E18 Lysaker - Slependen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E18 Lysaker - Slependen"

Transkript

1 Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning

2 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 Bakgrunn... 4 Tema for dette notatet... 4 Hovedsykkelveg... 5 Oversiktskart... 5 Oversikt over løsningene Beskrivelse av delområder Delområde Lysaker - Stabekk, begge alternativ Delområde Stabekk- Strand, alternativ 3B Delområde Stabekk- Strand, alternativ 4B Trafikale forskjeller mellom alternativene Delområde Strand og Høvik, begge alternativ Smalere samleveg Delområde Ramstadsletta, begge alternativ Delområde Blommenholm-Sandvika, begge alternativ Delområde Sandvika - Gyssestad, begge alternativ Delområde Gyssestad - Slependen, begge alternativ Investeringskostnader Kost-nytteberegninger... 32

3 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 3 FORORD Statens vegvesen Region Øst (SvRø) fremmer kommunedelplan for ny E18 fra Lysaker til Slependen. Planområdet er delt inn i to kommunedelplaner med politisk behandling i Asker og Bærum. Planen i Bærum har ligget ute til offentlig høring fra begynnelsen av juli og fram til 14. oktober Noen offentlige instanser har fått forlenget høringsfrist. I Asker kommunen ble planen lagt ut til offentlig høring i slutten av september 2013 og har ligget ute frem til 10.februar Prosjektet inngår som en del av Vestkorridorprosjektet med bl.a. ny E18 fra Oslo til Asker. Grunnlaget for kommunedelplanen Lysaker - Slependen omfatter teknisk plan med konsekvensanalyse for hele strekningen. Grunnlaget er presentert i 4 rapporter: 1. Hovedrapport med konsekvensutredning 2. Temarapport for ikke-prissatte konsekvenser 3. Illustrasjonsplan 4. Tegningshefte Til grunn for temarapportene er det utarbeidet temanotater. Rapportene beskrevet over, datert mai 2013, med tilhørende arbeidsnotater må sees som bakgrunnsdokumentasjon til dette notatet. Alle rapporter er utarbeidet av SvRø med Knut Gløersen som prosjektleder. En konsulentgruppe med Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått SvRø med planer og utredninger. Snorre Slapgård er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen. I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen arbeidet med å optimalisere løsninger for å imøtekomme ønske fra Ruter om bedre fremkommelighet for busser og bekymringer omkring negative miljøeffekter ved tiltaket. Optimaliseringen viser i hovedsak muligheter innenfor rammene av arealplanen i høringsutkastet. Det er mest hensiktsmessig at videre prosjektering og konsekvensvurdering av disse løsningene gjøres i reguleringsplanen som er et mer detaljert plannivå. Det er utarbeidet tre notater: 1. Tilleggsnotat beskrivelse av optimaliserte løsninger 2. Tilleggsnotat alternativ 3B og 4B Stabekk- Strand 3. Tilleggsnotat Ramstadsletta Dette notatet er beskrivelse av optimaliserte løsninger på hele strekningen fra Lysaker til Slependen. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, skal det utarbeides reguleringsplan for strekningen. I første omgang skal strekningen Lysaker Ramstadsletta og Bærumsdiagonalen mellom Strand og Gjønnes reguleres. Statens vegvesen Region øst Oslo, april 2014

4 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 4 1 INNLEDNING Bakgrunn Forslaget til kommunedelplan for ny E18 mellom Lysaker og Slependen har ligget ute til høring høsten Planen skal legge til rette for regulering og senere utbygging av ny E18 med tilhørende lokalveger. I høringsperioden har det kommet en rekke kommentarer til forslaget. Statens vegvesen har sett at det er mulig å imøtekomme mange av kommentarene og har derfor utarbeidet skisser til et optimalisert veganlegg. Tema for dette notatet I dette notatet tar en for seg optimaliserte løsninger på hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Det er utarbeidet et optimalisert forslag for alternativ 3 på strekningen Stabekk Strand. Dette kalles alternativ 3B. På samme strekning er det utarbeidet et optimalisert forslag for alternativ 4. Dette kalles alternativ 4B. Løsningene i alternativ 3B og 4B er identiske fra nytt miljølokk ved Kveldsro Terrasse på Strand og vestover. Løsningene er også identiske på Lysaker. Det er laget eget notat som beskriver alternativ 3B og 4B mellom Stabekk og Strand samt eget notat om endringer foreslått på Ramstadsletta. Forslag til optimalisert løsning på Ramstadsletta kalles alternativ B. Bussveg og ny bussterminal Vegvesenet foreslår nå separat bussveg på hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Det er lagt til rette for at bussene kan fortsette på egen bussveg i Asker kommune også. Dette gjør at busstrafikken langs korridoren kan gå uavhengig av trafikken på E18 og samlevegen. Med egen bussveg vil ikke bussene være berørt av kø og hendelser / avvikssituasjoner på E18 og kan ha god fremkommelighet på strekningen. I alternativ 3B vil det fremdeles være bussfelt en kort strekning på samlevegen mellom NC-bygget og Strand. Det foreslås en enklere og mer effektiv bussterminal på Lysaker. Denne løsningen videreutvikles i et samarbeid med Ruter og andre berørte parter. Med egen bussveg blir det smalere samleveg og enklere løsninger også gjennom Sandvika. Miljølokk og ny Bærumsdiagonal Lokket på Stabekk forlenges mot vest. Forbindelsen mellom Prof. Kohts vei og Samlevegen / E18 er flyttet opp på lokket ved Stabekk. Bærumsdiagonalen kobles direkte mot samlevegen uten ramper mot vest. Dermed reduseres inngrep i boligområdet nord for Strandkrysset betydelig. Det foreslås et nesten 200 m langt miljølokk over samlevegen og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse. På lokket blir det bussveg, bussholdeplass og hovedsykkelveg samt kryssing nord-sør for myke trafikanter. Utforming av samlevegen Det foreslås nå fartsgrense på 50 km/t på samlevegen øst for Kjørbo. Med separat bussveg, kan samlevegen dermed utformes med smale bilfelt med midtrabatt og grøntsone med trerekker på begge sider. Dette fører til at vegkorridoren oppleves som mindre dominerende i landskapet. Tiltak på Ramstadsletta På Ramstadsletta senkes E18, samlevegen utgår og det etableres høy støyskjerming samt et miljølokk i vest.

5 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 5 Hovedsykkelveg I denne planfasen er det satt av 6,5-7,5 meter til en hovedsykkelveg med delt løsning mellom syklende og gående. Hvorav bredden på fortauet varierer mellom 1,5-2,5 meter sett i forhold til varierende antall fotgjengere langs strekningen. For å sikre at sykkelvegen gis best mulig miljømessige kvaliteter er det støyskjerm og rabatt mellom sykkelvegen og hovedvegen. I videre planlegging vil det vurderes om deler av den avsatte traséen skal være en ren ekspress-sykkelveg hvor tilgjengelighet for gående må ivaretas på egne traséer. Dette må følges opp i arbeidet med reguleringsplanen. Oversiktskart Se neste to sider. På de neste to sidene er det oversiktskart som viser prinsipper for optimaliserte løsninger på hele strekningen. På strekningen fra Vestre lenke på Stabekk til og med Strand er det to alternative løsninger, alternativ 3B og 4B. På resten av strekningen er 3B og 4B like. Figur 1-1: Prinsippsnitt hovedsykkelveg med fortau I alle alternativene etableres det hovedsykkelveg langs Prof. Kohts vei mellom Lysaker Torg og Tjernsmyr. Hovedsykkelvegen går videre på bru langs kollektivvegen over E18. Vest for bussholdeplassen ved Oksenøyveien krysser hovedsykkelvegen planskilt over den nye vegen ut til Fornebu og blir liggende på sørsiden av E18 / samlevegen vestover helt til Slependen.

6 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 6 Figur 1-2 Oversiktskart med prinsipper for optimalisert løsning alternativ 3B

7 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 7 Figur 1-3 Oversiktskart med prinsipper for optimalisert løsning alternativ 4B

8 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 8 Oversikt over løsningene Det er utarbeidet skisser til et optimalisert veganlegg. Skissene viser veganlegget i dagen. Tunnelstrekningene for E18 er ikke vist. De er i prinsippet de samme som i høringsforslaget. I skissene er bussvegen vist med blå farge, hovedsykkelvegen er vist med rød farge, andre gang- og sykkelveger er vist med Skissene under viser hele strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta for begge alternativer og Ramstadsletta Slependen som er like for alternativene. I neste kapittel er løsningene nærmere beskrevet for hvert delområde. gul/oransje farge, mens E18 og samleveger er hvite. Skissene viser også grøntanlegg med trær som eksempel på løsninger. Figur 1-4: Oversikt over alternativ 3B fra Vækerø til Blommenholm Figur 1-5: Oversikt over alternativ 4B fra Vækerø til Blommenholm

9 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 9 Figur 1-6: Oversikt over alternativ 3B og 4B fra Blommenholm til Slependen

10 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 10 2 BESKRIVELSE AV DELOMRÅDER E18 Delområde Lysaker - Stabekk, begge alternativ For E18 er det ikke endringer av betydning på denne strekningen. Lokalveger Vollsveien er flyttet noe mot vest for å gi plass for en endring av bussvegen på Lysaker. Bussveg og bussterminal på Lysaker Det har vært ønskelig fra Ruter sin side å lage en løsning som er så fleksibel som mulig med hensyn til hvordan busselskapene ønsker å bruke bussterminalen. Fra øst vil det ligge bussfelt på hver side av E18 forbi Gjensidiges hovedkontor. Rett øst for Lysakerelva går bussfelt fra sørsiden i bru over til nordsiden av E18. Derfra ligger bussvegen og bussterminalen i nivå med jernbanen. Vest for gangkryssingen under jernbanen stiger bussvegen mot vest og krysser under Vollsveien og går inn i tunnel. Tunnelpåslaget vil komme noe lengre vest enn tidligere. Bussterminalen på Lysaker kan på sikt fungere som et omstigningspunkt fra buss til T-bane og tog for passasjerer vestfra. Deretter snur bussene i sløyfen øst for Lysakerelva. Det vil være ca. 7-8 reguleringsplasser lengst øst på bussterminalen, langs vestgående retning, hvor bussene kan stå før de drar tilbake. Busser som skal opp Vollsveien eller vestover langs Prof. Kohts vei kobles til Vollsveien i rundkjøringen på bussveien rett utenfor busstunnelen. Her kan også busser som kommer fra Oslo velge å snu og kjøre tilbake om det er ønskelig. Langdistansebusser vil i begge retninger stoppe og kjøre videre, eller velge å snu. Bussterminalen vil ligge i høyde med jernbanen. Det vil være trapper og heis for å komme opp til Lysaker torg eller ned til bakkeplan. Publikum vil kunne benytte eksisterende kryssing under jernbanen for overgang til tog eller T-bane samt tilgjengelighet over Lysakerelva til områdene langs Lilleakerveien. Sør for jernbanen vil det være fortau som leder til Vollsveien eller til torget. Under bussterminalen vil det være taxiholdeplass med forholdsvis stort antall plasser samt sykkelparkering og kort avstanden til undergangen under toget. Av- og påstigningsplass, «Kiss and Ride», tenkes lagt på nordsiden av toglinjen hvor det også er nærhet til T-banestasjonen. Mellom Vollsveien og Prof. Kohts vei går bussvegen i tunnel som i forslaget til kommunedelplan. Busstunnelen kommer ut i Prof. Kohts vei som tidligere, men er flyttet noe mot øst slik at en ikke berører boligene i Fagerhøy Terrasse 9 og 11(regulert til spesialområde bevaring) slik tilfellet var i forslaget til kommunedelplan. Hovedsykkelveg Hovedsykkelvegen vil gå forbi Gjensidiges hovedkontor, men krysser ikke Frantzebråtveien som i dag. Videre fortsetter den opp på Lysaker lokket som i dag og via bru over Vollsveien. Videre vestover ligger ny hovedsykkelveg på sørsiden av Prof. Kohts vei frem til bru over E18 som i tidligere alternativ. I arbeidet med reguleringsplanen må en vurdere om det gjøres ytterligere forbedringer av sykkelvegen på Lysaker, spesielt av sykkelkryssingen over Vollsveien.

11 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 11 Figur 2-1: Optimalisert løsning på Lysaker

12 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 12 E18 Delområde Stabekk- Strand, alternativ 3B E18 er tilnærmet lik i alternativ 3 og 3B. Samlevegen For å gjøre det mulig å koble Bærumsdiagonalen direkte til samlevegen ved Kveldsro Terrasse, har en valgt bort muligheten til å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Trafikkberegningene viser at denne trafikken er svært liten og heller kan betjenes av lokalvegnettet. Denne endringen medfører at boligområdet ved krysset mellom Markalléen og Michelets vei blir lite berørt av det nye veganlegget i alternativ 3B. Endringen medfører også at det blir rundkjøring i samlevegen som kobler Michelets vei og Markalléen direkte til samlevegen slik at lokalvegnettet kan opprettholdes som i dag. I alternativ 3B er det ikke østvendte ramper fra Vestre Lenke mot E18. I stedet er det direkte ramper mellom E18 og samlevegen mot Høvik. I alternativ 3B er rundkjøringen mellom samlevegen og vegarmen mot Prof. Kohts vei flyttet mot øst opp på miljølokket. Plasseringen av rundkjøringen er bestemt av behovet for en vekslingsstrekning med tilstrekkelig lengde mellom krysset og portalen for Bærumsdiagonalen. I tillegg er det lagt et miljølokk over samlevegen og portalen for Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse. Vestre lenke Vestre lenke og området ute på Fornebu vil få tilnærmet samme utforming i alternativ 3 og 3B. Dessuten er løsningene i alternativ 3B og 4B tilnærmet like i dette området. Bussveg bussfelt Den separate bussvegen fra Lysaker går i bru over E18 og frem til bussholdeplassen ved Oksenøyveien som i alternativ 3. Deretter vil bussvegen gå i tunnel under blokkene langs Michelets vei. Utenfor NC-bygget vil bussvegen dele seg i tosidige bussfelt frem til nytt miljølokk ved Kveldsro terrasse. Det blir holdeplass på miljølokket og bussveg videre vestover helt til Slependen. Miljølokk og grøntområde Størrelsen på grøntområdet vil være større i alternativ 3B enn alternativ 3 fordi miljølokket over samlevegen er større og det vil bli etablert miljølokk ved Strand / Kveldsro Terrasse. Gang- og sykkelveger Hovedsykkelvegen ligger på sørsiden av vegen som i alternativ 3. Tilgjengeligheten på tvers av vegkorridoren vil være via miljølokket ved Vestre lenke og miljølokket ved Kveldsro terrasse på Strand samt under samlevegen i Strandkrysset. Fra Strandkrysset og vestover vil hovedsykkelvegen ligge på sørsiden av samlevegen helt til Gyssestad. Luftetårn Det er behov for luftetårn i enden av alle tunnelene for E18 og Bærumsdiagonalen for å redusere forurensingen fra biltrafikken ved tunnelmunningene. Tårnene vil være høyere enn bebyggelsen i umiddelbar nærhet. Tunnelluften ventileres i kjøreretningen. Detaljerte dimensjoner og utforming vil bli planlagt i neste planfase. I dette området er det behov for luftetårn nær enden av østgående løp for E18 samt for sørgående løp for Bærumsdiagonalen ved Kveldsro Terrasse.

13 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 13 Figur 2-2: Alternativ 3B på Stabekk

14 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 14 E18 Delområde Stabekk- Strand, alternativ 4B E18 er tilnærmet lik i alternativ 4 og 4B. Samlevegen For å gjøre det mulig å koble Bærumsdiagonalen direkte til samlevegen ved Kveldsro Terrasse, har en som i alternativ 3B, valgt bort muligheten til å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Trafikkberegningene viser at denne trafikken er svært liten og heller kan betjenes av lokalvegnettet. Denne endringen medfører at boligområdet ved krysset mellom Markalléen og Michelets vei blir lite berørt av det nye veganlegget. Endringen innebærer også at det blir rundkjøring i samlevegen som kobler Michelets vei og Markalléen direkte til samlevegen og lokalvegnettet kan opprettholdes som i dag. I alternativ 4B er rundkjøringen mellom samlevegen og vegarmen mot Prof. Kohts vei flyttet østover. Beliggenheten til rundkjøringen er bestemt av tilstrekkelig lengde på ramper i begge retninger mellom samlevegen og E18 øst for tunnelportalen til Høviktunnelen. For å sikre forbindelsen mellom samlevegen og Bærumsdiagonalen er det lagt en langsgående tofelts veg i bru midt over E18 forbi NC-bygget. Avstanden mellom tunnelportalene er for kort til å ha en vekslingsstrekning i dette området. Over samlevegen og portalen for Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro Terrasse er det lagt et miljølokk som i alternativ 3B. Vestre lenke Vestre lenke og området på Fornebu vil få tilnærmet samme utforming i alternativ 4B som i alternativ 4. Løsningene i alternativ 3B og 4B er også tilnærmet like i dette området. Bussveg bussfelt Den separate bussvegen fra Lysaker som går i bru over E18 og frem til bussholdeplassen ved Oksenøyveien forlenges i alternativ 4B på sørsiden av samlevegen til Strand. Det blir holdeplass på miljølokket ved Kveldsro Terrasse. Videre vestover til Høvik vil bussvegen ligge på nordsiden av samlevegen. Miljølokk og grøntområde Størrelsen på grøntområdet vil være større i alternativ 4B enn alternativ 4 fordi miljølokket er forlenget 180 meter vestover. Området vil kunne fremstå som forholdsvis grønt hvis det etableres vegetasjon helt inn mot veganlegget. Gang- og sykkelveger Løsningen er den samme som for Alternativ 3B. Luftetårn I dette området er det behov for luftetårn nær enden av østgående løp for E18, Høviktunnelen, samt for sørgående løp for Bærumsdiagonalen ved Kveldsro Terrasse. Disse tårnene kan muligens kombineres i ett tårn. Dessuten viser foreløpige beregninger at det blir behov for luftetårn for begge kjøreretninger for lokket på Stabekk.

15 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 15 Figur 2-3: Alternativ 4B på Stabekk

16 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 16 Trafikale forskjeller mellom alternativene Ved optimalisering av løsningene i alternativ 3 og 4, har et mål også vært å få til en like god trafikal løsning i begge alternativer. Dette er bare delvis mulig og forklares nærmere her. E18 har gjennomgående 2 felt i hver retning. Mellom Ring 3 i Fornebukrysset og E16 i Sandvika er det i tillegg ett felt i hver retning. Videre er det et fjerde felt i hver retning på dagstrekningene for påkjørende og avkjørende trafikk mellom E18 og samlevegen. Trafikken mellom Ring 3 og E18 er så stor at det er nødvendig å ha ett felt i hver retning som betjener denne. Av- og påkjøringsrampene må bygges slik at de samlet får en felles strekning (det fjerde feltet) med E18 på minst 700 m for utveksling av trafikk med de tre øvrige feltene. Statens vegvesens vegnormal krever at vekslingsstrekninger har minimum 700 m lengde ved store trafikkmengder som her. Denne lengden oppnås både i alternativ 4 (900 m vekslingsstrekning) og i 4B (700 m vekslingsstrekning) se figur 2-4. I alternativ 3 og 3B kommer østre ende av Høviktunnelen så nær Fornebukrysset at minimumslengden på vekslingsstrekningen ikke kan oppnås. Dette medfører at vestgående trafikk med mål mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta må ta av E18 før trafikk fra Ring 3 kommer på. Tilsvarende kan ikke østgående trafikk på samlevegen mellom Ramstadsletta og Fornebukrysset komme inn på E18 før trafikk til Ring 3 har tatt av. Se figur 2-5. Manglende tilknytning til E18 mellom Stabekk og Strand i alternativ 3 og 3B medfører at all trafikk vestfra som skal til Fornebu og Lysaker må følge samlevegen fra Ramstadsletta. Dette gir økt lokaltrafikk. Manglende kontakt mellom samleveg og E18 på Stabekk medfører også at trafikk fra Høvik, Strand, Bærumsdiagonalen og Stabekk som skal til/fra Ring 3, må kjøre via Fornebu. Figur 2-4: Alternativ 4B med vekslingsstrekning på E18 mellom Fornebukrysset og Høviktunnelen Figur 2-5: Alt. 3B uten vekslingsstrekning utenfor Høviktunnelen

17 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 17 Utfordringen for alternativ 3 og 3B er å få til kobling mellom samleveg, Fornebu og Ring 3 / E18 i Fornebukrysset. En løsning er foreslått av Østre Stabekk Vel i samarbeid med Holtekilen Vel, se figur 2-6. Figur 2-6: Alt. 3B supplert med vestvendte ramper i Fornebukrysset som foreslått av Østre Stabekk Vel i samarbeid med Holtekilen Vel Strekningen mellom tunnelportalen og Fornebukrysset er for kort til at en kan ha vekslingsstrekning på E18. Løsningen innebærer derfor at det er fysisk skille mellom E18 og Ring 3 / ramper mot samlevegen i begge retninger. Forslagstillerne beskriver løsningen slik: «Østgående retning: I Høviktunnelen er det tre felt. Inne i tunnelen går trafikken til Ring 3 i høyre felt. Dette feltet tar av i en egen rampe som føres ut i dagen. De to venstre feltene fortsetter ut i dagen og videre til Oslo. Ute i dagen møter feltet til Ring 3 rampen fra samlevegen. Her er det en tilstrekkelig lang vekslingsstrekning som gjør at trafikken mellom disse kan utveksles. I Fornebukrysset kan denne trafikken kjøre til Fornebu, Ring 3 eller Oslo / Lysaker. Vestgående retning: Ut fra Lysaker lokket kommer det fire felt. De to venstre feltene utgjør E18 og går direkte til Høviktunnelen. Det neste feltet fører til samlevegen og høyre felt tar av til Fornebu. Det kommer på en rampe fra Fornebu som kommer inn som i et akselerasjonsfelt på feltet til samlevegen. Rett vest for krysset kommer feltet til samlevegen inn på høyre side av feltet fra Ring 3. Her er det en tilstrekkelig lang vekslingsstrekning som gjør at trafikken mellom disse kan utveksles før venstre felt går inn i Høviktunnelen og høyre felt fortsetter til samlevegen.» Vegvesenet har flere innvendinger til denne løsningen. En av de viktigste årsakene er at Ring 3 kobles / skilles fra E18 like innenfor / utenfor tunnelportalen for å veksle med trafikk til / fra Fornebu / samlevegen. Dette reduserer kapasiteten i begge retninger på den viktige forbindelsen mellom Granfosstunnelen og Høviktunnelen med fare for at en del av trafikken vil velge å kjøre via Fornebu i stedet for å velge direkteforbindelsen Ring 3 / E18. Andre viktige årsaker er at trafikantene blir utsatt for mange valg over en kort strekning, samt at det blir komplekse og uheldige trafikkomlegginger i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Statens vegvesen har derfor kommet til følgende konklusjon om denne løsningen for alternativ 3: Det er Statens vegvesens vurdering at løsningen ikke kan føres videre. Redusert avviklingskapasitet og hensynet til trafikksikkerhet med økt fare for kø i tilstøtende tunneler kombinert med komplekse og uheldige trafikkomlegginger i forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider gjør at løsningen er uakseptabel. Det er også Statens vegvesens vurdering at intensjonen om kobling mellom E18 og samleveg med Fornebu øst og Ring 3 i dette alternativet ikke vil bli oppfylt fordi kapasiteten på rampene til / fra Ring 3 er fullt utnyttet fra før. En må altså velge mellom de trafikale løsningene i enten alternativ 3/3B eller alternativ 4/4B. Begge løsninger er gode for gjennomgangstrafikk på E18 og Ring 3, men med alternativ 3 vil det bli mer trafikk på samlevegen og en får mer fremmed trafikk på Fornebu.

18 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 18 E18 Delområde Strand og Høvik, begge alternativ I begge alternativer ligger E18 i Høviktunnelen på hele denne strekningen. Tunnelen har to tunnelløp med 3 felt i hver retning. Samlevegen Bærumsdiagonalen kobles til samlevegen under miljølokket ved Kveldsro Terrasse. Denne koblingen er bare rettet mot øst. Det er ikke mulig å kjøre direkte mellom Høvik og Bærumsdiagonalen. Samlevegen har kryss i plan med Michelets vei på Strand. Dette er en rundkjøring som ligger omtrent på samme nivå som Michelets vei krysser under E18 i dag. Lokalvegsystemet opprettholdes som i dag med kryss mellom Michelets vei og Markalléen nord for samlevegen. Vest for Strandkrysset føres samlevegen opp i samme nivå som dagens E18. Statens vegvesen foreslår en samleveg med redusert bredde mellom Strand og Ramstadsletta som vist i avsnitt 2-8. Bussveg bussfelt Bussvegen ved Høvik senter føres i Markalléen opp til kryssing i plan med Høviksvingen. Her vil det være lyskryss med prioritering av bussen. Bussholdeplass lokaliseres rett vest for Høviksvingen. Det blir god forbindelse fra bussholdeplassene til Høvik senter og boligområdene i nord og sør via fortau langs Høviksvingen som går i bru over samlevegen. Tilgjengelighet til Høvik stasjon er ivaretatt via heis og trappetårn. Gang- og sykkelveger Hovedsykkelvegen går på sørsiden av samlevegen på hele strekningen. Sykkelvegen har kun kryssing i plan i T-krysset ved Høvik sentrum ellers er det planskilt kryssing av veger langs denne strekningen. Hovedsykkelvegen plasseres på en «hylle» rett nord for kirken, se snitt i figur Det vil være tilgjengelighet til/fra lokalveger og andre gang- og sykkelveger ved Kveldsro Terrasse, ved krysset på Strand, ved T- krysset ved Høvik sentrum og ved Høvik sentrum i tillegg til mindre forbindelser mellom Strand og Høvik. Det anlegges bussveg langs hele E18 korridoren slik at denne «løftes» ut av samlevegen. På det nye miljølokket ved Kveldsro Terrasse vil det være bussholdeplass. Mot vest etableres det tovegs bussveg på nordsiden av samlevegen fra Strand og vestover til Høvik.

19 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 19 Figur 2-7: Alternativ 3B og 4B fra Strand til Høvik

20 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 20 Smalere samleveg Hastigheten på samlevegen reduseres fra 60 km/t til 50 km/t. Samlevegen kan da defineres som en gate med 4 felt hvor bredden mellom kantstein for hver kjøreretning kan reduseres fra 8,0 m til 6,5 m. Den smale bredden på bilfeltene vil bidra til at farten holdes lav. Den lave farten vil også bidra til at gjennomgangstrafikk vil holde seg på E18, mens det er lokaltrafikken som vil benytte samlevegen. Typiske snitt for begge alternativ på strekningen Strand - Høvik kirke er vist i figur 2-8 til figur 2-10 på neste side. Mellom Strand og Høvik er det satt av 4,5 m på hver side av selve samlevegen til trerekker og grønt. Her har en valgt å legge bussvegen på nordsiden av samlevegen og sykkelvegen på sørsiden. Forbi Høvik kirke er det plass til samleveg og bussveg mellom jernbanen og dagens mur ved kirken. Hovedsykkelvegen plasseres på en «hylle» rett nord for kirken. Sykkelvegen og bussveg vil til sammen ha en asfaltbredde på m avhengig av fotgjengerfeltets bredde. I tillegg kommer grøntrabatter. Samlevegen vil ha asfaltbredde på 13 m.

21 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 21 Figur 2-8: Normalprofil mellom Strand og Høvik Figur 2-9: Normalprofil ved Høvik senter Figur 2-10: Normalprofil ved Høvik kirke

22 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 22 E18 Delområde Ramstadsletta, begge alternativ Selve E18 vil som i kommunedelplanen ha 3 felt i hver retning i både Sandvikatunnelen og i Høviktunnelen. På Ramstadsletta må det være av- og påkjøring mellom samlevegen og E18 dersom en skal klare å begrense trafikkmengden på samlevegen. Dette gjøres i form av en vekslingstrekning hvor det er et ekstra felt i tillegg til de tre feltene på E18. En vekslingsstrekning er i prinsippet en del av et planskilt kryss hvor påkjøringsrampen kommer før avkjøringsrampen og avstanden mellom på- og avrampen ikke er større enn at det blir kontinuerlig felt mellom rampene. Bestemmelser for vekslingsstrekninger er gitt i håndbok 017, «Veg og gateutforming», pkt. E.1.3.5: «Korte kryssavstander kan medføre behov for vekslingsstrekninger. Lengden på en vekslingsstrekning bør være minst 300 m. På veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere kan lengden reduseres til 200 m. Ved store mengder vekslende trafikk eller når fartsgrensen er 100 km/t, bør vekslingstrekningen minst være på 700 m.» E18 ligger 1-2 m lavere enn terrenget på utsiden av støyskjermene. Det fylles også jord opp mot støyskjermen på utsiden for å dempe inntrykke av høyde på skjermen sett utenfra. Samlevegen For å redusere inngrepene på Ramstadsletta og skape mer avstand mellom det nye veganlegget og Borgveien, foreslår vegvesenet nå at en ikke har en egen samleveg langs E18. Dette krever at Sandviksveien benyttes som lokalveg som alltid er åpen for trafikk slik at lokaltrafikk mellom Sandvika og Høvik ikke er nødt til å kjøre inn på E18 på den ene enden av Ramstadsletta og deretter ut igjen på den andre siden. I motsetning til i dag mener en at åpning av Sandviksveien ikke vil medføre såkalt «snikkjøring». Årsaken til dette er at E18 får bedre kapasitet og at trafikken på E18 ikke har noen av- og påkjøringsmulighet som gjør det hensiktsmessig å benytte Sandviksveien. I så fall måtte eksempelvis trafikk mot Oslo ta av på Slependen og kjøre sakte på E16 og samlevegen helt til Blommenholm og videre forbi Strand før det er mulig å kjøre inn på E18. Vekslingsstrekningen må dermed være minst 700 m lang. Når en tar hensyn til lengdene på av- og påkjøringssonene, medfører dette at tunnelportalene må ligge med samme avstand som vist i kommunedelplanen. Det har i forbindelse med optimalisering av vegløsningen vært arbeidet mye med støyskjerming av veganlegget på Ramstadsletta. Bedre støyskjerming oppnås delvis ved at E18 er senket så mye som praktisk mulig mellom portalene for Sandvikatunnelen og Høviktunnelen, og ved bruk av høye støyskjermer. Det foreslås en løsning med 7 m høye støyskjermer som bøyer seg inn over kjørebanene. Lysmaster, skiltportaler og lignende integreres i denne konstruksjonen, som er vist i figur 2-8. Figur 2-11: Mulig utforming av støyskjerming på Ramstadsletta

23 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 23 Figur 2-12: Alternativ B på Ramstadsletta

24 Tilleggsrapport: Beskrivelse av optimalisert løsning 24 Bussveg Vegvesenet foreslår nå at bussene skal gå på egen bussveg på praktisk talt hele strekningen mellom Lysaker og Slependen. Dette gjør at busstrafikken langs korridoren kan gå uavhengig av trafikken på E18 og samlevegen, og at bussene kan holde høyere hastighet. Bussvegen på Ramstadsletta foreslås plassert på nordsiden av E18. På begge sider av denne foreslås grøntsoner med trær, eksempel vist i figur 2-9 og Det er foreslått bussholdeplasser rett øst for Solvikveien. Her vil det være et gjerde midt i bussvegene for å hindre at gående krysser bussvegen i plan. Adkomst vil være via ramper til en kryssende GS-veg, se figur 2-9. Gang- og sykkelveger Plasseringen av hovedsykkelvegen er tilnærmet den samme som i kommunedelplanen. Den legges mellom E18 og Sandviksveien, se figur Når det ikke er samleveg sør for E18, blir det plass til bredere grønne arealer langs sykkelvegen. For å sikre god forbindelse på tvers av E18-korridoren, er det foreslått en gang- og sykkelbru over E18 og bussvegen der Solvikveien ligger i dag. Fra gangbrua vil det være rampe ned til bussholdeplassen for østgående busser og forbindelse til bussholdeplass mot vest. Figur 2-13: Mulig utforming av bussveg på Ramstadsletta Figur 2-14: Veganlegget sett fra Sandviksveien med hovedsykkelveg i grøntområde langs E18.

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen

E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Kommunedelplan Reguleringsplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK STABEKK N N Juni 2015 RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM E18 Lysaker - Ramstadsletta inkludert Bærumsdiagonalen Rapport forfase

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud

E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud E18 Asker Kommunedelplan Slependen-Drengsrud Presentasjon i Asker rådhus 19.3.2015 Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Dagens temaer Vurderte løsninger og viktige konsekvenser av disse Endringer

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

HOVEDRAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU

HOVEDRAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU HOVEDRAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Dato: 22. april 2013 E18 korridoren Lysaker - Slependen. Hovedrapport 2 DOKUMENTINFORMASJON E18 korridoren Lysaker - Slependen. Hovedrapport

Detaljer

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER

LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER LYSAKER VEL Boks 341 1326 LYSAKER Etablert 1901 Leder: Dag Holmen, telefon 928 69 331 Til Bærum kommune Områdeutvikling 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no Lysaker, 14.10.2013 Deres ref.: ARKIVSAK ID

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013

E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 E18 Vestkorridoren Lysaker Slependen Lysaker skole 16.08.2013 Kommunedelplan Agenda Planens omfang viktige forutsetninger Gjennomgang av alternativene ++ Støy Andre viktige konsekvenser Statens vegvesens

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen

Hei. Detaljreguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1.november 2014. Se vedlegg. Med hilsen Øystein Aalen Fra: Aalen Øystein Sendt: 19. september 2014 15:55 Til: postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no; aev@ae.no; nett@ae.no; rs@nve.no; sfn@telenor.com; post.agder@politiet.no; jorgen.johannessen@marmuseum.no

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

E18-korridoren i Asker KOMMUNEDELPLAN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

E18-korridoren i Asker KOMMUNEDELPLAN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNEDELPLAN E18-korridoren i Asker E18 Slependen - Drengsrud fv. 165 Hval - Ravnsborg, fv. 167 Bondi - Fusdal Asker kommune Region øst Oslo kontorsted 01.12.2015 Forside:

Detaljer

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm NOTAT OPPDRAG E18 korridoren i Asker DOKUMENTKODE 123134 PLAN NOT 002 EMNE Vurdering av alternative vegkonsepter Høn Slependen TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 NOTAT Til Fra Anton Bakken Kopi Dato 01.03.2011 Åmot i Vinje kommune GANGKRYSSING AV E134 1 BAKGRUNN OG HENSIKT Vinje kommune har igangsatt regulering av et delområde i

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016

Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Forslag til kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, 1. gangs behandling PSN 11.2.2016 FMS 16.2.2016 Kommunedelplan for E18 med bussgate og sykkelvei Alternativene som følger planforslaget

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen Slependen Fremtidig veisystem "Vi" ønsker oss en langsiktig utvikling av området som; minimaliserer behovet

Detaljer

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd.

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd. 8.3.1. Rute 1: Sentrum - Stølen - Tvedestrand grense Strekning: Ruta starter i sentrum og følger Østre og Vestre gate opp til Blødekjær. Videre går ruta opp Parkveien gjennom Langsækrysset og via Torsbudalen

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005

VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005 VESTKORRIDOREN NOVEMBER 2005 Siling av alternativer for E16 Sandvika - Wøyen og E18 Høvik - Slependen FORORD Statens vegvesen har som tiltakshaver i samråd med Vegdirektoratet vedtatt å gjennomføre en

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Møtedato 27.01.2010 Funksjonshemmedes råd 01.03.2010 Eldrerådet 01.03.2010 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker PLANBESKRIVELSE MED KVU KORTVERSJON KOMMUNEDELPLAN E18-korridoren i Asker E18 Slependen - Drengsrud fv. 165 Hval - Ravnsborg, fv. 167 Bondi - Fusdal Asker kommune Høringsutgave Region øst Oslo kontorsted

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 Arkivsaksnr: 2011/1879 Klassering: L12 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Ny Lysaker stasjon Fra to til fire spor

Ny Lysaker stasjon Fra to til fire spor N Y T T D O B B E L T S P O R S K Ø Y E N - A S K E R Ny Lysaker stasjon Fra to til fire spor SKØYEN LYSAKER Stabekk Høvik Blommenholm SANDVIKA Slependen Billingstad Hvalstad Vakås Høn ASKER Juli 2006

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet!

5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! 5.Januar 2011! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet! Veisystemet forbi Reperbanekvartalet innspill til Lerøyplanen! Denne rapporten har bakgrunn i 3 forhold 3 innfallsvinkler:! 1) Bergen kommunes planavd.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord Notat Til: Fra: Statens vegvesen Region vest Stian Hadland Kopi: Dato: 01. November 2013 Emne: Grannessletta Kryssing Grannessletta nord Det er satt i gang regulering av utvidelse for gang- og sykkelvegen

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Hovedvegsystem i Oslo før Bjørvika-prosjektet Festningstunnelen 1986-1991 Ekebergtunnelen 1991-1994 Svartdalstunnelen 1995-1997 Hovedvegsystem i Oslo etter Bjørvika-prosjektet

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen Statens vegvesen Forord Statens vegvesen planlegger ny E16 som smal firefelts motorveg fra Sandvika i Bærum til Skaret i Hole kommune. Vegen skal framstå med et gjenkjennelig formspråk selv om utbygging

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro Rambøll Norge AS Statens vegvesen Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro 2005-10-14 Forord Statens vegvesen planlegger og utreder ny E18 på strekningen Østfold grense til Vinterbro

Detaljer