Politisk verksted forsetter fra FU møtet (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk verksted forsetter fra FU møtet 15.03.2012 (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging"

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkesutvalget innkalling til møte Dato: kl. 10:30 Merk tidspunkt Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes FU sakene 31/12, 35/12, 37/12 38/12 til behandling. Møteprotokoll fra møtet 15. mars 2012 Følgende saker er sendt ut i fylkestingets utsending FU sakene 32/12 og 33/12 Følgende saker ettersendes til fylkesutvalget FU sakene 36/12, 39/12 41/12 Følgende sak ettersendes til fylkestinget FU sak 34/12 Det er satt opp følgende dagsorden Kl 0800 Gruppemøter Kl 0900 Møte i Administrasjonsutvalget se egen innkalling Kl 1030 Møtestart Kl 1130 Lunsj sammen med medlemmer av VSV Kl 1200 Fellesmøte FU og VSV Kl 1300 Orientering Status Færder-prosjektet v/prosjektleder John Andrè Gurijordet Behandling av saker forsetter Politisk verksted forsetter fra FU møtet (dokumenter ble sendt ut til dette møtet) Vestfold fylkeskommunes eierskap - strategioppfølging Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører

2 Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets møter kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettside 2

3 SAKSLISTE Fylkesutvalget Side Saker til behandling 31/ Etablering av prosjekt som skal vurdere kontraktsstrategi for Vestfold Syd / Regional planstrategi vedtak av høringsforslag 33/ Årsrapport årsregnskap, årsberetning, finansforvaltning, resultatvurdering og disponering for året / Årsmelding og årsregnskap 2011 for Østre Bolærne Sameie 35/ Studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø / Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte / Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum - Oppnevning av nytt styremedlem 14 38/ Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune 16 39/ Melding - Retningslinjer - saksbehandling for politiske organer 22 40/ Sandefjord Lufthavn AS 23 41/ Sak Gildehall på Borre 24 3

4 Saker til behandling 31/12 Etablering av prosjekt som skal vurdere kontraktsstrategi for Vestfold Syd 2014 Arkivsak-dok Arkivkode. --- Q13 &01 Saksbehandler Anette Olshausen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra / ) 2 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling Det etableres et prosjekt som skal utarbeide forslag til kontraktsstrategi for fylkesveger i kontraktsområdet «Vestfold Syd» 2014, som beskrevet i saksframlegget. Forslaget til kontraktsstrategi legges fram for politisk behandling i november Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 18/12 Møtebehandling Representanten Øyvind Hunskaar (SP) fremmet flg alternative forslag: «Saken tas til orientering» Votering Hunskaars alternative forslag ble vedtatt med 8 stemmer (1 H, 2 FrP, V, 3 AP, SP) mot 3 stemmer (H) avgitt for Fylkesrådmannens innstilling. Ny innstilling Saken tas til orientering. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Sverre Høifødt Direktør 4

5 Innledning: Driftskontrakter knyttet til veg har vært tema i Hovedutvalg for samferdsel og næring og Fylkesutvalget flere ganger, både som orienteringssaker og som beslutningssaker. I Fylkesutvalgets møte 10. mars 2011 (sak 9/11) ble bl.a. følgende vedtatt: Før neste kontrakt i Vestfold skal fornyes, det vil si Vestfold Syd i 2013, forventes en vurdering av alternative kontraktsstrategier. På dette tidspunkt antas det å foreligge et bredere erfaringsgrunnlag, som kan legge grunnlag for eventuelle endringer i kontraktsstrategien. Denne saken er en oppfølging av dette punktet i vedtaket. Saksutredning: Arbeidet med å finne frem til optimale kontraktsstrategier knyttet til driftskontraktene på veg har pågått helt siden Statens vegvesen konkurranseutsatte disse oppgavene i De første kontraktene var rene funksjonskontrakter, der entreprenørene fikk beskrevet et sluttprodukt ute på vegene og hadde tilnærmet hele risikoansvaret for utførelsen. Etter hvert har dette blitt justert slik at man har oppnådd en større risikofordeling mellom entreprenør og byggherre. Videre har man i kontraktene også etablert større arenaer for samhandling, slik at byggherre og entreprenør i fellesskap skal oppnå et best resultat på veg til en lavest mulig pris. Statens vegvesen har hele tiden pågående forsøkskontrakter for å finne mulige forbedringer i arbeidet med å drifte veinettet. Forsøkskontraktene spenner fra dagens funksjonskontrakter med nye utførelsesmetoder for f.eks. salting og strøing, til kontrakter der man kjøper brøytetjenester helt ned på rode -nivå. I Vesterålen pågår det på 3. året et forsøk der kontraktsområdene er vesentlig redusert i størrelse, og kontraktene er splittet på sommerdrift og vinterdrift. I Alta og Østfold igangsettes det i 2012 kontrakter etter samme prinsipp, men med ytterligere utprøvning av kontraktsområdenes størrelser. I Setesdal igangsettes det i 2012 forsøk med å kjøpe inn driftsoppgaver helt ned på brøytebil-nivå. Erfaringer fra disse forsøkskontraktene vil kunne danne et godt grunnlag for å optimalisere kontraktsstrategiene fremover. Ved vurderinger av strategi må også tilgjengelig kapasitet på byggherresiden vurderes. Alle kontraktsformer krever en oppfølging fra veieier. Desto større oppdeling av kontraktsområder og/eller fagområder, desto større vil kravet til økte resurser på byggherresiden være. Det er bl.a. slike forhold det ønskes erfaringer på gjennom de pågående forsøkskontraktene. I et prosjekt der strategier for dagens kontraktsområde Vestfold syd skal vurderes, kan det være naturlig å se på følgende tema: Skal det være felles kontrakt for Riksveger og Fylkesveier Hvilke entreprenørmarked finnes for forskjellige kontraktsmodeller Mulige kontraktsmodeller sett i forhold til byggherreorganisasjonen Mulige geografiske inndelinger Varighet på kontrakter Hvilke standard ønskes (skal Vedlikeholdsstandard for riksveger håndbok 111 brukes) Hvordan skal gang- og sykkelveiårer driftes Hvordan skal kollektivårer driftes Hvordan skal reiselivsårer driftes Prioritering av strategisk viktige, viktige og øvrige fylkesveger Vurdere mulighetene for å ta vedlikeholdstiltak inn i driftskontraktene tilstand på eks. veinett 5

6 Vurdere muligheten for å ta investeringstiltak inn i driftskontraktene Det vil være muligheter for å gjøre valg innenfor blant annet følgende områder: Bruk av ny standard for drift og vedlikehold av riksveger (Håndbok ) Valg av vinterdriftstrategi hvilke kvalitetskrav skal settes til den enkelte veg Krav til drift av gang- og sykkelveg Krav om bruk av utstyr (vinter) Valg av kontraktstrategi grad av byggherrestyring/ressursbruk Nivå på grøntarealer spesielt i bynære områder Nivå på rasteplasser, antall rasteplasser, og eventuell vinterdrift av disse Fremdrift: Oppstart av prosjektgruppe medio mars Legge fram for politisk behandling i juni 2012: o Alternative kontraktsstrategier som skal utredes nærmere o Fagtema (eks. vinterstrategier) som skal vurderes Legge fram for politisk behandling i november 2012 et forslag til strategi Fylkesrådmannens bemerkninger: Driftskontrakter er store og omfattende kontrakter, som omhandler viktige fagfelt innenfor veg. Det er viktig å ha et godt grunnlag for drift av vegnettet. Den nye drift- og vedlikeholdsstandarden for riksveg (Håndbok ) er en grundig og gjennomarbeidet standard som ivaretar riksvegnettets funksjon på en god måte. I forbindelse med Handlingsprogram for fylkesveger har det blitt utarbeidet et forslag til kriteriesett for investeringer på fylkesveger. Det er lagt opp til sluttbehandling av kriteriesettet i juni 2012 (Fylkesting sak 6/12). Kriteriesettet vil også kunne få føringer inn i driftskontraktene. Kontraktene skal sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet, både for innbyggere og for næringsliv. Kostnader på driftskontrakter har økt i den senere tid, og en vurdering og prioritering bl.a. innenfor vinterdriften er nødvendig. På grunn av kompleksiteten i driftskontraktene er det viktig at fylkeskommunen ser på konsekvensene av eventuelle endringer. Det foregår en utprøving av nye kontraktsformer på landsbasis, og det er viktig å se hvordan disse nye kontraktsformene fungerer før det eventuelt gjøres større endringer i kontraktene. Dagens kontraktsform er utviklet av Statens vegvesen over tid og eventuelle endringer bør komme gradvis. Det foreslås å etablere et prosjekt som skal vurdere kontraktstrategi for ny Vestfold syd kontrakt, som skal lyses ut på tilbud med oppstart i september Prosjektet skal utrede de strategier og valgmuligheter som finnes, og gi en anbefaling som legges frem for politisk behandling i november

7 32/12 Regional planstrategi vedtak av høringsforslag Arkivsak-dok Arkivkode. 120 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 Saksdokumentet er sendt ut i fylkestingets utsending 7

8 33/12 Årsrapport årsregnskap, årsberetning, finansforvaltning, resultatvurdering og disponering for året Arkivsak-dok Arkivkode. 210 Saksbehandler Tone Stabell Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /12 2 Fylkesutvalget /12 3 Fylkestinget /12 Saksdokumentet er sendt ut i fylkestingets utsending 8

9 34/12 Årsmelding og årsregnskap 2011 for Østre Bolærne Sameie Arkivsak-dok Arkivkode. 210 Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 2 Fylkestinget /12 Saksdokument er ikke ferdigstilt. Ettersendes i utsending til fylkestinget 9

10 35/12 Studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Arkivsak-dok Arkivkode. 033 Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges inntil kr til studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. 2. Beløpet belastes Fylkesutvalgets disposisjonskonto. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Sverre Høifødt Direktør Vedlegg: 10

11 Innledning: Hovedutvalgene har anledning til å foreta en studiereise i løpet av valgperioden dersom dette er faglig relevant i forhold til organets arbeid. Fylkesutvalget skal godkjenne opplegg og kostnader. Forslaget til opplegg og kostnader i forbindelse med studietur for Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø legges med dette fram for fylkesutvalget til godkjenning. Det anmodes om utgiftene til studieturen dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Saksutredning: Vestfold fylkeskommune er regional utviklingsaktør og skal se regionen i en helhet og bidra til at de oppgaver fylkeskommunen har ansvaret for skal gi en regional merverdi. For tiden pågår arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk hvor bl.a. byutvikling, kollektivtransport, sykling samt miljø og klima er viktige elementer. Opplegget for studieturen er derfor utarbeidet med det formål å gi hovedutvalget bedre innsikt i hvordan aktører i våre naboland arbeider og derved gi deltagerne økt kompetanse og inspirasjon for hvordan fylkeskommunen gjennom satsing på kollektivtransport inkludert sykling, byutvikling samt miljø og klima kan bidra til bedre utvikling av Vestfoldsamfunnet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ønsker å foreta en studiereise for å gjøre seg bedre kjent med hvordan Malmø, København og Region Sjælland i våre to naboland Sverige og Danmark arbeider med utvikling av kollektivtransporttilbud som buss og tog, tilrettelegging for sykling, byutvikling med kvalitet og klima/miljøspørsmål. Studieturen er fastlagt til mai. Opplegget for studieturen er i korte trekk som følger: Turen går med fly til København hvor deltagerne først får presentert viktige byutviklingsprosjekter i København. Videre orienterer København kommune om sitt syn på byutvikling, sin parkeringsstrategi og sin sykkelstrategi. Region Sjælland vil deretter orientere om hvordan de arbeider med og tilrettelegger for kollektivtransport i regionen. Deretter går turen videre til Malmø hvor deltagerne får presentert kommunens arbeid med bærekraftig byutvikling, kollektivtransportsatsing, parkering og sykkeltrafikk og kommunens framtidige utfordringer. I både København og Malmø legges det opp til befaringer av konkrete byutviklingsprosjekter i tillegg til orienteringer og presentasjoner. Reisen foretas med fly t/r Kastrup, og vi forflytter oss med tog og buss utenom flyreisene. Noe av hensikten med studiereisen er også at politikerne skal bli bedre kjent seg imellom og over partigrensene og skape et godt samarbeidsklima mellom politikere og administrasjon. Programmet inneholder derfor også tid og rom for uformelle samtaler og drøftinger i sosiale sammenhenger. 11

12 Nedenstående budsjett representerer en ramme som grunnlag for bevilgning. Kostnader: Aktivitet Kostnad Transport - fly, tog, metro Kr overnattinger inkl. frokost Kr Bespisning 2 lunsjer, 3 middager, + ekstra måltid Kr Sum kostn. overnatting, transport, bespisning pr deltager Kr Diverse utgifter (opplegg og befaringer i København og Malmø, Kr gaver, eventuelle vertsgjester til middag, etc) Sum kostnader for studietur for 11 personer Kr Per 15. mars 2012 er det disponibelt kroner på fylkesutvalgets disposisjonskonto. I tillegg er det et mindreforbruk fra 2011 på som ihht. til budsjettreglementet kan overføres til 2012 når årsrapporten og regnskap for 2011 behandles av fylkestinget i april Fylkesrådmannens bemerkninger Valg av reisemål og tema er gjort i nær dialog mellom hovedutvalget og administrasjonen. I valget av reisemål og temaer er det lagt stor vekt på at det skal være faglig relevant og ha overføringsverdi i forhold til hovedutvalgets fagområder. Kostnadene til studieturen for hovedutvalgets medlemmer, begrenset oppad til kr bes dekket over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Representanter fra administrasjonen vil også delta på turen, men utgifter til disse dekkes over eget budsjett. Det har vært drøftet om varamedlemmer skal få anledning til å delta på studieturen. Noen av varamedlemmene blir erfaringsmessig ofte innkalt til møter på grunn av forfall blant medlemmene, og de vil derfor ha stor nytte av å bli med på studieturen. Utvalgsleder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har i samråd med de andre hovedutvalgslederne og fylkesordfører derfor åpnet for at 1., 2. og 3. varamedlem kan delta på studieturen, under forutsetning av at det enkelte parti selv dekker kostnader til reise/opphold for de varamedlemmer som blir med. 12

13 36/12 Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte 2012 Arkivsak-dok Arkivkode. --- C56 Saksbehandler Arild Braa Norli Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument er ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 13

14 37/12 Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum - Oppnevning av nytt styremedlem Arkivsak-dok Arkivkode. --- C56 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling Fylkesutvalget velger medlem og varamedlem til styret i Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson konstituert direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 14

15 Innledning: Vestfold fylkeskommune er bedt om å velge ett nytt medlem og ett nytt varamedlem til styret i Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum. Bakgrunnen er at det faste medlemmet har avgått ved døden og hans valgte vara nylig har flyttet og har frasagt seg alle politiske verv. Saksutredning: Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum har som formål å samle og bevare antikvariske gjenstander og bygninger og legge til rette for forskning på, kunnskapsutvikling om og formidling av regionens lokalhistorie og kulturarv. Det er Vestfoldmuseene IKS som har driftsansvar for Slottsfjellsmuseet, som tidligere het Vestfold fylkesmuseum. Det er fortsatt Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum som eier gjenstander og bygninger på Slottsfjellsmuseet. Det følger av vedtektene til Stiftelsens Vestfold fylkesmuseum punkt 4 at stiftelsens styre består av 10 personer valgt slik: 3 medlemmer av Vestfold fylkeskommune 2 medlemmer av Tønsberg kommune 2 medlemmer av Vestfold historielag 1 medlem av Tønsberg Sjømannsforening 1 medlem av Vestfold Ungdomsfylking 1 medlem valgt av de ansatte i Slottsfjellsmuseet For hvert medlem velger de aktuelle organ et personlig varamedlem. Begge kjønn skal være representert i styret. Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. For de kommunevalgte og fylkeskommunevalgte medlemmer regnes perioden fra den 1. januar i kommunevalgperioden. De øvrige styremedlemmers valgperiode tar til den 1. januar to år senere. Dagens representanter valgt av fylkeskommunen er: Styremedlem: Erna Ekenes Olsen (V) Vara: Anne M. Horntvedt (V) Styremedlem: Harald Haug Andersen (AP) Vara: Inger Rismyhr (Krf) Styremedlem: Torbjørn Hegge (H) Vara: Anette Eliassen (H) Det er de sistnevnte styremedlemmene som nå må erstattes da Torbjørn Hegge har avgått ved døden og Anette Eliassen har frasagt seg alle verv grunnet flytting. Fylkesrådmannens bemerkninger: Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger til saken. 15

16 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok Arkivkode. 033 Saksbehandler Grete Thoresen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges 1,3 mill kroner til investeringer i utstyr og infrastruktur for å legge til rette for papirløse møter i Vestfold fylkeskommune. Dette finansieres med 1 mill kroner fra ubundet investeringsfond og 0,3 mill kroner i mva-kompensasjon. 2. Fylkesadministrasjonen går til innkjøp av nettbrett med program for administrasjon av papirløse møter kompatibelt med sak-/arkivsystemet Public 360 (alternativ 1) og annen nødvendig programvare, samt oppgraderer infrastruktur for trådløst nett på fylkeshuset. 3. Alle faste representanter i fylkestinget, politisk sekretariat, fylkesrådmannens ledergruppe, kommunikasjonsavdelingen og hovedtillitsvalgte omfattes av ordningen. 4. Etter overgang til løsning for papirløse møter sendes ingen papirer ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Ellen Høstmark Bustø Direktør Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 16

17 Innledning: Fylkesutvalget fikk i sak 5/ januar 2012 forelagt administrasjonens forslag til utredning av løsning for papirløse møter, som ble tatt til orientering. Fylkesutvalget oppnevnte to referansepersoner, Aina Dahl (V) og Anne Kvernsmyr (A). Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ledet av kommunikasjonsdirektøren. I arbeidsgruppen satt Marit Karlsen (leder politisk sekretariat), Anita Jørgensen (seksjonsleder serviceseksjonen), Grete Thoresen (rådgiver kommunikasjonsavdelingen), Nils Krane Thvedt (rådgiver IKT-seksjonen) og Harriet Marie Terjesen (systemeier sak-/arkivsystemet Public 360). Anne Kvernsmyr (Ap) deltok på ett av arbeidsgruppens møter. Saksutredning: Kommune-Norge har kommet langt i å innføre løsninger for politiske møter. Organisasjonens sak- og arkivsystem gir føringer for hvilken løsning man velger. Vestfold fylkeskommune har sak- og arkivsystemer «Public 360». Det er begrenset hvilke løsninger som er utviklet for administrasjon av papirløse møter for dette systemet. Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har innført papirløse møter basert på samme sak- og arkivsystem som i Vestfold fylkeskommune. Sør-Trøndelag har hatt papirløs behandling av politiske saker tidligere, da med Tablet-PC (liten PC med berøringsskjerm) som plattform. De er nå på vei over på ipad. Oppland har lansert papirløs behandling av politiske saker på ipad høsten Arbeidsgruppen har fått presentert Oppland og Sør-Trøndelags løsninger og erfaringer rundt gjennomføring av prosjektene og overgang til papirløst, både med tanke på politikerne som brukere, og støttefunksjonene i fylkeskommunen. I tillegg har arbeidsgruppen fått demonstrert flere løsninger fra forhandler av sak- og arkivsystemet vårt, Software Innovation. Anne Marie Kvernsmyr har deltatt i et prosjektgruppemøte og gitt innspill til saken. (Aina Dahl var forhindret fra å møte) Ved papirløse møter, vil behovet for utsendelse av papir bli vesentlig redusert og dermed vil kostnader til trykking, distribusjon, porto og papir reduseres. En beregning viser en besparelse på ca kr pr år. Det finnes i dag flere løsninger for papirløse møter på markedet, både forskjellig tilpasset programvare og forskjellige teknologiske plattformer. Det er også mulig å organisere papirløse møter med allerede eksisterende fri/gratis og lisensiert programvare, og ved bruk av dokumentdelingstjenester på nettet. Rådmannen har vurdert de ønsker og behov for funksjonalitet som er uttrykt. Rådmannen har sett på lignende løsninger i andre fylkeskommuner, aktuelle løsninger på markedet, pris og brukervennlighet. Løsningen som velges skal være så enkel å administrere som mulig, både for politikerne og for administrasjonen. Betegnelsen «lesebrett» eller «nettbrett» omfatter ipad, men i utredningen har vi noen ganger skilt på ipad og andre nettbrett, siden noe programvare er eksklusiv for operativsystemet på ipad. Vi skiller vanligvis mellom maskiner med operativsystem fra henholdsvis Apple (mac, ipad) og Windows (PC, tablet) og Android. 17

18 I utredningen har vi sett på tre løsninger basert på Vestfold fylkeskommunes sak- /arkivsystem. I tillegg har vi sett på to løsninger som er uavhengig av sak- og arkivsystem. Alle har ulik funksjonalitet og pris. Med funksjonalitet menes hva brukeren kan gjøre i løsningen og hvilke verktøy som er tilgjengelig. Alle alternativene tilbyr ønsket funksjonalitet, men bare alternativene som bruker One Note tilbyr ønsket funksjonalitet i samme program. De andre alternativene krever at man tar i bruk tilleggsprogram for å markere og notere i selve saksdokumentet. Løsningene som er vurdert: Plattform Programvare 1 Nettbrett ipad emeetings eller tilsvarende og Goodreader/PDF Expert 2 Tablet PC Microsoft OneNote 3 Nettbrett med Windows 8 (tilgjengelig høsten 2012) Microsoft OneNote 4 Nettbrett (flere leverandører) Windows og Android PDF Expert Enterprise 5 Nettbrett ipad Goodreader Alternativ 1, 2 og 3 Alternativ 1, 2 og 3 er løsninger som tilbyr tilpasset program for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak-/arkivsystem. Løsningene er også satt opp med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin når man logger på. Alternativ 1 er ikke Windows-basert nettbrett (ipad). Alternativ 2 og 3 er Windows-baserte nettbrett og tablet-pc med berøringsskjerm. Tablet-PC har tastatur i tillegg. Med One Note til møteadministrasjon og til å markere og notere direkte i dokumentene har tablet-pc den beste funksjonaliteten i dag. Det er den dyreste løsningen og plattformen er på vei ut. Alternativ 3, Windows 8 for nettbrett (ikke ipad), er varslet å komme i løpet av året. Med Windows 8 kan man kjøre One Note på lesebrett. Dette alternativet ser da ut til å ville kunne tilby det beste fra alternativ 1 og 2, nemlig et lite, hendig lesebrett med berøringsskjerm og One Note-programvaren som gir ønsket funksjonalitet i ett og samme program. Det er på nåværende tidspunkt usikkerhet knyttet til dokumentadministrasjon, sluttpris og leveringsdato for denne løsningen. Alternativ 1, 2 og 3 varierer i pris, hvor ipad-løsningen er rimeligst og Tablet-PC er dyrest. Det er usikkert hva kostnadene til alternativ 3 vil være. Lesebrett er billigere enn Tablet-PC og det er flere produsenter og modeller som vi kan bruke som referanse. Det vil i tillegg komme pris for Windows-lisens. Til sammen antar vi at alternativ 3 vil prises et sted mellom alternativ 1 og 2. Alternativ 4 og 5 Alternativ 4 og 5 bruker eksisterende programvare og distribusjon av møtedokumenter med tjenester på nettet. De tilbyr ikke tilpasset program med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin. Goodreader for ipad synkroniserer mot en 18

19 server på nettet ved pålogging (DropBox, eller lignende) og lagrer møteinnkallinger, møteprotokoller, men er ikke knyttet til sak-/arkivsystemet. For politisk sekretariat vil en løsning som ikke synkroniserer fra fylkeskommunens sak- /arkivsystem være mindre effektivt enn en som gjør det. For alternativ 4 og 5 vil det først og fremst knyttes kostnader til valgt programvare og teknisk oppsett utover prisen på selve nettbrettet. Innsending av forslag Ingen av alternativene tilbyr egen funksjon for innsending av forslag i møtene. Dette kan vi gjøre elektronisk, for eksempel med e-post. Opplæring og support Fra andre fylkeskommuner har vi erfaring med at det må tilbys støtte under møtene de første månedene etter en innledende opplæring i forbindelse med et fylkesting (alle samlet). Det vil i innføringsperioden planlegges nødvendig opplæring og støtte for politikerne. Politisk sekretariat vil i perioden før innføring ha behov for opplæring og flere testrunder. Det vil vurderes å kjøre første møte med elektronisk løsning parallelt med papir. Når det gjelder støtte og hjelp knyttet til feil ved maskin og programvare vil det være ulike løsninger for dette, avhengig av hvilken plattform man velger. Til ipad er det aktuelt å kjøpe en 2-årig Apple Care Protection Plan, som tilbyr støtte på telefon 24/7. For andre typer nettbrett vil «helpdesk» hos IT-avdelingen i fylkesadministrasjonen være tilgjengelig i arbeidstiden. Infrastruktur trådløst nett Papirløse møter stiller økte krav til infrastruktur, for trådløs nett-tilgang der møtene holdes. Denne infrastrukturen er ikke dimensjonert for papirløse møter på fylkeshuset i dag. Dette må bygges ut som en del av innføringen av papirløse møter. Det vil bli nødvendig med ekstern bistand til installasjon, oppsett og klargjøring av maskiner, program og server. Det budsjetteres for dette, selv om fylkesadministrasjonen i størst mulig grad vil søke å bruke egne krefter til dette arbeidet. Budsjett Alternativ 1 Eks mva 61 stk ipad med tilbehør og gavekort for AppStore Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt Alternativ 2 Eks mva 61 stk nettbrett (4000,-) Windowslisens (6700,-) + tilbehør Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt

20 Tidspunkt for implementering Innkjøpsprosess for maskiner og programvare, installasjon og klargjøring av løsningen og opplæring internt, er faktorer som påvirker tidspunkt for implementering. Det er et realistisk mål å ha innført løsning for papirløse møter i november Fylkesrådmannens bemerkninger Rådmannens vurdering er at den beste løsningen må legge til rette for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak- /arkivsystem og mulighet for synkronisering mellom dem. Alternativene 1, 2 og 3 legger til rette for dette. Denne type løsning vil i størst grad bidra til en mer effektiv administrasjon av møtene, forenkle nedlasting og oppdatering av dokumenter og tilby en oversiktlig møtestruktur med historikk og funksjon for søk og gjenfinning. Alternativ 2, Tablet-PC med One Note, har klart best funksjonalitet i dag, men er en dyr maskin og en utgående teknologi. Denne vurderes derfor ikke som aktuell. Leverandør av One Note for Tablet-PC forbereder samme løsning for Windows 8 på lesebrett fra høsten av (alternativ 3). På bakgrunn av det vi vet p.t. er dette den beste løsningen, men usikkerhet knyttet til pris og leveranse gjør at rådmannen ikke anbefaler denne løsningen. Fylkesrådmannen anbefaler derfor alternativ 1, nettbrett som ikke krever Windows-lisens (ipad), med løsning for administrasjon av papirløse møter med synkronisering mot sak- /arkivsystemet i fylkeskommunen. Det vil være ekstra ressurskrevende for IKT-seksjonen og politisk sekretariat å drifte flere ulike plattformer, både med tanke på arbeidsmengde og investering. Derfor vil alle få samme maskinvare/plattform. Tilsvarende vil det ikke være mulig for IKT i fylkeskommunen å drifte og vedlikeholde maskinvare som også brukes i andre sammenhenger, for eksempel private eller kommunale maskiner. Både hensynet til praktisk administrasjon av løsningen, brannmur og sikkerhetshensyn, tilsier at fylkestingets medlemmer må ha egne maskiner til bruk som fylkespolitiker. Fylkesrådmannen vurderer videre at for å ta ut maksimal effekt av løsning for papirløse møter er det nødvendig at: Alle politiske møter blir papirløse og ingen papirer sendes ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Alle fylkestingets medlemmer får egen maskin (39stk) og varamedlemmer får låne når de kommer til møte. Andre medlemmer i råd og utvalg vil få dokumentene tilsendt på e-post eller selv laste ned dokumentene på samme måte som i dag. Innkalling og saksliste (sakstitler) sendes ut før møtet pr e-post til alle, også varamedlemmene. Politisk sekretariat (4stk), fylkesrådmannens ledergruppe (7stk) og kommunikasjonsavdelingen (2stk) og hovedtillitsvalgte (4stk) har tilsvarende løsning som politikerne for å ivareta sine roller. Det kjøpes inn 2stk nettbrett til vara og 3stk nettbrett i reserve. 61 enheter totalt. Alle folkevalgte får VFK-epostadresse som skal brukes til kommunikasjon mellom fylkesadministrasjonen og folkevalgte. 20

21 Investeringen finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Per utgangen av 2011 er det 93,3 mill kroner på fondet. I 2012 er det budsjettert med styrking av fondet på 21,7 mill kroner. Dette er midler fra salg av eiendommer. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i økonomiplan perioden. 21

22 39/12 Melding - Retningslinjer - saksbehandling for politiske organer Arkivsak-dok Arkivkode. 047 Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 22

23 40/12 Sandefjord Lufthavn AS Arkivsak-dok Arkivkode. --- N40 Saksbehandler Daniel Maslø-Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 23

24 41/12 Sak Gildehall på Borre Arkivsak-dok Arkivkode. --- C50 Saksbehandler Terje Gansum Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 24

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201105956-3 Arkivkode 033 Saksbehandler Ellen Høstmark Bustø Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 19.04.2012 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Fylkestinget - innkalling til møte

Fylkestinget - innkalling til møte Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 10. mai 2011 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene 19/11-24/11, 26/11-27/11 og 29/11-39/11 Møteprotokoll

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested Henie Onstad Kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 201100001-31 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 MØTELEDER Fylkesordfører Johansen, Per-Eivind (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23

Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte:

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/115 Møtedato/tid: 11.09.2013, kl. 11:00 Møtested: Arkivsenteret Dora, Nyhavna, Trondheim Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth (leder)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer