RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION april 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION 22-27.april 2007."

Transkript

1 RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION april Council on Legislation ble avholdt i Chicago april 2007 Sakspapirene, som var utsendte på forhånd, inneholdt 357 saker. De 7 norske representantene møttes til en samling før avreise for å drøfte gjennom sakene og forberede hverandre på det som skulle skje. 3 av representantene hadde vært med på Lovråd tidligere, og kunne gi nye representanter nyttig informasjon om prosedyrer og retningslinjer for hvordan saksbehandling er i dette Rotary s høyeste organ. Samtalene på samlingen viste at det var stor grad av enighet blant de norske delegatene m.h.t. hvilke syn en hadde på de ulike sakene. Ved åpningen av Lovrådet søndag 22. april minnet RI President Bill Boyd om Lovrådet sin viktige oppgave med å oppdatere Rotary s lover og vedtekter slik at de til enhver tid er i takt med tiden - og dessuten at delegatene ikke bare har hensynet til holdninger i eget distrikt å ta hensyn til ved votering, men at hver enkelt hele tiden har plikt til å ta i betraktning at de lover og regler som er oppe til votering, skal gjelde for alle distrikter, klubber og enkeltrotarianere i hele rotaryverden. I mange saker førte dette til at en - etter å ha hørt på de argumenter som ble lagt frem i presentasjoner og debatter forandret stemmegivning i forhold til den oppfatning en hadde hatt på forhånd. Etter den offisielle åpningen velger Lovrådet de funksjonærer som skal lede forhandlingene, og deretter vedtar man møtereglementet. Dette bygger på amerikansk lovbehandling, og skiller seg nokså mye fra tilsvarende saksbehandling i Norge. Blant annet er det slik at for at en sak skal bli behandlet, må en representant fremme saken i selve møtet og dessuten må minst en annen gi saken sin tilslutning. Først da er det blitt en sak som kan drøftes og stemmes over. I tillegg til de 357 sakene som var sendt ut på forhånd, kom det 4 i tillegg ved starten av Lovrådet, slik at fullstendig sakliste inneholdt 361 saker resolusjoner og 178 lovendringsforslag. Av disse ble14 vedtatt overført til The Board uten realitetsbehandling 98 saker ble trukket, enten fordi de var tilnærmet identiske med saker var blitt behandlet eller fordi ingen fremmet dem i møtet. Dermed var det 249 saker som ble realitetsbehandlet og stemt over på dette Lovrådet Av disse ble 97 saker vedtatt 59 lovendringsforslag og 38 resolusjoner altså ca. 37,5 % av sakene. Det var tre norske forslag til lovendringer: to fra Bardu RK og ett fra Sula RK. Alle forslagene ble slått sammen med forslag fra andre klubber/distrikter i rotaryverdenen, og presentasjonen av forslagene ble samordnet med disse. Det ene av Bardus og Sulas forslag ble nedstemt, mens Bardus forslag om å kunne holde klubbmøter hver fjortende dag ble overført (referred) til The Board. Dette forslaget var for øvrig oppe to ganger til behandling, siste gang fordi man ønsket å få det realitetsbehandlet og ikke overført, men dette forslaget fikk ikke nødvendige to tredeler av stemmene. 6 forslag til endring av Rotary s grunnlover fikk flertall, men ikke de nødvendige 2/3 flertall. Dette gjaldt

2 - to forslag til endring av Artikkel 8 Attendance, i Standard grunnlov for Rotaryklubber - om at medlemmer som har godkjent fravær ikke skal regnes med i frammøteprosenten (henholdsvis 55 % og 54 % for) - ett forslag til endring av Artikkel 5 Medlemskap, i Grunnlov for Rotary International, seksjon 2 sammensetning av klubber - om at det å være en god representant for sitt yrke skal være kvalifikasjon nok for medlemskap (52 % for) - ett nytt punkt 4 i Artikkel 5 Medlemskap, i Grunnlov for Rotary International - har avbrutt sitt engasjement i stilling opplistet i underpunkt 1 og 2 for å ta vare på sine barn (55 % for) - ett forslag fra The Board om å øke antall RI Directors (styremedlemmer) fra 17 til 18 (63 % for) - ett forslag om å endre reglene i Standard grunnlov for Rotaryklubber, artikkel 11 - Duration of Membership - slik at det skulle bli mulig å permittere midlertidig medlemmer som er under vurdering for å bli ekskludert som medlem. (59 % for). Alle vedtatte lovendringer gjelder fra 1. juli De vil nå bli gjennomgått av lov- og konstitusjonskomiteen i RI, og de nødvendige justeringer vil bli foretatt slik at de ulike bestemmelser i lovverket er i samsvar med hverandre. Det endelige resultatet vil bli presentert på RI s web-sider, og det vil så bli gitt ut en ny Manual of Procedure (MoP) - sannsynligvis i slutten av Følgende lovendringer ble vedtatt: (egne kommentarer i kursiv) A) Endringer i standard grunnlov for Rotaryklubb: Ny Artikkel 5: Fire avenyer for service. Rotary s fire avenyer for service er det filosofiske og praktiske rammeverk for arbeidet i denne Rotaryklubben. (Her er nå de 4 tjenestegrenene tatt inn og beskrevet i 4 nye punkter.) Artikkel 5 Møte pkt. c_ Kansellering. Styret kan kansellere et regulært møte som faller på en offentlig helligdag, inkludert en helligdag som er vanlig anerkjent,.. Artikkel 9 Directors og embetsmenn (officers). Seksjon 5 Valg av Embetsmenn (b) Periode for President. Den nominerte skal ta tittelen som President-elect 1. juli året før vedkommende går inn i vervet som president. (c) Kvalifikasjoner Ny setning til sist: I slikt tilfelle skal nåværende president fortsette som klubb president inntil etterfølger, som har deltatt på et PETS og distriktssamling eller trening vurdert tilstrekkelig av DGE, er behørig valgt (Dvs.: Hvis en ikke lykkes i å få valgt ny klubbpresident eller den valgte presidenten ikke deltar på PETS/Distriktssamling, ei heller sender en annen i sitt sted til disse så må sittende president fortsette i vervet til en som oppfyller forpliktelsene er klar til å overta. Artikkel 10 Innmeldingsavgift

3 Ny avslutning på punktet : Et Rotaractmedlem som sluttet som medlem i Rotaract i løpet av de 2 foregående år, som er opptatt som medlem i denne klubben, skal ikke pålegges å betale innmeldingsavgift. Artikkel 11 Varighet av medlemskap Seksjon 4 Terminering manglende fremmøte a) Fremmøteprosent. Et medlem må (1) møte eller make up for minst 50 % av klubbens regulære møte i hvert halvår. (Før 60%) (2) møte på minst 30% av klubbens regulære møter i hvert halvår (gjelder ikke AG-er) Dvs: Det kreves nå minst 50 % fremmøte i hvert halvår minst 30 % må være i egen klubb Seksjon 5 Terminering andre grunner Ny siste setning: Veiledende prinsipper for dette møtet skal være artikkel 6, seksjon 1 og 4-spørsmålsprøven. (c) Oppfylling av klassifikasjon En klubb skal ikke velge ny representant som erstatning for en som er suspendert, med mulighet for eksklusjon, uten at dette kan skje innenfor det lovlige antall medlemmer i klassifikasjonen selv om suspensjonen blir opphevet. B) Endringer i grunnlov for Rotary International Artikkel 5 Medlemskap Seksjon 2 Sammensetning av Klubber (a) En klubb skal bestå av aktive medlemmer som er voksne personer av god karakter og god business, professional or community reputation (4) Nytt punkt: har demonstrert gjennom personlig engasjement i samfunnsoppgaver en forpliktelse til tjeneste og til Rotary's formål (5) Nytt punkt: har status som Rotary Foundation alumni slik styret har definert det Artikkel 7 Klassifikasjoner Seksjon 1 Generelle regler (a) Hovedaktivitet. Hvert medlem skal bli klassifisert i forhold til medlemmets yrke, profesjon eller type av samfunnsengasjement.. (b) Klassifikasjonen av en overført eller tidligere medlem i en klubb, eller en Alumni slik The Board har definert, skal ikke hindres av at klassifikasjonen ved dette midlertidig overstiger begrensningene i lovene. Dvs: Artikkel 5 og 7 åpner for å ta inn som medlemmer folk i offentlige verv og personer med Alumnistatus - og ha egen klassifikasjon for offentlig verv. Disse måtte tidligere fylle kravene i andre klassifikasjoner for å bli medlemmer. Artikkel 10 Lovrådet Seksjon 6 Vedtatte resolusjoner Innen ett år etter at lovrådet er avsluttet, skal The Board informere alle guvernører om hvilke vedtak styret har gjort i forhold til resolusjoner vedtatt av COL Artikkel 16 Endringer Seksjon 2 Hvem kan foreslå

4 Forslag til endringer i RI s grunnlov kan bare foreslås av en klubb, av en distriktskonferanse, av RI-konferansen i RIBI, av Lovrådet eller av The Board i overensstemmelse med prosedyrene beskrevet i lovene. (Seksjon 3 a, b og c blir strøket) Tidsfrist for innlevering av forslag blir flyttet fra 30. juni til 31. desember i rotaryåret før COL. Mao ½ år tidligere enn før endringen. C) Endringer i lov for Rotary International Artikkel 3 Resignering eller terminering av medlemskap i RI Styrets autoritet for å refse eller terminere en klubb The Board kan suspendere eller terminere medlemskap for klubber som ikke betaler kontingent eller andre økonomiske forpliktelser til RI eller vedtatte bidrag til distriktsfondet Suspensjon eller terminering for manglende oppfølging av lov for beskyttelse av unge. Styret kan suspendere eller terminere medlemskapet for en klubb som lar være å ta affære overfor medlemmer som i sammenheng med rotaryrelaterte ungdomsprogrammer får beskyldninger om overtredelse av lov til beskyttelse for unge rettet mot seg Klubber som er blitt suspendert av The Board skal ikke ha noen av de rettigheter som er tilstått klubber gjennom lovene så lenge de er suspenderte, men skal få beholde de rettigheter de har etter grunnloven. Artikkel 4 Medlemskap i klubber Fremmøte i andre klubber Ethvert medlem skal ha rett til å møte på regulære møte i hvilken som helst klubb, unntatt i en klubb som tidligere av gode grunner har terminert medlemskapet til vedkommende. Artikkel 5 RI-styret (Board of Directors) Publisering av styrevedtak Alle referater fra styremøter og vedtak i The Board skal bli gjort tilgjengelige for alle medlemmer ved at det blir lagt ut på Rotary's web-sider innen 30 dager etter møtet/vedtaket. Slike referater skal også inneholde alle offisielle vedlegg til saken unntatt vedlegg styret har vedtatt skal unntas offentlighet Protester mot styrevedtak Vedtak i styret kan bare protesteres mot gjennom en poststemming oversendt til representantene i sist avholdte COL etter regler vedtatt i The Board En protest skal sendes på ordinær måte til generalsekretæren fra hvilken som helst klubb støttet av minst 24 andre klubber. Minst halvparten av disse klubbene må høre til i distriktet til klubben som protesterer. Protesten og støtteerklæringene må mottas seinest 4 måneder etter at vedtaket er gjort, og generalsekretæren skal gjennomføre poststemmingen innen 90 dager deretter.. Artikkel 6 Embetsmenn (Officers) Valg av visepresident og kasserer

5 RI visepresident og kasserer skal bli valgt av den innkommende president på første møte i The Board blant de styremedlemmer som tjenestegjør i sitt andre år, for ett år fra 1. juli. Artikkel 7 Lovgivningsprosedyrer Distriktsgodkjenning av lovforslag fra klubber Lovforslag fra en klubb må bli godkjent av klubbene i distriktet på en distriktskonferanse. Ny setning til slutt i avsnittet: Ikke noe distrikt bør foreslå eller godkjenne mer enn totalt fem lovforslag til hvert COL Korrekt foreslåtte lovendringsforslag Her blir ordet deficient (mangelfull) fjernet og erstattet med defective (mangelfull). Samtidig blir det slått fast at en resolusjon er defective hvis den krever en handling eller uttrykker en mening som er i konflikt med ånden i RI s konstitusjonelle dokumenter; eller vil kreve eller be om en administrativ handling som det er opp til The Board eller generalsekretæren å avgjøre Generalsekretæren skal sende alle korrekt foreslåtte forslag til medlemmene i Lovrådet senest 90 dager før COL kommer sammen (tidligere var det 2 måneder) Artikkel 8 Council on Legislation Kvalifikasjoner for medlemmer med stemmerett på Lovrådet Kvalifikasjoner For å være kvalifisert for tjeneste ved Lovrådet må representanten bli informert om kvalifikasjonkravene og levere til generalsekretæren en signert bekreftelse på at representanten har forstått kvalifikasjonskravene, oppgavene og pliktene som representant; at vedkommende er kvalifisert, villig og i stand til å påta seg og samvittighetsfullt utføre disse oppgaver og forpliktelser; og vil delta på alle møter helt til Lovrådet er avsluttet Utvelgelse av representanter ved nominasjonskomite Utvelgelse Representant og vararepresentant bør bli valgt gjennom en nominasjonskomite prosedyre. Denne nominasjonskomiteprosedyren inkludert klagebehandling og avstemming, skal være avholdt og fullført i året to år før Lovrådet blir avholdt. Nominasjonskomiteprosedyren skal baseres på nominasjonskomiteprosedyren for distriktsguvernør slik den fremkommer i seksjon , så lenge dette ikke er i konflikt med denne seksjon. De som er kandidater for vervene som representant eller vararepresentant kan ikke tjenestgjøre i nominasjonskomiteen Mislykket forsøk på å velge representanter til nominasjonskomite. Klubber som ikke lykkes i å etablere en metode for utvelgelse av medlemmer til nominasjonskomite, skal bruke som sin nominasjonskomite alle PDGer som er medlemmer i en klubb i vedkommende distrikt og som er villige og i stand til å tjenestgjøre. Kandidater til verv som representant eller vararepresentant kan ikke tjenestgjøre i komiteen Lovrådets prosedyrer Prosedyrereglene Som bestemt i seksjon kan hvert Lovråd vedta slike prosedyreregler som det finner nødvendig for saksbehandlingen. Slike regler skal være i samsvar med lovene, og skal fra og med Lovrådet i 2007 forbli gjeldene inntil de blir endret av et følgende Lovråd. Artikkel 9 Convention Program for RI Convention

6 Programmet som er blitt innrapportert fra convention-komiteen, og er godkjent av The Board, skal være dagsorden for alle samlinger. Endringer i programmet i løpet av convention kan kun gjøres med et 2/3-flertall i The Board. Artikkel 10 Nominasjon og valg av embetsmenn (officers) generelle regler Den best kvalifiserte Rotarianer Den best kvalifiserte rotarianer skal bli valgt til å gjøre tjeneste i det verv det skal foretas valg til. Reglene videre skal forhindre noen i å drive valgkamp på egne eller andres vegne Personer ikke valgbare for nominasjon Nominasjonskomite Intet medlem, varamedlem eller kandidat for medlemskap i en nominasjonskomite, om vedkommende er valgt eller ikke, ei heller kandidat som er valgt og deretter trekker seg fra slik komité, eller ektefelle, barn eller foreldre til en slik person, skal være valgbare til stilling komiteen nominerer for i det året nominasjonskomiteen er i funksjon Dvs. Dette punktet presiserer hvem som er inhabile i samband med nominasjon/valg Artikkel 11 Nominasjon og valg av RI president Nominasjonskomite for president Denne ble utvidet fra 17 til 34 medlemmer 1 fra hver sone. Dette vedtaket var omdiskutert og medlemmer i The Board mente det ville være umulig å praktisere men forsøk på å få det omgjort ble nedstemt Her ble det gjort mindre endringer i tidspunktene for nominering og valg av RI president Endring av reglene for hvorledes og når generalsekretæren skal oversende listen over aktuelle kandidater til The Board og hvem som skal ha tilgang til denne Melding om navnene på komitémedlemmene Generalsekretæren skal informere The Board og klubbene om navnene på komitémedlemmene innen en måned etter at de er valgt Komiteens nominasjon Komitémøter Komiteen skal møtes senest 1. oktober på tid og sted bestemt av The Board. Alle kandidater skal bli gitt muligheten til å bli intervjuet av komiteen i samsvar med prosedyren vedtatt av The Board. Artikkel 12 Medlem av nominasjonskomité for Nominasjon og valg av styremedlemmer (RI Directors) Kvalifikasjoner: Past Governor og deltatt på minst 2 RI Zone Institute's i egen sone og en Convention i løpet av de 3 årene forut for tjenesten i nominasjonskomiteen. Artikkel 13 Nominasjon og valg av guvernør Valg av Governor-nominee Her ble tidspunktet for valg av Governor-nominee endret til max 36 måneder (før 30) og minst 24 måneder før inntreden i tjeneste som president Prosedyre for nominasjon av guvernør Endrede regler slik at Guvernør kan nomineres av nominasjonskomite, ved postavstemming eller på distriktskonferansen Postavstemmingsregler

7 Endres slik at hver klubb får stemmer i forhold til medlemstall (Jfr. Pkt ) Stemmelikhet Da skal nominasjonskomiteens kandidat vinne valget. Hvis ingen av dem er nominasjonskomiteens kandidat, skal guvernøren avgjøre hvem som skal vinne Manglende nominasjon. Punktet ble strøket og innarbeidet i et nytt punkt spesielle valg. Her blir guvernøren pålagt å ta initiativ til at manglende nominasjon blir erstattet og igangsatt på nytt. Artikkel 15 Distrikter Avstemming på konferansen Stemmeberettigede Hver klubb i distriktet skal velge, klarere og sende til den årlige distriktskonferansen minst 1 stemmeberettiget representant. Enhver klubb som har flere enn 25 medlemmer, skal ha rett til en ekstra stemmeberettiget representant når de har flere stemmer enn halvparten av nye 25. (dvs: 37 eller flere /87 eller flere osv. Antall medlemmer retter seg etter siste kontingentinnbetaling til RI. Suspenderte klubber har ingen stemmerettigheter. Dvs medl =1stemme, (25+>25/2 =38 =2 stemmer, (50+ >25/2= 63) =3stemmer, (75 + >25/2 = 88) = 4 stemmer m osv Distriktets økonomi Nytt punkt (c) Punktet ble endret slik at distriktets budsjett nå kan vedtaes på PETS etter å ha blitt bifalt av ¾ av de tilstedeværende innkommende klubbpresidenter, forutsatt at hvis en President-elect har blitt fritatt fra å møte av Governor-elect i samsvar med artikkel 9, seksjon 5(c) i Standard Grunnlov for Rotaryklubb, så skal den utsendte representanten for president-elect ha rett til å avgi stemme i dennes fravær Årlig revisjon og rapport om Distriktets økonomi. Distriktsguvernøren skal fremskaffe en årsrapport over Distriktets finanser. Distriktets regnskaper skal revideres av en autorisert revisor eller, hvis gjeldende lover tillater det av en valgt revisjonskomité på minst 3 medlemmer etter vedtak på distriktskonferansen Kvalifikasjoner for Governor-nominee Punkt ble vedtatt strøket Guvernørens plikter Nytt punkt: (l) undersøke regelmessig aktivitetene til rotaryrelaterte grupper i distriktet (Friendship Exchanges, internasjonale komiteer, Global Networking Groups etc.) Artikkel 16 Komiteer Antall og betingelser

8 (2) konstitusjon og lover bestående av tre medlemmer, en utpekt hvert år for en periode på tre år, unntatt i COL-året da det skal være fire medlemmer, der den siste past medlem skal fungere for et fjerde år. (6) finans bestående av åtte medlemmer, der seks av dem skal fungere i en periode på 3 år med 2 medlemmer utpekt hvert år, og RI kasserer og et medlem av The Board utpekt av The Board, hver av dem skal fungere i en periode på ett år; Medlemskap Unntatt som beskrevet på annen måte i denne lov, skal RI presidenten utpeke medlemmene i komiteene og underkommiteer etter konsultasjoner med The Board. RI Presidenten skal også peke ut komitéformann i alle komiteer og underkomiteer. RI Presidenten skal være en ex officio medlem i alle RI-komiteer Komité for strategisk planlegging Tilføyelse til siste setning: (angående oppgavene til komité for strategisk planlegging) Den skal ta med i beregningene studier av endringene i antall potensielle rotarianere på hvert kontinent, inkludert i land som snart kan bli åpnet for ekspansjon, for å forutsi hvordan dette kan påvirke endringer i medlemstallet i hver sone Revisjonskomité Nytt punkt om sammensetning og oppgaver for en ny revisjonskomité som skal vurdere og avgi rapport til The Board om RI s finansielle rapporter. Artikkel 17 Økonomiske forhold Kontingent Per capita avgift. Denne ble vedtatt endret slik: : US$47 pr. medlem, minimum US$ : US$48 pr. medlem, minimum US$ : US$49 pr. medlem, minimum US$ : US$50 pr. medlem, minimum US$ Dato for betaling Nå skal det betales per capita avgift til RI fra første måneden en person er medlem Budsjett Her ble det vedtatt å redusere reservefondet fra 100 % til 85 % av et årsbudsjett. Dette har også innvirkning på kontingenten slik at unødig heving unngås års finansiell prognose Presentasjon av fem års finansiell prognose på Rotary International Zone Institutes. Den 5- årlige finansielle prognose skal presenterast på Rotar Internasjonal Zone Institutes av et medlem av styret i RI eller av en annen representant for styret i RI - og deretter være gjenstand for diskusjon. Artikkel 19 Andre møter Rotary International Zone Institutes RI Presidenten kan godkjenne arrangering av årlige informasjonsmøter, kjent som Rotary International Institutes, med past, nåværende og innkommende offiserer i RI, og

9 andre rotarianere og gjester invitert av arrangøren. Et Rotary International Institutt kan organiseres for RI, en sone, del av en sone eller en gruppe soner. Artikkel 21 Rotary Worldwide Web Ny setning til slutt: Distrikt og klubber som har websider, skal inkludere link til The Rotary Worldwide Web på det språket som benyttes i distriktet. Artikkel 24 Voldgift og mekling Disputter Dato for voldgift og mekling Mekling Voldgift Vedtak av mekler eller voldgiftsmann Dette er en ny artikkel hvor en nå finner regler for behandling av tvister mellom rotarianere. Tidligere Artikkel 24 blir Artikkel 25. D) Resolusjoner Resolusjoner med følgende innhold ble vedtatt som retningsgivende for RI/RF: - At utryddelse av polio skal ha høyeste prioritet i RI og at ingen konkurrerende program skal bli opptatt før dette er avsluttet eller før programmet er blitt vedtatt av COL. - At RI skal slutte seg til oppgavene, mottoet og prioriteringen i Future Vision Plan for Rotary Foundation Resolusjoner med følgende oppfordringer ble vedtatt oversendt til The Board: - Vurdere å oppfordre klubbene til å invitere Alumni til klubbmøtene - Vurdere å sette fokus på trygt drikkevann og signere Blue Planet Run Foundation s Blue Planet Run and Water Project activities - Vurdere å adoptere Model United Nations Assembly som et program for RI - Vurdere å foreslå å ta Rotary symbol og tema inn i grunnlov for RI - Vurdere å endre RI sitt andre motto - Endre ordet He tilbake til They. He/she profit Most who serve best. - Vurdere å lyse ut konkurranse om ny rotary-hymne - Vurdere å endre den spanske oversettelsen av rotary s formål - Vurdere å opprette en komité for å studere spørsmålet om reduksjon av fattigdom - Vurdere å endre sonene slik at hvert distrikt kun hører til en sone. - Vurdere å del sone 5 i 3 seksjoner - Vurdere å finne mer effektive og mindre kostnadskrevende måter å kommunisere med rotaryklubbene

10 - Vurdere å sikre rotarianere begrenset tilgang til medlemskapsinformasjon på RI s web-side - Vurdere å gjøre bedre dokumentbeskrivelsene på RI web-siden - Vurdere å legge inn linker til E-klubbene på RI web-siden - Vurdere å fremskaffe Internet software og plattformer til bruk for klubbene - Vurdere å klargjøre tvetydige ord og uttrykk i lover og policydokument - Vurdere å etablere desimalsystem for publikasjoner - Vurdere å identifisere RI-program og aktiviteter på alle godkjente RI-språk - Vurdere å påse at verdenspresidentens repr. til distriktskonferansen behersker distriktets språk. - Vurdere å inkludere Hindi som offisielt rotaryspråk - Vurdere å anerkjenne russisk som offisielt RI-støttet språk - Vurdere å anbefale at Convention blir avsluttet senest 14./16. juni (slik at alle kan nå tilbake til eget distrikt før vervovertakelsene 1. juli) - Vurdere å senke registreringsavgiften for convention for rotarianere innen sponsordistrikter - Vurdere å arrangere et Rotary Peace Forum med rotarianere fra østlige og vestlige land - Vurdere å endre reglene for klager i forbindelse med valg - Vurdere å peke ut et team med oppgave å vurdere hvorledes kostnadene kan reduseres - Vurdere å sikre at lovendringer vedtatt på COL blir nøyaktig gjengitt slik de ble vedtatt - Vurdere å endre RI sin policy for reiser for å redusere utgiftene Resolusjoner med følgende oppfordringer ble vedtatt oversendt styret for Rotary Foundation - Vurdere å tillate bruk av 30 % av DDF til DSG (District Simplified Grants) - Vurdere å senke minimumnsbeløpet for MG fra 5000 til 2500 US$ - Vurdere å tillate bygging av bygninger for MG-midler - Vurdere utgifter og prosedyrer knyttet til saksbehandling og rapportering - Vurdere å opprette et område på RI web-siden for kommunisering av GSE-tilbud - Vurdere saksbehandlingstiden for søknader om stipend - Vurdere å øke informasjonsmengden om prosjekter på WEB - Vurdere å spesifisere utgiftene til fondsutvikling i årsrapporten Leif Harald Kvaale Barry Matheson Ulf Jensen D-2250 D-2260 D-2270 Johan Daae-Qvale Edrund Olaisen Ole Rønning D-2280 D-2290 D-2300 Fritz Huitfeldt D

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb 1 Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb Revidert april 2007 Til godkjenning på årsmøtet oktober 2007 Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i Hobøl Spydeberg Rotary Klubb. 2. Styremedlem: Et

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb Vedtekter for Notodden Rotary Klubb (Vedtatt 2007) Artikkel 1 - Definisjoner. Notodden RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI's lover og vedtekter. Klubben holder til i

Detaljer

Vedtekter for norske Zontaklubber

Vedtekter for norske Zontaklubber Vedtekter for norske Zontaklubber 2014-16 1 Navn Klubbens navn er.zontaklubb. Klubben er en del av Zonta International, Distrikt 13, Område 4 - Norge. Zonta er en verdensomspennende organisasjon for samfunnsengasjerte

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22.

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. 1 Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. november 2016 Formål : The purpose of this club is to pursue the Object

Detaljer

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt 03.12.12 Artikkel I: Instans og formål Asker Rotary Klubb er direkte knyttet til Rotary International (RI), og har derved akseptert RIs lover og formål. Bestemmelser

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Lover for Sandefjord Rotary Klubb (SRK)

Lover for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Lover for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Revidert og oversatt til norsk i samsvar med vedtak i Rotary Internationals lovråd 22. 27.april 2007. Jfr. Norsk Rotary årbok (Handbok og matrikkel) 2009-11, side

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FARSUND ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR FARSUND ROTARY KLUBB Artikkel 1 - Definisjoner Farsund RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI's lover og vedtekter. Klubben holder til i Farsund kommune. Medlemskap forutsetter ikke bosted

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013)

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) Tune Rotary klubbs formål er å gagne andre. Disse vedtekter er utarbeidet i henhold til Rotary Internationals klubblover, og er retningsgivende

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LOVER. Kiwanis Club Oslo St. Hallvard. for - 1 - Organisert 8.januar 1974

LOVER. Kiwanis Club Oslo St. Hallvard. for - 1 - Organisert 8.januar 1974 LOVER for Kiwanis Club Oslo St. Hallvard Organisert 8.januar 1974-1 - ARTIKKEL 1 Navn og geografisk område. 1. Klubbens navn er Kiwanis Club Oslo St. Hallvard. 2. Klubbens geografiske område er Oslo nord-øst.

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

HAMAR VEST ROTARYKLUBB

HAMAR VEST ROTARYKLUBB HAMAR VEST ROTARYKLUBB CHARTERDATO 31. MAI 1970 Distrikt nr. 2300 - Klubb nr. 12807 VEDTEKTER Med endringer vedtatt i medlemsmøter mai 1993, juni 1999, april 2001 og juni 2008. ARTIKKEL I DEFINISJONER

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R

Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R Groruddalen Rotary Klubb V E D T E K T E R I Styret. 1. Klubben ledes av det valgte styret med oppgaver og plikter i henhold til Rotary Internationals Lover og vedtekter for rotaryklubb og klubbens egne

Detaljer

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK)

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Disse vedtekter er i overensstemmelse med klubbens lover som angitt i Norsk Rotary årbok (Handbok og matrikkel), og i overensstemmelse med RI`s lover og vedtekter.

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap Kapittel 2. Generalforsamlingen Kapittel 3. Styret Kapittel 4. Økonomi Kapittel 5. Studietur Kapittel

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICEKOMITÉ Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: Formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER. for. Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER. Stavanger

VEDTEKTER. for. Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER. Stavanger VEDTEKTER for Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER Stavanger Paragraf I: Navn 2 Paragraf II: Styrets målsetning 2 Paragraf III: Styrets myndighet/roller/ansvar 2 Paragraf IV: Medlemskap 2 Paragraf

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer