100 GENERELT, RIGGING, DRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 GENERELT, RIGGING, DRIFT"

Transkript

1 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-2 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 0.0 RIGG & DRIFT Generelt rigging - drift - nedrigging 00 GENERELT, RIGGING, DRIFT Tekniske bestemmelser Beskrivelsen er basert på NS utgave datert 203-0, samt supplerende og utfyllende tekst i dette dokument og de standarder det er referert til, der ikke annet er spesielt nevnt. Etterfølgende beskrivelse er et supplement til NS3420-tekstene og der denne går ut over de krav som er gitt i NS,gjelder beskrivelsen foran standarden. I dette kapittel er det et sett presiseringer av administrativ og teknisk art som alle entreprenører (inkl. under- og sideentreprenører) må ta hensyn tilved prising av den spesifiserende mengdebeskrivelse. Orientering Det vises til etterfølgende tekst med orientering samt til orientering i generell del Entreprenørenes ansvar De enkelte entreprenører har selvstendig ansvar for egen rigg og drift på byggeplassen gjennom hele byggefasen. Manglende opplysninger Uavhengig av den informasjon som vil bli gitt i anbudsgrunnlaget og anbudsbefaringen med tilhørende referat plikter entreprenøren selv, blant annet ved befaringer på stedet, å gjøre seg kjent med forholdene på tomta, naboforhold, offentlige krav og forskrifter mm som vil kunne ha betydning for prising og utførelse av arbeidene eller medføre ansvar av noen art. Delte entrepriser Det blir delte entrepriser. en skal ha ansvaret som hovedbedrift. Bygningsmassen Se generell del Tiltakene Se generell del GENERELT, RIGGING, DRIFT, forts.: Riggplan Rigg er planlagt på parkering nord før bygget. Det vises til egen riggplantegning. Eventuelle skader skal repareres for entreprenørens kostnad. -- Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift :. _0, 00,

2 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-3 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasj on Enh. Mengde Pris Sum en tilrettelegger for felles rigging av byggeplassen. Det er utarbeidet felles riggplan for alle arbeidene. en skal montere opp felles brakkerigg, inngjerde brakkeriggen, montere porter,og frem legge provisorisk byggestrøm til felles brakkerigg, bestilling og tømming av bosscontainere m.m. Felles brakkerigg Der etableres brakkerig bestående av skifte/vaskebrakke og spiserom. Dersom byggentreprenøren finner det formålstjenlig så kan 2. etasje på Jærvegen 550 brukes som brakkerigg, se vedlagte tegning. Hver enkelt entreprenør skal itillegg selv sørge for egne verktøys- og materialcontainere/kontor som monteres ihht riggplan og anvisning av byggeleder. Det avsettes plass for maksimalt - 2 containere samt parkering av stykk verktøybil pr. entreprenør. Til orientering skal de øvrige entreprenørene selv medta alle omkostninger vedrørend e egne rigg- og driftarbeider. 00 GENERELT, RIGGING, DRIFT, forts. : Løfteutstyr Kraner, vareheiser og annet løfteustyr etc.skal til enhver tid være montert og driftes iht. relevante forskr ifter. Alle komponenter skal være sertifiserte og ha godkjent merking. Adkomst og parkering. Omgivelsene Hovedtilkomst til byggeplassen skjer via Jærvegen. Arbeidene skal planlegges og utføres slik at omgivelsene ikke påfører unødvendig og sjenerende støy, skader eller er til hinder for den daglige trafikk på det offentlige veinett generelt og til omliggende bebyggelse. Avfallshåndtering Det skal kildesorteres på stedet. Det henvises til Generell del samt følgende presiseringer i denne beskrivelse. Entreprenørene skal følge tiltakshavers plan for håndtering av bygge- og riveavfall som sikrer at alt avfall blir håndtert på en måte slik tiltakshaver ønsker, samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir tilstrekkelig ivaretatt sett i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Feiltagelse eller unnlatelser som måtte skyldes uvitenhet om overnevnte forhold, berettiger ikke til innrømmelser eller tillegg av noe slag. Avvikende leietid avregnes etter opppgitt enhetspris. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

3 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-4 Postnr NS-kode/Firmakode/Spes ifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Informasjonsplikt. Uavhengig av den informasjon som vil bli gitt i anbudsgrunnlaget og anbudsbefaringen med tilhørende referat plikter imidlertid entreprenøren selv, blant annet ved befaringer på stedet, å gjøre seg kjent med forholdene på tomta, naboforhold, offentlige krav og forsk rifter mm som vil kunne ha betydning for prising og utførelse av arbeidene eller medføre ansvar av noen art. 00 GENERELT, RIGGING, DRIFT, forts.: Informasjonsplikt forts.: Det vises her blant annet til : ø Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 7. ø Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 26. mars 20O nr 489 ø Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljø/oven) av 7.juni 2005 nr 62 ø Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 3. mars 98 nr. 6 (Forurensningsloven) ø Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), nr 930 HMS Det vil stilles strenge krav til entreprenørens internkontroll iht. Internkontrollforskriften. Tiltakshavers overordnede SHA-plan legges til gr unn. I tillegg skal entreprenøren utarbeide beredskapsplaner og sikker j obb analyser knyttet til hvert objekt. De overordnede vurderingene som er gjort, fritar ikke entreprenøren fra å gj øre egne vurderinger av risiko og HMS. Entreprenø ren må derfor prise hensyn iht. egne risikovurderinger knyttet til tiltaket. Det skal utarbeides sikker jobb analyse (SJA) ved oppstar hver dag som skal dekke dagens arbeidsoperasjoner. SJA skal utarbeides mhp. å identifisere og minimere spesifikke faremomenter med konkrete tiltak. Dette inkluderer forsvar lig sikring, koordinering av arbeider, tilpasset personlig verneutstyr mm. SJA skal godkjennes av byggeleder før arbeidene tar til. Når denne er godkjent gis det arbeidstillatelse for de arbeidene analysen omfatter. Ved endring av omfang eller tiltak som medfører avvik fra gitt arbeidstillatelse, skal byggeleder informeres og godkjenne evt. endringer. Byggrenhold Kvaliteten på byggrenholdet skal tilfredstille kravene gitt i: 6606-S - Rent Tørt Bygg, Forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave 2007 (R IF). Måling av renhetsgrad ved overtakelse av bygg gjøres i henhold til NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastlegge og Akkumu lert Kapittel 0 Rigg og drift:

4 st Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-5 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum bedømme rengjøringskvalitet. Fje rning av gammelt støv regnes som inkludert i prisen. Spesielt nevnes at det skal benyttes metoder og midler som ikke skader 3. person, renholder eller overflater. Arbeidstider Generelt gjelder begrensing på natten og i helger iht. normale bestemmelser fra Arbeidstilsynet. 00 GENERELT, RIGGING, DRIFT, forts.: EGET KONTRAKTSARBEID Idet etterfølgende spesifiseres en del rigg og driftsforhold som skal prises og som normalt er inkl. i de generelle riggposter nevnt ovenfor og/ eller i anbudets enhetspriser. Forholdene som nevnes er presisering av tidligerer kjente krav/ Ansvar. Se også tilsvarende punkt under " 00 Generelt, rigging, drift" ovenfor. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

5 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-6 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Forsikringer-sikkerhet-avgifter 09 FOIKRINGER - SIKKERHET-AVGIFTER Herunder inngår forsikringer, sikkerhetsstillelse, avgifter og gebyrer. Ytelsene skal inkludere alle generelle kapitalytelser og alle kostnader forbundet med arbeidet ABA FOIKRING AV ANSVAR Andre krav : Forsikring skal dekke for skader mot 2. og 3. part AB2A FOIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Forsikr ing av egne og underentreprenørers arbeid AEA SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Forsikring av egne og underentreprenørers arbeid AK3.8A Spesielle tilriggingsarbeider A ndre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Byggeplassskilt. Det vil ikke være anledning å henge opp firmaskilt på byggegjerde eller bygning. Alle entreprenører skal derfor medregne en kostnad for å få hengt opp standardformatskilt på felles skiltstativ dersom dette er ønskelig. Byggeleder koordinere dette. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

6 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige a Side0-7 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Byggrenhold og FDV dok A02.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: se under Rengjøringsfrekvens : Se under Kontrollmetode: Se under Rent og tørt bygg. Det må medtas kostnader for å oppfylle kravene i "6606-S - Rent Tørt Bygg, Forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave 2007 (RIF)" som ikke er spesifisert spesielt i etterfølgende poster A02.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: Se under Rengjøringsfrekvens: Daglig Kontrollmetode: Visuel Fortløpende rydding. Alle entreprenører skal HVER DAG fjerne alt avfall etter egne arbeider. Gjelder både i og utenfor bygget inkl. på byggeplassen. Eventuelle ekstrakostnader med fortløpende rydding som beskrevet A02.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: Se under Rengjøringsfrekvens : Ukentlig Kontrollmetode: Visuel A kkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

7 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-8 Postnr NS-kode/Firmakode/Spes ifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Hovedrydding - avfallshåndtering. En dag hver uke skal samtlige entreprenører delta i f elles hovedrydding. Opplegg for dette avtales mellom entreprenørene og byggeleder. Alt avfall både i forbindelse med hovedrydding, og i forbindelse med fortløpende rydding nevnt ovenfor, skal bringes til egen containerrigg. Kildesortering både i rivingsfasen og I selve byggefasen. For rydding omtalt ovenfor, vil det ikke bli tillatt å sope/k oste opp bygningsavfall. Alt skal skufles sammen før det tas opp i sekker etc. Dette for at minst mulig støv skal virvles opp. Hovedryddingen vil skje ukentlig rett før finrydding i form av støvsuging utført av hovedentreprenøren Eventuelle merkostnader med ukentlig hovedrydding som beskrevet A02. 5 RIGGING FOR BYGGRENHOLD Lokalisering: I bygget, etter anvisning fra byggeleder Omfang: Tilstrekkelig utstyr (typer og mengde) for daglig renhold, støvsuger(e), feiekoster og -brett, stativer for søppelsekker. Utførelse: Etter entreprenørens valg for å klare renholdskravene. Nei AU4.A 6 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav : Se under FDV dokumentasjon i h.h.t. krav i Bok o. Dokumentasjonen skal leveres samlet for alle fag som er dekket inn i kontrakt Etablering-drift eget kontratsarb AV. 2 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering : Se Riggplan Andre krav : Nei Akkumul ert Kapittel 0 Rigg og drift:

8 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-9 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AV4.A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: I henhold til riggplan, samt etter anvisning fra byggeleder. Andre kra v. c) Utførelse Nødvendig rigging for å kunne utfør eget arbeide. Entreprenøren vil få tildelt riggområde i tilknytning til byggeplassen. Entreprenøren må påregne å tilpasse seg beskaffenheten av det eksisterende underlaget på plassen. Posten inkluderer kostnad for fjerning av eventuelle midlertidige fundamenter AV2. DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Se Riggplan. Andre krav. Nei AV5. NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Se riggplan. Nei AJ.A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Andre krav. Skal inkludere massekontro ll, gjennomgang av underlagsdokumentas jon, samt planlegging av utførelse. Herunder prises også utarbeidelse av entreprenørenes egen riggplan, SHA-plan samt egne risikovurderinger. Ivaretakelse av byggherrens SHA -plan med vedlegg skal også inkluderes. A kkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

9 Arkvest Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-0 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AV3. AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering : På byggeplass. Andre krav. Nei A02.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: se under Rengjøringsfrekvens : Se under Kontrollmetode: Se under Omfang og prisgrunnlag. a). Finrydding og støvsuging av bygget etter at hovedryddingen er utført, det regnes med en gang i uken etter at bygget er lukket og innvendige arbeider er startet. b). Før himling lukkes skal det rengjøres og støvsuges over himling AK3. KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Etablering av anleggsvei fra Jærvegen til byggeplass inkl. fjerning av vegetasjon som kjøres til byggeplass entreprenøren selv ordner med. Etter arbeidet er ferdig skal området reetableres som før oppstart AK3.3 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Etablering av parkeringsplass for ansatte i byggeperioden som vist på tegninger og bilder. Inkl. fjerning av vegetasjon som kjøres til byggeplass entreprenøren selv ordner med. Etter at arbeidet er utført skal området reetableres med fjerning av duk og masser som er brukt ved etableringen Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

10 Arkvest Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige aer Side 0- Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spesiell tilrigging for byggherren 0 SPESIELL TILRIGGING FOR BYGGHERREN I tillegg til generell rigging, klargjøring og drift av byggeplassen for egne arbeider som nevnt ovenfor, skal de enkelte entreprenører, i henhold til uthevet entrepriseanvisning, utføre spesiell rigging, drift og nedrigging for byggherren. I den grad det er avvik mellom etterfølgende beskrivelse og NS A skal ytelsen i det etterfølgende gjelde først. Etterfølgende spesiell rigg, drift og nedrigging ønskes utført av "uthevet" entreprenør. Enkelte poster er også inkl nødvendig drift TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon : Elkraftf orsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Se under Utførelse: Se Under Dimensjon/kapasitet: Se under Lokalisering: Strømbehov fremlegg til brakkerigg/verkstedcontainere. Byggningsfagrentrep renøren skal fra provisorisk hovedtavle (etter anvisning fra el. entreprenør) kobles til aktuelle stigere for drift av verkstedcontainere.brakkerigg og byggestrøm for utvendige arbeider. Provisorisk fordelingstavle v/containerriggen må være dimensjonert/til rettelagt slik at andre verkstedscontainere kan tilkobles. Utførelse: Provisorisk el. opplegg for byggentreprenør. Inkl. nødvendig drift av anlegget AK3.288A 8 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Belysning Formål:Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Riggplass Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift :

11 Arkvest Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-2 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Utførelse: Provisorisk belysning av riggplass Dimensjon/kapasitet : Normal ute belysning Posten dekker også drift AK3.248A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon :Elkraftfordeling Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Se under Utførelse: Se Under Dimensjon/ kapasitet: Se under Elektroentreprenøren Lokalisering : Provisoriske byggavfuktere og varmluftsvifter på byggeplass medtas av elektroentreprenør. Utførelse: Det medtas 4 stk varmlufts vifter 4 stk avfuktere + stk byggtørker Dimensjon/kapasitet: Varmluftsvifter 5 KW Avfuktere 2 KW Opp- og nedrigging inkluderes i prisen AK3.248A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Formål:Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Se under Utførelse: Se Under Dimensjon/ kapasitet: Se under Elektroentreprenøren Lokalisering : Provisoriske byggavfuktere og varmluftsvifter generelt på byggeplass medtas av elektroentreprenør. Utførelse: Det skal medtas leie av avfukter og varmluftsvifter for oppvarming. Det skal oppgis enhetspris pr. uke for vifter.antall faktisk brukte uker vil bli avregnet mot massen oppgitt i her. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift: 0,00 0,00

12 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-3 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Dimensjon/kapasitet 5 kw Inkl montering og demonte ring Leie pris per uke for 4 stk vifter uke 2, AK3.248A 8.2 TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon : Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: se under Utførelse: se under Dimensjon/kapasitet: se under Elektroentreprenøren Lokalisering : Provisoriske byggavfuktere og varmluftsvifter generelt på byggeplass medtas av elektroentrepre nør. Utførelse: Det skal medtas leie av avfukter. Det skal oppgis enhetspris pr. uke for avfukter. Antall faktisk brukte uker vil bli avregnet mot massen oppgitt i her. Dimensjon/kapasitet 2 kw Inkl montering og demonter ing Leie per uke for 2 stk avfuktere uke 2,00 Akkum ulert Kapittel 0 Rigg og drift:

13 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-4 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasj on Enh. Mengde Pris Sum AK3.34A 9 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall Formål: Port igjerde Lokalisering: Se rigg plan Omfang: Se under Utførelse: Se under Stk Lokalisering: Byggegjerde Omfang: stk. låsbar kjø report med en bredde på 4,0 m igjerde rundt byggeplass og stk rundt riggområde. Kfr. riggplan. Utførelse: Låses med kjetting og kodelås, fundamenteres med eget betongfunda ment. Systemgjerde aksepteres ikke som port. Inkl drift AK3.34A 0 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 2 Formål: Port igjerde Lokalisering: Se riggplan Omfang: se under Utførelse: se under Byggentrepren ør Lokalisering: Byggegjerde Omfang: 2 stk. låsbare gangporter med en bredde på ca.,0 m. Kfr. riggplan. Utførelse: Låses med kjetting og kodelås, fundamenteres med eget betongfundament. Inkl drift. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

14 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-5 Kapittel:0 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firm akode/spesi fikasjan Enh. Mengde Pris Sum AK3.33A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE-ANTALL A ntall Formål: Gjerde Lokalisering: Se riggplan Omfang: se under Utførelse: se under Lokalisering: Rundt hele bygget og riggplass Omfang: Tilpasses sammen med byggeleder. Utførelse: 2 m systemgjerde (elementgjerde). lm 300, AK3.2998A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vann forsyning og avløp Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Tilkobling av brakker igg til vannforsyning og avløp. Dimensjon/kapasitet: Se under Inkl. nødvendig drift av anlegget AK3.335A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Fysiske tiltak for SHA Lokalisering : se under Omfang: se under Utførelse: se under Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

15 Arkvest Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-6 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Lukking / låsing skal etablere og drifte låser i brakkerigg (inkludert avfallscontainere) og låser til porter i byggegjerdet. Disse låsene skal være identiske slik at det nyttes kun en nøkkel. en er som hovedbedrift ansvarlig for at byggeplassen blir låst opp hver morgen og låst hver kveld. en kan i perioder overføre dette ansvaret til andre. Omfang: Etablering av låser som beskrevet samt evt. kostnader med låsing I sikring av byggeplass iden første fasen.tilpasses sammen med byggeleder. Utførelse: Se over AK3.33 5A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Fysiske tiltak for SHA Lokalisering: se under Omfang: se under Utførelse: se under Provisoriske dører - lukking/låsing skal som hovedbedrift ha ansvaret for all lukking I låsing. Dette arbeidet innebærer følgende: Det må etableres provisoriske byggedører samt levering/ montering av disse som spesifisert nedenfor. Nødvendig antall nøkler oppkopieres og utleveres til entreprenører etter avtale I behov. I hele del av byggeperioden vil byggentreprenøren være ansvarlig for forsvarlig låsing ved arbeidstidens slutt, samt lukking av evt. åpne vinduer på byggeplassen. Mulig brannfare i bygget skal også sjekkes. Omfang: Etablering av provisoriske byggeplassdører med låser som beskrevet. Sum denne side : Ak kumulert Kapittel 0 Rigg og drift :

16 Arkvest Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige r Side 0-7 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasj on Enh. Mengde Pris Sum Utførelse: Se over AK3.432A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Riggplass Utførelse: se under Entreprenøren skal medta rigging av kombinert skifte- og vaskerom for ca 0-5 personer. Rommet er utstyrt med dusj, toaletter og låsbare skap for klær inkl tørkemuligheter. Der må værer separat brakke for men/kvinner Utførelse: Skifte- og vaskebrakker for ca 0-5 personer AK3.434A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Spiserom Lokalisering: Riggplass Utførelse: se under Entreprenøren skal medta rigging av speiserom for ca 0-5 personer Det tas med innredning av spise- og hvilerom med samlet kapasitet (bord og stoler) for 0-5 personer. Det tas med kjøleskap. Rommet skal brukes på byggeplass i hele byggetiden. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og dritt:

17 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-8 Kapittel:0 Rigg og drift Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasj on Enh. Mengde Pris Sum AK3.5328A 32 TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG / STILLAS RUND SUM Type : Sikring for mur-, fasade og takarbeider Lokalisering: se under Utførelse: se under a) Omf ang og prisgrunnlag Lokalisering : V e g g e r o g y ttertak generelt Utførelse: Godkjent sikring i hht SHA-plan. Posten skal være inkl drift og nedrigging AK3.82A 34 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Etter anvisning fra byggeleder. Type: Stålcontainer. Dimensjon: Entreprenør vurdere r dimensjonsbe hov. Sortering: se under Omfang: se under Utførelse: ikke relevant Sortering: Følgende fraksjoner ing skal min. benyttes: Rent trevirke. Impregnert trevirke. Plast. Gips. Metall. Farlig avfall. Deles inn i fraksjoner Restavfall. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

18 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-9 Postnr NS-kode/Firmakode/Spes ifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Omfang: Krav om minimum 60% sorteringsgrad iht. Byggteknisk forskrift 9-8 legges til grunn, med målsetning om å oppnå opp mot 90 %. A lt avfall skal sorteres på byggeplass. Det skaltilrettelegges for sorter ingsordninger i bygget, samt egen sorter ingsstasjon på riggplass. Containere skal tydelig merkes slik at det fremgår klart hvilket avfall som skal hvor. Avfall som kan gi avrenning, avgassing eller øvrige utslipp til omg ivelsene skal plasseres i tette beholdere/ containere slik at slike utslipp ikke foreko mmer. Containere skal holdes avlåst utenom driftstid. A lle som deltar i rivearbeidene skal gis innføring i kravene til avfallshåndter ing.entreprenøren skal besørge kildesorter ing i containere som er beregnet f or avfallstypen. Entreprenøren skal selv vurdere omfanget av containere, tømmingsfrekvens etc. med utgangspunkt i miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Alle avgifter inkl. transport og levering skal dekkes av entreprenør. Entreprenør skal rette seg etter pålegg om oppretting dersom det påpekes Akkumu lert Kapittel 0 Rigg og drift:

19 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-20 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spesiell drift for byggherren 20 SPESIELL DRIFT FOR BYGGHERREN I tillegg til generell rigging, klargjøring og drift av byggeplassen for egne arbeider som nevnt ovenfor, skal de enkelte entreprenører, i henhold til uthevet entrepriseanvisning, utføre spesiell rigging, drift og nedrigging for byggherren. I den grad det er avvik mellom etterfølgende beskrivelse og NS A skal ytelsen i det etterfølgende gjelde først. Etterfølgende spesiell rigg, drift og nedrigging ønskes utført av "uthevet" entreprenør. Enkelte poster er også inkl nødvendig drift. Hovedbedrift hovedansvar for drift av byggeplassen. Dette innebærer bl.a.: - ansvar for gjennomføring og opprettholdelse av SHAplanene - ansvar for å påse at daglig rydding og renhold gjennomføres. - ansvar for å montere og holde byggeplasstavlen oppdatert - åpne- og stengerutiner for bygg, brakkerigg og riggområde AM.3A HOVEDBEDRIFT Vedrørende ansvar som hovedbedr ift, vises det til "Generelle sider bok O". I tillegg til myndighetskrav innebærer rollen som hovedbedrift bl.a. følgende: - Gjennomgå og kommentere SHA-plan. - Organisere sikkerheten på byggeplassen. - Kontrollere at alle entreprenører ivaretar generelle krav til sikkerhet. - Forestå regelmessige vernerunder. - Følge opp og kontrollere mangler, krav og hendelser. - Rapportering og saksbehandling i forbindelse med eventuelle hendelser. vil være prosj ektets hovedbedrift Sum denne side : Akkumu lert Kapittel 0 Rigg og drift:

20 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-2 Kapittel:0 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum fra byggestart til ferdigstilling AM3.24A 3 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftfordeling Lokalisering: Byggeplass Installasjonens omfang: se under Ytelse: se under uker 32,00 Elektroentreprenør Provisoriske vifter, byggavfuktere og byggtørker. Utførelse: Drift og ettersyn av vifter, avfuktere og bybgtørker av gass. Utgifter til provisoris strøm og innkjøp av gass dekkes av byggherren. Elektroentreprenøren sørger for at det finnes er tilgang på strøm og gass. Posten avregnes etter medgått tid. Drift og ettersyn av varmluftsvifter, avf uktere og byggtørker AM3.422A 4 DRIFT AV LOKALER - TID Tid uker 32,00 Type lokale:skitte- og vaskerom Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: se under Drift av skitte- og vaskerom for 0-5- personer og vask 2 ganger i uken. Det skal også medtas nødvendig såpe, papirhåndkle og nødvendig vask i hele byggeperioden. Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

21 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-22 Kapittel:0 Rigg og drift Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AM3.423A DRIFT AV LOKALER - TID Tid Type lokale: Toaletter Lokalisering: Riggplass Omfang/størrelse: se under Drift av toalettbrakker for 25 personer og vask 2 ganger i uken. Det skal også medtas nødvendig såpe, toalettpapir, papirhåndkle og nødvendig vask i hele byggeperioden. uker 32,00 Antatt tid AM3.424A DRIFT AV LOKALER - TID Tid Type lokale: Spiserom Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: se under Drift av spise- og hvilerom med samlet kapasitet (bord og stoler) for 25 personer. Inkl vask gang i uken. uker 32,00 Antatt tid Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

22 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-23 Kapittel:0 Rigg og drift Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AM3.5328A 5 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG / STILLAS- RUND SUM Type : Sikring for murer, fasade og takarbeider Lokalisering: se under Utførelse: se under Andre krav : Lokalisering : Sikring på tak mot takrenner og gesims/parapet samt for fasadearbeider Utførelse: Vedlikehold og ettersyn av stillas sikring i peroden det foregår arbeider på tak Antatt driftstid 2 uker. Inkl nedrigging AM3.822A 6 AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Lokalisering: se under Type avfall: se under Leveringssted : se under Lokalisering: Avfall ibyggeperioden vil bli sortert på byggeplass i henhold til de siste forskrifter. Det vil i byggeperioden være behov for administrering av disse avfallsstasjonene. Dette tilsynet består i foruten administrering av selve ryddearbeidet også et ansvar for å tilse at avfallet blir sortert/kastet ide rette avfallscontainere. Videre må containerfirma varsles om tømming Det antas at det samlet vil bli borttransportert 75 stk. (0 m 3 ) søppelcontainere i den perioden hvor byggentreprenør blir bedt om å ha et slikt Sum denne side : Akkumulert Kapittel 0 Rigg og dritt:

23 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-24 Postnr NS-kode/ Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum tilsyn/ansvar. Kostnader for tilsyn I administrering av søppelstasjoner som beskrevet. Anta at administrer ing skal være i 2 mnd. - Type avfall: Sortert som angitt - Leveringssted : Godkjent deponii mottak Arbeidsomfang vurderes av entreprenør ' Akkumulert Kapittel0 Rigg og drift:

24 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-25 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spesiell nedrigging for byggherren 30 SPESIELL NEDRIGGING FOR BYGGHERREN I tillegg til generell rigging, klargjøring og drift av byggeplassen for egne arbeider som nevnt ovenfor, skal de enkelte entreprenører, i henhold til uthevet entrepriseanvisning, utføre spesiell rigging,drift og nedrigging for byggherren. I den grad det er awik mellom etterfølgende beskrivelse og NS A skal ytelsen i det etterfølgende gjelde først. Etterfølgende spesiell nedrigging ønskes utført av "uthevet" entreprenø r. Endelig nedrigging skjer når alle montasjearbeide r er ferdige.etter byggeleders anvisning. Postene for nedrigging skal dekke alle aktivitetene ; så som nedbygging, pakking/ lasting og transport, selv om dette skjer suksessivt og iflere omganger AS3.28A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vannforsyning Omfang : Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: På byggeplass Beskrivelse: Nedrigging av provisoriske vannuttak Byggningsentreprenør Lokalisering: På byggeplass Beskrivelse : Nedrigging av provisorisk vannuttak AS3.248A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Hele byggeplassen Beskrivelse : Nedrigging av provisorisk elkraftforsyning til brakkerigg, Byggningsfagentreprenør Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

25 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-26 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum c) Utførelse: for brakkerigg El. Entreprenør for bygget AS3.288A 4 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Belysning Omfang : Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Nedrigging av provisorisk belysning basert på byggestrøm på riggplass c) Utførelse: for brakkerigg El. Entreprenør for bygget AS3.34A 5 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -ANTALL Antall Formål: Port i gjerde Lokalisering: Gangporter i byggegjerde Beskrivelse: Nedrigging stk c) Utførelse: AS3.34A 7 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE- ANTALL Antall stk Formål: Port i gjerde Lokalisering: Kjøreport i bygggjerde Beskrivelse: Nedrigging c) Utførelse: AS3.323A 9 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELS E- LENGDE Lengde m 300,00 Formål: Gjerde Lokalisering: Rundt bygg og riggplass Beskrivelse: Nedrigging Akkumulert Kapittel 0 Rigg og drift:

26 A rkvest Prosj ekt: Engelsvoll Skule - Hovedentreprise - Bygningsmessige arbeider Side 0-27 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasj on Enh. Mengde Pris Sum c) Utføreise: AS3.35A 3 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE-ANTALL Antall Formål: Fysiske tiltak for SHA Lokalisering: Midlertidige dører Beskrivelse: Demontering stk 4 c) Utførelse: AS3.434A 5 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale : Spiserom Lokalisering: Riggplass Beskrivelse: Nedrigging c) Utføreise : AS3.432A 9 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Riggplass Beskrivelse: Nedrigging Andre krav : c) Utførelse: Akk umulert Kapittel 0 Rigg og drift:

27 Prosjekt: Kleppetunet I Tilbygg NAV - Hovedentreprise - Bygningsmessige Side 0-28 Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AU2.A 36 SLUTTDOKUMENTASJON Dokumen tasjonskrav. Avfallshåndtering. Andre krav. Posten inkluderer utf ylling av deklarasjonsskjema. c) Utførelse Entreprenøren skal løpende fremlegge kvitteringer fra avfalls mottak på leverte masser. Den videre behandlingen av avfallet helt frem til sluttbehandling skal også dokumenteres. Før sluttoppgjør skal entreprenøren ha levert ferdig utfylt avfallsplan med faktiske mengder leverte masser til byggherre. e) Prøving og kontroll Dokumentasjonen skal samles systematisk i egen mappe. Posten gjelder entreprenørens utgifter for innhenting av dokumentasjon. EL entreprenør VVS - entreprenør Sum Kapittel0 Rigg og drift:

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc NOTAT n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc Fra: Til: Steffen Emhjellen Tilbydere entreprise Bygningsmessige arbeider Dato:

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Bergen kommune. Bergen kommunale bygg Prosjekt: Rehabilitering fasader skolebygg BOK 0: Trengereid Skole Dato: 06.06.10 BOK 0 spesiell del

Bergen kommune. Bergen kommunale bygg Prosjekt: Rehabilitering fasader skolebygg BOK 0: Trengereid Skole Dato: 06.06.10 BOK 0 spesiell del BOK 0 spesiell del Trengereid Skole Følgende poster må gjennomgås og tilpasses det enkelte delprosjekt/skole: Pkt. 0.1.1 Pkt. 0.1.2 Pkt. 0.1.4 Pkt. 0.1.5 Pkt. 0.1.6 Pkt. 0.1.7 Pkt. 0.1.8 Pkt. 0.2.4 Pkt.

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune

Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune Kystverket Vedlegg B Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune Kystverket Midt-Norge Farledsprosjekt 29.04.2015 Kystverket Prosjekt: Innseiling Ålesund - Flatholmen, Ålesund kommune Side

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 01-1 Postnr Tekst 01 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Generelt Generalentreprenøren skal stå for alle ytelser til rigg og drift. Alle kostnader knyttet

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D

Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Forespørsel nr.: 13/00192-X Renovering kontorarealer Enger Vedlegg A - D. Vedlegg A-D Skagerak Energi AS Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Vedlegg A-D VEDLEGG A: ARBEIDSOMFANG... 2 1 ORIENTERING OG ARBEIDSOMFANG... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Prosjektets art og omfang... 2

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

SHA plan for Planlegging/Prosjektering. Prosjekt: Flomsikring mot Krokstadbekken. Nedre Eiker kommune, Buskerud

SHA plan for Planlegging/Prosjektering. Prosjekt: Flomsikring mot Krokstadbekken. Nedre Eiker kommune, Buskerud Norges Vassdrags- og Energidirektorat Vannressursavdelingen. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 1 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør SHA plan for Planlegging/Prosjektering Prosjekt: Flomsikring

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK 4196 GUS FREMDRIFTSMØTE NR. 19 Tilstede KJELL ARILD KORBØL KAK GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB ROY KALFJØS RK Ikke tilstede ELNAN HENRY FORFOD HF KAI SAGEN

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Entreprenørforretning

Entreprenørforretning 45 Entreprenørforretning Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 284

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Dokument type SHA-plan Dato 30/09/2015 HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 0 Dato 2015-10-02 Utført av Johnny Halvorsen Risvoll Kontrollert

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 17.03.10 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer