Strategifor utvikling av eiendommer til helseogomsorgi Tromsømot 2030

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategifor utvikling av eiendommer til helseogomsorgi Tromsømot 2030"

Transkript

1 Strategifor utvikling av eiendommer til helseogomsorgi Tromsømot 2030 Sluttrapport til Husbanken Innhold: 1

2 1. Prosess,organiseringogforankring 3 2. Prosjektetsinnhold 5 3. Kompetansehevingi kommunen 7 4. Dokumenter:en fullversjonog et sammendrag 8 5. Finansiering 8 Dennesluttrapportener utformet slikat dengir et kort innblikki prosjektetsorganisering,innholdog finansiering.rapportenpekerogsåpå læringseffektfor egenkommune,og hvilkedokumenterandre kommunerkan ha nytte av å studere. Tromsø HeidiBjøru ViviAnnJohnsen Prosjektledere 2

3 1. Prosess, organisering og forankring Det ble fra oppstarti prosjektetprimo 2011lagt opp til en bred prosess,med tverrfagligarbeidsgruppe og tverrfagligstyringsgruppe. Styringsgruppahar hatt representasjonfra politisk nivå,administrativtnivåsamtfagforeninger/hvo. Byrådfor helseog omsorghar ledet gruppa,med Byrådfor finansog Byrådfor byutviklingsomøvrige deltakere. Arbeidsgruppahar hatt representasjonfra Byrådsavdelingfor helseog omsorg(boligkontoret, tildelingskontoretog rådgiverstaben),fra Byrådsavdelingfor finans(eiendomv/ prosjekt,arealog utbyggingog bygg samtøkonomikontoretog innkjøpsavdelinga)samtfra Byrådsavdelingfor byutvikling og Byrådsavdelingfor kultur, idrett og næring. I tillegghar det vært involveringav brukeredirekte gjennommøter med brukernesorganisasjoner,samt en støttegruppefor evalueringav eksisterendebygningsmasse.dissehar påvirketinnholdeti strategien. Styringsgruppe Prosjektledelse: Eiendom Byrådet (ref.gruppe). Beh andling i pol itiske utvalg : HOK, Byutv.kom., Finans/Bygg. Sluttbehandling i KST. Arbeids - gruppe Orientering : Husbanken Konsulenter? Brukergruppe helse Støttegruppe Bygg 3

4 Politisk forankring/ milepæler: I tilleggtil at tre byråderhar vært representert i SGhar sakenvært forankreti politiskeorganer.det har vært ført fire sakerfrem til politisk behandling,slikat en har bygdsteinpå steini saken: Mandat,Kommunestyret (KST)mai 2010 Problemnotat,målsettingerog utredningsprogram,kstseptember2011 Prinsipperfor strategien,byrådetog komitéenesommer2012 Utleggingav planforslag/høringsutkast til offentlig ettersyn,byrådetmai 2013 Endeligvedtaki Kommunestyret,september2013 Fremdriftsplan/ milepæler: Fremdriftsplanenble utarbeidettidlig i prosessen,og har vært et viktig redskapfor å strukturereen omfattendeprosess,bådetematiskog mht involvering.milepælernedersti hverav de fire fasene,jfr politiskeforankringerover. Prosjektetvar opprinneligplanlagtå vareto år. Imidlertid ble prosjektperiodenforlengetsomfølgeav at Helseog omsorgigangsatteen utredningav omorganiseringav tjenesten.denneer pr dd ikkekommet opp til politiskbehandling,men prosessenavklarte at de valgmulighetenesomgjenståruansettkan løsesinnafor de skissertefysiskerammenei strategien,slikat strategienkanvedtasuavhengigav tjenesteprosjektet. 4

5 2. Prosjektets innhold Mandat: Mandatetvar bygningsretta,og har nok fått et større fokusretta mot byplanleggingunderveisi prosessen.litt tabloid sagthar lokaliseringblitt like viktig somsnusirkelenpå badet.planaspekteti helse og omsorghar fått et størrefokusogsåpå nasjonaltnivåi løpet av prosjektperioden.det har stor betydningfor livskvalitetat eldresenteretliggernærbydelenshverdagsliv,og at boligerfor yngreblir godt integrert i ordinæreboligmiljø.gjennomgodlokaliseringog muligsambrukmed sivilsamfunnets aktiviteter bidrar ogsåbyggingfor helseog omsorg til en godbyutvikling. Hovedmåletmed strategiarbeidetble formulert slik(kstsept2011): Hovedmåleter å gi kommunenet redskaptil å møtefremtidasomsorgsutfordringer- faglig godt for brukerog ansatt og kostnadseffektivtfor kommunen. Dette redskapetforeliggernå. Hovedinnholdeti strategiener: Omfang Omfatter langsiktigstrategifor utviklingav eiendommertil den1/3 av tjenestemottakernesomhar behovfor en kollektivboligmed heldøgnstjenester. Med kollektiveboligermenesbådedagens sykehjemsplasser, omsorgsboligerog hybelhus,og med heldøgnstjenestermenesomfattendetjenester somkanværetimebasertmen inkluderernattevakt(somkanværeambulerende).behoveter fremskrevetog visernestenen fordoblingfrem mot Det er utviklet en bolig- og tjenestetrapp med størrevariasjoni boligtyperenn i dag,der ogsåprivatfinansiertekollektiveseniorboligermedtas somforebyggende,nedersti trappa. Langtidsplasser i desentraliserteboligersomintegreresi nærmiljøet 5

6 Deflestekollektiveboligeneskaldesentraliserestil Bo- og servicesenter(bos)i sentrumog distriktssenter,og bo- og velferdssenter(bov)tilknyttet bydelssentrene.sentreneskalintegreresi hverdagslivet,og tilby møteplasserfor alle,derfor skalde lokaliseresslikat de ogsåstyrker senterstrukturen.bovhar i prinsippeten størreandelinstitusjonsplasser,boshar bareomsorgsboliger. I tilleggtil å inneholdeoffentlig tilgjengeligemøteplasser,skalbogruppeorganiseringog boliggjøringi boligdelenmotvirkeinstitusjonspreget.kommunenvil i stor gradha en tradisjonellrolle somgrunneier, utbygger,og utleier. Boligerfor yngrebrukereskalintegreresmestmuligi ordinærebomiljø.det leggesopp til en modell med boligklyngerder flere boliger tilknyttes en tjenestebase,menulik gradnærhetfor å oppnåvariasjon av bolig- og tjenestetilbudtilpassetbrukerne. Kommunenvil påta segnyeroller for å utvikle boligklyngene.deønskesrealisertsomulike kombinasjonerav privateogkommunaleeiendommer,og med en blandingav kommunaltog privat eierskaptil boligene. Enviktig konsekvensav desentraliseringvil væreat det blir størrefokuspå tverrfagligtjenesteutøving nærbrukernei bydeleneog distrikt. Fremtidigorganiseringav tjenestenvurderesi et egetprosjektsom leggesfrem høsten2013,herunderom det skalleggesopp til samlokaliseringeller samorganiseringav tjenestenei BOVog BOS. Korttidsplasserog andresentralisertefunksjonersomforebyggerhelse Noenfunksjonerbør sentraliseressomfølgeav de er spesialisertog pleieintensive,eller fordi det er korttidsplassersomikkebør blandesmed langtidsplasser.vedå samleall behandlingog rehabiliteringtil et Helsehussettesfokuspå forebygging,med hensiktå reduserehjelpebehovet. Barneboligerfor somatisksykeopprettholdessentralisert. All avlastningsentraliseresi dedikerteenheter,turnusordnes ifht diagnoseog alder. 6

7 3. Kompetanseheving Forkommunenhar utarbeidelsenav strategienmedført en generelltverrfagligkompetanseheving, kanskjesærskiltmht tverrfagliginnsikt i fagfeltenepå tversav Helseog omsorg,eiendomog Byutvikling. Pånasjonaltnivåhar det blitt lagt merketil at det langsiktigebyutviklingsperspektivetog det forebyggende folkehelseperspektiveter koblet sammenog er lagt til grunnfor en strategimed lang horisont. Kommunenhar først og fremst fått et redskaptil å møte fremtidasbehov.enhar bådefått oversiktover hvabehovetvil bli i et 20-årsperspektiv,og et redskapfor å løsebehovetsystematiskog i tide. Denne strategisketenkingaer tverrpolitiskogtverrsektorieltforankretog gir konkreteføringertil KPA (kommuneplanensarealdel)og økonomiplanen. - Strategienbeskriverfremtidigeulike anleggskonseptersom Helsehus,Bo- og velferdssenter,boog servicesenter,boligklyngerog privatfinansierteseniorboliger, og prinsipperfor lokaliseringav dem - Strategiengjøren innledendeprioritering av tiltak (føringerfor økonomiplan)gjennom handlingsplansomskalrullereshvert år - Strategiengir konkreteføringertil kommuneplanog densarealdel,og for fremtidige reguleringsplanersomgårinn i planprogrammetfor rulleringav KP/KPA Det er blitt avdekketmanglenderutiner og kommunikasjonmellomog innenfor de ulike avdelingene mht realiseringav eiendomtil helseog omsorg.et grepfor å rette på det er å opprette et fast fora med deltakelsefra HO(Boligkontoret,tildelingskontoretog rådgiverstaben)og fra Eiendom(prosjekt,areal og utbyggingog bygg)samtinnkjøpskontoret. Dette fasteforaet skalfølgesakenefra behovsavklaring og programmeringtil prosjekteringog realisering,og ha ansvarfor bestillingsavklaring,valgavaktuell boligmodell,finansieringog forankringi økonomiplanen. 7

8 4. Dokumenter : en fullversjon og et sammendrag Deto viktige konkluderendedokumenteneer: Høringsutkastetdatert (skalrevideresihht innspilli høringsfaseog politisk sluttbehandling, men dette gårpå enkeltsakerog punkter,ikkepå struktur) Sammendragetdatert (skaloppdateresmed vedtaksdato på forsiden) I tilleggfinnesdet dokumentertilknyttet respektivemilepæler,somkanfåsved henvendelsetil kommunen. 5. Finansiering Det visestil vedlagteregnskapmed revisorberetning. Kostandenei prosjektetbeløpersegtil ca4,6mill, av dette utgjør lønntil to prosjektlederei to år ca2,7 mill. (+ 0,7mill i pensjonogarbeidsgiveravgift),samtinterne timer / konsulenttjenesterpåca0,9mill. Resterende0,3er diverseknyttet til kurs/konferanse,annonsering,trykkingetc. Påinntektssidaer tilskuddfra Husbankenpå til sammen2,5mill det viktigste.i tilleggkommertilskudd fra Fylkesmannenmed«Skjønnsmidlereldrebølgen»ca0,5mill. Resterendeinngårsomegne midler fra kommunen. 8

NBEF s årsmøtekonferanse

NBEF s årsmøtekonferanse NBEF s årsmøtekonferanse Tromsø 08.04.14 Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030 Bruker- og arealbehov innen omsorg, utvikling av nye konsepter Innovative anskaffelser

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 BOLIGPOLITISK HANDLINGSAN 2014 BOLIGPOLITISK AN FOR TROMSØ MOT 2027, MED HANDLINGSDEL 2015-2019 PROSJEKTAN 17.02.14, vedtatt av Byrådet 27.02.14, sak 57/14 Boliger nær naturen, her fra Tomasjordnes. Foto

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport BASIS ARENDAL 2009-2010 Årsrapport BASIS Arendal Innledning: Arendal kommune har de siste årene arbeidet for å øke fokuset på det boligsosiale arbeidet, og dette er forankret gjennom politiske og administrative

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner GreteDagsvik,Prosjektleder, Knutepunkt Sørlandet Modell for utvikling av Lokalmedisinsketjenesteri KnutepunktSørlandet

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 ORIENTERING OM IVERKSETTING AV FAMILIERÅD Orienteringsnotat Familierådsprosjektet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING En Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner

Byutvikling. Årsrapport 2013. Trondheim - ressurskommune i universell utforming. K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Byutvikling Årsrapport 2013 Trondheim - ressurskommune i universell utforming K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering... 3 3 Metode... 3

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer