U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. februar 2011, kl , rom 372, HF-bygget, 3.etasje. I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll fra møte III Orienteringssaker 1. Ny leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 Fagdidaktiker i norsk, Heming Gujord, har påtatt seg vervet som leder for PUHF våren 2011 inntil fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, er tilbake fra forskningspermisjonen våren PUHF takker Anne-Brit Fenner for god innsats som leder av PUHF våren 2010 og høsten Orientering fra Programstyrets møte 24. januar Svar fra HF: Dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 Det humanistiske fakultet har i brev datert meldt inn til Det psykologiske fakultet hvilke fag det skal gis fagdidaktisk tilbud i og dimensjonering for hele opptaksåret 2011/2012. HF har dimensjonert for totalt 167 plasser for hele opptaksåret 2011/2012. Fordelingen av fag og semestre fremgår av vedlegg, se sak 2010/ Lærerutdanningskonferanse på Voss 14. og 15. februar 2011 Lærerutdanningskonferansen vil bli avholdt på Park hotell på Voss 14. og 15. februar Programsensor Andreas Lund vil være tilstede. Det vil bli tatt initiativ til et møte mellom Lund og fagdidaktikerne ved HF på denne konferansen. 5. Nasjonal lektorkonferanse september Tilbakemelding fra fagdidaktikerne ved HF til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen Syv av fagdidaktikerne ved HF har gitt tilbakemelding til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen etter møtet 26. november 2010 i brev av e-post Internett Postadresse Postboks Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Sakshandsamar tel Saksbehandler Elisabeth Aase Sæther side 1 av 12

2 side 2 av 12 Fagdidaktikerne ser problemer når det gjelder bortfall av reell integrasjon i diskusjonsmodellen, og har klare betenkeligheter ved at blant annet masteroppgaven reduseres til 30 sp. Fagdidaktikerne ser imidlertid problematiske sider også ved eksisterende modell og ønsker å utrede forbedringspotensialet i denne modellen. IV Saker S11/1 Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF (vedtakssak) S11/2 Programsamling for integrert lektorutdanning våren 2011 (vedtakssak) S11/3 Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning (vedtakssak) S11/4 Nytt medlem til Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 (vedtakssak) S11/5 Forslag til nedlegging av Lærerutdanningsutvalget ved HF (vedtakssak) S11/6 Møtedatoer for PUHF vår 2011 EVENTUELT V Heming Gujord Elisabeth Aase Sæther PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl , rom 326 HF-bygget, 3.etasje. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner LLE Heming Gujord IF Åsta Haukås AHKR Sven-Erik Grieg-Smith Fra administrasjonen Hilde Hjertager Lund (observatør) Elisabeth Aase Sæther (sekretær) Studentrepresentant, IL Arne Tobias Staaby

3 side 3 av 12 I Godkjenning av innkalling og saksliste To orienteringssaker, 5 og 6, ble lagt til i møtet. Det var to eventueltsaker. Vedlegg til sak 10/36 blir lagt til i protokollen. I sak 10/37 stod det at fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, deltar i Nolesnettverket for UiB. Endre Brunstad er tidligere foreslått som deltaker fra UIB til Noles-nettverket, men ikke offisielt oppnevnt. Det opprinnelige forslaget til vedtak i innkallingen er derfor endret. II Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. III Orienteringssaker 1. Orientering fra Programstyrets møte Hilde Hjertager Lund orienterte. Det var møte i Praksisutvalget 22.november Leder for utvalget ble ikke valgt på dette møtet, og det var uklarheter om utvalgets mandat. Praksisutvalget ba Programstyret om å klargjøre mandatet. Skoleovertakelse ble tatt opp som diskusjonssak uten at det ble gjort noe vedtak på møtet. Det kan være ønskelig at skoleovertakelse blir arrangert en gang til med enkelte justeringer. Fremdriftsplan for Programstyret ble vedtatt med noen endringer. Sak om undervisning i siste skoleerfaringsuke i den integrerte lektorutdanningen, som har vært et ønske fra studentene, ble utsatt til Programstyrets møte i januar. Endringer i skoleerfaringsuken er først aktuelt fra høsten Emneplanene fra PUHF ble behandlet. Programstyret avklarte at PUHF bare trenger å sende emneplaner som orienteringssak til Programstyret, med mindre det er endringer som får konsekvenser for andre involverte parter. Dette gjelder både fagdidaktiske emner og fagemner. Hvis det er større endringer, må dette sendes som sak til Programstyret. Her må det foretas en skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Høring om kompetansekrav for lærere i skolen er sendt fra Kunnskapsdepartementet. Frist for tilbakemelding til KD er 20.desember, PUHF etterlyser høringsnotatet ettersom det ikke er mottatt fra fakultetet. Det er viktig at PUHF får uttale seg i saken. 2. UH-Nettvest brosjyre

4 side 4 av 12 Anne-Brit Fenner orienterte. I UH-Nettvest brosjyren var det en rekke feil og manglende opplysninger. Jan Oldervoll har kontaktet rektor, som har lovet å ta tak i saken. 3. Oppnevnelse av programsensor for de integrerte lektorutdanningsprogrammene ved Det humanistiske fakultetet Anne-Brit Fenner orienterte. 4. Ny leder av PUHF fra våren 2011 Anne-Brit Fenner orienterte. Fenner skal ha forskningstermin våren 2011 og har derfor ikke mulighet til å fungere som leder dette semesteret. Det må derfor oppnevnes en ny leder for PUHF. Flere personer er spurt om å stille som leder, men alle de spurte har takket nei. Dersom ingen vil stille, må fakultet oppnevne en leder for PUHF. 5. Vararepresentant for fagdidaktiker i tysk, Åsta Haukås Åsta Haukås orienterte. Tor Jan Ropeid vil stille som vararepresentant for Åsta Haukås våren Møte mellom visedekan Jan Oldervoll og fagdidaktikerne på HF fredag 26.november 2010 Fagdidaktikerne ved HF vil gi tilbakemelding til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen. IV Saker S10/34 Representanter til arrangementskomitè - lærerutdanningskonferansen 2011 (vedtakssak) Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning har bedt Det humanistiske fakultet om å oppnevne en representant til arrangementskomiteen for lærerutdanningskonferansen våren Vedtak: Fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, stiller som PUHFs representant fra våren Fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, vil møte for Endre Brunstad høsten S10/35 Reglement om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen (vedtakssak) Reglementet om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB ble sendt fra Lærerutdanningsadministrasjonen (LUA) til de respektive LU ved fakultetene. Behandlingen av reglementet er delegert til PUHF av LUHF. PUHF mottok reglementet med merknader som allerede var gjort av

5 side 5 av 12 Lærerutdanningsutvalget på MatNat. PUHF drøftet om termen Normalt i 2, 2.ledd 1.pkt. må presiseres i setningen: Normalt må en ha et snitt på minst C i de fag som er opptaksgrunnlaget. Dette er et nytt krav i reglementet for opptak, og utvalget diskuterte om et slikt krav var ønskelig. PUHF vurderte det slik at kravet bør bli stående, inkludert det vage begrepet normalt. Da kan opptakskomiteen vurdere kravet i spesielle tilfeller, for eksempel hvis søkertallet er lavt eller ved konkurranse om studieplass. Når det gjelder 7, 1.punkt, er setningen Relevant grad prioriterast uklar. Skal dette bety: Grad i relevant undervisningsfag? Her trengs en klargjøring. Under 7, 2.punkt: Søkere med tre fag rangeres foran søkere med to fag. Ettersom skolen bare krever to undervisningsfag, kan dette ikke stå så høyt på prioriteringslisten. Fag bør erstattes av undervisningsfag. Prioriteringen av punktene i 7 må ha en annen rekkefølge. PUHF foreslår følgende prioriterte rekkefølge og ordlyd: 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad. 2. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår. 3. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak. 4. Søkere med tre undervisningsfag rangeres foran søkere med to fag. Reglementet må språkvaskes. Reglementet er lagt ved som vedlegg til sak 10/35. Merknader fra PUHF er markert med rødt. Vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF støtter forslaget til Reglement om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen med de merknader som kommer frem i vedlegget pluss følgende endringer: 1) Prioriteringslisten må endres. 2) Dokumentet må språkvaskes. S10/36 Innspill fra pedagogene til ny besøksmodell (vedtakssak) I vedlegg til en mail fra praksiskonsulent Hege Ekeland om førpraksismøter, datert mottok fagdidaktikerne følgende informasjon om ny besøksmodell i praksis for PPU-studenter på 2.semester:

6 side 6 av 12 Utprøving av ny modell for kontakt med praksisfeltet Pedagogane i lærarutdanninga har etter fleire evalueringar komme fram til at vi ynskjer ein ny modell for praksisbesøk av studentar. Didaktikarar rettleier i fag, ei oppgave som blir godt ivareteken. Våre oppgaver er av ein annan karakter. Vi ser m.a. eit behov for meir stabile relasjonar mellom skular og rettleiarar på den eine sida, og oss som lærarutdannarar (fagdidaktikararar og pedagogar) på den andre. Dette behovet blir ikkje godt nok dekka av dagens ordning. Slik modellen blir praktisert i dag, er det sterkt fokus på oppfølging av den enkelte student. Dette er svært viktig. Det er samstundes tilfeldig kven fra UiB som til eikvar tid besøkjer studenten noko som igjen kan bidra til ulik oppfølging og dårleg kvaltetssikring. Gjennom tre år med veilederutdanning har mange nye lærarar fått kompetanse som rettleiarar og lærarutdannarar. Partnerskuleprosjektet har ført til tettare og meir systematisk kontakt mellom lærarutdanninga og skulane. Dette er tiltak me ynskjer å byggja vidare på. I ein framtidig modell for pedagogane si rolle i praksisfeltet, ynskjer vi å flytte fokuset vårt frå berre å gjelde enkeltstudentar til også å gjelde systematisk oppfølging og kontakt med rettleiarar, koordinatorar og skular. Vi ser for oss ein modell der vi framleis besøkjer den enkelte studenten i klasserommet med fokus på t.d. kommunikasjon og klasseleiing slik vi har gjort så langt. I tillegg ynskjer vi å styrke relasjonen til dei samme skulane over tid. Målet er at vi gjennom å styrke rettleiarane si rolle som lærarutdannarar og ved at skulane får ein tettare relasjon til UiB skal bidra til auka kvalitetssikring for den enkelte student. I vårsemesteret prøvde pedagogar i samarbeid med administrasjonen ut eit tilbod om kurs for rettleiarar som vi kalla minikurs. Dette var eit kurstilbod på tre timar som kom i tillegg til det tradisjonelle førpraksismøtet. Det vart gjennomført to kursettermiddagar som var fullteikna med til saman ca 40 deltakarar. Kurset fekk svært god evaluering. Konkret ynskjer vi hausten 2010 å tilby dette kurset til rettleiarar som skal ha studentar på vidaregåande skule. PEDA 102 består av ca. 30 studentar fordelt på to seminargrupper. Tre pedagogar er involvert i arbeidet med studentane på desse to gruppene. Desse studentane skal fordelast på 12 vidaregåande skular i haustsemesteret. Ein pedagog gir tilbod om miniveilederkurs for 3-4 skular. Vi ynskjer at dette kurset skal bli ei vidareføring av førpraksismøtet. Det vil seia at rettleiarane i forlenginga av kurset, møter fagdidaktikarar slik ein tidlegare har gjort. Vidare vil pedagogen følgja opp dei samme skulane med praksisbesøk slik det er beskrive i modellen nedanfor. Minikurs Vi foreslår følgjande modell: : Minikurs for rettleiarar : Fagdidaktiske grupper Studentane får tidleg kontakt med rettleiarane og møter desse ute på skulane. Skulebesøk Den samme pedagogen vil i praksisperioden tilbringe ein dag med møte og klasseromsbesøk på nokre av desse skulane.

7 side 7 av 12 Start på dagen I løpet av skuledagen Etter skuletid Samle studentane Besøke studentar i klasseromet Samle rettleiarar og studentar Dette er ein modell pedagogane ev. ynskjer å bruka også på PEDA 101 etter ei evaluering i haust Denne nye modellen var ikke på noe tidspunkt drøftet med fagdidaktikerne. Forslaget har heller ikke vært behandlet i Praksisutvalget. Modellen skapte problemer for fagdidaktikernes praksisbesøk. Vedtak: PUHF synes det er positivt at man prøver ut nye modeller for å bedre samarbeidet med praksisskolene. Samtidig beklager utvalget at pedagogene vedtar en ny praksismodell uten å involvere fagdidaktikerne eller gi informasjon om dette underveis i planleggingen. PUHF kan heller ikke se av informasjonsskrivet at Praksisutvalget har vært med i utarbeidelsen av den nye modellen. I dette semesteret har den nye modellen skapt problemer for fagdidaktikernes besøk på en av praksisskolene fordi studenten fikk to besøk i samme fag. Dette reagerte skolens veileder på. PUHF synes det er spesielt beklagelig at det gjennomføres en ny modell for praksisbesøk når Programstyret på oppfordring fra PUHF har vedtatt å opprette et utvalg som skal se på prinsipper for utplassering og besøk i praksis. Disse sakene burde vært behandlet i sammenheng. Endringer i studentenes praksis som får konsekvenser for alle involverte parter, bør behandles av Praksisutvalget hvor både pedagoger og fagdidaktikere er representert. Vedtaket sendes til Programstyret. S10/37 Invitasjon til UH-sektoren om deltakelse i Noles-nettverket (vedtakssak) I innkallingen stod det at fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, deltar i Noles-nettverket for UiB. Endre Brunstad er tidligere foreslått som deltaker fra UIB til Noles-nettverket, men ikke offisielt oppnevnt. Fagdidaktiker i tysk, Åsta Haukås, ønsker å stille som den andre representanten fra UiB. Det ble stilt spørsmål om vararepresentanter, men det er eventuelt Nolesnettverket som må avgjøre dette. Vedtak 1: Programutvalget for lærerutdanning ved HF foreslår Endre Brunstad fra

8 side 8 av 12 Institutt for lingvistiske, litterærere og estetiske studier, som UiBs medlem av Noles etter Laila Aase. Denne representanten skal være fra norskmiljøet. Vedtak 2: Åsta Haukås fra Institutt for fremmedspråk foreslås som UiBs andre medlem av Noles. V EVENTUELT Det var to eventueltsaker. i) Brosjyrer på MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO Det ble reist spørsmål ved om det var ønskelig at undertittelen Kvalifikasjoner ble endret til Kva kan du bli? i brosjyrene til MAH-LÆFR og MAHF-LÆNO, slik at brosjyrene er i tråd med resten av brosjyrene fra HF. Kva kan du bli? er tydeligere og appellerer lettere til studenter. Undertittelen ble derfor endret til Kva kan du bli?. Til nå har det stått følgende under Tilrådde forkunnskapar i brosjyren til MAHF-LÆFR: Kunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3 med godt resultat, og i fransk eller tysk tilsvarende nivå 2. I brosjyrene til de andre studieprogrammene hvor fremmedspråk er et av alternativene studentene kan velge som for eksempel Årsstudium i humanistisk informatikk, står det: Framandspråk: Eit studium i engelsk, fransk, spansk eller tysk krev gode forkunnskapar i språket. Viktig: Studentar utan nødvendige forkunnskapar i desse språkfaga må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet. PUHF ønsker at følgjande skal stå i brosjyra til MAHF-LÆFR under Tilrådde forkunnskapar : Kunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3 med godt resultat, og i fransk eller tysk tilsvarende nivå 2. Studentar utan nødvendige forkunnskapar i desse språkfaga må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet. Eit tredje punkt var at det både i brosjyren til MAHF-LÆFR og i brosjyren MAHF-LÆNO under opptakskrav står ALMLÆR. Dette må endres til LÆRER i brosjyrene ettersom UiB ikke har allmennlærerutdanning. ii) Dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 Brev fra Det humanistiske fakultet datert vedrørende dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 er sendt til instituttene. Tallene som er oppgitt for vår 2011 er ikke korrekte. Leder av PUHF, Anne- Brit Fenner, vil følge opp denne saken. Anne-Brit Fenner

9 side 9 av 12 Elisabeth Aase Sæther S11/1 Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF (vedtakssak) Leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF, Anne-Brit Fenner, og sekretær for PUHF, Elisabeth Aase Sæther, har utarbeidet et forslag til semesterrapport fra PUHF for høsten Denne rapporten vil bli ettersendt, slik at medlemmene i PUHF kan komme med innspill før rapporten oversendes Lærerutdanningsutvalget ved HF. Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Rapporten oversendes til Lærerutdanningsutvalget ved HF med de justeringer som eventuelt kommer frem under møtet. 11/2 Programsamling for integrert lektorutdanning våren 2011 (vedtakssak) Hvert vårsemester blir det arrangert programsamling for integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet. Våren 2010 var det bare 14 studenter som møtte opp på Programsamlingen ved HF. Oppmøtet var imidlertid bedre høsten 2010 da studentene som går på lektorutdanningen ved HF og adjunkt- og lektorutdanningen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet arrangerte en felles programsamling. På denne bakgrunn blir det stilt spørsmål ved om det også våren 2011 kunne være ønskelig med en felles Programsamling. Forslag til vedtak: På bakgrunn av positive erfaringer fra høsten 2010 anbefaler PUHF at det blir tatt initiativ til felles programsamling også våren 2011.

10 side 10 av 12 11/3 Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning (vedtakssak) Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning har blitt utarbeidet av forskningsassistent Kristian Mjåland ved Uni Rokkansenteret. Bakgrunnen for undersøkelsen var å få kartlagt grunnen til frafall på adjunkt- og lektorutdanningen, slik at best mulige tiltak kan sette i verk for å minske frafallet og styrke utdanningen. Det er Programstyret for lærerutdanningen som har hatt et overordnet ansvar for undersøkelsen. Rapporten: Frafall ved den integrerte lektor- og adjunktutdanningen ved UiB er lagt ved som et eget vedlegg. Forslag til vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF tar frafallsrapporten til etterretning og vil komme tilbake til rapporten senere i semesteret. 11/4 Nytt medlem til Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 (vedtakssak) Fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, har forskningstermin våren Fagdidaktiker i norsk, Heming Gujord har påtatt seg vervet som leder i PUHF våren 2011 inntil Fenner er tilbake fra forskningspermisjonen. Ettersom Heming Gujord er leder PUHF våren 2011 må det oppnevnes en ny representant til PUHF for våren Forslag til vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF ber om at Det humanistiske fakultet oppnevner en ny representant til PUHF.

11 side 11 av 12 11/5 Forslag til nedlegging Lærerutdanningsutvalget ved HF (vedtakssak) På neste fakultetsstyremøte vil det bli foreslått nedlegging av Lærerutdanningsutvalget ved HF. Forslaget har sin bakgrunn i oppretting av studiestyret ved fakultetet, se Fakultetsstyresaker ved Humanistiske fakultet 86/10 og 95/10 fra henholdsvis og som er lagt ved i et eget vedlegg. I oppfølging av sak 86/10 er det utarbeidet følgende forslag til sammensetning av studiestyret og til et mer detaljert mandat i sak 95/10: Studiestyret skal utnevnes av fakultetstyret og ledes av visedekan for utdanning. Studiestyret er ment både som avlastning for fakultetsstyret i studiesaker, og som et forum hvor instituttene kan vurdere sin praksis og sine studietilbud i fakultetssammenheng. Det er undervisningskoordinatorene og studielederne ved instituttene som gjennom sine verv og stillinger har den beste oversikten over studietilbud og praksis ved instituttene. Det er derfor undervisningskoordinatorene som foreslås som instituttenes representanter i studiestyret med studielederne som vara. Deres erfaring anses som nødvendig for å kunne vurdere fakultetets totale tilbud og praksis. Alle instituttene ved fakultetet er på forskjellig vis involvert i lærerutdanningen. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Institutt for fremmedspråk og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap er involvert i den integrerte adjunkt- og lektorutdanningen og har i tillegg fagdidaktisk tilbud på praktisk pedagogisk utdanning. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og Griegakademiet Institutt for musikk har fagdidaktikk på praktisk pedagogisk utdanning. Det foreslås derfor at leder i programutvalget for lærerutdanningen ved HF er representert i studiestyret i tillegg til undervisningskoordinatorene. Studiesjef ved fakultetet foreslås som sekretær og referater fra møtene skal fremlegges for fakultetsstyret. Det foreslås videre at det oppnevnes to studentrepresentanter. Når det gjelder mandatet for studiestyret vises det særlig til punktet om koordinering av oppfølging og justeringer i studieplaner og program. Et studiestyre sammensatt i tråd med forslaget ovenfor vil ha god oversikt over fakultetets totale studietilbud og derved ha den nødvendige kompetanse for å vurdere justeringer i studietilbud og emnebeskrivelser. For å sikre at rapportene fra programsensorene ved de ulike programmene blir brukt best mulig foreslås det at studiestyret blir rapporteringsorgan for programsensorene. Disse rapportene er viktige både for institutt og fakultet bl.a. i arbeidet med å sikre høy kvalitet på fakultetets utdanningstilbud. Studiestyrets ansvar for utdanningsdelen av forskerutdanningen vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

12 side 12 av 12 Følgende vedtak ble fattet i sak 95/10: vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner sammensetning og mandat for studiestyre for fakultetet i samsvar med framlagte forslag. Lærerutdanningen vil bli representert i studiestyret ved at leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF er medlem og administrativ koordinator er varamedlem i studiestyret. Visedekan for utdanning, Jan Oldervoll er leder for studiestyret. Forslag til vedtak: PUHF har forståelse for at Lærerutdanningsutvalget ved HF foreslås nedlagt i sin nåværende funksjon med få møter. Opprettelsen av et studiestyre, der undervisningskoordinatorene fra ulike institutter er representert sammen med leder for PUHF under ledelse av visedekan for utdanning, kan være et godt tiltak for å fremme kommunikasjon og reell integrasjon av fagdidaktikk og studiefag på HF. PUHF tar til etterretning at studiestyret blir rapporteringsorgan for programsensorene. 11/6 Møtedatoer for PUHF vår 2011 Medlemmene av PUHF tar med seg almanakkene til møtet 3. februar 2011, slik at en kan fastsette møtedatoer for PUHF våren Forslag til vedtak:

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 07.12.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl 12.15-14,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget.

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.12.2011 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl. 12.15-14.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 12.03.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl 14.15-16.00, rom 372,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.august 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 31.08.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. november 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 14.november 2011, kl.10.15-12.00,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.03.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. mars 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent.

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent. Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Referat fra møte 11.06.09 Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: I Kari Smith, Odd Inge Steen, Målfrid Hatteland, Tom Klepaker, Endre Brunstad, Rune

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 3. oktober 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 10.oktober 2011, kl.12.15-14.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 09.09.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 22.september 2010, kl 12.15-14.00,

Detaljer

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen),

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen), Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Forslag til referat fra møte 22.03.10 Til stede: Observatør Fra sekretariatet: Forfall: Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 31.10.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 7. november 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF Bergen, 26.05.2009 PROTOKOLL frå møte i Lærarutdanningsutvalet, tysdag 19.05.2009, kl. 13.00 15.00, rom 435,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 12:45. Til stede fra fakultetsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 1.3.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 8. mars 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 05.10.16, kl. 12.15-14.00 Sted: «Resepsjonen», rom 6143, Nygårdsgaten 5, 6. etg. Innkalling

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 12.25.

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.17, kl. 12.15-14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Innkalling er sendt til: Claus Huitfeldt,

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 26.02.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 6. mars 2013, kl.12.15-14.00, Sydnesplassen 12/13

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 22.8.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 29. august 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 216, HF-bygget.

Detaljer

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Innledning MN-fakultetet har i sin nye strategiplan (2011-15) skrevet følgende om lærerutdanning: 2.2.3 Fakultetet vil utdanne flere

Detaljer

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet.

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet. side 1 av 6 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 19/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Oppretting og mandat for rekrutteringsforum Dokumenter i saken Brev til instituttene av 17.07. 2015. (vedlagt)

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: Lektorprogrammets programråd Referat frå programrådsmøte 18. mai 2015 Til stede: Rolf Arve Haugstvedt, Trond

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning INNKALLING 22.oktober 2009 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 29.10.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 03.01.12 Tema: Forskning Gjennomføre opplæring for forskningsledere Sonja Vår 2012 Plan klar, gjennomføres våren 2012 Styrking av forskningsadministrativ støtte

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 3.6.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 10. juni 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 5.12.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 12. desember 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for filosofi og førstesemesterstudier REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 15.05.14 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Instituttrådet Referanse 2014/4806

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14/15 24.03.2015 Dato: 16.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1266-MED HMS-rapport HF 2014 Dokumenter i saken: Brev

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering Møtedato: onsdag 3. februar 2016 Tilstede: Kjetil Berg Henjum

Detaljer

Modellar for lektorutdanning ved UiB

Modellar for lektorutdanning ved UiB Endre Brunstad Modellar for lektorutdanning ved UiB 27.05.2013 (Til programstyremøtet 16.05.2013) Denne modelloversikta (per 14. mai 2013) er utprøvande og er meint som hjelp til arbeidet med å utvikle

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl. 11.30 16.00 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna, styreleder Repr. for UF-personalet Tone Torgrimsby

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent.

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 11. november 2015 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator),

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk

Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk Møtetid: onsdag 8. februar 2017 kl. 14.15 Stad: Seminarrom 400 i fjerde høgda av HF-bygget Desse er kalla inn: Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR Navn: Andreas Lund Professor, Studiedekan ved UV, UiO Programsensor ved Fakultet: Det humanistiske fakultet (HF) Studieprogram/fagområde: Integrert lektorutdanning med master

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 2.4.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 9. april 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 400, HF-bygget.

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 12.04.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagresgt. 1 og varte fra kl. 12:15 13.35. Til stede fra

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.1.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 30. januar 2013, kl.12.15-14.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 20.04.2016 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 28. april

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer