a sk. pa det gården skal ha kostet ham (Itub?), d~ uten lb ' f~. ~?-5 Gvre a.mertke tl:ag1jolt 4. (.orenskr. Rasmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a sk. pa det gården skal ha kostet ham (Itub?), d~ uten lb. ... -2' f~. ~?-5 Gvre a.mertke tl:ag1jolt 4. (.orenskr. Rasmus"

Transkript

1 ROMERIKE HISTORIELAG... -2' f~. ~?-5 Gvre a.mertke tl:ag1jolt 4. (.orenskr. Rasmus Je1\sea. ) s. l. 25. mai 1659 ting på Smestad i Eidsvoll, foged Anders Sl... monsen, lensmann Chrt. l'rork. Lagrett: Halvor Aas, Oluf Aas, Oluf ~stby, Even Finstad; Borger Fossum og Anders Aamodt. Saken utsatt fra 3.. mai Thorkl1d Olufsen 1 i C lb. Ohra. hadde stevnet Jacob Stue, bosatt pa Bådshaug.. Tor... kl1d Olufsens fullmektig Jens fhomrneson. For Jacob Stub motte hads svoger Knut Laurltsson. Fremlagt et pantebrev som Arne Olufsen Smestad har utgitt til Jacob StUD på l hud og 8 skinn :1 Smestad for 50 rd., dat. Bådshaug 20/ Fremlagt et bevis på 8 :rd., dat. BAdehaug 23/ med adskillige utgifter påskrevet utenpå med Jacob Stubs hand. Til dette bevis svarte Oluf Komelsrud at han ikke me4 sin vilje eller sitt vidende har satt sitt signet på det, men hvordan det er kommet dor, vet han ikke. Der ble nå fremlagt ea fortegnelse på 94 rei. l 1/2 ort a sk. pa det gården skal ha kostet ham (Itub?), d~ uten underskrift. Pengene etter pantebrevet 50 rd. og beltaet på 8 rd. samt 13Ddskylden for et 11', 6 rd. for e~ud og 8 skinn ble epptalt for retten. Men JaCob stubs fullmektig mottok dem 1kke. ~ogden spurte Halvor Smestad hvad deane ga 1 forete bygsel av gården. Han svarte at han ga Jacob Stub 3' rd. Han ble sa spurt hvor lenge han har bodd på Smestad. Svert 10 år. På fogdens sporsmål om hvad han h?r betalt Jauo. StUD i årlig ~andskyld, svarer hane Det f'orste år betalte han 2 1/2 rd., siden hvert år is rei. forutea at han hvert år måtte gjtire en byreise for ham eller betale lr4. Avsagt. laoob Stub har å motta sine p~.tep.nger 50 rd.og

2 - 2-4e 8 rd. etter bevis. SldeD skal Torkild Olutaea ha gården. Om de 24 rd. som er skrevet bak pa beviset om de a d,:ller, skal forholdes etter loved. Kauestad 30. mal 1659 åstedssak mellom Trosstad o~ ErR!stag 1 ;:;;..'/:. 3 b. G3erdrum I.- Holter annekt 1 Nannestad. Lagrett: Lensma.nn Just Haga Jacob Bierknes, Thorsten Kjerstad, Chrf. HegeIl, Bjorn Hustad, Gudmund Langerud, Ouden Låveg, Jacob Brustad, Torkil Nordby, Erlk Rud, Erik Nannestad, Chr!. Nordby og Chrf. Edset. Sorenskriver på Toten,Pe.er Anderson (And) motte for retten på sln pr1nsipals vegne og Asbjorn Trogstad som landbonde. For A svare til saken motte Guttorm Lystad i Sorum ved fullmektig Reinholdt Bjerke. Hans Stalsbergs utskikkede bud Chrf. Holum, uten fullmakt, fremla et skriftlig lnnlegg. Halvor Erpestad på egne og Guttorm Lystads vegne ble forlikt med Peder Andersen såledest Asbjorn Trogntad og Halvor Erpestad skal hver ha halvdelen av ttbersåsenfl (bergåsen) til hugst, enhver likelig fordelt, men havnen beholder Asbjorn alene. Når Halvor ~.'=C. /-.stad skal reise til seters med sitt fe og sine hester, skal han la det leie rett etter veien, så det ikke gjor skade på Trogstads aker og eng. Og når Halvor trenger noe ved eller annet til husbehov fra Bersåsen, da skal det skje (hentes) om vinteren når jorden er trossen og sneen ligger, så Trogstads aker og eng ikke blir fordervet. som bryter denne avtale SkEd betale 10 rd. til kongen og 10 rd. til de fattige og dog holde overenskomstea. 2/ tln& i Qjerdtum etter Claus Bastiansens skrivelse. '1'ilstede den aåværende foged Anders Slmonsen, lensm. Laurits Sorum. Lagretts Jon Hons1, Amund Smestad, Oulbr. Smestad, SorGn Aamodt, Oluf Nitteberg og Oluf Rud. De.

3 - '3-4. NaJU'lestad Opplest en skrivelse fra Jacob Stub l at almuen på Ovre Romerike må baking.. Eidsvoll om betale ham tor maling og Lest Stattholderens skrivelse om landskylden og tienden, og ordre om at det hoy som var påbudt levert tl1 festningene skal for deres motvilllghets skyld leveres til kommende vinter med 2 lass hoy og enhver 4essuten bote l mark Golv. 3/ ting p& Holter 1 Nannestad. Lensmann Just Baga. en Lagrett: '1'horer Låke, Ener Eg~ Iver Bre)6, Torkild N.rdby, Thorsten LAke og Gudmund LHngerud.. Fogden Anders Slmonsensbestall1ngsbrev ble lest. Dessuten lest en klage (supplik) som bondene l. Ullensaker, Gjerdrum og Nannest~ld har sendt stattholderen angående rytternes lnnkvarter:i.ng, og at de må. dem, bli befridd for dat. Ullensaker 27/5 1659, med stattholderens svar dat 4 b. 31/ Lest de samrqe befalinger SOr.1 på Gj erdrum. Eidsvoll Almuen svarte at den nå var svært forarmet av den store innkvartering de har hatt av ryttere siden påske og nå tjores (ntyrisn ) deres hester 1 bondenes beste enger. sl de frykter de ikke får nok til sine egne dyr til vinteren og mente de matte skånes fra å utgi noe til slottet. 6/ ting på r40rk 1 Eidsvoll. Lensmr:tnn Chrf. Mork. Lagrett: Halvor Aas, Olluf Aas, Tharilrl Doehen, Hans Rensen, Oluf Vilberg og Arne Rokholt. std.ttholderu i GjerdrUlj. Jacob stubsskr. til ble le.t, og strtttholderens befalinger som Almuen beklaget seg over at nar de mottar en tonne havre eller korn som skr:il me..les i mel, fra Jacob StUD, da bltr det levert dem med stroket og; lost mål, og uår

4 - 4 - de skal levere det igjen, blir de ikke kvitt det med samme mll, men må levere det med toppmål, og almuen ba fogden Anders Simonsen angi dette for stattholderen tor 1 f& rede Då om det er med dennes vilje og betaling eller ikke. ~nders Simonsen 2. ep~rte Jacob Stub om han noen sang hadde mottatt mel av ~.dene med tepmål, hvortil denne sverte net, men dog ikke kunne nekte at han jo har hver tonne mottatt med mere enn streket mål. A1muen beklaget s eg også over at Jtl,cob Stub holder tor mange fri for skyssferd, nemlig 3 halve gårder og 10 tideg&rder. De betaler ham årlig hver halvgård hertor 4 rd. og hver odegård l 1/2 rd. Jacob Stub svarer flt de, halve garder h8r han fri for seefjerdingen (sydfjerdingen) og de 4 odegårder har han tri for rougs bodene (rug- eller kornbodene), de ovrige 6 ford.i han er skyssk8tfer t nordfjerdingen. Dessuten klager almllen over at den, enhver 5_. ionde her t sognet, må gi ham l setting korn årlig fordi han leser pussene pa s~ssferd 1 kongens (skyss)-triskyssen. Videre foregir almuen og især Ol.t Vilberg, som holder kongens ~!tee (ferger) at Jacob stub vil ikke holde bater med ham som han plikter, så hver gang en re6sende skal frem, må de skaffes Oluf Vl1bergs båter, for Jacob Stubs båter ba man ingen steds med, og almuen begjærte av fogden At en annen må tilsettes til å holde båter '1 Jacob Kes Stubs sted. 9/ ting på Fenstad i Nei. Lenam. Ohristen Fenstad. Lagre~t: Peder Vogstad, l::>eder Unilstad, Oluf Brustad, Anders Huser, Oluf Mordre og Mogens Rud. Lest foged Anders Simonsens bestalllngsbrev, dat. Akershus 3/ Dernest opplest skattebrevet tormeldende om 6 1'd. av

5 Ullensaker 6 'be Odal Gjerdrum 7 b. Nannestad. går.en m.v. og andre 'brever som på Gjerdrum. 11/ ting p& flauge!,l Ullensaker. Lagrett: Anders Julset, Oluf Stokstad, Christen Furuset, Saxe Moestad, Jens Kolby og Thorer Berg. Lest ztxi~ i.a~ de andre tingsteder. skattebrev og andre brever som pl Almuen 1 Ullensaker, Gjerdrum og Nannestads klage pl (rlttmester~. er overstrtlket) Johan Ophoutft med sine offiserer og rytteres forhold. Endel almne ble domt til å betale skyldige tommerkjorerpenger. 23/ ting på MelstEom i Qdal, tilstede foged Jens Jacobsen Bangs tullm. Jens Willatzsen Bing, lensmann Haagen Elllngsrud. Lagrett: Tron Sohieppestad, Oluf aeen, Nils Hornes, Knut Kolsrud, Paul Ous og Oluf Disi. Foedens ful1m. Jens Wll1atson tremfordret etterskr. t~ttlgtolk: laken på Julerud, Knut 6stegård, Berger froisi, Halvor Norfjeld, Peder Hogset, Iver loeskerud, Sorger Gulli, Halvor Suterud, Halvor Helgedagsrud, Erik Jlerkerud, Halvor Hacherud, Oluf Berby, for kongelige skatter. Hertil svarte samtlige almuel at disse ikke hadde rad til å betale skatt tor Deretter sa almuen at Mat.tram, Sandnes og Aasen forleden år l.l aldeles ode, og Gunder uen og H&gne Elllngsrud avla ed på det. 25/ ting i Gjerdrum, lensmann Laurits S~rum. Lagrettt Hans Brodal, auibr. Rostad, Clemet Honsen, GulbrrJ.nd Ask, Gulbr. 1jalstad og Chrf. LoVS'tad" Skattebrevet 'ble lest. 27/ ting i ~!nnestaq. Lensmann Just Haga. Lagrett: Harild Edset, Jacob Bjertnes, Tharel La~ke, Nils Hanne (ijjane), Thosten Laake og Hans Ukestad. Fogden fremfordret en dreng Ohrt. Olaussen og forklarte ham at han va.r skrevet til soldat. Presten Thomas

6 - 6 - Troulson sa at gutten hadde tjent hos ham 1 2 Ar, og almuen bevldnet dette. Lensmann :n Just Baga og Oluf Eg avla ed på at d.ette var sant, hvorpå fogden fikk tings... vidne. Fogden fremfordret deretter skysskafferen Claus Kjollstads sonner Laul"tts og Claus. Claus ltjonstad er na sky'sskaffer både 1 hovedsognet og 1 begge aanekser og har ikke annen hjelp enn sin sonn Laurlts, da don annen er et sykt menneske som tidligere er hjemvist av obersten. Almuen bevidner det. 8. Fogden spurte lensmannen Just Haga hvordan det torholdt seg med det menneske som for kort tid siden ble funnet dddt i Knevelsrud og Ramstadhavnen. Jost Haga svarte tilt Ohrt. Knevelsrud, som er ca. SO Ar,fant henne forat 1 Ramstadhagen. straks deretter, da lensmannen tikk vite om det, tok han med seg Olbjorn og Halvor Erpestad for l besiktige den dode. De tant ikke 8nnet enn en gammel ekinnkjortel og en skjorte, ellers var mennesket oppedt av dyr, bare benene lå igjen. Lensmannen lot g30re en kiste og lot disse begrave p~ Holter kirkegård. Annet vet han 1kke å fortelle om hennes endellgt. Claus Anderøon på sin mor Apalone Sorensdatters vegne stevner Hans Elton tor gården tor at han skal bevise sine adkomster til den, da. den skal ha vært Apelone Sorensdatters tor- S b. eldres sanne odel. Nils Hansen motte med fullmakt fra sla tar og forlangte saken utsatt. Utsatt til forstk. ting. Fogden stevnet almuen for skyldige skatter. Denne ba. om lenger d.ag, men fogden nektet det. Skattene skal betales innen 14 dager. 9. Eidsvoll 28/ ting på Ml~er i Eidsvoll. Lensm. Chrt. Mork. Lagrett: Tharil Docknes, Oluf Habberstad, Laurits Rabber-

7 stad, Hans styrt, Hans Ronsen og Laurlts Kjema. Skattebrevet ble lest, likeså stattholderens ordre Cm rytteres innkvartering og "idere forhold, dat.akershus 18/ Fogden hadde stevnet Oluf Christoffersen Diserud fordi han på en skog og ve! 'På morderisk vt s og uten årsi::tk har lemlc,:st og Ilttl lyden (skade) slått Nils Hansen 1'orgennd, nemlig tann av hans munn utelatt og fordervet hodet og tingeren så hsn nenpe kan få sin helse igjen. Og Nils 1'<H'genrud klager over at han av frykt :for Oluf Ohristoftersen ikke tor bli ved sine erender (sitt arbeid?) og sitt buse Fogden forlangte at Oluf Christoffer.en bor bote for slik overlast og gjerning full mnnnebot og forstkre fogden og bonden med pålitelige kausjoner for sine bedrifter eller ogsa selv A kausjonere (d.v.a. sitte l 10. Nes, b. arrest). Oluf Christoffersen motte og sa at han motte Nils»mJ. Torgenrtrii p& en 11ten skog, der kolll det noen ord mellom dem, sl1 slo Oluf Nils to tlretu~er. Annet sa han at han ikke hadde gjort. Avsagt: Oluf Christopherson boter til k.m. 8 ortuger 13 mk. solvog gir Nils for hans overlast 3 rd. sette. Angående borgen svarte Oluf at han ingen ville Fogden stevnet almuen for resterende skatter. ba om lengere utsettelse, men fogden nektet dette. Skal betale innen 14 dager. Denne Domt: Fogden s"purte 'Jacob StUD på stattholderens vegne om han ville nåta seg li bake 120 til. hardt kavringbrod og bod he.m. lort og 8 sko for hver tonne mel som bakes. Jacob Stub påtok seg dette. 29_ ting på Vogstad i N~. Lenem. Christen Fenstad. Lagrette Oluf Veset, Halsten Hinden, Halvor Rud, Anders Huser, Qulbrand Mordre og Oluf Morder.

8 - a - 'Skatte'brevet m. v. lest og almuen d<:smt til å 'betale resterende skatt lnnen 14 dager. 10 b. fogden stevnet Erik Hen )ug for at Oluf Andersen som er utskfevet til soldat 1 Haland og skal ha romt fra sitt kompanl, nå en tid er huset hos Erlk H~aug. Fogden gjorde derfor påstand på at Erik Henaug bor ha forbrudt sitt halve bo. Erik Henaug motte og sa at han ikke visste at Oluf var u.tskrevet til soldat og haller ikke ~adde han Ulleasaker skjult ham. Saken utsatt. 30/ ting på!lange.t i U.l::!~~. ke.!.. Lensm. Halvor Frogner. Lagrett: Oluf Kauserud, Oluf Unsrud (Onsrud), Halvor Vetal, Jon Lund, Torger Lund og Engebret Hafstad. Sogneprest Kjeld Stub lot opplesa et brev hvori han fredlyser prestebordets og sin egen skog og forbyr alle 1 de kommende 12 rondr. å ha deres kreatur l prestegardens aker og eng. 11. Fogden stevnet Gulbrand Haug for husfred (forstyrrelse av) og vold p& Laurits Skredders hus. Han skal ha slått opp en last dor og tatt et lass hoy 30m var innlagt for hr. Bans FeIdermann (prest 1 Ullensaker). Gulbrand Haug motte og s a det var hans eget hoy, dog hadde han ingen vidner p.i det. Avsagt: GullJrand skal bote for tag etter loven og resessen "5 mark stuv. skatter. Fogden forlangte og tikk dom på almuen for resterende 11 b. 7/ Prjst og prost 1 Chrlst:lanLl., Truls Nilsen, som l?ndherre til vestre hllset 1. Eid~Yill hadde stevnet {jeten og aans Fr11set for ulovlig hqst 1 sa.meie til Frl1setgårdene og for omkostninger tor en dom, dat. Frl1set 19/ Lagrett: Chrt. Fr11set, Jon Langveg, Rasmus Aas, Hana

9 - 9 - Ullensaker 13. liauestad 13 b. Eidsvoll Hauger, BJI'<:sail Vard.ru.m (a! Vardum) 0i Erik GraveD.. ~ruls Nilsens fullmektig, Nils Pedersen, fremla en 12 manns dom, dat. 19/7 1658, og en besiktigelse pl Fri1setskogen~ dat. 13/ og en regning pa omkostninger, dat. 51? Sogneprest M~is Gram motte med de <:sstre hilsets besittere Osten og HallS Frilset, og fremla en stevring (til lagretten) på den ovenomtalte 12 manns dom. Saken utsatt tillagmannsdommen foreligger. 16/ holdtee i~'stertini pi Baug 1 ;es he&1 &Yl~ea, a~er. 'oged Frantz Stldson, lensmann Laurlts Sira Lagrett: Kjel B1erke, Laurits Bjerke, Ener Kioes, Rasmus Glslevold, Gunder Rud og Siver Sorum. Fogden stevnet Oluf Grinder i Nes for 3 bokker som hans hustru hadde solgt Jens ~hommesen Farset, Oluf.avvitende. Oluf hadde for solgt bekkene til noen bonder i Nes, hvorfor han tok igjen bokkene på Farset-jordet. Oluf skal gi Jens ea rieblt (-bokk). 9/ tlng 1 la,neetad. Tilstede foged Anders Simonsens fullmektig Michel Jenson naken, kitk:xt.j'~b.&ixitø Lensmann Just Haga. Lagrett: Jakob Blertnes, Amund Lijken, Gulllk Lyshaug, Oluf Vollaug, Iver Breen og Ask!l. Jaer. Stattholder Nlels Trolles og generalloytnant Jargen Bjelkes anordning om landdragonenes forhold ble lest, dat. Akershus 29/ Lest stattholderens ordre om å "kontribuereli (betale ekstra skatt) l riksort 8Y-llVer fullgård, halve-uk odegarder forholdsvis. Dat. 'lj1/? / ting i EidsvOhl sogn på den t11forordnede t1ngstue i Eldsvollsbakken, som Alf påbor. Lensm. Chr!. Mork. Lagrett: Halvor Aas, Arne Roegholt, Peder Tonsaker, TarI1 Dokken, Laurlts Rois! og Even Flnstad.

10 Fogden spurte almnea om den visste hvor Jacob Stub er, eller 'hvor han er reist.. Almuen sy;arte at 0... ikke visste det, men fredag 5.. august kom endel almue fra Jfannestad prestegjeld for å. motta korn etter ovrigl1etens ordre og kjore det til Akershus.. Det var omtrent 100 hester. De kunne 1kke få noe, da Jacob Stub ikke var tilstede og hana folk sa ha.n var gått Dort, men inge. visste h"lor han va~. Endel av almuen har oga! søkt etter ham uten å finne ham.. Og aimuen her i sognet skal ha vært ved provianthuset etter mel, og for hans uteblivelse eller bortrommelse har da ikke kunnet ta noe. Fogden sendte så sin fullmektig Michel Jensen Laken og to 1agrettesmenn, Jon ÅS og Elling Ti5nsakl1r til Ba<'ldshaug for å apl$rre Jacob Stubs hustru, Anne Lauritsdatter, om hua visste hvor det var blitt HV ham. Hun visste det ikke 0* hadda ikke sett ham siden fredag morgen 5.. august. På sporsmål derom svarte hun at hun 1kke ville ha m.ed provlanthuset og dets beholdning å bestille, hun ville heller ikke Tære skysskaffer. Vldm:'e ble det ikke foretatt i Nes 14 'b.. Ullensaker saken. Anordningen om landvakten ble opplest og ordren om å kontribuere l riksort av :hver tullgård. l3/a 1659 ting på Vos-sta,!. 1 Nes. Lensrn. Christen Fenstad.. Lagrett: El'lalld Berg, Hågen Ih1Flng, Thorer Uaea, Halvor Aas, Even Rotnes og Oluf Weset.. Stattholderens breeer ble lest 30m i Eidsvoll.. 22/ ting i Ullengaker, ul!auber tlngstue.. Lenøm. Halvor Frogner. Lagrett: Adam Thauland, Oluf UBse:r.'ud, Jens Kolb1, Ingelbret N:atsta1, Oluf Kauserud og HallS Hovia.. Stattholderens brever lest som i Eidsvoll..

11 Ullensaker 19/ rett på Julset i Ullepsaker 1 anledning av 15. tvist mellom sogneprest Kjeld.Stub og Anders Julset. Tilstede fogdens ful1m. M1chel Jensen Loken. Lensmannen Halvor Frogner fremla sin tullillakt fra fogden, dat. Siarum (1 Gjerdrum?) 19/ Lagrett: Oluf Unsrud, HAgen Unsrud, Bottal Nesti. Christen Furuset, Anders Algrim og Ingebret Nafstad. 15 1». Sogneprest Kjeld Stub fremla forrige sogneprest 1 Ullensaker Truls Nilsens skriftlige v1dnesbyrd om at han 16/' har bygslet Anders Julset gården Lille Julset 1 forsta feste. Gulbrand Haug nen gammel aldrende mann" opp17ste at han la ut pengene som han skyldte Anders for hans lonn og betalte dem t 11 mr. Trul S, men hvortor det var, v 1sste han lkke, da det er så lenge siden. Anders svarte at han på de tider lkke skyldte mr. Truls noe. Sogneprest Kjeld stub fremla deretter eu jordebok under mr. Trulses hånd, hvori det heter at Ll1le Julset skylder årlig 3 hons, som Anders bruker. I margen er skrevet: "Laes 1641-". Jordeboken er datert Ullensaker prestegård 21/ Joran JUlset, Anderses hustru, forteller at hun ga mr. Truls for resterende (landskyld) rettighet av gården l kjel som det gikk 1/4 tonne 1, en ku og en ung sau. &adera Julset ble spurt om han har noen (hjemmels-)brever av Sigr1 Kjerstad utstedt på en part i Lille Julset. Hertl1 svarte han nei, men at mr. Truls skulle ha det og tikk det mens han var p~est her, og aldri bedt om det siden. Anders ble spurt om han noen gang hilr skattet til kongen av noe av Lille Julset. Svar: Nei. Lille Julset ble besiktiget. Der fantes 2 inngjerdede

12 jorder og en eng, hestehavn og kvernatoe. Oluf Stokst~d og Halvor Pedersen, som er fodt og oppvokset pl gården (store Julset?), utviste hvor husene, skorstenen, tehuset på Lille Julset har st&tt. 16. Halvor Aas, en gammel bedaget mann, vidnet at for ca. 36 ur siden var han på store Julset mens Oluf Halvorsen levet. Da sa Halvor til Oluf: "Dersom I "!fille Tære g1erig, da kunne I gj ore Julset så stort som I ville. lf Hertil svarte Oluf: unei, jeg kan ikke. Det ligger en tomt heropde SOln står meg imot, som er lille Julset. ti Deretter viste Halvor Aas og Oluf Stokstad retten en 11ten haug midt i gaden (gården?) ved no.n store bjerketrær eg sa det skulle væra rette dele mellom store og 1111e Julaeta jorder. Det sier Halvor etter Oluf Julsets utvisning og Oluf Stokstad etter sin far Borger Stokstads uttalelse. Anders og Nils Julset ble spurt hvorledes og av hvem lille Julset brukes. Anders ~x svarte at han b1"uker det alene, bada de to jorder, engen og hestehavnen. Men ellers bruker de hver sinnart av store Julset, det er delt mellom dem av dannemenn (en lagrett). p?t den omtalte utvisning 16 b. avla Halvor A,'1s, Oluf Stokstad O,::' Halvor Pedersen Julset sin ed. Utsatt til 12/10. Gjerdrum 2Ø/ besiktigelse av Gjerdrum fo~edgårq (åbotsforr.). Tilstede foged Anders Simonsen, forrige foged Claus Bastiansen, lensmannen i Ullensaker, Halvor Frogners sonn og fullmektig Hans Halvorsen. LaGrett fra Ullensaker: Laurits Qlstad, Thomis Holum, Gulbr. Rud, Gulbr. Lystad, Halvor Romsås, Gul11k Flateby. 17. Anders Simonsen fremla stattholderens stevning, dat. Akershus 16/ Olaus Bastiansen motte for å svare

13 b. til stevningen og sa at han ikke kunne motsette seg besiktigelse av gården, men hevdet at han ikke var pliktig A svare åboten på gården, da han aldri hadde bodd der, man hadde tilmed ovrighetcns befaling for at gården skulle bortbygsles til bonder, og Brustad i Nes være fogedgård, derfor er den halve gård Brustad ubygslet. Bonden, Tor Jacobsen (Gjerdrum) fremla 3 aasoknlnser, dat. Chra. den 20/1 1654, 22/ og 18/ med påtegnet svar fra stattholder Gregere Krabbe og for den sisjtes vedkommende av nåværende stattholder. Claus Bastlansen fremla sitt skriftlige innlegg, dat. Gjerdrum 20/ Anders Simonsen svarte: Når Claus Bastiansen ikke har bodd på fogedgården, da har han deri sokt sin.gen fordel, idet han hadde sin egen gård utenfor fogderiet (han bodde p& Ryen i Skedsmo) og har for årlig avgift bortleid den rette fogedgård J)& olilævilkår at besitterea ikke skulle svare noen åbot eller (DY) bygning. At gården Gjerdrum er den rette fogedgård, beviser den mottatte jordebok, dat. Ryen 16/6 1659, og de overleverte maantal1 av samme dato. Derfor OClr Claus Ba.stiansen også svare 18. for åboten og mang... der. Især da den åbot hans tormann (som foged) skulle svare etter besiktigelsen lkke er anvendt til gårdens reparasjon. Derfor er nå især stuen så forfallen at den ikke kan benyttes (besiddes). Hvad angåx'-gregers Krabbes resolusjon almuens og gårdens besidderes andragende om gården sltal bortbygsles, og Claus Bast1ansens erklæring om at gården skal bortbilsles aår han fratreder fogderiet, 0C'. at derimot Brustad 1 Nes bevilget å skulle være fogedgårå, da er det håndgripelig å

14 t b. fornemme at det er skjedd og resolvert etter feilaktig beretning, for Gjerdrum ligger midt imellom 3 prestegjeld (!), Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, og dertil nærmest ved hinden når den hoye ~vrighets avsendes. brever og ordre skal Gjerdrum sogn er også såvidt av veien at garden er fritatt for skyssferdsplikten. Brustad i Nes derimot ligger ~verst i fogderiet, så derfra til de andre sogn i fogderiet er 2 eller 2 1/2 mil. gard", Dertil er det nea ringe som gir en alor del til kirke., nemlig 3 fjerdinger. Dersom Brustad skulle bli fri fogedgard, skade ved. d et. mange sm! barn og i ville kirken lide Bonden, Oluf Brustad, sitter dessuten med sin fulle bygsel og tage, sa det synes ikke rett å fordrive ham pa dette grunnlag. Tross Claus Bastiansens innsigelse om at det ikke kan gj~res noe ved saken pa gr. av stattholderens resolusjon, da er denne grunnet pa feilaktig angivende. Saken b~r derforbringes til avgj~relse ved besiktigelse og endelig dom. Når han påstår at han ikke har s~kt sin formann, Tobias S~frensen, for Abot, bor det regnes på hans egen gode vilje. Hasene ble så besiktiget og taksert, og manglene på gården anslått i penger til 143 rd. Deri er medregnet den stue som Hans Thommesen, forrige sorenskriver, med lagrett har taksert til å koste 50 1'4. å bygge fra B1tt av. Dees- 19. uten er for kort tid siden bygget en UT lade istedenfor en iammel, 2 DTe fehus istedenfor 2 gamle og l DT er alt sammen bygget i stall. Dette Claus _astiansens tid som foged, nu ~ siste gang han var foged på Ovre Romerike. Sorenskriveren ville.erisot ikke avsi dom med hensyn til Olaus Bastiansens plikt til l betale lboten, men utsatte dette til forstk. tinl. Odal 5/ rett på Haug i Stram i Odal: Tvist mellom Oluf

15 b. 20. Odal 20 b. Haug og Hans Holt om tommerskogeg,;17dnlng av 'bråter. Lensmann Haagne Ellln.gsrud. Lagrett: Peder lireuten, HAgen Mo, Tlostel Berg, Tron Schlepestad, Oluf Ekonhol og Halvor Krå'bol (?). Hans Haug fremla en se44el fra Oluf Lundberg, som er landherre tl1 Haug, hvorl denne sier han er Hans Bauls hj.mmelsmann t 11 alt som er hugget i skogen. Denne ble dog kjent ugyldig, da den var skrevet pl ustemplet papir. Hans Findaen sa han lkke vll1e svare mere til stevningen for Oluf Luad'berg og andre landherrer og alle Find Hoffs a rvlnger 'bllr stevaet. Loddselerne som ble nevnt for retten er: Oluf Lund'berg i Hes, Hans Ullern 1 Odal,!børsten Svenne'bT, do., og sallg Find Haugs arvinger, Amund, Hans, Laurlts ogchristen Findsenner, Karen Mo'berg fra Nes, Maret Galterud og Astri Fulle i Odal. Oluf Hansen skal stevne odelsarvlngene til åstedet e dager etter toketirsdag ferstk. - Etterpå ble partene enlg om at Oluf Hansen skal ha 24 tylvter av tommeret på land og 10 tvt. av det som ligger i vannet, og rugbråten som er sådd om sommeren, eg selv svare ldoten på gården. Det annet tommer beholder Amund s. og Hans Findsonner og Torbjorn Galterud på sln hustrus vegne. 7/ pl O.setter toen setter) 1 Odal, tvlst mellom mr. Nils Trulsonn og kanslerens fullmektig Anders Pedersen. Lensmann Hågen Elllngsrud. Lagrett: Arne Thouel, Anders Berger, ma.r (?) Vestby, Bry.ild Hammer, Laurlts Steenerud, Tosten N1st, Ingemor Bageli, Gulbr. Greaker, Chrf. Lekum, Guader Jerstad, Ingebret Grlmsland og Kaut ostegård. Mr. Nils Tommesons (?) tullm. Oluf Veset i Nes fremla

16 b. stevninge. og sin tullmakt fra Nl1s Tommesen. dat. Toten 6/ Deretter fremlagt et tingsvld.e om Oesetter. dat. Ous tlngstue 1/ Krik Araerud vida.t atn fars ord. Han sa ofte at det 1 gamle dager bodde en maan pa aen. han het Gjest. Seteren bar sitt navn av ham og kalles Gjestseteren. og har slne rettigheter sonnenfor Kugerud fra len og opp i mere-holtet (merra-holtet). Pl aen har vært forst Gjest, sl Amund. 2? 17 Baffer (Halvor?), Oluf Amuadsonn og Oluff Iversen. Siden Thorger Iversen og al Erik ~rgerbe.. Alle dlsse har 21. -rukt seteren tl1 nedre Oen. Dernest fremlagt et besklkke1sesvldne fra Oluf Vest-, og ADdera Mangset. De har 3/ etter Erlk oeas aamedjting vært hob en ganel mann ved nayn Nl1s Seter og spurt hvaå han vet den seter.atk som brukes tl1 nedre Oen og ligger ost for Storsjoen. sa, hans far fortalte at da bar bodde pl ~vre Han Oen, ble den kalt Gjestseteren, og har allt1d vært brukt til nedre Oen. Guader Oen vidaet at Erik Oen kom opp tl1 ham da borgermester Nils Laurlts.a var hos ham, han var da hans landherre Da horte han at han (.rlk) ba ~rgermest.ren skaffe Gudmund Kugerud vekk fra økogea~ sl skulle han g1 ham en kvie. Den fikk har også, øg derfor kom a.dmuad av skoge. øom Laurits Ka.tsen hadde uadt ham. Hans Sem.idner det samme. De horte ogsl at borgermesteren ba Erik at ha. akulle ~gsle set.rvaage. av ham. Men Erlk sa han turde ikke. ti n1r mr. Nils loate godset 19j, fikk han skaa om han _ygslet det. Anders Pedersea svarer at det ikke er stevnet '11 riktig tld, derfor bor saken idag avvises med omkostnlnger tl1 de stevaede. Ogsl ford1 Erik Gudmuadsen, øøm n1 har ~1g.1et plassen, lkke er

17 tilstede, men er i leding. Han mener også det " tremlegges odel.- og adkomstarevel', eller skatfes vidner som vldner.1~e egne ord. De som har vidnet, avla deretter ed på dette. 22. Saken oppsatt tl1 tirsdag etter påskeuken. Tommer 22 b. Odal og annet som er avvirket, skal være i arrest til sakens utsang. 8/ åstedssak mellom Ilier»d 0& Bere 1 Odal L Lensm. HApe Elllngsrud. l.agrett: Laurlts Stenerud. Anders Berger, Peder Skarveaes, Guden. Spetallen, Arve 'auel, Thosten Nyst, OUuer (7) Vest'b".Bronild Hammer, Amuad stoestad, Anders Mangeet, Oluf land." ~aurits Galterud. Gudmund Kugerud har stevaet Borser Bergs arvlager for å ha åvirket 1 haas skog. Han tremla en dom av sore.skrlver Sofren Ha.sen og 6 me)ul, dat. nordre tlyst 5/ Laurlts SChlot var stevnet og vidaet at han og BOrig C'-reer?) Berg var.ppe i l4ensjoea, og da de kom tl1 det ovre tall, sa Borg.r: her er Bratttall.t. Laurits Bers 23. motte og fremla et sauelt pergamentbrev mei 3 segl. Poul Mo fra MO sogn var stevnet og vidnet at han lelde seter av Svend B.r8...0.t tor Bergkaappen. lorge Tro,te vidaet sln vertara (svlgerfars) 8rd og han har Gudmp4/ Kuaends s(ister og bl. ikke tlllatt å v1d.e. Saken utsatt tl1 neste tlng. 23 b. Ullensaker 12/ pl lutset i Ullensaker. Saken mellom sogneprest Kjeld stub og Anders Julset fortsatt, ford1 Anders ikke vl1 betale presten landskyld av Julset l111e. Lagrett: Oluf Oasrud, Haagen Unsrud, Bottel Nesti. ahr1sten FUruset, Anders Algrlm og Ingebret Nafstad. Jøged-

18 Gjerdrum Gjerdrum. tullmekt1., Mtehel Jensea Lijkea. Etter retteas heastilling blir det bmgltt forlik. Aaders J~18et Ilat e" paatebr8l, som al er bos mr. Trouls N11sen, sogaeprest 1. Chra., pl 3 htlas i lllle eller tlvre Julset tor 30 rd. Dette paatebrev skal mr. lcjeld Stub fa og overta Lllle Julset, får han det ikke. skal Anders Julset betale ham 30 rd. Anders skal sl bygsle li1e lulset av presten oa beholde kvernstoe og husene som Oluf Stokstad hittil har be.,ttet. 31/ tlng 1. G3eldraa. Tieadeaagivelse. Lensmann Lauritz Stl~m. Lagrett: Gulllk Boasl. aalvor Thorshaug, Erik Ask, Oluf Hitteberg, Oluf Kolsrud, Chrf. Lovstad. legde. stevnet a.lbrand Joss.. fordi han den 25. juli kom tull og drukken pl t1nget. Skal bite derfor etter loven l ore 8011'. Han er også stevnet fordi han etter befaling ikke vil oppgi hvad han ha_ utlagt t11 de i brgden ladkvarterte offiserer. BOter i brevbrudd 4 mark sijlv. Oluf Årstad stevaet av fogden, men motte ikke.bot l mk. 2/ stedssak mellom Bråte og aud 1 Gjerdrum. Lagrett: Bjol"n Olstad, Jon 1I6nsi, Jacob Mo. Soren Aamodt, Oluf Westby, HansIrodal, Gulål'. Fossum, Borge Vang, Pouel Theri, Oluf Kulsrud, Oluf Rud og Olemmet Bonsl s Bråte har stevaet Jens Rud og ude vedkommende". Karen Hval ",luer at hull husker 50 Ar og tjeate da på Rud '. Da vlsste han ikke adbet rådele mellom Rud og Brlte enn hestehavagjer4et, som stod fra Rud-jordet like sydover ogellke i dalet; nest sijnneafor Jelen (ilen?) sted gården eg like 1 fjellet. a.d. fe har gatt ostover eg i (tll) Reksebergjerdet. Om forheldeae oppe 1. fjellet visste hun lntet. Oluf Fjelsta4 og Thore Hval avla ed

19 b. Xaanestad 26 b. pa Ma~eD.. vepe. Krik Kuleruå. vidaet at han kan.1anes 60 11'., Dea glrd som al står ved altarvelen, stod ikke der da han vokste opp, men han vet ikke all' d.a _le fllttet, men den so$ tl1'ttet da, yet det best. hllll'. Ask vid.et sln far Ohristoffer Asks ord. Han h6rte sla tar øl at 1 sia oppyekøt mlates han tatet gjerde ved alfarvelea. Halvor As.,r vidaet. Han Jl,iues 50 11'. I haa. oppvekst stod ikke gjerdet ved vei_. Jon llatner vidner at han engang,ikt sammen med Kr1k som fisr bodde pl Rud eg Qu.lllk GlatebJ'. Da gikk Irlk tor dem der den gamle hestehavnglrd stod og sa dessliten at det ikke stod BOe gjerde ved velen. Chrt. f_rud 1. Skedsmo mlanes 60 Ar, da sl hab aldri Boe gjerde v e4 altane1en, men pl det sted hvor retten stod, tra Rud-jordet og havaea. Erik bd, al i huse på FOssum 1. Skedsmo, torklarte at han flyttet gjerdet fra det sted det f6r stod og tll alfarveien og sa at hans laadherre Klehel Hiade (aeal?) befalte ham det. Vidnene avla e4. Jeas Rud mijtte tor l svare tll s alten og fremla et pmmelt pergamentdrev ndet spes l yære en betenkelig sakn, derfor utsatt. 4/ tlng - tiendeangivelse -, 1 Nannestad. I leasm. sted Haril Eset. Lagrett: Har11 Homl., Bron1l Kringler, Kut Grant, Jaaob Blertaes, Thore Guttu., Oluf Aarstad, Halvor Aas, Thron Holkeo" Erlk Rud, Askll Jahr, 'forkil Nordby, Amund Harstad (?). Gudmund Walle er fattig og har lkke rld til l betale skatt. Iver Øreen og Halvor Dijlen avla ed pa at det var sl. Erik Rud og Jon vest.,. Delereftet at Gudbjijr Kogsr\ld

20 ikke har noe A betale skatt med. Oluf Gresaker er stevnet av fogden for en t7veak som han er tillagt aven t7v, Gulbrud '!'horeson, som na gar i jern pl Akershua. Ped.er og Nils Foas pl lellsmauens vegae har vert hos Oluf (Jresaker og stevnet ham. Da sa Oluf: BX Jeg har intet med deane foged å bestille, men med Claus lasti...e.. Og sa b. 28. Etdsvol1 videre at det.ar ikke lenge siden han talte med stattholderen (og) at ha _okstaver tor seg at han skal være tri tor de. ille, "og l de mater gir han fogden (lom hadde stevaet ham) dtsden og djeve1e.". Meoene avla 8in ed pl at han hadde akjeldt og bauet slik. Foged Anders Stmonsen tremla Rasmus Michelsens dom pl t7ve., GalDr. Thoresea, dat. ~8.n pl N. Romerikt 3. sept. 1658, og et vldnebrev, dat. Holter tidgstue 23/ , og foged Claus Bastiansens tortegaelse over saker ved fogderlet da han forlot fogedstl111ngen, dat. Ryen 24/ Saken utaatt. Imidlertid skal Oluf skaffe 3 manns borgen for a eg tl1 sakeas utgang. Oluf Gresaker sa at Peder Foss lkke kaa vldae mot ham, da han har betalt 4 mk. i 80t for sla munn. Jaoob Brustad var stevnet og mtstte ikke. Boter l mark. Jon Homle er stevnet fordi han sammen med en rytter er dratt tl1 sor Berke (Bjerke) og tatt 'or. og.el og en 'barket hlid. Han sa at han ble truet tll det av17tt eren, m.a tok intet. Gulbr. aor Bjerke sa at Jon ikke tok nee, men derimot X7tteren. Jon Bomle trikje.t. Halvor Hanse. Eg er stevnettor lelermal med Kari Bjornsdatter. Haa heaviste tl1 sl. oberst Hans Jacobsen Schiort. Saken utsatt. Iver Breen stevnetfor slqssterdtorsommelse. Bot l rd. 7/ tlng med tiendeangivelse pl!leer i E&dsY2.~. Lagrett: Klehel Donnum, Jon Langveg, Oluf Julsrud, Oluf

21 Brodsoeg, Joan Bj~rnstad og Laurlts BJserud. 1ag8borg Armel! (Alme11?) stevaet av fogden tor l ha bortbrgslet kongeas e1endom tll tehava, til DI bijader av <ien pl Hedmlu'k. Hua svarer a.t Oas bondeae ha.r hatt seter der 1 skocen lenge tijr hua køm til Arme11 og al14en tld hu bodde der, har det vært mot hepes v,113 e. Ellers har de gltt heane litt av h~steske, jaer og annet for 4et. Ons bondeae, nemlig Iven Rømlerud, Peder Vlen og Arve Moerud svarte at Ingeborg Armell har tått for den hava de har ~t av 11 buskaper ettersom de var.tore tl1. Badel 1 mark, endel 20 skilling, andre 12 skllling, og der de lkke hadde penger, ga de heane hestesko og ljaer som de kuaae. Dersom aoen stod tl1 rest med havnepeagen., kom hua opp tl1 Oen og krevet dem. Dessuten ga de henne hampe eg ll.tro og l1a. Dette kunne lageborg lkke aekte, mea 111' ha." har latet fått og latet terlangt. 'ogden plstar hua bor ha tør_rudt sl. plass og forste teste tor &ha -.r'.7is1et kongeas eleadom.tea ombudsmaanea. tillatelse, og at de som har brukt seterea, bor stå tll rette tor det hvls de ikke kaa bygsle det med fogdeas tillatelse. Saken utsatt, 29. Irtk ~~aven e~ stevaet fordi haa kom tull til tiaget og gjorde.lyd. i6ter l 51"8 s61v etter lovea. Laurlts Tonsaker er stevnet for 1 ha slått Laurlts suadmaans dreng pa sitt jorde og tor l ville ta hesten fra dreagea da han pla7de. Saken utsatt. Laurlts Tijasaker er ogaå ste"et tor å ha skamfert en hes.,.r Mads Sa.db.lt. Haa vedgikk dette. Saken ble utsatt. 'osd.. spurte om noen var av JaCob Stubs arvinger og vllle ta slrdea 130shaul l teste etter ham, hvis Ånne Boshaug

22 (.Dken) ikke vtl ha den. Johan Hansen som er gift med Jacob Stubs d4tter, sa han gjerne ville bygsle garden. les lo/li 1659 tlag pli Yolstad i l!!!!. Lensm. Christen fenstad. Lagrett: Kl1s Årstad, steen lmtdt, Chrl. Finstad, Pouel Berg, Abraham Teist og Qulbr. Mtirdre. D Il/Il var Tor Uaes (Vd s?) tllstede tstedentor Nils Årstad. 30. Erik Henaug (her skre Hendee) atter stevnet for soldaten SOm skal vare rtimt fra sitt kompaal. Han forklarer at forleden sommer kom en gutt, Oluf Andersen, til ham. Haa skal veere fodt 1 suadhu t ved. Vormsuad, men Erlk vlsste lkke at han var utskreven til soldat. Han var hos ham 1 3 eller 4 uker og hadde intet pass, men sa han var ttsrt syk fra kompaniet. Erik Henaug lja om utsettelse tor A stike bevist hvorfra gutten kom. utsatt tl1 neste tina Oluf 'olmo, Tor og Ha Hasmo var stevaet for skyssferdsforsommeise da generalmajoren avreiste. Skysskaftel'ell ster de var tilsagt tl1 l ttire tlmonlstonu (ammualsjon?). DtSmt tl1 l betale l rd. i,.t og kost og tæring. aelge Udneses dreng. Gulbr. Amundsen er 1 Ullensaker. Sogaeprest Samuel Trane badde stevnet Ranil (Ragail) Ltiken, ~isl. Bedding og Oluf OstegArd for gje14. De skal betale ianen 14 dager eller tåle vurdering av sitt bo. 31. Chrt. stahcag, Bjtirn Fenstad, Marl Loeueg (Låves), Erik Hovin, som bruker 1/3 del av Hovin, Ingeborg Rad.!hj~stel llagstad, som bruker 15 lpd Oluf Fund1 og Guri Holter beklaget at de/ for sln store armod Ikke la1.ja11e betale de påbudile skatter. Almuen sa dette var sant og Gulbr. Brauter og Oluf Ostegård avla ed på det. HalvgArcl.,v!lodd1ng 11gger dessuten ode. Ullensaker 14/ ting på Hauler 1 Ullensakel. Tienden ble angitt.

23 lt. Lagrett: Jens Borgen, ~horgeir Luad, Qullik Fladby, Halvør Langelaac.t, Ohristen stanger, Engelbret Natsta.d. Den 15/11 var Halvor Wetal, Torgeir Luad, Henrik Willersrud, Jens 501'_, Gullik 'lad.by og Halls Lo)"t! (LauteB) lagrett. Overtormyader i Chra.f Peder Svendsen, stevaet Laurits Taugland for rest pa rettighet av ha.ns gard. Laurits Tausland sa han hadde bevls for at det som kreves er betalt. Saken utsatt. Chrf. Enereen ved sla fullmektig Nils Andersen i Kloften stevnet Paul Melby og Anders Helgebostad for gjelc.t. Karen Helgebøstad sa hua hadde tllgodehavaepeager hos Chrt. Enersen, havnepe.ger tor 4 Ar. Hua tår utsettelse tll neste tlaar mea Paul M.lby skal betale l tn. havre og 1/2 ard. t omkostninger eller tale vu.rderillg 1 sitt bo. Amund Ltik i Holter sogn hadde ved lensmannen stevnet Iven Grondal for gje14. Motte ikke. Boter stevnemark etter loy... fogden stevaet Laurits Olstad ferdl haa den 26. øept. har baanet fogden og gitt ham djevelen i Jon Hekselerg og N1IB Elton 1 Holter BOgnS..rvær. 'ogden hevder at han dej'tor 'bor ha forbrudt sln glrd/ og forste feste og dessuten sta åpenbar skritte. Laurits Olstad motte og hevdet at det aldri skulle ltudne bevises. Saken utsatt. 10gden stevaet Anders K~er foj'dl hans sonn Jorgen akal ha lopt trasitt kompani l Anders akal ha huset ham en tid og siden sendt ham til hr. Bastian pl Skedsmo. legdea hevder at Anc.ters Kværner derved har forørudt sin _oealodd. Dennes sonn Ohrf. Andersen motte og sier at Jorgea Andersen ikke har verrt i deres arbeid siden siste krig, men han har aoen ganger vært hjemme etter kl.r. Men 1 den forste krig han var øoldat, ble han ærlig demlttert og

24 - ~.q Odal 33 b:. Gjerdrum 34. hans gevær (våpen?) lenet på Akershus" og han tjener enaå hos hr.. Bastian 1 Skedsmo. SakeD. utsatt tll neste ting. Sottel Nestens stesoan, Bottel Knutsen Nest, tor ikke å ha mott tl1 utskrivningen på Frof;aer 1 Nes 9. ''' Haas stetar.sa at ptten var i skyssterd. D<:smt tll l bote 4 mrk. s<:slv. 21/ tlng pa Melstrom 1 9dal. 'eged Jens Jacobsea Bang:, Lagrett: lensa. Håpe Ell1agsrud. Thesten Nyst., BrollllHammer., Kaut Kolsrud, Anders Berger, Paul Aas., Chrlsten Heer (?). Tore skomaker stevnet tor leierm&l med Kari sveaske. MiStte ikke. D<:Smt tl1! bote stev1lemark. Laurlts Liset stevaet tor i ha tatt en tn.tjære pa Korsmo, den t11horte Gulbrand Sandaes.. Motteikke og 06 'ter stevnemark,. otter Nor...t skal ha tatt tra ham. er stevnet av '1'01" Aas tor D.ee tijmmer han Otter sier han tok tommere" tord1 un meate det var baget i hans skog. Otter skal bijte 3 mark solveg t(jre tommeret tilbake hvor det er tatt. skal avcj<:sres hvem som eier det,. Seaere 13/ de. tra 2/11 oppsatte sak mellom Hans Bråte og Jens Rud l. g~ergrlm. Ilensmaanens sted Nils Gjerdrum. Lagrett.: ijorn Olstad, Jon Hijnsi, Jacob Mo, Soren A.amodt, Olut Westby, Hans Brødal, Gulbr. FOSSWll, Bijrge Wang, Poul fori, Oluf Kulsrud, Oluf Rud og Olemet H~asl. Jeas Bød hadde stevnet eadel vidner haa forlangte avhisrt. 'fbor Rolum 1 Ullensaker vldjlet at han horte ay' Aslak Bråte at Brit.ele ikke går lenge1enn iil veiø. Arne BOler 1 Skedsmo tjente på Brite 2S Ar forleden, da var han med og gjerdett3ården langs veien og det tjell

25 som gjerdet al glr 1, heter Gjetefjellet. 34 \I. 35. Nannestad 35 la. Iver Skarud tra SkedsMO er oppvokset 1 Gjerdrum. Fjellet ved veten som huset al står ved, kaltes Gjøtefjellet Gudmund Gresaker l Nannestad vidnet at da han tjente pl Gutterud (Gauterud) 1 Gjerdrum, horte han at de kalte det samme fjell Gjetetjellet. Gulbr. Hekseberg 1 Sorum vldnet at han og Jens Rud gikk 1f51ge pa Rudsjordet da han eøgaøg var på vel hjem. Da sa Gulbrand, som minnes 60 år, at her stod gjerdet som skilte hestehavnen og tehavnen. Han har hort omtale Gjetefjellet, men vet ikke hvor det er. Avsag1a Jens Rud skal rette seg etter sltt gamle tremlagte pergamentsbrev og de edtestede vldners uttalelse og sette gjerdet som tet stod av ~mmelt. Hans Brite har sl. part i Ise. etter brevets bestemmelse. Jens Rud betaler Hans BrAte 4 1'4. 1 omk. tninger. 9/ tlng 1 Baenestad. Lensmann Just Haga. Lagrett: Haril Homle, Knut Rouol, Chrf. Engelstad, Jon Homle, ~horsten La~ke, Erik Rud. logden spurte Gud~d Borgersen Hokringler (ski'. Houkringeller) hvorledeø det forholdt seg med hane klager over sersjanten og med de penger tll boter deane har forlangt å få av ham. Gudmu.ad svarte at fordi hans hest lop tra ham på Solorskogen og han sokte etter den, ble han tiltalt av bemelte Rasmus Hansen for at han ville rijmme, og derter forlangt. han 15 daler av ham, eller også vl11e han sette ham 1 jern og sende ham tl1 obersten. Men har enna ikke tått mer enn 1 tn. havre, 1/2 tn. rug og 2 slette mrk. tl1 sin hustru. GlldmlUlld tl1bod seg li. avlegge ed pa dette. Fegdea torlaagte dom på dem som stod til rest Bled :F;!O~R~:

26 skatter og andre rettigheter. Disse sa de gjerne vil betale, med nå hadde de ikke råd til det. lomt til å betale ianen 14 dager eller vurderlag. Peder Tonsaker 1 Eidsvoll m~tte og spurte tinga1muen om den noen gang hadde hart at bandene 1 Eldsvoll har skatfet langttlmmer tll 'lottet. Å.lmuen svarte at 1 Eidsvoll sogn hadde bandene allt1d vært tri tor lanstammerkj6rsel, uten i 2 år, som de nå 1 deane gode herres (stattholdera) tid har vært det pålagt. For med dette og annen smårettlghet har de ikke fulgt de andre sogn. Eidsvoll 10/ tlng på!irer i EldsTo.l. Lensm. Chrt. Mork. Lagrett: Qunder Lyaes, Borger Fossum, Even Finstad, Peder 36 b. ransaker, Chrt. Jrl1set, Madts Sandholt. Pogden tikk dom tor at restereade skatter skal betales ian 14 dager eller sk71daerne å tale vur4ering i sitt bø. De skyldige hadde faret forgjeves _edt om utsettelse. 11/ tiag på VOigtad l Nes. Lensm. Christen Feastad. Lagrett: Oluf Veaet,!blastel Roistad, Guader Tomter, Gulbr. Mordre, Bronl1d SuadDY og Hans Ronoul. Fogden tikk dom på resterende skatter her som 1 Eldsv. 37. Peder Tonsaker 1 Eidsvoll tikk.amme -'81daelse av almuen her som 1 N...estad ang. Ildsvoll sogns almues langtommerkjorsel til Akershus. Ullensaker. 13/ ting på Hapser 2. UA1ensakel. Bondelensmannens sorm Hans Halvorsen. Lagrett: Torgeir Lund, Nl1s Oppea, c;.ul'tn,. Haug, Gulor. Romsås, Oluf Kauserud og Anders Juleet. Iogden tikk dom tor resterende skatter som på de andre 'ing. 37 _. Laurlts stottrl (stovrl?) beklaget seg tor retten over at han forleden sommer måtte gi nasmas Hansen i

27 == Gjerdrum UIlestad Dalen 9 rd. tor A holde hans sonn Tro~ fri for milltær, tjeneste og straks etterpa 'le han utskrevet pa Frogner l Jfes, uten at han har titt igjen noe av slne penger. 14/ tlng 1 j1tejlll. lbotsak ellom togdene atter tore. Tilstede lensmannen 1 Ullensakers scsu Hans Halvorsen. Lagrett fra Ullensaker: Gulor. Lystad, Laurlts Olstad, Gulbr. Rud, Laurlts Bo,stad,!homas Holum og Andere Pløgstad. 'oged Anders Slmonsen pastår at tldllgere foged Olaus Ia.tlansen bor betale de 143 rd. til fogedglrden Gjerdrums lstandsette1se. Olaus Bastlansea. Avsagt: Illas Pedersen motte med fullmakt tra Olaus Bastiansen skal 'betale lboten etter "slk.. tlgelsen og om han vil, kan han soke sin formann TObiae Sorensen hertør. Opplest stattholderens betallng om å skatte hof tll elottet (Akershus), og brod, kjott og ~ tl1 Halden. Lagrett tra Gjerdrum Var: &Dat Smestad, Oluf Kulsrud, Asbj r Køgstad, Gul'br. A.ak, Ingelbret Fossum og Halvor Kulsru( Jogden stevnet Askl1 Krokvold tordi han Ikke reiste "'1 31dsvol1 etter betallng tor l tore 'brod tl1 slottet. Han svarer at han 1kke var lovlig ~11.aet ~11 det ay skyss. skafteren. Btiter l rd., da skysskafferen tor retten sler at han var 10.11S tilsagt. 27/ tlng i WalBesta4. Lensm. Just Haga Lagrett: 511s H~DS1, Jaer Eg. Chrt. Engelstad, Iver Breen~ Halvor Ous, Erik Rud~ Chrt. Flnstad, Chr!. Heg11. Thoaten Låke, Knut Granl, Halvor DCSll og 'fhorsten NordbJ'. Halvor Hansen Bg stevnet tor leterm!l med Karl Bjornsdtr. for 3 år siden. Han sier han er under slottsk panlet, men er aå pa sr. ay sykdom h3empermlttert en kort tld. Baa

28 akal 'btste 12 1' 'b. Hans Harelsijnn Ukestad stevnet av togden fordi han. ikke etter l:svrlgb.etens strenge påbud motte til laadvera mot rlkets tle8.der, da de var 'betalt A gil ned til Berge k1rke med all almuea. Fegden S8 han bor straffes etter lovens W. l. B. (Uttarebolken) 3. kap.. Hans Ukestad måtte og torklarte at da han kom tl1 B.r i Jet sogn, ble han syk, og siden marsjerte han derlfra hjem igj 811. Men torst leverte h'ln sltt gevær tl1 en odegårdsmann, Oluf Wigsten, som lntet gevær hadde, bare en oks og en karde (kore). Ellers farega han at han ingen tillatelse hadde tll å gå hjem. Almuen ble spurt om noen vlsste om at han ble syk, og de som var med, sa det var r1ktlg at han ble syk. Oluf Rotnes og Oluf Vlgsten avla ed pa at dette var &&at, og han ble frikjent. Ohr'.!modt er stenet av 8 amme grtuul. Hele almllen Davidaet at han er kr<:spllng. Mathls Bronlldsen avsonet med fogden for hans kvinnes barnefadsel for tlden. - 9 mark. Ohrt. Lanke 1 like mate. Betalte 9 mark. Saken mot Gulbrand GresakaI', besk1lt tor delaktlghet t tyveri atter fore. Han motte ikke. J~m' 'tl l betale stavnemark.!rik lnum som bruker 1/3 aven gard, beklaget seg over at han intet h9r å 'betale skatt mea, men gal' og tlgger Ss.tt br<:scl. GIrl Engelstad har heller ikke råd tll å betale skatt. Christense Eskerud (Odeg!rd), Knut Besler, Gulbr. Sandnes og stri Nordbyvik kan heller lkke betale skatt eller d.a påbudte proviant. Laurtts ostby, Chrt. nedre Nørdby og Tron Rud avla ed p.1. at det var sant. Fogden fordret betaling tor penger og proviant han

29 y01l 41. Bldsvoll har forstrakt almueu med og l mark han har lals ut til hver dragon da de var på marsj herfra og til leiren ved Borge kirke. Almuen svarte at den nå ikke hadde penger, mea enhver lovet 11 kjtlre tor ham tl1 kommende vinter tra Krtaglert.saen og til byen l 1/2 tvt. bord de som bor t hovedsognet, og fra Krokt.ss 2 tv1. ltord.. da som bor 1 Holter sogn, halve og 6degllrder forholjt.le. 29/ ting på Mlrer 1 Eide!.l!. Lenem. Chrt. Mork. Lagrett: Thortl Dokken, /,nders.1mådt (?), Jens Dorr, 'e4er Tonsaker, GuDder Lynes, Hans Styren, Jon Hemll (&kr. Rammel!), Laurtts Rots!, Laurits Rosserud, Laurtts Kje.., Jon La.gveg og Oluf Ostby. Fogden hadde stevnet Anne Laurltsdatter salig Jakob Stubs, da hun skal ha sagt Anders Simonsen skal ha tatt fra henne uten 10Y og dom. BUa mutte og sa hun hadde gltt en reisende Kasper Henriksen fullmakt tl1 å SVare for seg. Anders Simonsen sier at Kaspar Henrikeen ikke er noen prokurator der i o7gden, heller iklte er han \)øfast eller har ovrlghetens fullmakt, derfor er han ikke tilfrede med at han SVarer for henne. Forarmede her 1 sognet er: Borger Foss har det brent tor, Nils og Hans Knayen har det brent tor, Myrer halvgård, Anders Sander, Jacob ~onsaker, Hans lrl1set halv gård, Ragnl1 Brendmork, Oluf Bjornlngstad halv gård, Ertk Habberstad, Harel Thrandum, Bunes ode, Langset ode og Brustad, Svend Tansem og Oluf Komelsrud. a-ader Ly.es og Oluf Ostby ayla ed på at gårdene Ysr tide og forarmede. 3'/ tlag på Mork 1 Eidsvoll. Oluf Vilberc, Even linstad og Hans Haga laerett istedenfor Anders lmodt, Jens DOrr og Hans St7ren.

30 .. ~O - 41 b. Fegd.. stevnet Bjorn Rogn.lt fordi han ikke ville mote på Kjolstad etter.rdr., mot rikets fiender. Bjor. luskholt moter og sler han ikke kunne mot. da hans ben var f.rd... Bønet ble besiktiget, men man tant ingen synder11ge mangler. Avsagt: ljom Rogholt skal rette seg etter W. F. B. 3. kapitel. Fogden betalte almuen her 1 sognet for det de hadde bakt ut over sin egen lodd tor Ullensaker og Nannestads almue, og bad om tingvldne på det. Dessuten betalte han dem som har levert slakt til stattholderens fornodenhet. Nes 2/ ting 1 ~. Lagrett: Arne Eggum, QUdmud F1r1, Elluf Hvam (?), Erik 'enstad, Oluf Mordre, Oluf Folmo, Sebjorn Tvedthaug, Chrf. Herberg, Tron Finstad, Nils Stram, Tron Leer, Anders Aarnes. Ingen saker ble foretatt på ørunn av andre saker fog- 42. den hadde A ordne med almuen. Tinget fortsatte på Vogstad i Nes 3/ Samme lagrett som dagen for. Lest stattholderens skrivelse (Mesiue) til fogden em at B.lmuen vil gi til den fattige almue i SmS-lenene, nsom svensken haver ganske forrovet n og en hver hvacl han kan makte. Dat. Akershus 21/"? Likeså lest ordren om offiserers innkvartering. Dat. 247/ Hans Pettersen i Chra. stevnet Johanne Holter for gj eld - 2 tn. m.'ll t som hun ak11der ham P,~t hestebptte. BUA motta, men hadde Ikke fått kopi av stevningen. Saken derfor utsa.tt. 42 b. li"ogden stevnet Joha:ane Holter fordi hun ikke hadde skattet av sitt odelsgods, mener derfor 6et bor være forbrudt til kronen. Jens fhommesen, hennes ful1m. og prokurator her i.,... sa at det var hennes borns gods, og at deres tormrader skal.vare for det. Formyndere skal være

31 J mr. Nlls på Toten eller hr. Mats på Biri. De skal stevnes til åstedet eller på tinget. (Nlls Thommesen var ltlg. klokker Svendsen 4. del bd. l, s. 37. prest på ostre Toten ,2. han sier selv han var en kannlks sonn fra Oslo. Hans far var Thomas Lauges.a, sognenrest 1 Oslo fra hans mor var Marte 01sdtr. Nils var gift med Anne Andersdtr., en dtr. av borgerm. Anders Olufsen i li'redrikstad. Ingen 'arne Sopeprest 1 Biri , Mads Pedersen A~lborg g.l) m. Hillebors. dir. av prest Chrt. Jensen på Toten og 2) m. Anna Marie Handiag... l dtr. g.m. Hans ~ellbak, prest 1 Rotkea.) Saken mot Erik He.aug tor å ha hatt en soldat hos seg atter fore. Erik Henaug sa at soldaten kom syk til ham. og da han ble bedre igjen, kom det bud etter ham, o, han bega seg til sitt komp~nl. Det bevises med lensmann i Hijland, Svend Rakkestads håad. Pogden forlangte å tl 43. bevls fra soldatens kapteia. Avsagt: Irlk Henaug bor bote 8 ortuger og 13.erker solv til k.æ. Slver Halvor a Rud avsonet tor lelermal med e' 16st kflddtolk, Aaae Iag.'retsdt~. Han vl1 ikke gltte seg med he~8. Gav 12 rd. Mogens Olufsen Folberi har besovet Kirsti Eriksdtr. Gav 12 rd. Hans Roaås og Laurits Flagstad avla ed på at Anne Ingebretsdtr. gal' og tigger og intet har å betale mulkt med. Kirsten Er1ksdtr. er reist fra b,ygden og tll Eldskogex Laurlts Erlksen qvseaet tor lelerm111 med Bergtt Slmenedtr. Vll gltte seg med heane og betalte 9 mark. Fegden nlader idag gjore arrestu på det tommer Peder Sandaker har tatt 1 Seterskauen 1 Odal - inntil lov og dom.

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) Nr. 1 B Tid: Tingsted:: Sak: Fet 15.1.1663 Berger Uriktig inl.calipsgods i Berger

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

25 FEB. 1987/1% _--_._._._..-------_..,...--. OTre Romerike tla8~ok 2. s. 1. Lest st~ttholdfl'lre'nb. l b. ROMERIKE HISTORIELAG

25 FEB. 1987/1% _--_._._._..-------_..,...--. OTre Romerike tla8~ok 2. s. 1. Lest st~ttholdfl'lre'nb. l b. ROMERIKE HISTORIELAG ROMERIKE HISTORIELAG... OTre Romerike tla8~ok 2 _--_._._._..-------_..,...--. 25 FEB. 1987/1% s. 1. Ullensaker 13. og 14. okt. 1656 ting på Hauger i y'1.1 )n&~1f.!l. Foged Cl"",us &stj,'lnt;en, lena:man.n

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss THE FAMILY FROM SKJENNUM by Robert A. Bjerke 17 January 01 Ingel Skjennum fl 1600 160 1 i Gulbrand c160 1698 ii Lars c16 1707 iii Ole Hallingstad in Ullensaker ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

En 168 lapp 1 boken I En pantobligasjon av 1652 på den glrd a6g1e 1 Ullenøak utstedt av Thore Markusøen og Anna Marmadatter.

En 168 lapp 1 boken I En pantobligasjon av 1652 på den glrd a6g1e 1 Ullenøak utstedt av Thore Markusøen og Anna Marmadatter. Sakens aut.risa.jo ROMERIKE HISTORIELAG 25 FEB. 198r1Jh Anno 1'" dø. 29. oktober er denne t)vrercnnerlke. tlnl_le R\lBlJIIereret. hvorl t1nn Ø7 'blad., som alle skal "'14e skrives og ikke rua lates nos.tateds,

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE 1978 Saksinndeling BOSETTING OG BEFOLKNING - side 14 Folketallet omkring Folketellingen av 1801-20 ff reformasjonen 14 Kurver over fødsler og dødsfall

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. R 1. May-Helene Bengtson Nittedal 6/5 6/1 6/2 6/3 6/2 30/13 2. Hanna Synnøve Huser Raumnes 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 29/15 3. Martin Enger Setskog 6/0 6/3 6/4 5/1 6/3 29/11 Amadeus Gaardsø Nittedal

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer