U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. februar 2011, kl , rom 372, HF-bygget, 3.etasje. I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll fra møte III Orienteringssaker 1. Ny leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 Fagdidaktiker i norsk, Heming Gujord, har påtatt seg vervet som leder for PUHF våren 2011 inntil fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, er tilbake fra forskningspermisjonen våren PUHF takker Anne-Brit Fenner for god innsats som leder av PUHF våren 2010 og høsten Orientering fra Programstyrets møte 24. januar Svar fra HF: Dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 Det humanistiske fakultet har i brev datert meldt inn til Det psykologiske fakultet hvilke fag det skal gis fagdidaktisk tilbud i og dimensjonering for hele opptaksåret 2011/2012. HF har dimensjonert for totalt 167 plasser for hele opptaksåret 2011/2012. Fordelingen av fag og semestre fremgår av vedlegg, se sak 2010/ Lærerutdanningskonferanse på Voss 14. og 15. februar 2011 Lærerutdanningskonferansen vil bli avholdt på Park hotell på Voss 14. og 15. februar Programsensor Andreas Lund vil være tilstede. Det vil bli tatt initiativ til et møte mellom Lund og fagdidaktikerne ved HF på denne konferansen. 5. Nasjonal lektorkonferanse september Tilbakemelding fra fagdidaktikerne ved HF til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen Syv av fagdidaktikerne ved HF har gitt tilbakemelding til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen etter møtet 26. november 2010 i brev av e-post Internett Postadresse Postboks Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Sakshandsamar tel Saksbehandler Elisabeth Aase Sæther side 1 av 12

2 side 2 av 12 Fagdidaktikerne ser problemer når det gjelder bortfall av reell integrasjon i diskusjonsmodellen, og har klare betenkeligheter ved at blant annet masteroppgaven reduseres til 30 sp. Fagdidaktikerne ser imidlertid problematiske sider også ved eksisterende modell og ønsker å utrede forbedringspotensialet i denne modellen. IV Saker S11/1 Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF (vedtakssak) S11/2 Programsamling for integrert lektorutdanning våren 2011 (vedtakssak) S11/3 Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning (vedtakssak) S11/4 Nytt medlem til Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 (vedtakssak) S11/5 Forslag til nedlegging av Lærerutdanningsutvalget ved HF (vedtakssak) S11/6 Møtedatoer for PUHF vår 2011 EVENTUELT V Heming Gujord Elisabeth Aase Sæther PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl , rom 326 HF-bygget, 3.etasje. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner LLE Heming Gujord IF Åsta Haukås AHKR Sven-Erik Grieg-Smith Fra administrasjonen Hilde Hjertager Lund (observatør) Elisabeth Aase Sæther (sekretær) Studentrepresentant, IL Arne Tobias Staaby

3 side 3 av 12 I Godkjenning av innkalling og saksliste To orienteringssaker, 5 og 6, ble lagt til i møtet. Det var to eventueltsaker. Vedlegg til sak 10/36 blir lagt til i protokollen. I sak 10/37 stod det at fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, deltar i Nolesnettverket for UiB. Endre Brunstad er tidligere foreslått som deltaker fra UIB til Noles-nettverket, men ikke offisielt oppnevnt. Det opprinnelige forslaget til vedtak i innkallingen er derfor endret. II Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. III Orienteringssaker 1. Orientering fra Programstyrets møte Hilde Hjertager Lund orienterte. Det var møte i Praksisutvalget 22.november Leder for utvalget ble ikke valgt på dette møtet, og det var uklarheter om utvalgets mandat. Praksisutvalget ba Programstyret om å klargjøre mandatet. Skoleovertakelse ble tatt opp som diskusjonssak uten at det ble gjort noe vedtak på møtet. Det kan være ønskelig at skoleovertakelse blir arrangert en gang til med enkelte justeringer. Fremdriftsplan for Programstyret ble vedtatt med noen endringer. Sak om undervisning i siste skoleerfaringsuke i den integrerte lektorutdanningen, som har vært et ønske fra studentene, ble utsatt til Programstyrets møte i januar. Endringer i skoleerfaringsuken er først aktuelt fra høsten Emneplanene fra PUHF ble behandlet. Programstyret avklarte at PUHF bare trenger å sende emneplaner som orienteringssak til Programstyret, med mindre det er endringer som får konsekvenser for andre involverte parter. Dette gjelder både fagdidaktiske emner og fagemner. Hvis det er større endringer, må dette sendes som sak til Programstyret. Her må det foretas en skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Høring om kompetansekrav for lærere i skolen er sendt fra Kunnskapsdepartementet. Frist for tilbakemelding til KD er 20.desember, PUHF etterlyser høringsnotatet ettersom det ikke er mottatt fra fakultetet. Det er viktig at PUHF får uttale seg i saken. 2. UH-Nettvest brosjyre

4 side 4 av 12 Anne-Brit Fenner orienterte. I UH-Nettvest brosjyren var det en rekke feil og manglende opplysninger. Jan Oldervoll har kontaktet rektor, som har lovet å ta tak i saken. 3. Oppnevnelse av programsensor for de integrerte lektorutdanningsprogrammene ved Det humanistiske fakultetet Anne-Brit Fenner orienterte. 4. Ny leder av PUHF fra våren 2011 Anne-Brit Fenner orienterte. Fenner skal ha forskningstermin våren 2011 og har derfor ikke mulighet til å fungere som leder dette semesteret. Det må derfor oppnevnes en ny leder for PUHF. Flere personer er spurt om å stille som leder, men alle de spurte har takket nei. Dersom ingen vil stille, må fakultet oppnevne en leder for PUHF. 5. Vararepresentant for fagdidaktiker i tysk, Åsta Haukås Åsta Haukås orienterte. Tor Jan Ropeid vil stille som vararepresentant for Åsta Haukås våren Møte mellom visedekan Jan Oldervoll og fagdidaktikerne på HF fredag 26.november 2010 Fagdidaktikerne ved HF vil gi tilbakemelding til Jan Oldervoll på diskusjonsmodellen. IV Saker S10/34 Representanter til arrangementskomitè - lærerutdanningskonferansen 2011 (vedtakssak) Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning har bedt Det humanistiske fakultet om å oppnevne en representant til arrangementskomiteen for lærerutdanningskonferansen våren Vedtak: Fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, stiller som PUHFs representant fra våren Fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, vil møte for Endre Brunstad høsten S10/35 Reglement om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen (vedtakssak) Reglementet om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB ble sendt fra Lærerutdanningsadministrasjonen (LUA) til de respektive LU ved fakultetene. Behandlingen av reglementet er delegert til PUHF av LUHF. PUHF mottok reglementet med merknader som allerede var gjort av

5 side 5 av 12 Lærerutdanningsutvalget på MatNat. PUHF drøftet om termen Normalt i 2, 2.ledd 1.pkt. må presiseres i setningen: Normalt må en ha et snitt på minst C i de fag som er opptaksgrunnlaget. Dette er et nytt krav i reglementet for opptak, og utvalget diskuterte om et slikt krav var ønskelig. PUHF vurderte det slik at kravet bør bli stående, inkludert det vage begrepet normalt. Da kan opptakskomiteen vurdere kravet i spesielle tilfeller, for eksempel hvis søkertallet er lavt eller ved konkurranse om studieplass. Når det gjelder 7, 1.punkt, er setningen Relevant grad prioriterast uklar. Skal dette bety: Grad i relevant undervisningsfag? Her trengs en klargjøring. Under 7, 2.punkt: Søkere med tre fag rangeres foran søkere med to fag. Ettersom skolen bare krever to undervisningsfag, kan dette ikke stå så høyt på prioriteringslisten. Fag bør erstattes av undervisningsfag. Prioriteringen av punktene i 7 må ha en annen rekkefølge. PUHF foreslår følgende prioriterte rekkefølge og ordlyd: 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad. 2. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår. 3. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak. 4. Søkere med tre undervisningsfag rangeres foran søkere med to fag. Reglementet må språkvaskes. Reglementet er lagt ved som vedlegg til sak 10/35. Merknader fra PUHF er markert med rødt. Vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF støtter forslaget til Reglement om opptak for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen med de merknader som kommer frem i vedlegget pluss følgende endringer: 1) Prioriteringslisten må endres. 2) Dokumentet må språkvaskes. S10/36 Innspill fra pedagogene til ny besøksmodell (vedtakssak) I vedlegg til en mail fra praksiskonsulent Hege Ekeland om førpraksismøter, datert mottok fagdidaktikerne følgende informasjon om ny besøksmodell i praksis for PPU-studenter på 2.semester:

6 side 6 av 12 Utprøving av ny modell for kontakt med praksisfeltet Pedagogane i lærarutdanninga har etter fleire evalueringar komme fram til at vi ynskjer ein ny modell for praksisbesøk av studentar. Didaktikarar rettleier i fag, ei oppgave som blir godt ivareteken. Våre oppgaver er av ein annan karakter. Vi ser m.a. eit behov for meir stabile relasjonar mellom skular og rettleiarar på den eine sida, og oss som lærarutdannarar (fagdidaktikararar og pedagogar) på den andre. Dette behovet blir ikkje godt nok dekka av dagens ordning. Slik modellen blir praktisert i dag, er det sterkt fokus på oppfølging av den enkelte student. Dette er svært viktig. Det er samstundes tilfeldig kven fra UiB som til eikvar tid besøkjer studenten noko som igjen kan bidra til ulik oppfølging og dårleg kvaltetssikring. Gjennom tre år med veilederutdanning har mange nye lærarar fått kompetanse som rettleiarar og lærarutdannarar. Partnerskuleprosjektet har ført til tettare og meir systematisk kontakt mellom lærarutdanninga og skulane. Dette er tiltak me ynskjer å byggja vidare på. I ein framtidig modell for pedagogane si rolle i praksisfeltet, ynskjer vi å flytte fokuset vårt frå berre å gjelde enkeltstudentar til også å gjelde systematisk oppfølging og kontakt med rettleiarar, koordinatorar og skular. Vi ser for oss ein modell der vi framleis besøkjer den enkelte studenten i klasserommet med fokus på t.d. kommunikasjon og klasseleiing slik vi har gjort så langt. I tillegg ynskjer vi å styrke relasjonen til dei samme skulane over tid. Målet er at vi gjennom å styrke rettleiarane si rolle som lærarutdannarar og ved at skulane får ein tettare relasjon til UiB skal bidra til auka kvalitetssikring for den enkelte student. I vårsemesteret prøvde pedagogar i samarbeid med administrasjonen ut eit tilbod om kurs for rettleiarar som vi kalla minikurs. Dette var eit kurstilbod på tre timar som kom i tillegg til det tradisjonelle førpraksismøtet. Det vart gjennomført to kursettermiddagar som var fullteikna med til saman ca 40 deltakarar. Kurset fekk svært god evaluering. Konkret ynskjer vi hausten 2010 å tilby dette kurset til rettleiarar som skal ha studentar på vidaregåande skule. PEDA 102 består av ca. 30 studentar fordelt på to seminargrupper. Tre pedagogar er involvert i arbeidet med studentane på desse to gruppene. Desse studentane skal fordelast på 12 vidaregåande skular i haustsemesteret. Ein pedagog gir tilbod om miniveilederkurs for 3-4 skular. Vi ynskjer at dette kurset skal bli ei vidareføring av førpraksismøtet. Det vil seia at rettleiarane i forlenginga av kurset, møter fagdidaktikarar slik ein tidlegare har gjort. Vidare vil pedagogen følgja opp dei samme skulane med praksisbesøk slik det er beskrive i modellen nedanfor. Minikurs Vi foreslår følgjande modell: : Minikurs for rettleiarar : Fagdidaktiske grupper Studentane får tidleg kontakt med rettleiarane og møter desse ute på skulane. Skulebesøk Den samme pedagogen vil i praksisperioden tilbringe ein dag med møte og klasseromsbesøk på nokre av desse skulane.

7 side 7 av 12 Start på dagen I løpet av skuledagen Etter skuletid Samle studentane Besøke studentar i klasseromet Samle rettleiarar og studentar Dette er ein modell pedagogane ev. ynskjer å bruka også på PEDA 101 etter ei evaluering i haust Denne nye modellen var ikke på noe tidspunkt drøftet med fagdidaktikerne. Forslaget har heller ikke vært behandlet i Praksisutvalget. Modellen skapte problemer for fagdidaktikernes praksisbesøk. Vedtak: PUHF synes det er positivt at man prøver ut nye modeller for å bedre samarbeidet med praksisskolene. Samtidig beklager utvalget at pedagogene vedtar en ny praksismodell uten å involvere fagdidaktikerne eller gi informasjon om dette underveis i planleggingen. PUHF kan heller ikke se av informasjonsskrivet at Praksisutvalget har vært med i utarbeidelsen av den nye modellen. I dette semesteret har den nye modellen skapt problemer for fagdidaktikernes besøk på en av praksisskolene fordi studenten fikk to besøk i samme fag. Dette reagerte skolens veileder på. PUHF synes det er spesielt beklagelig at det gjennomføres en ny modell for praksisbesøk når Programstyret på oppfordring fra PUHF har vedtatt å opprette et utvalg som skal se på prinsipper for utplassering og besøk i praksis. Disse sakene burde vært behandlet i sammenheng. Endringer i studentenes praksis som får konsekvenser for alle involverte parter, bør behandles av Praksisutvalget hvor både pedagoger og fagdidaktikere er representert. Vedtaket sendes til Programstyret. S10/37 Invitasjon til UH-sektoren om deltakelse i Noles-nettverket (vedtakssak) I innkallingen stod det at fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, deltar i Noles-nettverket for UiB. Endre Brunstad er tidligere foreslått som deltaker fra UIB til Noles-nettverket, men ikke offisielt oppnevnt. Fagdidaktiker i tysk, Åsta Haukås, ønsker å stille som den andre representanten fra UiB. Det ble stilt spørsmål om vararepresentanter, men det er eventuelt Nolesnettverket som må avgjøre dette. Vedtak 1: Programutvalget for lærerutdanning ved HF foreslår Endre Brunstad fra

8 side 8 av 12 Institutt for lingvistiske, litterærere og estetiske studier, som UiBs medlem av Noles etter Laila Aase. Denne representanten skal være fra norskmiljøet. Vedtak 2: Åsta Haukås fra Institutt for fremmedspråk foreslås som UiBs andre medlem av Noles. V EVENTUELT Det var to eventueltsaker. i) Brosjyrer på MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO Det ble reist spørsmål ved om det var ønskelig at undertittelen Kvalifikasjoner ble endret til Kva kan du bli? i brosjyrene til MAH-LÆFR og MAHF-LÆNO, slik at brosjyrene er i tråd med resten av brosjyrene fra HF. Kva kan du bli? er tydeligere og appellerer lettere til studenter. Undertittelen ble derfor endret til Kva kan du bli?. Til nå har det stått følgende under Tilrådde forkunnskapar i brosjyren til MAHF-LÆFR: Kunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3 med godt resultat, og i fransk eller tysk tilsvarende nivå 2. I brosjyrene til de andre studieprogrammene hvor fremmedspråk er et av alternativene studentene kan velge som for eksempel Årsstudium i humanistisk informatikk, står det: Framandspråk: Eit studium i engelsk, fransk, spansk eller tysk krev gode forkunnskapar i språket. Viktig: Studentar utan nødvendige forkunnskapar i desse språkfaga må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet. PUHF ønsker at følgjande skal stå i brosjyra til MAHF-LÆFR under Tilrådde forkunnskapar : Kunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3 med godt resultat, og i fransk eller tysk tilsvarende nivå 2. Studentar utan nødvendige forkunnskapar i desse språkfaga må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet. Eit tredje punkt var at det både i brosjyren til MAHF-LÆFR og i brosjyren MAHF-LÆNO under opptakskrav står ALMLÆR. Dette må endres til LÆRER i brosjyrene ettersom UiB ikke har allmennlærerutdanning. ii) Dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 Brev fra Det humanistiske fakultet datert vedrørende dimensjonering av opptak til PPU høsten 2011 og våren 2012 er sendt til instituttene. Tallene som er oppgitt for vår 2011 er ikke korrekte. Leder av PUHF, Anne- Brit Fenner, vil følge opp denne saken. Anne-Brit Fenner

9 side 9 av 12 Elisabeth Aase Sæther S11/1 Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF (vedtakssak) Leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF, Anne-Brit Fenner, og sekretær for PUHF, Elisabeth Aase Sæther, har utarbeidet et forslag til semesterrapport fra PUHF for høsten Denne rapporten vil bli ettersendt, slik at medlemmene i PUHF kan komme med innspill før rapporten oversendes Lærerutdanningsutvalget ved HF. Utkast til semesterrapport for høsten 2010 fra PUHF vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Rapporten oversendes til Lærerutdanningsutvalget ved HF med de justeringer som eventuelt kommer frem under møtet. 11/2 Programsamling for integrert lektorutdanning våren 2011 (vedtakssak) Hvert vårsemester blir det arrangert programsamling for integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet. Våren 2010 var det bare 14 studenter som møtte opp på Programsamlingen ved HF. Oppmøtet var imidlertid bedre høsten 2010 da studentene som går på lektorutdanningen ved HF og adjunkt- og lektorutdanningen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet arrangerte en felles programsamling. På denne bakgrunn blir det stilt spørsmål ved om det også våren 2011 kunne være ønskelig med en felles Programsamling. Forslag til vedtak: På bakgrunn av positive erfaringer fra høsten 2010 anbefaler PUHF at det blir tatt initiativ til felles programsamling også våren 2011.

10 side 10 av 12 11/3 Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning (vedtakssak) Frafallsanalyse i adjunkt- og lektorutdanning har blitt utarbeidet av forskningsassistent Kristian Mjåland ved Uni Rokkansenteret. Bakgrunnen for undersøkelsen var å få kartlagt grunnen til frafall på adjunkt- og lektorutdanningen, slik at best mulige tiltak kan sette i verk for å minske frafallet og styrke utdanningen. Det er Programstyret for lærerutdanningen som har hatt et overordnet ansvar for undersøkelsen. Rapporten: Frafall ved den integrerte lektor- og adjunktutdanningen ved UiB er lagt ved som et eget vedlegg. Forslag til vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF tar frafallsrapporten til etterretning og vil komme tilbake til rapporten senere i semesteret. 11/4 Nytt medlem til Programutvalget for lærerutdanning ved HF våren 2011 (vedtakssak) Fagdidaktiker i engelsk, Anne-Brit Fenner, har forskningstermin våren Fagdidaktiker i norsk, Heming Gujord har påtatt seg vervet som leder i PUHF våren 2011 inntil Fenner er tilbake fra forskningspermisjonen. Ettersom Heming Gujord er leder PUHF våren 2011 må det oppnevnes en ny representant til PUHF for våren Forslag til vedtak: Programutvalget for lærerutdanning ved HF ber om at Det humanistiske fakultet oppnevner en ny representant til PUHF.

11 side 11 av 12 11/5 Forslag til nedlegging Lærerutdanningsutvalget ved HF (vedtakssak) På neste fakultetsstyremøte vil det bli foreslått nedlegging av Lærerutdanningsutvalget ved HF. Forslaget har sin bakgrunn i oppretting av studiestyret ved fakultetet, se Fakultetsstyresaker ved Humanistiske fakultet 86/10 og 95/10 fra henholdsvis og som er lagt ved i et eget vedlegg. I oppfølging av sak 86/10 er det utarbeidet følgende forslag til sammensetning av studiestyret og til et mer detaljert mandat i sak 95/10: Studiestyret skal utnevnes av fakultetstyret og ledes av visedekan for utdanning. Studiestyret er ment både som avlastning for fakultetsstyret i studiesaker, og som et forum hvor instituttene kan vurdere sin praksis og sine studietilbud i fakultetssammenheng. Det er undervisningskoordinatorene og studielederne ved instituttene som gjennom sine verv og stillinger har den beste oversikten over studietilbud og praksis ved instituttene. Det er derfor undervisningskoordinatorene som foreslås som instituttenes representanter i studiestyret med studielederne som vara. Deres erfaring anses som nødvendig for å kunne vurdere fakultetets totale tilbud og praksis. Alle instituttene ved fakultetet er på forskjellig vis involvert i lærerutdanningen. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Institutt for fremmedspråk og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap er involvert i den integrerte adjunkt- og lektorutdanningen og har i tillegg fagdidaktisk tilbud på praktisk pedagogisk utdanning. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og Griegakademiet Institutt for musikk har fagdidaktikk på praktisk pedagogisk utdanning. Det foreslås derfor at leder i programutvalget for lærerutdanningen ved HF er representert i studiestyret i tillegg til undervisningskoordinatorene. Studiesjef ved fakultetet foreslås som sekretær og referater fra møtene skal fremlegges for fakultetsstyret. Det foreslås videre at det oppnevnes to studentrepresentanter. Når det gjelder mandatet for studiestyret vises det særlig til punktet om koordinering av oppfølging og justeringer i studieplaner og program. Et studiestyre sammensatt i tråd med forslaget ovenfor vil ha god oversikt over fakultetets totale studietilbud og derved ha den nødvendige kompetanse for å vurdere justeringer i studietilbud og emnebeskrivelser. For å sikre at rapportene fra programsensorene ved de ulike programmene blir brukt best mulig foreslås det at studiestyret blir rapporteringsorgan for programsensorene. Disse rapportene er viktige både for institutt og fakultet bl.a. i arbeidet med å sikre høy kvalitet på fakultetets utdanningstilbud. Studiestyrets ansvar for utdanningsdelen av forskerutdanningen vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

12 side 12 av 12 Følgende vedtak ble fattet i sak 95/10: vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner sammensetning og mandat for studiestyre for fakultetet i samsvar med framlagte forslag. Lærerutdanningen vil bli representert i studiestyret ved at leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF er medlem og administrativ koordinator er varamedlem i studiestyret. Visedekan for utdanning, Jan Oldervoll er leder for studiestyret. Forslag til vedtak: PUHF har forståelse for at Lærerutdanningsutvalget ved HF foreslås nedlagt i sin nåværende funksjon med få møter. Opprettelsen av et studiestyre, der undervisningskoordinatorene fra ulike institutter er representert sammen med leder for PUHF under ledelse av visedekan for utdanning, kan være et godt tiltak for å fremme kommunikasjon og reell integrasjon av fagdidaktikk og studiefag på HF. PUHF tar til etterretning at studiestyret blir rapporteringsorgan for programsensorene. 11/6 Møtedatoer for PUHF vår 2011 Medlemmene av PUHF tar med seg almanakkene til møtet 3. februar 2011, slik at en kan fastsette møtedatoer for PUHF våren Forslag til vedtak:

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning.

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning. UNDERVISNINGSREGNSKAPET VED IF Undervisningsregnskapet brukes for å ivareta forskningstid for den enkelte, for å oppnå en rettferdig fordeling mellom de ansatte og for å dimensjonere undervisningen i fagene.

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk 10.01.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 16. januar 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom N, Sydneshaugen skole

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN Til stede: Navn Atle Kristiansen Institusjon Universitetet i Bergen Kari Tenfjord - " - Liv Andlem Harnæs Universitetet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT:

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 28.8.08 Det innkalles med dette til møte i Fakultetsstyret på torsdag 28.8.08, kl. 8:30 på Fjordslottet Hotell og Bad. Eventuelle

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 176 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møtereferat FUL 24.01.08

Møtereferat FUL 24.01.08 1 av 7 Studieavdelingen Møtereferat FUL 24.01.08 Til stede: -FUL-repr.; Per Ramberg, Annlaug Bjørnøs, Olav Fagerlid, Anne Borg, Kari Hag, Bjørn Rist, Helge Bjørn Bæverfjord, Anne Cecilie Haugstvedt, Håvard

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

-Helge Bjørn Bæverfjord (rektor v/ Melhus vgs-sør-trøndelag fylkeskommune, -ekstern representant).

-Helge Bjørn Bæverfjord (rektor v/ Melhus vgs-sør-trøndelag fylkeskommune, -ekstern representant). 1 av 7 Studieavdelingen Møtereferat Til stede: -FUL-repr.: -Utvalgsleder Per J. Ramberg (faglig leder ved PLU v/ SVT). -Annlaug Bjørnøs (prodekan for rundervisning ved HF). -Olav Fagerlid (prodekan for

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY).

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY). UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 7 2015 Tidspunkt: 13. november 2015, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer