobiliseringsarbeid i bygdene for å skape den nødvendige forståelse og positivisme for det utviklingsarbeid en har lagt opp til gjennom LISA. Det er således bestemte lokale kulturhistoriske årsaker til den progresjon og rekkefølge i arbeidet en har lagt opp til. I bygdene har der tradisjonelt også vært dugnadsånd og patriotisme, men denne har som regel vært svært ad-hoc preget og ikke fokusert på en mer samlet og langsiktig tenkning. Stedene er delvis også fortsatt preget av at de før 1960-årene var egne kommuner og ikke som nå en distriktsdel av en større kommune. Mobiliseringsarbeidet - som forløper til den lokale planlegging har en måttet bruke mye timeressurser på. Likedan informasjon og motivasjon overfor bygdefolket. Kartlegging (aug 2009 des 2010): På Hægeland er innhentet diverse grunnlagsmateriale til bruk i videre arbeid og lokal utviklingsplan. Dette er f eks demografiske data, oversikt over sysselsettingssituasjonen, skole- og barnehagesituasjon mv. Slikt materiale gir et sikrere grunnlag for å analysere bygdas faktiske situasjon og treffe beslutninger om fremtidige veivalg og prioriteringer. En har dessuten jobbet mye med å finne fram til bygdas ressurspersoner og meningsdannere, slik at disse blir positive ambassadører for prosjektet også i hverdagen. En har dessuten bevirket at der har blitt opprettet lokale bygderåd som kan spille en aktiv rolle i mobiliseringsarbeidet. Problembeskrivning (des 2009-des 2010) Hægelands utfordringer og muligheter er kartlagt. Hægeland er ei bygd med ca 800 innbyggere. Stedene har tradisjonelt vært preget av svak utvikling i folketall og problemer med å beholde viktige servicefunksjoner. Et primærmål er derfor ved ulike tiltak å legge til rette for befolkningsvekst. Tiltakene det legges opp er bl a egne stedsutviklingsprosjekter (gjennomført på mobiliseringsbasis), nye boligtomter og næringsområder samt stimulering og veiledning ved næringsetableringer. Det annet bygdesenter hvor der skal igangsettes mobiliseringsarbeid er Skarpengland. Her bor ca 1500 mennesker. Sentrumsfunksjonene er svakt utviklet og ikke i stand til å betjene bygdas innbyggere. Dessuten er infrastrukturen og arealplanleggingsituasjonen i sentrum ikke tilfredsstillende til å møte fremtidens krav og utfordringer. En planlegger her ikke et bredt anlagt mobiliseringsprosjekt slik som på Hægeland, men avgrenser det til aktivitet 2. (stedsutviklingsprosjekt) for de mer sentrale deler av bygda, men metodisk i henhold til arbeidet på Hægeland. Dette planlegges igangsatt høsten Konferanser/seminarer (aug 2009-apr 2011) Avholdt 2 folkemøter på Hægeland.. Disse møtene hvor der møtte fram ca mennesker på hvert møte, har vært avgjørende viktige for å formidler prosjektideene og skape motivasjon og oppslutning om det videre arbeid. Gjennom disse møtene har lokalbefolkningen, bl a ved hjelp av profesjonell prosessveiledning, fått gitt uttrykk for sine fremtidsvisjoner og praktiske konkrete tiltak som bør gjøres i bygda. Der er dannet arbeidsgrupper til videre detaljplanlegging av prioriterte temaer of saker. Som et annet resultat så langt er kommet et nytt ungdomsmedlem i bygderådet. Der er opprettet en egen facebook-gruppe med over 100 medlemmer for Hægeland. Det siste folkemøtet ble holdt i produksjonslokalene til en industribedrift i bygda; dette med den hensikt å høyne den alminnelig interesse for bygdas næringsliv og involvere bedriftsledere i prosjektarbeidet. Inspirasjonsseminar februar 2010: Her deltok en rekke lokale bygdeutviklere, næringsdrivende, sentrale politikere, ledere innen kommunene samt prosjektlederne i LISA.. Hovedtemaet var Omdømmebygging og en fikk større forståelse for betydningen av et langsiktig og godt omdømmearbeid som utviklingsfaktor. Det planlegges oppfølging ved et eget omdømmeseminar spesielt for næringslivsfolk. Skrive lokale utviklingsplaner (des 2009-juni 2011) Arbeidet med forberedelse og grunnlagsmateriale til slike planer. Laget arbeids- og fremdriftsplan. Det vises her også til de innledende kommentarer under pkt 3a. Vi definerer en lokal utviklingsplan som bygdefolkets egen plan ikke en tradisjonell kommunal plan. Det er derfor viktig at planen som jo skal følges opp og iverksettes av bygdefolket selv er grundig forankret i folks bevissthet og gjenspeiler bygdefolkets egne ideer og tanker om fremtiden og fremtidige tiltak. Bare på den måten får en tilstrekkelig drivkraft lokalt til gjennomføring av planen. Vi har derfor som foran nevnt funnet å måtte legge ned et omfattende forarbeid/mobiliseringsarbeid før konklusjoner trekkes og planskriving tar til. Vi legger opp til at de lokale utviklingsplaner skal foreligge i endelig form juni Vi mener og tror at kanskje den viktigste varige effekten av prosjektarbeidet i LISA vil være at vi når prosjekten er over i 2012 etterlater oss en gruppe lokale samfunnsentreprenører som kan jobbe videre med lokale fellestiltak og som har fått innsikt i det å drive lokalt prosjekt- og utviklingsarbeid. Til grunn for dette må ligge en gjennomarbeidet strategi. 2

4 Rådgivning til handling (juli 2010-mai 2011) Arbeider med oppretting av arbeidsgrupper som skal jobbe med prioriterte temaer fremkommet gjennom mobiliseringen, jfr kommentarer under foregående punkt. Arbeidet i arbeidsgruppene må organiseres og ledes gjennom hyppige oppfølgings- og planleggingsmøter med de lokale disse gruppene, dels for å sikre at der holdes riktig fokus i arbeidet og at nødvendig fremdrift sikres. I denne fasen er som nevnt gruppene opptatt med konkretiserende forberedende arbeid som skal danne grunnlaget for den lokale utviklingsplanen. Når planen foreligger, vil evt gruppene måtte reorganiseres og styre sitt arbeid inn mot oppfølging av tiltak etter planen. Årets forening (nov/des nov des 2011) Har vært foreløpig drøftet med bygdestyret. Elevarbeide (sep 2009-apr 2011) Avventer opplegg fra forskerhold. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Skrive lokale utviklingsplaner (des 2009-juni 2011) Legger stor vekt på en konkretisert lokal forankring av planer og planinnhold, for også bl a gjennom gruppeprosesser sikre best mulig lokal oppslutning og eierskap til planen. En har derfor forskjøvet igangsetting av selve skrivingen av planen. 3

5 3. 2 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Attraktive bosteder Ansvarig partner Region Halland Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Kreative etableringsmuligheter (jan 2010-apr 2012): Forbereder og planlegger stedsutviklingsprosjekter for å legge de fysiske forhold til rette for ny etablering og variert bosetting i bygdesentrene Hægeland og Skarpengland. Prosjektene planlegges gjennomført som ledd i bygdemobiliseringsarbeidet og i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og aktuelle regionale og lokale instanser. Dessuten involveres Agderforskning som et direkte resultat av deres deltakelse i LISA-prosjektet. Gjennom dette arbeidet ønsker en å utvikle mer attraktive og estetisk forbedrede og trivelige bygdesentra som gjør dem også mer funksjonelle i forhold til f eks å være møteplass for bygdefolket. Dette er viktig for bestrebelsene for å øke bosettingen i bygda med leiligheter såvel tilpasset ungdom som den eldre generasjon. Det tas sikte på å utarbeide separate planer for hvert bygdesenter, dog etter en felles mal for alle aktuelle norske bygdesentra. Dette opplegget er nå forankret i de enkelte styrer/råd i grendene. Arbeidet vil skje som en del av det generelle mobiliseringsarbeidet med bred deltakelse fra bygdefolk. Innflytting (jan 2010-apr 2012) Forberede kartlegging av tomme gårdsbruk med tanke på innflytting, også fra utlandet. Arbeide for tilrettelegging av attraktive tomter. Legge til rette for naturlig boligbygging for å sikre livskraft til de små gender. Planlegger velkomstpakke til nye innflyttere. Nybygging (jan 2010-apr 2012) Kartlegge og motivere grunneiere til å legge nye arealer ut til boligbygging.. Visuelle byer (jan 2010-apr 2012) Dette skal være en del av det ovenfor beskrivne stedsutviklingsarbeidet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Ingen registrerte avvik. 4

6 3. 3 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Næringsutvikling Ansvarig partner Norddjurs kommune Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Stimulering (sep 2009-mar 2012) Gjennomført seminar om omdømmebygging i februar Dette var et fellestiltak for alle norske partnere. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med et av de departementale distriktskontorer for bygdeutvikling. Bred deltakelse fra det offentlige og relevante næringslivsaktører samt lokale representanter innen bygdeutviklingsarbeidet I regi av den eksterne interessenten SMIA arbeides med tiltaket Inn på tunet : Dette er et statlig satsingsområde med formål bl a å styrke næringsgrunnlaget på gårdsbruk Dette arbeidet styrker og kompletterer det næringsarbeid som drives i LISA. Affärsplaner (sep 2009-mar 2012) Ingen aktivitet foreløpig. Hægeland sentrum har flere bransjeforretninger som betjener et større oppland. Dette har blitt en merkevare for stedet ( Traktorbygda og en ønsker å bygge videre på dette og stimulere til videre satsing og utvikling, bl a gjennom tilrettelegging på sentrale næringsområder. Riktad rådgivning (okt 2009-mar 2012) Ingen aktivitet foreløpig. Årets føretag (nov/des 2010 nov/des2011) Ingen aktivitet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Rådgivnings- og tilretteleggingsaktivitet overfor enkeltpersoner (potensielle gründere) er blitt nedtonet i prosjektets første fase; vesentlig på grunn av at det meste av kapasiteten har blitt brukt på mobiliseringsarbeid og attraktivt boende. En har vurdert dette som den riktige prioritering av innsatsen, også på grunn av at en gjennom mobiliseringsarbeidet opparbeider et viktig lokalt kontaktnett og erfaringer med næringsbehovene lokalt. 5

7 3. 4 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Besøksnæring Ansvarig partner Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla kommuner Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Inventere (sep 2009-des 2010) Arbeider med felles strategi- og tiltaksplan for norske partnere Samanføra/møtas (sep 2009-mar 2012) Organisert og deltatt på planseminar sammen med de svenske partnere i desember Dette følges opp av nytt seminar i Hylte i mai En har gjennom dette utviklet større innsikt i utfordringer og muligheter i reiselivsbedrifter i Sverige og fått drøftet strategier for hvilke målsettinger og satsingsområder på dette feltet som en bør arbeide med på skandinavnisk basis. Arbeidet skal nå i starten skissere fellesskandinaviske målsettinger og tilnærminger til det oppfølgende arbeid innen besøksnæring. Kompetanseutvikle (sep 2009-feb 2012) Gjennomført seminar om omdømmebygging i februar Dette var et fellestiltak for alle norske partnere. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med et av de departementale distriktskontorer for bygdeutvikling. Bred deltakelse fra det offentlige og relevante næringslivsaktører samt lokale representanter innen bygdeutviklingsarbeidet Kvalitetssikre (jul 2010-mar 2012) Markedsføre (sep 2009-mar 2012) Ingen aktivitet. Årets foretak (nov/des nov/des 2011) Ingen aktivitet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Rådgivnings- og tilretteleggingsaktivitet overfor enkeltpersoner (potensielle reiselivsgründere) er blitt nedtonet i prosjektets første fase; vesentlig på grunn av at det meste av kapasiteten har blitt brukt på mobiliseringsarbeid og attraktivt boende. En har vurdert dette som den riktige prioritering av innsatsen, også på grunn av at en gjennom mobiliseringsarbeidet opparbeider et viktig lokalt kontaktnett og erfaringer med næringsbehovene lokalt. En har dessuten utsatt lokalt arbeid overfor enkeltpersoner grunnet at en ser behov for felles skandinavisk samordning av aktiviteter. Her er i des 2009 avholdt ett seminar i Falkenberg og det skal være et nytt seminar i Hylte i mai

8 3. 5 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Forskning Ansvarig partner Høgskolan i Halmstad Deltagande partners Agderforskning Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? 7

9 4. Aktiviteter under kommande 4a. Beskriv kortfattat vad som planeras under den kommande en. Aktivitet Deltagande partners Start datum (åååå-mm-dd) Slut datum (åååå-mm-dd) GENERELL PROSJEKTPLANLEGGING:Komplettere arbeidet med den felles strategiplanved at det utarbeides konkrete korresponderende tiltaks- og oppfølgingsplaner. MOBILISERING: Videreføre arbeidet på Hægeland ved å følge opp og organisere arbeidsgruppenes virksomhet og få utarbeidet tematiske tiltaksplaner. Starte opp lokalt utviklingsarbeid på Skarpengland sentrum. Utvikle det lokale bygdemobiliseringssamarbeid over kommunegrensene.. Videreføre arbeidet med skriving av lokale planer. Alle norske kommunepartnere Vennesla kommune, Hægeland bygderåd, lokale organisasjoner og enkeltpersoner STEDSUTVIKLING (Attraktivt boende): Starte opp arbeidet med stedsutviklingsprosjekter for alle aktuelle bygdesentra i de norske kommuner. Prosjektene planlegges gjennomført som ledd i bygdemobiliseringsarbeidet og i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og aktuelle nasjonale, regionale og lokale instanser. Det tas sikte på etter en felles mal å utarbeide separate planer for hvert bygdesenter. NÆRINGSUTVIKLING: Prosjektet Inn på tunet : En planlegger her et omfattende opplegg med registrering av aktuelle aktører innen landbruket sett i sammenheng med kartlegging av det offentliges behov for denne tjenesten. BESØKSNÆRING: Videre arbeid med organisering og planlegging av fellesskandinaviske målsettinger og aktiviteter innen dette feltet. Seminar i mai 2010 sammen med svenske og danske partnere. Fortsette arbeidet med handlingsdel til strategiplanen. Alle norske kommunepartnere, Den Norske Stats Husbank, regionale myndigheter, bygde- og lokallag, lag og foreninger og enkeltpersoner. Alle norske kommunepartnere, regionale myndigheter, bygde- og lokallag og aktuelle gårdsbedrifer Svenske, danske og norske kommunepartnere, regionale reiselivsmyndigheter og organisasjoner og lokale bedrifter innen reiselivssektoren TRIPLE HELIX: Løpende dialog og samarbeid med Agderforskning om prosjektgjennomføring og prosjektinnhold. 8 Alle norske kommunepartnere, Agderforskning

10 5. Indikatorer Hitills uppnått resultat av de generella och specifika programindikatorer som finns angivna i beslutet. 5a. Generella programindikatorer Antal enligt projektbeslut Programindikator: Samarbetsgrad Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier 30 1 Antal deltagare kvinnor K: Antal deltagare män M: Nya samarbetsformer 25 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 7 Undanröjda formella gränshinder 2 Identifierade upplevda gränshinder 5 Undanröjda upplevda gränshinder 2 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 15 Antal deltagare kvinnor K: 120 Antal deltagare män M: 180 Kunskapshöjande produkter 10 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter 15 2 Informationsspridning Antal deltagare kvinnor K: 40 1 Antal deltagare män M: 60 3 Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 5b. Specifika prioritetsindikatorer (fyll endast i indikatorer överensstämmande med projektets prioritet) Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator Planer, program och strategier Nya tematiska planer/program/ strategier Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land Nya planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete Prioritetsindikator Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster Institutionella samarbetsformer Antal enligt projektbeslut Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 9

11 Prioriterat område 3: Främja vardagsintegration Prioritetsindikator Mobilitet över gränsen Nya utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram Antal kvinnliga deltagare i genomfört utbildnings- /kompetensutvecklingsprogram K: Antal manliga deltagare i genomfört utbildnings- /kompetensutvecklingsprogram M: Modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen Prioritetsindikator Gränsregional samhörighet och kunskap Gränsöverskridande mötesplatser Fritids-/rekreationsutbud Nya förbättrade produkter Antal enligt projektbeslut Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 5c. Beskriv indikatorerna som uppnåtts i en Prioriterat område 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Prioritetsindikator Tillväxtfrämjande initiativ Tillväxtfrämjande-/näringslivsutvecklande lösningar 15 Modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/ nyföretagande 10 Gränsöverskridande lösningar för triple-helix samverkan. 10 Gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxt-sektorer 5 Antal enligt projektbeslut Antal deltagande offentliga organisationer 12 4 Antal deltagande företag 80 1 Antal deltagande universitet/högskolor 3 1 Prioritetsindikator Profilering och synlighet Aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet 20 Aktiviteter för att öka lokaliseringar/ investeringar i gränsområdet. 25 Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 6. Genomförda informationsinsatser internt och externt 6a. Beskriv hur information och förankring fungerar i projektorganisationen och in i respektive partnerorganisation. 6b. Beskriv vilka insatser som genomförts för att kommunicera projektet externt (i linje med projektets kommunikationsplan). 10

12 6c. Beskriv på vilka sätt projektet uppfyller EU: s regler om användning av EU-logon. 7. Avvikelser från projektplan och budget Besvara följande frågor med ett Ja eller Nej. Vid ett Nej ska svaret motiveras 7a. Kommer projektet att följa tidsplanen? X Ja Nej (motivera) 7b. Kommer projektet att hålla budgeten? X Ja Nej (motivera) 7c. Kommer projektets inriktning, struktur och partnerskap att vara oförändrat? X Ja Nej (motivera) 7d. Kommer projektmålen att uppnås? X Ja Nej (motivera) 8. Övrig information Möjlighet för ytterligare information som projektet vill uppmärksamma och som inte lyfts i frågorna ovan. 9. Underskrift Undertecknad försäkrar att uppgifter som lämnas i rapporten är fullständiga och riktiga Datum Ort Underskrift Projektledare Namnförtydligande 11

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste UTVIKLINGSPLAN Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Engesland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Prosjektrapport nr. 6/2010 LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Roger Normann Mikaela Vasström Jørn Cruickshank Hans Kjetil Lysgård Mikael Jonasson Tittel LISA-KASK Rapport fra dialogseminar

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring RAPPORT 41/2008 Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer