SØKNAD OM LØYVE TIL SAL AV ØL / ENDRING AV VILKÅR FOR LØYVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM LØYVE TIL SAL AV ØL / ENDRING AV VILKÅR FOR LØYVE"

Transkript

1 1. Søknaden gjeld (kryss av): SØKNAD OM LØYVE TIL SAL AV ØL / ENDRING AV VILKÅR FOR LØYVE Nytt løyve Fornying av gjeldande løye Salstid for øl Frå kl. Til kl. Endring av gjeldande løyve Ny godkjenning i samband med endring i eigartilhøve eller ny styrar/stedfortredar Ny godkjenning i samband med endring av lokale/flytting til nytt/anna lokale Utviding av tid for sal - permanent Utviding av tid for sal - einskildhøve Anna: 2. Namn på løyvesøkjar «den for hvis regning virksomheten drives» jf. Al 1-4b. Org.nr.: 3. Kontaktperson (for løyvesøkjar jf. Al 1-4b). 4. Salsstad Org.nr.: Tal tilsette: heiltid: deltid: Tilsette innmeldt i arbtakarregisteret? ja nei 5. Styrar for salsløyve (jf. alkohollova 1-7c) Tilknytnad til salsstaden (Al 1-7c, 2. ledd): 6. Stedfortredar for styrar (jf Al 1-7c) Tilknytnad til salsstaden (Al 1-7c, 2. ledd):

2 7. Sentrale personar/eigarinteresser (jf. Al 1-7b). Namn Adresse Personnr./ foretaksnr. (om selskap) Funksjon/ arbeidsområde Telefon telefax Eigardel i % Dersom fleire personar - nytt eige ark. 8. Opningstid. Dag Frå kl Til kl. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag 9. Type verksemd (jf. Al. 4-2) - fyllast ut av alle søkjarar. Sal av daglegvarer frå hyller/kjøledisk Sal av mjølk/meieriprodukt Sal av frysevarer Sal av grønsaker/frukt Sal av brød og bakerivarer Sal av hygieniske artiklar Sal av ferskvarer - kjøt og fisk Sal av aviser/blad! Vert lokalet ombygd/tilpassa særskilt for sal av alkoholhaldig drykk Dersom ja - merk av på teikningar av lokalet - sjå kap. 10 om vedlegg ja nei! Skal all alkoholhaldig drykk dekkjast til utanom salstida for øl dersom denne ikkje er lik opningstida ja nei Annan verksemd som ikkje kjem inn under kategoriane som er nemnt ovanfor - nytt feltet under. Ved endring av driftskonsept - nytt feltet under eller eige ark. Utfyllande merknader:

3 10. Salslokale (jf. Al. 4-2, 3. ledd). Om tal plassar - sjå vedleggsliste: branninstruks Namn eksist. ny avdeling avdeling (kryss av) Samla lokale - m2 Del av lokale som er avsett til sal av øl - m2 Forventa årsomsetnad alkoholhaldig drykk i liter (jf. Al 7-1) for fastsetjing av skjenkeavgift. Liter øl: Forventa omsetnad av alkohol i % i høve til verksemda sin totale omsetnad: %. 11. Lokala gjevne opp i pkt. 9 - eigartilhøve jf. Al Kven eig lokale(a) - namn: Kven er leigetakar/framleigar - namn: Sjå vedleggsliste. 12. Vedlegg som skal følgja søknaden - dersom nokon av vedlegga manglar, kan søknaden sendast i retur med krav om vedlegg/dokumentasjon. Handsaminga av søknaden vil ikkje ta til før all dokumentasjon ligg føre. Dokumentasjon på gjennomført/godkjent kunnskapsprøve for (Al. 7-1c, 3. ledd) Styrar Stedfortredar Stadfesting på at et ligg føre teknisk/hygienisk godkjenning etter næringsmiddellovgjevinga - ikkje eldre enn 2 månader. Stadfesting på at lokalet/verksemda har naudsynte godkjenningar frå arbeidstilsynet - ikkje eldre enn 2 månader. Dokumentasjon på at verksemda som det vert søkt løyve for stettar krav til bygningar/lokale og driftstype jf. reglane i plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter. Branninstruks m/godkjenning jf. lov om brannvern med tilhøyrande forskrifter. Firmaattest for alle selskap som er involvert i drifta av skjenkestaden - ikkje eldre enn 2 månader. Stadfesting frå huseigar på at det ligg føre eit leigetilhøve for lokala som det vert søkt salsløyve for kopi av leigeavtale/framleigeavtale. Av denne skal framgå for kva tid avtalen gjeld for/opphøyrer. Dokumentasjon på løyvehavar, styrar og stedfortredar sin tilknytnad til verksemda - t.d. tilsetjingsavtale dersom dette ikkje går fram av søknaden elles. Kommunen vil be om fråsegn frå politi og skatte- og avgiftsmynde jf. Al. 1-7b.

4 13. ERKLÆRING / UNDERSKRIFT Underteikna pliktar seg til å orientere kommunen om:! innstilt drift av salsstaden, eller! endringar når det gjeld den «for hvis regning virksomheten drives», eller! endringar når det gjeld personar som direkte eller indirekte kontrollerer meir enn ein tredel av eigardelen, eller røystene i selskapet som er løyvehavar, eller som står for ein vesentleg del av inntekta til salskestaden og! andre endringar i drifta av salskestaden (driftskonseptet). Underteikna pliktar seg til å innhenta naudsynt løyve før igangsetjing av slike endringar i drifta som krev kommunal handsaming/godkjenning. Underteikna pliktar seg også til å sende kommunen årleg oppgåve over tal liter omsett alkohol drykk. Oppgåva skal nyttast til å fastsetje avgifta for løyvet som tilfaller heradet. Underteikna samtykkjer i at det vert innhenta oppgåve over salsstaden sine innkjøp av alkoholvarer frå leverandørar med tilverking-, engro- eller salsbevilling for alkoholhaldig drykk. Unnlating av å sende inn omsetjingsoppgåve eller av å betale avgifta kan føre til inndraging av løyvet inntil oppgåve vert levert/avgifta vert betalt. Løyvesøkjar/løyvehavar er ansvarleg for å underrette styrar, evt. stedfortredar i styrar sitt fråvær, om informasjon/brev som løyvemynde sender til løyvehavar og som kan ha innverknad for desse personar si utøving av salsløyvet. Løyvesøkjar/løyvehavar er sjølv ansvarleg for å avgjere kva dokument det dreiar seg om. Løyvehavar og styrar er ansvarlege for at dei tilsette har den naudsynte opplæringa for å stå for sal og utlevering av alkoholhaldig drykk. stad, dato underskrift, løyvesøkjar Ved mangelfull utfylling, eller der det manglar vedlegg vil søknaden verte returnert til søkjar. Søknaden skal sendast til: Kvam herad Rådhuset 5600 Norhemsund Kvam herad gjev råd og rettleiing m.o.t utfylling av søknaden. Rettleiing vert gjeven etter nærare avtale på telefon

5 Forskrift av 11. Desember 1997 om omsetning av alkoholholdig drikk m v. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v 1-5, 1-7c, 1-8, 1-9, 1-10, 1-14, 3-8, 4-6, 7-1 og 9-2 Kapittel 4 Salg av øl (gitt med hjemmel i 1-5 og 1-9) 4-1 Dette kapittel gjelder for alt salg og utlevering av øl som inneholder mellom 2,50 og 4,75 volumprosent alkohol, likevel slik at 4-5, 4-6 og 4-7 også får anvendelse på salg av øl som inneholder mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol. 4-2 Salg og utlevering av øl skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas. 4-3 Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salget foregår i samsvar med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov. Bevillingshaver og styrer plikter å føre tilsyn med de ansattes salg av øl, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket for salg av øl, og ellers gitt den nødvendige veiledning for virksomheten. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder Salg eller utlevering av øl må ikke skje til person som er åpenbart beruset. Salg eller utlevering av øl må ikke skje til personer under 18 år, selv om det forevises skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. Ansatte på salgsstedet har i tvilstilfelle rett og plikt til å kreve at kjøper legitimerer sin alder Det er forbudt å selge øl fra automat. Betjening under 18 år må ikke ha befatning med salg og utlevering av øl. Dette gjelder likevel ikke salg og utlevering av øl som inneholder mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Lærlinger, jf lov 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet 3, og elever i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift som ikke er 18 år, kan likevel selge eller utlevere øl når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen. Det er et vilkår at det foreligger en reell opplæringssituasjon, hvor salg av øl inngår som en del av en fastsatt læreplan. 4-8 Bestilling av øl må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder. 4-9 De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet.

6 Kapittel 3 Salg av brennevin, vin og sterkøl. (gitt med hjemmel i 1-5 og 1-9) Teke med her fordi 3-7 og 3-8 kan vere aktuelle å kjenne til for butikkar med løyve til sal av øl i høve til einskilde produkt - svakvin el. liknande produkt som er i handel. 3-1 A/S Vinmonopolets salg av brennevin, vin og sterkøl skal foregå slik at skadevirkningene begrenses og sosiale og alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Det er selskapets ansvar å føre kontroll med at salget til enhver tid foregår i samsvar med lov og forskrift Salg og utlevering av brennevin, vin eller sterkøl kan bare foretas av betjening over disk. Utlevering av brennevin, vin eller sterkøl må ikke skje til personer som ikke fyller lovens vilkår for kjøp, selv om vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. Butikkpersonalet har i tvilstilfelle rett og plikt til å kreve at kjøper legitimerer sin alder Butikkpersonalet skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet. Salg eller utlevering av brennevin, vin eller sterkøl må ikke skje til personer som er åpenbart beruset. Butikkene skal ikke ekspedere bestillinger på brennevin, vin eller sterkøl som skal sendes til militære områder med mindre det foreligger bestillingsbekreftelse fra vedkommende militære sjef. Som militært område regnes ikke kommandantbolig m v hvor militære personer har sine private hjem. 3-7 Salg av vin som inneholder mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol må ikke skje til personer under 18 år. 3-3 gjelder tilsvarende 3-8 Vin som inneholder mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol må ikke selges fra automat. Kapittel 9 Forbud mot reklame for alkoholholdig drikk (gitt med hjemmel i 9-2) 9-1 Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Firmamerke eller kjennetegn kan likevel anvendes i reklame for andre drikkevarer så lenge dette ikke fremstår i en form eller på en måte som gjør at reklamen kan oppfattes som reklame for drikk med over 2,50 volumprosent alkohol. Varer som nevnt i første ledd må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

7 9-2 Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver m v. 9-3 Unntatt fra forbudet er: 1. Annonser i et utenlandsk trykt skrift som innføres til Norge, med mindre hovedformålet med skriftet eller importen er å reklamere for alkoholholdig drikk i Norge. 2. Informative annonser i bransjetidsskrifter og annen informasjon til bevillingshavere som ledd i den ordinære omsetningsprosess for alkoholholdige drikker. 3. Annonser om salgssted eller skjenkested med informasjon om stedets navn, adresse og åpningstider samt bevillingsrettigheter. 4. Opplysningsskilt av lite format i umiddelbar tilknytning salgs- eller skjenkested. 5. Merking av vanlig serveringsutstyr på skjenkested med alkoholprodusenters eller grossisters firmanavn og/eller firmamerke. 6. Merking av bevillingshavers kjøretøyer, emballasje, betjeningsuniformer o l med eget firmanavn og/eller firmamerke. 7. Reklame i utenlandske fjernsynskanaler, når reklamen er i samsvar med reklamereglene i det land kanalen sendes fra. Unntaket i første ledd gjelder likevel ikke reklame i fjernsynssendinger som er spesielt rettet mot Norge. 9-4 Plikten til å fjerne utendørs reklame påhviler vedkommende eiendoms eier (fester). Pålegg fra politiet om å fjerne utendørs reklame m v kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven uten at dom kreves. 9-5 Departementet kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, fravike bestemmelsene i dette kapittel. 9-6 Dette kapittel gjelder også for Svalbard og Jan Mayen Kapittel 11 Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk (gitt med hjemmel i 7-1 annet ledd) 11-1 Bevillingsgebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg av øl: 0,16 kr pr vareliter Skjenking av alkoholholdig drikk: 0,31 kr pr vareliter øl 0,73 kr pr vareliter vin 2,71 kr pr vareliter brennevin

8 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr for salg og kr for skjenking. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 200 pr gang Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL KAP. 01 KAP. 02 KAP. 03 ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL SALS- OG SKJENKEAVGIFTER 1. Kommunen sin bruk av sals- og skjenkeavgifter 2. Avgift for ambulerande løyve og løyve ved opne arrangement

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) Endringer er markert i kursiv. 2. Definisjoner Med tobakksvarer forstås i denne lov varer

Detaljer

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3.

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3. Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 3.juni 2015 Høyring: Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for Setesdal Side

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Bevillingstype Type bevilling [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/3242-26923/2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 22.12.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005

DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005 DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005 (Fri bevegelighet for varer og tjenester - alkoholreklameforbud handel med vin EØS-avtalen artikkel 8(3) og 18 andre tekniske handelshindringer vinreklame restriksjon beskyttelse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Høringsfrist: 7. oktober 2014 1 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV FORSLAGENE 5 1.1 Innledning

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

S Ø K N A D O M S A L G S B E V I L L I N G ETTER ALKOHOLLOVEN.

S Ø K N A D O M S A L G S B E V I L L I N G ETTER ALKOHOLLOVEN. Ringsaker kommune Postboks 13 2381 Brumunddal S Ø K N A D O M S A L G S B E V I L L I N G ETTER ALKOHOLLOVEN. Det søkes om rett til å selge alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Bevillingshaver... Navn på bevillingssøker......

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune Rusmiddelplan for Vaksdal Kommune Utarbeida av plannemnd oppnemnt av Vaksdal Kommunestyre Kommunesstyresak 46/04, vedteken 15. november 2004 Sist oppdatert 20. februar 2006. Innhaldsregister 1. INNLEIING...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer