Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia"

Transkript

1 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: Rapportens : 2009/10/ /03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt 2: Binda samman regionen 3: Främja vardagsintegration

2 2. Projektets status Beskriv och sammanfatta projektläget kortfattat. Undvik beskrivningar som ger en allmän bild av projektets arbetsområde och fokusera beskrivningarna på projektspecifika händelser för en. 1

3 3. 1 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Mobilisering og utvikling Ansvarig partner Skive kommune Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Innledende kommentarer: Vennesla kommune har i likhet med de øvrige norske kommunepartnere valgt et prosessopplegg som tar utgangspunkt i kommunens faktiske kulturelle og sosiologiske situasjon ved at en har funnet det nødvendig med et relativt omfattende og langvarig mobiliseringsarbeid i bygdene for å skape den nødvendige forståelse og positivisme for det utviklingsarbeid en har lagt opp til gjennom LISA. Det er således bestemte lokale kulturhistoriske årsaker til den progresjon og rekkefølge i arbeidet en har lagt opp til. I bygdene har der tradisjonelt også vært dugnadsånd og patriotisme, men denne har som regel vært svært ad-hoc preget og ikke fokusert på en mer samlet og langsiktig tenkning. Stedene er delvis også fortsatt preget av at de før 1960-årene var egne kommuner og ikke som nå en distriktsdel av en større kommune. Mobiliseringsarbeidet - som forløper til den lokale planlegging har en måttet bruke mye timeressurser på. Likedan informasjon og motivasjon overfor bygdefolket. Kartlegging (aug 2009 des 2010): På Hægeland er innhentet diverse grunnlagsmateriale til bruk i videre arbeid og lokal utviklingsplan. Dette er f eks demografiske data, oversikt over sysselsettingssituasjonen, skole- og barnehagesituasjon mv. Slikt materiale gir et sikrere grunnlag for å analysere bygdas faktiske situasjon og treffe beslutninger om fremtidige veivalg og prioriteringer. En har dessuten jobbet mye med å finne fram til bygdas ressurspersoner og meningsdannere, slik at disse blir positive ambassadører for prosjektet også i hverdagen. En har dessuten bevirket at der har blitt opprettet lokale bygderåd som kan spille en aktiv rolle i mobiliseringsarbeidet. Problembeskrivning (des 2009-des 2010) Hægelands utfordringer og muligheter er kartlagt. Hægeland er ei bygd med ca 800 innbyggere. Stedene har tradisjonelt vært preget av svak utvikling i folketall og problemer med å beholde viktige servicefunksjoner. Et primærmål er derfor ved ulike tiltak å legge til rette for befolkningsvekst. Tiltakene det legges opp er bl a egne stedsutviklingsprosjekter (gjennomført på mobiliseringsbasis), nye boligtomter og næringsområder samt stimulering og veiledning ved næringsetableringer. Det annet bygdesenter hvor der skal igangsettes mobiliseringsarbeid er Skarpengland. Her bor ca 1500 mennesker. Sentrumsfunksjonene er svakt utviklet og ikke i stand til å betjene bygdas innbyggere. Dessuten er infrastrukturen og arealplanleggingsituasjonen i sentrum ikke tilfredsstillende til å møte fremtidens krav og utfordringer. En planlegger her ikke et bredt anlagt mobiliseringsprosjekt slik som på Hægeland, men avgrenser det til aktivitet 2. (stedsutviklingsprosjekt) for de mer sentrale deler av bygda, men metodisk i henhold til arbeidet på Hægeland. Dette planlegges igangsatt høsten Konferanser/seminarer (aug 2009-apr 2011) Avholdt 2 folkemøter på Hægeland.. Disse møtene hvor der møtte fram ca mennesker på hvert møte, har vært avgjørende viktige for å formidler prosjektideene og skape motivasjon og oppslutning om det videre arbeid. Gjennom disse møtene har lokalbefolkningen, bl a ved hjelp av profesjonell prosessveiledning, fått gitt uttrykk for sine fremtidsvisjoner og praktiske konkrete tiltak som bør gjøres i bygda. Der er dannet arbeidsgrupper til videre detaljplanlegging av prioriterte temaer of saker. Som et annet resultat så langt er kommet et nytt ungdomsmedlem i bygderådet. Der er opprettet en egen facebook-gruppe med over 100 medlemmer for Hægeland. Det siste folkemøtet ble holdt i produksjonslokalene til en industribedrift i bygda; dette med den hensikt å høyne den alminnelig interesse for bygdas næringsliv og involvere bedriftsledere i prosjektarbeidet. Inspirasjonsseminar februar 2010: Her deltok en rekke lokale bygdeutviklere, næringsdrivende, sentrale politikere, ledere innen kommunene samt prosjektlederne i LISA.. Hovedtemaet var Omdømmebygging og en fikk større forståelse for betydningen av et langsiktig og godt omdømmearbeid som utviklingsfaktor. Det planlegges oppfølging ved et eget omdømmeseminar spesielt for næringslivsfolk. Skrive lokale utviklingsplaner (des 2009-juni 2011) Arbeidet med forberedelse og grunnlagsmateriale til slike planer. Laget arbeids- og fremdriftsplan. Det vises her også til de innledende kommentarer under pkt 3a. Vi definerer en lokal utviklingsplan som bygdefolkets egen plan ikke en tradisjonell kommunal plan. Det er derfor viktig at planen som jo skal følges opp og iverksettes av bygdefolket selv er grundig forankret i folks bevissthet og gjenspeiler bygdefolkets egne ideer og tanker om fremtiden og fremtidige tiltak. Bare på den måten får en tilstrekkelig drivkraft lokalt til gjennomføring av planen. Vi har derfor som foran nevnt funnet å måtte legge ned et omfattende forarbeid/mobiliseringsarbeid før konklusjoner trekkes og planskriving tar til. Vi legger opp til at de lokale utviklingsplaner skal foreligge i endelig form juni Vi mener og tror at kanskje den viktigste varige effekten av prosjektarbeidet i LISA vil være at vi når prosjekten er over i 2012 etterlater oss en gruppe lokale samfunnsentreprenører som kan jobbe videre med lokale fellestiltak og som har fått innsikt i det å drive lokalt prosjekt- og utviklingsarbeid. Til grunn for dette må ligge en gjennomarbeidet strategi. 2

4 Rådgivning til handling (juli 2010-mai 2011) Arbeider med oppretting av arbeidsgrupper som skal jobbe med prioriterte temaer fremkommet gjennom mobiliseringen, jfr kommentarer under foregående punkt. Arbeidet i arbeidsgruppene må organiseres og ledes gjennom hyppige oppfølgings- og planleggingsmøter med de lokale disse gruppene, dels for å sikre at der holdes riktig fokus i arbeidet og at nødvendig fremdrift sikres. I denne fasen er som nevnt gruppene opptatt med konkretiserende forberedende arbeid som skal danne grunnlaget for den lokale utviklingsplanen. Når planen foreligger, vil evt gruppene måtte reorganiseres og styre sitt arbeid inn mot oppfølging av tiltak etter planen. Årets forening (nov/des nov des 2011) Har vært foreløpig drøftet med bygdestyret. Elevarbeide (sep 2009-apr 2011) Avventer opplegg fra forskerhold. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Skrive lokale utviklingsplaner (des 2009-juni 2011) Legger stor vekt på en konkretisert lokal forankring av planer og planinnhold, for også bl a gjennom gruppeprosesser sikre best mulig lokal oppslutning og eierskap til planen. En har derfor forskjøvet igangsetting av selve skrivingen av planen. 3

5 3. 2 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Attraktive bosteder Ansvarig partner Region Halland Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Kreative etableringsmuligheter (jan 2010-apr 2012): Forbereder og planlegger stedsutviklingsprosjekter for å legge de fysiske forhold til rette for ny etablering og variert bosetting i bygdesentrene Hægeland og Skarpengland. Prosjektene planlegges gjennomført som ledd i bygdemobiliseringsarbeidet og i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og aktuelle regionale og lokale instanser. Dessuten involveres Agderforskning som et direkte resultat av deres deltakelse i LISA-prosjektet. Gjennom dette arbeidet ønsker en å utvikle mer attraktive og estetisk forbedrede og trivelige bygdesentra som gjør dem også mer funksjonelle i forhold til f eks å være møteplass for bygdefolket. Dette er viktig for bestrebelsene for å øke bosettingen i bygda med leiligheter såvel tilpasset ungdom som den eldre generasjon. Det tas sikte på å utarbeide separate planer for hvert bygdesenter, dog etter en felles mal for alle aktuelle norske bygdesentra. Dette opplegget er nå forankret i de enkelte styrer/råd i grendene. Arbeidet vil skje som en del av det generelle mobiliseringsarbeidet med bred deltakelse fra bygdefolk. Innflytting (jan 2010-apr 2012) Forberede kartlegging av tomme gårdsbruk med tanke på innflytting, også fra utlandet. Arbeide for tilrettelegging av attraktive tomter. Legge til rette for naturlig boligbygging for å sikre livskraft til de små gender. Planlegger velkomstpakke til nye innflyttere. Nybygging (jan 2010-apr 2012) Kartlegge og motivere grunneiere til å legge nye arealer ut til boligbygging.. Visuelle byer (jan 2010-apr 2012) Dette skal være en del av det ovenfor beskrivne stedsutviklingsarbeidet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Ingen registrerte avvik. 4

6 3. 3 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Næringsutvikling Ansvarig partner Norddjurs kommune Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Stimulering (sep 2009-mar 2012) Gjennomført seminar om omdømmebygging i februar Dette var et fellestiltak for alle norske partnere. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med et av de departementale distriktskontorer for bygdeutvikling. Bred deltakelse fra det offentlige og relevante næringslivsaktører samt lokale representanter innen bygdeutviklingsarbeidet I regi av den eksterne interessenten SMIA arbeides med tiltaket Inn på tunet : Dette er et statlig satsingsområde med formål bl a å styrke næringsgrunnlaget på gårdsbruk Dette arbeidet styrker og kompletterer det næringsarbeid som drives i LISA. Affärsplaner (sep 2009-mar 2012) Ingen aktivitet foreløpig. Hægeland sentrum har flere bransjeforretninger som betjener et større oppland. Dette har blitt en merkevare for stedet ( Traktorbygda og en ønsker å bygge videre på dette og stimulere til videre satsing og utvikling, bl a gjennom tilrettelegging på sentrale næringsområder. Riktad rådgivning (okt 2009-mar 2012) Ingen aktivitet foreløpig. Årets føretag (nov/des 2010 nov/des2011) Ingen aktivitet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Rådgivnings- og tilretteleggingsaktivitet overfor enkeltpersoner (potensielle gründere) er blitt nedtonet i prosjektets første fase; vesentlig på grunn av at det meste av kapasiteten har blitt brukt på mobiliseringsarbeid og attraktivt boende. En har vurdert dette som den riktige prioritering av innsatsen, også på grunn av at en gjennom mobiliseringsarbeidet opparbeider et viktig lokalt kontaktnett og erfaringer med næringsbehovene lokalt. 5

7 3. 4 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Besøksnæring Ansvarig partner Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla kommuner Deltagande partners Vennesla kommune Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Inventere (sep 2009-des 2010) Arbeider med felles strategi- og tiltaksplan for norske partnere Samanføra/møtas (sep 2009-mar 2012) Organisert og deltatt på planseminar sammen med de svenske partnere i desember Dette følges opp av nytt seminar i Hylte i mai En har gjennom dette utviklet større innsikt i utfordringer og muligheter i reiselivsbedrifter i Sverige og fått drøftet strategier for hvilke målsettinger og satsingsområder på dette feltet som en bør arbeide med på skandinavnisk basis. Arbeidet skal nå i starten skissere fellesskandinaviske målsettinger og tilnærminger til det oppfølgende arbeid innen besøksnæring. Kompetanseutvikle (sep 2009-feb 2012) Gjennomført seminar om omdømmebygging i februar Dette var et fellestiltak for alle norske partnere. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med et av de departementale distriktskontorer for bygdeutvikling. Bred deltakelse fra det offentlige og relevante næringslivsaktører samt lokale representanter innen bygdeutviklingsarbeidet Kvalitetssikre (jul 2010-mar 2012) Markedsføre (sep 2009-mar 2012) Ingen aktivitet. Årets foretak (nov/des nov/des 2011) Ingen aktivitet. 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Denne skal ikke fylles ut. 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? Rådgivnings- og tilretteleggingsaktivitet overfor enkeltpersoner (potensielle reiselivsgründere) er blitt nedtonet i prosjektets første fase; vesentlig på grunn av at det meste av kapasiteten har blitt brukt på mobiliseringsarbeid og attraktivt boende. En har vurdert dette som den riktige prioritering av innsatsen, også på grunn av at en gjennom mobiliseringsarbeidet opparbeider et viktig lokalt kontaktnett og erfaringer med næringsbehovene lokalt. En har dessuten utsatt lokalt arbeid overfor enkeltpersoner grunnet at en ser behov for felles skandinavisk samordning av aktiviteter. Her er i des 2009 avholdt ett seminar i Falkenberg og det skal være et nytt seminar i Hylte i mai

8 3. 5 Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för godkänd aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn och nummer enligt beslut) Forskning Ansvarig partner Høgskolan i Halmstad Deltagande partners Agderforskning Startdatum ( ) Slutdatum ( ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot beskrivningen i ansökan? 7

9 4. Aktiviteter under kommande 4a. Beskriv kortfattat vad som planeras under den kommande en. Aktivitet Deltagande partners Start datum (åååå-mm-dd) Slut datum (åååå-mm-dd) GENERELL PROSJEKTPLANLEGGING:Komplettere arbeidet med den felles strategiplanved at det utarbeides konkrete korresponderende tiltaks- og oppfølgingsplaner. MOBILISERING: Videreføre arbeidet på Hægeland ved å følge opp og organisere arbeidsgruppenes virksomhet og få utarbeidet tematiske tiltaksplaner. Starte opp lokalt utviklingsarbeid på Skarpengland sentrum. Utvikle det lokale bygdemobiliseringssamarbeid over kommunegrensene.. Videreføre arbeidet med skriving av lokale planer. Alle norske kommunepartnere Vennesla kommune, Hægeland bygderåd, lokale organisasjoner og enkeltpersoner STEDSUTVIKLING (Attraktivt boende): Starte opp arbeidet med stedsutviklingsprosjekter for alle aktuelle bygdesentra i de norske kommuner. Prosjektene planlegges gjennomført som ledd i bygdemobiliseringsarbeidet og i samarbeid med Den Norske Stats Husbank og aktuelle nasjonale, regionale og lokale instanser. Det tas sikte på etter en felles mal å utarbeide separate planer for hvert bygdesenter. NÆRINGSUTVIKLING: Prosjektet Inn på tunet : En planlegger her et omfattende opplegg med registrering av aktuelle aktører innen landbruket sett i sammenheng med kartlegging av det offentliges behov for denne tjenesten. BESØKSNÆRING: Videre arbeid med organisering og planlegging av fellesskandinaviske målsettinger og aktiviteter innen dette feltet. Seminar i mai 2010 sammen med svenske og danske partnere. Fortsette arbeidet med handlingsdel til strategiplanen. Alle norske kommunepartnere, Den Norske Stats Husbank, regionale myndigheter, bygde- og lokallag, lag og foreninger og enkeltpersoner. Alle norske kommunepartnere, regionale myndigheter, bygde- og lokallag og aktuelle gårdsbedrifer Svenske, danske og norske kommunepartnere, regionale reiselivsmyndigheter og organisasjoner og lokale bedrifter innen reiselivssektoren TRIPLE HELIX: Løpende dialog og samarbeid med Agderforskning om prosjektgjennomføring og prosjektinnhold. 8 Alle norske kommunepartnere, Agderforskning

10 5. Indikatorer Hitills uppnått resultat av de generella och specifika programindikatorer som finns angivna i beslutet. 5a. Generella programindikatorer Antal enligt projektbeslut Programindikator: Samarbetsgrad Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/seminarier 30 1 Antal deltagare kvinnor K: Antal deltagare män M: Nya samarbetsformer 25 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 7 Undanröjda formella gränshinder 2 Identifierade upplevda gränshinder 5 Undanröjda upplevda gränshinder 2 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 15 Antal deltagare kvinnor K: 120 Antal deltagare män M: 180 Kunskapshöjande produkter 10 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter 15 2 Informationsspridning Antal deltagare kvinnor K: 40 1 Antal deltagare män M: 60 3 Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 5b. Specifika prioritetsindikatorer (fyll endast i indikatorer överensstämmande med projektets prioritet) Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator Planer, program och strategier Nya tematiska planer/program/ strategier Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land Nya planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete Prioritetsindikator Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster Institutionella samarbetsformer Antal enligt projektbeslut Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 9

11 Prioriterat område 3: Främja vardagsintegration Prioritetsindikator Mobilitet över gränsen Nya utbildnings-/kompetensutvecklingsprogram Antal kvinnliga deltagare i genomfört utbildnings- /kompetensutvecklingsprogram K: Antal manliga deltagare i genomfört utbildnings- /kompetensutvecklingsprogram M: Modeller, verktyg, metoder för ökad interaktivitet/mobilitet över gränsen Prioritetsindikator Gränsregional samhörighet och kunskap Gränsöverskridande mötesplatser Fritids-/rekreationsutbud Nya förbättrade produkter Antal enligt projektbeslut Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 5c. Beskriv indikatorerna som uppnåtts i en Prioriterat område 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Prioritetsindikator Tillväxtfrämjande initiativ Tillväxtfrämjande-/näringslivsutvecklande lösningar 15 Modeller/verktyg för att främja entreprenörskap/ nyföretagande 10 Gränsöverskridande lösningar för triple-helix samverkan. 10 Gränsöverskridande kompetensförsörjningslösningar till tillväxt-sektorer 5 Antal enligt projektbeslut Antal deltagande offentliga organisationer 12 4 Antal deltagande företag 80 1 Antal deltagande universitet/högskolor 3 1 Prioritetsindikator Profilering och synlighet Aktiviteter för att öka besöksnäringen i gränsområdet 20 Aktiviteter för att öka lokaliseringar/ investeringar i gränsområdet. 25 Uppnått fram till denna Uppnådda i denna 6. Genomförda informationsinsatser internt och externt 6a. Beskriv hur information och förankring fungerar i projektorganisationen och in i respektive partnerorganisation. 6b. Beskriv vilka insatser som genomförts för att kommunicera projektet externt (i linje med projektets kommunikationsplan). 10

12 6c. Beskriv på vilka sätt projektet uppfyller EU: s regler om användning av EU-logon. 7. Avvikelser från projektplan och budget Besvara följande frågor med ett Ja eller Nej. Vid ett Nej ska svaret motiveras 7a. Kommer projektet att följa tidsplanen? X Ja Nej (motivera) 7b. Kommer projektet att hålla budgeten? X Ja Nej (motivera) 7c. Kommer projektets inriktning, struktur och partnerskap att vara oförändrat? X Ja Nej (motivera) 7d. Kommer projektmålen att uppnås? X Ja Nej (motivera) 8. Övrig information Möjlighet för ytterligare information som projektet vill uppmärksamma och som inte lyfts i frågorna ovan. 9. Underskrift Undertecknad försäkrar att uppgifter som lämnas i rapporten är fullständiga och riktiga Datum Ort Underskrift Projektledare Namnförtydligande 11

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet 12-05-22 Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 4. Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss!

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Agenda FÖRSLAG Samarbetskommittén för Den Skandinaviska Arenan

Agenda FÖRSLAG Samarbetskommittén för Den Skandinaviska Arenan Agenda FÖRSLAG Samarbetskommittén för Den Skandinaviska Arenan Datum: 22 november Tid: Kl 11.00-14.00. Lunch serveras från kl 11.00 och mötet startar kl 11.30. Plats: Varberg Stadshotell, Lokal Apelviken

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia BESLUT SMÅPROJEKT 2010-09-20 DIARIENUMMER N30441-37-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting/jilu Tema Skog Att: Per-Olof Nilsson Rösta 836 94

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål

Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål Landskonferanse om stedsutvikling 2008 Bodø 1-3 september Erik Plathe Offentlig-privat samarbeid det beste fra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Planprogram Høringsutkast Versjon 10.11.2016 Fastsatt av kommuneplanutvalget, xx.xx.2016 Innhold 1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»... 3 2 Gjennomføring...

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE

UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal utviklingsplan - hva det er og hva det ikke er Fordeler med denne type plan Kommuneplan for Songdalen 2011-2015 LISA-prosjektet Lokal

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Næringsutvikling i Østre Agder Prioriterte virksomhetsområder for 2016

Næringsutvikling i Østre Agder Prioriterte virksomhetsområder for 2016 Næringsutvikling i Østre Agder 2016 Prioriterte virksomhetsområder for 2016 Innhold 1. BAKGRUNN OG HISTORIKK 3 2. MÅLSETTINGER OG FOKUSOMRÅDER 3 2.1 HOVEDMÅL OG SENTRALE UTFORDRINGER 3 2.2 ET NÆRINGSARBEID

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2017 våren 2018

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2017 våren 2018 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2017 våren 2018 Bolig for Velferd mål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv Utfordringer- eks hemmende og fremmende

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG 2017-2023 VESTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planprogrammet......1 Planområdet.2 Om planprogrammet...3 Formål med planarbeidet 4 Hovedmål...5 Planinnhold

Detaljer

Hvordan arbeider vi med stedsutvikling i fylkeskommunene?

Hvordan arbeider vi med stedsutvikling i fylkeskommunene? Hvordan arbeider vi med stedsutvikling i fylkeskommunene? resultater fra kartlegging Birte Fossheim (KDU) og Benedicte Akre (KMD) Forum for stedsutviklings samling for fylkeskontakter - Steinkjer, 24.

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Att skapa attraktivitet Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Hvorfor vokser steder? Hvilke drivkrefter er strukturelle eller ytre drivkrefter? Hvilke er indre drivkrefter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET Nordplus rapport Spara detta Word-dokument på din egen dator innan du början fylla i den. När rapporten är ifylld sänd den som bilaga/vedlegg per e-post till nordplus@cimo.fi och skriv ut/print den ud,

Detaljer

Utviklingsprosjekt 2014

Utviklingsprosjekt 2014 Utviklingsprosjekt 2014 12.November 2013 Presentasjon ved rådmann 12.11.2013 1 Mandat Skape økonomisk handlingsrom Vi er en 95%-kommune. Hva betyr det? Skille på kommunens primær- og sekundærtjenester

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer