Politisk verksted forsetter fra FU møtet (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk verksted forsetter fra FU møtet 15.03.2012 (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging"

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkesutvalget innkalling til møte Dato: kl. 10:30 Merk tidspunkt Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes FU sakene 31/12, 35/12, 37/12 38/12 til behandling. Møteprotokoll fra møtet 15. mars 2012 Følgende saker er sendt ut i fylkestingets utsending FU sakene 32/12 og 33/12 Følgende saker ettersendes til fylkesutvalget FU sakene 36/12, 39/12 41/12 Følgende sak ettersendes til fylkestinget FU sak 34/12 Det er satt opp følgende dagsorden Kl 0800 Gruppemøter Kl 0900 Møte i Administrasjonsutvalget se egen innkalling Kl 1030 Møtestart Kl 1130 Lunsj sammen med medlemmer av VSV Kl 1200 Fellesmøte FU og VSV Kl 1300 Orientering Status Færder-prosjektet v/prosjektleder John Andrè Gurijordet Behandling av saker forsetter Politisk verksted forsetter fra FU møtet (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører

2 Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets møter kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettside 2

3 SAKSLISTE Fylkesutvalget Side Saker til behandling 31/ Etablering av prosjekt som skal vurdere kontraktsstrategi for Vestfold Syd / Regional planstrategi vedtak av høringsforslag 33/ Årsrapport årsregnskap, årsberetning, finansforvaltning, resultatvurdering og disponering for året / Årsmelding og årsregnskap 2011 for Østre Bolærne Sameie 35/ Studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø / Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte / Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum - Oppnevning av nytt styremedlem 14 38/ Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune 16 39/ Melding - Retningslinjer - saksbehandling for politiske organer 22 40/ Sandefjord Lufthavn AS 23 41/ Sak Gildehall på Borre 24 3

4 Saker til behandling 31/12 Etablering av prosjekt som skal vurdere kontraktsstrategi for Vestfold Syd 2014 Arkivsak-dok Arkivkode. --- Q13 &01 Saksbehandler Anette Olshausen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra / ) 2 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling Det etableres et prosjekt som skal utarbeide forslag til kontraktsstrategi for fylkesveger i kontraktsområdet «Vestfold Syd» 2014, som beskrevet i saksframlegget. Forslaget til kontraktsstrategi legges fram for politisk behandling i november Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 18/12 Møtebehandling Representanten Øyvind Hunskaar (SP) fremmet flg alternative forslag: «Saken tas til orientering» Votering Hunskaars alternative forslag ble vedtatt med 8 stemmer (1 H, 2 FrP, V, 3 AP, SP) mot 3 stemmer (H) avgitt for Fylkesrådmannens innstilling. Ny innstilling Saken tas til orientering. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Sverre Høifødt Direktør 4

5 Innledning: Driftskontrakter knyttet til veg har vært tema i Hovedutvalg for samferdsel og næring og Fylkesutvalget flere ganger, både som orienteringssaker og som beslutningssaker. I Fylkesutvalgets møte 10. mars 2011 (sak 9/11) ble bl.a. følgende vedtatt: Før neste kontrakt i Vestfold skal fornyes, det vil si Vestfold Syd i 2013, forventes en vurdering av alternative kontraktsstrategier. På dette tidspunkt antas det å foreligge et bredere erfaringsgrunnlag, som kan legge grunnlag for eventuelle endringer i kontraktsstrategien. Denne saken er en oppfølging av dette punktet i vedtaket. Saksutredning: Arbeidet med å finne frem til optimale kontraktsstrategier knyttet til driftskontraktene på veg har pågått helt siden Statens vegvesen konkurranseutsatte disse oppgavene i De første kontraktene var rene funksjonskontrakter, der entreprenørene fikk beskrevet et sluttprodukt ute på vegene og hadde tilnærmet hele risikoansvaret for utførelsen. Etter hvert har dette blitt justert slik at man har oppnådd en større risikofordeling mellom entreprenør og byggherre. Videre har man i kontraktene også etablert større arenaer for samhandling, slik at byggherre og entreprenør i fellesskap skal oppnå et best resultat på veg til en lavest mulig pris. Statens vegvesen har hele tiden pågående forsøkskontrakter for å finne mulige forbedringer i arbeidet med å drifte veinettet. Forsøkskontraktene spenner fra dagens funksjonskontrakter med nye utførelsesmetoder for f.eks. salting og strøing, til kontrakter der man kjøper brøytetjenester helt ned på rode -nivå. I Vesterålen pågår det på 3. året et forsøk der kontraktsområdene er vesentlig redusert i størrelse, og kontraktene er splittet på sommerdrift og vinterdrift. I Alta og Østfold igangsettes det i 2012 kontrakter etter samme prinsipp, men med ytterligere utprøvning av kontraktsområdenes størrelser. I Setesdal igangsettes det i 2012 forsøk med å kjøpe inn driftsoppgaver helt ned på brøytebil-nivå. Erfaringer fra disse forsøkskontraktene vil kunne danne et godt grunnlag for å optimalisere kontraktsstrategiene fremover. Ved vurderinger av strategi må også tilgjengelig kapasitet på byggherresiden vurderes. Alle kontraktsformer krever en oppfølging fra veieier. Desto større oppdeling av kontraktsområder og/eller fagområder, desto større vil kravet til økte resurser på byggherresiden være. Det er bl.a. slike forhold det ønskes erfaringer på gjennom de pågående forsøkskontraktene. I et prosjekt der strategier for dagens kontraktsområde Vestfold syd skal vurderes, kan det være naturlig å se på følgende tema: Skal det være felles kontrakt for Riksveger og Fylkesveier Hvilke entreprenørmarked finnes for forskjellige kontraktsmodeller Mulige kontraktsmodeller sett i forhold til byggherreorganisasjonen Mulige geografiske inndelinger Varighet på kontrakter Hvilke standard ønskes (skal Vedlikeholdsstandard for riksveger håndbok 111 brukes) Hvordan skal gang- og sykkelveiårer driftes Hvordan skal kollektivårer driftes Hvordan skal reiselivsårer driftes Prioritering av strategisk viktige, viktige og øvrige fylkesveger Vurdere mulighetene for å ta vedlikeholdstiltak inn i driftskontraktene tilstand på eks. veinett 5

6 Vurdere muligheten for å ta investeringstiltak inn i driftskontraktene Det vil være muligheter for å gjøre valg innenfor blant annet følgende områder: Bruk av ny standard for drift og vedlikehold av riksveger (Håndbok ) Valg av vinterdriftstrategi hvilke kvalitetskrav skal settes til den enkelte veg Krav til drift av gang- og sykkelveg Krav om bruk av utstyr (vinter) Valg av kontraktstrategi grad av byggherrestyring/ressursbruk Nivå på grøntarealer spesielt i bynære områder Nivå på rasteplasser, antall rasteplasser, og eventuell vinterdrift av disse Fremdrift: Oppstart av prosjektgruppe medio mars Legge fram for politisk behandling i juni 2012: o Alternative kontraktsstrategier som skal utredes nærmere o Fagtema (eks. vinterstrategier) som skal vurderes Legge fram for politisk behandling i november 2012 et forslag til strategi Fylkesrådmannens bemerkninger: Driftskontrakter er store og omfattende kontrakter, som omhandler viktige fagfelt innenfor veg. Det er viktig å ha et godt grunnlag for drift av vegnettet. Den nye drift- og vedlikeholdsstandarden for riksveg (Håndbok ) er en grundig og gjennomarbeidet standard som ivaretar riksvegnettets funksjon på en god måte. I forbindelse med Handlingsprogram for fylkesveger har det blitt utarbeidet et forslag til kriteriesett for investeringer på fylkesveger. Det er lagt opp til sluttbehandling av kriteriesettet i juni 2012 (Fylkesting sak 6/12). Kriteriesettet vil også kunne få føringer inn i driftskontraktene. Kontraktene skal sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet, både for innbyggere og for næringsliv. Kostnader på driftskontrakter har økt i den senere tid, og en vurdering og prioritering bl.a. innenfor vinterdriften er nødvendig. På grunn av kompleksiteten i driftskontraktene er det viktig at fylkeskommunen ser på konsekvensene av eventuelle endringer. Det foregår en utprøving av nye kontraktsformer på landsbasis, og det er viktig å se hvordan disse nye kontraktsformene fungerer før det eventuelt gjøres større endringer i kontraktene. Dagens kontraktsform er utviklet av Statens vegvesen over tid og eventuelle endringer bør komme gradvis. Det foreslås å etablere et prosjekt som skal vurdere kontraktstrategi for ny Vestfold syd kontrakt, som skal lyses ut på tilbud med oppstart i september Prosjektet skal utrede de strategier og valgmuligheter som finnes, og gi en anbefaling som legges frem for politisk behandling i november

7 32/12 Regional planstrategi vedtak av høringsforslag Arkivsak-dok Arkivkode. 120 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 Saksdokumentet er sendt ut i fylkestingets utsending 7

8 33/12 Årsrapport årsregnskap, årsberetning, finansforvaltning, resultatvurdering og disponering for året Arkivsak-dok Arkivkode. 210 Saksbehandler Tone Stabell Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /12 2 Fylkesutvalget /12 3 Fylkestinget /12 Saksdokumentet er sendt ut i fylkestingets utsending 8

9 34/12 Årsmelding og årsregnskap 2011 for Østre Bolærne Sameie Arkivsak-dok Arkivkode. 210 Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 Saksdokument er ikke ferdigstilt. Ettersendes i utsending til fylkestinget 9

10 35/12 Studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Arkivsak-dok Arkivkode. 033 Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges inntil kr til studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. 2. Beløpet belastes Fylkesutvalgets disposisjonskonto. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Sverre Høifødt Direktør Vedlegg: 10

11 Innledning: Hovedutvalgene har anledning til å foreta en studiereise i løpet av valgperioden dersom dette er faglig relevant i forhold til organets arbeid. Fylkesutvalget skal godkjenne opplegg og kostnader. Forslaget til opplegg og kostnader i forbindelse med studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø legges med dette fram for fylkesutvalget til godkjenning. Det anmodes om utgiftene til studieturen dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Saksutredning: Vestfold fylkeskommune er regional utviklingsaktør og skal se regionen i en helhet og bidra til at de oppgaver fylkeskommunen har ansvaret for skal gi en regional merverdi. For tiden pågår arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk hvor bl.a. byutvikling, kollektivtransport, sykling samt miljø og klima er viktige elementer. Opplegget for studieturen er derfor utarbeidet med det formål å gi hovedutvalget bedre innsikt i hvordan aktører i våre naboland arbeider og derved gi deltagerne økt kompetanse og inspirasjon for hvordan fylkeskommunen gjennom satsing på kollektivtransport inkludert sykling, byutvikling samt miljø og klima kan bidra til bedre utvikling av Vestfoldsamfunnet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ønsker å foreta en studiereise for å gjøre seg bedre kjent med hvordan Malmø, København og Region Sjælland i våre to naboland Sverige og Danmark arbeider med utvikling av kollektivtransporttilbud som buss og tog, tilrettelegging for sykling, byutvikling med kvalitet og klima/miljøspørsmål. Studieturen er fastlagt til mai. Opplegget for studieturen er i korte trekk som følger: Turen går med fly til København hvor deltagerne først får presentert viktige byutviklingsprosjekter i København. Videre orienterer København kommune om sitt syn på byutvikling, sin parkeringsstrategi og sin sykkelstrategi. Region Sjælland vil deretter orientere om hvordan de arbeider med og tilrettelegger for kollektivtransport i regionen. Deretter går turen videre til Malmø hvor deltagerne får presentert kommunens arbeid med bærekraftig byutvikling, kollektivtransportsatsing, parkering og sykkeltrafikk og kommunens framtidige utfordringer. I både København og Malmø legges det opp til befaringer av konkrete byutviklingsprosjekter i tillegg til orienteringer og presentasjoner. Reisen foretas med fly t/r Kastrup, og vi forflytter oss med tog og buss utenom flyreisene. Noe av hensikten med studiereisen er også at politikerne skal bli bedre kjent seg imellom og over partigrensene og skape et godt samarbeidsklima mellom politikere og administrasjon. Programmet inneholder derfor også tid og rom for uformelle samtaler og drøftinger i sosiale sammenhenger. 11

12 Nedenstående budsjett representerer en ramme som grunnlag for bevilgning. Kostnader: Aktivitet Kostnad Transport - fly, tog, metro Kr overnattinger inkl. frokost Kr Bespisning 2 lunsjer, 3 middager, + ekstra måltid Kr Sum kostn. overnatting, transport, bespisning pr deltager Kr Diverse utgifter (opplegg og befaringer i København og Malmø, Kr gaver, eventuelle vertsgjester til middag, etc) Sum kostnader for studietur for 11 personer Kr Per 15. mars 2012 er det disponibelt kroner på fylkesutvalgets disposisjonskonto. I tillegg er det et mindreforbruk fra 2011 på som ihht. til budsjettreglementet kan overføres til 2012 når årsrapporten og regnskap for 2011 behandles av fylkestinget i april Fylkesrådmannens bemerkninger Valg av reisemål og tema er gjort i nær dialog mellom hovedutvalget og administrasjonen. I valget av reisemål og temaer er det lagt stor vekt på at det skal være faglig relevant og ha overføringsverdi i forhold til hovedutvalgets fagområder. Kostnadene til studieturen for hovedutvalgets medlemmer, begrenset oppad til kr bes dekket over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Representanter fra administrasjonen vil også delta på turen, men utgifter til disse dekkes over eget budsjett. Det har vært drøftet om varamedlemmer skal få anledning til å delta på studieturen. Noen av varamedlemmene blir erfaringsmessig ofte innkalt til møter på grunn av forfall blant medlemmene, og de vil derfor ha stor nytte av å bli med på studieturen. Utvalgsleder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har i samråd med de andre hovedutvalgslederne og fylkesordfører derfor åpnet for at 1., 2. og 3. varamedlem kan delta på studieturen, under forutsetning av at det enkelte parti selv dekker kostnader til reise/opphold for de varamedlemmer som blir med. 12

13 36/12 Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte 2012 Arkivsak-dok Arkivkode. --- C56 Saksbehandler Arild Braa Norli Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument er ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 13

14 37/12 Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum - Oppnevning av nytt styremedlem Arkivsak-dok Arkivkode. --- C56 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget velger medlem og varamedlem til styret i Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson konstituert direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 14

15 Innledning: Vestfold fylkeskommune er bedt om å velge ett nytt medlem og ett nytt varamedlem til styret i Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum. Bakgrunnen er at det faste medlemmet har avgått ved døden og hans valgte vara nylig har flyttet og har frasagt seg alle politiske verv. Saksutredning: Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum har som formål å samle og bevare antikvariske gjenstander og bygninger og legge til rette for forskning på, kunnskapsutvikling om og formidling av regionens lokalhistorie og kulturarv. Det er Vestfoldmuseene IKS som har driftsansvar for Slottsfjellsmuseet, som tidligere het Vestfold fylkesmuseum. Det er fortsatt Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum som eier gjenstander og bygninger på Slottsfjellsmuseet. Det følger av vedtektene til Stiftelsens Vestfold fylkesmuseum punkt 4 at stiftelsens styre består av 10 personer valgt slik: 3 medlemmer av Vestfold fylkeskommune 2 medlemmer av Tønsberg kommune 2 medlemmer av Vestfold historielag 1 medlem av Tønsberg Sjømannsforening 1 medlem av Vestfold Ungdomsfylking 1 medlem valgt av de ansatte i Slottsfjellsmuseet For hvert medlem velger de aktuelle organ et personlig varamedlem. Begge kjønn skal være representert i styret. Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. For de kommunevalgte og fylkeskommunevalgte medlemmer regnes perioden fra den 1. januar i kommunevalgperioden. De øvrige styremedlemmers valgperiode tar til den 1. januar to år senere. Dagens representanter valgt av fylkeskommunen er: Styremedlem: Erna Ekenes Olsen (V) Vara: Anne M. Horntvedt (V) Styremedlem: Harald Haug Andersen (AP) Vara: Inger Rismyhr (Krf) Styremedlem: Torbjørn Hegge (H) Vara: Anette Eliassen (H) Det er de sistnevnte styremedlemmene som nå må erstattes da Torbjørn Hegge har avgått ved døden og Anette Eliassen har frasagt seg alle verv grunnet flytting. Fylkesrådmannens bemerkninger: Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger til saken. 15

16 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok Arkivkode. 033 Saksbehandler Grete Thoresen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges 1,3 mill kroner til investeringer i utstyr og infrastruktur for å legge til rette for papirløse møter i Vestfold fylkeskommune. Dette finansieres med 1 mill kroner fra ubundet investeringsfond og 0,3 mill kroner i mva-kompensasjon. 2. Fylkesadministrasjonen går til innkjøp av nettbrett med program for administrasjon av papirløse møter kompatibelt med sak-/arkivsystemet Public 360 (alternativ 1) og annen nødvendig programvare, samt oppgraderer infrastruktur for trådløst nett på fylkeshuset. 3. Alle faste representanter i fylkestinget, politisk sekretariat, fylkesrådmannens ledergruppe, kommunikasjonsavdelingen og hovedtillitsvalgte omfattes av ordningen. 4. Etter overgang til løsning for papirløse møter sendes ingen papirer ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Ellen Høstmark Bustø Direktør Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 16

17 Innledning: Fylkesutvalget fikk i sak 5/ januar 2012 forelagt administrasjonens forslag til utredning av løsning for papirløse møter, som ble tatt til orientering. Fylkesutvalget oppnevnte to referansepersoner, Aina Dahl (V) og Anne Kvernsmyr (A). Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ledet av kommunikasjonsdirektøren. I arbeidsgruppen satt Marit Karlsen (leder politisk sekretariat), Anita Jørgensen (seksjonsleder serviceseksjonen), Grete Thoresen (rådgiver kommunikasjonsavdelingen), Nils Krane Thvedt (rådgiver IKT-seksjonen) og Harriet Marie Terjesen (systemeier sak-/arkivsystemet Public 360). Anne Kvernsmyr (Ap) deltok på ett av arbeidsgruppens møter. Saksutredning: Kommune-Norge har kommet langt i å innføre løsninger for politiske møter. Organisasjonens sak- og arkivsystem gir føringer for hvilken løsning man velger. Vestfold fylkeskommune har sak- og arkivsystemer «Public 360». Det er begrenset hvilke løsninger som er utviklet for administrasjon av papirløse møter for dette systemet. Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har innført papirløse møter basert på samme sak- og arkivsystem som i Vestfold fylkeskommune. Sør-Trøndelag har hatt papirløs behandling av politiske saker tidligere, da med Tablet-PC (liten PC med berøringsskjerm) som plattform. De er nå på vei over på ipad. Oppland har lansert papirløs behandling av politiske saker på ipad høsten Arbeidsgruppen har fått presentert Oppland og Sør-Trøndelags løsninger og erfaringer rundt gjennomføring av prosjektene og overgang til papirløst, både med tanke på politikerne som brukere, og støttefunksjonene i fylkeskommunen. I tillegg har arbeidsgruppen fått demonstrert flere løsninger fra forhandler av sak- og arkivsystemet vårt, Software Innovation. Anne Marie Kvernsmyr har deltatt i et prosjektgruppemøte og gitt innspill til saken. (Aina Dahl var forhindret fra å møte) Ved papirløse møter, vil behovet for utsendelse av papir bli vesentlig redusert og dermed vil kostnader til trykking, distribusjon, porto og papir reduseres. En beregning viser en besparelse på ca kr pr år. Det finnes i dag flere løsninger for papirløse møter på markedet, både forskjellig tilpasset programvare og forskjellige teknologiske plattformer. Det er også mulig å organisere papirløse møter med allerede eksisterende fri/gratis og lisensiert programvare, og ved bruk av dokumentdelingstjenester på nettet. Rådmannen har vurdert de ønsker og behov for funksjonalitet som er uttrykt. Rådmannen har sett på lignende løsninger i andre fylkeskommuner, aktuelle løsninger på markedet, pris og brukervennlighet. Løsningen som velges skal være så enkel å administrere som mulig, både for politikerne og for administrasjonen. Betegnelsen «lesebrett» eller «nettbrett» omfatter ipad, men i utredningen har vi noen ganger skilt på ipad og andre nettbrett, siden noe programvare er eksklusiv for operativsystemet på ipad. Vi skiller vanligvis mellom maskiner med operativsystem fra henholdsvis Apple (mac, ipad) og Windows (PC, tablet) og Android. 17

18 I utredningen har vi sett på tre løsninger basert på Vestfold fylkeskommunes sak- /arkivsystem. I tillegg har vi sett på to løsninger som er uavhengig av sak- og arkivsystem. Alle har ulik funksjonalitet og pris. Med funksjonalitet menes hva brukeren kan gjøre i løsningen og hvilke verktøy som er tilgjengelig. Alle alternativene tilbyr ønsket funksjonalitet, men bare alternativene som bruker One Note tilbyr ønsket funksjonalitet i samme program. De andre alternativene krever at man tar i bruk tilleggsprogram for å markere og notere i selve saksdokumentet. Løsningene som er vurdert: Plattform Programvare 1 Nettbrett ipad emeetings eller tilsvarende og Goodreader/PDF Expert 2 Tablet PC Microsoft OneNote 3 Nettbrett med Windows 8 (tilgjengelig høsten 2012) Microsoft OneNote 4 Nettbrett (flere leverandører) Windows og Android PDF Expert Enterprise 5 Nettbrett ipad Goodreader Alternativ 1, 2 og 3 Alternativ 1, 2 og 3 er løsninger som tilbyr tilpasset program for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak-/arkivsystem. Løsningene er også satt opp med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin når man logger på. Alternativ 1 er ikke Windows-basert nettbrett (ipad). Alternativ 2 og 3 er Windows-baserte nettbrett og tablet-pc med berøringsskjerm. Tablet-PC har tastatur i tillegg. Med One Note til møteadministrasjon og til å markere og notere direkte i dokumentene har tablet-pc den beste funksjonaliteten i dag. Det er den dyreste løsningen og plattformen er på vei ut. Alternativ 3, Windows 8 for nettbrett (ikke ipad), er varslet å komme i løpet av året. Med Windows 8 kan man kjøre One Note på lesebrett. Dette alternativet ser da ut til å ville kunne tilby det beste fra alternativ 1 og 2, nemlig et lite, hendig lesebrett med berøringsskjerm og One Note-programvaren som gir ønsket funksjonalitet i ett og samme program. Det er på nåværende tidspunkt usikkerhet knyttet til dokumentadministrasjon, sluttpris og leveringsdato for denne løsningen. Alternativ 1, 2 og 3 varierer i pris, hvor ipad-løsningen er rimeligst og Tablet-PC er dyrest. Det er usikkert hva kostnadene til alternativ 3 vil være. Lesebrett er billigere enn Tablet-PC og det er flere produsenter og modeller som vi kan bruke som referanse. Det vil i tillegg komme pris for Windows-lisens. Til sammen antar vi at alternativ 3 vil prises et sted mellom alternativ 1 og 2. Alternativ 4 og 5 Alternativ 4 og 5 bruker eksisterende programvare og distribusjon av møtedokumenter med tjenester på nettet. De tilbyr ikke tilpasset program med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin. Goodreader for ipad synkroniserer mot en 18

19 server på nettet ved pålogging (DropBox, eller lignende) og lagrer møteinnkallinger, møteprotokoller, men er ikke knyttet til sak-/arkivsystemet. For politisk sekretariat vil en løsning som ikke synkroniserer fra fylkeskommunens sak- /arkivsystem være mindre effektivt enn en som gjør det. For alternativ 4 og 5 vil det først og fremst knyttes kostnader til valgt programvare og teknisk oppsett utover prisen på selve nettbrettet. Innsending av forslag Ingen av alternativene tilbyr egen funksjon for innsending av forslag i møtene. Dette kan vi gjøre elektronisk, for eksempel med e-post. Opplæring og support Fra andre fylkeskommuner har vi erfaring med at det må tilbys støtte under møtene de første månedene etter en innledende opplæring i forbindelse med et fylkesting (alle samlet). Det vil i innføringsperioden planlegges nødvendig opplæring og støtte for politikerne. Politisk sekretariat vil i perioden før innføring ha behov for opplæring og flere testrunder. Det vil vurderes å kjøre første møte med elektronisk løsning parallelt med papir. Når det gjelder støtte og hjelp knyttet til feil ved maskin og programvare vil det være ulike løsninger for dette, avhengig av hvilken plattform man velger. Til ipad er det aktuelt å kjøpe en 2-årig Apple Care Protection Plan, som tilbyr støtte på telefon 24/7. For andre typer nettbrett vil «helpdesk» hos IT-avdelingen i fylkesadministrasjonen være tilgjengelig i arbeidstiden. Infrastruktur trådløst nett Papirløse møter stiller økte krav til infrastruktur, for trådløs nett-tilgang der møtene holdes. Denne infrastrukturen er ikke dimensjonert for papirløse møter på fylkeshuset i dag. Dette må bygges ut som en del av innføringen av papirløse møter. Det vil bli nødvendig med ekstern bistand til installasjon, oppsett og klargjøring av maskiner, program og server. Det budsjetteres for dette, selv om fylkesadministrasjonen i størst mulig grad vil søke å bruke egne krefter til dette arbeidet. Budsjett Alternativ 1 Eks mva 61 stk ipad med tilbehør og gavekort for AppStore Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt Alternativ 2 Eks mva 61 stk nettbrett (4000,-) Windowslisens (6700,-) + tilbehør Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt

20 Tidspunkt for implementering Innkjøpsprosess for maskiner og programvare, installasjon og klargjøring av løsningen og opplæring internt, er faktorer som påvirker tidspunkt for implementering. Det er et realistisk mål å ha innført løsning for papirløse møter i november Fylkesrådmannens bemerkninger Rådmannens vurdering er at den beste løsningen må legge til rette for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak- /arkivsystem og mulighet for synkronisering mellom dem. Alternativene 1, 2 og 3 legger til rette for dette. Denne type løsning vil i størst grad bidra til en mer effektiv administrasjon av møtene, forenkle nedlasting og oppdatering av dokumenter og tilby en oversiktlig møtestruktur med historikk og funksjon for søk og gjenfinning. Alternativ 2, Tablet-PC med One Note, har klart best funksjonalitet i dag, men er en dyr maskin og en utgående teknologi. Denne vurderes derfor ikke som aktuell. Leverandør av One Note for Tablet-PC forbereder samme løsning for Windows 8 på lesebrett fra høsten av (alternativ 3). På bakgrunn av det vi vet p.t. er dette den beste løsningen, men usikkerhet knyttet til pris og leveranse gjør at rådmannen ikke anbefaler denne løsningen. Fylkesrådmannen anbefaler derfor alternativ 1, nettbrett som ikke krever Windows-lisens (ipad), med løsning for administrasjon av papirløse møter med synkronisering mot sak- /arkivsystemet i fylkeskommunen. Det vil være ekstra ressurskrevende for IKT-seksjonen og politisk sekretariat å drifte flere ulike plattformer, både med tanke på arbeidsmengde og investering. Derfor vil alle få samme maskinvare/plattform. Tilsvarende vil det ikke være mulig for IKT i fylkeskommunen å drifte og vedlikeholde maskinvare som også brukes i andre sammenhenger, for eksempel private eller kommunale maskiner. Både hensynet til praktisk administrasjon av løsningen, brannmur og sikkerhetshensyn, tilsier at fylkestingets medlemmer må ha egne maskiner til bruk som fylkespolitiker. Fylkesrådmannen vurderer videre at for å ta ut maksimal effekt av løsning for papirløse møter er det nødvendig at: Alle politiske møter blir papirløse og ingen papirer sendes ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Alle fylkestingets medlemmer får egen maskin (39stk) og varamedlemmer får låne når de kommer til møte. Andre medlemmer i råd og utvalg vil få dokumentene tilsendt på e-post eller selv laste ned dokumentene på samme måte som i dag. Innkalling og saksliste (sakstitler) sendes ut før møtet pr e-post til alle, også varamedlemmene. Politisk sekretariat (4stk), fylkesrådmannens ledergruppe (7stk) og kommunikasjonsavdelingen (2stk) og hovedtillitsvalgte (4stk) har tilsvarende løsning som politikerne for å ivareta sine roller. Det kjøpes inn 2stk nettbrett til vara og 3stk nettbrett i reserve. 61 enheter totalt. Alle folkevalgte får VFK-epostadresse som skal brukes til kommunikasjon mellom fylkesadministrasjonen og folkevalgte. 20

21 Investeringen finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Per utgangen av 2011 er det 93,3 mill kroner på fondet. I 2012 er det budsjettert med styrking av fondet på 21,7 mill kroner. Dette er midler fra salg av eiendommer. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i økonomiplan perioden. 21

22 39/12 Melding - Retningslinjer - saksbehandling for politiske organer Arkivsak-dok Arkivkode. 047 Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 22

23 40/12 Sandefjord Lufthavn AS Arkivsak-dok Arkivkode. --- N40 Saksbehandler Daniel Maslø-Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 23

24 41/12 Sak Gildehall på Borre Arkivsak-dok Arkivkode. --- C50 Saksbehandler Terje Gansum Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 24

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201105956-3 Arkivkode 033 Saksbehandler Ellen Høstmark Bustø Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 19.04.2012 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 02.06.2016 kl. 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap),

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven

Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven Arkivsak-dok. 201316253-2 Arkivkode ---/V60/&13 Saksbehandler Karl-Otto Mauland Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 06.02.2014 Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Søgne kommune Arkiv: 035 Saksmappe: 2005/2825-25490/2012 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2009/1024-0 Arkiv: 060 Saksbeh: Else Skjellum Dato: 05.12.2011 Elektroniske saksdokumenter for Risør bystyre og komiteer Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 16.02 2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune, møterom 275 Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00-12:00 Sak nr. 01-12/17 Faste medlemmer som

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og folkehelse Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTELEDER Ulland, Eva K (SV) DISSE MØTTE Ulland, Eva K (SV) Gulbrandsen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 24.03.2009 03/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 29.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Agenda. Politiske beslutninger og mål Trondheim kommunes løsning. Erfaringer fra politiker

Agenda. Politiske beslutninger og mål Trondheim kommunes løsning. Erfaringer fra politiker Papirløse politikere Jon Gunnes politiker i jon.gunnes@trondheim.kommune.no Thor Kvatningen it-konsulent i Trondheim byarkiv thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Politiske beslutninger og mål s

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 21-2017 Styreportal - AdminControl Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 02.05.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Fra til saksnr.: 16/7-16/12 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Administrasjonsutvalget innkalling til møte Dato: 27.02.2014 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate 9. 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201400003 Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes

Detaljer

Rune Mathiassen, nestleder Andreas Muri, medlem Elise Andersen, medlem. 42/16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte

Rune Mathiassen, nestleder Andreas Muri, medlem Elise Andersen, medlem. 42/16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 01.12.2016 kl. 10:00 Sted: Møterom Representasjon, fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Med utgangspunkt i prosjektrapporten Politikk på nett vedtok kommunestyret :

Saksopplysninger: Bakgrunn Med utgangspunkt i prosjektrapporten Politikk på nett vedtok kommunestyret : KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.12.2009 126/09 LGI Kommunestyret 10.12.2009 151/09 LGI Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.: 08/2993

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité Møteprotokoll Kultur-, nærings- og helsekomité Dato: 13.06.2017 Tid 13:00 Sted: Fylkeshuset - Rore 1340 Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Andreas Daniel Brovig Leder i utvalg KRF Gro Bråten

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 05.10.2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune Møterom: Telefonmøte Møtedato: 05.10.2017 Tid: 08:00-09.10 Sak nr. 27-37/2017 Faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr. Saksframlegg ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 08/38931 Forslag til vedtak: Det etableres et prosjekt i samarbeid med It-tjenesten for utprøving

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet Generelt om systemet Easymeet er et elektronisk møtesystem som kan brukes både på pc, ipad og lesebrett med Windows operativsystem. På landsmøtet skal det kun

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp)

Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Re Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 Arkivsak: 15/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 15. april 2009. Tid: 10.00 11.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok 360 Mine OneNote bøker Brukerhåndbok Denne håndboken er produsert med ComponentOne Doc-To-Help. 2010 Software Innovation ASA. Med enerett. Firmaer, navn og data som er brukt i eksempler er oppdiktede.

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

Rune Mathiassen, nestleder Øyvind Reidar Bakke, medlem Elise Andersen, medlem Andreas Muri, medlem

Rune Mathiassen, nestleder Øyvind Reidar Bakke, medlem Elise Andersen, medlem Andreas Muri, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 Sted: Konferanserom 2, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Heidi Ørnlo, leder Rune Mathiassen, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 14. juli 2003 kl Møte: Ekstraordinært møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 4 Saksnr: 85/03 MØTELEDER:

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 14. juli 2003 kl Møte: Ekstraordinært møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 4 Saksnr: 85/03 MØTELEDER: MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 14. juli 2003 kl. 11.00 Møte: Ekstraordinært møte Sted: Vadsø, fylkeshuset møterom 4 Saksnr: 85/03 MØTELEDER: Fung. fylkesordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Arne Pedersen,

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Tynset kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom Loftet, Tynset Rådhus Møtedato: Torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssamansett utval (administrasjonsutval)

MØTEINNKALLING. Partssamansett utval (administrasjonsutval) MØTEINNKALLING Partssamansett utval (administrasjonsutval) Dato: 11.01.2016 kl. 12:30 Stad: Ordføraren sitt møterom, Tingstugu Arkivsak: 16/00002 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 1/16 14/01262-23 Saker til

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet Brukerveiledning for møtesystemet Easymeet Generelt om systemet Easymeet er et elektronisk møtesystem som kan brukes både på pc, ipad og lesebrett med Windows operativsystem. På landsmøtet skal det kun

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer