SNO. Hva kommer nå til å skje? Provokasjon. Helsedirektør Evanao;: landssvikopp ;:jøret. av tymkfødt dame i Bercen. Dvetn er

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Hva kommer nå til å skje? Provokasjon. Helsedirektør Evanao;: landssvikopp ;:jøret. av tymkfødt dame i Bercen. Dvetn er"

Transkript

1 Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fik.k føge med på OG Nr årg. Lørdag 7. Apri 1956 Løssag 50 øre! Hva kommer nå i å skje? Provokasjon De er e gamme ord og myndighe - om e samarframmarsj enfasså prinsipp' a ;om en For Fok og Land beide med sike på reaisedom eer en vurdering ska av Forbundssekreær ringen aven sik pan. Noe " ha virkeig vek og være ua:n- svar innøp ikke rør åre egripeig for påsander om Hege Grønsad e~, og svare var e bank (ikke fikk oppeve oppreisningen). må de så he u objekive parsiak" hvor objekivie- sjonsdebai i Soringe en personig hensynagen, så avsag. Under en inerpea- og habie krefer bak. Eers en var avøs av hensiks- id foru fa de mange båbir de hee jevngod med mes;sigheshensyn og av ran- de bir~ og haefue ord Bonde Jørgen Grimsved, Nisseda, Teemark «dom i egen sak». Og en sik gen: i egenbeskyese~ På overfor dem som hadde andom bir ikke - hvordan man den andre siden var de som Ser panen om en nøyra Disriksege MarVn Soberg, Drangeda. enn sn;ur og vender på in- var bi ramme, ike kar vurdering. I den grad vee Fru Randi SOberg, Drangeda innegg i favør av egne me- sand i å hevde a der es 11 av 13 soringsmenn som 'gene - anne enn e pars- over a heer ikke de Viar i hez-semningen opp igjen 'a ninger og Ønsker.. påsander og vurderinger var hadde iråd panen, be Drifsbes. Hans Fovik, Neopp dee forhod var fri for innfyese av ege og sa under poiisk press og /Hokmund. de som føre i a de som subjekiv syn. vunge i på den mes nedbe ramme av de norsroe e U fra dee mene de opp- v erdigende måe å forneke ID.geniØr Lars Hoer, Nesodden erkrigsoppgjøre, ikke fan å gjørs-rame a den enese mu- sine underskrifer. Skipsreder Tom Andersen, kunne så seg i ro med de ige og hodbare Øsning av Imiderid hadde Forbunsom!direke imp,}\ijsere, nor~ foken var å søke i en v;ur- de vær foruseeade nok i Eva BØrresen Tromsøy pr. Arenda Gårdbruker Boye Chrisensen ske myndigheer har kon- dering forea av anerkjen- i sin henvendese sommeren Vi har få oversend e eks- Tromsøy, Arenda sruer opp - hi.sorisk som e juridiske eksperer e 1952 å i~øye a om Sorin- emparav Norsk DamebLad, Sasrevisor Johan Soreng, resig -. i forsvar for si- n;øyra and. I ii i a I ge ikke vie gl si:ri s1u- {Ugi en id før ju,inne- Tynse ne 'forf~inge~ overfor po- ønskeugheen herav gjorde ning, om man da hadd.e inn- hodende b. a. e brukskuns- Fenrik: Oa Vivesad, Ren'ai iiske mosandere. De må- seg amen gjedende, be I vendinger av prinsipie eer.1jnervju, skreve av Zinken Fru Anna Giddi, Ho, Aus- e være innysende for ae a de så av Forbunde! ree I konkre ar å gjøre mo a Hopp. Saken gjeder kera- AgICer (ikkje NS) de her dreide seg om ensi- en henvendese Sorin- I Forbunde reaisere panene mikk, og hun som er iner- Bonde Peder HØand (ikkje dige og øyebikksbeone I ge - som andes høyese I ForM. Bide 4 vjue yder navne Eva Bør- NS),, søndeed, Aus-Agder. A"_A".~... A... ~..._ A.A.A _...,V"v... v.,..v A_ -- _ 'v... ~A A_AA.. _A Bonde Aber Rosseand, HoU, Aus-Agder Amandus Larsen, BjØrnsons vei 4, Narvik Hesedirekør Evanao;: andssvikopp ;:jøre Oskar Andreassen., Mohamn, Tranøy, -Troms Tid. ordfører, Øynan og 3 innegg. (Her føger så navn og bonde John Arnsad, Skava Man ber Dem underree de Hesedirekør. Kar Evang adresse I på 106 norske æger.) Banksj ef Arn Heggsad, Jeg har iggende foran meg av ægene som er bos'a in.- forsee r å oe sine hender. Sjørda e eksempar av den~pam- nen Deres embesområde, Denne gang, i F ~ L. nr. 10, Skoesyrer, ekor! Andreas fe:. som 25. jui 1945 be u- sam ae rygdekasser og kommer han endog med den send fra Hesedirek~Ø~en og apoek innen samme og fy- fr:a reen vekjene «ukjensom er underegne med nav- kesægen. e mann», nå en ukjen råd- Senseh, Sjørda Skipsreder O. Groe Osen, K.,.,;.. Lægenes icenia praci- mann. Jeg se' ingen grunn resen, en ysk:ød dame, fra førs av bosa på Liehammer, så i Trondheim, og nå i Bergen, gif med en norsk ineriø,rarkieis. Så ang er a ve og bra. Men heer ikke enger. Inervjue er bi påkin en av krigsidens mange og mes ieukende propagandaøgner, Som hun krampakig forsøker å Dven er ambassadør Georg Gripen. berg? av YMkfød dame i Bercen BrSerwerer sinnswak sudder., men hun «så de ~}ew».!! iv i, endog ved å på- min bese venn hadde fora så a hun var Ø,yenvine (!). a han hadde se de, vie Hør bare: «Jeg so på g1a,en jeg ikke ha rodd de. Men Liehammer, da de yske jeg så de sev. Jeg så a de 'roppene kom. Jeg skue u bruke små barn som vern for å kjøpe mek, og jeg så for panserbiene sine, og da sodaene snakke med små hadde jeg ikke noe vag. Da barn og se~ dem opp på visse jeg hvor jeg so, om panserbiene sine før de kjør- jeg ikke hadde viss de før.» e videre inn i ande. Om I De er mege muig a fru Dd,..... ""... ""_ :1...:11....::I_L _.. '1 '1-"'

2 ,......, , a.4..., TranØY, _Troms Tid. ordfører, Øynan og Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, innegg. bonde John Arnsad, Skava Banksj ef Arn Heggsad, sjørda (Her føger så navn og adresse på 106 norske æger.) Man ber Dem underree de av ægene som er bosa in Jeg har iggende foran meg nen Deres embesområde, e eksempar a,v den «Pamsam ae rygdekasser og kommer han endog med den Skoesyrer, ekor! Andreas fe» som 25. jui 1945 be u-. Hvem. apoek mnen samme og fysend fra Hesedrekiø!ren og ambassadør Georg Gripen. kesægen. ' e mann», nå en ukjen råd- berg? fr:a reen vekjene «ukjen- Senseh, sjørda Skipsreder O. GroIe Osen, som er underegne med nav- '. Jonn Lægene,s Cen a prac 1- mann. Jeg ser ingen grunn Nygaen, Bergen nene Kar Evang og ". candi bes mnsend i Sosa- i å vie på herr Evangs Caspersen. Rådmann Einar Osen, Små- Hvem er deparemene,: Hesedirek- oppysninger. Men når en får srandg. 1, Bergen Rundskrive yder: orae. isend «Rundskriv nr. 51. sassekreær Hans Gobke? Rekor AsbjØrn Sensa,ker, Grimsadn$e pr.! Bergen mspekør H. Sensaker, Bergen Rådmann Mohr, Oe Irgensv. 11. Bergen Skipsreder Johan K)uhne, Bergen Ingeniør A. Marinsen" Oaf Ryes vei 11 c, Bergen Høyeseresadv. Kr. Ro, Bergen I HesedirekØr Ka" Evang forseer å oe SiT hender. Denne gang, i i'. &L. nr. 10, Ersaningsdirekorae og I ~r~ Hesedirekorae. 25. res. r I Sverre 'Sang Woff. I ForseeI inne i bade.,,..l~~ uv.l y J u.~ u bi påk in en av krigsidens mange og mes ieukende propagandaøgner, som hun krrumpakig forsøker å Hvem er 25. jui FRA HELSEDIREKTØiREN. påaemyndighe,ene er un- JuI 1945», underegne kor derree herfra. og ør Kar Evang, uen a genera Ivan A. Serov? Rundskriv nr. 15. En de eksemparer av de- de sår eer fumak eer Svar på side 4. Ti samige fykesmenn. e rundskriv igger ved. bemyndigese, så må en ve! Gjenoppreing av ovige KARL EVANG kunne regne med a han har forhod ban :;egene. en finger med i.spie. Mere Med hjemme i andssvik- Herr Evang kager over o- Jonn Caspersen. anordningen 'av 15/ nen i inserae om Ponius 50, J fr. Kg. resousjon av 12/6 Noen borforkaring fra He- 1945, har deparemene be- sedirekørens side kan vi ve Piaus Evang. Hva ska da vi Harmann sem a føgende ægers i- si om den idioisk hoverende 'I ikke ro på. I cen.ia pracicandi suspende- Brumunda 13/ overskrif: «Gjenoppreing Børresen hadde de Vianskeig I sodaer ok med seg ~, kri Som yskfød dame, men vi gen.? F'rem med navnene. Hun forsår henne næ1ies sik ska få rimeig id på seg i a hun avsverge a forbindese bevisførseen, a oss si o må med si ege fedreand neder fra dags dao, dvs. den og fan da sikker isrekkeig 7. juni beskyej.se i game Norge. Unnsår hun seg, ska hun Hun om de. få høre nærmere,fra ooss. Derim.o godar vii ikke Nevne inervju be OoffenueI videre a fru Ev~ Børre-I' iggjor 26. november sen i dag forsa 'driver med Som eserne vi se spander~r provokaorisk formering av I vi i dokumenasjon og Oorha. Liehammer er, ikke eu, ering bide både av fru sørre byen' enn a hun må Eva BØrresen sev, og av førkunne kreves i regnskap. I se de av Zinken Hiopps in Hvike amiier på Lieham- i ervju med henne, gjengi mer hadde barn som yske eer Norsk Damebad. H.r.adv. Johan Une, Torgamenning 1, Beirgen medesen av Pau Har Som aerede pek på i an O.r.sakf. Johrun Eyde, Markeveien 3, Bergen Moskva svarer på henvendesen manns book «Bak Fronen» En dommer i egen sak (eer som Einar Rose kaer Wihem Kahrs, ForskJØnnesen 10, Bergen den senere finansminiser j den «Bak fronen» ) mener om de saknede nordmenn i Sovje Bonde Gunnar Br. Ose, emigran.regjeringen i London a den i desember 1940 dommer i Vesfod, Harad Tho- Gez, Kierschow og Skeie sin sc Fhv. sorenskriver Og andssvik- Ennå har imiderid fok som Ose 1 Bygan~' Da krigen sue,var de for- døden: JEiseussen, Sigurd, Kirkene.s. oppnevne regjering (med mas, har nok en gang vær ue i re og rofase menighe ban Bonde Nikas Ryssad, hodsvis mange nordmenn som Epe, Waer Heinz, Oso, død død 26. jui re ikke NS- medemmer) var Tønsbergs Bad og ufe sine norske juriser, og denne menigheen anegger sikker ikke sør Ose i Bygand opphod seg i Sovje-Samvede, 28. desember HØyer, Gunnar, Mo i Rana, død å anse som andes ovige regjering. personige «meninger» om kriikken over eerkrigsoppgjøre, - geanrekk Om id. andssvikdom- Fru, husmor Anne S. Lauvdia, Lauvda, Bygand hod seg der eer var avgå ved ober 1942,. Johansen, Aber, Aesund, død denne gang er de den svenske eer som man anok enen opp- Epe, Synnøve, Oso, død 31. ok- 19. apri mct Harad Thomas finner de døden der. De fese av dem som EPe,,Ivar, Oso, død. 4..sep- 12. jui De sår ordre herom på beenkning som må så for. mer hensiksmessig å skaffe seg Bonde Oav H. Heisad, Ose, var i ive, vende ibake ike eer ember side 23 i boken: «Eer 25. sin egen ihusgud i husvaese i BygJ:a;nd a krigen var su, men noen er Mikkesen, Af, Kiherg, død 11. Kaarvaag, Jørgen, Savanger, Vi får hee den game eksa om sunder da anker og minner om komme hjem senere. Sverre Asen, Førde januar død 22. mars sepember hadde jege par igjen: a de svenske professorer gjor gjerning føes rykkende. berøringe,r med de nye s y- manger kjennskap i de norske De sovjeiske myndigheer har Langeand, Osvad Pauin, Haugesund, død 17. mars re. Ikke enge eer fikk jeg forihod, a de formas~r seg i En de av de norske borgere H. G. Leiv S1orØsrand; SvanØ ingen oppysninger Om føgende som er bi eerys i Sovje Oav Dybvik, Eikefjord sivie nordmenn: Peersen, Einar Marius, Dramfra sekreær Hase en beskjed å kriisere norsk, <<n~jona» ov- Samvede, har man ikke kunne... givning og a uredmngens konom a den nye ekspedsjons- kusjon bunner i svensk ringeak Hisorien har bevis a na Food-EngebreBen, Akse Boof, men, død 22. juni Annanias Kongsvo. Sord få noen oppysninger om fra de Krisiansand. sovjeiske myndigheer. Ban Fingen, GUIsav, Hurdå, død sjef i kommunaavdeingen for de som smaker norsk. (fra Voda i SunmØre) Lorenzen, Friz Eivind, Lang 22. desember sj',)ner vokser i syrke når disse var de noen som man med Vries-Hasse hadde ua i Sorenskriver Thomas burde Jaikob HeUe!vik, Bergen, id. fjorddaen. sikkerhe visse hadde opphod Versand, Peer, Savanger, ham a' Hagein gj erne vie uvisom ha så seg i ro med de,gir ivsmuigheer for Meyer, Henry Dae, Bergen. ensmann i Goppen seg i Sovje-Samvede. - De død 31. des.ember 1945, Føgende krigsfanger er avgå ae med meg. den juridiske eksamen han underkase seg i De «eksa- uen ap av individes fri individe. Lov og orden, Ingof Hagevik, MåØY fese i fangeeirer eer asareer. ved døden: Aa,reskjod, Bjarne, Savanger, Da den nye Quisin.g-remensprøver» som han avegger Husmor fru Gunhid O. Hei-I Barese, Arne, Bergen, død 16. død 24. mars I' he, kan bare oppreho- ' 'Under sasminiser Gerhardsad, Ose, Byganid Arid, Aage Emi,. Hvaer, be I ~ Fors. side 4 nå i 1956, bereiger d ikke -...~ mer enn des hvor borgerne godar augus " sens besøk i Moskva i november i Barese, Fridjof, Bergen, død øsa av de ~vjeiske myiidig- - -\ ik i rus non er kanskj'e conemnen us. J..UJ.,ma u- ovene og søer dem. E ' 1955 ove de sovjeiske edere De er gudskjeov s a drøyese age so ----'----- Fors. side 4 som han drøfe saken med, å an- 9. desember heer i Tyskand høsen for en mann på 77 år. Han burde god syre kan bare be a hvis ikke våre see hand- De sovjeiske myndigheer har i hver fa være «moden» nok. hvor des. røer finnes i sie nye undersøkeser. Liser higen oppysninger om føgende: Unger er av de uroige, Modenheen synes dog å ha få. miioner av enkemenover forsvunne nordmenn som Ny hver dag som om yse adri skue komme i a hva du kan. og gi a Erverv a hva du kan, spar de fremdees kunne enkes opphod seg i Sovje-Samvede, be Andersson, Jonny Georg Hi- forma, da bir vi minn.e resforvirring som har oppså' Andersen, Reidar Eugen, Oso. avsindige og monsrøse e berakeig skår under den i neskers sevsyre. bake. derfor ever de sovjeiske myndigheer, som nå har medde: John Wesey. Auesad, Sigurd, Mykand. Akse Sandemose. og nye guder keme seg opp på hva du! kan. ding, Oso. for de bese vi har gjor. eer a professor Jon Skeie døde Dr. Afred Haake. Peronius. Føgende sivie er avgå ved: Fors. side 4 hans kaeer. I ~

3 LØrdag,'''' apri 1956 Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, ,. FOLK OG LA:NI) UAVHENGIG UKBA VIS Ansvarig redakør Johannes Kringeben Pinseur n Sema Lagerøffs rike Linnea Reise/ag arransjerer Våren srømmer på, i uferdsrang og reiseys meder Aer en sem finner? Hva køk og ogis( evne formår sue ~irker rue ~g med sigende syrke. Norsk Linnea Reiseag har derfor underharuue med Advoka Annæ,us SChjØd! a de svenske resærde ikke Foruseende uaeser av fremsående Hvor ang ska man samme reisebyrå som i augus, og har nå. på. hånd har (i Verdens Gang skrevef he u hyder øyebikkes san en kronikj.: om den svenske I ne og suksessbefordrende poresige beenkning angåen- iiske rosreriing ska Ukskae? Hvor er gren en ur i Vårmand, med finne seg i å bi be }{.vinner og menn førsekasses udsbier for de «oppgjøre» av De som være argumen nok i å en? Når var de gre n Månbacka og Roneros' Bruk var den samme SChjød som kase dere's vienskapeige En raskdokumenasjod som hovedposer i programme. sar fra o.so Ørdag hadde den ie misunneses- I virksomhe i skaonkroke. sen be overskrede? verdige oppgave å være ak- i Francds Hagerup var en gøor i Quising-saken. Hvik,e dende høyremann mid i en var de ine som mer opp- boand ska' forsynes med ikke bi noenr effekiv insi- Eer den førse) verdensm'ig yske nasjons forskjeige na- sjonenes Forbund dessvørre den 19. mai, med hjemkoms k.. I" pinsedag om kveden. Pris resua er så denne mann ok den he.e menneskehe andsrekniinger, hvor yske- usjon mo ngen, a ~a.vensreid,. Jon Sk,eie var en M II ikke i de ange Øp. og nærmere oppysninger i komme i?jo, han fiinner beydeig. bonideparimann e om ven ner er.jn presiden. Wisons pan re bor i komp'ak masse. E Så enge vi har kjen men- n.ese nummer. - hod deg fas.- a responsume i afor påageig grad men ingen fan på u fra For sm bograf av Fridjof Ae hungre eer fred. Men ag kan ikke bi anne enn siser krig. under e sosiaisisk syre, '" om e Naionernes Forbund. forbund på e sådan grunn- neskenes hisorie har der ek-...,...."""....,...,...,.~, Nansen er den ysk-kanadiske.. Rober Jacobsen. «VART DEMOKRATI ER DET er e endensskrif «merke deres poiiske innsiing, å forfaer og språkforsker Waer vie de ykkes å skape en e røversaenes forbund, og Høyeseresadvoka. VIKTIGSTE AV ALT.» Sik Ød av forfaernes personige dra deres vienskapeige Bauer i påskehegen ide iåres effekiv insiusjon mo hvoredes kan eer bør., presiden Pasikivis avskjedsord 1 poiiske innsiing og opp-. kunnskap og hederighe i Aber Schweizer-pris i iera- fremidig krig? Over a gikk man da håpe på noen varig Uake krig på grunn av den finske riksdag, da han nyig drages suggesive kraf». vi. Begge var).. seg ry som ur. diskus.jonenisbø1ger høy. De fred? våpenekn[kkens uviking råde ibake. En sik ankegang er bådp edende resenkere i vår - Jeg esker ensomme skikke- var i Uaesen innbyr i visse re N. GJ'esvik mer og mer synes å nærme feksjoner. Man kan f. eks. grubkarakørisererrde og a,vs.ø- århundre. ser som kjemper og vinner O~er En rekke fremsående kvin- professor. seg vanvidd - ror jeg dog e i over hvorfor demokraie nauren og derved viser menne-...,ikke a Nasjonenes forbund rende. Advoka A'nnæs SchJ'Ø,d k.,~ h d'. ner og menn i Norge, Svenge ' er «de vikigse a~ a». SovJ'esys e"" s or e ve sme numfer.., vi bi en effekiv insiusjon v:i har men, og mener var oppgjøres «sore akor», eer somi eer kamp og neder~ og Danmark be av e forag _ rmen om de «Niaioner,. mo krigen. seme er også e demokrai i sin fremdees, 'a, nev:1e vien- som Soem des «sore» ag- ag når frem i visdom, sa Bauer på Moss (Vong! & Søn:) bed nes forbund» som er uryk H. P. K. Knudzon. e o ri -, deri e foke-demod kk krai i praksis, idenisk med erskapeige verk er bå1~ fram mann, hans oppreden og fo- a han n vie om den ære som om å uae seg om de mu- i de 26 punker fra Versai- Sorenskriver. ror og dikaur. Frankrike er e aven omfaende fagig redømme kom i å prege en er ~~:rh~~~!:~~er_prrisen er på Iigheer S om, NF måe ~a. es vi bi en effekeiv insi- '''''':~:;::~nes Forbund vi i rdeesmeonk~~vi'verdi1 espon. v:' 0hgarSPee dfoer_ kundjsk"c: og en sreng red.e- he sand a.v op'pgjørs-ako d 11 Svarene b esame 'Og ug usjon mo krigen synes å.. o o ar. Pengene har Aber " angden rimeigvis bi en ighe. De er påfaende a. rer. Han visse hv:a, han gj'or- Schweizer si i disposisjon. bokform. Boken er dag være visom eer mer enn skuffese. mokrai,. e såka fokesyre, advokaen gir seg u for å vi- de, og han visse hvorfor han Sev har den niindre enn ingen- kanskje a,v,sørre ine,res.se visom,. De forneker seve som angsom og sikker innskrenker den individuee frihe S. Laache. e noe anne, og a han som gjorde de. A han forkasef ing å rue med. enn den gang, eersom de grunnanken i «Nasjonenes Professor. henimo den fokedemokraiske. sag går så Lang a aan ør viensk,apsmenn som evenu- - Paris: E kaosk h05p~a er nå, 3171 år eer, ikke er van- forbund», ikesniehe, og J Hovedsaken burde ve være e.påså a verke i påageig e Ikke hy:der den poiiske ~pne ibouieva!'d de Cichy 65, skeigå kons.aere hva køk referdighe. A: hode Tysko Når man i dag, da enenens fredsbeingøser er bi god syre; uen vi-iedenne grad er merke av forfaer- and som bar oppgjøre fram Ike overfor.... de kjene '.. foryse!- b a k' pannen og evne ' OgS. k ands over 50 miioner uenseseabrssemen Moum Rouge... o' bekjen, spør meg om jeg eikeer. nes P' 'O i is k e innsiing. og som øfe advokaen 'Opp.. enkmn/g kan forma. Men de for å hode en krigsmaskin - ArbeIdsgeden er en av vå- o ' _ ror Nasjonenes Forbund virkeig vi og kan bi en effek MODERNEI BARNEOPPDRA- Hvfus SchjØd hadde skreve :mo høydene, erkarakerise~ re sørse ivsiverdier. er pafaende hvordan de s'om som den ~ngeske fåe i 11- GELSE. ;r en «gaup» ban barn, a beenkningen Viaf prege rende og avsør~nde såve for _ Arkiekene Hege Skoug og svarer, eir av mosae for- ve, å få i sand en enda sørav forfaernes vienskav"u- oppgjøre som for advokaen ~arad Sveinhaug, GjØvik, van egn. De forekommer nem- re amerikansk fåe, å få Ja svarer jeg besem nei. iv insiusjon mo krigen, arranger av kringkasingen i forbindese med e påenk hørespi for barneimen, svare en ge innsiing, eer av deres sev. i. konkurransen om ny Lærerhøg- ig besvareser som er prege pan inn, mens Europas senreigiøse innsiing, eiler av Herr SChjØd bø,r være kar skoe i Trondheim. av ØnskedrØmmer og aemå- rae disrike' er uenfor ~_ jene: Chr. S. Mebye. Rekor. de!res moraske innsiing, over a hans v!urciermg om,-byggekosnadene: sorm- er, uen noen/ ana~yse (over a dee ser for iskueren u Hvis de ikke er re-fire mord Spur om min mening, sier kunne vi ha noer dee med' en prosess hvor han sev. i bus i~~eks for Oso viser opp- hva spørsmåe egenig enen som dårskap eer som mins hver Ørdags kved,.gidder jeg: de går adri i verden. gang IgJen. Fra 15. februar i. d vi ikke høre mere. ineresse,men de sår poi- høy grad'var'og e~ par isa- 15. mars seg indeksen for mur- gja. en ny, omenn avdempe forrm De er onåskj e for serk (Arbeiderbade ), isk innsiing! ken, in~;) a1-ne:,;.. Wenne Og'.beongbygg fra 261,7 i 263,1 Vi ska he,r gjengi en rek- for de game «mak er re». Nå kjenner vi ~kke.de fem parsinnegg. og for rehus fra 331,5 i 332,4. ke av de uaeser som er C. Hanseen svenske Iviemskapsmenns po- De var for å komme bor Arsak: dyrere bygningsmaeria- prege av reais1me 'Og foru- sifspros. iuske 'innsiing,. rsvensk.6 fr~ parsinneggenes'~egai- - et. ' seenhe. D~~drømmerne for- - Eer 11 år: De norske na- b''g' a O ' VI' ~ i<u' she, eksika gir ingen oppysnin- ve. på-sede-marsj a. den'. "'...,",... "1:'.'.'..' '., L "i"",. ". "..' sjonae!;j,er,na' mobud Sehi-.,.* ger om hvem anides res-.' ' ærde semmer ned. Men advokaen har k~ri~je Sjkaffe svenske beenkning ~:u~r- " ;r~ ~Og" SC.hIossparke~re i Ber- De er mih oppfaning a e beide. A beenkniingen, på 1m I a gjese nese sesong med " F b d k b'.... Ibsens «E dukkehjem» og (Les- NaSjonenes orun an ross av arsinnegg.aiv Af..',r &N"h"..,,-1",,, W.,'c",,,, en effekiv insiusjon mo Jeg fryker nel Hans Nisen Hauge sognepres. fhv. sasråd. på, forhånd å beegne de hee ansamakeri som e dødfød foser, en abor. Men er de.ikke en abor, så er de en basard, og de en basard som e,er naurens orden vi være\ ueukke! fra noensinne å bi uvikingsdykig. G. Th. Mejde. De vi ve ikke forundre noen om kuurinsiusjonen NRK inn" reer seg overenssemmende; Barna har jo ijkke enger ;noen beskyese mo kriminaiserende påvirkning. :oe er er.veseri- ' Hg de av demokraiefsfriheer. / FRA BAR.N OG DE UMYNDJ-

4 (Arbeiderbade ), ~!"'1\. nu1"'~ilg! Ken, :.e a1ne:;.. er enn e og:,beqngb\ygg fra 261,7 i 263,1 Vi ska ier gjengi en rek- for de game «mak er re». På. forhånd å beegne de Nå kje1ner vi ikikede fem parsinnegg. og for rehus fra 331,5 i 332,4. ke av deyaesersom er C. Hanseen hee ansamakeri som e De vi ve ikke forundre noen svenske iviemskapsmenns po- De var for å komm.e bor årsak: dyrere bygningsmaeria- prege av 'eaisrme og forudødfød foser, en abor. Men om kuurinsiusjonen NRK inn~ Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 sifspros. er de,ikke en abor, så er reer seg overenssemmende; Uiske 'innsiing,,svenske fr~ p'arsinnegge:nes-~egai-' 1er seenhe. :qkgdrømmerne forde en basard" og de en basard som eer naurens or beskyese mo kriminaiseren Barna har jo ~kke enger ;noen eksika gir ingen oppysnin- ve på-sede-marsja; (en-.'- - Eer 11 år: De norske na- b " ' 'L '... e' <,,'..' 19ar VI '.~US1L, Jeg fryker nei..' '_ " 'SJonaeaer "ar mnbud Sehi-,". "'* ger om hvem 19.indes res- svenske beenjoing _ ~:u~r- :r~ ~Og. SC.hOss?ar~~~~re i Ber- De er mii}, oppfaning a e H!ans Nisen Hauge den vi være\ ueukke! fra de påvirkning. De' er eri \reseri~, ærde semmer ro,ed. Men ad- bede. A beenkniingen, på 1m I a gjese I nese sesong med,.. b" sognepres_ fhv. sasråd. noensinne å bi uvikingsdyk.ig. Ug de av demokraieæfrheer.,. vokaen har karis~je $affe' '",J;bsens «E dukkehjem» og (Les- NasJoJ.enes Forbund kan I G. Th. Mejde. FRA BARN OG DE UMYNDJ~ Høyeseresassessor. GES MUNN I en anmedese aven bok om mosands- Ska de som de nu njær- bevegesen i de forskjpeige and ' mes ser u i. grunnegges under krigen skriver Torof Epå misii, vod, underryk- ser i Arbeiderbade: kese hevnys og annek-.. ' derfor ser vi kar a den sjon;ys, bir de sevføgeig I norske okkupasjonshisorien var seg personige ini:rmasjoner ross av parshnegg"a~ A!f.';irigS «Nahan der Weisse». en effekiv insiusjon mo Hadde fredssemja kope om d.e nevne svenskers po- Nordhus og Annæus Schj Ød, - Hans Borgen har avøs Jon krigen, men: ganske sikker isand for ei år sidan, då iiske ini)siuing (n-on b,an ha'brag diskusjonen e god, Sundby' som formann i Øsand- ikke vi bi de. dei srid ande sod jamsoee, har de??), i hver fa gi, seg fram, debørauenå søske Mekesenra. Th HoIfod kunde de' ha, vore von i ein han de skii,n av hva han - Endeig: 'Påskehegen i Oso genera noko varug fred. For då had- ke å forså, de her nevne o 1957 vi bi arranger som en re- de de vore ikervek. Men kva hes vi fok ska ro, nemig juriseæ ikke unna. igiøs fesuke. fredsvon er de no? a han! hos de svenske res- _ Fere russiske vienskaps- Neppe! Onde igger dype- Den eine par er segen, og ærde hai!.:onsaer formør- A Annæus SChjØd finner meiui vi fåadgangif,i Grøn- re nede. enenen freisar nå barbake kj eerl sinæ; sirker rue er en annen ;;nd (!!). Men å a norske fangs- J ~han Fakberge risk vis! åi rakka han hei I sannhe, vi er komme sak. De fo undrer oss ikke menn hene ferskvann på Grøn- " forfaer. under seg. De hi einer ikkje and kan danskene ikke bekvem- med påvungne samfokeege ang! Bare anydningen om de aernngese. me seg i. «Nei ikke' e «Naionernes ra,k.aa,r: de er ikkie gagn - Den kjene briiske forfaer Forbund'», sife under de i sike papir. når ha og- hemn Adous Huxey har gife seg på nuværende jomsendigheer. brenn under, og sår idee~ Dee nummer av Fok og Land ny, den~e. i~ang med den iai- De ene 1 se hå.p man kunne bry. nna! Hverken. en vi naur eer gikk i rykken irsdag 3, apri. enske foms~a.ura Rachera. ha om e «Naionernes For- Pendeen sving-ar no so e avag øfe har sik bindende kraf som vanen. HUxey, 61 år gamme, er bes angff i den eine kani, a kjen,for' sin fremidsroman bund», som kunne hindre un- vngdekrafi driv han ike «Fagre ny verden». Miss Rachera derrykkeise 9g krig i fremi- ang aende i den,andre. Bacon. nr. oppyser a hun er 40,. den eer for, en id frem - Frankrik kneke Tvskand fvr Vi bringer en arikke av Er- - Vår dagige brød: De varer I over de var;:a denne krig 100 år sidan. Tvskandknek-!ing Bjørnson i Auesad. du i 1949 kunne få for 100. kro-... dd d '. f e Frankrik i ;711. No Edi-, ner må du nå beae med 150 ua een u en seer or no- hev Frankrik med god grunn nei;;' kroner. en av parene. Når ingen had- aer fenge Tyskand i kne.... N ese nr. - Oso: Resauran George de jen på krig~n eer øke Soeis hev pendeen svinga MIUsrene Fugesang, L1P-. b,ar også i år få avsag på søk,-' ' k d h' Ik' ' '1 h k m " pesad og Sang sapp fri i Da Aex. Langes anmedese av kaf' sm ma ve, Je p av ngen - og so es VI an o e PåSke Vår akk i fengses Vericuors bok av ekniske grun- nad o~na e. k ku.. kunne man ~ ha e viss å svinga hereer og.., -. - Li om svens urmva: håp om a ~en f 'kke vi'e g' Foke i Frankrik og Eng- h dd ner Ikke kunne komme med i dag, u S yre som or engs a e bro v~ d. Fok La d Bare i fjor be ugi 4758 bøiker. and er heer game!. men innsi på såka benådning mge:r en 1 og n _ Vi ar haen av for Sverre hersmak for noen. Ee'r de Tyskand er IUng og djerv; Den ID:1nn som ror han kan kje' _me inn i Eden gj ennom fem porer på en gang er en idio. G. ro Cheseron. nr. 14. f, Øsby. Han er 66 år, men de.ok ukas vi har,~e, og eer de syrkeok.karna gror snar ganske unyig. nokså udramaisk. Vi er ikke red- Bredo Morgensjerne. de for sore ord om oss sev, men Pr,ofessor, id. rekor i dag ve Vi ae a sammenigne ved vår universie. med de fese and sapp vi e fra de. Og,a den norske hjemmefronens krigsinnsas var av Opprinneig sem for den menneskekj ærige Wisonske ide er jeg nu komme i me de skader ikke om vi sier svær ien beydning. Vi ve de, den overbevisning, a den så de en gang i. ang fra å kunne skape fred * verimo er bi en hinddring for den, ide man har der «a vi (de norske fok) kar Når hr. Eser imiderid hev forsøm i ide å gå over i e oss gjennom! \ okkupasjon~i8 anvendese av den fysiske moraske påkjenning med mindre mak som er de enese ef sjeeig skade «enn noen andre fok», må han være på vispor. f'eki~e midde mo sinnssvake mennesker. Axius Ræder. ObersØYnan. Spørsmåe må j eg besvare benekende. FJinar Schibbye. Overærer. Vi de ykkes uen den Krisi ånd som aene formår å syre egoismens forbannede uhyre fra verdensronen? Jeg ror de ikke., N. B. Tved. Besyrer av Kriseig ikeve i de sore VidarØpe. fredsvikår SOI hii er of- ua på den germanske E «nasjonenes forbund» Pressekonor., G er h ar d W esener ' OsI o - Oso: Obos-innskuddene er feniggj'or, b.ir «Naionenes Samson. Han finn seg ikkje. I for å hin.:refremidig,.., krig 77 år kj'en J'uris sue, som, nå komme opp i 7000 kroner..» Forbund b a r e en verre u - aid i å dra myna å fiis- er en smukk og ede anke,...:...- Fremiden vi visseug bi,,, - Indeksfamiiens merugifer.. rane. bir næmnes dog kun en mørk. sorenskriver i Foo Gif bir 450 kroner pr. år, meder gave av den HeIge aianse. «Fok,enes 'forbund»? Når uopi. N. Wie. med Ragnhid Wiesenea:, hun dagspressen. De bir bare så me- For å nevne e eksempe: Den ae andre and ska avvæp- Professor. med de ede hj ere for aue ge verre eer hver som krone- na men Engand få ha den F. G. Seeberg., Obers. nødsede av NS. Ban bar- verdien forseer å synke. Gem adri de~r du veduge fåen sin! De ver «Nasjonenes Forbund» k:an - Sorparen av våre veier ein undareg «fred p'å jord!»! Nei, jeg ror dessverre ikke ikesåi i og for seg avvende krig som moraover kan manger ordenig bæreag. Bare enker på Gud - a han Anders Hovden. a der overhode kan skapes 1970 km. riksvei har fas deæke. ikke har denrin.gese for- Soknepres. «effekive insiusjoner» mo vinge fok inn i himmerike. Soringsmann Krisian - Oso: «Hesesk.oen» friufs- sand på penger. krigen. Osd Mune. Vesvik, Rogaand, 62 år, vag resauran på Bde:rkebanen ap: Søren Kierkegaard. Ee,r min mening vi Na- Sigrid Undse, Svarsad. Obers. ner 1. mai. inge: _ HVis Norges Bank kare å Lærer Peder Ree, fye nasjonabankens Vikigse De er mange vanskeigheer som meder,sog når en na: Den kjene Oso-advoka har nådd siviisasjonens hø'y- Aber Wiesener. der. ;; r, avk\r. IF. Hans eedøger :i De er små se med en pres som ikke kan snakke! san - og små se med en jeger som ikke kan. yve. :1{aj Munk. Her må han ha, enk på Berggrav som pres og seg sev som jeger.,------_..:. Savanger. Erik Coban, ambassadør i London. Skrev «Femi år 1952». Burde ha sa seg inn oppgave, nemig å bevare 'penge- _ De er ua'!beide paner for _ Idofiske har ogsa, i år - Abnorm sakemarked : Opp I meer bøker pr. dag,. verdien, vie de ~kke bi noen 85 samfunnshus i Nord-Norge. I gi enorme mengder av ma. i dyr sår p.å veneisene. ~Brene hadde i 1!}55 e infasjon i de h~e. a.. _ Trygve Larsen er ide - NKL omsae i fjor varer _ Poen har age egen foke- svar år på de svenske biiiar'- - A som regjeringen gir fo- Norske Dramaikeres ærespris. 'for ve 281 miioner kroner. vogn «Syrena» (beyr sirene). ked. ke må den. førs a fra foke. r. i «oppgjøre» med NS, men - Nye aomprøver er i gang i _ De er gi grøn ys for Mange murer sør:e enn gj orde de ikke. Kun de dumme kan unn- Sovje, de.førse siden 10,. no- Dyd, sundium og muner- aomreakoren i Haden. være sine medmenneskers vember. - Mameiene i Norrboen Jerikos. mure.. har fa - Oso fagger og pyner den _ GjØvik: Hunon Bruk \'år he er re søsre som man anas å hode i 200 år. sammen ved n.oen ve~ige ord. 17. mai for kroner. hjerne. foran beydeige uvideser. ikke,bør skie. - Mange.en på sykepeiere bir - Russerne fiske onn Pie Hein. - USIA har i viner Euripedes. verre og verre. c. c. i Barenshave i fjor~ nye bier på. ager.,-_ I - UB i Bergen vokser med 1

5 Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 FOLK ~LAND ørdag 1i. apri 1956 Hesedirekør EV3111: O: andssvikopp:iøre Fors. fra side _ I jeg få ak 1 «Tidsskrif for Den I faes som e despera forsøk på Norske Lægeforening» nr. 5 for å påvirke semningen og hisse av ovige forhod ban ege Så idig som 25/5 45 har mo NS-ægene, eer a HØyene»? De var ve ingen av oss Evang send u en kunngjøring, sere ikke vie være med på suspendere som hadde bru hvor" de (s. 158) b. a. heer a hans vie kurs. De er dee som foruseningene for vår ege- «de vikigse oppgaver i over- Evang nu kaer å «avkare siisens? gangsiden» b:. a. bir «den na- uasjonen». - Evang ve god, sjonae opprensning innenfor æ- a han såve herved som ved sine Når Evang seer si navn gesanden og i andre medisinske iimsiinger og Øvrige oppreden under e' sik dokumen, så yrker». Han viser idig veien, a- var med på hesen mo NS-reerede i mai gene, - han ve ve også hviken ar de seg ikke u a han nå åkeegger saken av ae kref- Lægene hadde under okkupa- roe han spie i Engand under sjonen e uvag som ved freds- foræ'edesen av iakene mo er. suningen ga en innsiing som NS-ægene, sev om de «var fok Norsk ege. gikk u på aen komie av æ- hjemmefra, som ved frigjøringen ger skue a seg av gransknin- be sa i den ansvarsfue oppgen av ægene. (Poiie og dom- gane å gjøre bruk av de dagjesoene var øyensynig ikke be- dende besemmeser - -». Og III ryggende insanser). Evang var for 'rikig å presisere sin innsi denne avis for 10. mars har også her mege idig frampå, Hng s1er han da også i sin avis Evang gi e,svar som jeg for ide han 15/5 45 oppnevne med- arikke: «Sispensjonen av ægemin de finner ie ifredssi- emmer av denne komie. De he- isenser hos de 109 andssvikæende. Han ha vag å svare bå- er i premisene s. 169: For a u- ger anså jeg ikke bare som nade' «Norsk: æge» som skrev i F. vage ska kunne Øse sin oppga- urig og rikig, men hise den og L. nr. 6, og meg som skrev un- ve er de nødvendig a de får av fere grunner med gede». der navn i nr. 7. Jeg rsynes Evang myndighe i å innhene ua- Man må ha ov i å spørre, bare har svar den fø'snevne, eser fra æger og fra insiusjo- om ikke Evang eer dee kan ikke meg. Mi innegg inneho- ner hvori æger er knye, sy- sies å ha dea akiv på den der ikke anne enn hva Evang kehuis o. 1.» i ene side» Og de fra førs i sis sev har ua om sin befaning Da EVang ikke proesere mo under hee oppgjø're, ja endog med oppgjøre. De skjue derfor dee og da han oppnevne med- før de egenig begyne? -- De være så sakig som de går an å emmer i komieen, har han vie væ,re ineressan å se Evangs få e innegg. Aikeve sier Evang aerede 15/5 45 medvirke i noe svar på dee. 10. mars: «Tiross for a onen o,. sa av dggende som angiveri av Liesrøm 16/3 56. i de o innegg ikke synes å mu- æger. iggjøre noen sakig meningsu Evangs svar i F. og L. for O. veksing, finner je~» o.s.v. Jeg mars heer de: «HØsen samme ve ikke anne han kan hefe seg år 09'45) be de besem a den ved hos meg enn overskrifen videre behanding av andssviksaker skue vareas av Hesedirek- «Ponius Piaus Evang». Heri må jeg. bemerke...'. a den overskrif- o rae - -». O.. 'kk g sm ar.e en ikke er mm (Jeg Iker e i Arbeiderbade sier han a Heaviser som uen å spørre seer sedirekorae konsekven innsisine egne overskrifer). Min over- o. e pa!!p av ' isensen - og d e sknfva: kun «E.vang og «ands- eer a de forengs var bi svikopwjøre».. Dernes kan kar a HØyesere fuge en an Evang muigens hefe seg ved a nen inje. Og denne Hesedirekjeg har karakedser hans arik- oraes innsiing fikk skjebnekei i Arbeiderbade for 2/12 46 svangre konsekvenser for de angjedende æger, hvis isenssu som smussarikke. De må være ia når. den innehoder inju- spensjon be forenge i måneder rier P ægene. De Øvrige i mi og år, isedenfor a den isev:sag innegg er som sa~ Evangs egne I auomaisk skue vær oppheve, ord om egne handmger, o~ han når de var kar hvordan HØyeskyder :fremdees eserne a Ifor- sere sie seg. Eer oven ska kare hvordan Jns egne hand- nemig isenssuspensjon bare an Hnger kan semme med de han vendes hvor de er sannsynig a nu. hevder overfor Aex. Lange, vedkommende æge vi mise inemig a han U\.ke har vær akiv i resoppgjøreljeg håper.vi fremdees kan få e svar fra ham. Siden jeg krev Ini innegg har I'ensen \ed dom. ArikkeJen i Arbeiderbade, som ikke var skreve i «embes medfør» og SOm ingen hadde bed ham om å skrive, mr o:op- S. W. BROCHMANN, æge. Ef ivsegn fra norske nasjonaisfer Knu Geemuyden i Radio Nacio~a, Madrid, russisk sending: «Reigionen er fokenes opium» er den bekjene erkæring av Kar Marx, gjena av Le- BII~ER Personbier - varebier - asebier Vi anbefaer: spesiabier og busser Mo og uen kjøpe; Iae/se SVERRE TIDEMAND RUUD Gjøvik Tf OAI-ILI NAMSOS - Teefon priva US " Aesags fiskeprodu ker - kun engros. Vår spesiaie er nysa e orskefie, everes i ca. 45 kios kasser. Kan også everes i privae med iegg av oms eningsavgif. EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG. A.s iassefabrikken Orkan;:er Ae sorer kasser everes. God arbeide. Rask ekspedisjon. Kjøp og sa;: av reai ERLING OKKENHAUG Treasagenur, Trondheim Tef Gif agronom søkes som forpaker i edreve gård på Agder. Tiredese snares muig. Husforhodene mege bra. Le adkoms. Henv. i dee bads redaksjon. To u.nge guer får pass i garneri i Asker fra 14. apri. HeI1v. K. AALERUD, Leangen, Asker. Tf. 24. Noabene Når de gjeder besiinger av «Den norska Riisuppgoresen», eer av eksraken må, disse sendes i Forbunde, adr. Kierwhowsg. 5, Oso. (Ikke Fcrs:: og Land). Beny gjerne gironummer Jusus, VericuIor: Den norske kapiuasjon 10/640 og Kri;:førinrs probeme 1940/45 Fåes i Kierschows g. 5 I.og i Teaerg. 6 (Johannesen). Pris kr ' FOr.,O Reproduksjon eer game f'oografier, sam ae sags foografiske oppdrag for øvrig, uføre!;! ekspedi Og fagmessig. Daue-foo Bokeøkken Ae O Teefon' Oso. nin. Ti som overbevise maeria- På korsogsiden be de skauiser hoder de bare de håndgri- dinaviske Norge k~isne ved peige ing for virkeig. A over- sine konger, Og i des:>"ne pro!ress sanseig er, spøkeser, iusjonei., seg også de nordiske sasdanevenyr, som fordui1!er meime neiser fram. Korsfa'eTkJorse er skene Og eder dem vi fra sannde nasjonae merke i samige heen. Føgeig må reigionen be dd ed Ic nordiske fagg. Bare fargene er kjempes ogu ryes ro a, "'~~~"'i~hn~ no- i "11,, "n"" an1'1" e FOLK OG LAND søker unge og våkne konak er i bygd og by. Like mege søker vi de edres rike erfaring. La oss ae være med å bygge med bo som duger. RODELØKKENS STANSEVERKSTED SNIPPEN 3 - OSLO TELEFON Su Opp om Rogaand «Den Norska Råsuppgoreseu» kr. 30 «Udrag» av samme kr. 2 «Dee har hend», Oga Bjoner kr. 10 For øvrig bøker av enhver ar. Porofri forsendese. P. THJØMØE" Boks 122, S,avanger. Teef Posgiro LANDSMØTET Bider kan besi.. Jennom Fok og Land. Ae pengeforsendeser i Fok or; Land bes send i Fok O Lands ekspedisjon. Benyi giro Fok Og Lands kass. Mjønvad Kafe Brandbu; Hadeand anbefaes Beny HANDSKOMAKEREN

6 II STANSEVERKSTED ~na J.iV~ Jægeu\;;. V\;;" ",v"'15" J 'U!"" og ar, isedenfor a den Isev:;ag sending: Innegg er som sag Evangs egne 'I auomaisk skue vær oppheve, «Reigionen er fo,kenes opiord om egne handinger, o~ han når de var kar hvordan Høye- UIj» er den bekjene erkæring Teefon Oso. Bokeøkken Ae 10 Mjønvad Kafe Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 skyder fremdees eserne a for- sere sie seg. Eer oven ska av Kar Marx, gjena av Le- Brandbu; Hadeand kare hvordan ~ns egne hand- nemig isenssuspensjon bare an ~ anbefaes inger kan semme med de han nin. Ti som overbevis e ma era- På.wrsogsiden b~. vendes hvor de er sannsynig a iser hoder de bare de håndgrinu hevder overfor Aex. Lange, de skan- SNIPPEN 3 - OSLO ve dk ammen d e æge 1. dinaviske Norge krisne ved VI mise 1- peige ing for virkeig. A over-, nem!j.ig a han ikke har vær ak- sine konger, Og i.de,:ne prosess iv i resoppgjøre.. Jeg håper vi sensen,ed dom. sanseig er spøkeser, ius.ione;:, å TELEFON Arikkeen i Arbeideroade, evenyr, som forduii!er menne.. s eg ogs de nordiske sasdanfremdees kan få e svar fra som ikke var skreve i «embes skene og eder dem vi fra sann- neiser fram. KorsfaerkoTse er Beny ham. medfør» og som ingen hadde heen,. FØgeig må reigionen be- de nasjonae merke i samige Sden jeg krev mi innegg har bed am om å skrive, må o'op- kjempes og uryddes med ae nordiske fagg. Bare fargene er Su Opp om HANDSKOMAKERiN muige mider. forskjeige. Og i ae and som Neubergg. 15, Ise Imiderid, suderer vi den his~ ihører den europe,ske siviisaoriske Virkeighe, kommer vi i sjon er krisenkorse i de for Garaner fagarbeider Norsk Linnea Reiseag andre resuaer. skjeigse ugaver den sørse æresønn for sore forjeneser. Den norska Vi daerer den nye ids gjennombrudd i åre Og spør Skue vi anføre ae bevis, Reiseysne ban bades esere :kan mede seg som Tannege Maamoen VI hvorfor, vi V få høys for- måe vi skrive hee Europas hi- df I... I d sori.e. me emmer. F'ormå: Kore e esreser 11 mn- og u an. skjeige svar. Den ene sier: Med Meserverkene i de eu- Hanseensg. 2 rasuppgøresen ri;)peiske dikere og! enkere er Arskoningen 2 kroner. De idigere innmede har førverden begynner den nyere id inspirer av den krisne ånd. sereen. UereUer, føger i rad og rekke de nye som kom- Koumbus' oppdagese av den nye eie (de svenske vienskapsmenns hoveduredn.ing om En annen: Med reformasjonen Monumener som Danes, Divina mer i. Vår adresse er Kier schoesg. 5, Oso. eerkrigsoppgjøre i Norge) kommer vendepurike. Humanisen erkærer: Med Konsanin Comedia, Goehes ]1'aus, Shakespeares skjebnedrama eir he er nå å få kjøp i Forbundes sekrearia, Kierschows igjennom besem av den krisne ivsvurdering. Og hva var Oso Sigefabrikk opes erobring, og kunnskapene gae.5, Oso. Pris kr pr. ekspir. Boken kan ogs å som derved be åpne i gresk Chevroe personbi Brand-, maer- og skyves!ger fåes isend mo innsendese av kr (+ kr språk, ieraur og kuns, bir Russand, hvor bosjevikene i 37 Oj e, m kadimere besag i poro) i adr. Forbunde, posboks 3214, Oso. God- den anikke kuur fød på ny år har forsøk å usee den europeisk-kriseige kuur, uen 5-seer, 1936 mode, i god sand, i sags. Inneh. Af T. Lunde _ hesfu unngå poooppkravs-besiinger. Under de En poiiker vi si: Med Machiavei og hans moderne poiiske Tf , priv deres fromme Tosoy og Dosojevski? Ja, hva va'\ Russand John R,eian, Boks 62, Kongsvinger. Mosseveien 8 rådende forhod medfører dee e beydeig eksraarbeid for ekspedisj onen. fiosofi begynner den nyere id. En maeriaisisk, hisorieskriver uen den ånd som ufode seg i vi hevde den oppfaning a ved Tarar- og yrkerkampene? Og Professor Sundbergs udrag av hoveduredningen år 1509 er en ny sosia kasse, hiva var de russiske rum uen Bronsje- kakuner UR «e ks rak en» - i norsk overseese fåes på isvarende måe for kr. 2.- pr. ekspir. Udrage egner borgerskape vokse fram og den orodokse koserkoonisasjon. Såedes er Virkeigheen gjør i eer hver ende på de Avs-dyr, mdr., i sags. Jeg fører ae de kjene middeaderige feudavede., Videre begynner den nyere id med kommunisiske konsruksjoner. Kr. Nørsnes, f L,nm. når vi sammenigner den med de sveisermerker som Omega, seg forrinig i spredning i kreser der kunnskap renges. Sen.d inn e beøp sam navneiser, så besørger vår ekspedisjon fo,endesen uen angivese rykkerkunsen, med de nye de ie og forhodsvis faige 'Dsso, Revue, Anima og krues oppfinnese, med bok- Hemmeigheen hvorfor neopp Longines, Cerina, Cyma, av rekvirenens navn. Prisen. inkuderer i dee ifee også poroen. De er a sammen rikig. Bare men. Såedes beyr den kom Dee er en iisak. verdensbide av himme og jord. Europa skue være verdenssivi Aspor. Hva er nå de rikige svar? isasjonens vugge er krisendom- Frukrær og roser de a ae enkeheer er uvirk- munisiskeideo!ogji ~Qrnekesen Frukrær i sags - også dverg i de mes vanjige De bir ikke skuffe hverken over pris eer kvaie. Ennå 1arvi en de igjen av sær r y k k e av Fok ninger aven ny menaie. Den av vår siviisasjon, _ og en muig og Lands nr. 7 og 8, som kan besies fra Fo{ og nyere ids kuurmennesker er oppfyese av deres kare hensiker vie være Veserandenes Syngpaner og,ave roser. Bærbusker. Sobær, sikkes sorer. anneredes enn middeadermenneskene. Og den nye menaie Lands ekspd., I posboks 3214, Oso (posgiro 16450). undergang. bær, rips. OgSå dee særrykk forjener å bi spred vides muig. Send oss navneiser, så besørger vi posingen. Tar vi f. ek. Amerikas oppdareng av den foresiing a opp e'. skap gjennom korsogene. Den heige skrif er gjennom R. Gjessin, HOLHJEMS PLANTESKOL,E, Sokke s., Vesfod. URMAKER Pris pr. ekspir. kr (+ kr i po'r;o pr. oppgi gese for oss, må, vi fasså a deingen av menneskeheen i raser og fok er gudvie. Men DRAMMEN adressa). denne sår i organisk sammenheng med kampene mo maurerne, en forseese av koirsogene, me urfar, og er brødre. «Dee har hend» Teefon også a vi sammer fra den sam Prisen på Forbun.d.': særdees eseverdige rrosjyre {~ of1 fødseen av den nåvæænde Vi er ikke ferdig med krisendommen. Vi har bare begyn å De har vis seg,a fere a v bøkene ikke er komme frem 104», som for Øvrig er nevn i den svenske uredning, spanske sa. Isabea av Kasiiens formæing med Feirdinand krisne verden, og oppgaver som cr nå nedsa i kr. 1.- pr. ekspir. (-+- {r i i adressaen, i den senere id er de bi påfaende mange. Anneise Parow av Aragonien, og deres fordrwning av maurerne fra Andausia på nye korsfarere.. BØikene ekspederes fm Oso som rykksaker, poro 60 øre. de er verd å kjempe for vener poro). Send Deres besiing _ hes på fere eksemparer, sik a De kan gjøre også andre deakige j TANN INNSETNING skjedde u fra samme moiver: Nasjonaisme6g krisendom Så vid jeg ve er posverke ikke ansvarig for sik.e sendinger. Dersom noen,øns:k.er boka isend som rekom. sen Tr ondh e'm denne avsøring ~v de økonomiske opp~jør - i Forbunde, posboks 3214, Oso (posgiro 15028). hånd i å uvide hans rike: For med kommunisene. Men opium? Gise Johnsonsg. 5 - V. Lade Spani.! vhr e,redskap i Guds hører sammen. I de er vi enig ding må kr vedegges i poro, da må posverke så inne Dias y Espan3\~ Da KOumbu.: De er e merkverdig opium som moen kirke - Vods.minde vende hjem, bøyde kongen, har kunne skape en verdenssiviisasjon. Dee a bøkene kommer bor er en mege kjedeig ing for a den kommer frem. For å ee ekspedisjonen ber vi om a man godhesfu. skriver ydeigie navn og nøyakige posadres hoffe kne og akke Gud. Den for adressaen og for meg, 80m derved må sende om igjen. Tannæce dronningen, kardinaen og1 hee ser. Eer a hoveduredningen er komme fra Sverige, ekspederes nå id. innsende besiinger i ur raeisme meom maurerkam samme ånd ever fæmdees. Pa r Om noen har besi boka og ikke få den, ber jeg om De er e å bi ung, men MARTIN KJELDAAS a beøpe bir send under $.dr. Oga, Bjoner, Posboks 3214, ung å bi e. og orden. Oso. Rober sorm Peersen =-- pene og befrieseskrigen mo de I gudfiendige kommuniseir er åpenbair. Oga Bjoner. HanBeensg. 2 Tf

7 Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 FOLK LAND Bade kc;,ser Vår adresse er: OG kroner pr. år Kiersc::howsg. 5, Oso e,) e W f For8. fra side 1 Garner Edv. Swege, Fekkefjord Svar på spørsmåene side 1 - Mere Harmann - Moskva Bonde Fredrik Bruseh, i'9ru. f4'a side 1 Fors. fra. side 1. «Eer de sandpunk Sangvik gjering nå var å anse som jeg foran har angi, fan jeg Aune, Kje, Trondheim. Søser Beri Qvenid, GEORG GRIPENBERG Barese, LudVig, Bergen. okkupasjonsmakens re heer ikke a jeg burde gå Bergersen, Kaare, Oso. Trondheim er Finnands førse represenan presenan og såedes på på grunn av den nye komse og "ris andes ovige muneordning.:. Boha, Nis AraI, Arenda. Borgh, Arnod, savanger. OrdfØrer Ha 'S Boingmo, i FN. Fød Hans far var sasråd Aexis G. De sise 12 år Mehus syre eer fokereen så Braie, Odd Nicoai, Oso. har Georg G. vær ambassadør i * Poiibej e:..1 Leif Carsen, sockhom. Svenska Dagbade enge okkupasjone;n. vare, og med beføyninger over, hvordan de Jmnne gå Man må bare undre seg Brevik, Bjørn Jar, Bergen,. Bu, Sven Rossing, Oso. Orkanger skidrer ham som arisokra og Daen, Harry, Kr.sund N. SaskonSiuen Oav Fjæri, verdensmann, en kuurpersonig innenfor den ramme som i, a Pau Harmann med e Fack, Johan Henrik, Tr.heim. he og karsyn observaør, deri Trondheim (ikke NS) fokereen an.ga, fan jeg sik syn på Qui.c;ing-regjerir,gens sijing og si kjenn Furuund, BjØrn Ingemar, Finda, Einar, Bambe. en dykig forhander. a de var korrek å gjøre en henvendese i Ha Skap i1 fokereens besem Oso. Gusmed Oe Aas, Trondheim Lærer K. M. Eda, Svorkmo HANS GLOBKE gein om å bi moa av meser - kunne dra fra ande og bi medem av Ny Faae, Øsein, Kobon. OrdfØrer John Arnsad, er sassekreær hos Adenauer og Gregersen, Jens Chrisian, ham. S~ava derfor hans nærmese medarbei Oso. gaardsvo~!' emigra".~eg'iering, som mange ehver der. G. kaes i Bonn for «den (Uhevesene gjor her).. Meierikonsuen Braås, grå eminence» og er en av de Harmann mener a Quisings regjering 9. apri ikke Tingvo yske Øbergisers fornemse skyeskiver, fordi han i Hier-iden forfaningsmessig og ega A arbeide forhin.drer ikke Skoesyrer O. K. Skuggevik, var okkupasjonsmakens represenan (og såedes ikke grunnag for sin unyige og a en bir gamme" men Tingvo hadde høy siing i InnenriksdepRremene. De er ingen hempengesukende virksqmhe i de hindrer en i å oppdage de. London. LØynan Oav Sv'e, Rissa \ meighe a han har kansexens overenssemmende med fo Overege Axe Chrisensen'.'"J.e forroighe og bir rådspur kereens besemmeser), men Så meg~ mere som han Oso, myrde. før ae vikige avgjøreser. Hans «a siingen nå (eer 25. sev skriver side 68, «a jeg fremragende dykighe er uomviseig. Derfor er småusene ue Tannege Oa Normann KrØØ, sepember) forsåvid var en uvisom ikke hadde kom Grefsen annen. a han anså denn.e me i å reise over i London, hvis jeg hadde ha en - ne er mege vans~eig eer ham. P. G. Berge, Grorud, idl råd regjering som okkupasjonsmakens represenan og a anese om a krigen skue å age en god venn aven mann i Bergen, medem :av IVAN. A. SEROW vare så enge. Jeg ror også ekemann. Forb~::1des syre. «jeg som føge derav var på er øverse sjef for de russiske jeg mnne gjor ve så megpn Repikk av Grea Garbo. OrdfØrer W. W. Soreberg, poii, og be i sin id forfremme av den henreede Lavrenia ja samarbeide med denne de rene med a jeg vie o, n.ye ved å være hjemme.» KrØdsherad E. B. Bonde Oaf Seviken, Krøds Beria. Genera Serow har fire eer fokereens reger.» Hisorien er en Ørken., her:ad. Lenin-ordener. Hans mak er mege sor. Overvåker i førse rekke Buganins og Krusjsjevs sik De er en sørre skam å dene og fremiden den hvor foriden er pyrami Bonde Oaf Bjøre, K;I1Ødsherakerhe, også når de besøker andre and. Under de hø,ye herrers bi bedra av dem. mise sine venner enn 1\ Vakmneser Hafdan Eggen, sore sfinx. Ekko er de enese som Kavskinnes skoe, Tr.heim opphod i Engand er ae sikkerhesforansaninger konroer (Peer Simpe La Rochefaucaud. får sise ord i en diskusjon. i «Daiy Teegraph».) Tannege Hårsad, Sebu av Serow., med en kvinne. Sud. fi. Hoe, Verda Bonde N. G. Omand, Ausad, Ves Agder Lærerinne Juie Vaum, Levanger Hva kommer nå i å s~je? på dee vis. Tausheen kan røs kan senges ue. Lars Hande, RØn, Vadres Bonde Tarad Langeid, Bygand, AThs-Agder Bonde Knu Liesøi (SOi i sar:-åd Lars Liesøi), Byg. å noe svar på dee _ de gen i ryk form, igjengeig and for de norske myndigheer, kreser aikeve har få an- ske sasborgere. e svarer' Gui, Hans Herman, øvre Sandsvær. Hemuh, Aage, Liehammer. Hermansen, Edvard Juius, Bergen. Herseh, Oar, Nesna. Hjemervik, Ivar, Skånevik. HOmann, Kje Franz, Tiseda. Hornnes, Oddvar, Vik i Sogn. Haarkou, Andreas, Kr.sand S. Johnsson, Birger Erns, Moss. Karsen, Harry Waer, Oso. Karsen, Kje Oddvar, Haden. Karpov, Kyri, Noodden. Kepsad, Arne, Vegusda pr. Kr.sand S. I Kimpen, Bjarne Peer, Sokmarknes. Koberg, Krisoffer, Aesund. von Krogh, Jan Baade, Savanger. Kviser, Kje, Nes Larsen, Herbjø rn, Oso. Leisad, Thor, Oso. \, c. C. Lien, Aasmund, Seesda. ;: - Pedersen, Kaare Henning, Drammen. \, Pedersen, KOI~ørn Arne Parei, Narvik. Peer, Finn Normann Aske, Brunanes. Rande, Hans Kobein~ :v'aa-gan. Roh, Wiy, Johan, Oso. Roid, Lars, Torvikbuk. Ryen, Sverre, Se. Rørsad, ViheID, Aesrund. Sandbeck, Lars, Brandbu. Sauer, Oddmund, Sod. Schoppmeier, Anon Erand, Sandvika Schuz, Kar Fredrik Schuman, Kje, Oso. Seeberg, Reidar, Oso. Sinding, Paa Fredrik, Oso. Sjøhun, Svein, Savanger. SkjOden, Knu, Mysen. Skusad, Anders, Haugesund. Smesad, Kaare Oskar, Fe. Soheim, Knu, Hamar. Seen, Axe, Krisiansund N., Seinkop, Harry, Savanger. Seensvaag, Ivar, Laksevåg. Sorm, Thor, Oso. Srøm, Tore, Trondheim. Srømnes, Odd Mikae, Narvik. Lieborg, Lio, Fredriksad srønmes, Oskar Anon Erik, Lind, John, Moss. Narvik. ' Lund, Harris, Bergen. Sveen, Bjarne, Biri. Lund, oo, Namda. SVenningsen, Jonny, Arenda. Lundemo, LUdvig, Horg. Sørien, Bjørn Eide, Raufoss. Mahiesen,,M avin Krisoffer 'Dhorjussen, Thor Magne, Nyvod, Basfjord. Porsgrunn. Moghus, Ewa.d,,FyrrirsdaI. Thunesved, Oav, Haus. Myrvang, Brynjuf, Seinvik. Tveraaen, Aage, Ljan. Niesen (Jenof), Navik, VasbØ, Knu, Gjerpen. Småvær. Vesheim, John Gusavsen, Niesen, Reidar, Oso. Toen. Osen, Erns Per, Kongsberg. Værand, Lars, VegArdshei. Osen, Harad, Kirkenes. Wahsrøm, Rof, Oso. onsad, Øivind, Moss. Weeand, Odd, Sav:anger. Orowski, Einar, Oso. Wiik, Asbjørn, Jæger. Backer, Heinz ØiVind, ø,serdah, Sverre Andersen. Hommevik.! Mo i Rana. se kan man ikke regne med vi ikeve ikke a uandes I Mer enn hundre usen ure vanskeigse '-, vi ska ka De eig resrame norske bor re andre også om vi bir nød nemig vise seg å være en ska man -nok erfare. gere har i dee Ø'yebik.k i de. Men -, de hajper vi Fors. fra side 1 som de heer i henvendesen farigere aier enn noen. I Øvrig byr de på særski knye myndigheene en for ;aes skyd kan unngåes. på egen hånd. Da de ennå fra iniiaivagerne. Tross ae ansrengeser i ineresse a uredningen også knue, som man er nød i Ennå har vi hedigvis så me- 9 o d I dag foreigger urednin- mosa rening har de ikke ar fa på norske resmyn å Ø,se så san vi i dee and gen hensynsfuhe i behodmane er eerpå ikke fore kunne forhinidres Ia sore digheej:s ov~rg1e:p på sven- ska gjøre oss håp om å kom. og så fas en ro på våre Oppysnin- me ibake i normae sam sandpunkers rikighe og foreigger forresen ikke den "-_ edning i å kikke myndig 0'1>1'11> ho.. """, "'nø nho "'_ø '_ fn1'11'1<>fn"hnr T +"00/+ ~~""... u... h,...,... A~.n"... n'

8 Bande N. G. Qma-nd, Ausad, Ves-Agder Sifesen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 Lærerinne Juie Vaum, s: kan m~ ikke regne med vi.ikeve ikke a, uandes I Me.r enn hundre usen ure- vanskeigse >-, vi ska kapa dee VS. Tausheen kan rø's Imn senges ue. De eig resrame norske bar- re andre agså om vi bir nød Levanger Hva kodder nå i å s~je? Lars Hande, RØn, Vadres nemig vise seg å være en ska man -nak erfare. gere har i dee Øyebikk i de. Men -, de håper vi Bande Tarad Langeid, Byg- Fors. fra side som de heer i henvendesen farigere aier enn naen. I Øvrig byr de på særski knye anyndigheene en far aes. skyd kan unngåes. and, Aus-Agder på egen hånd. Da de ennå fra iniiaivagerne. Tross a~ ansrengeser i ineresse a uredningen også knue, sam man er nød i Ennå har vi hedigvis så anemosa rening har de ikke ar fa på narske resmyn- å Øse så san vi i dee and gen hensynsfuhe i behad- Bande KiU Liesøi (SOi i 9 måneder eerpå ikke fore- I dag foreigger uredninå nae svar på dee _ de gen i ryk farm, igj engeig sasråd Lars Liesøi), Bygand kreser aikeve har få an- ske sasbargere. Oppysnin- me ibake i narmae sam- sandpunkers rikighe og kunne forhindres ai sore digheei:s av~rg1e!p på sven- ska gjøre oss håp om å kam- ag så fas en ro. på våre far de narske' myndigheer, Fru TaIie Kvåe, Bygand foreigger farresen ikke den edning i å kikke myndig- gene heram har a farane- funnsfarhad. I re opipgi- yngde, iai vi hader appe h A _ norsk presse og den norske <1. Fru Ragnhid Havarsen, dag i dag - anså Forbunde a Ih men e. ' S or. Inge spre.. heene adskiig i karene. dige kammena,rer i p'ressen he eer de, sperasjon å' mum- pe am a vår sa-kige bevis- Bygand seg bereige i å a de far- 'd k d f Ikke mins har «inside» in- på den fandre siden av KJ'Ø- e am a gjar er gjar ag a føring ska møe forsåese S en s ap var en ørs e Tid. ardførar 0118" T. Nard- nød ne skri, og - eer å ha auarie som be isie e farmere,sørreser som Tryg- en, ag den svenske regjering de nå er far sen å ree på og ree averveiese hos dem garen, Bygand ariener seg på farskjeig ve Lie ag Pau Harmann bi- har vidd farhode spesie noe,e!' sudder. De bir a- som har maken og sam er 1 eksempar. Arbeidar Teef Rosevo, had - åpne man kanak H' å f? dra i a så har kunne appmerksamhe. Traig kan dri for sen å bøe på ure, sand i å pense en skjev ud pro. f essarer. f o ke- ag va VI :man s area seg.. s k' Je. Mh' er og mer ar V1 Bygand me a man om ikke enge vene en - P å påvseg " Og påageig viking1 inn igjen på re Tharbjørn P'eyerdah, Dso, sraf:1ie'e ved univen<;ieer Apenbar er de konkusja- i å spre seg. Og vien er dipamaisk henvendese fra ure, sik som her er begå; spar. direkør Dor Yrkesoppæ- i vår svensike naboand. Dis- ner som de svenske vien- vissheen,g farøper ag sann- Sve1ge. Hvordan dereer Eerkrigsoppgjøres hisaringsfond(' i Håndverkag se svenske' prafessarer var skapsmenn er kamme i, av heens skaper. Her nyer saken bir grepe an på narsk riske grunnag har få irre- Vi er i k k e kveruaner, vi Indusri dengang persanig he ukjen- den ar a de har virke sjok- de ikke enger å SØke å had, vi da ha sin beydning parabe sprekker ag evner ~ rik k.e inriganer, vi er Ingeniør Rring Myius, Oso. e far Farbundes edese. kerende på narsk«ma- demme opp hverken med sa- å noere seg. Hvar «kaegia» ikke enger å hade opp ure- ~ k e fen. der ~v samfunne. DirekØr Museuus, Qsa Man visse bare a deres sandshad». Man er ennu re ard ag ruende fa,ker eer siua:sjanen enn avegner seg ens sadig mer yngende VI e r a~mmnege, jevne nar- Hager Tau, Byhaugen, «eam-wark,»-insiusjon i ikke bi enig med seg sev - med forsøk på diriger når de gjeder den mere in- murverk. Her må de rives i ske bargere aned respek far savanger Sockha1im nød inernasjana am hvardan siuasjanen ska aushe. Tidspunke nær- ime!kanak meamøye- grunnen ag bygges fra grun- sannhe ag referdighe, og KiØman/ :Svein Myrann, anerkjennese ag b. a. had-- as. De sam virkeig forsår mer seg hurig da fok fes bikkes regjeringer i Narge nen. neapp derdor er vi også be- Skien de ha, æren av å fungere ingene, er på de rene med vi være kar av'er a de har og S,verige, ska de ha sine Derfar må agså Narges sar- sjee av den føese a de Lensmanni irø1ing, pors- som rådgiver far Nygaards- a man i denne sak sår vær dreve e! affisie as- vanskeigheer ved en under- ing nå se siuasjanen i øy- - på ross av a som har grunn, myrde vodregjeringen i e par in- averfar kapasieer som de kenspieri beregne på å håndsavae å egge aushe- nene og uforrøden a de gå ag som går oss ima - Redakør Oav Eide, Qso ernasjanae visifee un- vi være nyeøs å feie i skjue den nakne virkeighe ens dekse over de som h:ar skri sam :m å as. De enese er vår pik ma vår and å Kjøpman:n Knu Lafhus, der dens apphad i Landan. siden ved hjep av avere- for fokes. øyne. De «fas- ramme de svenske borgere. skri som kan gi samfunne være med på I vaske! vekk Sejard På e mer beryggende nøy- genhe. Fare~big har man såe» kjensgjernin:ger har De er ikke uenkeig a de fu ag varig bedring. De den Skje~mende fekk 1 vår Lensmain Kar Hagen, ra had kunne ve neppe send fram ~a aren:aen en i de sise ha en ubehageig faresvever norske myndighe- narske foke renger de. nars~e hisarie ~am heer e- Huruan en henvendese gjøres. de mere memge ropper, 'om endens i å rakke på seg. I er,sam en mui'" Øsning Landes anseese innad ag erkngsappappgjøre. Fru Andrea Hagen, Hurum De svenske vienskapsmenn i kraf av sin ubeydeighe e hver faui våkne og en- eer bese sor~aks!1<ønser uad renger der. Ska Sar- Den pik kommer vi a 1- Ingeniør Ismar Corneiusse_._. vise ag,så i sannhe a de har kunne.mae s~~ å de~ kedykige kreser. _ å søke å bringe ubehage- inge noen gang være en dr i i å svike.,. mo's'ere sm «knk.k» Id' k ~ srømsgodse pr. Drammen forso. beydmngen av å vak-.. J:us d i dee øyebikk bir igheene u av verden ved «re nmg1sp an e»,: m~ e Lærer Rasmus Huse, Srøms- e aver sin abjekivie. Ikke farm av usakig pra o~ In- den svenske uredning ~nn- en hemmeig dekning av V!æ're i dag. Hisarisk, resig godse pr. Drammen så å forså a de fra vår si- jurier. E!ers har man de gående suder på ineresser svenskenes fardringer, edsa- agsasia fareigger de en I. sore ag hee i sin n:ød ydd.. ' i i Fm Gyda Meand., Skoger de bej gjar nae sam hes. ",.._ had de s~are uand, og ge av ae muige aushes- oppgave I "IØsn ng, som be- (ikke NS), Buskerud farsøik på å brye den. Tver I de vange mdde[. for~ man kan regne med a man farpikende vikår. Men og- ydning sår fu på høyde. esen! 12 år har nemig.. d kj. 21. mars 1956 Hege Grønsad. Oe aosen Grøås, Harnin- Ima! De sam fra narsk had '.. _. om Ikke så enge vi merke så den uveien ska komme med. e sam s. edde i 1814 FOLK OG LAND da (ikke NSI) ~ fikk med saken å gjøre, vi- myndigheene ba seg mn resuaene i inernasjanae i å vise seg uskikke. Vi ag Direke gjeder IØs- KammandØrkapein Jø,rgen se den mes pinige forsik- a aushe er den bese ~e- vienskapeige! idsskrifer. h:ar ha nak av hemmeig- nbgen aner enn en iendede Redakør Og u!iiv..: Kaderup, Oso. ighe for ikke å angere nae skyeise mo dem som VIe De er nemig ikkce naen heskremmeri her i Narge av befoikningen, indireke JGHANNES KRaN'GLIBOTN Sigurd Hemsvik, Horen som kunne bi uag som ha sannheen på barde og hvem-som-hes sam har av- nå. Og e sik «genemen's berører den hver enese en C. A. Hessved, 'Smesad, prosedyre.; Man sørge ene referdigheen ~ høysee. gi denne uredningen.. De agreemen» som de, her skis- som føer de verdifu å i-. G' n m en servi pressey Oso. ag aene far å suppere de Je no. '. - har man kar far seg i de sere ska e hver:f;ah høre en nasjon med meam- Fru Caro Hesved, Oso maeriae om emne sam de dighe averfar. direkivene vienskapeige senra verden ikke ykkes. De er en he ver- saig respek. fra «edende» had rodde Oa Fagerheim, Horninda svenske Insju sev dispa- 'rund aerede, og de mange dens øyne Sam er ree mo Mkka Ragnes, Harninda nere, ag så varsamme var,man agså å ~unne ~onsae- henvendeser sam inuiøper disse sakene nå. Og de øyne Vi på vår side kammer i _ ' re a 11 man i en VISS grad. DIa FrisUd, Horninda man herunder ahavedbe-. '.. '.., i am å få uredningen isend ar s.eg hverken bmde eer med spen oppmerksomhe å Bjørn Sem, MåØY sanddeen av' de maeriae hadde ha, hee med seg viser med a ydeighe i bende. avvene hv~ saringe vi (La oss få oppgave over ang som be send aver, skrev seg så måe, ag a ~an - i e hviken! grad ineressen er De fakiske er a i dee besemme seg i å gjøre. fere av våre døde). frai resoppgjøres forsvare- hver fa fareøbg.- beher- vak på disse had. Qgså de- øyebi.kj( er den i mai 1945 Fashader de fiorsa- sin,- -;. re. Den svenske vurdering er ske «fakes memng» uen e farhad vi komme i å eabere narske «ressa» aushes og a~isningspoiderfar 100 prasen fri for sørre risiko.. for i.nrrba. ndi.ng virke som en murbrekker ""å kem app i e hj ørne. E ikk, må' man i gjengjed Mine herrer, - vi dere ha k.p a sam heer «parsinnban- av (Ubehage 1ge JensgJernm- den hjemige aushe. Ve for e er smuhuene bi hade seg de kar a, vi På suksess, må dere se u som ding». Den er abjekiv he ger. nak rar vi oss gad isaer seng. 'De nyer ikke en- vår hod ikke e Ø'yebikk viigjennam ag avgi på absa- Fareøbig ja! hjer oppe på Eurapas nard- ger å ro seg gjem ved a. ho- ker unna. Vi har kar en om dere har ha suksess. C. C. u dri ag ubunden basis», For mer enn en beskye!- spiss.. Men S å god isoer e,r de hendene far ansike. bakkekam - Iæ.ISkje den ~ ~iejf og miiie: pesåojfs S&U, 6)s]s Kierscaowsg. 5, ØSo 'eefon 3'7 'r8 88 Abomemensp1aer: Kr.. Gepr. Ar, kr pr. haj.v1r. Sverige, Danma:rk: kr pr. Ar, kr. ~ pr. haivir. I'ande for øvrg: kr. :IB.o.o pr. år, kr pr. ~. I ~ CIIDUag ir. 3O-.Qø pr. a, kr PI'. h.ai1'dr. Løssa.gsprs: 50 øre Annonsepris: 32 _ pr. J1IJImmeer '"'~ en apø.1e. Bruk ~ I, SamJi.'n1h~ OSo

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 DEN VERSTE VEI MAN KAN VELGE, ER DEN IKKE A VELGE NOEN. Fredrik den Store Nr. 2-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5,- Syndebukken Arne Trehot Siste ukers oppruing av

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon 1\ ~l"'j"l'" JO,it.l ',,:L 21 B OG Nr. 22-4. årg. Lørdag 18. Juni 1955 Løssalg, 50 øre NORSK POLITIKK IDAG: Landets marg skal utfæres 111 VART FOLK til OPPFRISKING / Alltid måtte særinteressene og partiinteressene

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid?

SNO. Lørdag 31. august 1957. komme med i aktivt arbeid? Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Med lov skal land bygges! ~~-4. Nr. 28-6. årg. OG Lørdag 31. august 1957 Løssalg 65 øre t:;::;my, august 1957 I ~ mågrøftes ut! J,.., Grov urett mot Sigurd Uggen

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer