Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsplan for kommunale bygg"

Transkript

1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2012

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Arealoversikt...5 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Eksisterende vedlikeholdsbudsjett:...7 Kommunehuset...8 Dønna omsorgssenter...10 Dønna barne- og ungdomsskole...12 Løkta oppvekstsenter...14 Bjørn skole...15 Nord-Dønna skole...16 Snekkevik skole...17 Dønnes barnehage...18 Solfjellsjøen barnehage...19 Kommunelageret...20 Ambulansestasjonen Bjørn...21 Olfoten renseanlegg...22 Ungbo Bjørn...23 Bollhaugen øst...24 Skjøråsen...25 Presteboligen...26 Krunslett (gamle tannklinikk)...27 Dønnahallen...28

3 3 Innledning Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. På sikt skal også alle utearealer i tilknytning til bygningseiendommer registreres og legges inn i planen. Det samme gjelder lekeapparater og andre installasjoner på leke- og uteområder. En del registrering av utearealer mv. mangler. Det forventes en mer komplett utgave ved neste rullering av vedlikeholdsplanen i Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca m 2, dette inkluderer bygningsmassen til Dønna boligstiftelse Grøntarealet som klippes sommerstid er på ca m2. Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i kommunen. Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for og synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før omfanget blir for stort. Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. juli, slik at eventuelle endringer og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen. Det har også vært et poeng å lage en kortfattet plan som ikke går for langt ned i dybden. Planen inneholder en kort tilstandsrapport på hvert enkelt bygg hvor de tekniske anleggene er vurdert i tillegg til bygget innvendig og utvendig Dagfinn Ness Andreassen Avd. ing Teknisk drift

4 Målsetning for plan for vedlikehold, drift og tilsyn ved kommunale bygg Dønna kommune har i dag en betydelig eiendomsmasse som er beskrevet nærmere under. Disse bygningene representerer verdier vi igjennom et godt vedlikehold ønsker å bevare eller øke. Dette krever at vi budsjetterer med vedlikeholdsmidler som setter oss i stand til å unngå å akkumulere et etterslep på oppgaver tilknyttet vedlikeholdet. Dette er dessverre ikke tilfelle verken hos Dønna kommune eller de fleste andre kommuner i Norge. Vi har over flere år har bygget opp et etterslep som har resultert i at bygningene har tapt seg i verdi og vi må gjøre større tiltak for å kompensere for dette. Driftsbudsjettet inneholder midler avsatt til drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Den største delen av disse midlene går til drift og lite til vedlikehold. Kostnader tilknyttet drift er: Faste oppgaver som skjer med gjentatte intervaller (eksempeler på oppgaver) o Tilsyn med oppfølgende vedlikehold av tekniske installasjoner. (Brannalarmanlegg, heisanlegg, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, gassanlegg osv.) o Gressklipping o Snøfjerning o Bassengkontroll Akutte reparasjoner o Knuste vinduer, vannlekkasjer, skifte lås, reparere taknedløp osv. Kostnader tilknyttet vedlikehold er: (Planen omfatter denne delen) Planlagte oppgaver som har intervaller ut over 1 år. o Skifte yttertak, male yttervegger, bytte vinduer, skifte kjøkkeninnredning osv. Arbeidsoppgaver til vaktmestere (3,5 stillinger (4 personer)): Vaktmesterne brukes i dag rundt om på alle bygg etter behov, ambulerende. To brukes i hovedsak på byggene fra Glein og nordover mens de øvrige to brukes i hovedsak fra Solfjellsjøen og sørover. De to største byggene, Dønna omsorgsenter og Dønna barne- og ungdomsskole har daglige driftsoppgaver. De siste årene har det vært gjort store kutt på vaktmestere og i dag er de fleste arbeidsoppgaver tilknyttet drift og lite til vedlikehold. Der det før var tid til å planlegge og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver er det i dag begrenset tid til dette. Organisering av eiendomsforvaltningen i Dønna kommune Eiendomsforvaltningsutvalget (NOU 2004:22) tar til ordet for at organiseringen bør ta utgangspunkt i rollene eier, forvalter og bruker. Den mest vanlige modellen for kommunale bygninger er at kommunestyret ivaretar eierrollen, bygg- og eiendomskontoret står for forvaltningsrollen og de enkelte fagetatene som skole, helse, barnehage osv står for brukerrollen for sine respektive bygninger. Men de tre rollene er ofte dårlig definert og da er ikke ansvaret som følger med konkretisert. Det bør lages formelle avtaler som beskriver de rettigheter og de plikter rollene innebærer. I Dønna kommune er organiseringen av eiendomsforvaltningen ikke definert, men det er nedsatt et utvalg som skal vurdere dette nærmere. Uavhengig av hva man kommer fram til i denne vurderingen er periodiske vedlikeholdsplaner et viktig redskap for å utnytte ressursene best mulig. Vi må ha på plass en god plan over det vedlikeholdet som skal gjennomføres på bygningsmassen i en definert periode. 4

5 5 Arealoversikt Nr. Bygning Bruttoareal i m 2 : 1 Kommunehuset Dønna omsorgssenter (DOS) Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Bjørn skole Nord-Dønna skole (lokaler ungdomsklubb) Snekkevik skole (museum?) Dønnes barnehage Solfjellsjøen barnehage Kommunelageret Ambulansestasjonen Bjørn Olfoten renseanlegg Ungbo Bjørn Bollhaugen øst Skjøråsen Presteboligen Krunslett (gamle tannklinikk) Dønnahallen Totalt bruttoareal for kommunale bygg 15129

6 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden Godkjente investeringer i økonomiplan : 6 Type bygg og anlegg: : Skole: Bygging av Dønnahallen Skole: Ekstra vedlikehold DBU 100 DOS: Nytt ventilasjonssystem 1200 DOS: Utskifting oljefyr 1500 DOS: Takheiser skjerma avd 100 DOS: Utskifting tørketrommel 100 Hovedplan vedlikehold Kommunehus: Ombygging servicekon. 200 Uteanlegg: Innkjøp gressklipper 80 Løkta oppvekstsenter: Alarmanlegg 75 Samlet sum kr: Forslag til nye investering som ikke ble tatt inn i vedtatt økonomiplan: Type bygg og anlegg: DBU: Kulturbygg DOS. Bygging carport 250 Bygging av carport til kommunebussen. DBU: Opprusting kjøkken 100 Opprusting av kjøkken tilknyttet gymsal. Ambulansestasjon: Ny garasje Politiet ønsker en langsiktig leieavtale for garasjebygget DOS: Oppgradering sykehjem Uteanlegg: Oppsett ballnett 80 Beskyttelse av biler og bygninger i begge ender av bane Kommunehus: Nytt kjøkken 50 Opprusting av kjøkkenet på kantina Kommunehus: Nytt låsesystem 250 Uskifting av låsesystem på kommunehuset. Kommunehus: Solskjerming 150 Solskjerming av vinduer mot sør pga dårlig inneklima Kommunelager: Utbygging 100 Utvidelse av snekkerverksted Samlet sum kr:

7 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett: Type bygg og anlegg: : 6009 Utleieboliger Omsorgsboliger Skole Barnehage Administrasjonsbygg Omsorgsenter Ambulansestasjon Kommunelager Andre bygg/uteanlegg Snekkevik, u-klubb, Breivika Samlet sum kr Hovedplantiltak oppsummert: Type bygg og anlegg: : Kommunehus Dønna omsorgsenter 100 Dønna b-/u-skole 50 Bjørn skole Dønnes barnehage 50 Solfjellsjøen barnehage 50 Kommunelageret 50 Ambulansestasjon 50 Olfoten renseanlegg 50 Ungbo Bjørn 50 Bollhaugen øst 75 Presteboligen 100 Samlet sum kr : I tabellen over er det summert opp de ulike tiltakene som er lagt inn i hovedplan vedlikehold bygg for kommende periode. De ulike byggene er gjennomgått under og der går det nærmere frem hva som ligger i de ulike tiltakene.

8 8 Kommunehuset Adresse: Solfjellsjøen Gbnr. 29 Bruksnr. 9/22 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 1954 Areal: 2139 Tilstand bygning: God Areal utområde/lekeplass: Areal: 400 Grøntområde som klippes Utleie: Dønna legekontor Utleie: NAV Ombygging servicekontor: 200 Vedtatt budsjett 2012 Ekstraordinær vedlikehold: Utvendig maling av bygget: 100 Hovedplantiltak Solskjerming vinduer sørvegg 150 foreslått investering Nytt låsesystem 250 foreslått investering Nytt kjøkken kantine 50 foreslått investering Renovering kommunestyresal 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

9 Bygget har 2 ventilasjonsanlegg som er relativt nye. Begge anleggene har årlig tilsyn/vedlikehold. I den gamle fløyen (teknisk/landbruk/økonomi/barnevern) er det kun mekanisk utrekk av luft. Heisanlegg: Bygget har en stolheis som har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg som kun varsler internt på bygget. Bygget har ikke innbruddsalarm med unntak av legekontoret. Varmeanlegg: Bygget har elektrisk oppvarming. 9 Bygningen er i god stand og det er gjort renovering i mange omganger. Det ble i forbindelse med tiltakspakken i 2009 byttet tak over deler av bygget samtidig som alle gamle vinduer ble byttet ut. Men det gjenstår ennå en del nødvendig renovering både utvendig og innvendig. Utvendig er det behov for oppmaling. Av hele bygget og på sikt må tak over den gamle delen skiftes ut. Veggen mot sør mangler ytre solskjerming noe som gir et dårlig inneklima halve året. De rom som har vinduer på denne siden har problemer med høye temperaturer. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

10 10 Dønna omsorgssenter Adresse: Glein Gbnr. 14 Bruksnr. 77/79 Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1977 Areal: 2504 Tilstand bygning: God Areal utområde/lekeplass: 1977 Areal: 1200 Areal som klippes Takheiser skjerma avdeling 80 Vedtatt i budsjett 2012 Utskifting dører etter pålegg branntilsyn 50 Vedlikehold 2012 Utskifting vinduer kjøkken 25 Vedlikehold 2012 Utskifting av oljekjele 1500 Ligger i vedtatt økonomipl, Nytt ventilasjonsanlegg 1200 Ligger i vedtatt økonomipl, Oppmaling utvendig 100 Hovedplantiltak Bygging av carport 250 foreslått investering Somatisk avdeling. Omfattende oppussing eller nybygg. Omfattende tiltak som må utredes foreslått investering. Utvidelse av sprinkleranlegg Vannledninger/drenering Renovering elektrisk anlegg Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Må utredes nærmere Må utredes nærmere Må utredes nærmere Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

11 Bygget har to ventilasjonsanlegg. Det ene anlegget er helt nedslitt og må byttes ut mens det andre anlegget har god standard. Begge anleggene har årlig tilsyn/vedlikehold. Heisanlegg: Det er tre heisanlegg på omsorgsenteret. To av de er personheiser mens den tredje er en vareheis. Alle tre heisene har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg med overføring 110-sentralen. Nei Varmeanlegg: Bygget har oljekjel og elektrisk oppvarming. Oljekjelen må byttes og ny varmekilde må installeres. Det er lagt inn tiltak på denne i økonomiplanen for Sykehjemmet er i generelt i god stand og det har vært brukt mye vaktmesterressurs i forhold til de andre byggene. Dette har gjort at man klarer så noenlunde å holde tritt med vedlikeholdsbehovet, men også her ser vi at de budsjetterte vedlikeholdsmidlene ikke strekker til. 11 Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

12 12 Dønna barne- og ungdomsskole Adresse: Solfjellsjøen Gbnr. 29 Bruksnr. 12 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 19 Areal: 4149 Tilstand: god/middels Tilbygg, Småskoletrinn 1997 Areal: God Tilbygg, nytt bygg mellomtrinn 2010 Areal: 600 God Areal uteområde/lekeplass: Areal: 1500 Areal som klippes Ekstra vedlikehold DBU 100 Vedtatt budsjett 2012 Oppmaling av småskolen 50 Hovedplantiltak Opprusting kjøkken gymsal 100 foreslått investering Restaurering kulturbygg foreslått investering Eksisterende Vedlikeholdsbudsjett: Gjelder samlet for skolene uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan

13 Det er 7 ventilasjonsanlegg på skolen. 6 av disse anleggene er i drift og har årlig tilsyn/vedlikehold. Det siste anlegget tilhører den gamle delen som i dag ikke benyttes til undervisning og er ikke god stand. De øvrige anleggene er alle i god stand. Disse 6 anleggene skal kobles sammen med et felles styringsanlegg (SDanlegg). Heis: Det er 3 heiser ved skolen. Disse har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannanlegget som har overføring til 110-sentralen? SD-anlegg: Ja, det er to SD-anlegg i drift på skolen. Ett tilknyttet ventilasjon og ett tilknyttet styring av pelletskjelen. 13 Varmeanlegg: Bygget har pelletsfyr og elektrisk oppvarming. Skolen består av flere bygg og disse har ulike standard. Småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen er i god stand. Disse er alle relativt nye eller nylig totalrenovert. Den gamleste delen som også inkluderer gymsal og svømmehall er i dårlig forfatning. For denne delen ligger den inne flere tiltak foreslått i investringsbudsjettet/økonomiplanen. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

14 14 Løkta oppvekstsenter Adresse: Kopardal Gbnr. 17 Bruksnr. 18 Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 800 Tilstand: god Tilbygg barnehage: Areal uteområde/lekeplass: Areal: 1200 Areal som klippes Nytt brannvarslingsanlegg 75 Vedtatt budsjett 2012 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for skolene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Bygget har et ventilasjonsanlegg men det er ikke i bruk. Man har på Løkta valgt å ventilere bygningen på gammelmåten med å åpne/lukke vinduer ved behov. Brannalarmanlegg: Skolen har ett anlegg og barnehagen har ett. Disse kommuniserer ikke sammen og her må det gjøres en del utskiftninger for å få det til. Det er laget investeringstiltak på dette som er forslått i budsjett for Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. Løkta oppvekstsenter har hatt et godt vedlikehold frem til nedskjæringer på vaktmestersiden i 2010/11. Barnehagedelen er i tillegg helt ny. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

15 15 Bjørn skole Gbnr. 50 Bruksnr. 71 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 797 Tilstand bygning: middels Areal uteområde/lekeplass Areal: 650 Grøntareal som klippes Utleie: Bjørn Montessorriskole Investeringer: Oppmaling utvendig, skifte takrenner 50 Hovedplantiltak Utskifting av vinduer/ytterdører Solskjerming av bygget mot øst Innvendig oppussing: Maling av vegger, sliping og lakking av gulv gymsal osv Utbedring uteområde 100Hovedplantiltak Ikke prioritert Ikke prioritert Ikke prioritert Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for skolene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Bygget har ett ventilasjonsanlegg. Dette anlegget har årlig tilsyn/vedlikehold. Det er et gammelt anlegg men det er i god stand. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg internt på bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Skolen begynner å bære preg av at det har vært manglende vedlikehold. Bygger har behov for utvendig maling på vegger og vinduene begynner å bli dårlige. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden.

16 16 Nord-Dønna skole Gbnr. 11 Bruksnr. 49 Adresse: Dønnes Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 254 Tilstand bygning: Dårlig Areal utområde/lekeplass: Areal: 250 Grøntareal som klippes Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Brannalarmanlegg: Det er noen brannmeldere i bygget men disse er ikke sammenkoblet. Varmeanlegg: Skolen har kun elektrisk oppvarming. Dette bygget er i dårlig forfatning, tilbyget mot nord må rives da det er råteskade i dette. Skolen er nedlagt for mange år siden og da ble samtidig alle driftsmidler fjernet på budsjettet. Skolen brukes nå som ungdomssklubb uten at det er bevilget driftsmidler til dette bygget. Det betyr at strøm, kommunale avgifter og vedlikeholdsutgifter blir belastet Drift skole. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden. Det er heller ikke avsatt andre driftsmidler til denne eiendommen.

17 17 Snekkevik skole Gbnr. 11 Bruksnr. 45/152 Adresse: Snekkervik Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 186 Tilstand bygning: Middels Areal uteområde/lekeplass: Areal: 700 Areal som klippes Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Nei Brannalarmanlegg: Det er brannmeldere i bygget. Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming og vedfyring. Bygninger: Dette er Nordlands eldste skolebygning og fungerer i dag delvis som museum men brukes lite. Det har vært gjort renovering og vedlikehold i regi av Frivillighetssentralen de siste årene. Dønna kommune har lite utgifter med bygningsvedlikehold på Snekkevik men har strømkostnader for bygget og står for den utvendige klippingen. Det siste året er det ferdigstilt en skulptur i forbindelse med Skulpturlandskap Nordland på kommunenes eiendom i Snekkevik. Dette medfører at man kan se for seg en økende trafikk opp til området. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygningen i planperioden. Det er heller ikke avsatt andre driftsmidler til denne eiendommen.

18 18 Dønnes barnehage Gbnr. 11 Bruksnr.36 Festenr.: 1 Adresse: Dønnes Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 100 Tilstand bygning: god Areal uteområde/lekeplass: Areal: 400 Grøntareal som klippes Oppmaling 50Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett nødvendig oppussing av rom og uforutsette hendelser mv Gjelder samlet for barnehagene Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg på bygget, dette fungere og har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Det er brannanlegg i bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen er i god stand men har behov for utvendig maling. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

19 19 Solfjellsjøen barnehage Gbnr. 29 Bruksnr. 42 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 365 Tilstand bygning: middels Areal utområde/lekeplass: Areal: 500 Grøntareal som klippes Utskifting av vinduer 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for barnehage Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg som har årlig tilsyn/vedlikehold. Brannalarmanlegg: Brannalarmanlegg uten varsling til 110. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen er slitt og i middels forfatning. Vinduene i bygget er dårlige og må skiftes ut. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

20 20 Kommunelageret Gbnr. 36 Bruksnr. 9 Adresse: Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 260 Tilstand bygning: middels Areal utområde/lekeplass: Areal: Tilbygg 1: Areal: 85 Tilbygg 2: Areal: 68 Utbygging av snekkerverksted 100 foreslått investering Utvendig maling, skifting dør/vindu sør 50 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Det er ett ventilasjonsanlegg som har årlig tilsyn/vedlikehold Brannalarmanlegg: Det er brannmeldere i bygget. Nei Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. Bygningen inneholder kommunelageret til kommunen og Dønna brannstasjon. Bygget er i rimelig god tilstand men lager- og verkstedlokalene er små og lite hensiktmessig for dagens drift. Det er behov for utvendig maling av hele bygget og utskifting av dør og vinduer mot sør. Vedlikeholdsbudsjettet vil være ikke tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

21 21 Ambulansestasjonen Bjørn Gbnr. 50 Bruksnr. 126 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 2008 Areal: 244 Tilstand bygning: God Ambulansestasjon: Areal: 167 Garasje: Areal: 77 Uteområde: Areal: Areal som klippes : Bygging av garasje 2500 foreslått investering Utvendig maling 50Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Ved uforutsett vedlikehold på uforutsette hendelser mv eiendomsforvaltningen, kan 31 Det er ett ventilasjonsanlegg i bygget. Brannalarmanlegg: Det er internt brannanlegg på bygget. Nei SD-anlegg: Det er ett SD-anlegg på bygget, men dette styrer overvåking av kaianlegget og Bjørn vannmagasin og har ikke noen funksjon for selve bygget. Oppvarming: Elektrisk oppvarming Bygning er ny og er i god stand. Vedlikeholdsbudsjettet vil være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger innen planperioden.

22 22 Olfoten renseanlegg Gbnr. 38 Bruksnr. 17 Adresse: Olfoten Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: Areal: 108 Tilstand bygning: Middels Uteareal: Areal: 100 Areal som klippes : Ekstraordinær vedlikehold Maling av bygget utvendig 50 Hovedplantiltak Opprusting uteområde 25 Ordinært vedlikehold Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Ligger under vedlikehold vannverk. Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannalarmanlegg: SD-anlegg: Ja, det er et SD-anlegg som styrer vannanlegget. Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming Bygningen inneholder renseanlegget til Dønna vannverk. Bygningen trenger å males utvendig og uteområdet må opprustes. Det er i dag for lite plass på utsiden av renseanlegget, dette skaper problem ved levering av vannglass og for parkering av større biler. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold i planperioden

23 23 Ungbo Bjørn Gbnr. 50 Bruksnr. 103 Adresse: Bjørn Bruksareal samlet bygningsmasser: Byggeår: 1998 Areal: 154 Tilstand bygning: Dårlig Boenhet 1: Areal: 77 Boenhet 2: Areal: 77 Areal utområde/lekeplass: Areal: Utvendig maling 25 Hovedplantiltak Opprydding uteområde 25 Hovedplantiltak Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Oppvarming: Elektrisk oppvarming. Boligen har behov for ekstraordinært vedlikehold utvendig. Vegger må males og det er også behov for en opprydding på eiendommen. Fjerning av rusk og rask, skoging og noe forskjønning utendørs. Boligen ligger midt i et boligområde på Bjørn og oppleves som skjemmende. Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta nødvendig vedlikehold på bygning i planperioden.

24 24 Bollhaugen øst Gbnr. 28 Bruksnr.73 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasse: Husleie: Byggeår: 1995 Areal: 164 Tilstand bygning: Middels Boenhet 1: Boenhet 2: Areal uteområde: Investeringer som er vedatt: Utvendig maling/skifte bordkledning 75 Hovedplantiltak Generelt vedlikehold: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Samlet for utleiebolig uforutsette hendelser mv Brannanlegg: Ja. Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Oppvarming: Elektrisk oppvarming. Boligen ligger i et boligfelt på Solfjellsjøen og ser trasig ut utvendig, det er behov for behov for maling av vegger og vinduer og noe bordkledning må skiftes ut. Boligen har en god standard inne. Den ene leiligheten ble malt opp innvendig i Det er behov for litt opprusting av uteområde i 2012 men dette taes over ordinært vedlikehold Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold på bygninger i planperioden.

25 25 Skjøråsen Gbnr. 28 Bruksnr. 80 Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1997 Areal: 220 Tilstand bygning: god Areal utområde: Areal: Boenhet 1: Areal: 110 Boenhet 2: Areal: 110 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Nei Oppvarming: Elektrisk. Dette er en tomannsbolig på Skjøråsen. Boligen er i god stand. Badet i ene leiligheten ble pusset opp i Det er behov for litt opprusting av uteområde i 2012 men dette tas over ordinært vedlikehold Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å gjennomføre normalt vedlikehold av bygninger i planperioden.

26 26 Presteboligen Gbnr. 28 Bruksnr. 24 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1963 Areal: 267 Tilstand bygning: Middels Areal utområde: Areal: Boenhet 1: Boenhet 2: Utvendig maling/skifte takrenner 50 Hovedplantiltak Renovere altan og tilbygg 50 Hovedplantiltak Generelt vedlikeholdsbehov Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Nei Oppvarming: Elektrisk. Denne boligen benyttes som prestebolig. Standard på boligen er middels og det er behov for oppmaling, skifting av takrenner og renovering av altan og tilbygg. Det er oppdaget råteskader på altan og tilbygg så dette må prioriteres å få gjort noe med i Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å gjennomføre normalt vedlikehold av bygninger i planperioden.

27 27 Krunslett (gamle tannklinikk) Gbnr. 29 Bruksnr. 43 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 1955 Areal: 404 Tilstand bygning: Dårlig Areal utområde: Areal: 200 Areal som klippes Boenhet 1: Kvistleilighet (uten dusj) Boenhet 2: Leilighet 2. etg Boenhet 3: Leilighet 2. etg Boenhet 4: Leilighet 1. etg Boenhet 5: Hybel 1. etg (uten dusj) Skifte sørvegg + Utvendig maling 100 Ekstraordinært tiltak 2013 Bytte vinduer hele eiendommen 100 Ekstraordinært tiltak 2013 Renovere vaskerom og kjellergang 50 Ekstraordinært tiltak 2013 Eksisterende vedlikeholdsbudsjett Samlet for utleiebolig uforutsette hendelser mv Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Brannanlegg: Ja. Oppvarming: Elektrisk. Dette er et hybelhus med 3 leiligheter, 3 hybler og fellesareal i kjelleren. Bygningen er i dårlig forfatning og har behov for ekstraordinært vedlikehold. Vinduene er gamle og trekkfulle og må skiftes. Den utvendige kledningen på sørveggen må skiftes og hele bygget må males. Kjelleren trenger renovering på vaskerom og gang. Flislegging og oppmaling av vegger/tak. ene er omfattende og må utredes mer med tanke på budsjett Vedlikeholdsbudsjettet vil ikke være tilstrekkelig til å utføre generelt vedlikehold i planperioden

28 28 Dønnahallen Gbnr. 29 Bruksnr. 12 Adresse: Solfjellsjøen Bruksareal samlet bygningsmasser: Husleie: Byggeår: 2012 Areal: 2000 Tilstand bygning: God Uteareal: Utleielokaler: 350 Investeringer: Eksisterende vedlikeholdsbudsjett uforutsette hendelser mv. Ja. Brannanlegg: Ja. Nei Samlet for utleiebolig Ved uforutsett vedlikehold på eiendomsforvaltningen, kan Oppvarming: Pellets. Hallen ble ferdigstilt i november Det er innlagt ca ,- til drift av hallen. Dette inkludere også stillingsandeler. Ved neste rullering av planen vil data for hallen være oppdatert. Vedlikeholdsbudsjettet vil være tilstrekkelig til å foreta generelt vedlikehold av bygningene i planperioden.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 og tiltaksplan investeringer

Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan drift 2017 og tiltaksplan investeringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6972-26 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering - hovedplan for kommunal bygningsmasse - tiltaksplan

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2016 Tid: 12:45 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6972-21 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Utvalg

Detaljer

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen Barnehager Det er investert 28 mill. kroner i barnehagene. Av dette er 9 mill til oppgraderinger i perioden 2003 2007. Det er bevilget penger til kommunale barnehager

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2240-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Bengt Rune Strifeldt Sakstittel: STATUS KOMMUNALE BYGG Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars A Lien MEDL ÅF-H Brit Hoås MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lars A Lien MEDL ÅF-H Brit Hoås MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Stokksund, Åfjord rådhus Dato: 13.01.2016 Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Walter Solberg Leder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD Vedlegg 5:Teknisk vurdering av skoleanleggene i Trøgstad. (Utarbeidet av tekniske tjenester) Beskrivelser med blått viser styrker ved anleggene, mens beskrivelser i rødt viser spesielle svakheter/utfordringer.

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Rapport 1/1 til 30/9 2015

Rapport 1/1 til 30/9 2015 Rapport 1/1 til 30/9 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Status boliger... 3 Antall boenheter/leiligheter pr. 30.09.15... 4 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 5 Standard på leilighetene/eiendommene...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON BAKGRUNN Det er ca 100 tilsatte som til daglig har tilholdssted ved Risløkka trafikkstasjon. De er tilknyttet TK

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT-

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002

Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering. Tjenesteramme 2002 Ekstra statsmidler/st.prp. nr. 37 - vedlikehold og rehabilitering Tjenesteramme 2002 Tiltak Estimat, kr Prioritet Sum pri 1 Sum pri 2-3 Generelt Generelt bygg Utskifting av US-Master styrings-pc'er for

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 20:00-20:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222)

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222) Kapittel : Oversikt over forslag til nye sprosjekter 002: 119. Komplettering av brannalarmanlegg ved Snåsa Skole Branntilsynet ved Snåsa Skole avdekket at kjelleretasjen ikke var dekket av brannalarmanlegget.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6972-21 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse. Utvalg

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS.

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 F03 Arkivsaksnr.: 11/602 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG Rådmannens forslag til vedtak: Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer