E18 Lysaker - Slependen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E18 Lysaker - Slependen"

Transkript

1 Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning

2 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 Bakgrunn... 4 Tema for dette notatet... 4 Hovedsykkelveg... 5 Oversiktskart... 5 Oversikt over løsningene Beskrivelse av delområder Delområde Lysaker - Stabekk, begge alternativ Delområde Stabekk- Strand, alternativ 3B Delområde Stabekk- Strand, alternativ 4B Trafikale forskjeller mellom alternativene Delområde Strand og Høvik, begge alternativ Smalere samleveg Delområde Ramstadsletta, begge alternativ Delområde Blommenholm-Sandvika, begge alternativ Delområde Sandvika - Gyssestad, begge alternativ Delområde Gyssestad - Slependen, begge alternativ Investeringskostnader Kost-nytteberegninger... 32

3 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 3 FORORD Statens vegvesen Region Øst (SvRø) fremmer kommunedelplan for ny E18 fra Lysaker til Slependen. Planområdet er delt inn i to kommunedelplaner med politisk behandling i Asker og Bærum. Planen i Bærum har ligget ute til offentlig høring fra begynnelsen av juli og fram til 14. oktober Noen offentlige instanser har fått forlenget høringsfrist. I Asker kommunen ble planen lagt ut til offentlig høring i slutten av september 2013 og har ligget ute frem til 10.februar Prosjektet inngår som en del av Vestkorridorprosjektet med bl.a. ny E18 fra Oslo til Asker. Grunnlaget for kommunedelplanen Lysaker - Slependen omfatter teknisk plan med konsekvensanalyse for hele strekningen. Grunnlaget er presentert i 4 rapporter: 1. Hovedrapport med konsekvensutredning 2. Temarapport for ikke-prissatte konsekvenser 3. Illustrasjonsplan 4. Tegningshefte Til grunn for temarapportene er det utarbeidet temanotater. Rapportene beskrevet over, datert mai 2013, med tilhørende arbeidsnotater må sees som bakgrunnsdokumentasjon til dette notatet. Alle rapporter er utarbeidet av SvRø med Knut Gløersen som prosjektleder. En konsulentgruppe med Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått SvRø med planer og utredninger. Snorre Slapgård er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen. I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen arbeidet med å optimalisere løsninger for å imøtekomme ønske fra Ruter om bedre fremkommelighet for busser og bekymringer omkring negative miljøeffekter ved tiltaket. Optimaliseringen viser i hovedsak muligheter innenfor rammene av arealplanen i høringsutkastet. Det er mest hensiktsmessig at videre prosjektering og konsekvensvurdering av disse løsningene gjøres i reguleringsplanen som er et mer detaljert plannivå. Det er utarbeidet tre notater: 1. Tilleggsnotat beskrivelse av optimaliserte løsninger 2. Tilleggsnotat alternativ 3B og 4B Stabekk- Strand 3. Tilleggsnotat Ramstadsletta Dette notatet er beskrivelse av optimaliserte løsninger på hele strekningen fra Lysaker til Slependen. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, skal det utarbeides reguleringsplan for strekningen. I første omgang skal strekningen Lysaker Ramstadsletta og Bærumsdiagonalen mellom Strand og Gjønnes reguleres. Statens vegvesen Region øst Oslo, april 2014

4 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 4 1 INNLEDNING Bakgrunn Forslaget til kommunedelplan for ny E18 mellom Lysaker og Slependen har ligget ute til høring høsten Planen skal legge til rette for regulering og senere utbygging av ny E18 med tilhørende lokalveger. I høringsperioden har det kommet en rekke kommentarer til forslaget. Statens vegvesen har sett at det er mulig å imøtekomme mange av kommentarene og har derfor utarbeidet skisser til et optimalisert veganlegg. Tema for dette notatet I dette notatet tar en for seg optimaliserte løsninger på hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Det er utarbeidet et optimalisert forslag for alternativ 3 på strekningen Stabekk Strand. Dette kalles alternativ 3B. På samme strekning er det utarbeidet et optimalisert forslag for alternativ 4. Dette kalles alternativ 4B. Løsningene i alternativ 3B og 4B er identiske fra nytt miljølokk ved Kveldsro Terrasse på Strand og vestover. Løsningene er også identiske på Lysaker. Det er laget eget notat som beskriver alternativ 3B og 4B mellom Stabekk og Strand samt eget notat om endringer foreslått på Ramstadsletta. Forslag til optimalisert løsning på Ramstadsletta kalles alternativ B. Bussveg og ny bussterminal Vegvesenet foreslår nå separat bussveg på hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Det er lagt til rette for at bussene kan fortsette på egen bussveg i Asker kommune også. Dette gjør at busstrafikken langs korridoren kan gå uavhengig av trafikken på E18 og samlevegen. Med egen bussveg vil ikke bussene være berørt av kø og hendelser / avvikssituasjoner på E18 og kan ha god fremkommelighet på strekningen. I alternativ 3B vil det fremdeles være bussfelt en kort strekning på samlevegen mellom NC-bygget og Strand. Det foreslås en enklere og mer effektiv bussterminal på Lysaker. Denne løsningen videreutvikles i et samarbeid med Ruter og andre berørte parter. Med egen bussveg blir det smalere samleveg og enklere løsninger også gjennom Sandvika. Miljølokk og ny Bærumsdiagonal Lokket på Stabekk forlenges mot vest. Forbindelsen mellom Prof. Kohts vei og Samlevegen / E18 er flyttet opp på lokket ved Stabekk. Bærumsdiagonalen kobles direkte mot samlevegen uten ramper mot vest. Dermed reduseres inngrep i boligområdet nord for Strandkrysset betydelig. Det foreslås et nesten 200 m langt miljølokk over samlevegen og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse. På lokket blir det bussveg, bussholdeplass og hovedsykkelveg samt kryssing nord-sør for myke trafikanter. Utforming av samlevegen Det foreslås nå fartsgrense på 50 km/t på samlevegen øst for Kjørbo. Med separat bussveg, kan samlevegen dermed utformes med smale bilfelt med midtrabatt og grøntsone med trerekker på begge sider. Dette fører til at vegkorridoren oppleves som mindre dominerende i landskapet. Tiltak på Ramstadsletta På Ramstadsletta senkes E18, samlevegen utgår og det etableres høy støyskjerming samt et miljølokk i vest.

5 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 5 Hovedsykkelveg I denne planfasen er det satt av 6,5-7,5 meter til en hovedsykkelveg med delt løsning mellom syklende og gående. Hvorav bredden på fortauet varierer mellom 1,5-2,5 meter sett i forhold til varierende antall fotgjengere langs strekningen. For å sikre at sykkelvegen gis best mulig miljømessige kvaliteter er det støyskjerm og rabatt mellom sykkelvegen og hovedvegen. I videre planlegging vil det vurderes om deler av den avsatte traséen skal være en ren ekspress-sykkelveg hvor tilgjengelighet for gående må ivaretas på egne traséer. Dette må følges opp i arbeidet med reguleringsplanen. Oversiktskart Se neste to sider. På de neste to sidene er det oversiktskart som viser prinsipper for optimaliserte løsninger på hele strekningen. På strekningen fra Vestre lenke på Stabekk til og med Strand er det to alternative løsninger, alternativ 3B og 4B. På resten av strekningen er 3B og 4B like. Figur 1-1: Prinsippsnitt hovedsykkelveg med fortau I alle alternativene etableres det hovedsykkelveg langs Prof. Kohts vei mellom Lysaker Torg og Tjernsmyr. Hovedsykkelvegen går videre på bru langs kollektivvegen over E18. Vest for bussholdeplassen ved Oksenøyveien krysser hovedsykkelvegen planskilt over den nye vegen ut til Fornebu og blir liggende på sørsiden av E18 / samlevegen vestover helt til Slependen.

6 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 6 Figur 1-2 Oversiktskart med prinsipper for optimalisert løsning alternativ 3B

7 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 7 Figur 1-3 Oversiktskart med prinsipper for optimalisert løsning alternativ 4B

8 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 8 Oversikt over løsningene Det er utarbeidet skisser til et optimalisert veganlegg. Skissene viser veganlegget i dagen. Tunnelstrekningene for E18 er ikke vist. De er i prinsippet de samme som i høringsforslaget. I skissene er bussvegen vist med blå farge, hovedsykkelvegen er vist med rød farge, andre gang- og sykkelveger er vist med Skissene under viser hele strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta for begge alternativer og Ramstadsletta Slependen som er like for alternativene. I neste kapittel er løsningene nærmere beskrevet for hvert delområde. gul/oransje farge, mens E18 og samleveger er hvite. Skissene viser også grøntanlegg med trær som eksempel på løsninger. Figur 1-4: Oversikt over alternativ 3B fra Vækerø til Blommenholm Figur 1-5: Oversikt over alternativ 4B fra Vækerø til Blommenholm

9 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 9 Figur 1-6: Oversikt over alternativ 3B og 4B fra Blommenholm til Slependen

10 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 10 2 BESKRIVELSE AV DELOMRÅDER E18 Delområde Lysaker - Stabekk, begge alternativ For E18 er det ikke endringer av betydning på denne strekningen. Lokalveger Vollsveien er flyttet noe mot vest for å gi plass for en endring av bussvegen på Lysaker. Bussveg og bussterminal på Lysaker Det har vært ønskelig fra Ruter sin side å lage en løsning som er så fleksibel som mulig med hensyn til hvordan busselskapene ønsker å bruke bussterminalen. Fra øst vil det ligge bussfelt på hver side av E18 forbi Gjensidiges hovedkontor. Rett øst for Lysakerelva går bussfelt fra sørsiden i bru over til nordsiden av E18. Derfra ligger bussvegen og bussterminalen i nivå med jernbanen. Vest for gangkryssingen under jernbanen stiger bussvegen mot vest og krysser under Vollsveien og går inn i tunnel. Tunnelpåslaget vil komme noe lengre vest enn tidligere. Bussterminalen på Lysaker kan på sikt fungere som et omstigningspunkt fra buss til T-bane og tog for passasjerer vestfra. Deretter snur bussene i sløyfen øst for Lysakerelva. Det vil være ca. 7-8 reguleringsplasser lengst øst på bussterminalen, langs vestgående retning, hvor bussene kan stå før de drar tilbake. Busser som skal opp Vollsveien eller vestover langs Prof. Kohts vei kobles til Vollsveien i rundkjøringen på bussveien rett utenfor busstunnelen. Her kan også busser som kommer fra Oslo velge å snu og kjøre tilbake om det er ønskelig. Langdistansebusser vil i begge retninger stoppe og kjøre videre, eller velge å snu. Bussterminalen vil ligge i høyde med jernbanen. Det vil være trapper og heis for å komme opp til Lysaker torg eller ned til bakkeplan. Publikum vil kunne benytte eksisterende kryssing under jernbanen for overgang til tog eller T-bane samt tilgjengelighet over Lysakerelva til områdene langs Lilleakerveien. Sør for jernbanen vil det være fortau som leder til Vollsveien eller til torget. Under bussterminalen vil det være taxiholdeplass med forholdsvis stort antall plasser samt sykkelparkering og kort avstanden til undergangen under toget. Av- og påstigningsplass, «Kiss and Ride», tenkes lagt på nordsiden av toglinjen hvor det også er nærhet til T-banestasjonen. Mellom Vollsveien og Prof. Kohts vei går bussvegen i tunnel som i forslaget til kommunedelplan. Busstunnelen kommer ut i Prof. Kohts vei som tidligere, men er flyttet noe mot øst slik at en ikke berører boligene i Fagerhøy Terrasse 9 og 11(regulert til spesialområde bevaring) slik tilfellet var i forslaget til kommunedelplan. Hovedsykkelveg Hovedsykkelvegen vil gå forbi Gjensidiges hovedkontor, men krysser ikke Frantzebråtveien som i dag. Videre fortsetter den opp på Lysaker lokket som i dag og via bru over Vollsveien. Videre vestover ligger ny hovedsykkelveg på sørsiden av Prof. Kohts vei frem til bru over E18 som i tidligere alternativ. I arbeidet med reguleringsplanen må en vurdere om det gjøres ytterligere forbedringer av sykkelvegen på Lysaker, spesielt av sykkelkryssingen over Vollsveien.

11 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 11 Figur 2-1: Optimalisert løsning på Lysaker

12 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 12 E18 Delområde Stabekk- Strand, alternativ 3B E18 er tilnærmet lik i alternativ 3 og 3B. Samlevegen For å gjøre det mulig å koble Bærumsdiagonalen direkte til samlevegen ved Kveldsro Terrasse, har en valgt bort muligheten til å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Trafikkberegningene viser at denne trafikken er svært liten og heller kan betjenes av lokalvegnettet. Denne endringen medfører at boligområdet ved krysset mellom Markalléen og Michelets vei blir lite berørt av det nye veganlegget i alternativ 3B. Endringen medfører også at det blir rundkjøring i samlevegen som kobler Michelets vei og Markalléen direkte til samlevegen slik at lokalvegnettet kan opprettholdes som i dag. I alternativ 3B er det ikke østvendte ramper fra Vestre Lenke mot E18. I stedet er det direkte ramper mellom E18 og samlevegen mot Høvik. I alternativ 3B er rundkjøringen mellom samlevegen og vegarmen mot Prof. Kohts vei flyttet mot øst opp på miljølokket. Plasseringen av rundkjøringen er bestemt av behovet for en vekslingsstrekning med tilstrekkelig lengde mellom krysset og portalen for Bærumsdiagonalen. I tillegg er det lagt et miljølokk over samlevegen og portalen for Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse. Vestre lenke Vestre lenke og området ute på Fornebu vil få tilnærmet samme utforming i alternativ 3 og 3B. Dessuten er løsningene i alternativ 3B og 4B tilnærmet like i dette området. Bussveg bussfelt Den separate bussvegen fra Lysaker går i bru over E18 og frem til bussholdeplassen ved Oksenøyveien som i alternativ 3. Deretter vil bussvegen gå i tunnel under blokkene langs Michelets vei. Utenfor NC-bygget vil bussvegen dele seg i tosidige bussfelt frem til nytt miljølokk ved Kveldsro terrasse. Det blir holdeplass på miljølokket og bussveg videre vestover helt til Slependen. Miljølokk og grøntområde Størrelsen på grøntområdet vil være større i alternativ 3B enn alternativ 3 fordi miljølokket over samlevegen er større og det vil bli etablert miljølokk ved Strand / Kveldsro Terrasse. Gang- og sykkelveger Hovedsykkelvegen ligger på sørsiden av vegen som i alternativ 3. Tilgjengeligheten på tvers av vegkorridoren vil være via miljølokket ved Vestre lenke og miljølokket ved Kveldsro terrasse på Strand samt under samlevegen i Strandkrysset. Fra Strandkrysset og vestover vil hovedsykkelvegen ligge på sørsiden av samlevegen helt til Gyssestad. Luftetårn Det er behov for luftetårn i enden av alle tunnelene for E18 og Bærumsdiagonalen for å redusere forurensingen fra biltrafikken ved tunnelmunningene. Tårnene vil være høyere enn bebyggelsen i umiddelbar nærhet. Tunnelluften ventileres i kjøreretningen. Detaljerte dimensjoner og utforming vil bli planlagt i neste planfase. I dette området er det behov for luftetårn nær enden av østgående løp for E18 samt for sørgående løp for Bærumsdiagonalen ved Kveldsro Terrasse.

13 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 13 Figur 2-2: Alternativ 3B på Stabekk

14 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 14 E18 Delområde Stabekk- Strand, alternativ 4B E18 er tilnærmet lik i alternativ 4 og 4B. Samlevegen For å gjøre det mulig å koble Bærumsdiagonalen direkte til samlevegen ved Kveldsro Terrasse, har en som i alternativ 3B, valgt bort muligheten til å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Trafikkberegningene viser at denne trafikken er svært liten og heller kan betjenes av lokalvegnettet. Denne endringen medfører at boligområdet ved krysset mellom Markalléen og Michelets vei blir lite berørt av det nye veganlegget. Endringen innebærer også at det blir rundkjøring i samlevegen som kobler Michelets vei og Markalléen direkte til samlevegen og lokalvegnettet kan opprettholdes som i dag. I alternativ 4B er rundkjøringen mellom samlevegen og vegarmen mot Prof. Kohts vei flyttet østover. Beliggenheten til rundkjøringen er bestemt av tilstrekkelig lengde på ramper i begge retninger mellom samlevegen og E18 øst for tunnelportalen til Høviktunnelen. For å sikre forbindelsen mellom samlevegen og Bærumsdiagonalen er det lagt en langsgående tofelts veg i bru midt over E18 forbi NC-bygget. Avstanden mellom tunnelportalene er for kort til å ha en vekslingsstrekning i dette området. Over samlevegen og portalen for Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse er det lagt et miljølokk som i alternativ 3B. Vestre lenke Vestre lenke og området på Fornebu vil få tilnærmet samme utforming i alternativ 4B som i alternativ 4. Løsningene i alternativ 3B og 4B er også tilnærmet like i dette området. Bussveg bussfelt Den separate bussvegen fra Lysaker som går i bru over E18 og frem til bussholdeplassen ved Oksenøyveien forlenges i alternativ 4B på sørsiden av samlevegen til Strand. Det blir holdeplass på miljølokket ved Kveldsro Terrasse. Videre vestover til Høvik vil bussvegen ligge på nordsiden av samlevegen. Miljølokk og grøntområde Størrelsen på grøntområdet vil være større i alternativ 4B enn alternativ 4 fordi miljølokket er forlenget 180 meter vestover. Området vil kunne fremstå som forholdsvis grønt hvis det etableres vegetasjon helt inn mot veganlegget. Gang- og sykkelveger Løsningen er den samme som for Alternativ 3B. Luftetårn I dette området er det behov for luftetårn nær enden av østgående løp for E18, Høviktunnelen, samt for sørgående løp for Bærumsdiagonalen ved Kveldsro Terrasse. Disse tårnene kan muligens kombineres i ett tårn. Dessuten viser foreløpige beregninger at det blir behov for luftetårn for begge kjøreretninger for lokket på Stabekk.

15 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 15 Figur 2-3: Alternativ 4B på Stabekk

16 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 16 Trafikale forskjeller mellom alternativene Ved optimalisering av løsningene i alternativ 3 og 4, har et mål også vært å få til en like god trafikal løsning i begge alternativer. Dette er bare delvis mulig og forklares nærmere her. E18 har gjennomgående 2 felt i hver retning. Mellom Ring 3 i Fornebukrysset og E16 i Sandvika er det i tillegg ett felt i hver retning. Videre er det et fjerde felt i hver retning på dagstrekningene for påkjørende og avkjørende trafikk mellom E18 og samlevegen. Trafikken mellom Ring 3 og E18 er så stor at det er nødvendig å ha ett felt i hver retning som betjener denne. Av- og påkjøringsrampene må bygges slik at de samlet får en felles strekning (det fjerde feltet) med E18 på minst 700 m for utveksling av trafikk med de tre øvrige feltene. Statens vegvesens vegnormal krever at vekslingsstrekninger har minimum 700 m lengde ved store trafikkmengder som her. Denne lengden oppnås både i alternativ 4 (900 m vekslingsstrekning) og i 4B (700 m vekslingsstrekning) se figur 2-4. I alternativ 3 og 3B kommer østre ende av Høviktunnelen så nær Fornebukrysset at minimumslengden på vekslingsstrekningen ikke kan oppnås. Dette medfører at vestgående trafikk med mål mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta må ta av E18 før trafikk fra Ring 3 kommer på. Tilsvarende kan ikke østgående trafikk på samlevegen mellom Ramstadsletta og Fornebukrysset komme inn på E18 før trafikk til Ring 3 har tatt av. Se figur 2-5. Manglende tilknytning til E18 mellom Stabekk og Strand i alternativ 3 og 3B medfører at all trafikk vestfra som skal til Fornebu og Lysaker må følge samlevegen fra Ramstadsletta. Dette gir økt lokaltrafikk. Manglende kontakt mellom samleveg og E18 på Stabekk medfører også at trafikk fra Høvik, Strand, Bærumsdiagonalen og Stabekk som skal til/fra Ring 3, må kjøre via Fornebu. Figur 2-4: Alternativ 4B med vekslingsstrekning på E18 mellom Fornebukrysset og Høviktunnelen Figur 2-5: Alt. 3B uten vekslingsstrekning utenfor Høviktunnelen

17 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 17 Utfordringen for alternativ 3 og 3B er å få til kobling mellom samleveg, Fornebu og Ring 3 / E18 i Fornebukrysset. En løsning er foreslått av Østre Stabekk Vel i samarbeid med Holtekilen Vel, se figur 2-6. Figur 2-6: Alt. 3B supplert med vestvendte ramper i Fornebukrysset som foreslått av Østre Stabekk Vel i samarbeid med Holtekilen Vel Strekningen mellom tunnelportalen og Fornebukrysset er for kort til at en kan ha vekslingsstrekning på E18. Løsningen innebærer derfor at det er fysisk skille mellom E18 og Ring 3 / ramper mot samlevegen i begge retninger. Forslagstillerne beskriver løsningen slik: «Østgående retning: I Høviktunnelen er det tre felt. Inne i tunnelen går trafikken til Ring 3 i høyre felt. Dette feltet tar av i en egen rampe som føres ut i dagen. De to venstre feltene fortsetter ut i dagen og videre til Oslo. Ute i dagen møter feltet til Ring 3 rampen fra samlevegen. Her er det en tilstrekkelig lang vekslingsstrekning som gjør at trafikken mellom disse kan utveksles. I Fornebukrysset kan denne trafikken kjøre til Fornebu, Ring 3 eller Oslo / Lysaker. Vestgående retning: Ut fra Lysaker lokket kommer det fire felt. De to venstre feltene utgjør E18 og går direkte til Høviktunnelen. Det neste feltet fører til samlevegen og høyre felt tar av til Fornebu. Det kommer på en rampe fra Fornebu som kommer inn som i et akselerasjonsfelt på feltet til samlevegen. Rett vest for krysset kommer feltet til samlevegen inn på høyre side av feltet fra Ring 3. Her er det en tilstrekkelig lang vekslingsstrekning som gjør at trafikken mellom disse kan utveksles før venstre felt går inn i Høviktunnelen og høyre felt fortsetter til samlevegen.» Vegvesenet har flere innvendinger til denne løsningen. En av de viktigste årsakene er at Ring 3 kobles / skilles fra E18 like innenfor / utenfor tunnelportalen for å veksle med trafikk til / fra Fornebu / samlevegen. Dette reduserer kapasiteten i begge retninger på den viktige forbindelsen mellom Granfosstunnelen og Høviktunnelen med fare for at en del av trafikken vil velge å kjøre via Fornebu i stedet for å velge direkteforbindelsen Ring 3 / E18. Andre viktige årsaker er at trafikantene blir utsatt for mange valg over en kort strekning, samt at det blir komplekse og uheldige trafikkomlegginger i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Statens vegvesen har derfor kommet til følgende konklusjon om denne løsningen for alternativ 3: Det er Statens vegvesens vurdering at løsningen ikke kan føres videre. Redusert avviklingskapasitet og hensynet til trafikksikkerhet med økt fare for kø i tilstøtende tunneler kombinert med komplekse og uheldige trafikkomlegginger i forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider gjør at løsningen er uakseptabel. Det er også Statens vegvesens vurdering at intensjonen om kobling mellom E18 og samleveg med Fornebu øst og Ring 3 i dette alternativet ikke vil bli oppfylt fordi kapasiteten på rampene til / fra Ring 3 er fullt utnyttet fra før. En må altså velge mellom de trafikale løsningene i enten alternativ 3/3B eller alternativ 4/4B. Begge løsninger er gode for gjennomgangstrafikk på E18 og Ring 3, men med alternativ 3 vil det bli mer trafikk på samlevegen og en får mer fremmed trafikk på Fornebu.

18 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 18 E18 Delområde Strand og Høvik, begge alternativ I begge alternativer ligger E18 i Høviktunnelen på hele denne strekningen. Tunnelen har to tunnelløp med 3 felt i hver retning. Samlevegen Bærumsdiagonalen kobles til samlevegen under miljølokket ved Kveldsro Terrasse. Denne koblingen er bare rettet mot øst. Det er ikke mulig å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Samlevegen har kryss i plan med Michelets vei på Strand. Dette er en rundkjøring som ligger omtrent på samme nivå som Michelets vei krysser under E18 i dag. Lokalvegsystemet opprettholdes som i dag med kryss mellom Michelets vei og Markalléen nord for samlevegen. Vest for Strandkrysset føres samlevegen opp i samme nivå som dagens E18. Statens vegvesen foreslår en samleveg med redusert bredde mellom Strand og Ramstadsletta som vist i avsnitt 2-8. Bussveg bussfelt Bussvegen ved Høvik senter føres i Markalléen opp til kryssing i plan med Høviksvingen. Her vil det være lyskryss med prioritering av bussen. Bussholdeplass lokaliseres rett vest for Høviksvingen. Det blir god forbindelse fra bussholdeplassene til Høvik senter og boligområdene i nord og sør via fortau langs Høviksvingen som går i bru over samlevegen. Tilgjengelighet til Høvik stasjon er ivaretatt via heis og trappetårn. Gang- og sykkelveger Hovedsykkelvegen går på sørsiden av samlevegen på hele strekningen. Sykkelvegen har kun kryssing i plan i T-krysset ved Høvik sentrum ellers er det planskilt kryssing av veger langs denne strekningen. Hovedsykkelvegen plasseres på en «hylle» rett nord for kirken, se snitt i figur Det vil være tilgjengelighet til/fra lokalveger og andre gang- og sykkelveger ved Kveldsro Terrasse, ved krysset på Strand, ved T- krysset ved Høvik sentrum og ved Høvik sentrum i tillegg til mindre forbindelser mellom Strand og Høvik. Det anlegges bussveg langs hele E18 korridoren slik at denne «løftes» ut av samlevegen. På det nye miljølokket ved Kveldsro Terrasse vil det være bussholdeplass. Mot vest etableres det tovegs bussveg på nordsiden av samlevegen fra Strand og vestover til Høvik.

19 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 19 Figur 2-7: Alternativ 3B og 4B fra Strand til Høvik

20 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 20 Smalere samleveg Hastigheten på samlevegen reduseres fra 60 km/t til 50 km/t. Samlevegen kan da defineres som en gate med 4 felt hvor bredden mellom kantstein for hver kjøreretning kan reduseres fra 8,0 m til 6,5 m. Den smale bredden på bilfeltene vil bidra til at farten holdes lav. Den lave farten vil også bidra til at gjennomgangstrafikk vil holde seg på E18, mens det er lokaltrafikken som vil benytte samlevegen. Typiske snitt for begge alternativ på strekningen Strand - Høvik kirke er vist i figur 2-8 til figur 2-10 på neste side. Mellom Strand og Høvik er det satt av 4,5 m på hver side av selve samlevegen til trerekker og grønt. Her har en valgt å legge bussvegen på nordsiden av samlevegen og sykkelvegen på sørsiden. Forbi Høvik kirke er det plass til samleveg og bussveg mellom jernbanen og dagens mur ved kirken. Hovedsykkelvegen plasseres på en «hylle» rett nord for kirken. Sykkelvegen og bussveg vil til sammen ha en asfaltbredde på m avhengig av fotgjengerfeltets bredde. I tillegg kommer grøntrabatter. Samlevegen vil ha asfaltbredde på 13 m.

21 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 21 Figur 2-8: Normalprofil mellom Strand og Høvik Figur 2-9: Normalprofil ved Høvik senter Figur 2-10: Normalprofil ved Høvik kirke

22 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 22 E18 Delområde Ramstadsletta, begge alternativ Selve E18 vil som i kommunedelplanen ha 3 felt i hver retning i både Sandvikatunnelen og i Høviktunnelen. På Ramstadsletta må det være av- og påkjøring mellom samlevegen og E18 dersom en skal klare å begrense trafikkmengden på samlevegen. Dette gjøres i form av en vekslingstrekning hvor det er et ekstra felt i tillegg til de tre feltene på E18. En vekslingsstrekning er i prinsippet en del av et planskilt kryss hvor påkjøringsrampen kommer før avkjøringsrampen og avstanden mellom på- og avrampen ikke er større enn at det blir kontinuerlig felt mellom rampene. Bestemmelser for vekslingsstrekninger er gitt i håndbok 017, «Veg og gateutforming», pkt. E.1.3.5: «Korte kryssavstander kan medføre behov for vekslingsstrekninger. Lengden på en vekslingsstrekning bør være minst 300 m. På veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere kan lengden reduseres til 200 m. Ved store mengder vekslende trafikk eller når fartsgrensen er 100 km/t, bør vekslingstrekningen minst være på 700 m.» E18 ligger 1-2 m lavere enn terrenget på utsiden av støyskjermene. Det fylles også jord opp mot støyskjermen på utsiden for å dempe inntrykke av høyde på skjermen sett utenfra. Samlevegen For å redusere inngrepene på Ramstadsletta og skape mer avstand mellom det nye veganlegget og Borgveien, foreslår vegvesenet nå at en ikke har en egen samleveg langs E18. Dette krever at Sandviksveien benyttes som lokalveg som alltid er åpen for trafikk slik at lokaltrafikk mellom Sandvika og Høvik ikke er nødt til å kjøre inn på E18 på den ene enden av Ramstadsletta og deretter ut igjen på den andre siden. I motsetning til i dag mener en at åpning av Sandviksveien ikke vil medføre såkalt «snikkjøring». Årsaken til dette er at E18 får bedre kapasitet og at trafikken på E18 ikke har noen av- og påkjøringsmulighet som gjør det hensiktsmessig å benytte Sandviksveien. I så fall måtte eksempelvis trafikk mot Oslo ta av på Slependen og kjøre sakte på E16 og samlevegen helt til Blommenholm og videre forbi Strand før det er mulig å kjøre inn på E18. Vekslingsstrekningen må dermed være minst 700 m lang. Når en tar hensyn til lengdene på av- og påkjøringssonene, medfører dette at tunnelportalene må ligge med samme avstand som vist i kommunedelplanen. Det har i forbindelse med optimalisering av vegløsningen vært arbeidet mye med støyskjerming av veganlegget på Ramstadsletta. Bedre støyskjerming oppnås delvis ved at E18 er senket så mye som praktisk mulig mellom portalene for Sandvikatunnelen og Høviktunnelen, og ved bruk av høye støyskjermer. Det foreslås en løsning med 7 m høye støyskjermer som bøyer seg inn over kjørebanene. Lysmaster, skiltportaler og lignende integreres i denne konstruksjonen, som er vist i figur 2-8. Figur 2-11: Mulig utforming av støyskjerming på Ramstadsletta

23 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 23 Figur 2-12: Alternativ B på Ramstadsletta

24 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 24 Bussveg Vegvesenet foreslår nå at bussene skal gå på egen bussveg på praktisk talt hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Dette gjør at busstrafikken langs korridoren kan gå uavhengig av trafikken på E18 og samlevegen, og at bussene kan holde høyere hastighet. Bussvegen på Ramstadsletta foreslås plassert på nordsiden av E18. På begge sider av denne foreslås grøntsoner med trær, eksempel vist i figur 2-9 og Det er foreslått bussholdeplasser rett øst for Solvikveien. Her vil det være et gjerde midt i bussvegene for å hindre at gående krysser bussvegen i plan. Adkomst vil være via ramper til en kryssende GS-veg, se figur 2-9. Gang- og sykkelveger Plasseringen av hovedsykkelvegen er tilnærmet den samme som i kommunedelplanen. Den legges mellom E18 og Sandviksveien, se figur Når det ikke er samleveg sør for E18, blir det plass til bredere grønne arealer langs sykkelvegen. For å sikre god forbindelse på tvers av E18-korridoren, er det foreslått en gang- og sykkelbru over E18 og bussvegen der Solvikveien ligger i dag. Fra gangbrua vil det være rampe ned til bussholdeplassen for østgående busser og forbindelse til bussholdeplass mot vest. Figur 2-13: Mulig utforming av bussveg på Ramstadsletta Figur 2-14: Veganlegget sett fra Sandviksveien med hovedsykkelveg i grøntområde langs E18.

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Kommunedelplan Reguleringsplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK STABEKK N N Juni 2015 RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Rapport forfase

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

KORTVERSJON: Forslag til områderegulering E18 Lysaker Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu Gjønnes Juni 2016

KORTVERSJON: Forslag til områderegulering E18 Lysaker Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu Gjønnes Juni 2016 KORTVERSJON: Forslag til områderegulering E18 Lysaker Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu Gjønnes Juni 2016 Gjønnes Bærumsdiagonalen Busstunnel Lysaker Ramstadsletta Høviktunnelen Stabekklokket

Detaljer

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2.

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2. Statens vegvesen Faktaark Telefon: 24 05 82 99 Mobil: 95 14 71 31 Vår dato: 16.02.11 Vår referanse: Benedicte Petersen Silingsrapport for E18 korridoren i Bærum Den 16. februar overleverer Statens vegvesen

Detaljer

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud Presentasjon i Asker rådhus 19.3.2015 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Dagens temaer Vurderte løsninger og viktige konsekvenser av disse Endringer

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Beskrivelse av etappe 1 Lysaker - Strand. Forslag til områderegulering E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes

Beskrivelse av etappe 1 Lysaker - Strand. Forslag til områderegulering E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes Beskrivelse av etappe 1 Lysaker - Strand Strandlokket sett mot Oslo Strandlokket sett mot Sandvika Portal Strandlokket sett mot Sandvika Strandkrysset sett fra Markalleen 22.12.2016 Forslag til områderegulering

Detaljer

Oppsummering av tidligere vurderte varianter

Oppsummering av tidligere vurderte varianter Oppsummering av tidligere vurderte varianter I forkant av utarbeidelse av planprogrammet er det vurdert flere varianter for løsning av E39 på strekningen fra utløpet av Byhaugtunnelen og til Smiene. Det

Detaljer

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn:

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn: Notat Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektnr: 1082 Prosjektnavn: E39 Åsane. Forprosjekt for reguleringsplan med KU Sak: Kollektivløsninger i tilknyting til lokk over E39 ved C tomten Dato: 10.02.12 Innledning

Detaljer

E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen

E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen E18 Asker Optimalisering kryssløsninger Slependen Medvirkningsmøter februar 2017 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Vedtatt kommunedelplan i Asker alternativ 2.A Utsnitt av alternativ 2.A fra Nesbru

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER Etablert 1901 Leder: Dag Holmen, telefon 928 69 331 Til Bærum kommune Områdeutvikling 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no Lysaker, 14.10.2013 Deres ref.: ARKIVSAK ID

Detaljer

HOVEDRAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU

HOVEDRAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU HOVEDRAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Dato: 22. april 2013 E18 korridoren Lysaker - Slependen. Hovedrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON E18 korridoren Lysaker - Slependen. Hovedrapport

Detaljer

Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel

Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel Generelt Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel Figur 3.6.1 Illustrasjon av prinsippløsning, variant Se (Rød farge viser ny E39, mens blå viser nye lokalveger og ramper) Beliggenheten

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18

Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18 Velkommen til informasjonsmøte om kommunedelplan for ny E18 Tidsramme: kl. 1800-2000 Agenda for kvelden: Velkommen v/møteleder kommunalsjef Arthur Wøhni, Bærum kommune Presentasjon av kommunedelplanen

Detaljer

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker

VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSTERMINAL - HOLDEPLASSER. FBV / Mulighetsstudie / Knutepunkt Lysaker VEDLEGG 1 LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER LOKALISERING AV BUSSERMINAL - HOLDEPLASSER KORE GANGLINJER FOR OMSIGNING NÆRHE IL HOVEDVEINE BYLIV PÅ BAKKEPLAN NORD FOR LYSAKERELVA Akseptert avstand

Detaljer

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2. Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.2017 07.02.2017 07.02.2017 E18 Vestkorridoren Inndeling av prosjektet E18

Detaljer

Utvidelse av Lysaker stasjon

Utvidelse av Lysaker stasjon Utvidelse av Lysaker stasjon Ferdigstilt: 4. februar 2015 Prosjekt: Forfattere: Prosjektkontakt: Vedlegg til: KVU Oslo-Navet Sven Narum, ViaNova/Aas-Jakobsen Terje Grytbakk, KVU-staben Vedlegg 8, teknisk-økonomisk

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

Vurderte og forkastede alternativ

Vurderte og forkastede alternativ Vurderte og forkastede alternativ Lokk / tunnel Ryen Bryn og Bryn Ulven, med kobling med Ring 3 og Bryn på Bryn Kort beskrivelse av systemet E6 er i dette alternativet foreslått beholdt langs dagens trasé

Detaljer

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB Side: 1 av 5 Til: Fra: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Norconsult v/ Torbjørn Sivertsen Dato: 5. mai 2011 Kopi til: BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB BYBANEN

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref 17/3054-13 Dato 8. september 2017 Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING Filipstad Utvikling AS Byutvikling på Filipstad GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING 03.07.2006 Filipstad Utvikling AS Grunnlag for regulering av vegløsning på Filipstad Side 2 INNHOLD Side 1. BAKGRUNN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST Sola kommune Plan INTERNT NOTAT Type: N - krever oppfølging Til: Utvalg for arealsaker Fra: Planseksjonen Kopi: Saksnr./Arkivkode Dato Saksnr.: 14/851-43REG 0527 26.03.2015 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Kommunedeplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Plan, samferdsel og næringsutvalget 14. oktober 2016

Kommunedeplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Plan, samferdsel og næringsutvalget 14. oktober 2016 Kommunedeplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei Plan, samferdsel og næringsutvalget 14. oktober 2016 Høringsperioden 9 møter er avholdt i høringsperioden To åpne folkemøter To møter med kontaktgruppene

Detaljer

Trafikkvurdering ved Skrimsletta

Trafikkvurdering ved Skrimsletta Trafikkvurdering ved Skrimsletta i forbindelse med detaljregulering Vurdering av kryssing av Fv. 40 Lågendalsveien for myke trafikanter Oppdragsgiver Trysilhus Sørøst AS v./ Thor B. Leegaard Utarbeidet

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg Regulerings- og byggeplan SVV prosj.nr: Utarbeidet av: 404169 Prosj.nr: TEKNISK NOTAT Dok.nr: Tittel: Vurdering av støyskjerming av framtidig boligområde ved Tempe Dato:

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5 , forbedret alternativ 5 Grunneiermøte 04.02.2016 Laila Løkken Christensen-Dreyer Dagsorden Satt av tid fra kl. 18.00-21.00 Generell informasjon om vegprosjektet, framdrift og planprosess. Forprosjektet

Detaljer

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK Notat Dato: 2017-01-11 Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og

E134 Strømsåstunnelen. Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og Orientering til formannskapet 25. oktober 2016 Status før sluttbehandling av reguleringsplan 22. og 29.11.2016 Bakgrunn For stor trafikk i dagens løp etter tunnelsikkerhetsforskriften. I utgangspunktet

Detaljer

2

2 2 Forord Dette dokumentet er et vedlegg til forprosjekt for ny gang- og sykkelvei fra Liaveien til Trollåsveien, samt utforming av kryssene ved Trollåsveien og Rosenholmveien. Dette vedlegget gir noe mer

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 Kommunedelplan Agenda Planens omfang viktige forutsetninger Gjennomgang av alternativene ++ Støy Andre viktige konsekvenser Statens vegvesens

Detaljer

Østre Stabekk Vel innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta

Østre Stabekk Vel innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta Til: Statens Vegvesen og Planavdelingen i Bærum Kommune Østre Stabekk, 22. desember 2014 innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta Det vises til SVV varsel om oppstart

Detaljer

E18 Vestkorridoren - utbyggingsstrategi

E18 Vestkorridoren - utbyggingsstrategi Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov / 15/222267-81 15.05.2017 47236458

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.05.2006 Til: Ole Christian Bang Kopi til: Fra: Ola S. Brandvold VEGSYSTEM ØSTBYEN. GRUNNLAG FOR VALGTE LØSNINGER. 1. Bakrunn Hamar kommune ønsker å revidere

Detaljer

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen Fra: Aalen Øystein Sendt: 19. september 2014 15:55 Til: postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no; aev@ae.no; nett@ae.no; rs@nve.no; sfn@telenor.com; post.agder@politiet.no; jorgen.johannessen@marmuseum.no

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 REVIDERT PLANLØSNING PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING

NOTAT 1 INNLEDNING 2 REVIDERT PLANLØSNING PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING Oppdragsgiver: Atlanten Eiendom AS Oppdrag: 516539 Reguleringsplan Atlanten hotell Del: Dato: 2010-10-14 Skrevet av: Arne Leif Ørnes Kvalitetskontroll: PLANENDRING ETTER 1. GANGS BEHANDLING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud - inn for landing

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud - inn for landing E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud - inn for landing Presentasjon i Asker rådhus 28.8.2014 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Dagens temaer Løsninger Trafikk Støy og luft Oppsummering

Detaljer

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN Beregnet til Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/ Steinar Aspen Dokument type Notat Dato 16. oktober 2017 NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN NOTAT Revisjon 0 Dato 2017/10/16 Arild Vestbø Utført av Kontrollert

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Hoemsbakken, forespørsel om stenging av veg - hjemmelsgrunnlag Arkivsaksnr.: 07/27383 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Med hjemmel i Veglovens 7 vedtar formannskapet å opprettholde

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

E18 RUGTVEDT DØRDAL. Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble

E18 RUGTVEDT DØRDAL. Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble E18 RUGTVEDT DØRDAL Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble 09.08.2017 Bakgrunn og innledning Reguleringsplan for ny E18 ble vedtatt i 2012. For å redusere

Detaljer