Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker"

Transkript

1 Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker, nyttar vi dette standardbrevet som svar på denne dispensasjonssøknaden. Del I inneheld merknader frå landbruksavdelinga og del II er merknadene frå miljøvernavdelinga. Vi viser også til Fylkesmannen sitt skriv om vilkår for dispensasjon og dispensasjonsvedtak, som ligg på heimesida vår som relatert dokument i høgremargen under menypunkt Arealforvaltning < Dispensasjonar. Vi ber om at kommunane til ei kvar tid nyttar det standardbrevet som ligg på heimesida under Arealforvaltning då brevet vil bli oppdatert ved behov, t.d. ved endringar i regelverk eller i nasjonale og regionale føringar. Den sist oppdaterte versjonen vil alltid liggje på heimesida! Vi ber om å få tilsendt kommunen sitt vedtak i saka. Generelt Arealdelen til kommuneplanen er vorten til etter ein omfattande prosess der det er gjort ei heilskapleg vurdering av utbyggingsmønster og forvaltning av areala i kommunen, og der m.a. regionale fagstyresmakter og allmenta har medverka. Det skal difor ikkje vere kurant å fråvike ein overordna plan. Dispensasjonar må heller ikkje undergrave kommuneplanen som overordna styringsdokument i arealforvaltninga. 100-metersbeltet langs sjøen har fått eit særskilt vern som er direkte nedfelt i pbl Dette tilseier at dispensasjonspraksisen i strandsona skal vere streng. Miljøvernavdelinga viser til pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I fylkesdelplan for arealbruk er det gitt retningslinjer for å tilpasse dei nasjonale føringane til dei ulike tilhøva i fylket frå kyst til indre fjordstrok. Vi viser elles til dei statlege planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I kapittel 19 som omhandlar dispensasjonar står det i 19-2 at: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som kjent må vedtak om å innvilge eller avslå ein søknad om dispensasjon grunngjevast. Det skjønnet kommunen skal utøve i dispensasjonsspørsmålet er avgrensa av kriteria i pbl. 19-2, og viss lova sine vilkår ikkje er oppfylte vil det ikkje kunne gjevast dispensasjon. Det er difor viktig at kommunen gir ei utfyllande grunngjeving for vedtak om ein eventuell dispensasjon. Vi minner om at naturmangfaldlova (nml.) har tilleggsomsyn som kommunen skal trekke inn ved utøving av mynde etter pbl. og andre lover, og at det er lovfesta i 7 i nml. at vurderinga av prinsippa i 8 til 12 skal gå fram av vedtaket i dispensasjonssaker. Sjå sjekkliste naturmangfald under Arealforvaltning < dispensasjonar < høyring. Gode vilkår er viktig ved positive dispensasjonsvedtak Dersom kommunen vurderer å gje dispensasjon i ei sak, skal det takast særlege omsyn til dei interessene som ei "lovføresegn" eller ein plan er tenkt å ivareta.

2 I mange dispensasjonssaker er det mogleg å endre eller tilpasse tiltaket for å dempe dei negative verknadene gjennom å stille konkrete vilkår. Dette kan t.d. gjelde vilkår knytt til plassering/avgrensing, utforming og storleik på tomt/bygning for å ivareta omsyna bak t.d. byggjeforbodet langs sjøen, LNF-formålet (m.a jordvern/landbruksinteresser) og eller omsyna som går fram av 1-1 ( lovens formål ). I mange dispensasjonssaker som er tvilstilfelle er det heilt avgjerande at kommunen set konkrete og gode vilkår for at det skal vere grunnlag for å gje dispensasjon, jf. kriteria i pbl Fylkesmannen legg i stor grad vekt på om, og i kva grad, det er stilt slike vilkår i positive dispensasjonsvedtak når vi t.d. skal vurdere om det er aktuelt å klage på eit vedtak. Del 1: Landbruksavdelinga (LA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot landbruksfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Tiltaket omfattar grunnlendt og uproduktivt areal/skrapmark som ikkje har verdi til jord- eller skogbruksføremål Bustad- eller hyttetomt som er plassert i tilknyting til eksisterande busetnad Fortetting inne mellom eksisterande busetnad Moment som talar mot dispensasjon er: Tiltaket fører til omdisponering og nedbygging av fulldyrka jord eller innmarksbeite Fragmentering av samanhengande jordbruksområde Tiltaket fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket LA sine merknader til konkrete problemstillingar i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til problemstillingar som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad på dyrka mark Dyrka og dyrkbar jord er avgrensa arealressursar, og det er eit nasjonalt mål å ta vare på dei mest verdifulle jordbruksareala. Ved dispensasjonssøknader bør ein difor unngå å byggje på verdifull dyrka og dyrkbar jord. Frådeling av bustadtomter på dyrka mark fører ofte til oppdeling og perforering av samanhengande jordbruksområde. Vi ser det som uheldig at nye bygningar med tilførslevegar deler opp gode jordbruksareal, og dermed skapar uklare grenser mellom landbruksområde og utbyggingsområde. Jordbruksareala vert vanskelegare å drive, og samanhengande landbruksområde vert utsett for byggjepress. Frådeling/bygging og drift- og miljømessige ulemper Frådeling av bustad- og fritidseigedomar midt inne i landbruksområde, og nær tun, kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Lukt frå spreiing av husdyrgjødsel, støy frå landbruksmaskiner i samband med jordarbeiding og innhausting, er døme på aktivitetar som aukar faren for arealbrukskonfliktar med krav om driftsrestriksjonar. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte i landbruksområde Etablering av fritidseigedomar i landbruksområda kan vere konfliktfylt for både jordvern og beiteinteresser. I jordvernstrategien for Sogn og Fjordane står det at hyttebygging skal styrast til udyrka areal og utan å kome i konflikt med beiteinteresser og kulturlandskap. Hyttebygging bør også styrast unna samanhengande skogbruksområde av høg bonitet.

3 Plassering av nye og moderne hytter inne i stølsområde kan vere uheldig både for eksisterande stølsmiljø og for kulturlandskapet. Storleik på bustad- og hyttetomter Vi ser ein del døme på unødig store tomter både til bustader og hytter, der storleiken ikkje har noko fornuftig grunngjeving. Vi er kritiske til å tillate bustadtomter større enn ein daa. Noko større bustadtomter kan likevel vere eit verkemiddel for å stimulere til busetjing i bygdene, og i område der folketalet går attende. Ein slik strategi bør då vere forankra i kommuneplanen. Hyttetomter bør normalt avgrensast til om lag 0,5 daa. Del 2: Miljøvernavdelinga (MVA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot natur- og miljøfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Bygging i eller tett inntil eksisterande busetnad (men pass på nærmiljøet!) Hytter/hus eller andre byggverk frå før, dvs. fortetting Bygging på oppsida av (offentleg) veg langs stranda Bratt, lite farbart terreng, men strandvernet omfattar også naturmiljø og landskap! Moment som talar mot dispensasjon er: Nær sjø eller vassdrag Tiltaket fører til meirprivatisering av strandnært område Urørt område/landskapsrom Sårbart landskap (eksponert, nake, vegetasjonslaust) Høgdedrag (unngå konturhytter) Nær sti/ferdselskorridor Registrerte naturvern-, kulturvern- eller friluftsinteresser Landskapskvalitetar Generelle kriterium og vurderingstema: Dess nærare sjøen, dess meir skal det til før det kan seiast å vere grunnlag for å gje dispensasjon. Tenk plan. Ville bygget eller tiltaket ha vorte plassert slik i ein regulerings- eller kommunedelplan? Vurder om tiltaket kan ha uheldig presedens. Viss ja, og det likevel er grunnlag for å gje dispensasjon, så er det ekstra viktig at vedtaket vert grunngjeve ut frå spesielle lokale tilhøve. MVA sine merknader til konkrete tiltak i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til tiltak som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Bygging av kai, molo, bryggje Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte

4 Bygging på tidlegare frådelte tomter Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Frådeling til uendra bruk Dispensasjon for vegbygging Dispensasjon for massetak/steinbrot Dispensasjon frå reguleringsplan Dispensasjon eller reguleringsplan Dispensasjon frå plankrav Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Bustadbygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye bustader i kommunen. Nye bustader bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for bustader. Ved dispensasjonssøknader for frådeling av bustadtomt og/eller bygging av enkeltbustader ved sjø eller vassdrag er det viktig at tomta/bustaden vert trekt godt attende frå strandkanten. Etablering av enkeltbustader i tilknyting til eksisterande bustader og infrastruktur er generelt mindre konfliktfylt enn bustader i meir urørte område. Vi ser av og til eksempel på at det vert søkt om frådeling av store bustadtomter (eksempelvis to til tre daa). Dette må seiast å vere langt over det som kan reknast som normal tomtestorleik. Vi tilrår generelt at tomtstorleiken for bustader ikkje er større enn ein daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Hyttebygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye hytter i kommunen. Nye hytter bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for fritidsbustader. Viss ein likevel vurderer å tillate bygging av enkelthytter i strid med overordna plan, ser vi det i dei fleste tilfelle som minst konfliktfylt om dei vert plasserte i tilknyting til eksisterande bygningar/hytteområde, slik at ein unngår spreidde enkelthytter. Plassering av nye moderne hytter inne i stølsområde kan derimot vere uheldig for eksisterande stølsmiljø med særprega bygningar og kulturlandskap. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs sjøen er det i tillegg viktig at tomta/hytta vert trekte godt attende frå strandkanten av omsyn til interessene som ligg bak strandsonevernet. Vi viser her til dei statlege retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I tillegg til å vurdere verknadene for allmenn ferdsel, må som kjent også verknadene for m.a. naturmiljø og landskap vurderast. Vi vil generelt peike på at dispensasjonspraksisen for hytter innafor 100-metersbeltet skal vere streng. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs vassdrag tilrår vi at tomta/hytta vert trekt godt attende frå vasskanten. Vi minner her om pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100- metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag (vår understreking) skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Når det gjeld tomtestorleiken for fritidsbustader tilrår vi generelt at den vert avgrensa til om lag 0,5 daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd.

5 Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Frådeling og bygging av båtnaust, som naturleg nok må liggje i sjøkanten, har liten privatiserande effekt og små konsekvensar for tilgang til og bruk av strandsona ut over nedbygd areal, samanlikna med til dømes hytter. Nye naust bør likevel i størst mogleg grad plasserast i tilknyting til eksisterande naust, slik at ein unngår spreidde inngrep langs stranda. Dersom kommunen finn at det er grunnlag for å gje dispensasjon for frådeling av nausttomt/ bygging av naust, jf. kriteria i pbl. 19-2, vil vi klart rå til å presisere i vilkår at det skal vere reine båtnaust. Ved dispensasjonar for naust ser vi det som spesielt viktig med konkrete og gode vilkår, og vi tilrår å ta med følgjande vilkår: Båtnaustet skal ikkje vere større enn maksimalt m², og ha ei høgde, dvs. gesimshøgd på maksimum 3 meter. Altan/utkraging er ikkje tillate og vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 % av hovudplanet sitt bruksareal (T-BRA). Vi tilrår også å stille vilkår om at det ved bygging av naust skal leggjast vekt på å minimere inngrepa i strandkanten. Vi føreset at dette vert lagt til grunn ved handsaming av seinare byggjesøknad. Når det gjeld storleiken på nausttomter legg vi til grunn at tomta vert avgrensa til eit lite areal tett rundt naustet. Bygging av kai, molo, bryggje Vi vil understreke at tiltak som t.d. moloar, kaiar og bryggjer primært bør planleggjast og byggjast som fellestiltak for fleire brukarar, slik at ein unngår spreidde og tilfeldige punktinngrep i strandkanten og sjøen. Vi ser det som viktig at kommunen fører ein restriktiv praksis i slike saker, slik at ein unngår at det over tid vert etablert mange større eller mindre moloar, kaiar eller bryggjer med bakgrunn i meir eller mindre tilfeldige dispensasjonssøknader. Viss omsyna bak strandsonevernet ikkje vert skadelidande, og kommunen vurderer å gje dispensasjon, tilrår vi at det vert stilt konkrete vilkår til storleik og utforming av tiltaket. Vi ser det som viktig at det vert nytta enklast moglege konstruksjonar tilpassa tilhøva på staden, og at det vert lagt vekt på god estetikk og terreng-/landskapstilpassing. Vi rår elles til at kommunen krev at det vert lagt fram detaljerte teikningar av tiltaket i samband med byggjesaka, m.a. for å sikre omsyna peika på ovanfor. Ved eventuell utfylling og/eller mudring i område der det er fare for ureina sediment, må miljøtekniske undersøkingar stadfeste ureiningsgraden. Dette er viktig for å kunne ta førehandsreglar, og for å setje inn dei rette avbøtande tiltaka som kan hindre spreiing av ureina sediment og miljøgifter til omgjevnadene under mudrings- og utfyllingsarbeidet. Ved eventuell dispensasjon for molo, vil dette vere viktige vilkår. Ved mudring og/eller dumping frå lekter/båt og ut i sjø vil tiltaket som kjent alltid krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningsforskrifta kap. 22. Ved tiltak der det er fare for ureining, vil mudring og/eller utfylling frå land til sjø krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningslova 11. Tiltakshavar må då fylle ut eit eige søknadsskjema om løyve til mudring og/eller dumping i sjø og vassdrag, som skal sendast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte Det kjem klart i strid med nasjonale mål og retningslinjer for forvaltning av strandsona å opne for endra bruk av naust til fritidsbustad. Naust og sjøbuer har liten privatiseringseffekt og små konsekvensar for tilgang og bruk av strandsona ut over nedbygd areal. Fritidsbustader har ein heilt annan privatiserande og avvisande effekt enn kva tilfellet er med sjøbuer eller naust, både gjennom bruk og opparbeiding. Dette gjeld sjølv om bygget vert halde i ein nøktern naust-/sjøhusstil utan veranda og liknande. Bruksendring av små bygningar som naust eller sjøbuer inneber i mange tilfelle omfattande endringar og ombygging både utvendig og

6 innvendig. Ofte vil gradvis opparbeiding og tilrettelegging av tilgrensande areal, utsetjing av bord og stolar m.m. forsterke den privatiserande effekten. Bruksendring av naust og sjøbuer til fritidsbustad vil såleis vere uheldig sett i forhold til allmenne interesser knytt til tilkomst, ferdsel og opphald langs sjøen. Omdisponering av sjøbuer/sjøhus bør som hovudregel berre vere aktuelt i spesielle tilfelle, der ny bruk inneber at eldre bevaringsverdige bygningar blir restaurerte og haldne vedlike, utan vesentleg ombygging og fasadeendring. Bruksendring bør då primært skje som ledd i næringsverksemd, og i område som frå før er meir eller mindre privatiserte. Det vil samla sett kunne få store negative konsekvensar for omsyna som ligg til grunn for strandsonevernet, dersom kystkommunar, med mange sjøbuer langs strandlinja, opnar for ein lempeleg praksis med å byggje om slike sjøtilknytte bygningar til fritidshus. Kommunane bør difor føre ein restriktiv praksis med bruksendring og ombygging av naust og sjøbuer til fritidshus. Bygging på tidlegare frådelte tomter Bygging av hytter eller bustader på tidlegare frådelte tomter i strandsona er ikkje kurant. For hytter/bustader utan gyldig byggjeløyve må det søkjast om dispensasjon frå pbl. 1-8 og frå kommuneplanen i LNF-område, for bygging på tomta. Rundt om ligg det mange tidlegare frådelte hyttetomter med uheldig plassering som ikkje ville vorte godkjente etter dagens regelverk og praksis. Det at ei hyttetomt/bustadtomt tidlegare er frådelt vil ikkje sei at det skal vere enkelt å få dispensasjon. Søknader om bygging av hytter/bustader på tidlegare frådelte tomter må sjølvsagt vurderast opp mot dagens føringar og regelverk for dispensasjonar i 100-metersbeltet langs sjøen, som er vesentleg innstramma dei seinare åra. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Vi vil generelt peike på at utvidingar av hytter i strandsona ikkje er kurant. Mange stader ligg det eldre små hytter som ikkje ville vorte godkjende etter dagens regelverk og praksis. Det vil vere klart uheldig for interessene bak strandsonevernet om kommunane har ein liberal dispensasjonspraksis i saker som gjeld tilbygg på hytter. Større hytter vil kunne gje negative verknader for både allmenne friluftsinteresser og landskap. Vi ser det difor som viktig at kommunane har ein restriktiv praksis i slike saker. I dei sakene det er grunnlag for dispensasjon (jf. pbl. 19-2) for tilbygg på hytter i 100- metersbeltet langs sjøen, bør tilbygget som hovudregel plasserast på fasade som vender vekk frå sjøen. Det er samstundes viktig at det vert lagt vekt på god byggjeskikk og landskapstilpassing. Vi vil elles understreke at erstatningshytter i LNF-område i strandsona (dvs. søknad om riving av ei hytte og oppføring av ny) krev dispensasjon både frå arealdelen til kommuneplanen og frå pbl Sjølv om saka gjeld ei ny hytte til erstatning for ei gammal, kan ikkje kommunen utan ei nærare vurdering gje dispensasjon. Viss det gjeld riving av ei eldre hytte med uheldig plassering nær strandkanten, kan kommunen gje dispensasjon med vilkår om anna plassering lenger vekk frå sjøen. Frådeling til uendra bruk I LNF-område er frådeling til anna føremål enn det som følgjer av LNF-kategorien i utgangspunktet forbode. Det er likevel i praksis lagt til grunn at forbodet ikkje gjeld for frådeling til uendra bruk. Frådeling av tomter rundt t.d. eksisterande fritidshytter i LNFområde vert difor ikkje ramma av forbodet. Unntaket gjeld berre for bygg som var lovleg etablert, dvs. før arealet vart avsett til LNF-område i arealdelen til kommuneplanen. Nyare

7 tiltak føreset dispensasjon både ved frådeling og bygging. Hytter som er oppført ulovleg, eller som er godkjende ved dispensasjon frå LNF-formålet, må også handsamast som dispensasjon ved frådeling (hytta/bruken er etablert i strid med plan, og frådelinga vil naturlegvis også vere i strid med LNF-formålet). Det er ein føresetnad at frådelinga gjeld ei naturleg avgrensa tomteareal rundt eksisterande bygning, og at det ikkje er snakk om byggjearbeid. Slik frådeling krev såleis ikkje dispensasjon frå kommuneplanen. Læra om "uendra bruk" gjeld også for frådeling etter pbl. 1-8, slik at frådeling av areal kring eksisterande hytter i strandsona ikkje krev dispensasjon frå 1-8 så lenge kriteria for uendra bruk er oppfylt. Kor stor tomt ein skal kunne tillate å frådele utan dispensasjon må avgjerast gjennom ei konkret vurdering i kvar enkelt sak. Moment i denne vurderinga kan for eksempel vere storleiken på liknande eigedomar i området, terrengmessige eller naturlege avgrensingar, og korleis den faktiske bruken av den aktuelle eigedomen er. Dispensasjon for vegbygging Vi ser det generelt som uheldig med vegbygging i fjell og utmark og i strandsona på bakgrunn av dispensasjonssøknader. Dette kan t.d. vere tilkomstvegar fram til veglause fritidshus/hytter eller køyrevegar fram mot stølsområde. Slike vegar vil kvar for seg og i sum representere skjemmande naturinngrep og oppstykking av naturområde i utmark/fjell eller ved sjøen. Ein liberal dispensasjonspraksis vil ut frå prinsippet om likehandsaming også gjere det vanskeleg å avslå tilsvarande dispensasjonssøknader. Dette kan på litt sikt føre til ei uheldig utvikling med vegframføring i stadig fleire område, og i tillegg eit sekundært press om t.d. hyttebygging i desse områda. Vi ser det såleis som viktig at kommunane fører ein restriktiv praksis i slike dispensasjonssaker. Vegbygging av eit visst omfang bør primært avklarast i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Dispensasjon for massetak/steinbrot Vi tilrår generelt at mineralske ressursar vert forvalta gjennom ein oversiktsplan (kommuneplan/kommunedelplan) der den samla ressurstilgangen, alternative uttaksstader og ulike verne- og brukarinteresser kan sjåast i samanheng. Massetak, og kanskje særleg steinbrot, kan vere store og skjemmande inngrep i landskapet som er synlege på lang avstand, samstundes som driftsfasen gjerne er langvarig. Miljøulempene i samband med uttak kan vere store både direkte når det gjeld støy, støv og avrenning og indirekte som følgje av transport m.m. Det er derfor viktig at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for m.a. tilgrensande busetnad/hytter og/eller næringsaktivitet (m.a. i form av støy og støv), eller at naturmiljø og landskap vert skadelidande. Det bør ikkje gjevast dispensasjon for massetak dersom det ikkje gjennom saksutgreiinga og høyringsrunden vert tilstrekkeleg avklara at arealbrukskonfliktane er små, og at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for naturmiljø, landskap eller busetnad og/eller næringsaktivitet i form av m.a. støy og støv. Dersom kommunen meiner at det er grunnlag for å gje dispensasjon for masseuttak (jf. kriteria i pbl. 19-2), føreset vi at det vert stilt klare vilkår knytt til uttak, drift og avslutning/terrengtilstelling. Ved prøveuttak bør ikkje uttaket vere meir omfattande enn det som er nødvendig for å finne ut om ressursen er driveverdig på lenger sikt, og elles i samsvar med vilkåra for prøveuttak i minerallova. Samla uttak av mineralførekomstar på meir enn m 3 masse krev driftskonsesjon frå Direktoratet for mineralforvaltning, jf. 43 i minerallova. Prøveuttak etter 12 og 20 i minerallova krev ikkje driftskonsesjon, men det går fram av 12 og 20 at det ikkje kan gjevast løyve til prøveuttak for meir enn m³ anna enn i særlege tilfelle. Det kan settast vilkår for tildeling av løyve.

8 Det må m.a. stillast krav for å sikre best mogleg landskapstilpassing under prøveuttaket, og i etterkant, i tilfelle prøveuttaket viser at det ikkje er grunnlag for vidare drift. Utover dette viser vi til kap. 30 i ureiningsforskrifta. Dispensasjon frå reguleringsplan I regulerte område skal dispensasjonspraksisen generelt vere restriktiv. I saker som gjeld endring av reguleringsføremål vil det normalt ikkje vere heimel til å gje dispensasjon. Endring av reguleringsføremål vert rekna som ei vesentleg endring, og skal handsamast som vanleg reguleringsendring. Vesentlege endringar skal heller ikkje handsamast som "mindre endring" (jf. pbl ). Mindre grensejusteringar er derimot eksempel på ei endring som kan handsamast som "mindre endring", og i enkelte tilfelle kan slike mindre grensejusteringar handsamast som dispensasjon. Vi viser her til lovkommentaren til plan- og bygningslova side 139 om endring og oppheving av reguleringsplan. Dispensasjon eller reguleringsplan I ein del dispensasjonssaker må kommunane ta stilling til sakshandsamingsmåten. Dvs. om søknaden kan handsamast som dispensasjon eller om tiltaket har eit omfang og konfliktgrad (t.d. at tiltaka ligg nær sjøen), at det er å rekne som reguleringspliktig. Vi viser til pbl. 12-1, 3. ledd om reguleringsplikt for større byggje- og anleggstiltak. Vurderinga av kva som er større byggje- og anleggstiltak vil avhenge av ei konkret vurdering ut frå dei tilhøva som gjer seg gjeldande på staden og i saka. Visse tiltak vil åleine i kraft av storleiken utløyse reguleringsplikt. I andre tilfelle kan tiltak som i seg sjølv ikkje er så store, men der verknadane for omgjevnadene er omfattande eller usikre, føre til reguleringsplikt. Dispensasjon frå plankrav Eit viktig mål med reguleringsplan/detaljregulering innafor avsette byggjeområde i kommuneplanen er at ein gjennom plan skal sikre ei heilskapleg og gjennomtenkt utbygging, som også sikrar ulike interesser og omsyn innafor byggjeområdet. Ved dispensasjonar frå plankrav for enkelttiltak innafor større byggjeområde vil det som regel vere vanskeleg å sjå kva verknader tiltaket vil kunne få for utnyttinga av resten av området. Slike dispensasjonar frå plankravet kan ofte leggje uheldige føringar for seinare regulering. Vi ser det difor generelt ikkje som kurant å fråvike krav om reguleringsplan fastsett i overordna plan. Dispensasjon frå plankrav bør som hovudregel berre vere aktuelt for mindre tiltak, og som ikkje vil kunne leggje uheldige føringar for den samla utnyttinga av avsette byggjeområde med krav om reguleringsplan.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå

Ny organisering av arbeidet etter plan- og bygningslova og endra praksis i dispensasjonssakene frå Sakshandsamar, innvalstelefon Berit Karin Rystad, 5557 2369 Birthe Helland, 5557 2378 Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 31.01.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/15455 421.3 Dykkar referanse Kommunane

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge

Vår ref. 2010/2783-12. Særutskrift - BS - 151/15 - bustadhus - Sunde - Gaute Våge Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/496-13 Kjartan Thoresen Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling klage dispensasjon - 5/3 - deling av eigedom - Ølve - Arne Preshus Innstilling

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon or ra e1tit av parse frå eigedomen gbnr 163/1, Varaldsøy i Kvinnherad kommune FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Telefon: 57643185 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Vår dato 01.07.20 Dykkar d K Vår referanse 2011/1359 42371 i 1Dy'kkarr'eferanse'41)'E

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Bjarte Buanes Gbnr - 55/58, FA - L42 15/1290 Saksnr Utvalg Type Dato 79/2015 Utval for drift og utvikling PS 03.11.2015 Klage over vedtak i delegert sak 239/2015

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift.

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16 Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. GENERELLE FØRESEGNER. Dette er generelle føresegner som gjeld i heile

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune

Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av bustad, carport og tilkomstveg på gbnr. 36/1099 Foldnes, Fjell kommune Sakshandsamar: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 17.12.2015 2015/3315-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Roy og Karen Berge Vetelsvegen 31

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet /11. Arkiv: ARP , K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet /11. Arkiv: ARP , K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Utbyggingsutvalet 27.01.2011 007/11 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20090102, K2-L12 Arkivsaknr 10/5 FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 75 BNR. 5 - NORDDALSFJORD

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2015/114 Løpenr.: 3279/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2015/114 Løpenr.: 3279/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2015/114 Løpenr.: 3279/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 58/9 - YTRE-HOVDEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GNR/BNR 39/10 - VATNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GNR/BNR 39/10 - VATNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2040 Løpenr.: 15086/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 39/10 - VATNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF?

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF? Sakshandsamar, innvalstelefon Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 22.02.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/1960 421.9 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Om byggetiltak knytt til eksisterande bustader

Detaljer

Dispensasjon etter plan og bygningsloven. Av Rune Fredriksen

Dispensasjon etter plan og bygningsloven. Av Rune Fredriksen Dispensasjon etter plan og bygningsloven Av Rune Fredriksen Hva er en dispensasjon? Tillatelse til å fravike bestemmelser/planer gitt etter plan- og bygningsloven til gunst for søker Gjelder kun enkelttilfeller

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Områdefreding Stødleterrassen

Områdefreding Stødleterrassen Områdefreding Stødleterrassen Deler av gardane Stødle, Sørheim, Austrheim i Etne kommune, Hordaland fylke Kart med avgrensing Forslag til vedtekter 2 Grunnlag for forslag til fredning...3 Geografisk avgrensing

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve

Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Til Sogndal kommune, forvaltningsutvalet Merknader til tilråding i byggesak Gbnr25/57 Knut Olav Bukve og Jannicke Holmseth Bukve Med bakgrunn i at denne byggesaka skal opp i forvaltningsutvalet torsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013.

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 14.01.2014 Dykkar dato 16.12.2013 Vår referanse 2013/16267 423.1 Dykkar referanse 13/707 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.04.2007 058/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-J019/0308 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref. 2009/1814-21. Særutskrift - BS - 81/68 - riving av bygg og nybygg - Rosendal - Eivind Pedersen as

Vår ref. 2009/1814-21. Særutskrift - BS - 81/68 - riving av bygg og nybygg - Rosendal - Eivind Pedersen as Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fylkesmannen sine generelle merknader til oppstartvarsel for arbeid med reguleringsplanar etter plan- og bygningslova

Fylkesmannen sine generelle merknader til oppstartvarsel for arbeid med reguleringsplanar etter plan- og bygningslova Fylkesmannen sine generelle merknader til oppstartvarsel for arbeid med reguleringsplanar etter plan- og bygningslova Det skal i oppstartfasen avklarast om planen vert omfatta av krav om planprogram og

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer