DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN GERIATRISKE PASIENTEN."

Transkript

1 DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin.

2 KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag. Jogget 3-4 km 2-3 ggr per uke. Tidl frisk, ingen medikamenter. Økende anstrengelsesrel tungpust og svimmelhet fra sommeren. Sluttet å jogge. Utredning: systolisk bilyd over hjertet, ellers normale funn. God AT. Blodpr OK inkludert nyrefunksjon og hematologi. Ekko cor: aortastenose. Op på Haukeland i nov med biologisk aortaklaff. Forbig postop AF, ellers ukomplisert. Mobilisert, begynt å løpe igjen 3-4 mnd postoperativt. 65 år gml enke. Lite ute blant folk etter radiusfraktur sept i fjor. Husker dårligere, trenger mer hjelp av barna. Spiser dårlig. Sykdommer: Osteoporose m/ kyfose KOLS mod grad, røyker fortsatt Dia type II >20 år, beh insulin og metformin Polynevropati med dårlig balanse, hyperkolesterolemi, hypertensjon og nyresvikt. 10 ulike medikamenter Blir funnet på badegolvet av sønnen en formiddag: tungpusten, fortumlet. Innlagt Sus, påvist akutt hjerteinfarkt. 2

3 EUROPEISK DEFINISJON AV GERIATRIFAGET: Geriatri omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandling av eldre pasienter. Behandling av akutte og kroniske sykdommer, forebyggende behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt. Pasientgruppen er preget av skrøpelighet og multimorbiditet. Atypisk sykdomspresentasjon. Geriatrisk behandling kjennetegnes av tverrfaglig helhetlig tilnærming. Behandlingens hovedmål er å optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. De fleste geriatriske pas er > 65 år. Pas over 80 år har best utbytte av geriatrisk behandlingsmetode. 3

4 GERIATRI Den internasjonale definisjonen av geriatri vektlegger pasientens: SKRØPELIGHET MULTISYKELIGHET ATYPISKE SYMPTOMER BEHOV FOR HELHETLIG TILNÆRMING I praksis håndtering av interaksjoner: MEDIKAMENT - MEDIKAMENT SYKDOM SYKDOM SYKDOM MEDIKAMENT ALDER SYKDOM ALDER - MEDIKAMENT 4

5 GERIATRI Få oversikt over alle relevante elementer i pasientens helseproblem og hvordan de påvirker hverandre. - for å kunne gjøre endringer, slik at pasienten skal få en best mulig funksjon. 5

6 ALDRING Aldring gir celletap. De fleste av kroppens organer minker i størrelse. Organfunksjonen reduseres sakte med alderen. Kroppen har stor reservekapasitet. Akutt sykdom setter større krav til organfunksjon, og kan medføre at reservekapasiteten overskrides. = organsvikt. Kroppens relative innhold av vann reduseres, mens andelen fett går opp. Aldringsprosessen forløper svært ulikt. Biologisk alder. 6

7 ALDRING Hud: redusert elastisitet. Stående hudfolder uten å være dehydrert Lunger: redusert elastisitet. Dårligere oksygenering Knatrelyder på lungene hos gamle kan være helt normalt. Arterier: stivere. Høyere pulstrykk/syst blodtrykk Økt pumpearbeid for hjertet. Tarm: Økt kollagenavleiring i tykktarm Dårligere tarmbevegelse. Økt tendens til forstoppelse 7

8 ALDRING Hjertet: Redusert elastisitet gir stivere vegger i hjertekamrene. Langsommere fylning av hjertet før utpumping Diastolisk hjertesvikt Pumpesvikt/ nedsatt pumpefunksjon ved pulsøkning. Immunsystemet Svakere feberrespons Mindre CRP-stigning Svekket motstand mot infeksjoner 8

9 ALDRING - HJERNEN Nevrontap. Hjernen har stor reservekapasitet Plastisitet med nydannelse av nettverksforbindelser i hjernen. Normale aldersforandringer: Redusert evne til gjenkalling/ huske spontant 9

10 ALDRING - SARKOPENI Sarkopeni = aldersrelatert tap av muskelmasse og styrke. Alle eldre taper muskelmasse. Regelmessig fysisk aktivitet kan bremse prosessen. Sengeleie øker tap av muskelmasse dramatisk! Ca 1,5% tap i muskelmasse per døgn med absolutt sengeleie Trenger nesten 2 uker rehabilitering per dags absolutt sengeleie for å komme tilbake til opprinnelig funksjonsnivå 10

11 NB!!! Tidlig mobilisering ved akutt sykdom for ikke å miste for mye funksjon. 11

12 SÅRBARHET Fysiologiske reserver minker. Kroppen får redusert evne til å opprettholde indre likevekt (homeostase) når en utsettes for ytre påvirkning. Økt tilbøyelighet til å utvikle sykdom og organsvikt når noe ekstra inntrer = ØKT SÅRBARHET. 12

13 SÅRBARHET BASERT PÅ BREI GERIATRISK VURDERING FUNKSJONSNIVÅ (padl, iadl) KOMORBIDITET POLYFARMASI/ LEGEMIDDELBRUK KOGNITIV FUNKSJON ERNÆRINGSSTATUS EMOSJONELL STATUS/ DEPRESJON SOSIALT NETTVERK 13

14 14 GERIATRISK UTREDNING

15 GERIATRISK UTREDNING Formålet med diagnostikk hos den geriatriske pasienten er å få best mulig oversikt over pasientens Sykdommer Aldersforandringer Legemidler/ bivirkninger Funksjonsnivå Ernæringstilstand Hensikten er å identifisere problemer som det kan gjøres noe med og optimalisere tilstanden best mulig. 15

16 FUNKSJONSNIVÅ Hvordan har pasientens funksjonsnivå vært? Tilkommet endringer? Raskt eller gradvis? Kognisjon ADL Motorikk/ fysisk funksjon Sosialt liv, interesser Emosjonelt Hjelpebehov, boforhold, familie NB! Komparentopplysninger. Pasienter med kognitiv svikt underrapporterer sine problemer. 16

17 GERIATRISK UTREDNING FORTS Klinisk undersøkelse: Gangmønster, av/påkledning, mimikk, ikke-verbal kommunikasjon. Utseende svarende til alder? Ernæringsstatus. Høyde og vekt. Vitale parametra (BT, puls, hud etc) Klinisk organundersøkelse, evt nevrologisk status Hørsel og syn! Testing Mange muligheter avhengig av problemstilling og funksjonsnivå. (NB hensyn til språk og utdanningsnivå ved tolking av tester). F eks Klokketest, MMSE, GDS, Barthel, 3-ordstest, andre huk. tester, trailmaking A/B, komparentskjemaer. Supplerende undersøkelser Blodprøver, EKG, spiro, rtg, spesialistvurderinger 17

18 GERIATRISK UTREDING FORTSETTER Tverrfaglig kartlegging fra flere yrkesgrupper. Observasjon over tid. Viktig å dele informasjonen for å kunne optimalisere pasienten! Tidlig rehabilitering parallelt med videre utredning og kartlegging. Tenke rehabilitering i alt en gjør, hendene på ryggen -tenkning. Gjentakende enkel informasjon. Reorientering. Bruke aktivt syns- og hørselshjelpemidler i kommunikasjon, lysforhold, søvn-våkenhetsrytme. 18

19 FUNKSJONSSVIKT Jo raskere funksjonssvikten har utviklet seg og jo mer allmennpåvirket pasienten er, jo mer haster det med utredning og behandling! Bedre overlevelse Bedre funksjonsnivå Dersom svikten har utviklet seg over lengre tid og pasientens allmenntilstand er ganske god, har man mindre hastverk. 19

20 KASUISTIKK 3 Fru Larsen er 85 år, enke. Hjemme spl x1 per uke. Tidligere sykdommer: Dia II KOLS Mulig lett demens 3 innleggelser på sykehus siste 2 år: 1 innl hjerteinfarkt 1 innl hjertesvikt og pneumoni 1 innl TIA 20

21 KASUISTIKK 3 FORTSETTER Aktuelt: Funnet av hjemmesykepleier på kjøkkengolvet: Forvirret, klarer ikke gjøre rede for seg Urin i buksene Sendes til akuttmottak med spørsmål om hjerneslag eller TIA. Det blir raskt tatt blodsukker ( gluk 7,3), CT hode (kr ischemiske forandringer, ellers ok) og EKG (ingen ferske forandringer). 21

22 KASUISTIKK 3 FORTSETTER 5 timer etter innkomst blir pasienten vurdert av turnuslegen. Status er da: Tp 36,7 gr C. BT 128/73, puls 96 rgm, pustefrekvens 24 og O2-metn 96% Forvirret, urolig, medtatt. Systolisk bilyd over hjertet Knatrelyder basalt over begge lunger Ynker seg ved undersøkelse av nedre mage. Kjølige hender og føtter. Blek. Diagnose: Funksjonssvikt. Pasienten sendes på medisinsk sengepost. 22

23 SPØRSMÅL 1. Er fru Larsen alvorlig syk? 2. Er det greit at fru Larsen venter i akuttmottak i 5 timer før hun blir sett på av lege? 3. Er det forsvarlig å sende henne på post uten mer avklaring? 4. Du arbeider på sengeposten pasienten kommer til hva vil du være obs på? 23

24 24 AKUTT SYKDOM HOS ELDRE

25 AKUTT SYKDOM HOS GAMLE Mangler ofte de typiske symptomene Positive funn uten betydning Symptomer fra andre deler av kroppen enn der den akutte sykdommen er. Symptomer fra organsystemer med svekket reservekapasitet. Viser seg ofte som tap av ferdigheter/ akutt funksjonssvikt. 25

26 MANGLER TYPISKE SYMPTOMER Infeksjoner uten feber Hjerteinfarkt uten brystsmerter Blindtarmsbetennelse uten smerter i høyre nedre mage Urinveisinfeksjon uten svie ved vannlating 26

27 FUNN I ORGANSTATUS Uttrykk for akutt sykdom? Uttrykk for kronisk sykdom? Uttrykk for aldersforandringer? Bilyd over hjertet Tegn på klaffesykdom? Forkalkning i klaffen som ikke har noen betydning? Knatrelyder på lungene Lungebetennelse? Stuvning/ hjertesvikt? Normale aldersforandringer? 27

28 SYMPTOMER FRA ANDRE ORGANER Akutt syke gamle får ofte symptomer fra organer med redusert reservekapasitet. Akutt sykdom: økt belastning på alle organsystemer. Reservekapasiteten overskrides lettest der det er lite å gå på. Pasient med demens som får et akutt hjerteinfarkt: Hjernekapasiteten overskrides, og akutt forvirring kan være eneste symptom på hjerteinfarktet. Pasient med nedsatt muskelkraft og polynevropati som til vanlig går rimelig greit: Falltendens kan være symptom på UVI. KOLS-pasienten med akutt tarmslyng: Økt tungpust og rask pustefrekvens kan være hovedsymptom på hans tarmslyng. 28

29 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Akutt funksjonssvikt er et alvorlig symptom som krever rask diagnostisk utredning. Ved akutt funksjonssvikt finner vi ofte følgende elementer: Akutt kognitiv svikt = akutt forvirring/delir Nyoppstått falltendens Akutt urininkontinens Dehydrering 29

30 FRU LARSEN CRP 184, leuk 19,5 Kreat 378 (Ved sist innl 118) TnT 870 (Ref omr < 30) U-stix: Leuk 4+, nitritt pos, + prot. Diagnoser? 30

31 GERIATRISK TVERRFAGLIG BEHANDLING VED AKUTT FUNKSJONSSVIKT Behandle akutte sykdommer og andre årsaker til funksjonssvikten Optimalisere behandling av kroniske sykdommer Kritisk legemiddelgjennomgang, med hyppige revurderinger Korrigere dehydrering, el.lytt forstyrr, anemi og hypoksemi. Aktiv rehabilitering fra dag 1 Optimal ernæring Tarm og blærefunksjon Enkel, gjentatt informasjon, samarbeid med pårørende 31

32 AKUTT FUNKSJONSSVIKT Akutt funksjonssvikt er svært ofte forårsaket av akutt alvorlig sykdom. Det er lett å bli lurt når de klassiske sykdomstegnene mangler. Let etter ÅRSAKENE bak funksjonssvikten! Mobilisering og legemiddelgjennomgang parallelt med utredning og behandling. 32

33 KASUISTIKK 4 - BAKGRUNN 83 år gammel mann. Kone dement. Bor 2. etg med vaskemaskin i kjeller, Hjelp av sønn for å handle. Privat hjemmehjelp. Konen nekter hjelp fra kommunen. Kognitivt OK, men hatt forvirringsepisode relatert til sykehusinnleggelser. Tidl sykdommer: Mangeårig KOLS. Sluttet å røyke for 30 år siden. Hjerteinfarkt med akutt PCI i Lett postinfarktsvikt. Mb Meniere fra Prostatisme. Nokturi x3. Artrose venstre kne. Hypertensjon Innlagt med pneumoni i Da falltendens og forvirring i forbindelse med akutt sykdom innlagt med urosepsis Forstoppelse i perioder. Colonoskopi mars 2014: Fant 2 polypper i tykktarm. 33

34 MEDIKAMENTER Lipitor tbl 80 mg x1 Albyl- e tbl 75 mg x1 Renitec tbl 20 mg x1 Norvasc tbl10 mg x1 Selo- Zok tbl 50 mg x1 Stemetil tbl 5 mg x3 Paracet tbl 500 mg x3 Paralgin forte 1 tabl x3 Avodart tbl 0,5 mg x1 Novaluzid tyggetabl 1- stk ved behov Spiriva 1 inhal dgl Theo-Dur depottbl 200 mg x2 34

35 KASUISTIKK 4 - AKTUELT Legekonsultasjon sammen med sønnen okt 2014: Følt seg biringe siste par måneder, allmenntilstanden har blitt gradvis dårligere. Startet med kvalme og oppkast etter han begynte med Theo-Dur. Økende svimmelhet og redusert appetitt. Ligger mye på sofaen, orker ikke lenger å lage middag Klarer ikke gå opp trappen lenger uten å stoppe flere ganger. Føler seg ustø, mer tungpusten enn før og er redd for å falle. Vekttap ca 6-7 kg siste 2 måneder Treg avføring siste tiden Siste 2 uker: Når ikke fram til toalettet i tide urininkontinens. 35

36 KASUISTIKK 4 - KLINISK UNDERSØKELSE: Bleik og ustø til beins. Vanskelig å reise seg fra stolen. Noe tørre slimhinner og stående hudfolder. Orientert for tid, sted og situasjon. BT 115/65, puls 55 rgm. BT falt til 90/ 55 i stående stilling, pas følte det svartnet, og må sette seg ned. Vekt 72 kg. Høyde BMI 21. (Vekt for 4-5 år siden: 83 kg) Svake hjertetoner. Ingen sikre krepitasjoner over lungene. Abdomen: Øm i epigastriet, ellers ua. Ingen ankelødemer 36

37 KASUISTIKK 4 Bør han innlegges? Hvilke differensialdiagnoser tenker dere på? Forslag til videre utredning? Hvis han ikke innlegges : Forslag til tiltak? 37

38 KASUISTIKK 4 MULIGE ÅRSAKER TIL FUNKSJONSSVIKTEN? Fastlegen mistenker at flere faktorer bidrar til symptomene. Arbeidsdiagnoser: Malign sykdom? Mb Meniere? Legemiddelbivirkninger? Magesår? Forverring i KOLS? Underernæring. Mangeltilstander? Ortostatisk hypotensjon. Dehydrering? Elektrolyttforstyrrelser? Hjertesvikt? Gjennomgått nytt hjerteinfarkt? Angina? Tap av muskelstyrke og funksjon relatert til immobilitet. 38

39 TILTAK Ny time om 3 dager Pårørende involvert tett oppfølgning Legen kontakter bestillerkontor mtp hj besøk og fysioterapi Næringsdrikker, kartlegge drikke og matinntak. Legemiddelgjennomgang hos fastlege: Sep Theo Dur kvalme og oppkast etter oppstart med denne. Ikke effekt Sep Novaluzid ikke effekt. Biv: Kvalme, diare og forstoppelse Nuller annen medisin som kan gi kvalme/ GI biv: Albyl e, Lipitor, Paralgin forte BT lavt, pas svimmel og ustø: Nuller Renitec, seponerer Norvasc og Stemetil (ikke effekt, hypotensjon, sedasjon/ falltendens og forstoppelse som bivirkning) 39

40 KTR ETTER 3 DAGER: Mindre svimmel ved oppreising. Fortsatt kvalme, oppkast og rotatorisk svimmelhet. Får i seg en god del næringsdrikker. Mer smerter i kneet. Plages av tungpust. BT 125/65 Hb 12.5, ferritin10. Kreat 120. SR 29, normale leuk, trc. Noe forhøyede leverprøver. S-Kalium 5,3, ellers OK elektrolytter. Albumin 30. Kobalaminer 230. folat 7.TnI negativ. Hemofec neg. U-stix + protein + leuk. EKG uendret. Rtg thorax: emfysemforandringer, ellers ua. 40

41 TILTAK: Gastroskopi. UL lever galle pancreas Smertebehandling øker Paracet 1 gram x4. Multivitamin tabl, B-vitaminer Konferer ØNH lege Starter Esidrex Saltreduksjon Søker næringsdrikker på blå rp. Kvalmestillende? 41

42 KONTROLL 1 UKE SEINERE Påvist refluxesofagitt av lett til moderat grad. Starter Somac tbl 40 mg x1 Lite plaget med ortostatisme. BT 130/70. Økning i Paracet gav tilfredsstillende smertelindring. Hatt hj besøk fra best ktr. Hjelp til dusjing. Starter lungefysio - opptrening, hoste og støte teknikker, slimmobilisering, minipep og styrke + utholdenhetstrening. Mindre rotatorisk vertigo siste 2 døgn. Følges opp pol av ØNH lege 42

43 SUBAKUTT FUNKSJONSSVIKT Innlegges sykehus? Godt samarbeid mellom pårørende, hjemmetjenesten og fastlegen Hvis man skal unngå innleggelse på sykehus kreves raskt time (innen et par dager) eller sykebesøk av fastlege og tett oppfølgning! Diagnostisk avklaring og tiltak. Husk ernæringsstatus og mobilisering! 43

44 KASUISTIKK 5 FRU ANDERSEN 81 år gammel enke, ingen barn. Bor alene, hj spl x5 daglig. Alzheimers demens diagnostisert for 5 år siden. Andre sykd: diabetes, hypertensjon, angina pectoris. Aktuelt: siste halvår gradvis dårligere: Uro, vandrer Snur døgnet Aggressiv og mistenksom mot naboene Flere fall Etter et fall blir hun innlagt Sus: utredn viser lettgradig anemi og nyresvikt. Konklusjon: Demens hovedårsak til hennes kroniske funksjonssvikt. 44

45 KRONISK FUNKSJONSSVIKT Ofte fordel å unngå sykehusinnleggelse. Diagnostikk for å finne sannsynlige årsaker som ligger bak. Optimalisere behandlingen av kr sykdommer. Medikamentgjennomgang: Redusere behandlingsintensitet/ seponere medikasjon som ikke lenger trengs eller gir bivirkninger. Adferdsproblemer- tenke smerter som ikke er tilstrekkelig behandlet. Riktig omsorgsnivå? Behov for sykehjemsplass? Pårørendebelastning? 45

46 46 FALLTENDENS

47 KASUISTIKK 6 80 ÅR GAMMEL KVINNE MED GJENTATTE FALL Fam: Bor med mann i leilighet med alt på ett plan. Hj hjelp x1 per 14 dag. Tidl sykdommer: Bilaterale hofteproteser etter tidl brudd. Osteoporose Hjerneslag med lette høyresidige utfall Nedsatt funksjon ve fot etter seneruptur etter kortison inj. Aktuelt: Gjentatte fall med og uten skader. Uten forvarsel falt i gulvet. Mente selv hun ikke hadde vært bevisstløs. I tillegg hyppige korte anfall med intens svimmelhet eller ilinger i hodet med nesten besvimelse. 47

48 KASUISTIKK FORTSETTER Funn: Nedsatt balanse ved gange Redusert muskelstyrke i beina Redusert bevegelighet i hofteledd Nedsatt styrke og førlighet ve fot BT fall ved ortostatisk BT-måling, men fikk da ikke symptomer. Carotismassasje: hø side ga bradykardi på 30. Ny carotismassasje ved vippetest på 70gr ga 6 sek pause i hjerterytmen, BT-fall og synkope. Da hun våknet til anga hun at hun hadde hatt iling i hodet, men oppfattet ikke selv at hun hadde vært bevisstløs. Tiltak: Ganghjelpemiddel Trening (styrke + balanse) Implantasjon av pacemaker. 48

49 FALLTENDENS UTREDNING - BRITISKE OG AMERIKANSKE RETN LINJER: Hvem bør utredes? Hjemmeboende eldre med 2 eller flere fall med behov for legekontakt ved fall eller problemer med gange eller balanse 49

50 UTREDNING AV FALLTENDENS I PRIMÆRHELSETJENESTEN: Grundig sykehistorie og generell klinisk undersøkelse. Spesielt nøye gjennomgang av fallene: Svimmelhet? Synkope? Ved oppreising? Alkoholforbruk? Nevrologisk us, liggende/stående BT, TUG, kognitiv vurdering. Vurdere carotismassasje under pågående EKG. Legemiddelgjennomgang. Behov for henv til spes helsetj/ nevrolog eller kardiolog? Suppl us inkl blodprøver, CT caput, m fl. Fysioterapeutvurdering av gangfunksjon, styrke og balanse. Vurdering av føtter og skotøy. 50

51 TUG TIMED UP-AND-GO Test på generell bevegelsesevne Sier noe om risiko for fall Utførelse: Pas sitter i stol med armlener og vanlig spisestolhøyde. 3 meter framfor fremre stolbein merkes med fargeteip. Pas får beskjed om å reise seg fra stolen så raskt som mulig, gå fram til merket, snu seg, gå tilbake til stolen og sette seg igjen. Evt en prøveomgang først. TUG > 14 sekunder er forbundet med forhøyet fallrisiko. 51

52 KJENTE RISIKOFAKTORER FOR FALL HOS GAMLE: Ortostatisme Hjertesykdom Sinus caroticus syndrom/ synkope Nedsatt styrke og balanse Polyfarmasi Kognitiv svikt D-vitaminmangel Lav kroppsmasseindeks (BMI) < 22 52

53 UNDERSØKELSE I FALLPOLIKLINIKKEN VED OUS: Funn ved tverrfagl us hos lege, fysioterapeut og sykepleier: Redusert gangfunksjon med nedsatt balanse og styrke i underex. (nesten alle) Ortostatisme (24%) D-vitaminmangel (18%) Carotishypersensitivitet (11%) Redusert sensibilitet i føtter (Monofilamenttest) (43%) BMI < 22 (31%) MMSE < 24. (31%) Sjeldne funn: Anemi med bakenforliggende cancer coli Normaltrykkshydrocephalus Subduralt hematom 53

54 FALLTENDENS - BEHANDLING Trening i regi av fysioterapeut Hjemmetrening/ hjemmerehabilitering Legemiddelendringer Ganghjelpemiddel Hjemmebesøk: Sanering av fallfeller, hjelpemidler i hjemmet. Hoftebeskytter, elastiske strømper, trygghetsalarm Ved carotissinussyndrom: Pacemaker oftest bare aktuelt ved pauser på minst 6 sekunder 54

55 KILDER Geriatri. En medisinsk lærebok av Torgeir Bruun Wyller Tidsskrift for den norske legeforening nr 7, Eldre kvinne med uforklarlige fall og ilinger gjennom hodet (Mellingsæter, Wyller, Steen) Tidsskrift for den norske legeforening nr 7, Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk (Smebye, Granum, Wyller, Mellingsæter) Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter: NEL Norsk elektronisk legehåndbok. 55

56 De gamle er unge mennesker som har blitt eldre 56

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 24.04.2014 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Eldrebølgen Som en følge av økt levestandard og bedre behandlingsmuligheter ved skader og sykdom

Detaljer

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Ambulanseforum 01.10.14 Akutt geriatri Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Akutt geriatri Aldersforandringer; skrøpelighet og sårbarhet Aldersrelaterte

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

REHAB-INFO Januar 2015

REHAB-INFO Januar 2015 REHAB-INFO Januar 2015 Fall og fallførebygging Teamet har ordet Fall er den vanlegaste årsaka til at eldre skadar seg både i og utanfor helseinstitusjonar. Kvart år vert rundt 9000 personar over 50 år

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Det komplette sykehjem

Det komplette sykehjem Det komplette sykehjem Som kan behandle og samhandle Kjell Krüger Takk for hjelpen, Einar Engtrø og Kristian Jansen Innhold Det komplette sykehjem; kultur og struktur I samme båt livsfilosofisk basis for

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall Til deg som har falt eller som er utsatt for fall FALLSKADER ET STORT HELSEPROBLEM 30 prosent av alle hjemmeboende personer over 65 år faller minst én gang i året, og ca. 50 prosent av de som er over 80

Detaljer

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Publikasjonens tittel: Mot lysere tider Rapport fra den tredje nasjonale utviklingskonferansen for den akuttmedisinske kjede. Trondheim, 5. og 6. mars 2014 Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-0422

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie. Delirium hos eldre. Delirium in Older Persons Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Delirium hos eldre Delirium in Older Persons Kandidatnummer: 62 Kull: Legevaktsykepleie 2012 Antall ord: 5989 1 SAMMENDRAG Delirium er

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer