Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker"

Transkript

1 Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker, nyttar vi dette standardbrevet som svar på denne dispensasjonssøknaden. Del I inneheld merknader frå landbruksavdelinga og del II er merknadene frå miljøvernavdelinga. Vi viser også til Fylkesmannen sitt skriv om vilkår for dispensasjon og dispensasjonsvedtak, som ligg på heimesida vår som relatert dokument i høgremargen under menypunkt Arealforvaltning < Dispensasjonar. Vi ber om at kommunane til ei kvar tid nyttar det standardbrevet som ligg på heimesida under Arealforvaltning då brevet vil bli oppdatert ved behov, t.d. ved endringar i regelverk eller i nasjonale og regionale føringar. Den sist oppdaterte versjonen vil alltid liggje på heimesida! Vi ber om å få tilsendt kommunen sitt vedtak i saka. Generelt Arealdelen til kommuneplanen er vorten til etter ein omfattande prosess der det er gjort ei heilskapleg vurdering av utbyggingsmønster og forvaltning av areala i kommunen, og der m.a. regionale fagstyresmakter og allmenta har medverka. Det skal difor ikkje vere kurant å fråvike ein overordna plan. Dispensasjonar må heller ikkje undergrave kommuneplanen som overordna styringsdokument i arealforvaltninga. 100-metersbeltet langs sjøen har fått eit særskilt vern som er direkte nedfelt i pbl Dette tilseier at dispensasjonspraksisen i strandsona skal vere streng. Miljøvernavdelinga viser til pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I fylkesdelplan for arealbruk er det gitt retningslinjer for å tilpasse dei nasjonale føringane til dei ulike tilhøva i fylket frå kyst til indre fjordstrok. Vi viser elles til dei statlege planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I kapittel 19 som omhandlar dispensasjonar står det i 19-2 at: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som kjent må vedtak om å innvilge eller avslå ein søknad om dispensasjon grunngjevast. Det skjønnet kommunen skal utøve i dispensasjonsspørsmålet er avgrensa av kriteria i pbl. 19-2, og viss lova sine vilkår ikkje er oppfylte vil det ikkje kunne gjevast dispensasjon. Det er difor viktig at kommunen gir ei utfyllande grunngjeving for vedtak om ein eventuell dispensasjon. Vi minner om at naturmangfaldlova (nml.) har tilleggsomsyn som kommunen skal trekke inn ved utøving av mynde etter pbl. og andre lover, og at det er lovfesta i 7 i nml. at vurderinga av prinsippa i 8 til 12 skal gå fram av vedtaket i dispensasjonssaker. Sjå sjekkliste naturmangfald under Arealforvaltning < dispensasjonar < høyring. Gode vilkår er viktig ved positive dispensasjonsvedtak Dersom kommunen vurderer å gje dispensasjon i ei sak, skal det takast særlege omsyn til dei interessene som ei "lovføresegn" eller ein plan er tenkt å ivareta.

2 I mange dispensasjonssaker er det mogleg å endre eller tilpasse tiltaket for å dempe dei negative verknadene gjennom å stille konkrete vilkår. Dette kan t.d. gjelde vilkår knytt til plassering/avgrensing, utforming og storleik på tomt/bygning for å ivareta omsyna bak t.d. byggjeforbodet langs sjøen, LNF-formålet (m.a jordvern/landbruksinteresser) og eller omsyna som går fram av 1-1 ( lovens formål ). I mange dispensasjonssaker som er tvilstilfelle er det heilt avgjerande at kommunen set konkrete og gode vilkår for at det skal vere grunnlag for å gje dispensasjon, jf. kriteria i pbl Fylkesmannen legg i stor grad vekt på om, og i kva grad, det er stilt slike vilkår i positive dispensasjonsvedtak når vi t.d. skal vurdere om det er aktuelt å klage på eit vedtak. Del 1: Landbruksavdelinga (LA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot landbruksfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Tiltaket omfattar grunnlendt og uproduktivt areal/skrapmark som ikkje har verdi til jord- eller skogbruksføremål Bustad- eller hyttetomt som er plassert i tilknyting til eksisterande busetnad Fortetting inne mellom eksisterande busetnad Moment som talar mot dispensasjon er: Tiltaket fører til omdisponering og nedbygging av fulldyrka jord eller innmarksbeite Fragmentering av samanhengande jordbruksområde Tiltaket fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket LA sine merknader til konkrete problemstillingar i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til problemstillingar som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad på dyrka mark Dyrka og dyrkbar jord er avgrensa arealressursar, og det er eit nasjonalt mål å ta vare på dei mest verdifulle jordbruksareala. Ved dispensasjonssøknader bør ein difor unngå å byggje på verdifull dyrka og dyrkbar jord. Frådeling av bustadtomter på dyrka mark fører ofte til oppdeling og perforering av samanhengande jordbruksområde. Vi ser det som uheldig at nye bygningar med tilførslevegar deler opp gode jordbruksareal, og dermed skapar uklare grenser mellom landbruksområde og utbyggingsområde. Jordbruksareala vert vanskelegare å drive, og samanhengande landbruksområde vert utsett for byggjepress. Frådeling/bygging og drift- og miljømessige ulemper Frådeling av bustad- og fritidseigedomar midt inne i landbruksområde, og nær tun, kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Lukt frå spreiing av husdyrgjødsel, støy frå landbruksmaskiner i samband med jordarbeiding og innhausting, er døme på aktivitetar som aukar faren for arealbrukskonfliktar med krav om driftsrestriksjonar. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte i landbruksområde Etablering av fritidseigedomar i landbruksområda kan vere konfliktfylt for både jordvern og beiteinteresser. I jordvernstrategien for Sogn og Fjordane står det at hyttebygging skal styrast til udyrka areal og utan å kome i konflikt med beiteinteresser og kulturlandskap. Hyttebygging bør også styrast unna samanhengande skogbruksområde av høg bonitet.

3 Plassering av nye og moderne hytter inne i stølsområde kan vere uheldig både for eksisterande stølsmiljø og for kulturlandskapet. Storleik på bustad- og hyttetomter Vi ser ein del døme på unødig store tomter både til bustader og hytter, der storleiken ikkje har noko fornuftig grunngjeving. Vi er kritiske til å tillate bustadtomter større enn ein daa. Noko større bustadtomter kan likevel vere eit verkemiddel for å stimulere til busetjing i bygdene, og i område der folketalet går attende. Ein slik strategi bør då vere forankra i kommuneplanen. Hyttetomter bør normalt avgrensast til om lag 0,5 daa. Del 2: Miljøvernavdelinga (MVA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot natur- og miljøfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Bygging i eller tett inntil eksisterande busetnad (men pass på nærmiljøet!) Hytter/hus eller andre byggverk frå før, dvs. fortetting Bygging på oppsida av (offentleg) veg langs stranda Bratt, lite farbart terreng, men strandvernet omfattar også naturmiljø og landskap! Moment som talar mot dispensasjon er: Nær sjø eller vassdrag Tiltaket fører til meirprivatisering av strandnært område Urørt område/landskapsrom Sårbart landskap (eksponert, nake, vegetasjonslaust) Høgdedrag (unngå konturhytter) Nær sti/ferdselskorridor Registrerte naturvern-, kulturvern- eller friluftsinteresser Landskapskvalitetar Generelle kriterium og vurderingstema: Dess nærare sjøen, dess meir skal det til før det kan seiast å vere grunnlag for å gje dispensasjon. Tenk plan. Ville bygget eller tiltaket ha vorte plassert slik i ein regulerings- eller kommunedelplan? Vurder om tiltaket kan ha uheldig presedens. Viss ja, og det likevel er grunnlag for å gje dispensasjon, så er det ekstra viktig at vedtaket vert grunngjeve ut frå spesielle lokale tilhøve. MVA sine merknader til konkrete tiltak i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til tiltak som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Bygging av kai, molo, bryggje Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte

4 Bygging på tidlegare frådelte tomter Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Frådeling til uendra bruk Dispensasjon for vegbygging Dispensasjon for massetak/steinbrot Dispensasjon frå reguleringsplan Dispensasjon eller reguleringsplan Dispensasjon frå plankrav Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Bustadbygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye bustader i kommunen. Nye bustader bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for bustader. Ved dispensasjonssøknader for frådeling av bustadtomt og/eller bygging av enkeltbustader ved sjø eller vassdrag er det viktig at tomta/bustaden vert trekt godt attende frå strandkanten. Etablering av enkeltbustader i tilknyting til eksisterande bustader og infrastruktur er generelt mindre konfliktfylt enn bustader i meir urørte område. Vi ser av og til eksempel på at det vert søkt om frådeling av store bustadtomter (eksempelvis to til tre daa). Dette må seiast å vere langt over det som kan reknast som normal tomtestorleik. Vi tilrår generelt at tomtstorleiken for bustader ikkje er større enn ein daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Hyttebygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye hytter i kommunen. Nye hytter bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for fritidsbustader. Viss ein likevel vurderer å tillate bygging av enkelthytter i strid med overordna plan, ser vi det i dei fleste tilfelle som minst konfliktfylt om dei vert plasserte i tilknyting til eksisterande bygningar/hytteområde, slik at ein unngår spreidde enkelthytter. Plassering av nye moderne hytter inne i stølsområde kan derimot vere uheldig for eksisterande stølsmiljø med særprega bygningar og kulturlandskap. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs sjøen er det i tillegg viktig at tomta/hytta vert trekte godt attende frå strandkanten av omsyn til interessene som ligg bak strandsonevernet. Vi viser her til dei statlege retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I tillegg til å vurdere verknadene for allmenn ferdsel, må som kjent også verknadene for m.a. naturmiljø og landskap vurderast. Vi vil generelt peike på at dispensasjonspraksisen for hytter innafor 100-metersbeltet skal vere streng. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs vassdrag tilrår vi at tomta/hytta vert trekt godt attende frå vasskanten. Vi minner her om pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100- metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag (vår understreking) skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Når det gjeld tomtestorleiken for fritidsbustader tilrår vi generelt at den vert avgrensa til om lag 0,5 daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd.

5 Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Frådeling og bygging av båtnaust, som naturleg nok må liggje i sjøkanten, har liten privatiserande effekt og små konsekvensar for tilgang til og bruk av strandsona ut over nedbygd areal, samanlikna med til dømes hytter. Nye naust bør likevel i størst mogleg grad plasserast i tilknyting til eksisterande naust, slik at ein unngår spreidde inngrep langs stranda. Dersom kommunen finn at det er grunnlag for å gje dispensasjon for frådeling av nausttomt/ bygging av naust, jf. kriteria i pbl. 19-2, vil vi klart rå til å presisere i vilkår at det skal vere reine båtnaust. Ved dispensasjonar for naust ser vi det som spesielt viktig med konkrete og gode vilkår, og vi tilrår å ta med følgjande vilkår: Båtnaustet skal ikkje vere større enn maksimalt m², og ha ei høgde, dvs. gesimshøgd på maksimum 3 meter. Altan/utkraging er ikkje tillate og vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 % av hovudplanet sitt bruksareal (T-BRA). Vi tilrår også å stille vilkår om at det ved bygging av naust skal leggjast vekt på å minimere inngrepa i strandkanten. Vi føreset at dette vert lagt til grunn ved handsaming av seinare byggjesøknad. Når det gjeld storleiken på nausttomter legg vi til grunn at tomta vert avgrensa til eit lite areal tett rundt naustet. Bygging av kai, molo, bryggje Vi vil understreke at tiltak som t.d. moloar, kaiar og bryggjer primært bør planleggjast og byggjast som fellestiltak for fleire brukarar, slik at ein unngår spreidde og tilfeldige punktinngrep i strandkanten og sjøen. Vi ser det som viktig at kommunen fører ein restriktiv praksis i slike saker, slik at ein unngår at det over tid vert etablert mange større eller mindre moloar, kaiar eller bryggjer med bakgrunn i meir eller mindre tilfeldige dispensasjonssøknader. Viss omsyna bak strandsonevernet ikkje vert skadelidande, og kommunen vurderer å gje dispensasjon, tilrår vi at det vert stilt konkrete vilkår til storleik og utforming av tiltaket. Vi ser det som viktig at det vert nytta enklast moglege konstruksjonar tilpassa tilhøva på staden, og at det vert lagt vekt på god estetikk og terreng-/landskapstilpassing. Vi rår elles til at kommunen krev at det vert lagt fram detaljerte teikningar av tiltaket i samband med byggjesaka, m.a. for å sikre omsyna peika på ovanfor. Ved eventuell utfylling og/eller mudring i område der det er fare for ureina sediment, må miljøtekniske undersøkingar stadfeste ureiningsgraden. Dette er viktig for å kunne ta førehandsreglar, og for å setje inn dei rette avbøtande tiltaka som kan hindre spreiing av ureina sediment og miljøgifter til omgjevnadene under mudrings- og utfyllingsarbeidet. Ved eventuell dispensasjon for molo, vil dette vere viktige vilkår. Ved mudring og/eller dumping frå lekter/båt og ut i sjø vil tiltaket som kjent alltid krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningsforskrifta kap. 22. Ved tiltak der det er fare for ureining, vil mudring og/eller utfylling frå land til sjø krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningslova 11. Tiltakshavar må då fylle ut eit eige søknadsskjema om løyve til mudring og/eller dumping i sjø og vassdrag, som skal sendast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte Det kjem klart i strid med nasjonale mål og retningslinjer for forvaltning av strandsona å opne for endra bruk av naust til fritidsbustad. Naust og sjøbuer har liten privatiseringseffekt og små konsekvensar for tilgang og bruk av strandsona ut over nedbygd areal. Fritidsbustader har ein heilt annan privatiserande og avvisande effekt enn kva tilfellet er med sjøbuer eller naust, både gjennom bruk og opparbeiding. Dette gjeld sjølv om bygget vert halde i ein nøktern naust-/sjøhusstil utan veranda og liknande. Bruksendring av små bygningar som naust eller sjøbuer inneber i mange tilfelle omfattande endringar og ombygging både utvendig og

6 innvendig. Ofte vil gradvis opparbeiding og tilrettelegging av tilgrensande areal, utsetjing av bord og stolar m.m. forsterke den privatiserande effekten. Bruksendring av naust og sjøbuer til fritidsbustad vil såleis vere uheldig sett i forhold til allmenne interesser knytt til tilkomst, ferdsel og opphald langs sjøen. Omdisponering av sjøbuer/sjøhus bør som hovudregel berre vere aktuelt i spesielle tilfelle, der ny bruk inneber at eldre bevaringsverdige bygningar blir restaurerte og haldne vedlike, utan vesentleg ombygging og fasadeendring. Bruksendring bør då primært skje som ledd i næringsverksemd, og i område som frå før er meir eller mindre privatiserte. Det vil samla sett kunne få store negative konsekvensar for omsyna som ligg til grunn for strandsonevernet, dersom kystkommunar, med mange sjøbuer langs strandlinja, opnar for ein lempeleg praksis med å byggje om slike sjøtilknytte bygningar til fritidshus. Kommunane bør difor føre ein restriktiv praksis med bruksendring og ombygging av naust og sjøbuer til fritidshus. Bygging på tidlegare frådelte tomter Bygging av hytter eller bustader på tidlegare frådelte tomter i strandsona er ikkje kurant. For hytter/bustader utan gyldig byggjeløyve må det søkjast om dispensasjon frå pbl. 1-8 og frå kommuneplanen i LNF-område, for bygging på tomta. Rundt om ligg det mange tidlegare frådelte hyttetomter med uheldig plassering som ikkje ville vorte godkjente etter dagens regelverk og praksis. Det at ei hyttetomt/bustadtomt tidlegare er frådelt vil ikkje sei at det skal vere enkelt å få dispensasjon. Søknader om bygging av hytter/bustader på tidlegare frådelte tomter må sjølvsagt vurderast opp mot dagens føringar og regelverk for dispensasjonar i 100-metersbeltet langs sjøen, som er vesentleg innstramma dei seinare åra. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Vi vil generelt peike på at utvidingar av hytter i strandsona ikkje er kurant. Mange stader ligg det eldre små hytter som ikkje ville vorte godkjende etter dagens regelverk og praksis. Det vil vere klart uheldig for interessene bak strandsonevernet om kommunane har ein liberal dispensasjonspraksis i saker som gjeld tilbygg på hytter. Større hytter vil kunne gje negative verknader for både allmenne friluftsinteresser og landskap. Vi ser det difor som viktig at kommunane har ein restriktiv praksis i slike saker. I dei sakene det er grunnlag for dispensasjon (jf. pbl. 19-2) for tilbygg på hytter i 100- metersbeltet langs sjøen, bør tilbygget som hovudregel plasserast på fasade som vender vekk frå sjøen. Det er samstundes viktig at det vert lagt vekt på god byggjeskikk og landskapstilpassing. Vi vil elles understreke at erstatningshytter i LNF-område i strandsona (dvs. søknad om riving av ei hytte og oppføring av ny) krev dispensasjon både frå arealdelen til kommuneplanen og frå pbl Sjølv om saka gjeld ei ny hytte til erstatning for ei gammal, kan ikkje kommunen utan ei nærare vurdering gje dispensasjon. Viss det gjeld riving av ei eldre hytte med uheldig plassering nær strandkanten, kan kommunen gje dispensasjon med vilkår om anna plassering lenger vekk frå sjøen. Frådeling til uendra bruk I LNF-område er frådeling til anna føremål enn det som følgjer av LNF-kategorien i utgangspunktet forbode. Det er likevel i praksis lagt til grunn at forbodet ikkje gjeld for frådeling til uendra bruk. Frådeling av tomter rundt t.d. eksisterande fritidshytter i LNFområde vert difor ikkje ramma av forbodet. Unntaket gjeld berre for bygg som var lovleg etablert, dvs. før arealet vart avsett til LNF-område i arealdelen til kommuneplanen. Nyare

7 tiltak føreset dispensasjon både ved frådeling og bygging. Hytter som er oppført ulovleg, eller som er godkjende ved dispensasjon frå LNF-formålet, må også handsamast som dispensasjon ved frådeling (hytta/bruken er etablert i strid med plan, og frådelinga vil naturlegvis også vere i strid med LNF-formålet). Det er ein føresetnad at frådelinga gjeld ei naturleg avgrensa tomteareal rundt eksisterande bygning, og at det ikkje er snakk om byggjearbeid. Slik frådeling krev såleis ikkje dispensasjon frå kommuneplanen. Læra om "uendra bruk" gjeld også for frådeling etter pbl. 1-8, slik at frådeling av areal kring eksisterande hytter i strandsona ikkje krev dispensasjon frå 1-8 så lenge kriteria for uendra bruk er oppfylt. Kor stor tomt ein skal kunne tillate å frådele utan dispensasjon må avgjerast gjennom ei konkret vurdering i kvar enkelt sak. Moment i denne vurderinga kan for eksempel vere storleiken på liknande eigedomar i området, terrengmessige eller naturlege avgrensingar, og korleis den faktiske bruken av den aktuelle eigedomen er. Dispensasjon for vegbygging Vi ser det generelt som uheldig med vegbygging i fjell og utmark og i strandsona på bakgrunn av dispensasjonssøknader. Dette kan t.d. vere tilkomstvegar fram til veglause fritidshus/hytter eller køyrevegar fram mot stølsområde. Slike vegar vil kvar for seg og i sum representere skjemmande naturinngrep og oppstykking av naturområde i utmark/fjell eller ved sjøen. Ein liberal dispensasjonspraksis vil ut frå prinsippet om likehandsaming også gjere det vanskeleg å avslå tilsvarande dispensasjonssøknader. Dette kan på litt sikt føre til ei uheldig utvikling med vegframføring i stadig fleire område, og i tillegg eit sekundært press om t.d. hyttebygging i desse områda. Vi ser det såleis som viktig at kommunane fører ein restriktiv praksis i slike dispensasjonssaker. Vegbygging av eit visst omfang bør primært avklarast i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Dispensasjon for massetak/steinbrot Vi tilrår generelt at mineralske ressursar vert forvalta gjennom ein oversiktsplan (kommuneplan/kommunedelplan) der den samla ressurstilgangen, alternative uttaksstader og ulike verne- og brukarinteresser kan sjåast i samanheng. Massetak, og kanskje særleg steinbrot, kan vere store og skjemmande inngrep i landskapet som er synlege på lang avstand, samstundes som driftsfasen gjerne er langvarig. Miljøulempene i samband med uttak kan vere store både direkte når det gjeld støy, støv og avrenning og indirekte som følgje av transport m.m. Det er derfor viktig at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for m.a. tilgrensande busetnad/hytter og/eller næringsaktivitet (m.a. i form av støy og støv), eller at naturmiljø og landskap vert skadelidande. Det bør ikkje gjevast dispensasjon for massetak dersom det ikkje gjennom saksutgreiinga og høyringsrunden vert tilstrekkeleg avklara at arealbrukskonfliktane er små, og at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for naturmiljø, landskap eller busetnad og/eller næringsaktivitet i form av m.a. støy og støv. Dersom kommunen meiner at det er grunnlag for å gje dispensasjon for masseuttak (jf. kriteria i pbl. 19-2), føreset vi at det vert stilt klare vilkår knytt til uttak, drift og avslutning/terrengtilstelling. Ved prøveuttak bør ikkje uttaket vere meir omfattande enn det som er nødvendig for å finne ut om ressursen er driveverdig på lenger sikt, og elles i samsvar med vilkåra for prøveuttak i minerallova. Samla uttak av mineralførekomstar på meir enn m 3 masse krev driftskonsesjon frå Direktoratet for mineralforvaltning, jf. 43 i minerallova. Prøveuttak etter 12 og 20 i minerallova krev ikkje driftskonsesjon, men det går fram av 12 og 20 at det ikkje kan gjevast løyve til prøveuttak for meir enn m³ anna enn i særlege tilfelle. Det kan settast vilkår for tildeling av løyve.

8 Det må m.a. stillast krav for å sikre best mogleg landskapstilpassing under prøveuttaket, og i etterkant, i tilfelle prøveuttaket viser at det ikkje er grunnlag for vidare drift. Utover dette viser vi til kap. 30 i ureiningsforskrifta. Dispensasjon frå reguleringsplan I regulerte område skal dispensasjonspraksisen generelt vere restriktiv. I saker som gjeld endring av reguleringsføremål vil det normalt ikkje vere heimel til å gje dispensasjon. Endring av reguleringsføremål vert rekna som ei vesentleg endring, og skal handsamast som vanleg reguleringsendring. Vesentlege endringar skal heller ikkje handsamast som "mindre endring" (jf. pbl ). Mindre grensejusteringar er derimot eksempel på ei endring som kan handsamast som "mindre endring", og i enkelte tilfelle kan slike mindre grensejusteringar handsamast som dispensasjon. Vi viser her til lovkommentaren til plan- og bygningslova side 139 om endring og oppheving av reguleringsplan. Dispensasjon eller reguleringsplan I ein del dispensasjonssaker må kommunane ta stilling til sakshandsamingsmåten. Dvs. om søknaden kan handsamast som dispensasjon eller om tiltaket har eit omfang og konfliktgrad (t.d. at tiltaka ligg nær sjøen), at det er å rekne som reguleringspliktig. Vi viser til pbl. 12-1, 3. ledd om reguleringsplikt for større byggje- og anleggstiltak. Vurderinga av kva som er større byggje- og anleggstiltak vil avhenge av ei konkret vurdering ut frå dei tilhøva som gjer seg gjeldande på staden og i saka. Visse tiltak vil åleine i kraft av storleiken utløyse reguleringsplikt. I andre tilfelle kan tiltak som i seg sjølv ikkje er så store, men der verknadane for omgjevnadene er omfattande eller usikre, føre til reguleringsplikt. Dispensasjon frå plankrav Eit viktig mål med reguleringsplan/detaljregulering innafor avsette byggjeområde i kommuneplanen er at ein gjennom plan skal sikre ei heilskapleg og gjennomtenkt utbygging, som også sikrar ulike interesser og omsyn innafor byggjeområdet. Ved dispensasjonar frå plankrav for enkelttiltak innafor større byggjeområde vil det som regel vere vanskeleg å sjå kva verknader tiltaket vil kunne få for utnyttinga av resten av området. Slike dispensasjonar frå plankravet kan ofte leggje uheldige føringar for seinare regulering. Vi ser det difor generelt ikkje som kurant å fråvike krav om reguleringsplan fastsett i overordna plan. Dispensasjon frå plankrav bør som hovudregel berre vere aktuelt for mindre tiltak, og som ikkje vil kunne leggje uheldige føringar for den samla utnyttinga av avsette byggjeområde med krav om reguleringsplan.

Strandsoneforvaltning

Strandsoneforvaltning minne Strandsoneforvaltning Biologisk mangfald Biologisk mangfald Friluftsliv Landskap Kulturminne Gunn Tove Nyheim 1-8 i plan- og bygningsloven - Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjø vart skjerpa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 137/2/2 Arkivsaksnr.: 16/406

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 137/2/2 Arkivsaksnr.: 16/406 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 137/2/2 Arkivsaksnr.: 16/406 Klagehandsaming - vedtak om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbustad

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Dispensasjon - plassering av avløpsreinseanlegg - Hodlekve * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Kjell Ove Frøyset Tistam 6797 UTVIK Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/3091-8/ GBNR-162/1 BOG 02.05.2017 Søknad om dispensasjon frå kommunedelplanen sin arealdel

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå Sakshandsamar, innvalstelefon Berit Karin Rystad, 5557 2369 Birthe Helland, 5557 2378 Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 31.01.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/15455 421.3 Dykkar referanse Kommunane

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/496-13 Kjartan Thoresen Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus Innstilling

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK VESTNES KOMMUNE MØTEBOK Saksbehandler : Rolf Heggero Arkiv: GBR 26/4 Arkivsaksnr.: 07/00004 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, GNR./BNR. 26/4. UTSKILLING AV TO HYTTETOMTER PÅ NAUSTVOLLEN Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/542-16 Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 248/28 - bølgebrytar/støttemur ved naust - Utåker - Elias Hasan

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim Plan- og bygningsloven Gunn Tove Nyheim 1-1 i plan- og bygningsloven Fremma berekraftig utvikling, samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver, gje grunnlag for bruk og vern av ressursar Skal bidra

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015 Søknaden vert sendt til: Kva er ein dispensasjon? Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det vert gjeve eit unntak frå reglar gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl). Dispensasjon

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Hyen Samfunnshus Dato: Tid: Kl. 14:30

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Hyen Samfunnshus Dato: Tid: Kl. 14:30 Gloppen kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Hyen Samfunnshus Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 14:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er

Detaljer

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte Seksjon forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3155-5 «REF» 13.12.2017 Særutskrift -

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT DET KONGELEGE MILJØVERNDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Statsråden FYLK..1ANNirN SAKS1i2i: i!arkivnr: MOTTATT DAi 0: 7 o.l 3BH: TA DATO: LN Llip.D.REF.: Dykkar ref Vår ref

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Telefon: 57643185 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Vår dato 01.07.20 Dykkar d K Vår referanse 2011/1359 42371 i 1Dy'kkarr'eferanse'41)'E

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2294-2/ FA-S11, HIST-10/1320 KAS 09.09.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppgradering

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bjarte Buanes Gbnr - 55/58, FA - L42 15/1290 Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS 03.11.2015 Klage over vedtak i delegert sak 239/2015

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning.

Opphevinga er gjort med heimel i forvaltningslova (fvl) 35 fjerde ledd andre setning. Sakshandsamar, innvalstelefon Christian Johan Alstad, 5557 2112 Trond Håkon Stadheim, 5557 2189 Vår dato 31.08.2016 Dykkar dato 30.08.2016 Vår referanse 2016/11221 421.3 Dykkar referanse 16/1341 Kvinnherad

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift.

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16 Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. GENERELLE FØRESEGNER. Dette er generelle føresegner som gjeld i heile

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3067-9 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4254-6 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 123/10 byggje opp att naust - Uskedalen - Mariann Pedersen,

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Samandrag: Landbruksdirektoratet gjev ikkje løyve til omdisponering og deling som søkt om. Omsynet til jordvernet får avgjerande vekt.

Samandrag: Landbruksdirektoratet gjev ikkje løyve til omdisponering og deling som søkt om. Omsynet til jordvernet får avgjerande vekt. Grete og Sverre Forgard Vår dato: 22.06.2017 Vår referanse: 17/24966-3 Deres dato: 20.04.2017 Deres referanse: Endelig vedtak - klage på omdisponering- og delingsvedtak Samandrag: Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF?

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF? Sakshandsamar, innvalstelefon Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 22.02.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/1960 421.9 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Om byggetiltak knytt til eksisterande bustader

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Grunngjevingsplikta til forvaltninga

Grunngjevingsplikta til forvaltninga Grunngjevingsplikta til forvaltninga Oversikt: o Grunngjevingsplikt, fvl. 24 og 25 o Opplysningsplikt, fvl. 17 o Generelt om vilkår o Verknad ved feil o Juridisk metode Grunngjevingsplikt: Dei aller fleste

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland Saksframlegg Saksmappe 2015/1769-30 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling klage - dispensasjon - 170/12 - veg til naust - Varaldsøy - Haktor Gjuvsland

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Motsegn til reguleringsplan for Rv. 49 Vikøy Nordheimsund Vikøyevjo i Kvam Herad

Motsegn til reguleringsplan for Rv. 49 Vikøy Nordheimsund Vikøyevjo i Kvam Herad Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2008/10897 421.4 201001696-/HDA Motsegn til reguleringsplan for Rv. 49 Vikøy Nordheimsund Vikøyevjo i Kvam Herad Miljøverndepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Presentasjon av Ragnhild Askeland og Morten Sageidet

Presentasjon av Ragnhild Askeland og Morten Sageidet Presentasjon av Ragnhild Askeland og Morten Sageidet 2.november 2016 100-metersbeltet i strandsona, PBL. 1-8 1-8 (1): «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust VURDERING AV INNSPEL OM NAUST OG FISKEBUER Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, Saksopplysningar/Vurderingar: Kommunen har motteke 3 innspel om naust til kommuneplanarbeidet, og innspel om fiskebuer.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /02 ASGJ

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /02 ASGJ Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.05.02 065/02 ASGJ Avgjerd av: Kvam formannskap Saksh.: Åsta Gjelland Arkiv: 585 Objekt: Jnr 35/02

Detaljer

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune Sakshandsamar: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 17.12.2015 2015/3315-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Roy og Karen Berge Vetelsvegen 31

Detaljer

Dispensasjon etter plan og bygningsloven. Av Rune Fredriksen

Dispensasjon etter plan og bygningsloven. Av Rune Fredriksen Dispensasjon etter plan og bygningsloven Av Rune Fredriksen Hva er en dispensasjon? Tillatelse til å fravike bestemmelser/planer gitt etter plan- og bygningsloven til gunst for søker Gjelder kun enkelttilfeller

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet /11. Arkiv: ARP , K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet /11. Arkiv: ARP , K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet 27.01.2011 007/11 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20090102, K2-L12 Arkivsaknr 10/5 FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 75 BNR. 5 - NORDDALSFJORD

Detaljer