Jevnakerundersøkelsen SLUTTRAPPORT. september/oktober Arvid Hansen INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jevnakerundersøkelsen SLUTTRAPPORT. september/oktober 1983. Arvid Hansen INNHOLD"

Transkript

1 84/ 4. juni 984 Jevnakerundersøkelsen SLUTTRAPPORT september/oktober 983 av Arvid Hansen INNHOLD. Gjennomføring av undersøkelsen.. Innledning.. Formål.3 Utvalg.., Planlegging Feltarbeid Dataoverføring. Frafall.. Avgang og frafall.. Frafal l sårsaker 3,3. Materialets representativitet 4 3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 4 Side Vedlegg. Skjera 7.-4 Programskjemaer 9 3. Frafallsskjema Orientering og innstruks for intervjuere Brev til oppgavegiverens 47

2 . GJENNOMFORING AV UNDERSØKELSEN.. Innledning I Jevnaker kommune bygger Televerket ut et kabelnett i løpet av Over dette nettet vil det bli formidlet norsk og svensk TV, senere også satelittfjernsyn, utenlandsk radio og lokalradiosendinger. Det vil også bli tilbudt alarmtjenester. Som et ledd i evalueringen av detteutbygaingsprosjektet ønsket Televerket gjennomfort en intervjuundersøkelse på Jevnaker hasten 983. Stiftelsen Lokalmedier påtok seg oppgaven med d utforme spørreskjemaet og å analysere det ferdige datamaterialet. Statistisk Sentralbyrå fikk i oppdrag å gjennomføre datainnsaml igen. Byrået skulle ifølge kontrakten med Televerkets Forskningsinstitutt av. september trekke utvalget - delta i planleggingen av spørreskjema - produsere alt intervjumateriell - gjennomføre intervjuingen - kode, overføre, kontrollere og rette opp materialet - låne ut bånd med anonymiserte data.. Formål Undersøkelsen tar sikte på å skaffe kunnskap om Jevnaker-befolkningens bruk av ulike massemedia og om deres fritidsaktiviteter, sosiale og politiske deltakelse m.v., for dette kabelnettet tas i bruk. En ny undersøkelse vil sannsynligvis bli gjort om to-tre år for å måle endringer som kan settes i sammenheng med det utvidete mediatilbudet i kommunen..3. Utvalg Utvalget er på ca 000 personer i alderen 5-79 år pr. 3/ 983 (fødselsår ), alle bosatt i Jevnaker kommune. Disse utgjør omtrent en fjerdepart av alle voksne personer i kommunen. Utvalget ble trukket som et enkelt selvveiende utvalg direkte fra registeret over personer bosatt i kommunen. På grunn av at utvalget er relativt stort i forhold til befolkningen forekom det i noen grad at flere personer fra samme husholdning ble trukket ut..4. Planlegging Planleggingen av undersøkelsen foregikk i juli og august 983. Oppdragsgiveren leverte utkast til spørreskjema, som ble gjennomgått og omarbeidet en rekke ganger for en kom fram til den endelige versjonen. En tok sikte på en intervjutid på ca 35 min. Blant spørsmålene var det også noen som gjaldt hvilke TV-programmer 0 hadde sett i løpet av de 3 siste dagene for intervjutidspunktet. Alle TV-program fra NRK i hele innsamlingsperioden ble listet opp i tilleggsskjemaer. Kabelutbyggingen omfatter bare den sentrale delen av kommunen, dvs. tettstedet Jevnaker, og noen spørsmål skulle bare stilles til de som bodde innenfor dette området. Det bod på store problemer A skille disse to 0-gruppene fra hverandre bare på grunnlag av adressene på 0-listen. En liste som omfattet 73 lokale adresser ble derfor utarbeidet, og Televerkets medarbeidere på Jevnaker gjennomgikk denne og merket de adressene som lå innenfor kabelområdet. Listen ble trykket foran i skjemaet og merkingen på denne ble brukt som grunnlag for seleksjon i de aktuelle spørsmålene. Et kart over Søndre Jevnaker med grensene for kabelutbyggingen angitt ble også trykket opp og sendt til intervjuerne.

3 .5. Feltarbeid Datainnsamlingenble lagt til perioden f.o.m. 6. september t.o.m. 7. oktober 983. På grunn av tilleggsskjemaene med spesifiserte TV-program var det ingen mulighet for a forlenge besøksperioden ut over dette, f.eks. for å folge opp IO som var vanskelige å treffe. Datoene for hvert enkelt intervju var ikke fastlagt på forhånd. Det var imidlertid viktig a få fjernsynseing registrert noenlunde jevnt på alle ukedager og uker i besøksperioden. Derfor ble det presisert i instruksen til intervjuerne at intervju også burde foretas på lørdager. For å kompensere for sondagervar det også ønskelig A ta desto flere intervjuer på mandager, slik at fjernsynsseing for og i helgene ikke ble dårligere representert i materialet. Jevnaker kommune ligger ikke innenfor Byråets faste intervjuområder. Intervjuarbeidet ble tildelt intervjuere i nabokommunene Gran og Ringerike, og i Oslo, Bærum og Asker. 0-brevene ble sendt ut -3 uker for intervjuperioden startet. For IO mellom 5 og 7 år ble det også sendt et orienterende brev til familiens hovedperson, hvor en bad om samtykke til å intervjue barnet. Intervjuingen skulle gjøres pr. telefon i den utstrekning det var mulig. En del av intervjuerne fikk tildelt de IO som ikke hadde telefon, og foretok besøksintervju på Jevnaker. Ved besøksintervju gjaldt som hovedregel at det kunne gjøres inntil gjenbesok for IO som ikke ble truffet første gang. Men her kunne det brukes skjønn. Adressene til 0-ene ville ligge forholdsvis mart hverandre på grunn av at en forholdsvis stor del av befolkningen var med i utvalget. Flere gjenbesok kunne være rimelig hvis intervjuerne likevel skulle til samme nabolag. I alt ble 68 prosent av intervjuene gjennomfort over telefon, og 3 prosent ved personlig besøk..6. Databearbeiding Dataoverføring av skjemaene ble utført like etter at intervjuingen var avsluttet. Det viste seg at noen IO hadde adresser som ikke fantes i den omfattende adresselisten foran i skjemaet. Disse adressene ble notert og kodet av oppdragsgiveren, og kodeverdiene ble punchet inn på datafilen under opprettingen. De detaljerte adressekodene var uforenlige med en anonymisering av dataene. De ble derfor bare brukt som grunnlag for en grovere gruppering av IO's bosted innenfor kommunen, og slettet på det endelige databåndet som ble levert til oppdragsgiveren ca 5. januar 984. Kontroll og oppretting av dataene ble gjort maskinelt, ved hjelp av programmet DOKS.. FRAFALL.. Avganger og frafall Denne undersøkelsen tar sikte på A male Jevnaker-befolkningens media-bruk mv. og derfor ble bare personer som var fast bosatt i kommunen og som oppholdt seg der i besøksperioden, regnet som relevante intervju-objekter. Både personer som oppholdt seg midlertidig utenom kommunen i hele besøksperioden, og personer som hadde flyttet til ny fast adresse utenom kommunen ble regnet som avgang, i tillegg til de valige avganger som døde og institusjonsbeboere. Personer som det ikke lyktes a få intervju med fordi de på besøkstidspunktene var bortreist, men som likevel oppholdt seg i kommunen i en del av besøksperioden, ble regnet som frafall. Bruttoutvalg, avgang, netto utvalg og frafall ble som følger: Brutto utvalg Avgang 45 Netto utvalg 99 - Frafall 74 Intervjuer 88

4 3 Blant avgangene var det personer som var midlertidig fraværende i hele besøksperioden. Frafallet utgjør 7.5 prosent av nettoutvalget. Dette må sies å være et tilfredsstillende resultat. Tabell viser omfanget av frafallet i gruppen for kjønn og alder. Tabell. Frafall i grupper for kjønn/alder. Prosent Tallet på Frafall personer i utvalget Alle 7,5 99 Kjønn Menn 6,6 506 Kvinner 8,3 486 Alder 5-4 5, , , ,9 44 Frafallet er størst i den yngste aldersgruppen, og også litt større enn gjennomsnittet blant de eldste. Det er mulig at bakgrunnen for denne undersokelsens - utbygging av kabelnett - slik det ble presentert i 0-brevet (vedlegg 5.-) kan ha størst appel for "middelaldrende" og "etablerte" personer... Frafallsårsaker Tabell gir en oversikt over grunnene til frafallet. Den vanligste drsken var nekting. Hvert fjerde frafall skyldtes at I0 ikke var å treffe. At 0 var syk, bortreist o. spilte mindre rolle som frafallsgrunn. Tabell. Frafall i gruppen for kjønn/alder, etter årsakl). Prosent Borte på ferie, Tallet I Nek- Syk- Ikke å Ukjent Andre skole, på alt ting dom treffe adresse grunner arbeid personer Alle Kjønn Alder Menn Kvinner ) Tallkodene for frafallsårsaker i tabellhodet svarer til kodene på frafallsskjemaet som ble brukt av intervjuerne (vedlegg 3).

5 4 Kvinners og menn's "profil" mht. frafallsårsaker er nokså like, bortsett fra at kvinner i større grad falt fra på grunn av sykdom og menn i storre grad fordi de ikke var å treffe. Blant de yngste 5-4 år var det forholdsvis mange som var borte på ferie, skole, arbeid o.l., og i de to mellomste aldersgruppene finner en flest av de som ikke var å treffe. Nekting og til dels sykdom dominerer som frafallsårsak blant de eldste..3. Materialets representativitet Frafall kan fore til at datamaterialet blir skjevt i forhold til den populasjonen en ønsker å si noe om. Tabell 3 sammenligner svarmaterialet med utvalget, frafallet og befolkningen. Tabell 3. Utvalget, frafallet, personer som svarte og totalbefolkningen etter kjønn/alder. Prosent Utvalget 4- avgang Frafall Personer som svarte Jevnakerbefolkningen pr I alt ,0 Kjønn Menn 5,0 48,3 5,6 49,8 Kvinner 49,0 5,7 48,4 50, Alder ,6 7,6 6,7 6,9) ,4 5,7 38,6 34, ,4 7,6 3, 9, ,5 9,0 3,6 9,7) ) 6-4 år ) 67 år og over For Jevnaker kommune forelå det ingen befolkningsstatistikk med aldersinndelinger ved 5 og 79 år. For å unngå spesialkjøringer er det her brukt de "tilnærmende" aldersgruppene 6-4 år og 79 år og over. pa landsbasis utgjør de som er 80 år og eldre omtrent 4 prosent av alle over 66 år. Korrigerer en prosenttallene for Jevnaker befolkningen i overensstemmelse med dette, blir andelen år ca 6 prosent og de øvrige grupper omtrent prosent over andelenei tabell 3. Sett i forhold til slike justerte tall blir avviket mellom datamaterialet og befolkningstallene redusert, men fortsatt er aldersgruppen 5-44 år "overrepresentert" med ca 3 prosentpoeng og de eldste er underrepresentert med -3 prosentpoeng. Disse skjevhetene skyldes ikke bare frafallet, også utvalget hadde samme "tendens" med vel prosentpoengs avvik for disse to gruppene. Når den yngste gruppen ikke kom skjevere ut i datamaterialet skyldes det at en liten overrepresentasjon i utvalget motvirket det forholdsvis store frafallet i denne gruppen noe. Når en tar i betraktning de forholdsvis små tall det her er tale om, må en si at materialets representativitet er tilfredsstillende. 3. INNSAMLINGS- OG BEARBEIDINGSFEIL Observasjonsmetoden som er benyttet i denne undersøkelsen, kan medføre feil og usikkerhet. Oppgavegiverne kan misforstå spørsmål, huske feil, eller gi uriktige svar av andre grunner. Ved intervju kan selve intervjusituasjonen påvirke svarene på forskjellige måter. Feilkilder av denne type vil antakelig were noe forskjellige for besøksintervju og telefonintervju. Ved besøksintervju ble f.eks svaralternativene på enkelte spørsmål vist på kort for IO. Ved telfonintervju ble de lest opp av intervjueren. Feil kan også forekomme når opplysningene i skjemaene overføres til maskinlesbar form.

6 Arbeidet med å kartlegge feil gjøres hovedsakelig maskinelt. Det er to hovedtyper av slike kontroller: a) For alle posisjoner blir det sjekket at bare gyldige kodeverdier opptrer. Dette vil ikke avdekke feil avkryssing, men vil f.eks vise om et spørsmål er besvart eller ikke. b) Det blir kontrollert at alle henvisningene i skjemaet er fulgt. Hvis et spørsmål er besvart uten at det skulle være det, er opprettingen forholdsvis enkel. Hvis derimot et spørsmål er hoppet over, er det som regel vanskeligere å korrigere feilen. I noen få tilfelle ble det gjort rettinger hvor det fremgikk tydelig av sammenhengen med andre svar, av tilleggskommentarer o.l. hva som skulle vært krysset av. Feil som ikke kunne rettes opp fremtrer i det kontrollerte materialet som blank.

7 0

8 Vedleggi STATISTISK SENTRALBYRÅ Intervjukontoret Postboks 83 Dep, OSLO Tlf. (0) * Prosjekt nr. 0 nr. JO's fødselsår UNDERGITT TAUSHETSPLIKT JO's kjønn (.M,.K Intervjuer n r JEVNAKERUNDERSOKELSEN September/oktober 983 Intervjuet ble foretatt: -5 Intervjutid fra kl.: Intervjutid i alt: Kontakt med IO til kl.: time min time min 4-6 Kryss her hvis minutter merknader i skjemaet 8 Antall personlige besøk 9 [: Antall kontakter pr. telefon 7 Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd? 3 30 Ja, ved personlig besøk Ja, over telefon Nei PA hvilken mate ble intervjuet foretatt 3 Ved personlig besøk Over telefon ThtervTjüere ns navn RA

9 HVIS 0 HAR NY ADRESSE PA JEVNAKER, KRYSS AV HER 3 3 OG FOR OPP DEN NYE ADRESSEN: VED TELEFONINTERVJU: SPOR IO OM DEN OPPGITTE ADRESSEN STEMMER IO'S ADRESSE, EVT. NY ADRESSE, KODES HER KODEVERDIENE ER ANGITT NEDENFOR. FOR BYRAET Aasero 00 Bakka 003 Bakkav. 004 Bakkav. Vestsiden 005 Bakkeli 006 Bakkeliv. 007 Bakkestien 008 Baskerud 009 Bassengv. 00 Bekkeveien 0 Bekkebo 0 Bekkedal 03 Bekkeli 04 Bekkeli Toso 05 Bekkevang 06 Bellevue 07 Bergbo 08 Bergerbakken 09 Ber erbakkv. 00 Berger k 0 73-J7i7c7ss V 0 Ber er 03 Bergegrina 04 Bergergrinda 05 Bergerjordet 06 Bergerkneika 07 Bergermoen 08 Ber ervikveien 09 ßegTeimbrgl i 030 Bergsethv. 03 Ber setv. 03 Brgstin 033 Birkelund 034 Bjerke 035 Bjerke 9t. 036 BjèrkeU 037 Bjerkås 038 Bjørklund 039 Bjørkum 040 Blinken 04 Bläbærbakken 04 Blaklokkeveien 043 Borger Bergsev. 044 Bratval 045 Brovold Glassverkv. 046 Brovoll 047 Brug. 048 Brottet 049 Bråten 050 Dal 05 Dalbu 05 Dalheim 053 Dalstubben 054 Delet 055 Den Gamle Lave 056 Dr. Hvattumsvei 057 Dolengen 058 Dølengveien 059 Dolerudveien 060 E. G. Borchsg noét-7 06 Eines Onsaker 063 Elvegaten 064 Elverud 065 Enga 066 Engerhaugen 067 Engg. 068 Engeli 069 Engtun 070 Enkehjemmet 07 Fagertun 07 Falla 073 Faltengrud 074 Feldberg 075 Feldbergjordet 076 Feldbergveien 077 Fjellhaug 078 Fjellheimv. 079 Fjellvegen 080 Fjordgiot Toso 08 flors. 08 T-6-ad 083 Forseths v. 084 Fossholm 085 Fossum 086 Frydenlund 087 Frydenlundfeltet 088 Frydelundv. 089 Fundin O. Jevnaker 090 Furumo 09 Furumoen 09 Furuodden 093 Furuv. 094 Gartneriveien 095 -ire-7 i. Garr 096 Glassverket 097 Gassheimveien 098 Glimtstubben 099 Gorostua Bergersk. 00 Granli 0 Granlund 0 Granv. 03 Graverengveien 04 Greftegreff 05 Grimav. 06 Grindavegen 07 Grønland 08 Grønlandsveien 09 Gronliveien 0 Gullen Gard Gunnbo Toso Gunstad Toso 3 Halvorsbole 4 Halvorsrud 5 Hammar 6 Hammersborg 7 Hammerborgv. 8 Haugerlandet 9 Haugergt. 0 Hauger Gard Haugerenga Hestehovbakken 3 Hovsbakken 4 Honefossv. 5 Ivar Ballangruds vei 6 Industriveien 7 Jørg. Jahresv. 8 Kanadaveien 9 Kirkegt. 30 Kistefoss 3 Kistefossveien 3 Kleggerud Klinkenberg 34 KIokkerbakKen 35 Ronvallvegen 36 Krokusveien 37 Kveldsrud 38 Lekestien 39 Lemvigsg. 40 Lia 4 Liav. 4 Lidvangen 43 Lidvangv. 44 Lijeveien

10 45 Lund Gård n-t lbso 47 Lundsjordet 48 LLLY.0 49 Markveien 50 Mejeribakken 5 Melkev. 5 Midtliveien 53 Midtmoen 54 Molokkav. 55 Molokkv. 56 Musmyrveien 57 Myr v. 58 MOleveien 59 Nesbakken 60 Nereng (O. Jevnaker) 6 Nesgaten 6 Nils Bergsv. 63 Nordengen 64 Nordhagen 65 Nordhagenv. 66 Nybygget 67 Noklebygaten 68 Naleby Gard 69 Ole Ber9ersvei 70 Onsaker 7 Opperudv. 7 Peder Nordbysv. 73 Pilkollen 74 Prestlia 75 Prestmoen 76 Prestmoveien 77 Rabbav. 78 Randsberg 79 Randsborg 80 Randsborgg. 8 Randsbu Vestsiden 8 Randsvik Toso 83 Renseveien 84 Ringeriksveien 85 Roenland 86 Rondetun 87 Rondstad 88 Rundhaugveien 89 ROnnerud 90 Rorgarden 9 Rorgården I 9 Roysli 93 Råterud 94 Samsmoen 95 Samsmoen 96 Samsmoveien 97 Samvirkegt. 98 Sandbo 99 Sandy. 00 Sandvold 0 Sigurd Dahls v. 0 Skogmo 03 Skogtun 04 Skogy_. Skoribakken 06 7T6ev. 07 Skrenten 08 Skytterv. 09 Slette 0 Sloheim Slovika Smestad Toso 3 Sogn 4 Solbakken 5 Soleng 6 Solhaug 7 Solli 8 Solli Vestsiden 9 Solstad Toso 0 Solstua Solvang Solvik 3 Solvik Onsaker 4 Solås 5 Stampenpeien 6 Stenberg 7 Stenerud 8 Sten seth 9 Stenvollveien 30 Storg. 3 Strandbakke 3 Strandv. 33 Strom 34 Sullanor Vestsiden 35 Sveinbo 36 Svenbråten 37 Svensv. 38 Svenåv. 39 Sælhov 40 Soberg 4 Sorum 4 Sovold 43 Teigland Toso 44 Thorbjornrud 45 Thorset 46 Thorshaug 47 Thorshov 48 Torgg. 49 Torhildso Toso 50 Toso 5 Tosobakken 5 Tosogaten 53 Trondrud 54 Tull anveien 55 unheim(ø. Jevnaker) 56 Tverrvegen 57 Tommeras 58 Utsikten 59 Vahus 60 Van sv. 6 ar. vollen 6 Vestsiden 63 Vinnes 64 Vold (Toso) 65 O. Jevnaker 66 O. Sandviken 67 O. Vang 68 østg aten 69 Ostheim 70 østvold 7 Akerv. 7 Asbygda Kistefoss 73 Aslia

11 0 INNLEDNING: Forst vil jeg få si noe generelt om intervjuingen. SpOrsmålene jeg skal stille star her i dette skjemaet. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene, stilt på samme måten og i den rekkefølgen som de kommer i skjemaet. Vi ma gjøre det slik for a kunne sla sammen svarene og lage god statistikk av dem. Nå er det vanskelig a lage spørsmål som er slik at de passe like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et sporsmål som du synes passer dårlig for deg. Forst har vi noen spørsmål om tilgang til telefon, fjernsyn, kassettspillere osv. Spørsmålene gjelder bare apparater som er i bruk og som virker, ikke apparater som f.eks. er satt på loftet eller i kjelleren. *. Finnes det i hushuldninripn? LES OPP ENKELTVIS Fjernsyn? Hjemmedatamaskin?..... Erektroniske TV-spill? Videospiller? Videokamera? Telefon? OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO Platespiller? Kassettspiller eller båndopptaker? OOOOO OOOOO Ja Nei SPM. STILLES BARE I HUSHOLDNINGER UTEN TELEFON, FOR ANDRE GA TIL SPM. 3. Hva vil du si er den viktigste grunnen til at dere ikke har telefon? 48 Har bestilt, men ennå ikke fått Har flyttet, men ikke fått flyttet telefonen 3 For dyrt 4 Har ikke behov for telefon Har ikke bestilt fordi det tar sà lang tid 5 a få telefon Andre grunner, spesifisér: 9IVet ikke

12 3. SPM. 3 STILLES BARE I HUSHOLDNINGER MED TELEFON, JFR. SPM.. FOR ANDRE GA TIL SPM. 4. Jeg skal nå lese opp forskjellige typer telefonsamtaler. Vil du for hver av disse si hvor ofte du selv bruker telefonen hjemme i din husholdning til dette? VIS KORT. LES OPP ENKELTVIS. KRYSS AV EN KODE FOR HVER SAMTALETYPE Hvor ofte vil du si at du: Snakker med slektninger og venner som bor utenfor Jevnaker? Snakker med andre i husholdningen når de er hjemmefra? Snakker med slektninger og venner i nabolaget? Snakker med slektninger og venner som bor andre steder på Jevnaker? Bestiller varer og tjenester, f.eks billetter, timebestillinger o.l.?... Ringertil offentlige kontorer? Ringer i forbindelse med foreningsliv og organisasjonsvirksomhet?... Ringer som en del av arbeidet ditt? En el. flere gng om gng gng gng da- i gen uka uka mnd Sjeldnere enn en gng i Almnd dri Spm. Vet passer ikke ikke Iii *4. SPM. 4 OG 5 STILLES BARE I HUSHOLDNINGER MED FJERNSYN, JFR. SPM. FOR ANDRE GA TIL SPM. 6. Kan dere ta inn svensk fjernsyn? 57 Ja Ja, men med svært dårlig bilde 3 Nei Vet ikke 5. NRK Sender nå såkalte tekst-tv-sendinger. Dette er tekster med nyheter, sportsresultater og andre meldinger som seerne kan hente fram på skjermen når de selv (brisker det. For å ta inn disse sendingene kreves spesielt utstyr, en såkalt tekst-tvmodul og fjernkontroll. Har du fjernsynsapparat som nå kan ta inn tekst-tv-sendingene? 58 Ja 9 Nei Vet ikke 56

13 *6. SA vil jeg gjerne stille noen spørsmål om fjernsynsseing. Jeg skal na lese opp for deg tittel og tidspunkt for hver enkelt programpost som ble sendt i norsk fjernsyn i går, dag -den Vil du for hver programpost prove å huske om du: Så hele programmet (kode ) Så en del av programmet (kode 5) Eller ikke så programmet (kode 0) Med A se menes i denne sammenheng at du fulgte hele eller deler ay programmet tilstrekkelig oppmerksomt til at du kunne gjøre deg opp en mening om hva programmet gikk ut på. SLA OPP PROGRAMSKJEMAET FOR DENNE DATOEN. LES OPP PROGRAMPOSTENE ENKELTVIS OG FOR SVARKODENE INN I PROGRAMSKJEMAET. HVIS IO HEVDER AT HAN/HUN - IKKE SA FJERNSYN DENNE DAGEN, KRYSS AV NEDENFOR OG GA TIL NESTE SPØRSMÅL.. 63 F--] Så ikke fjernsyn denne dagen. Jeg skal nå lese opp for deg de programmene som ble sendt i norsk fjernsyn i forgårs, dag den mn d Vil du igjen prove a huske om du: Så hele programmet (kode ) Så en del av programmet (kode 5) Eller ikke så programmet (kode 0) SLA OPP PROGRAMSKJEMAET FOR DENNE DATOEN. LES OPP PROGRAMPOSTENE ENKELTVIS OG FOR SVARKODENE INN I PROGRAMSKJEMAET. HVIS IO HEVDER AT HAN/HUN IKKE SA FJERNSYN DENNE DAGEN, KRYSS AV NEDENFOR OG GA TIL NESTE SPØRSMÅL Så ikke fjernsyn denne dagen.. Jeg skal nå lese opp for deg programmene som ble sendt i norsk fjernsyn for 3 dager siden altså...dag, den ag mnd Vil du igjen prove å huske om du Så hele programmet (kode ) Så en del av programmet (kode 5) Eller ikke så programmet (kode 0) SLA OPP PROGRAMSKJEMAET FOR DENNE DATOEN. LES OPP PROGRAMPOSTENE ENKELTVIS OG FOR SVARKODENE INN I PROGRAMSKJEMAET. HVIS IO HEVDER AT HAN/HUN IKKE SA FJERNSYN DENNE DAGEN, KRYSS AV NEDENFOR OG GA TIL NESTE SPØRSMÅL.. 73 Så ikke fjernsyn denne dagen

14 3. Så du, på 74 video i gar? Ja > 0 Nei > *0. Hvor lang tid omtrent sa du på video i gar?. Har du sett 78. Norte du også med dem. 9., 79 Ja Nei minutter :.). på video i løpet av de siste 7 dagene?, I tvil, husker ikke noen gang på kassettspiller, båndopptaker eller platespiller igår? Regn kassetter, band eller plater som andre spilte, hvis du selv horte litt på Ja >, 3 Nei 4. I tvil, husker ikke >, 4.. *3. Hvor lang tid omtrent tror du at du horte på kassetter, band eller plater i gar? 4. Leste bladene VIS KORT 9 du ,minutter eller tittet du gjennom noe ukeblad i gar? Med ukeblad tenker jeg da på de' som er fort opp på denne listen? Ja 5 Nei 6 I tvil, husker ikke ; 6 *5. Hvor lang tid omtent tror du at du leste ukeblad i gar? 6. Leste [ minutter, du 87 gjennom noen tidsskrift, foreningsblad, fagtidsskrift eller liknende i gar? Ja >7 Nei.> 8 tvil, husker ikke :..> 8 *7. Hvor lang tid omtrent tror du at du leste slike blad i gar? minutter

15 Ja Nei I tvil, husker ikke *0. Norte du noen gang på radio i går? > 9 >0 >0 Ja > Nei i tvil, husker ikke ). *. Hvor lang tid omtrent tror du at du horte på radio i går? Regn også med de radioprogrammene du lyttet til samtidig som du gjorde andre ting, f.eks laget mat, spiste, arbeidet eller liknende minutter. Hender det at du horer på NRK's distriktsprogrammer i radioen? Ja > 3 Nei 6 Opplandsradioen Hedmarksradioen Telemarksradioen østlandssendingen Vet ikke, ingen spesiell 4 8. Leste du noen bok i går? Regn ikke med lesing som er en del av arbeidet, studier eller skolegang eller hoytlesing for barn Hvor lang tid omtrent tror du at du leste bok i går? 9-94 minutter 3. På Jevnaker er det mulig å lytte til distriktsprogrammene for Oppland (Opplandsradioen), for Hedmark, for Telemark og østlandssendingen. Hvilke av disse distriktsprogrammene lytter du vanligvis til? FLERE SVAR KAN AVKRYSSES 4. SPM. 4 STILLES BARE TIL DEM SOM LYTTER TIL OPPLANDSRADIOEN. FOR ANDRE GA TIL SPM. 5. Synes du Opplandsradioen inneholder for lite stoff eller passe mye stoff om Jevnaker? For lite Passe mye For mye Vet ikke

16 5 5. Horte du på distriktsradioen i går? I tilfelle, horte du på morgensendingen ( ), formiddagssendingen (.00-.0) eller ettermiddagssendingen ( )? FLERE SVAR KAN AVKRYSSES Ja, morgensendingen Ja, formiddagssendingen Ja, ettermiddagssendingen I tvil, husker ikke Nei, hørte ikke I går var søndag 6. Horte du på noen utenlandske radiostasjoner i løpet av siste uke, og i tilfelle hvilke? Nei Ja, svensk radio Ja, dansk radio Ja, Radio Luxemburg Ja, andre (SPESIFISER): I tvil, husker ikke 8-0 FOR BYRÅET 7 så vil jeg gjerne stille noen spørsmål om aviser og avislesing. Er det noen avis dere i husholdningen abonnerer på eller kjøper regelmessig, i tilfelle hvilken eller hvilke aviser? VIS KORT Nei Ja, Ringerikes Blad Ja, Hadeland Ja, Oppland Arbeiderblad Ja, Aftenposten Ja, VG Ja, Dagbladet Ja, Nationen Ja, Arbeiderbladet Ja, Vårt Land Ja, andre dagsaviser (SPESIFISER): Ja, ukeaviser (Ny tid, Friheten, Folkets Framtid o.l.) SPESIFISER: 8. Leste du eller så du gjennom noen avis i går? 33 9 Ja 9 Nei 3 I tvil, husker ikke > 3

17 6 9. A. Hvilken avis eller hvilke aviser var det du leste eller så i gjennom i går? KRYSS AV I RUBRIKKEN TIL VENSTRE NEDENFOR. AFTENPOSTENS MORGENNUMMER OG AFTENNUMMER REGNES SOM FORSKJELLIGE AVISER. FOR HVER AVIS IO HAR LEST STILLES SA SPM. B, DER- ETTER SPM. C. B. Hvor mange ganger leste du i hver av de avisene du har nevnt i gàr? KRYSS AV I RUBRIKK B NEDENFOR C. Hvor lenge omtrent leste du i hver av disse avisene i gär? KRYSS AV I RUBRIKK C NEDENFOR. TIDEN KAN GJERNE AVRUNDES TIL NÆRMESTE 5 MINUTTER. (A) (B) (C) Lest avis Ringerikes Blad 34 Hadeland F--] Oppland Arbeiderblad [--] 44 Aftenpostens Morgen F--] 49 Ant.Samlet gng. variglest het i avisen minutter min LEE min min min Aftenpostens Aften F--] 55 min.. r--] 6-63 VG min Dagbladet 64 ri = 6 5 min ri Nationen 69 El 70 min. Arbeiderbladet... 0/ WO Vårt Land V WO V 0 4 ri Andre dagsaviser F Ukeaviser F--] min '80 JT min., LEGG SAMMEN TIDEN SOM ER BRUKT TIL AVISLESING, SPOR IO OM DEN Minutter VIRKER RIMELIG, OG FOR TIDEN OPP HER i alt min.. min.

18 7 30. I går, dag, ser det altså ut til at du leste avis(er) i omtrent minutter (SE SPM. 9). Vil du si at dette er omtrent som vanlig på hverdager, er det mer enn vanlig eller er det mindre enn vanlig? 97 Ja, omtent som vanlig Nei, mindre enn vanlig 3 Nei, mer enn vanlig 9 Vet ikke 3. Hvilken lokalavis leser du mest? Ringerikes Blad Hadeland Oppland Arbeiderblad Andre lokalaviser Leser ingen lokalaviser > Jeg skal na lese opp for deg en liste over ulike typer stoff i en avis. Vil du for hvert emne si om du alltid, vanligvis, av og til, sjelden eller aldri leser slikt stoff i (LOKALAVISEN). VIS KORT 4. KRYSS AV EN KODE FOR HVERT EMNE. Sjel- Van- Av den/ og All- ligtid al- Vet til vis dri ikke Hvor ofte vil du si at du leser:. 3 4 Personalia? ado w Tegneserier? WO*. Ledere? Kunngjøringer fra kommunale og statlige organer? Stillingsannonser? Leserbrev og debatter? Annonser for varer og tjenester?... Kinoanmeldelser? Nyheter og reportasjer fra Jevnaker?... Nyheter og reportasjer fra andre steder på Ringerike? Nyheter og reportasjer fra andre steder i landet? Nyheter og reportasjer fra utlandet? Kunngjøringer for lokale tilstelninger og arrangementer?

19 8 33. Jeg skal nå lese opp for deg ei liste med forskjellige typer nyheter og reportasjer. Vil du for hver type si om du alltid, vanligvis, av og til, sjelden eller aldri leser slike nyheter og reportasjer i (LOKALAVISEN). VIS KORT 4. KRYSS AV EN KODE FOR HVERT EMNE. Hvor ofte vil du si at du leser: Arbeidsmarkedsstoff? Reportasjer og referater fra kommunale og fylkeskommunale organer? Stoff om Storting/Regjering? Ulykker og forbrytelser? Sport? Stoff om teaterforestillinger, konserter, revyer og andre forestillinger Stoff om organisasjoner og foreningsliv? Stoff om sosialpolitikk og sosiale problemer?.. Stoff om trafikk og samferdsel? Stoff om Økonomi og næringsliv? Stoff om ferie og fritid? Stoff om skole og undervisning? Stoff om boliger og boligpolitikk? Stoff om jordbruk og skogbruk?..... Stoff om natur og miljø? Van- All- ligtid vis Sjel- Av aen/ og altil dri 3 4 Vet ikke 34. Synes du.0... LOKALAVISEN) inneholder for lite eller passe mye stoff om Jevnaker? 7 For lite Passe mye 3 For mye Vet ikke FOR BYRAET *35. Så har vi noen spørsmål om -ffitid og fritidsaktiviteter. Hvor ofte er du sammen med slektninger i fritida? Regn ikke med slektninger du evt. bor sammen med. 30 Omtrent daglig Noen ganger i uka, men'ikke daglig 3 Omtrent en gang i uka 4 Omtrent hver måned, men ikke en gang hver uke 5 Noen gangen i året, men ikke hver måned 6 En gang i året eller sjeldnere 9 Vet ikke

20 *36. Hvor ofte er du i fritida sammen med venner eller naboer(som ikke er slektninger)? Omtrent daglig Noen ganger i uka, men ikke daglig Omtrent en gang i uka antrenthver måned, men ikke en gang hver uke Noen ganger i året, men ikke hver måned En gang i året eller sjeldnere Vet ikke Ingen En To Tre Fire Fern Seks Syv Åtte eller flere Hvor mange familier eller husstander i nabolaget kjenner du så godt at dere besøker hverandre av og til? 3 e 38. Jeg ber deg nå tenke på inntil tre personer utenom husholdningen som du omgås mest privatlivet. Hvis noen av disse er gift med hverandre, regn med bare den ene. Vil du for hver enkelt av disse personene fortelle om de bor i Jevnaker kommune, Jevnakers nabokommuner eller andre steder. Begynn med den personen du treffer oftest, så den du treffer nest oftest osv. Bor i Jevnaker Bor i nabokommune Bor andre steder... W*0 OOOOO *OM OOOOO OOO OOOO Per- Per- Person son son nr. nr. nr HVIS IO IKKE OMGAS SA MANGE SOM 3 PERSONER: 0 omgås: 36 Ingen person 3 personer

21 0 *39. Hvor mange ganger i løpet av dr_, siste månedene gjorde du følgende i fritida? VIS KORT 5. LES OPP Gikk lengre fotturer eller skiturer i skog og mark eller på fjellet Mosjonerte på annen måte, drev med sport eller idrett Var tilskuer til idrettsarrangement Gikk på Jevnaker eller Kliknenberg kino Gikk pa kino andre steder... Gikk på bingo Gikk i teater, opera, på klassisk konsert, museum eller kunstutstilling... Gikk på jazz, vise eller popkonsert Gikk på restaurant, dans eller diskotek Var i møte i forening, organisasjon eller klubb Var i gudstjeneste, eller religiøst møte Antall ganger i løpet av de siste mnd 40 Husker el 39 w fl. ikke LII H Deltar du på yrkesopplæringskurs eller videreutdanningskurs på fritida denne høsten? 48 Ja Nei 4. Deltar du nå i høst på kurs som ikke har med arbeid og yrke å gjøre, f.eks hobbykurs eller liknende? 4-9 Ja Nei

22 4. Er du medlem av noen av folgende organisasjoner eller foreninger? Nei Nei LES OPP EN ORGANISASJON/FORENING OM GANGEN OG KRYSS AV FOR MEDLEMSKAP. HVIS "NEI" GA TIL NESTE ORGANISASJON/FORENING. HVIS "JA" STILL SPØRSMÅL OM TILLITSVERV. a) Fagforening Medlem - skap HVIS JA: Har du noen tillitsverv i denne organisasjonen/foreningen? 50 5 Ja > Ja Nei 5 53 b) Bransje-, nærings- eller yrkesoganisasjon Ja Ja Nei Nei c) Politisk parti (også partipolitisk ung-, domslaq og kvinneo rganisasjon)... d) Kristelig eller religiøs (også ungdoms- 56 og kvinneorganisasjon)... Ja Nei Nei Ja e) Idrettslag/-forening Ja )> Ja Nei Nei 60 6 f) Kvinneorganisasjon, husmorlag, bondekvinnelag, kvinnesaksforening 57 Ja Nei Ja Ja Nei Nei 6 63 g) Helselag, sanitetsforening, Rode Kors o.l. Ja ; Ja h) Ungdomslag, pensjonistforening, foreldre- Nei 64 Nei 65 forening... Ja Ja Nei Nei i) Musikkforening, korps, sangkor, teatergruppe ol.. Ja Ja Nei Nei 69 j) Velforening, grendelag, stroksforening Ja 70 k) Lokal interessegruppe, muljøgruppe, lokal aksjonsgruppe o Ja ) Andre foreninger eller organisasjoner... Spesifisér: Ja Nei Nei 7 Ja Nei 7 Ja Nei 73 Ja ; Ja Nei Nei FOR BYRAET

23 Ja --> 45 Nei Er du for tiden medlem av noe offentlig styre, utvalg, nemnd eller komite her 0 Jevnaker? Har du tidligere hatt slike verv? 77 Ja Nei 45. Når vi tenker på det som skjer i styre og stell her i kommunen, vil du si at du er meget interessert, noe interessert eller lite interessert i slike saker? 78 Meget interessert Noe interessert 3 Lite interessert 9 Vet ikke 46 > 49 *46. De kommunale saker man interesserer seg for, kan man skaffe seg opplysninger om fra forskjellig hold. Jeg skal nå nevne en del måter man kan skaffe seg rede på kommunale saker pa. For hver mate som blir nevnt, kan du si meg om denne måten A få opplysninger på for deg er meget viktig, noe viktig eller ikke særlig viktig. VIS KORT 6. LES OPP EN OG EN. KRYSS AV EN KODE FOR HVERT DELSPØRSMÅL. Hvor viktig vil du si det er a: Meget viktig Noe viktig Ikke særlig viktig 3 Vet ikke 9 Lese Ringerikes Blad?... WWWWWWWW... W Lese Hadeland? Lese andre aviser' 79 II80 8 Snakke med familien? Snakke med venner og kjente? Lytte på Opplandsradioen? Kontakte kommunale myndigheter? 85 Være med i organisasjoner og lag' 86 Kontakte kommunepolitikere? Har du noen gang prøvd a påvirke utfallet av noen av de kommunale sakene du har interessert deg for? 88 Ja ; 48 Nei > 49

24 48. På hvilken måte har du prøvd A påvirke utfallet? VIS KORT 7. Skrive leserbrev til Ringerikes Blad eller Hadeland Nei Delta i underskriftskampanje Delta i demonstrasjon Dele ut løpesedler 89 Ja 90 Ja 9 Nei. Ja Nei 9 Ja Nei Tipse Ringerikes Blad eller Hadeland Ta kontakt med politiker 93 ija 94 Nei Ja Nei 95 Ta sakenoppgjennom en organisasjon(f.eks. fagforening, velforening Ja owl.)... Nei Ta kontakt med kommunal tjenestemann Ja Nei Tipset Opplandsradioeni Ja Andre måter, spesifisé Nei Ja Nei 49. Vet du hvilke partier som var representert i kommunestyret for siste kommunevalg? SVARENE MA IKKE LESES OPP! KRYSS AV FOR DE PARTIENE IO OPPGIR Arbeiderpartiet Høyre Senterpartiet. Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Norges Kommunistiske parti Rød Valgallianse Det Liberale Folkeparti Fremskrittspartiet Andre Vet ikke 3

25 SPM STILLES BARE TIL PERSONER SOM HAR UNDERSTREKTE ADRESSER PA ADRESSELISTEN S.. DISSE LIGGER INNENFOR OMRADET SOM ER AVGRENSET PA KARTET OVER SONDRE JEVNAKER. FOR PERSONER BOSATT UTENOM DETTE OMRADET (IKKE UNDERSTREKTE ADRESSER), GA TIL SPM I løpet av hosten og neste år vil Televerket ha fullført utbyggingen av et kabelfjernsynsnett på Jevnaker. Over dette kabelnettet vil det i forste omgang bli mulig 8 se norsk og svensk fjernsyn. Senere vil kanskjesatellittfjernsyn og lokalsendinger fra Jevnaker bli formidlet over dette kabelnettet. De husholdninger som ønsker det kan bli knyttet til kabelnettet, ved a betale en engangsavgift på ca kroner. Er du interessert i at du/din husholdning skal bli tilknyttet kabelnettet? 3 Ja --> Nei ----> 5 Vet ikke --> Hva ser du mest fram til: å se svensk fjernsyn, å se satellittfjernsyn eller 8 se lokalfjernst Tra Jevnaker? BARE EN KODE KAN AVMERKES 3 A se svensk fjernsyn A se satellittfjernsyn A se lokalfjernsyn Vet ikke > 53 *5. Hvorfor er du ikke interessert i at du/din husholdning skal bli tilknyttet kabelfjernsynsnettet? 33 For dyrt Andre svar, spesifisér: 4 9 Vet ikke *53. Hvordan synes du at en lokal fjernsynskanal for Jevnaker skal betales, som betalingstv, dvs. man betaler et beløp hver måned eller for de programmene man ser, ved lisens, ved fjernsynsreklame, ved offentlige tilskudd eller på andre måter? FLERE SVAR KAN AVKRYSSES Sam betalings-tv Ved lisens Ved reklame Ved offentlige tilskudd På andre måter, spesifisér:

26 Svensk tale Dansk tale Engelsk tale Tysk tale Jeg skal nå stille noen spørsmål om fremmede språk. Vil du for hvert språk jeg nevner si om du synes det er umulig, ganske vanskelig, litt vanskelig eller ikke spesielt vanskelig a forstå folk som snakker dette språket? VIS KORT Det kabelnettet Televerket bygger på Jevnaker, kan brukes til mye annet enn A formidle fjernsynsprogrammer, blant annet til ulike alarmtjenester som star i forbindelse med alarmsentralen på Gran. Mulige alarmtjenester er brannalarmer, innbruddsalarmer og såkalte trygghetsalarmer. Brannalarmer vil koste ca kroner ved montering og ytterligere 50 kroner pr. maned i avgifter. Innbruddsalarmer vil koste omtrent det samme. Ville du være interessert i A få montert en brannalarm hjemme hos deg? 33 Ja Nei 9 Vet ikke 56. Ville du være interessert i à få montert en innbruddsalarm hjemme hos deg? 34 Ja Nei 9 Vet ikke 57. Trygghetsalarmer varsler alarmsentralen når det er behov for Øyeblikkelig hjelp. For syke og eldre enslige vil som regel trygghetsalarmen bli betalt av sosialkontoret. For andre vil den koste ca kroner ved montering og 50 kroner pr. måned i avgifter. Ville du være interessert i a få montert en trygghetsalarm hjemme hos deg? 35 Ja 9 Nei Vet ikke Ikke Gan- spe- Litt ske si- Urnuvanvan- elt lig skeske- van-. lig lig skelig

27 6 *58. Televerkets kabelutbygging på Jevnaker er en del av et forsøksprosjekt. Televerket er derfor interessert i å få vite hvor mange som kunne være villig til a delta i ulike forsok, blant annet med nytt abonnementutstyr. En slik deltakelse vil ikke koste noe for dem som deltar. Ville du være villig til a delta i slike forsøk? Ja Nei Avhenger av type forsøk Vet ikke 59. Hvor fornøyd er du med den informasjon Televerket har gitt i forbindelse med kabelutbyggingen på Jevnaker? Godt fornøyd Middels fornoyd Dårlig fornøyd Vet ikke 60. Til slutt kommer noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for grupperingen av svarene i denne undersokelsen. Hvor lenge har du bodd på Jevnaker? 38 [: Hele livet 'Hvis ikke hele livet, hvor mange år? Mindre enn år 3i-. 4år 45-9år ar år 7 0 år eller mer *6. Hva er din viktigste kilde til livsopphold? Er du yrkesaktiv, utfører du husarbeid hjemme, er du pensjonert, trygdet, arbeidslos, skoleelev eller student? HVIS YRKESAKTIV: Hva er ditt yrke? 39 >6 Yrkesaktiv, spesifisér yrket: Husarbeid hjemme Pensjonert 4 Trygdet 5 Arbeidsløs >64 6 Skoleelev/student Annet

28 *6. Bruker, du noen gang dataterminal eller tekstbehandlingsutstyr i arbeidet ditt? Ja Nei 63. Ligger din arbeidsplass i Jevnaker kommune, i en av Jevnakers nabokommuner eller andre steder? i Jevnaker, Nabokommune 3 Andre steder, spesifisér: 64. Hvor mange år har du alt i alt gått på skole, og eventuelt studert? Regn med folkeskole, barne- og ungdomsskole. 65. Er du: Antall år i alt LES OPP SVARALTERNATIVENE 338 i Ugift 67 ;.... Gift/samboende ; ,, Enke/enkemann Skilt/separert.. > 67 *66.Hva er din ektefelles/samboendes viktigste kilde til livsopphold? HVIS YRKESAKTIV: Hvilket yrke har han/hun?. 339 Yrkesaktiv, spesifisér yrket: Hjemmeværende 3 Pensjonert 4 Trygdet 5 Arbeidslos 6 Skoleelev/student 7 Annet 67. Hva vil du anslå husholdningens samlede bruttoinntekt til pr. år? Med bruttoinntekt mener vi samlet inntekt for eventuelle fradragsposter og skatt. VIS KORT Under kr ,. 0..._ Kr Kr Kr M...I 05 Kr _ Kr Kr Kr _ Kr eller mer 3 Vet ikke 4 ønsker ikke a svare

29 68. Har du barn som bor hjemme? Regn også med eventuelle adoptivbarn og stebarn. 346 Ja 69 Nei > A. Hvor gamle er hvert av disse barna? Hvis du har flere enn ett barn boende hjemme, begynn med det eldste barnet. FOR HVERT BARN STILLES OGSÅ SPM. B B. Er dette en gutt eller ei jente?. barns A. Alder:. barns A. Alder: 3. barns A. Alder: 4. barns A. Alder: 5. barns A. Alder: 6. barns A. Alder: 7. barns A. Alder: år B. Kjønn: år B. Kjønn: år B. Kjønn år B. Kjønn ar B. Kjønn år B. Kjønn år B. Kjønn Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente 70. Hvor mange rom disponerer husholdningen til eget bruk? Regn ikke med kjøkken, bad, entre eller boder Antall rom

30 9 vediegg. STATISTISK SENTRALBYRÅ Intervjukontoret Postboks 83 Dep, Oslo Tlf. (0) * UNDERGITT TAUSHETSPLIKT Prosjekt nr. IO nr. ID's fødselsår IO's kjønn (=M, =K) Intervjuer nr. Skjema type JEVNAKERUNDERSØKELSEN September/oktober 983 Tilleggsskjema Fjernsynsprogrammene f.o.m. 3. sept. t.o.m. 8. sept. FJERNSYNSPROGRAMMET FOR FREDAG 3. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET s punkt Programpost Kode Kol Skolefjernsyn: Barn i Burma Ørkenen Trim for eldre 5.05 Skolefjernsyn: Mote med en sovjetisk popgruppe 6.35 Er det sant det vi ser? I reprise. Er det sant det vi ser? Ettermiddagsnytt Barne-TV. Virre virre vapp , Flimra. Sjarm, smil og svette 9.30, Dagsrevyen med fredagsforum 0.0, Snttejakt 3.0 Norge rundt. Distriktenes magasin 4.55 Filmavisen. Norsk ukerevy fra september Detek-timen. Bergerac Kveldsnytt 7 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR LØRDAG 4. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SÅ HELE PROGRAMMET 5: SÅ EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Tidspunkt Programpost Barne-TV. Virre virre vapp Datahverdag. Edb, individ og samfunn Sport i dag: Gang. Verdenscupfinale Bergen Rytmisk sportsgymnastikk. Sekslandskamp otba Norge - venge, kvinner 7.55 Ettermiddagsnytt 8.00 Barne-TV. Guro 8.30 I ruta. Et underholdningsmagasin 9.30 Dagsrevyen 0.05 Yngvar Numme. PA talefon med en "show-maker".5 Ja vel, statsråd. Britisk komedieserie.45 Aksjon norsk musikk. Reportasje fra en konsert i Oslo Konserthus Kveldsnytt Dynastiet. Amerikansk fjernsynsserie Flykapring. Britisk fjernsynsfilm Kode Kol

31 30 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR SØNDAG 5. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET - lidspunkt Programpost Kode Kol. Høgmesse g 4.30 Søndagsmatine.Fra den internasjonale rnusikksçene Marco Polo.Italiensk-amerikansk serie Barne-TV: På eventyr i Tivoli 46 S FJERNSYNSPROGRAMMET FOR TIRSDAG 7. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Tids-- punkt Programpost Ettermiddagsnytt Kode 8.00 Barne-TV.Min verden reprise. God bok! for deg som villese 74 Kol Vileker og lærer. Trening av blinde og svaksynte barn 75 Knottene. Amerikansk tegnfilm Datahverdag. Edb, individ og samfunn Gjensyn med Svalbard Dagsrevyen Dagsrevyen I kjølens rike. Naturopplevelser og dyreliv 9.45 Ord og tone 50 i grensetraktene mellom Trøndelag og Jämtland Gutta fra asfaltgjengen. Serie fra BBC Fjernsynsteateret. Jenn 79.0 Sportsrevyen 5.55 Virus, virussykdommer og forskning Skogane er ei inspirasjonskjelde. Program fra BBC 80 Program frå kanadisk fjernsyn Kveldnytt Kveldsnytt si. FOR BYRÅET , FJERNSYNSPROGRAMMET FOR MANDAG 6. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Tidspunkt Tidspunkt, " FJERNSYNSPROGRAMMET FOR ONSDAG 8. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET Oi SA IKKE PROGRAMMET Programpost Kode Kol. Programpost Kode 'Kol Barne-TV. Min verden Barne-TV. PA eventyr i Tivoli Skolefjernsyn. Ei-Aet sant det vi ser? Lauvskogens økologi 84 Skolefjernsyn. Vi ser på plantekost. I serien "Opp av hatten" Five Times Britain. (4) 0.05 Prærien 58 In Scotland. Engelskserie Trim for eldre En bit av det store eplet - New York. Serie om verdens,05* Skolefjernsyn. Er det sant det vi ser? 60 storbyer Nybyggere i Sibir. Produsert av svensk fjernsyn 6.05 Vi ser på plantekost. serien "Opp av hatten" 87 Lauvskogens økologi 6.35 Prærien Ettermiddagsnytt Ireprise.Menneskehjernen. Serie frå BBC I reprise. Dagsrevy eller detektime? Skolefjernsyn Ettermidda sn t Norge rundt. Distriktenes 8.00 Barne-TV. Vittor og Maria. Britisk tegnefilmserie magasin Sportsrunden Lille Sotnebbs eventyr. En. tegnet finsk serie Dagsrevyen 67 8:0 Vidunderbarn i pels. Tsjekkoslovakisk tegnefilm I livets harde skole. Om noen av våre livsvilkår i og utenfor skolen Flimra. I dag: Unni - unna Et kunstverk. Brann i parlamentsbygningen av William Turner. Serie fra BBC Tro og liv. Kveldsandakt 95,5 Miraklet Helen Keller. Amerikansk spillefilm 3.00 Kveldsnytt Dagsrevyen iote med skipsreiar Fred Olsen Halleluja. Britisk komedieserie 98,.30 Hansatida. (3) Kulturblomstring langs handelsveiene. En serie fra svensk fjernsyn 99.5 Fortsatt kull fra Arktis Kveldsnytt 0 7

32 eg STATISTISK SENTRALBYRÅ Intervjukontoret Postboks 83 Dep, Oslo Tlf. (0) * Prosjekt nr. IO ar. JO's fødselsår UNDERGITT TAUSHETSPLIKT JO's kjønn (=M, =K) Intervjuer nr. Skjema type JEVNAKERUNDERSOKELSEN September/oktober 983 Tilleggsskjema Fjernsynsprogrammene f.o.m. okt. t.o.m. 6. okt; FJERNSYNSPROGRAMMET FOR TIRSDAG. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET isspunkt FJERNSYNSPROGRAMMET FOR ONSDAG. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Prora gmpost Programpost Kode ). III 7.55 Ettermiddagsnytt Barne-TV I solskin og solevér 8.00 Barne-TV. I solskin og solevér Skolefjernsyn: Jorda er ein blå planet 8.5 I reprise. Forming i skolen Skyskraparar og slum Datahverdag. Edb individ og samfunn Program om Brasil frå BBC Da gsrevyen Glesbygd vid storstad. fra svensk skolefjernsyn 6 = 0.05 Ost-Timor - Okkupert og9lemt, 0.35 Flimra. Ungdomsymfonikerne. Konsert Populærmusikk fra middelalderen Er sjølvgjort velgjort? Om samarbeid mellom kommunens eksperter og velforeningen i en bydel i Bergen.5 Fjernsynsteatret. Munchen - Aten. Fra svensk fjernsyn Samer i nord 8 Arktis 9 reprise. Menneskehjernen. Serie frå BBC 30 Ettermiddagsnytt 3.40 Kveldsn tt.barne-tv. Victor og Maria. Britisk tegnefilmserie 3,... Lille Sotnebbs eventyr. En tegnet finsk serie 33 Eventyrlig vatn 34 Loven som forelsket seg.italiensk tegnefilmserie I reprise. Norsk musikk i dag. Mote med komponisten Bjorn Kruse Tro og liv Dagsrevyen Tidsfordriv eller idealisme? Reportasje om Heimevernungdommer i landskonkurranse 39 Halleluja. Britisk komedieserie Utsyn. 0 år med en "sterk mann". Fransk-britisk program om Chile 4.45 Fotball. Jugoslavia - Norge 4.45 Kveldsnytt

33 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR TORSDAG 3. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Bli med pa søndagsskolen.0 Jazzkonsert. Fra jazzfestivalen på Voss.45 Kveldsnytt Barne-TV. Victor og Maria. Britisk t nefilmserie Lille Sotnebbs eventyr. En tegnet finsk serie FJERNSYNSPROGRAMMET FOR FREDAG 4. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Tidspunkt Tidsunkt 0.35 i I Programpost Ettermiddagsnytt Barne-TV. I solskin og solevdr reprise. Edderkoppliv. Kortfilm Sportshjørnet Dagsrevyen Pan Om kunst og kultur Citadellet. Britisk serie Kreft og behandling med medikamenter Programpost Skolefjernsyn. Mest om å høre til. TENS. Et magasin am indivis rus, samfunn 'Jorda er ein blå planet Glesbygd vid storstad. Fra svensk skolefjernsyn Popularmusikk fra middelalderen I reprise. Vag i vaglost land. Fra svensk skolefjernsyn Ettermiddagsnytt Barne-TV. Kom skal vi lese! Ikon, røkelse og tradisjon. Et program om den ortodokse kirke. Fra finsk fjernsyn Flimra. Sjarm, mil og svette. Amerikansk fjernsynsserie Dagsrevyen med fredagsforum Kveldsnytt Skolefjernsyn. Samer i nord apan. o yo. ampro u sjon med BBC Populærmusikk fra middelalderen Glesbygd vid storstad. Fra svensk skolefjernsyn SITkraparar og slum. Program om Brasil frå BBC Mest om d høre til. TENS. Et magasin om individ - russamfunn Skolefjernsyn. Japan. Tokyo. En samporduksjon med BBC Trim for eldre Arktis Husker du? Et kunstverk. Montagne Sainte-Victoire av Paul Cezanne. Serie fra BBC Musikknytt Detek-timen. Par i hjerter. Amerikansk serie Kode Kol. 44 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR LØRDAG 5. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET Tidsounkt Programpost Kode Kol Barne-TV. Kom skal vi lese: Datahverdag. Edb individ og samfunn I reprise. Per Spelemann Ettermidda sn tt Barne-TV. Det suser i sivet Rakkerungene Råd og dad. Finsk fjernsynsfortelling Dagsrevyen Munnkurven 0.35 SK 97 har nettopp landet. Kriminalserie 90.0 Besøk hjemmefra 9.00 Ja vel, statsråd. Britisk komedieserie 9_.30 Kveldsnytt.40 Dynastiet. Amerikansk fjernsynsserie Trondheim Bi. Band til dans 95 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR SØNDAG 6. OKTOBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET 6 Tidspunkt 6 Programpost Kode Kolo 0.44 Nordisk høgmesse. Gudstjeneste fra Helsingfors Søndagsmatiné. Luis og Virginia. Fra spansk fjernsyn Barne-TV. Vil du se hvordan jeg har det? Tre oppfinnere. Fransk film Martin Luther. Fra fjernsynet i DDR 00 Kod Kol Dagsrevyen Kammermusikk i Trondenes kirke Gutta fra asfaltgjengen. Serie fra BBC Sportsrevyen "Når eg ser ei kvinne med barn på armen blir eg redd". Reportasje frå flyktningeleire i Libanon _30 Stemme og elektronikk. Fra en konsert i 67 Håkonshallen Kveldsnytt

34 33 V edi egg.3 STATISTISK SENTRALBYRÅ Intervjukontoret Postboks 83 Dep, Oslo Tlf. (0) * Prosjekt nr. JO mr. IO's fødselsår IO's kjønn (=M, =K) Intervjuer nr. Skjema type JEVNAKERUNDERSOKELSEN September/oktober 983 Tilleggsskjema Fjernsynsprogrammene f.o.m. 9. sept. t.o.m. 4. okt. FJERNSYNSPROGRAMMET FOR TORSDAG 9. SEPTEMBER. PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SÅ IKKE PROGRAMMET Programpost Kode Kol Barne-TV: Victor og Maria. Britisk tegnefilmserie Lille Sotnebbs eventyr. En tegnet finsk serie 4 Skolefjernsyn; En bit av det store eple - New York. Serie om verdens,storbyer 5 Vi ser på plantekost. I serien "Opp av hatten" 6 Lauvskogens økologi 7 Nybyggere i Sibir. Produsert av svensk fjernsyn 8 3 FJERNSYNSPROGRAMMET FOR FREDAG 30. SEPTEMBER PROGRAMPOSTENE LESES ENKELTVIS SVARKODER: : SA HELE PROGRAMMET 5: SA EN DEL AV PROGRAMMET 0: SA IKKE PROGRAMMET 0.05 Programpost Skolefjernsyn. Prærien Kode 0.35 Trim for eldre Tidspunkt iispunkt Kol. Skolefjernsyn: Nybyggere i Sibir. Produser av svensk ferns n 3 Er det sant det vi ser? 33 En bit av det store eplet New York. Serie om verdens storb er 34 Five times Britain. (4) In Scotland Engelskserie all I reprise. Er det sant det vi ser? In Scotland. En.elskserie Five times Britain. (4) 7.55 Ettermidda.snytt s : 8.00 Barne-TV: Min verden : 8.5 I reprise. Filmavisen. Norsk ukerevy fra september Ettermidda.sn t IIII I reprise. Gladilivet 9_ kvardacien 39 Flimra. Sjarm, smil og svette. Merikansk fjernsynsserie "Bind deg ein blomekrans" S S Norsk folkehjelp. En presentasjon av organisasjonen bak Aksjon menneskeverd, innsamlincjsaksjonen i Fjernsynet 9.00 Sportshjørnet 9.30 Dagsrevyen O O Fela - det er livet, detl Portrett av 0.05 Pan. Om kunst og kultur i s.elemannen Hilmar Alexandersen.0.50 Citadellet. Britisk serie 30 Ill 4.40 lare for livet eller for eksamen? knerikansk serie 44 Britisk reportasje Kveldsnytt S Kveldsn tt

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Undersøkelse om barns sykkelbruk. av Arvid Hansen INNHOLD

SLUTTRAPPORT. Undersøkelse om barns sykkelbruk. av Arvid Hansen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 85/1 31. januar 1985 SLUTTRAPPORT Undersøkelse om barns sykkelbruk av Arvid Hansen INNHOLD Side 1. Gjennomføring av undersøkelsen 1 1.1. Bakgrunn og formål 1 1.2.

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007 Noen hovedresultater En time per dag på Internett 66 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007. Dette var en økning fra 60 prosent i 2006. Tiden vi bruker på

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009 Noen hovedresultater Tre av fire på Internett i løpet av en dag I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 71 prosent i 2008.

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010 Noen hovedresultater Økende bruk av Internett I 2010 var det 77 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 73 prosent i 2009. Tiden vi bruker

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

8. Sosial og politisk deltakelse

8. Sosial og politisk deltakelse Aleneboendes levekår Sosial og politisk deltakelse Øyvin Kleven, Elisabeth Rønning og Odd Frank Vaage 8. Sosial og politisk deltakelse Aleneboende deltar mindre i det sosiale liv Aleneboende går mindre

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004 Noen hovedresultater Økt bruk av Internett Andelen av befolkningen i alderen 9-79 år som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag var i 2004 på 36 prosent, det samme som i 2003. Andelen Internettbrukere per

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe.

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe. 4. Siden andelen som er i utdanning per dag er relativt liten, vil tiden som brukes per dag i ulike grupper ikke variere så mye mellom de ulike tidsbruksundersøkelser. Figur 4.1 viser at det likevel kan

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

Lørdag 16. mars Søndag 17. mars 12 18

Lørdag 16. mars Søndag 17. mars 12 18 REGNEARK 1 Tabellen viser et langtidsvarsel for Trondheim. Tirsdag 4. mars Onsdag 5. mars Torsdag 6. mars Fredag 15. mars Lørdag 16. mars Søndag 17. mars Mandag 18. mars Tirsdag 19. mars Onsdag 20. mars

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage Fritid og kultur De seinere åra har besøk på klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Færre spiller i musikkorps eller er medlemmer

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2009

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2009 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2009 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst -seing blant personer med høy utdanning. Liten endring

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende i helgen. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing nokså jevnt

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende alle dager i uka. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Personlige behov 5. Personlige behov Økt tid til personlige behov blant de unge Det har bare vært en økning i den totale tiden menn og kvinner i aldersgruppen 16-24 bruker

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Interne notater ENTRALBYRÅ STATI SK S INNHOLD. 1 ~2. Fo =l.~...~...~.~...~.~.,~.~...,~~~~.~...~~~...~~. I 27. SLUTTRAPPORT 85/9

Interne notater ENTRALBYRÅ STATI SK S INNHOLD. 1 ~2. Fo =l.~...~...~.~...~.~.,~.~...,~~~~.~...~~~...~~. I 27. SLUTTRAPPORT 85/9 Vedl SK S I ST STATI Interne notater ENTRALBYRÅ 7. SLUTTRAPPORT februar 1985 85/9 Undersøkelse om kvinners "Ønsker om barn" Av Jorunn Bjørgo INNHOLD Side 1. Gjennomføring a v undersøkelsen.~...~.~..~..~...~

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011 46 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka. 90 prosent yngre voksne er e-postbrukere per uke, 36 prosent

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2007 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2007 Sju av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Stabil seeroppslutning

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Jentene er mest hjemme

Jentene er mest hjemme Barn og unges tidsbruk: Jentene er mest hjemme Barn er hjemme timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

4. Tidsbruk og fritidsaktiviteter

4. Tidsbruk og fritidsaktiviteter Odd Frank Vaage 4. Eldre ( ) bruker mindre tid til inntektsarbeid enn yngre, og har mer fritid. Det viser tidsbruksundersøkelsen i 2000. Mens -inger i gjennomsnitt bruker mer enn fire og en halv time på

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2010. mens de andre nye kanalene TV 2 Zebra og TVNorge Fem hadde en oppslutning på 2 prosent hver.

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2010. mens de andre nye kanalene TV 2 Zebra og TVNorge Fem hadde en oppslutning på 2 prosent hver. Fjernsyn Norsk mediebarometer 2010 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Liten endring

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Klassisk konsert 35 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg nokså stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner.

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Økt bruk både av kulturtilbud og Internett

Økt bruk både av kulturtilbud og Internett Fritid og kultur Økt bruk både av kulturtilbud og Internett Alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. Det gjelder både menn og kvinner. Besøk på klassiske konserter, på kino og på teater

Detaljer

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage 31 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 1998 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL Statistisk Sentralbyrå.

RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL Statistisk Sentralbyrå. RAPPORT VRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER NR. 12 LYTTERUNDERSOKELSE OM UNGDOMMENS RADIOAVIS APRIL 1970 Statistisk Sentralbyrå Oslo 1970 FORORD LytterundersOkelse om Ungdommens Radioavis april 1970

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010 45 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka, 98 prosent blant 16-19-åringer. 85 prosent yngre voksne er

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 55-66-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Seeroppslutning

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører.

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Amir har kjøpt ny datamaskin. Den var ganske dyr, men veldig fin. Han bruker den ofte, både til skoleoppgaver

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2011

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2011 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2011 81 prosent ser på fjernsyn i løpet et døgn. Noe mer tid brukes til TV-seing enn de siste a. Høyest seerandel har barn og eldre, de eldre bruker mest tid. Liten endring

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer