RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION april 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION 22-27.april 2007."

Transkript

1 RAPPORT FRA COUNCIL ON LEGISLATION april Council on Legislation ble avholdt i Chicago april 2007 Sakspapirene, som var utsendte på forhånd, inneholdt 357 saker. De 7 norske representantene møttes til en samling før avreise for å drøfte gjennom sakene og forberede hverandre på det som skulle skje. 3 av representantene hadde vært med på Lovråd tidligere, og kunne gi nye representanter nyttig informasjon om prosedyrer og retningslinjer for hvordan saksbehandling er i dette Rotary s høyeste organ. Samtalene på samlingen viste at det var stor grad av enighet blant de norske delegatene m.h.t. hvilke syn en hadde på de ulike sakene. Ved åpningen av Lovrådet søndag 22. april minnet RI President Bill Boyd om Lovrådet sin viktige oppgave med å oppdatere Rotary s lover og vedtekter slik at de til enhver tid er i takt med tiden - og dessuten at delegatene ikke bare har hensynet til holdninger i eget distrikt å ta hensyn til ved votering, men at hver enkelt hele tiden har plikt til å ta i betraktning at de lover og regler som er oppe til votering, skal gjelde for alle distrikter, klubber og enkeltrotarianere i hele rotaryverden. I mange saker førte dette til at en - etter å ha hørt på de argumenter som ble lagt frem i presentasjoner og debatter forandret stemmegivning i forhold til den oppfatning en hadde hatt på forhånd. Etter den offisielle åpningen velger Lovrådet de funksjonærer som skal lede forhandlingene, og deretter vedtar man møtereglementet. Dette bygger på amerikansk lovbehandling, og skiller seg nokså mye fra tilsvarende saksbehandling i Norge. Blant annet er det slik at for at en sak skal bli behandlet, må en representant fremme saken i selve møtet og dessuten må minst en annen gi saken sin tilslutning. Først da er det blitt en sak som kan drøftes og stemmes over. I tillegg til de 357 sakene som var sendt ut på forhånd, kom det 4 i tillegg ved starten av Lovrådet, slik at fullstendig sakliste inneholdt 361 saker resolusjoner og 178 lovendringsforslag. Av disse ble14 vedtatt overført til The Board uten realitetsbehandling 98 saker ble trukket, enten fordi de var tilnærmet identiske med saker var blitt behandlet eller fordi ingen fremmet dem i møtet. Dermed var det 249 saker som ble realitetsbehandlet og stemt over på dette Lovrådet Av disse ble 97 saker vedtatt 59 lovendringsforslag og 38 resolusjoner altså ca. 37,5 % av sakene. Det var tre norske forslag til lovendringer: to fra Bardu RK og ett fra Sula RK. Alle forslagene ble slått sammen med forslag fra andre klubber/distrikter i rotaryverdenen, og presentasjonen av forslagene ble samordnet med disse. Det ene av Bardus og Sulas forslag ble nedstemt, mens Bardus forslag om å kunne holde klubbmøter hver fjortende dag ble overført (referred) til The Board. Dette forslaget var for øvrig oppe to ganger til behandling, siste gang fordi man ønsket å få det realitetsbehandlet og ikke overført, men dette forslaget fikk ikke nødvendige to tredeler av stemmene. 6 forslag til endring av Rotary s grunnlover fikk flertall, men ikke de nødvendige 2/3 flertall. Dette gjaldt

2 - to forslag til endring av Artikkel 8 Attendance, i Standard grunnlov for Rotaryklubber - om at medlemmer som har godkjent fravær ikke skal regnes med i frammøteprosenten (henholdsvis 55 % og 54 % for) - ett forslag til endring av Artikkel 5 Medlemskap, i Grunnlov for Rotary International, seksjon 2 sammensetning av klubber - om at det å være en god representant for sitt yrke skal være kvalifikasjon nok for medlemskap (52 % for) - ett nytt punkt 4 i Artikkel 5 Medlemskap, i Grunnlov for Rotary International - har avbrutt sitt engasjement i stilling opplistet i underpunkt 1 og 2 for å ta vare på sine barn (55 % for) - ett forslag fra The Board om å øke antall RI Directors (styremedlemmer) fra 17 til 18 (63 % for) - ett forslag om å endre reglene i Standard grunnlov for Rotaryklubber, artikkel 11 - Duration of Membership - slik at det skulle bli mulig å permittere midlertidig medlemmer som er under vurdering for å bli ekskludert som medlem. (59 % for). Alle vedtatte lovendringer gjelder fra 1. juli De vil nå bli gjennomgått av lov- og konstitusjonskomiteen i RI, og de nødvendige justeringer vil bli foretatt slik at de ulike bestemmelser i lovverket er i samsvar med hverandre. Det endelige resultatet vil bli presentert på RI s web-sider, og det vil så bli gitt ut en ny Manual of Procedure (MoP) - sannsynligvis i slutten av Følgende lovendringer ble vedtatt: (egne kommentarer i kursiv) A) Endringer i standard grunnlov for Rotaryklubb: Ny Artikkel 5: Fire avenyer for service. Rotary s fire avenyer for service er det filosofiske og praktiske rammeverk for arbeidet i denne Rotaryklubben. (Her er nå de 4 tjenestegrenene tatt inn og beskrevet i 4 nye punkter.) Artikkel 5 Møte pkt. c_ Kansellering. Styret kan kansellere et regulært møte som faller på en offentlig helligdag, inkludert en helligdag som er vanlig anerkjent,.. Artikkel 9 Directors og embetsmenn (officers). Seksjon 5 Valg av Embetsmenn (b) Periode for President. Den nominerte skal ta tittelen som President-elect 1. juli året før vedkommende går inn i vervet som president. (c) Kvalifikasjoner Ny setning til sist: I slikt tilfelle skal nåværende president fortsette som klubb president inntil etterfølger, som har deltatt på et PETS og distriktssamling eller trening vurdert tilstrekkelig av DGE, er behørig valgt (Dvs.: Hvis en ikke lykkes i å få valgt ny klubbpresident eller den valgte presidenten ikke deltar på PETS/Distriktssamling, ei heller sender en annen i sitt sted til disse så må sittende president fortsette i vervet til en som oppfyller forpliktelsene er klar til å overta. Artikkel 10 Innmeldingsavgift

3 Ny avslutning på punktet : Et Rotaractmedlem som sluttet som medlem i Rotaract i løpet av de 2 foregående år, som er opptatt som medlem i denne klubben, skal ikke pålegges å betale innmeldingsavgift. Artikkel 11 Varighet av medlemskap Seksjon 4 Terminering manglende fremmøte a) Fremmøteprosent. Et medlem må (1) møte eller make up for minst 50 % av klubbens regulære møte i hvert halvår. (Før 60%) (2) møte på minst 30% av klubbens regulære møter i hvert halvår (gjelder ikke AG-er) Dvs: Det kreves nå minst 50 % fremmøte i hvert halvår minst 30 % må være i egen klubb Seksjon 5 Terminering andre grunner Ny siste setning: Veiledende prinsipper for dette møtet skal være artikkel 6, seksjon 1 og 4-spørsmålsprøven. (c) Oppfylling av klassifikasjon En klubb skal ikke velge ny representant som erstatning for en som er suspendert, med mulighet for eksklusjon, uten at dette kan skje innenfor det lovlige antall medlemmer i klassifikasjonen selv om suspensjonen blir opphevet. B) Endringer i grunnlov for Rotary International Artikkel 5 Medlemskap Seksjon 2 Sammensetning av Klubber (a) En klubb skal bestå av aktive medlemmer som er voksne personer av god karakter og god business, professional or community reputation (4) Nytt punkt: har demonstrert gjennom personlig engasjement i samfunnsoppgaver en forpliktelse til tjeneste og til Rotary's formål (5) Nytt punkt: har status som Rotary Foundation alumni slik styret har definert det Artikkel 7 Klassifikasjoner Seksjon 1 Generelle regler (a) Hovedaktivitet. Hvert medlem skal bli klassifisert i forhold til medlemmets yrke, profesjon eller type av samfunnsengasjement.. (b) Klassifikasjonen av en overført eller tidligere medlem i en klubb, eller en Alumni slik The Board har definert, skal ikke hindres av at klassifikasjonen ved dette midlertidig overstiger begrensningene i lovene. Dvs: Artikkel 5 og 7 åpner for å ta inn som medlemmer folk i offentlige verv og personer med Alumnistatus - og ha egen klassifikasjon for offentlig verv. Disse måtte tidligere fylle kravene i andre klassifikasjoner for å bli medlemmer. Artikkel 10 Lovrådet Seksjon 6 Vedtatte resolusjoner Innen ett år etter at lovrådet er avsluttet, skal The Board informere alle guvernører om hvilke vedtak styret har gjort i forhold til resolusjoner vedtatt av COL Artikkel 16 Endringer Seksjon 2 Hvem kan foreslå

4 Forslag til endringer i RI s grunnlov kan bare foreslås av en klubb, av en distriktskonferanse, av RI-konferansen i RIBI, av Lovrådet eller av The Board i overensstemmelse med prosedyrene beskrevet i lovene. (Seksjon 3 a, b og c blir strøket) Tidsfrist for innlevering av forslag blir flyttet fra 30. juni til 31. desember i rotaryåret før COL. Mao ½ år tidligere enn før endringen. C) Endringer i lov for Rotary International Artikkel 3 Resignering eller terminering av medlemskap i RI Styrets autoritet for å refse eller terminere en klubb The Board kan suspendere eller terminere medlemskap for klubber som ikke betaler kontingent eller andre økonomiske forpliktelser til RI eller vedtatte bidrag til distriktsfondet Suspensjon eller terminering for manglende oppfølging av lov for beskyttelse av unge. Styret kan suspendere eller terminere medlemskapet for en klubb som lar være å ta affære overfor medlemmer som i sammenheng med rotaryrelaterte ungdomsprogrammer får beskyldninger om overtredelse av lov til beskyttelse for unge rettet mot seg Klubber som er blitt suspendert av The Board skal ikke ha noen av de rettigheter som er tilstått klubber gjennom lovene så lenge de er suspenderte, men skal få beholde de rettigheter de har etter grunnloven. Artikkel 4 Medlemskap i klubber Fremmøte i andre klubber Ethvert medlem skal ha rett til å møte på regulære møte i hvilken som helst klubb, unntatt i en klubb som tidligere av gode grunner har terminert medlemskapet til vedkommende. Artikkel 5 RI-styret (Board of Directors) Publisering av styrevedtak Alle referater fra styremøter og vedtak i The Board skal bli gjort tilgjengelige for alle medlemmer ved at det blir lagt ut på Rotary's web-sider innen 30 dager etter møtet/vedtaket. Slike referater skal også inneholde alle offisielle vedlegg til saken unntatt vedlegg styret har vedtatt skal unntas offentlighet Protester mot styrevedtak Vedtak i styret kan bare protesteres mot gjennom en poststemming oversendt til representantene i sist avholdte COL etter regler vedtatt i The Board En protest skal sendes på ordinær måte til generalsekretæren fra hvilken som helst klubb støttet av minst 24 andre klubber. Minst halvparten av disse klubbene må høre til i distriktet til klubben som protesterer. Protesten og støtteerklæringene må mottas seinest 4 måneder etter at vedtaket er gjort, og generalsekretæren skal gjennomføre poststemmingen innen 90 dager deretter.. Artikkel 6 Embetsmenn (Officers) Valg av visepresident og kasserer

5 RI visepresident og kasserer skal bli valgt av den innkommende president på første møte i The Board blant de styremedlemmer som tjenestegjør i sitt andre år, for ett år fra 1. juli. Artikkel 7 Lovgivningsprosedyrer Distriktsgodkjenning av lovforslag fra klubber Lovforslag fra en klubb må bli godkjent av klubbene i distriktet på en distriktskonferanse. Ny setning til slutt i avsnittet: Ikke noe distrikt bør foreslå eller godkjenne mer enn totalt fem lovforslag til hvert COL Korrekt foreslåtte lovendringsforslag Her blir ordet deficient (mangelfull) fjernet og erstattet med defective (mangelfull). Samtidig blir det slått fast at en resolusjon er defective hvis den krever en handling eller uttrykker en mening som er i konflikt med ånden i RI s konstitusjonelle dokumenter; eller vil kreve eller be om en administrativ handling som det er opp til The Board eller generalsekretæren å avgjøre Generalsekretæren skal sende alle korrekt foreslåtte forslag til medlemmene i Lovrådet senest 90 dager før COL kommer sammen (tidligere var det 2 måneder) Artikkel 8 Council on Legislation Kvalifikasjoner for medlemmer med stemmerett på Lovrådet Kvalifikasjoner For å være kvalifisert for tjeneste ved Lovrådet må representanten bli informert om kvalifikasjonkravene og levere til generalsekretæren en signert bekreftelse på at representanten har forstått kvalifikasjonskravene, oppgavene og pliktene som representant; at vedkommende er kvalifisert, villig og i stand til å påta seg og samvittighetsfullt utføre disse oppgaver og forpliktelser; og vil delta på alle møter helt til Lovrådet er avsluttet Utvelgelse av representanter ved nominasjonskomite Utvelgelse Representant og vararepresentant bør bli valgt gjennom en nominasjonskomite prosedyre. Denne nominasjonskomiteprosedyren inkludert klagebehandling og avstemming, skal være avholdt og fullført i året to år før Lovrådet blir avholdt. Nominasjonskomiteprosedyren skal baseres på nominasjonskomiteprosedyren for distriktsguvernør slik den fremkommer i seksjon , så lenge dette ikke er i konflikt med denne seksjon. De som er kandidater for vervene som representant eller vararepresentant kan ikke tjenestgjøre i nominasjonskomiteen Mislykket forsøk på å velge representanter til nominasjonskomite. Klubber som ikke lykkes i å etablere en metode for utvelgelse av medlemmer til nominasjonskomite, skal bruke som sin nominasjonskomite alle PDGer som er medlemmer i en klubb i vedkommende distrikt og som er villige og i stand til å tjenestgjøre. Kandidater til verv som representant eller vararepresentant kan ikke tjenestgjøre i komiteen Lovrådets prosedyrer Prosedyrereglene Som bestemt i seksjon kan hvert Lovråd vedta slike prosedyreregler som det finner nødvendig for saksbehandlingen. Slike regler skal være i samsvar med lovene, og skal fra og med Lovrådet i 2007 forbli gjeldene inntil de blir endret av et følgende Lovråd. Artikkel 9 Convention Program for RI Convention

6 Programmet som er blitt innrapportert fra convention-komiteen, og er godkjent av The Board, skal være dagsorden for alle samlinger. Endringer i programmet i løpet av convention kan kun gjøres med et 2/3-flertall i The Board. Artikkel 10 Nominasjon og valg av embetsmenn (officers) generelle regler Den best kvalifiserte Rotarianer Den best kvalifiserte rotarianer skal bli valgt til å gjøre tjeneste i det verv det skal foretas valg til. Reglene videre skal forhindre noen i å drive valgkamp på egne eller andres vegne Personer ikke valgbare for nominasjon Nominasjonskomite Intet medlem, varamedlem eller kandidat for medlemskap i en nominasjonskomite, om vedkommende er valgt eller ikke, ei heller kandidat som er valgt og deretter trekker seg fra slik komité, eller ektefelle, barn eller foreldre til en slik person, skal være valgbare til stilling komiteen nominerer for i det året nominasjonskomiteen er i funksjon Dvs. Dette punktet presiserer hvem som er inhabile i samband med nominasjon/valg Artikkel 11 Nominasjon og valg av RI president Nominasjonskomite for president Denne ble utvidet fra 17 til 34 medlemmer 1 fra hver sone. Dette vedtaket var omdiskutert og medlemmer i The Board mente det ville være umulig å praktisere men forsøk på å få det omgjort ble nedstemt Her ble det gjort mindre endringer i tidspunktene for nominering og valg av RI president Endring av reglene for hvorledes og når generalsekretæren skal oversende listen over aktuelle kandidater til The Board og hvem som skal ha tilgang til denne Melding om navnene på komitémedlemmene Generalsekretæren skal informere The Board og klubbene om navnene på komitémedlemmene innen en måned etter at de er valgt Komiteens nominasjon Komitémøter Komiteen skal møtes senest 1. oktober på tid og sted bestemt av The Board. Alle kandidater skal bli gitt muligheten til å bli intervjuet av komiteen i samsvar med prosedyren vedtatt av The Board. Artikkel 12 Medlem av nominasjonskomité for Nominasjon og valg av styremedlemmer (RI Directors) Kvalifikasjoner: Past Governor og deltatt på minst 2 RI Zone Institute's i egen sone og en Convention i løpet av de 3 årene forut for tjenesten i nominasjonskomiteen. Artikkel 13 Nominasjon og valg av guvernør Valg av Governor-nominee Her ble tidspunktet for valg av Governor-nominee endret til max 36 måneder (før 30) og minst 24 måneder før inntreden i tjeneste som president Prosedyre for nominasjon av guvernør Endrede regler slik at Guvernør kan nomineres av nominasjonskomite, ved postavstemming eller på distriktskonferansen Postavstemmingsregler

7 Endres slik at hver klubb får stemmer i forhold til medlemstall (Jfr. Pkt ) Stemmelikhet Da skal nominasjonskomiteens kandidat vinne valget. Hvis ingen av dem er nominasjonskomiteens kandidat, skal guvernøren avgjøre hvem som skal vinne Manglende nominasjon. Punktet ble strøket og innarbeidet i et nytt punkt spesielle valg. Her blir guvernøren pålagt å ta initiativ til at manglende nominasjon blir erstattet og igangsatt på nytt. Artikkel 15 Distrikter Avstemming på konferansen Stemmeberettigede Hver klubb i distriktet skal velge, klarere og sende til den årlige distriktskonferansen minst 1 stemmeberettiget representant. Enhver klubb som har flere enn 25 medlemmer, skal ha rett til en ekstra stemmeberettiget representant når de har flere stemmer enn halvparten av nye 25. (dvs: 37 eller flere /87 eller flere osv. Antall medlemmer retter seg etter siste kontingentinnbetaling til RI. Suspenderte klubber har ingen stemmerettigheter. Dvs medl =1stemme, (25+>25/2 =38 =2 stemmer, (50+ >25/2= 63) =3stemmer, (75 + >25/2 = 88) = 4 stemmer m osv Distriktets økonomi Nytt punkt (c) Punktet ble endret slik at distriktets budsjett nå kan vedtaes på PETS etter å ha blitt bifalt av ¾ av de tilstedeværende innkommende klubbpresidenter, forutsatt at hvis en President-elect har blitt fritatt fra å møte av Governor-elect i samsvar med artikkel 9, seksjon 5(c) i Standard Grunnlov for Rotaryklubb, så skal den utsendte representanten for president-elect ha rett til å avgi stemme i dennes fravær Årlig revisjon og rapport om Distriktets økonomi. Distriktsguvernøren skal fremskaffe en årsrapport over Distriktets finanser. Distriktets regnskaper skal revideres av en autorisert revisor eller, hvis gjeldende lover tillater det av en valgt revisjonskomité på minst 3 medlemmer etter vedtak på distriktskonferansen Kvalifikasjoner for Governor-nominee Punkt ble vedtatt strøket Guvernørens plikter Nytt punkt: (l) undersøke regelmessig aktivitetene til rotaryrelaterte grupper i distriktet (Friendship Exchanges, internasjonale komiteer, Global Networking Groups etc.) Artikkel 16 Komiteer Antall og betingelser

8 (2) konstitusjon og lover bestående av tre medlemmer, en utpekt hvert år for en periode på tre år, unntatt i COL-året da det skal være fire medlemmer, der den siste past medlem skal fungere for et fjerde år. (6) finans bestående av åtte medlemmer, der seks av dem skal fungere i en periode på 3 år med 2 medlemmer utpekt hvert år, og RI kasserer og et medlem av The Board utpekt av The Board, hver av dem skal fungere i en periode på ett år; Medlemskap Unntatt som beskrevet på annen måte i denne lov, skal RI presidenten utpeke medlemmene i komiteene og underkommiteer etter konsultasjoner med The Board. RI Presidenten skal også peke ut komitéformann i alle komiteer og underkomiteer. RI Presidenten skal være en ex officio medlem i alle RI-komiteer Komité for strategisk planlegging Tilføyelse til siste setning: (angående oppgavene til komité for strategisk planlegging) Den skal ta med i beregningene studier av endringene i antall potensielle rotarianere på hvert kontinent, inkludert i land som snart kan bli åpnet for ekspansjon, for å forutsi hvordan dette kan påvirke endringer i medlemstallet i hver sone Revisjonskomité Nytt punkt om sammensetning og oppgaver for en ny revisjonskomité som skal vurdere og avgi rapport til The Board om RI s finansielle rapporter. Artikkel 17 Økonomiske forhold Kontingent Per capita avgift. Denne ble vedtatt endret slik: : US$47 pr. medlem, minimum US$ : US$48 pr. medlem, minimum US$ : US$49 pr. medlem, minimum US$ : US$50 pr. medlem, minimum US$ Dato for betaling Nå skal det betales per capita avgift til RI fra første måneden en person er medlem Budsjett Her ble det vedtatt å redusere reservefondet fra 100 % til 85 % av et årsbudsjett. Dette har også innvirkning på kontingenten slik at unødig heving unngås års finansiell prognose Presentasjon av fem års finansiell prognose på Rotary International Zone Institutes. Den 5- årlige finansielle prognose skal presenterast på Rotar Internasjonal Zone Institutes av et medlem av styret i RI eller av en annen representant for styret i RI - og deretter være gjenstand for diskusjon. Artikkel 19 Andre møter Rotary International Zone Institutes RI Presidenten kan godkjenne arrangering av årlige informasjonsmøter, kjent som Rotary International Institutes, med past, nåværende og innkommende offiserer i RI, og

9 andre rotarianere og gjester invitert av arrangøren. Et Rotary International Institutt kan organiseres for RI, en sone, del av en sone eller en gruppe soner. Artikkel 21 Rotary Worldwide Web Ny setning til slutt: Distrikt og klubber som har websider, skal inkludere link til The Rotary Worldwide Web på det språket som benyttes i distriktet. Artikkel 24 Voldgift og mekling Disputter Dato for voldgift og mekling Mekling Voldgift Vedtak av mekler eller voldgiftsmann Dette er en ny artikkel hvor en nå finner regler for behandling av tvister mellom rotarianere. Tidligere Artikkel 24 blir Artikkel 25. D) Resolusjoner Resolusjoner med følgende innhold ble vedtatt som retningsgivende for RI/RF: - At utryddelse av polio skal ha høyeste prioritet i RI og at ingen konkurrerende program skal bli opptatt før dette er avsluttet eller før programmet er blitt vedtatt av COL. - At RI skal slutte seg til oppgavene, mottoet og prioriteringen i Future Vision Plan for Rotary Foundation Resolusjoner med følgende oppfordringer ble vedtatt oversendt til The Board: - Vurdere å oppfordre klubbene til å invitere Alumni til klubbmøtene - Vurdere å sette fokus på trygt drikkevann og signere Blue Planet Run Foundation s Blue Planet Run and Water Project activities - Vurdere å adoptere Model United Nations Assembly som et program for RI - Vurdere å foreslå å ta Rotary symbol og tema inn i grunnlov for RI - Vurdere å endre RI sitt andre motto - Endre ordet He tilbake til They. He/she profit Most who serve best. - Vurdere å lyse ut konkurranse om ny rotary-hymne - Vurdere å endre den spanske oversettelsen av rotary s formål - Vurdere å opprette en komité for å studere spørsmålet om reduksjon av fattigdom - Vurdere å endre sonene slik at hvert distrikt kun hører til en sone. - Vurdere å del sone 5 i 3 seksjoner - Vurdere å finne mer effektive og mindre kostnadskrevende måter å kommunisere med rotaryklubbene

10 - Vurdere å sikre rotarianere begrenset tilgang til medlemskapsinformasjon på RI s web-side - Vurdere å gjøre bedre dokumentbeskrivelsene på RI web-siden - Vurdere å legge inn linker til E-klubbene på RI web-siden - Vurdere å fremskaffe Internet software og plattformer til bruk for klubbene - Vurdere å klargjøre tvetydige ord og uttrykk i lover og policydokument - Vurdere å etablere desimalsystem for publikasjoner - Vurdere å identifisere RI-program og aktiviteter på alle godkjente RI-språk - Vurdere å påse at verdenspresidentens repr. til distriktskonferansen behersker distriktets språk. - Vurdere å inkludere Hindi som offisielt rotaryspråk - Vurdere å anerkjenne russisk som offisielt RI-støttet språk - Vurdere å anbefale at Convention blir avsluttet senest 14./16. juni (slik at alle kan nå tilbake til eget distrikt før vervovertakelsene 1. juli) - Vurdere å senke registreringsavgiften for convention for rotarianere innen sponsordistrikter - Vurdere å arrangere et Rotary Peace Forum med rotarianere fra østlige og vestlige land - Vurdere å endre reglene for klager i forbindelse med valg - Vurdere å peke ut et team med oppgave å vurdere hvorledes kostnadene kan reduseres - Vurdere å sikre at lovendringer vedtatt på COL blir nøyaktig gjengitt slik de ble vedtatt - Vurdere å endre RI sin policy for reiser for å redusere utgiftene Resolusjoner med følgende oppfordringer ble vedtatt oversendt styret for Rotary Foundation - Vurdere å tillate bruk av 30 % av DDF til DSG (District Simplified Grants) - Vurdere å senke minimumnsbeløpet for MG fra 5000 til 2500 US$ - Vurdere å tillate bygging av bygninger for MG-midler - Vurdere utgifter og prosedyrer knyttet til saksbehandling og rapportering - Vurdere å opprette et område på RI web-siden for kommunisering av GSE-tilbud - Vurdere saksbehandlingstiden for søknader om stipend - Vurdere å øke informasjonsmengden om prosjekter på WEB - Vurdere å spesifisere utgiftene til fondsutvikling i årsrapporten Leif Harald Kvaale Barry Matheson Ulf Jensen D-2250 D-2260 D-2270 Johan Daae-Qvale Edrund Olaisen Ole Rønning D-2280 D-2290 D-2300 Fritz Huitfeldt D

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Standardskjema for Klubblov og Regler

Standardskjema for Klubblov og Regler Standardskjema for Klubblov og Regler Etter endringer av Kiwanis International Oktober 2012 ARTIKKEL 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn er Kiwanis Club_Drøbak, som er medlem av Kiwanis International

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: 13.12.2006 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende

Detaljer

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280

Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Styringsdokument for Rotary Distrikt 2280 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 1.0 Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse..side 2 1.2 Om denne dokumentsamlingen...side 2 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan..side

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer