Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer Inger Lund Petersen, Fysioterapeut, Hovedfag fra Statens spesiallærerhøgskole. Lungefysioterapi omfatter mange fysioterapeutiske teknikker. Valg av tilnærming må baseres på kunnskap om årsaksforhold, årsaksfaktorer og hva som er målet for behandlingen. Obstruktive lungesykdommer har høy forekomst og kunnskap om behandling, blant annet lungefysioterapi, er god. Restriktive lungesykdommer er sjeldnere og kunnskap om årsaksfaktorer og tiltak er tilsvarende mindre kjent. I denne artikkelen presenteres noe av det grunnlaget som fysioterapeuter bør anvende ved vurdering og valg av lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer. Artikkelen er basert på forfatterens egne kliniske erfaringer fra arbeid med barn og voksne med forskjellige neuromuskulære sykdommer. Andre diagnoser nevnes kort. For å understøtte de kliniske erfaringene vil dokumentert kunnskap trekkes inn underveis. Restriktiv lungesykdom ved neuromuskulære sykdommer Restriktiv lungesykdom defineres som tilstander med redusert lungevolum eller lungekapasitet som følge av ytre påvirkninger og årsaker som ikke har sitt utgangspunkt i lungene. Ved kronisk, progressiv neuromuskulær sykdom er restriktiv lungesykdom en følgetilstand, fordi muskelsvekkelsen også omfatter respirasjonsmusklene. Det vil etter hvert medføre dårlig utluftning, sekretstagnasjon og svekket hosteevne med fare for infeksjoner, som kan fortsette i en "ond sirkel" og bli livstruende. Fortsatt progresjon av muskelsvekkelsen vil medføre underventilering og behov for respirator, enten om natten, i perioder på dagen eller i 24 timer. Den restriktive lungesykdommen maskeres ofte tidlig i primærsykdommen fordi den reduserte fysiske aktiviteten, sittende i rullestol, ikke utfordrer respirasjonsarbeidet. Det er "nok" pust til å klare de daglige aktivitetene selv om lungekapasiteten er redusert. Lungeproblematikken overskygges ofte av primærsykdommens nevrologiske symptomer. I denne fasen av primærsykdommen vil kliniske tegn på restriktiv lungesykdom først vises når en forkjølelse eller infeksjon øker belastningen på de svake respirasjonsmusklene. Arbeidet for respirasjonsmusklene, Work of Breathing, forkortet WOB, blir da tyngre og problemene tydelige. Den alvorlige prognosen, både ved den neuromuskulære primær- og den restriktive lungesykdommen, setter krav til kompetansen i behandlingsapparatet hvor fysioterapi spiller en rolle i forhold til begge problemstillingene. Lungefysioterapi skal spesielt rettes mot sekretstagnasjonen og bør vurderes som et tiltak allerede ved diagnostisering. Målet er å forebygge og behandle sekretstagnasjon med tanke på kondisjon, fysisk aktivitet og bevegelse. Videre å observere symptomer og å være aktivt behandlende ved behov. Tidlig og aktiv holdning til respirasjonsproblemene ved neuromuskulære sykdommer kan være med på å øke livskvaliteten ved å minske forekomsten og varigheten av lungeepisoder som trekker barn ut av sosiale sammenhenger som er viktige for den allmenne utvikling. For fysioterapeuten er det nødvendig med kunnskap om sykdoms- og årsaksforhold tilknyttet primær- og lungesykdommen. Denne kunnskapen må suppleres med kjennskap til den enkeltes hverdagsproblemer. I tillegg er det nødvendig med informasjon fra og samarbeid med lungemedisinsk kompetanse. Lungefunksjon Lungefunksjon er summen av: - nevrologisk innervasjon, - muskelkraft i de forskjellige respirasjonsmuskler, - sentral respirasjonsregulering, - biomekaniske forhold som påvirker mengden luft som trekkes inn i lungene, - blodsirkulasjon i lungene, - forhold i øvre luftveier. Disse forholdene regulerer og påvirker utluftningen og drenasje av avfallsstoffer i lungene (1). Graden av muskelsvekkelse ved ulike neuromuskulære sykdommer varierer; noen kan gå, andre sitter i rullestol, noen kan ikke snu seg selv i sengen og andre har svelgparese eller åpen munn. Men også graden og forekomsten av andre forhold kan spille en negativ rolle i å forsterke respirasjonsproblemer. Det gjelder thoraxforandringer som scoliose, kyfoscoliose, gibbus og begrensninger i leddbevegelighet. Andre "ytre" faktorer kan i tillegg forverre de restriktive lungeproblemene: - tett nese,

2 - obstipasjon, - dårlig inneklima, - skifte i temperatur, - kulde eller fuktig uteklima, - røyking, både passiv og aktiv, - langvarig hoste som kan medføre uttretting av pustemusklene. - "overtrening" av respirasjonsmusklene, - økt vekt. Disse faktorene påvirker WOB og kan dermed øke muskelarbeidet i en fra før overanstrengt og marginal muskelkraft og medføre fare for uttretting. Duchennes muskeldystrofi Duchennes muskeldystrofi er en arvelig, progressiv muskelsykdom som bare rammer gutter. Symptomene viser seg ved sen gangstart, tågang, vanskelig oppreisning, vaggende gange og manglende evne til hopp og løp. Guttene har hypertrofiske leggmuskler, såkalte fotballlegger, som ofte mistolkes for å være særlig sterke muskler. Progresjonen av sykdommen er symmetrisk og programmessig, lik for alle, men kan være mer eller mindre bratt. Guttene har behov for elektrisk rullestol når de er mellom 8-12 år gamle (2). Gutter med Duchennes muskeldystrofi har lite kliniske symptomer på restriktiv lungesykdom før diafragma svekkes, først når guttene har vært rullestolsbrukere i noen år (3). Undersøkelser har vist at de tidlig kompenserer for minsket muskelkraft ved å puste fortere. Passiviteten i sittende stilling maskerer respirasjonsproblemet ved ikke å utfordre WOB. Dette medfører et overfladisk pustemønster og belaster en hjertemuskel som i mange tilfeller også er muskelsyk (4). Kliniske symptomer på restriktiv lungesykdom kan forekomme tidlig i forløpet når respirasjonsmusklene utsettes for ekstra WOB, for eksempel ved en forkjølelse. Respirasjonsymptomene hos gutter med Duchenne har sammenheng med progresjonen i sykdommen og forverres ved utvikling av scoliose (5). Underventilering Respirasjonsmønsteret ved Duchennes muskeldystrofi endres ved søvn, spesielt ved dyp søvn. Det er vist at gutter under Rapid Eye Movement-søvn, puster enda svakere enn ellers. Dette gir dårlig utluftning på grunn av for lite innåndet luft, gassutvekslingen påvirkes negativt og det kan medføre periodisk pustestans. Respirasjonsproblemet defineres da som et underventileringsproblem, diagnostiseres ved å måle blodgasser under søvn og behandles ved å tilføre luft via en respirator (6). Blodgassmålinger viser avvik under søvn lenge før de vises ved dagmålinger. Nattlig underventilering gir dårlig oppmerksomhet, tretthet, hodepine og diffuse symptomer som indikerer dårlig form. Kliniske tegn må sees av omgivelsene fordi brukeren selv ofte ikke opplever underventileringen bevisst. Det diskuteres om respirator skal brukes som et forebyggende tiltak for å gi respirasjonsmusklene hvile og dermed forebygge uttretting (7). Lungefysioterapi rettet mot drenasjeproblemene vil fortsatt være et viktig tiltak også etter at det er startet respiratorbehandling. Spinal muskelatrofi Spinal muskelatrofi, SMA, er en medfødt arvelig muskelsykdom som rammer både gutter og jenter. Muskelsvekkelsen skjer usymmetrisk og er ofte svært alvorlig. Symptomene debuterer enten ved fødsel, i første leveår eller senere, avhengig av graden av sykdom. Tidlig forekomst av symptomer betyr ofte alvorlig prognose. Nyere diagnostiske metoder har vist flere variasjoner innenfor SMA-gruppen enn tidligere kjent. Funksjonelt kan sykdommen graderes etter 1) om barnet bare kan ligge, 2) om barnet kan sitte med eller uten støtte og 3) om barnet kan gå (2). Barn med SMA har respirasjonsproblemer knyttet til graden av diafragmasvekkelse, muskelsvekkelse og scolioseutvikling. Vitalkapasiteten er ofte marginal allerede ved sykdomsdebut hos disse barna, og drenasjeproblematikken kan derfor ha stor betydning tidlig i sykdommen (3). Barn med SMA puster med ulike deler av lungene i forskjellige utgangsstillinger og velger derfor selv ofte den stilling som gir best utluftning (8). På grunn av den betydelige og assymetriske muskelsvekkelsen utvikler barn med SMA ofte scoliose tidlig i sykdomsforløpet. Det er vist at både scolioseutvikling og eventuelt korsett påvirker respirasjonskapasiteten (5,9,10). Tidligere var korsett eneste tiltak mot scolioseutvikling. Nå har enklere narkose- og operasjonsteknikker gjort det mulig å operere og avstive ryggen også hos barn og unge med SMA. Ryggoperasjon medfører ofte en endring i respirasjonsmuskeldynamiske forhold, noe som kan gi større drenasjeproblemer etter operasjonen enn før. Respirasjonsproblemene ved SMA kan prege dagliglivet - med gjentatte infeksjoner, lange sykeperioder og fravær fra skole og barnehage, og natten - med behov for å bli snudd flere ganger per natt. Oppfølging av lungeproblematikken er derfor svært viktig.

3 Underventilering Hos personer med SMA kan det se ut som om det skjer en gradvis tilpasning til stadig mindre ventilasjon (11). Stoffskiftet i muskelmassen blir gradvis mindre på grunn av betydelig muskelatrofi. Kravet til utluftning blir dermed mindre. Blodgassmålinger kan derfor være innenfor normalverdier selv om det rent klinisk kan være symptomer på underventilering. Tidspunkt for respiratortilpasning for personer med SMA er derfor ikke så lett å definere som for gutter med DMD. Barn med SMA kan ha behov for respirator tidlig i sykdomsforløpet, i tillegg til lungefysioterapi rettet mot drenasjeproblematikken. Andre neuromuskulære sykdommer Det finnes et stort antall andre neuromuskulære sykdommer. Alle er medfødte og arvelige. De kan ha navn etter hvilken muskulatur som vanligvis svekkes eller etter personen som først beskrev sykdommen. Fascio-scapulohumoral dystrofi er et eksempel på det første og Charcot Marie Toth på det andre. Alle diagnoser begrenser fysisk kapasitet, utholdenhet, gir økt trettbarhet og kontraktur- og scolioseutvikling. Progresjon og rullestolsbehov varierer (2). Ved andre neuromuskulære diagnoser vil det også være en sammenheng mellom hvor svake diafragma og mavemusklene er og grad av restriktiv respirasjonsproblematikk (3). Personer med perifere neuropatier har et tilleggsproblem ved at de ofte får korsettbehandling over år. For de som har respirasjonsproblemer kan det være problematisk å finne det rette forholdet mellom korsettbehandling i timer per døgn, behovet for luft og drenasje, og ikke minst faren for atrofi av respirasjonsmuskulatur på grunn av innaktivitet under korsettbehandling. Underventilering med behov for respiratorbehandling forekommer når respirasjonsmusklene svekkes tilstrekkelig. Andre diagnoser med mulig restriktiv lungeproblematikk Ved ryggmargs-brokk og -skade vil en eventuell restriktiv lungesykdom avhenge av nivået på skaden, som avgjør hvilke nerver og respirasjonsmuskler som dermed fungerer eller ikke fungerer. Ved cerebral parese, CP, kan respirasjonsmusklene være spastiske eller hypotone, og dermed påvirke drenasje og utlufting. Andre diagnoser har svekket muskulatur i øvre luftveier med svelgevansker og åpen munn som påvirker evnen til å hoste og øker sekretstagnasjonen, eksempelvis som ved Downs syndrom. Svak magemuskulatur og drenasjeproblematikk knyttet til dette finnes ved spesielle syndromer som Prune belly syndrom og Prader Willys syndrom. Tilleggsproblemer, som scoliose, korsettbehandling og liten fysisk aktivitet, vil ha samme effekt ved disse diagnosene som ved de neuromuskulære diagnosene. Oppfølging - lungemedisinsk undersøkelse og behandling Neuromuskulære primærsykdommer og sekundære restriktive lungeproblematikker er sjeldne og stiller spesielle krav til samarbeid mellom nivåer og systemer i helsevesenet. Den kompetansen som er nødvendig for å gi optimal behandling finnes som regel i spesialisthelsetjenesten, mer sjeldent i primærhelsetjenesten når det bare er ett barn i en kommune. Behovet for veiledning og oppfølging fra kompetent hold er stort. Sykdommenes progressive karakter gjør at ting stadig endres, dagens råd er ofte ikke aktuelt i morgen og veiledning må ivareta dette. Ved utredning og oppfølging av barnet er det viktig med et godt samarbeid mellom lungelege og nevrolog. Også lokalsykehus bør trekkes inn i oppfølgingen, fordi de kan være det første stedet som blir kontaktet ved kritisk sykdom. Samarbeid over nivå- og systemgrenser er ekstra viktig, fordi respirasjonen har så stor betydning for livskvalitet og noen ganger liv eller død. Respirasjonsmålinger Vitalkapasitet er et konkret mål for lungefunksjon og anbefales som et mål for respirasjonsproblemutvikling ved disse sykdommene (3). Det kan være vanskelig å få til gode målinger, fordi det setter krav til blåseteknikken og det muskulære arbeidet hos den personen som undersøkes. For eksempel kan det å blåse kraftig ut med lukket munn være vanskelig for personer med svekket muskulatur rundt munnen. Respirasjonsmusklene kan være så svake at det ikke er mulig å blåse kraftig og lenge nok til å få utslag på måleapparatet. Det kan være vanskelig å plassere en person som er avhengig av å sitte med støtte, i en riktig posisjonen for å få utført målinger. De fleste lungeavdelingene har utstyr som kompenserer for manglende evne både til å sitte selv og til å blåse kraftig nok, og kompetanse på å tolke resultatene av lungefunksjonsmålingene. Det må foretas måling med og uten korsett eller sitteskalltilpasning for å se hvilke tilpasninger som må gjøres for at respirasjonen skal fungere optimalt. Måling uten korsettet eller sitteskallet må da først foretas fem til ti minutter etter at støtten er tatt av, slik at vanestillingen for ryggen er gjeninntatt (10). Tidspunktet for en ryggoperasjon avhenger blant annet av scolioseutvikling. Bruk av korsett eller sitteskall kan da bli et alternativ "mens vi venter", samtidig som ulempene med respirasjonsbegrensningen i korsettet eller sitteskallet bør vurderes opp mot fortsatt scolioseutvikling. For noen er korsett eller sitteskall nødvendig for å innta en sittende stilling. Her vil også respirasjonsmålingene være viktige ved tilpasning underveis og ved vurdering av brukstid. Respirasjonsmålinger bør også foretas i ulike stillinger for å se hvordan stillings-endring kan påvirke

4 respirasjonsarbeidet. Det er en forutsetning at den som tolker lungefunksjonsmålinger forstår hva som måles og hva resultatene betyr for lungefunksjonen og for den enkelte. Det kan jo også være andre lungesykdommer i tillegg til de restriktive problemer. Medisinering Medisin, som løser opp sekret og påvirker sekret-produksjon og -transport, har ofte en god virkning ved restriktiv lungesykdom. Medisiner må likevel ikke medføre et så tyntflytende sekret at disse pasientene nesten "drukner". Medisinering via forstøver er velkjent i astmabehandling og er ofte en god måte å gi medisiner på, også ved nevromuskulære sykdommer. Fysioterapeutiske observasjoner Fysioterapeuten har ikke vitenskapelig holdbare målemetoder å forholde seg til, verken ved undersøkelse av pasient eller som effektmål ved behandling (12,13). Det må derfor benyttes kliniske observasjonsmetoder som er faglig akseptert. Sammen med de objektive målene kan disse observasjonene gi et viktig helhetsbilde av hvor store respirasjonsproblemene er, når de forekommer og om mønsteret endres over tid eller av ytre faktorer. Observasjonene bør omfatte 1) respirasjonsmønster, 2) respirasjonskapasitet, 3) sykdomsmønster, 4) tetthet og sekretstagnasjon og 5) allmenntilstand. 1) Respirasjonsmønsteret Thoraxbevegeligheten kan vurderes ved å måle med et målebånd ved inn- og utpust på samme sted hver gang, for å se om målene endres over tid eller ved forkjølelse. Respirasjonsmønsteret kan observeres i forskjellige stillinger. Er det paradoksal pust eller inndragninger? Hvor skjer respirasjonsbevegelsen i ulike stillinger? Når blir barnet mer kortpustet eller hoster mer? Respirasjonsbevegelsene kan noen ganger være små og vanskelig å få øye på. Et lite stykke hvitt papir kan legges på brystkassen for å gi et bedre visuelt inntrykk av bevegelsene. Video er også et bra verktøy. 2) Respirasjonskapasiteten kan vurderes ved å observere: - barnets evne til å blåse ut et lys eller en fyrstikk med samme avstand hver gang, - evnen til å snakke samme antall ord på samme utpust, - om stemmeleiet endres over tid, - evnen til å bruke stemmen kraftig, - evnen til å utføre samme fysiske aktivitet som før, - behovet for hjelp til å snu seg i sengen om natten; hvor mange ganger må foreldrene snu barnet? 3) Sykdomsmønsteret kan vurderes ved å observere: - hvilke forvarsler foreldrene mener de opplever når barnet blir tett, - om respirasjonen endrer seg ved vått, kaldt eller varmt vær, - om spesielle forhold i inneklimaet påvirker barnets respirasjon, - antall fraværsdager barnet har på grunn av infeksjoner, - om en vanlig forkjølelse alltid medfører mye og langvarig hoste, - om en vanlig forkjølelse alltid utvikler seg til en infeksjon. 4) Sekretopphopning Et stetoskop kan være et godt hjelpemiddel i å lokalisere sekret dersom fysioterapeuten har erfaring i å bruke et slikt hjelpemiddel. Bruk informasjon fra røngtenbilder der det er tilgjengelig. 5) Barnets allmenntilstand bør selvsagt alltid inngå i en observasjon. Svettetendens, kaldsvette og endringer i puls kan indikere andre systemfeil som bør vurderes av lege. Ved å gjøre en grundig observasjon og registrering av de ovennevnte forhold kan fysioterapeuten gi viktige innspill i å kartlegge og følge med i utviklingen av restriktiv lungeproblematikk. Disse barna beveger seg respiratorisk sett ofte på grensen av det som er mulig for fortsatt å opprettholde liv. Det vil dermed være vanskelig å sette grenseverdier. Vitalkapasitet ned mot og under en halv liter kan for noen av disse barna være det normale og understreker de marginale forholdene ved sykdommene. Fysioterapi ved restriktiv lungeproblematikk Summen av informasjon fra lungemedisinsk- og annen spesialist-oppfølging, egne kliniske observasjoner og samarbeid med den enkelte pasient, gir fysioterapeuten et grunnlag for valg av lungebehandling og drenasjeregimer.

5 Målet med lungefysioterapi ved restriktiv lungeproblematikk kan konkretiseres nærmere i følgende praktiske mål: - drenere lungene for sekret, - bruke lungemuskulaturen optimalt i hvile og aktivitet, - forebygge thoraxtilstivning, scoliose og feilstillinger i ledd, - opprettholde optimal fysisk aktivitet. Lungefysioterapi i kombinasjon med medisinsk behandling betyr oftest programmessig gjennomføring av tiltak - daglig som forebyggende, og opp til flere ganger per dag ved sekretsstagnasjon og infeksjon. Dette tar tid og skal gjennomføres i et dagligliv hvor også mange andre ting skal gjennomføres. Fysioterapeuten vil ofte være den personen med medisinsk kompetanse som kommer tettest inn på familiens håndtering av rutiner og kan dermed være en viktig medspiller i å endre og tilrettelegge rutinene slik at disse fungerer. Hos barn ser vi ofte at de velger å gjennomføre et regime når de opplever at det hjelper. Dermed gir ofte barn en god tilbakemelding på hva som letter pusten eller med andre ord hva som er effektivt. Lungefysioterapi ved en restriktiv problemstilling skal omfatte drenasjetiltak og fysisk aktivisering i et bevisst samspill for å få barnets respirasjonskapasitet til å fungere best mulig. God lungehygiene er et viktig hjelpemiddel for å gi respirasjonsmusklene minst mulig ekstra arbeid, samtidig som det reduserer infeksjonsfaren. Begge disse faktorene vil forebygge og forsinke en "ond sirkel". De "gamle" lungefysioterapeutiske teknikkene, banking og drenasjestillinger, ble utfordret av Andersens teori om "the ketchup bottle method" og utviklingen av Respirations Muskel Trener - RMT-masken. Teorien var at det ved utpust mot motstand, som ved bruk av en ketchupflaske, kom luft bak sekretet og presset dette opp (14). Andre teknikker, som bruk av fysisk aktivitet og selvdrenasjemetoder, ble særlig utviklet med bakgrunn i cystisk fibrose, CF (15). I astmaomsorgen ser vi i dag "nye" tiltak som kopler sammen informasjon, medisinering og fysisk aktivitet for å øke egeninnsikt og mestring i det som betegnes som astmaskoler (16). Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og selvdrenasje er vanskelig å få til ved neuromuskulære sykdommer på grunn av den generelle muskelsvekkelsen. Passiv eller aktiv bevegelse og stillingsendring kan kompensere eller erstatte egenaktivitet og være både drenasje- og kondisjonsfremmende, og bør benyttes maksimalt. Stillingsendring kan noen ganger defineres som fysisk aktivitet og gi "treningseffekt" når den generelle muskelsvekkelsen er stor. På et visst tidspunkt vil den fysiske størrelsen og kravet fra daglige aktiviteter i skole og på arbeid gjøre det vanskelig å gjennomføre stilllingsendringer og bevegelser i løpet av dagen. Det krever for mye tid og/eller det er for tungt å flytte en person fra stol til ståstativ eller strekke vedkommende ut på en seng. Banking Bankingens plass i lungefysioterapien er omdiskutert. Erfaring med bruk av systematisk aktivitet og bruk av drenasjehjelpemidler som pep-maske, gjør at banking ikke er det mest aktuelle tiltak. Noen barn og voksne med muskelsykdommer opplever banking som effektivt og ønsker at fysioterapeuten skal benytte det. Det er viktig å være udogmatisk på dette feltet og ta i bruk det som brukeren mener har effekt. Den faglige autoriteten må benyttes for å få aksept på andre og etter terapeutens mening, mer effektive tiltak. Det er en generell erfaring at nye tiltak bør øves inn i gode perioder. Drenasjestillinger Drenasjestillinger er ofte vanskelige å få til når den generelle fysiske funksjonen og muskelkraften er så svak som tilfellet ofte er ved disse diagnosene. Det er vanskelig å ligge skråstillet og nedover med hodet fordi maveinnholdet lett kommer for høyt opp og hindrer respirasjonen. Hos barn vil det ofte være mer effektivt å stimulere hoste og pustefunksjonen ved passiv eller aktiv bevegelse. Hostestøtte Når mavemusklene er så svake at det ikke er nok kraft til å generere det trykket som er nødvendig, er det ofte behov for hostestøtte for å få til en skikkelig host. De som kjenner muskelsyke barn vil kjenne igjen den ineffektive hosten som pågår over dager, som kan trette ut musklene og dermed føre til livstruende situasjoner. Det er derfor viktig å gi god hostestøtte i tillegg til drenasjetiltak. Det er utviklet ulike typer hjelpemidler for hostestøtte i form av belter som strammes rundt maven. Terapeutens eller hjelperens hender er ofte det mest effektive hjelpemiddel og kan gi støtten mer direkte. Hensikten er å gi mavemusklene støtte slik at hosten blir effektiv. Respirasjonsmuskeltrening Trening av respirasjonsmusklene er ikke et mål i seg selv, fordi effekten av slik trening er omdiskutert (17). Det er en skjør balanse mellom aktivitet, hvile, overtrening og atrofi som gjør at respirasjonsmuskeltrening ikke er et førstevalg ved disse diagnosene.

6 Hjelpemidler som letter og øker drenasjen På grunn av den svake respirasjonsmuskulaturen er det ofte behov for hjelpemidler for å få i gang og øke drenasjen uten at det koster for mye muskelbruk. En rekke hjelpemidler er utviklet i etterkant av RMT-masken. Det er masker med motstandventiler for inn- og utpust. Maskene som skal benyttes ved muskelsykdommer skal bare gi motstand mot utpust og de som dekker både munn og nese er mest effektive for brukere som ikke har muskelkraft nok til å lukke munnen tett omkring et munnstykke. CPAP-behandling Continous Positive Airways Pressure, CPAP, er en videreføring av RMT-maskens prinsipp. Masken koples til en kompressor som leverer en jevn luftstrøm. Dette gjør at det kommer mer luft inn ved innpust enn det personen selv kan klare med sin muskelkraft. En motstandsventil koples til og gir motstand mot uttåndingen. Teorien er at den kontinuerlige luftstrømmen åpner luftrørene og gjør det lettere å få opp sekret uten at det krever så stor hostekraft. Erfaringer med CPAP-behandling gjør at CPAP er førstevalget som behandling ved sekretstagnasjon ved neuromuskulære sykdommer. Drenasjebehandling med CPAP gis i opptil fem minutter en gang per time og skal følges av hostehjelp eller hostestøtte. Den individuelle tilpasningen må gjøres i et nært samarbeid med den enkelte brukeren. I 1990 deltok barn med SMA og gutter med DMD i en undersøkelse ved barneavdelingen, Ullevål sykehus. Barna ble undersøkt respiratorisk med og uten korsett og fikk CPAP-behandling rettet mot sekretstagnasjon. Ny undersøkelse etter omlag tre måneders bruk viste ingen endring av vitalkapasitet. Den kliniske effekten var tydelig på to områder med 1) betydelig reduksjon av sykedager i forbindelse med forkjølelse og 2) reduksjon i episoder med lungeinfeksjon. Dette var tydeligst hos barn med SMA, noe mindre hos guttene med DMD (10). Med bakgrunn i undersøkelsen og annen klinisk erfaring anbefales CPAP behandling så tidlig som mulig for barn med SMA. Hos gutter med DMD anbefales CPAP-behandling først ved sekretstagnasjon. Daglig program Det daglige programmet for å øke lungedrenasje kommer ofte i tillegg til andre "viktige" tiltak som tøyning av ledd og annen fysisk trening hos disse barna. De gode hensiktene må samordnes og legges opp individuelt, blant annet i forhold til tidspunkt på dagen og utgangsstillinger. Dessuten må det lages avtaler for når tiltak skal intensiveres i forhold til sykdomsvariasjonen. Pedagogikk, informasjon og samarbeid De helsepedagogiske prinsippene som astmaskolene har satt fokus på (16), er like viktige innen restriktiv lungefysioterapi. Informasjon og samarbeid er svært viktig for å øke presisjonen av tiltakene som gjennomføres. Det pedagogiske elementet er spesielt viktig hos barn, men også hos voksne. I arbeid med barn er det vesentlig at omgivelsene, foreldre, barnehage og skole, inkluderes. Innsikt og forståelse er en god forutsetning for at et program gjennomføres. Konklusjon Erfaringsgrunnlaget for denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra arbeid med barn med diagnosene Duchenne og SMA. Det er ikke gjort vitenskapelige studier på de lungefysioterapeutiske observasjonene og tiltakene som er beskrevet. Dette gjelder også for lungefysioterapi på andre felt der den kliniske erfaringen viser effekt, men der den vitenskapelig dokumentasjonen er mangelfull (12,13). Det er derfor behov for mer systematisk oppfølging for å dokumentere effekten av de forskjellige lungefysioterapeutiske tiltak. Lungeproblematikken hos brukere med neuromuskulær sykdom kan medføre tidlig død. Hjelpeapparatet bør vise sin respekt ved å utvikle optimale og effektive terapeutiske tiltak som frigjør tid og krefter til andre, og for barnet, viktige gjøremål. Fysioterapeuter bør være med på å definere betydningen av sin behandling i forhold til andre tiltak. Det er mitt ønske at artikkelen kan gjøre andre fysioterapeuter oppmerksomme på problemområdet og bidra til å øke vår kunnskap og kompetanse på dette området. Litteratur: 1. Sneerson J: Disorders of ventilation. Oxford, Blackwell Scientific Publication, Dubowitz V: Muscle Disorders in Childhood. London, WB Saunders Comp Ltd, Lynn DJ, Woda PR, Mendel JR: Respiratory dysfunction in muscular dystrophy and other myopathies. Clinics in Chest Medicine 1994, 15, Inckley SR, Oldenburg FC, Vignos PJjr: Pulmonary function in Duchennes muscular dystrophy. Am J Med 1974, 56, Allen SM, Hunt B, Green M: Fall in vital capacity with posture. Br J Dis Chest 1985, 79, Soudon P: Our experience about assisted ventilation in neuromuscular dystrophy. Respiratory Insufficiency. EAMDA publication on respiratory function in neuromuscular disease 1987, s15-23.

7 7. Annane D, Chevrolett DC, Chevret S, Raphael JC: Nocturnal mechanical ventilation. Daytime hypoventilation for patients with neuromuscular and chest wall disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2 utgave, Liossoni A, Alverti A, Molteni F, Bach JR: Spinal muscular atrophy. Kinematic Breathing Analysis. Am J Phys Med Rehabil 1996, 75, Noble-Jamieson CM, Heckmatt JZ, Dubowitz V, Silverman V: Effect of posture and Bracing on respiratory function in neuromuscular disease. Arch Dis in Childhood 1986, 61, Tangsrud SE, Lødrup KC, Petersen I, Carlsen KH: Lung function in preschool children with spinal musculat atrophy. Postal presentation in Am Thorac Society Janssens JP, Pache JC, Nicod LP: Physiological changes in respiratory function associated with aging. Eur Respir J 1999, 13, van der Schans CP, Postma DS, Koeter GH, Rubin BK: Physiotheraphy and bronchial mucus transport. Series in Chest physiotheraphy no2. Eur Respir J 1999, 13, Pryor JA: Physiotheraphy for airway clearance in adults. Series in Chest physiotheraphy no5. Eur Respir J 1999, 14, Andersen JB, Ingwersen U: Rationell lungefysioterapi. København, Munksgaard, Hardy KA, Anderson BD: Noninvasive clearance of airway secretions. Respir Care Clin Am 1996, 2, Rajka T, Kristoffersen LG, Fletre AM, Slørdahl S, Danielsen I, Kittang OB: Ta sjansen - ungdom og astma. Ungdomsmodulen, Nasjonal Plan for Astmaskoler, Estrup C, Lyager S, Noe N, Olesen C: Effect of Respiratory Muscle Training in Patients with Neuromuscular Diseases and in Normals. Respiration 1986, 50,

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer)

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer) Fysioterapi ved muskelsykdom Muskelsykdom er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som kan ha svært forskjellige sykdomsforløp og alvorlighetsgrad. Det finnes samtidig en rekke likheter mellom sykdommene

Detaljer

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Sandra Gursli,Fysioterapeut, Ullevål sykehus. Å kunne påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Denne artikkelen tar

Detaljer

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose Kapittel 1 Cystisk fibrose (CF) Kapittel 2 Arv og cystisk fibrose Kapittel 3 Behandling av luftveiene ved cystisk fibrose Kapittel 4 Lungefysioterapi Kapittel 5 Fordøyelsesproblemer ved CF Kapittel 6 Mat

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

«Typiske senskader ved polio»

«Typiske senskader ved polio» «Typiske senskader ved polio» Ekstrem tretthet (slitenhet) Følelsen av å orke mindre, ha nedsatt total kapasitet, både fysisk og psykisk. Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur. Smerter i muskler

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 Mariell satser på ridning, men det finnes mange andre måter å mosjonere og trene på. Les mer på sidene 4-9. LEDER Utfordringer for den

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 Mariell satser på ridning, men det finnes mange andre måter å mosjonere og trene på. Les mer på sidene 4-9. LEDER Utfordringer for den

Detaljer

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e MÅL Gi deltakerne kunnskap og innsikt i: - idrettsorganisasjoner - sykdommer og diagnoser som gir seg utslag i bevegelseshemminger - hensyn å ta i forbindelse

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller side 2 Innhold Innhold... 2 Hva er Spielmeyer-Vogts sykdom?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 Spielmeyer-Vogts sykdom og

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer en randomisert kontrollert studie med crossover design Petra A Nordby Masteroppgave, Institutt for Sykepleievitenskap og

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer