Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsplan for kommunale bygg"

Transkript

1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2012

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Arealoversikt...5 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Eksisterende vedlikeholdsbudsjett:...7 Kommunehuset...8 Dønna omsorgssenter...10 Dønna barne- og ungdomsskole...12 Løkta oppvekstsenter...14 Bjørn skole...15 Nord-Dønna skole...16 Snekkevik skole...17 Dønnes barnehage...18 Solfjellsjøen barnehage...19 Kommunelageret...20 Ambulansestasjonen Bjørn...21 Olfoten renseanlegg...22 Ungbo Bjørn...23 Bollhaugen øst...24 Skjøråsen...25 Presteboligen...26 Krunslett (gamle tannklinikk)...27 Dønnahallen...28

3 3 Innledning Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. På sikt skal også alle utearealer i tilknytning til bygningseiendommer registreres og legges inn i planen. Det samme gjelder lekeapparater og andre installasjoner på leke- og uteområder. En del registrering av utearealer mv. mangler. Det forventes en mer komplett utgave ved neste rullering av vedlikeholdsplanen i Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca m 2, dette inkluderer bygningsmassen til Dønna boligstiftelse Grøntarealet som klippes sommerstid er på ca m2. Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i kommunen. Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for og synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før omfanget blir for stort. Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. juli, slik at eventuelle endringer og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen. Det har også vært et poeng å lage en kortfattet plan som ikke går for langt ned i dybden. Planen inneholder en kort tilstandsrapport på hvert enkelt bygg hvor de tekniske anleggene er vurdert i tillegg til bygget innvendig og utvendig Dagfinn Ness Andreassen Avd. ing Teknisk drift

4 Målsetning for plan for vedlikehold, drift og tilsyn ved kommunale bygg Dønna kommune har i dag en betydelig eiendomsmasse som er beskrevet nærmere under. Disse bygningene representerer verdier vi igjennom et godt vedlikehold ønsker å bevare eller øke. Dette krever at vi budsjetterer med vedlikeholdsmidler som setter oss i stand til å unngå å akkumulere et etterslep på oppgaver tilknyttet vedlikeholdet. Dette er dessverre ikke tilfelle verken hos Dønna kommune eller de fleste andre kommuner i Norge. Vi har over flere år har bygget opp et etterslep som har resultert i at bygningene har tapt seg i verdi og vi må gjøre større tiltak for å kompensere for dette. Driftsbudsjettet inneholder midler avsatt til drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Den største delen av disse midlene går til drift og lite til vedlikehold. Kostnader tilknyttet drift er: Faste oppgaver som skjer med gjentatte intervaller (eksempeler på oppgaver) o Tilsyn med oppfølgende vedlikehold av tekniske installasjoner. (Brannalarmanlegg, heisanlegg, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, gassanlegg osv.) o Gressklipping o Snøfjerning o Bassengkontroll Akutte reparasjoner o Knuste vinduer, vannlekkasjer, skifte lås, reparere taknedløp osv. Kostnader tilknyttet vedlikehold er: (Planen omfatter denne delen) Planlagte oppgaver som har intervaller ut over 1 år. o Skifte yttertak, male yttervegger, bytte vinduer, skifte kjøkkeninnredning osv. Arbeidsoppgaver til vaktmestere (3,5 stillinger (4 personer)): Vaktmesterne brukes i dag rundt om på alle bygg etter behov, ambulerende. To brukes i hovedsak på byggene fra Glein og nordover mens de øvrige to brukes i hovedsak fra Solfjellsjøen og sørover. De to største byggene, Dønna omsorgsenter og Dønna barne- og ungdomsskole har daglige driftsoppgaver. De siste årene har det vært gjort store kutt på vaktmestere og i dag er de fleste arbeidsoppgaver tilknyttet drift og lite til vedlikehold. Der det før var tid til å planlegge og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver er det i dag begrenset tid til dette. Organisering av eiendomsforvaltningen i Dønna kommune Eiendomsforvaltningsutvalget (NOU 2004:22) tar til ordet for at organiseringen bør ta utgangspunkt i rollene eier, forvalter og bruker. Den mest vanlige modellen for kommunale bygninger er at kommunestyret ivaretar eierrollen, bygg- og eiendomskontoret står for forvaltningsrollen og de enkelte fagetatene som skole, helse, barnehage osv står for brukerrollen for sine respektive bygninger. Men de tre rollene er ofte dårlig definert og da er ikke ansvaret som følger med konkretisert. Det bør lages formelle avtaler som beskriver de rettigheter og de plikter rollene innebærer. I Dønna kommune er organiseringen av eiendomsforvaltningen ikke definert, men det er nedsatt et utvalg som skal vurdere dette nærmere. Uavhengig av hva man kommer fram til i denne vurderingen er periodiske vedlikeholdsplaner et viktig redskap for å utnytte ressursene best mulig. Vi må ha på plass en god plan over det vedlikeholdet som skal gjennomføres på bygningsmassen i en definert periode. 4

5 5 Arealoversikt Nr. Bygning Bruttoareal i m 2 : 1 Kommunehuset Dønna omsorgssenter (DOS) Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Bjørn skole Nord-Dønna skole (lokaler ungdomsklubb) Snekkevik skole (museum?) Dønnes barnehage Solfjellsjøen barnehage Kommunelageret Ambulansestasjonen Bjørn Olfoten renseanlegg Ungbo Bjørn Bollhaugen øst Skjøråsen Presteboligen Krunslett (gamle tannklinikk) Dønnahallen Totalt bruttoareal for kommunale bygg 15129

6 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Godkjente investeringer i økonomiplan : 6 Type bygg og anlegg: : Skole: Bygging av Dønnahallen Skole: Ekstra vedlikehold DBU 100 DOS: Nytt ventilasjonssystem 1200 DOS: Utskifting oljefyr 1500 DOS: Takheiser skjerma avd 100 DOS: Utskifting tørketrommel 100 Hovedplan vedlikehold Kommunehus: Ombygging servicekon. 200 Uteanlegg: Innkjøp gressklipper 80 Løkta oppvekstsenter: Alarmanlegg 75 Samlet sum kr: Forslag til nye investering som ikke ble tatt inn i vedtatt økonomiplan: Type bygg og anlegg: DBU: Kulturbygg DOS. Bygging carport 250 Bygging av carport til kommunebussen. DBU: Opprusting kjøkken 100 Opprusting av kjøkken tilknyttet gymsal. Ambulansestasjon: Ny garasje Politiet ønsker en langsiktig leieavtale for garasjebygget DOS: Oppgradering sykehjem Uteanlegg: Oppsett ballnett 80 Beskyttelse av biler og bygninger i begge ender av bane Kommunehus: Nytt kjøkken 50 Opprusting av kjøkkenet på kantina Kommunehus: Nytt låsesystem 250 Uskifting av låsesystem på kommunehuset. Kommunehus: Solskjerming 150 Solskjerming av vinduer mot sør pga dårlig inneklima Kommunelager: Utbygging 100 Utvidelse av snekkerverksted Samlet sum kr:

7 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett: Type bygg og anlegg: : 6009 Utleieboliger Omsorgsboliger Skole Barnehage Administrasjonsbygg Omsorgsenter Ambulansestasjon Kommunelager Andre bygg/uteanlegg Snekkevik, u-klubb, Breivika Samlet sum kr Hovedplantiltak oppsummert: Type bygg og anlegg: : Kommunehus Dønna omsorgsenter 100 Dønna b-/u-skole 50 Bjørn skole Dønnes barnehage 50 Solfjellsjøen barnehage 50 Kommunelageret 50 Ambulansestasjon 50 Olfoten renseanlegg 50 Ungbo Bjørn 50 Bollhaugen øst 75 Presteboligen 100 Samlet sum kr : I tabellen over er det summert opp de ulike tiltakene som er lagt inn i hovedplan vedlikehold bygg for kommende periode. De ulike byggene er gjennomgått under og der går det nærmere frem hva som ligger i de ulike tiltakene.

8 8 Kommunehuset Adresse: Solfjellsjøen Gbnr. 29 Bruksnr. 9/22 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 1954 Areal: 2139 Tilstand bygning: God Areal utområde/lekeplass: Areal: 400 Grøntområde som klippes Utleie: Dønna legekontor Utleie: NAV Ombygging servicekontor: 200 Vedtatt budsjett 2012 Ekstraordinær vedlikehold: Utvendig maling av bygget: 100 Hovedplantiltak Solskjerming vinduer sørvegg 150 foreslått investering Nytt låsesystem 250 foreslått investering Nytt kjøkken kantine 50 foreslått investering Renovering kommunestyresal 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

9 Bygget har 2 ventilasjonsanlegg som er relativt nye. Begge anleggene har årlig tilsyn/vedlikehold. I den gamle fløyen (teknisk/landbruk/økonomi/barnevern) er det kun mekanisk utrekk av luft. Heisanlegg: Bygget har en stolheis som har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg som kun varsler internt på bygget. Bygget har ikke innbruddsalarm med unntak av legekontoret. Varmeanlegg: Bygget har elektrisk oppvarming. 9 Bygningen er i god stand og det er gjort renovering i mange omganger. Det ble i forbindelse med tiltakspakken i 2009 byttet tak over deler av bygget samtidig som alle gamle vinduer ble byttet ut. Men det gjenstår ennå en del nødvendig renovering både utvendig og innvendig. Utvendig er det behov for oppmaling. Av hele bygget og på sikt må tak over den gamle delen skiftes ut. Veggen mot sør mangler ytre solskjerming noe som gir et dårlig inneklima halve året. De rom som har vinduer på denne siden har problemer med høye temperaturer. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

10 10 Dønna omsorgssenter Adresse: Glein Gbnr. 14 Bruksnr. 77/79 Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1977 Areal: 2504 Tilstand bygning: God Areal utområde/lekeplass: 1977 Areal: 1200 Areal som klippes Takheiser skjerma avdeling 80 Vedtatt i budsjett 2012 Utskifting dører etter pålegg branntilsyn 50 Vedlikehold 2012 Utskifting vinduer kjøkken 25 Vedlikehold 2012 Utskifting av oljekjele 1500 Ligger i vedtatt økonomipl, Nytt ventilasjonsanlegg 1200 Ligger i vedtatt økonomipl, Oppmaling utvendig 100 Hovedplantiltak Bygging av carport 250 foreslått investering Somatisk avdeling. Omfattende oppussing eller nybygg. Omfattende tiltak som må utredes foreslått investering. Utvidelse av sprinkleranlegg Vannledninger/drenering Renovering elektrisk anlegg Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Må utredes nærmere Må utredes nærmere Må utredes nærmere Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

11 Bygget har to ventilasjonsanlegg. Det ene anlegget er helt nedslitt og må byttes ut mens det andre anlegget har god standard. Begge anleggene har årlig tilsyn/vedlikehold. Heisanlegg: Det er tre heisanlegg på omsorgsenteret. To av de er personheiser mens den tredje er en vareheis. Alle tre heisene har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg med overføring 110-sentralen. Nei Varmeanlegg: Bygget har oljekjel og elektrisk oppvarming. Oljekjelen må byttes og ny varmekilde må installeres. Det er lagt inn tiltak på denne i økonomiplanen for Sykehjemmet er i generelt i god stand og det har vært brukt mye vaktmesterressurs i forhold til de andre byggene. Dette har gjort at man klarer så noenlunde å holde tritt med vedlikeholdsbehovet, men også her ser vi at de budsjetterte vedlikeholdsmidlene ikke strekker til. 11 Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

12 12 Dønna barne- og ungdomsskole Adresse: Solfjellsjøen Gbnr. 29 Bruksnr. 12 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 19 Areal: 4149 Tilstand: god/middels Tilbygg, Småskoletrinn 1997 Areal: God Tilbygg, nytt bygg mellomtrinn 2010 Areal: 600 God Areal uteområde/lekeplass: Areal: 1500 Areal som klippes Ekstra vedlikehold DBU 100 Vedtatt budsjett 2012 Oppmaling av småskolen 50 Hovedplantiltak Opprusting kjøkken gymsal 100 foreslått investering Restaurering kulturbygg foreslått investering Eksisterende Vedlikeholdsbudsjett: Gjelder samlet for skolene uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

13 Det er 7 ventilasjonsanlegg på skolen. 6 av disse anleggene er i drift og har årlig tilsyn/vedlikehold. Det siste anlegget tilhører den gamle delen som i dag ikke benyttes til undervisning og er ikke god stand. De øvrige anleggene er alle i god stand. Disse 6 anleggene skal kobles sammen med et felles styringsanlegg (SDanlegg). Heis: Det er 3 heiser ved skolen. Disse har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannanlegget som har overføring til 110-sentralen? SD-anlegg: Ja, det er to SD-anlegg i drift på skolen. Ett tilknyttet ventilasjon og ett tilknyttet styring av pelletskjelen. 13 Varmeanlegg: Bygget har pelletsfyr og elektrisk oppvarming. Skolen består av flere bygg og disse har ulike standard. Småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen er i god stand. Disse er alle relativt nye eller nylig totalrenovert. Den gamleste delen som også inkluderer gymsal og svømmehall er i dårlig forfatning. For denne delen ligger den inne flere tiltak foreslått i investringsbudsjettet/økonomiplanen. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

14 14 Løkta oppvekstsenter Adresse: Kopardal Gbnr. 17 Bruksnr. 18 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 800 Tilstand: god Tilbygg barnehage: Areal uteområde/lekeplass: Areal: 1200 Areal som klippes Nytt brannvarslingsanlegg 75 Vedtatt budsjett 2012 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for skolene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Bygget har et ventilasjonsanlegg men det er ikke i bruk. Man har på Løkta valgt å ventilere bygningen på gammelmåten med å åpne/lukke vinduer ved behov. Brannalarmanlegg: Skolen har ett anlegg og barnehagen har ett. Disse kommuniserer ikke sammen og her må det gjøres en del utskiftninger for å få det til. Det er laget investeringstiltak på dette som er forslått i budsjett for Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. Løkta oppvekstsenter har hatt et godt vedlikehold frem til nedskjæringer på vaktmestersiden i 2010/11. Barnehagedelen er i tillegg helt ny. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

15 15 Bjørn skole Gbnr. 50 Bruksnr. 71 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 797 Tilstand bygning: middels Areal uteområde/lekeplass Areal: 650 Grøntareal som klippes Utleie: Bjørn Montessorriskole Investeringer: Oppmaling utvendig, skifte takrenner 50 Hovedplantiltak Utskifting av vinduer/ytterdører Solskjerming av bygget mot øst Innvendig oppussing: Maling av vegger, sliping og lakking av gulv gymsal osv Utbedring uteområde 100Hovedplantiltak Ikke prioritert Ikke prioritert Ikke prioritert Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for skolene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Bygget har ett ventilasjonsanlegg. Dette anlegget har årlig tilsyn/vedlikehold. Det er et gammelt anlegg men det er i god stand. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg internt på bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Skolen begynner å bære preg av at det har vært manglende vedlikehold. Bygger har behov for utvendig maling på vegger og vinduene begynner å bli dårlige. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

16 16 Nord-Dønna skole Gbnr. 11 Bruksnr. 49 Adresse: Dønnes Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 254 Tilstand bygning: Dårlig Areal utområde/lekeplass: Areal: 250 Grøntareal som klippes Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Brannalarmanlegg: Det er noen brannmeldere i bygget men disse er ikke sammenkoblet. Varmeanlegg: Skolen har kun elektrisk oppvarming. Dette bygget er i dårlig forfatning, tilbyget mot nord må rives da det er råteskade i dette. Skolen er nedlagt for mange år siden og da ble samtidig alle driftsmidler fjernet på budsjettet. Skolen brukes nå som ungdomssklubb uten at det er bevilget driftsmidler til dette bygget. Det betyr at strøm, kommunale avgifter og vedlikeholdsutgifter blir belastet Drift skole. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden. Det er heller ikke avsatt andre driftsmidler til denne eiendommen.

17 17 Snekkevik skole Gbnr. 11 Bruksnr. 45/152 Adresse: Snekkervik Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 186 Tilstand bygning: Middels Areal uteområde/lekeplass: Areal: 700 Areal som klippes Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Nei Brannalarmanlegg: Det er brannmeldere i bygget. Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming og vedfyring. Bygninger: Dette er Nordlands eldste skolebygning og fungerer i dag delvis som museum men brukes lite. Det har vært gjort renovering og vedlikehold i regi av Frivillighetssentralen de siste årene. Dønna kommune har lite utgifter med bygningsvedlikehold på Snekkevik men har strømkostnader for bygget og står for den utvendige klippingen. Det siste året er det ferdigstilt en skulptur i forbindelse med Skulpturlandskap Nordland på kommunenes eiendom i Snekkevik. Dette medfører at man kan se for seg en økende trafikk opp til området. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden. Det er heller ikke avsatt andre driftsmidler til denne eiendommen.

18 18 Dønnes barnehage Gbnr. 11 Bruksnr.36 Festenr.: 1 Adresse: Dønnes Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 100 Tilstand bygning: god Areal uteområde/lekeplass: Areal: 400 Grøntareal som klippes Oppmaling 50Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Gjelder samlet for barnehagene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg på bygget, dette fungere og har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Det er brannanlegg i bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen er i god stand men har behov for utvendig maling. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

19 19 Solfjellsjøen barnehage Gbnr. 29 Bruksnr. 42 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 365 Tilstand bygning: middels Areal utområde/lekeplass: Areal: 500 Grøntareal som klippes Utskifting av vinduer 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for barnehage Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg som har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg uten varsling til 110. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen er slitt og i middels forfatning. Vinduene i bygget er dårlige og må skiftes ut. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

20 20 Kommunelageret Gbnr. 36 Bruksnr. 9 Adresse: Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 260 Tilstand bygning: middels Areal utområde/lekeplass: Areal: Tilbygg 1: Areal: 85 Tilbygg 2: Areal: 68 Utbygging av snekkerverksted 100 foreslått investering Utvendig maling, skifting dør/vindu sør 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg som har årlig tilsyn/vedlikehold Brannalarmanlegg: Det er brannmeldere i bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. Bygningen inneholder kommunelageret til kommunen og Dønna brannstasjon. Bygget er i rimelig god tilstand men lager- og verkstedlokalene er små og lite hensiktmessig for dagens drift. Det er behov for utvendig maling av hele bygget og utskifting av dør og vinduer mot sør. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

21 21 Ambulansestasjonen Bjørn Gbnr. 50 Bruksnr. 126 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 2008 Areal: 244 Tilstand bygning: God Ambulansestasjon: Areal: 167 Garasje: Areal: 77 Uteområde: Areal: Areal som klippes : Bygging av garasje 2500 foreslått investering Utvendig maling 50Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Ved uforutsett vedlikehold på uforutsette hendelser mv eiendomsforvaltningen, kan 31 Det er ett ventilasjonsanlegg i bygget. Brannalarmanlegg: Det er internt brannanlegg på bygget. Nei SD-anlegg: Det er ett SD-anlegg på bygget, men dette styrer overvåking av kaianlegget og Bjørn vannmagasin og har ikke noen funksjon for selve bygget. Oppvarming: Elektrisk oppvarming Bygning er ny og er i god stand. Vedlikeholdsbudsjettet vil være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger innen planperioden.

22 22 Olfoten renseanlegg Gbnr. 38 Bruksnr. 17 Adresse: Olfoten Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 108 Tilstand bygning: Middels Uteareal: Areal: 100 Areal som klippes : Ekstraordinær vedlikehold Maling av bygget utvendig 50 Hovedplantiltak Opprusting uteområde 25 Ordinært vedlikehold Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Ligger under vedlikehold vannverk. Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannalarmanlegg: SD-anlegg: Ja, det er et SD-anlegg som styrer vannanlegget. Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen inneholder renseanlegget til Dønna vannverk. Bygningen trenger å males utvendig og uteområdet må opprustes. Det er i dag for lite plass på utsiden av renseanlegget, dette skaper problem ved levering av vannglass og for parkering av større biler. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden

23 23 Ungbo Bjørn Gbnr. 50 Bruksnr. 103 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 1998 Areal: 154 Tilstand bygning: Dårlig Boenhet 1: Areal: 77 Boenhet 2: Areal: 77 Areal utområde/lekeplass: Areal: Utvendig maling 25 Hovedplantiltak Opprydding uteområde 25 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Oppvarming: Elektrisk oppvarming. Boligen har behov for ekstraordinært vedlikehold utvendig. Vegger må males og det er også behov for en opprydding på eiendommen. Fjerning av rusk og rask, skoging og noe forskjønning utendørs. Boligen ligger midt i et boligområde på Bjørn og oppleves som skjemmende. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygning i planperioden.

24 24 Bollhaugen øst Gbnr. 28 Bruksnr.73 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasse: Husleie: Byggeår: 1995 Areal: 164 Tilstand bygning: Middels Boenhet 1: Boenhet 2: Areal uteområde: Investeringer som er vedatt: Utvendig maling/skifte bordkledning 75 Hovedplantiltak Generelt vedlikehold: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Samlet for utleiebolig uforutsette hendelser mv Brannanlegg: Ja. Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Oppvarming: Elektrisk oppvarming. Boligen ligger i et boligfelt på Solfjellsjøen og ser trasig ut utvendig, det er behov for behov for maling av vegger og vinduer og noe bordkledning må skiftes ut. Boligen har en god standard inne. Den ene leiligheten ble malt opp innvendig i Det er behov for litt opprusting av uteområde i 2012 men dette taes over ordinært vedlikehold Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

25 25 Skjøråsen Gbnr. 28 Bruksnr. 80 Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1997 Areal: 220 Tilstand bygning: god Areal utområde: Areal: Boenhet 1: Areal: 110 Boenhet 2: Areal: 110 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Nei Oppvarming: Elektrisk. Dette er en tomannsbolig på Skjøråsen. Boligen er i god stand. Badet i ene leiligheten ble pusset opp i Det er behov for litt opprusting av uteområde i 2012 men dette tas over ordinært vedlikehold Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å gjennomføre normalt vedlikehold av bygninger i planperioden.

26 26 Presteboligen Gbnr. 28 Bruksnr. 24 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1963 Areal: 267 Tilstand bygning: Middels Areal utområde: Areal: Boenhet 1: Boenhet 2: Utvendig maling/skifte takrenner 50 Hovedplantiltak Renovere altan og tilbygg 50 Hovedplantiltak Generelt vedlikeholdsbehov Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Nei Oppvarming: Elektrisk. Denne boligen benyttes som prestebolig. Standard på boligen er middels og det er behov for oppmaling, skifting av takrenner og renovering av altan og tilbygg. Det er oppdaget råteskader på altan og tilbygg så dette må prioriteres å få gjort noe med i Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å gjennomføre normalt vedlikehold av bygninger i planperioden.

27 27 Krunslett (gamle tannklinikk) Gbnr. 29 Bruksnr. 43 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1955 Areal: 404 Tilstand bygning: Dårlig Areal utområde: Areal: 200 Areal som klippes Boenhet 1: Kvistleilighet (uten dusj) Boenhet 2: Leilighet 2. etg Boenhet 3: Leilighet 2. etg Boenhet 4: Leilighet 1. etg Boenhet 5: Hybel 1. etg (uten dusj) Skifte sørvegg + Utvendig maling 100 Ekstraordinært tiltak 2013 Bytte vinduer hele eiendommen 100 Ekstraordinært tiltak 2013 Renovere vaskerom og kjellergang 50 Ekstraordinært tiltak 2013 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Samlet for utleiebolig uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Oppvarming: Elektrisk. Dette er et hybelhus med 3 leiligheter, 3 hybler og fellesareal i kjelleren. Bygningen er i dårlig forfatning og har behov for ekstraordinært vedlikehold. Vinduene er gamle og trekkfulle og må skiftes. Den utvendige kledningen på sørveggen må skiftes og hele bygget må males. Kjelleren trenger renovering på vaskerom og gang. Flislegging og oppmaling av vegger/tak. ene er omfattende og må utredes mer med tanke på budsjett Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å utføre generelt vedlikehold i planperioden

28 28 Dønnahallen Gbnr. 29 Bruksnr. 12 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 2012 Areal: 2000 Tilstand bygning: God Uteareal: Utleielokaler: 350 Investeringer: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Ja. Brannanlegg: Ja. Nei Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Oppvarming: Pellets. Hallen ble ferdigstilt i november Det er innlagt ca ,- til drift av hallen. Dette inkludere også stillingsandeler. Ved neste rullering av planen vil data for hallen være oppdatert. Vedlikeholdsbudsjettet vil være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold av bygningene i planperioden.

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

"Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune 2015 Hovedbudskap Formål med prosjektet Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer