Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker"

Transkript

1 Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker, nyttar vi dette standardbrevet som svar på denne dispensasjonssøknaden. Del I inneheld merknader frå landbruksavdelinga og del II er merknadene frå miljøvernavdelinga. Vi viser også til Fylkesmannen sitt skriv om vilkår for dispensasjon og dispensasjonsvedtak, som ligg på heimesida vår som relatert dokument i høgremargen under menypunkt Arealforvaltning < Dispensasjonar. Vi ber om at kommunane til ei kvar tid nyttar det standardbrevet som ligg på heimesida under Arealforvaltning då brevet vil bli oppdatert ved behov, t.d. ved endringar i regelverk eller i nasjonale og regionale føringar. Den sist oppdaterte versjonen vil alltid liggje på heimesida! Vi ber om å få tilsendt kommunen sitt vedtak i saka. Generelt Arealdelen til kommuneplanen er vorten til etter ein omfattande prosess der det er gjort ei heilskapleg vurdering av utbyggingsmønster og forvaltning av areala i kommunen, og der m.a. regionale fagstyresmakter og allmenta har medverka. Det skal difor ikkje vere kurant å fråvike ein overordna plan. Dispensasjonar må heller ikkje undergrave kommuneplanen som overordna styringsdokument i arealforvaltninga. 100-metersbeltet langs sjøen har fått eit særskilt vern som er direkte nedfelt i pbl Dette tilseier at dispensasjonspraksisen i strandsona skal vere streng. Miljøvernavdelinga viser til pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I fylkesdelplan for arealbruk er det gitt retningslinjer for å tilpasse dei nasjonale føringane til dei ulike tilhøva i fylket frå kyst til indre fjordstrok. Vi viser elles til dei statlege planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I kapittel 19 som omhandlar dispensasjonar står det i 19-2 at: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som kjent må vedtak om å innvilge eller avslå ein søknad om dispensasjon grunngjevast. Det skjønnet kommunen skal utøve i dispensasjonsspørsmålet er avgrensa av kriteria i pbl. 19-2, og viss lova sine vilkår ikkje er oppfylte vil det ikkje kunne gjevast dispensasjon. Det er difor viktig at kommunen gir ei utfyllande grunngjeving for vedtak om ein eventuell dispensasjon. Vi minner om at naturmangfaldlova (nml.) har tilleggsomsyn som kommunen skal trekke inn ved utøving av mynde etter pbl. og andre lover, og at det er lovfesta i 7 i nml. at vurderinga av prinsippa i 8 til 12 skal gå fram av vedtaket i dispensasjonssaker. Sjå sjekkliste naturmangfald under Arealforvaltning < dispensasjonar < høyring. Gode vilkår er viktig ved positive dispensasjonsvedtak Dersom kommunen vurderer å gje dispensasjon i ei sak, skal det takast særlege omsyn til dei interessene som ei "lovføresegn" eller ein plan er tenkt å ivareta.

2 I mange dispensasjonssaker er det mogleg å endre eller tilpasse tiltaket for å dempe dei negative verknadene gjennom å stille konkrete vilkår. Dette kan t.d. gjelde vilkår knytt til plassering/avgrensing, utforming og storleik på tomt/bygning for å ivareta omsyna bak t.d. byggjeforbodet langs sjøen, LNF-formålet (m.a jordvern/landbruksinteresser) og eller omsyna som går fram av 1-1 ( lovens formål ). I mange dispensasjonssaker som er tvilstilfelle er det heilt avgjerande at kommunen set konkrete og gode vilkår for at det skal vere grunnlag for å gje dispensasjon, jf. kriteria i pbl Fylkesmannen legg i stor grad vekt på om, og i kva grad, det er stilt slike vilkår i positive dispensasjonsvedtak når vi t.d. skal vurdere om det er aktuelt å klage på eit vedtak. Del 1: Landbruksavdelinga (LA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot landbruksfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Tiltaket omfattar grunnlendt og uproduktivt areal/skrapmark som ikkje har verdi til jord- eller skogbruksføremål Bustad- eller hyttetomt som er plassert i tilknyting til eksisterande busetnad Fortetting inne mellom eksisterande busetnad Moment som talar mot dispensasjon er: Tiltaket fører til omdisponering og nedbygging av fulldyrka jord eller innmarksbeite Fragmentering av samanhengande jordbruksområde Tiltaket fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket LA sine merknader til konkrete problemstillingar i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til problemstillingar som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad på dyrka mark Dyrka og dyrkbar jord er avgrensa arealressursar, og det er eit nasjonalt mål å ta vare på dei mest verdifulle jordbruksareala. Ved dispensasjonssøknader bør ein difor unngå å byggje på verdifull dyrka og dyrkbar jord. Frådeling av bustadtomter på dyrka mark fører ofte til oppdeling og perforering av samanhengande jordbruksområde. Vi ser det som uheldig at nye bygningar med tilførslevegar deler opp gode jordbruksareal, og dermed skapar uklare grenser mellom landbruksområde og utbyggingsområde. Jordbruksareala vert vanskelegare å drive, og samanhengande landbruksområde vert utsett for byggjepress. Frådeling/bygging og drift- og miljømessige ulemper Frådeling av bustad- og fritidseigedomar midt inne i landbruksområde, og nær tun, kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Lukt frå spreiing av husdyrgjødsel, støy frå landbruksmaskiner i samband med jordarbeiding og innhausting, er døme på aktivitetar som aukar faren for arealbrukskonfliktar med krav om driftsrestriksjonar. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte i landbruksområde Etablering av fritidseigedomar i landbruksområda kan vere konfliktfylt for både jordvern og beiteinteresser. I jordvernstrategien for Sogn og Fjordane står det at hyttebygging skal styrast til udyrka areal og utan å kome i konflikt med beiteinteresser og kulturlandskap. Hyttebygging bør også styrast unna samanhengande skogbruksområde av høg bonitet.

3 Plassering av nye og moderne hytter inne i stølsområde kan vere uheldig både for eksisterande stølsmiljø og for kulturlandskapet. Storleik på bustad- og hyttetomter Vi ser ein del døme på unødig store tomter både til bustader og hytter, der storleiken ikkje har noko fornuftig grunngjeving. Vi er kritiske til å tillate bustadtomter større enn ein daa. Noko større bustadtomter kan likevel vere eit verkemiddel for å stimulere til busetjing i bygdene, og i område der folketalet går attende. Ein slik strategi bør då vere forankra i kommuneplanen. Hyttetomter bør normalt avgrensast til om lag 0,5 daa. Del 2: Miljøvernavdelinga (MVA) Vurdering av konfliktgrad i dispensasjonssaker Opplistinga under gjeld moment og konfliktvurdering opp mot natur- og miljøfaglege interesser. Kriterium (tommelfingerreglar) til bruk ved vurdering av konfliktgrad, og for å vurdere om det er grunnlag for å gje dispensasjon eller ikkje: Moment som kan tale for dispensasjon er: Bygging i eller tett inntil eksisterande busetnad (men pass på nærmiljøet!) Hytter/hus eller andre byggverk frå før, dvs. fortetting Bygging på oppsida av (offentleg) veg langs stranda Bratt, lite farbart terreng, men strandvernet omfattar også naturmiljø og landskap! Moment som talar mot dispensasjon er: Nær sjø eller vassdrag Tiltaket fører til meirprivatisering av strandnært område Urørt område/landskapsrom Sårbart landskap (eksponert, nake, vegetasjonslaust) Høgdedrag (unngå konturhytter) Nær sti/ferdselskorridor Registrerte naturvern-, kulturvern- eller friluftsinteresser Landskapskvalitetar Generelle kriterium og vurderingstema: Dess nærare sjøen, dess meir skal det til før det kan seiast å vere grunnlag for å gje dispensasjon. Tenk plan. Ville bygget eller tiltaket ha vorte plassert slik i ein regulerings- eller kommunedelplan? Vurder om tiltaket kan ha uheldig presedens. Viss ja, og det likevel er grunnlag for å gje dispensasjon, så er det ekstra viktig at vedtaket vert grunngjeve ut frå spesielle lokale tilhøve. MVA sine merknader til konkrete tiltak i dispensasjonssaker I det følgjande har vi merknader til tiltak som ofte går att i dispensasjonssøknader. Vi ber om at dei merknadene og tilrådingane som er relevante i dispensasjonssaka vert lagde til grunn for kommunen si sakshandsaming. Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Bygging av kai, molo, bryggje Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte

4 Bygging på tidlegare frådelte tomter Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Frådeling til uendra bruk Dispensasjon for vegbygging Dispensasjon for massetak/steinbrot Dispensasjon frå reguleringsplan Dispensasjon eller reguleringsplan Dispensasjon frå plankrav Frådeling av bustadtomt og/eller bygging av bustad Bustadbygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye bustader i kommunen. Nye bustader bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for bustader. Ved dispensasjonssøknader for frådeling av bustadtomt og/eller bygging av enkeltbustader ved sjø eller vassdrag er det viktig at tomta/bustaden vert trekt godt attende frå strandkanten. Etablering av enkeltbustader i tilknyting til eksisterande bustader og infrastruktur er generelt mindre konfliktfylt enn bustader i meir urørte område. Vi ser av og til eksempel på at det vert søkt om frådeling av store bustadtomter (eksempelvis to til tre daa). Dette må seiast å vere langt over det som kan reknast som normal tomtestorleik. Vi tilrår generelt at tomtstorleiken for bustader ikkje er større enn ein daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Frådeling av hyttetomt og/eller bygging av hytte Hyttebygging bør i hovudsak skje i samsvar med eller avklarast i overordna plan, slik at ein sikrar ei god styring på kvar ein ønskjer/ikkje ønskjer nye hytter i kommunen. Nye hytter bør såleis i størst mogleg grad plasserast i område som i arealdelen til kommuneplanen er sett av som byggjeområde for fritidsbustader. Viss ein likevel vurderer å tillate bygging av enkelthytter i strid med overordna plan, ser vi det i dei fleste tilfelle som minst konfliktfylt om dei vert plasserte i tilknyting til eksisterande bygningar/hytteområde, slik at ein unngår spreidde enkelthytter. Plassering av nye moderne hytter inne i stølsområde kan derimot vere uheldig for eksisterande stølsmiljø med særprega bygningar og kulturlandskap. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs sjøen er det i tillegg viktig at tomta/hytta vert trekte godt attende frå strandkanten av omsyn til interessene som ligg bak strandsonevernet. Vi viser her til dei statlege retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. I tillegg til å vurdere verknadene for allmenn ferdsel, må som kjent også verknadene for m.a. naturmiljø og landskap vurderast. Vi vil generelt peike på at dispensasjonspraksisen for hytter innafor 100-metersbeltet skal vere streng. Ved dispensasjonssøknader innafor 100-metersbeltet langs vassdrag tilrår vi at tomta/hytta vert trekt godt attende frå vasskanten. Vi minner her om pbl. 1-8 der det m.a. heiter: I 100- metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag (vår understreking) skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Når det gjeld tomtestorleiken for fritidsbustader tilrår vi generelt at den vert avgrensa til om lag 0,5 daa. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd.

5 Frådeling av nausttomt og/eller bygging av naust Frådeling og bygging av båtnaust, som naturleg nok må liggje i sjøkanten, har liten privatiserande effekt og små konsekvensar for tilgang til og bruk av strandsona ut over nedbygd areal, samanlikna med til dømes hytter. Nye naust bør likevel i størst mogleg grad plasserast i tilknyting til eksisterande naust, slik at ein unngår spreidde inngrep langs stranda. Dersom kommunen finn at det er grunnlag for å gje dispensasjon for frådeling av nausttomt/ bygging av naust, jf. kriteria i pbl. 19-2, vil vi klart rå til å presisere i vilkår at det skal vere reine båtnaust. Ved dispensasjonar for naust ser vi det som spesielt viktig med konkrete og gode vilkår, og vi tilrår å ta med følgjande vilkår: Båtnaustet skal ikkje vere større enn maksimalt m², og ha ei høgde, dvs. gesimshøgd på maksimum 3 meter. Altan/utkraging er ikkje tillate og vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 % av hovudplanet sitt bruksareal (T-BRA). Vi tilrår også å stille vilkår om at det ved bygging av naust skal leggjast vekt på å minimere inngrepa i strandkanten. Vi føreset at dette vert lagt til grunn ved handsaming av seinare byggjesøknad. Når det gjeld storleiken på nausttomter legg vi til grunn at tomta vert avgrensa til eit lite areal tett rundt naustet. Bygging av kai, molo, bryggje Vi vil understreke at tiltak som t.d. moloar, kaiar og bryggjer primært bør planleggjast og byggjast som fellestiltak for fleire brukarar, slik at ein unngår spreidde og tilfeldige punktinngrep i strandkanten og sjøen. Vi ser det som viktig at kommunen fører ein restriktiv praksis i slike saker, slik at ein unngår at det over tid vert etablert mange større eller mindre moloar, kaiar eller bryggjer med bakgrunn i meir eller mindre tilfeldige dispensasjonssøknader. Viss omsyna bak strandsonevernet ikkje vert skadelidande, og kommunen vurderer å gje dispensasjon, tilrår vi at det vert stilt konkrete vilkår til storleik og utforming av tiltaket. Vi ser det som viktig at det vert nytta enklast moglege konstruksjonar tilpassa tilhøva på staden, og at det vert lagt vekt på god estetikk og terreng-/landskapstilpassing. Vi rår elles til at kommunen krev at det vert lagt fram detaljerte teikningar av tiltaket i samband med byggjesaka, m.a. for å sikre omsyna peika på ovanfor. Ved eventuell utfylling og/eller mudring i område der det er fare for ureina sediment, må miljøtekniske undersøkingar stadfeste ureiningsgraden. Dette er viktig for å kunne ta førehandsreglar, og for å setje inn dei rette avbøtande tiltaka som kan hindre spreiing av ureina sediment og miljøgifter til omgjevnadene under mudrings- og utfyllingsarbeidet. Ved eventuell dispensasjon for molo, vil dette vere viktige vilkår. Ved mudring og/eller dumping frå lekter/båt og ut i sjø vil tiltaket som kjent alltid krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningsforskrifta kap. 22. Ved tiltak der det er fare for ureining, vil mudring og/eller utfylling frå land til sjø krevje løyve frå Fylkesmannen etter ureiningslova 11. Tiltakshavar må då fylle ut eit eige søknadsskjema om løyve til mudring og/eller dumping i sjø og vassdrag, som skal sendast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Omdisponering frå naust/sjøbu til hytte Det kjem klart i strid med nasjonale mål og retningslinjer for forvaltning av strandsona å opne for endra bruk av naust til fritidsbustad. Naust og sjøbuer har liten privatiseringseffekt og små konsekvensar for tilgang og bruk av strandsona ut over nedbygd areal. Fritidsbustader har ein heilt annan privatiserande og avvisande effekt enn kva tilfellet er med sjøbuer eller naust, både gjennom bruk og opparbeiding. Dette gjeld sjølv om bygget vert halde i ein nøktern naust-/sjøhusstil utan veranda og liknande. Bruksendring av små bygningar som naust eller sjøbuer inneber i mange tilfelle omfattande endringar og ombygging både utvendig og

6 innvendig. Ofte vil gradvis opparbeiding og tilrettelegging av tilgrensande areal, utsetjing av bord og stolar m.m. forsterke den privatiserande effekten. Bruksendring av naust og sjøbuer til fritidsbustad vil såleis vere uheldig sett i forhold til allmenne interesser knytt til tilkomst, ferdsel og opphald langs sjøen. Omdisponering av sjøbuer/sjøhus bør som hovudregel berre vere aktuelt i spesielle tilfelle, der ny bruk inneber at eldre bevaringsverdige bygningar blir restaurerte og haldne vedlike, utan vesentleg ombygging og fasadeendring. Bruksendring bør då primært skje som ledd i næringsverksemd, og i område som frå før er meir eller mindre privatiserte. Det vil samla sett kunne få store negative konsekvensar for omsyna som ligg til grunn for strandsonevernet, dersom kystkommunar, med mange sjøbuer langs strandlinja, opnar for ein lempeleg praksis med å byggje om slike sjøtilknytte bygningar til fritidshus. Kommunane bør difor føre ein restriktiv praksis med bruksendring og ombygging av naust og sjøbuer til fritidshus. Bygging på tidlegare frådelte tomter Bygging av hytter eller bustader på tidlegare frådelte tomter i strandsona er ikkje kurant. For hytter/bustader utan gyldig byggjeløyve må det søkjast om dispensasjon frå pbl. 1-8 og frå kommuneplanen i LNF-område, for bygging på tomta. Rundt om ligg det mange tidlegare frådelte hyttetomter med uheldig plassering som ikkje ville vorte godkjente etter dagens regelverk og praksis. Det at ei hyttetomt/bustadtomt tidlegare er frådelt vil ikkje sei at det skal vere enkelt å få dispensasjon. Søknader om bygging av hytter/bustader på tidlegare frådelte tomter må sjølvsagt vurderast opp mot dagens føringar og regelverk for dispensasjonar i 100-metersbeltet langs sjøen, som er vesentleg innstramma dei seinare åra. Vi minner om pbl om "bortfall av tillatelse" for tiltak. Sjå spesielt første og siste ledd. Utviding av hytter og oppføring av erstatningshytter i strandsona Vi vil generelt peike på at utvidingar av hytter i strandsona ikkje er kurant. Mange stader ligg det eldre små hytter som ikkje ville vorte godkjende etter dagens regelverk og praksis. Det vil vere klart uheldig for interessene bak strandsonevernet om kommunane har ein liberal dispensasjonspraksis i saker som gjeld tilbygg på hytter. Større hytter vil kunne gje negative verknader for både allmenne friluftsinteresser og landskap. Vi ser det difor som viktig at kommunane har ein restriktiv praksis i slike saker. I dei sakene det er grunnlag for dispensasjon (jf. pbl. 19-2) for tilbygg på hytter i 100- metersbeltet langs sjøen, bør tilbygget som hovudregel plasserast på fasade som vender vekk frå sjøen. Det er samstundes viktig at det vert lagt vekt på god byggjeskikk og landskapstilpassing. Vi vil elles understreke at erstatningshytter i LNF-område i strandsona (dvs. søknad om riving av ei hytte og oppføring av ny) krev dispensasjon både frå arealdelen til kommuneplanen og frå pbl Sjølv om saka gjeld ei ny hytte til erstatning for ei gammal, kan ikkje kommunen utan ei nærare vurdering gje dispensasjon. Viss det gjeld riving av ei eldre hytte med uheldig plassering nær strandkanten, kan kommunen gje dispensasjon med vilkår om anna plassering lenger vekk frå sjøen. Frådeling til uendra bruk I LNF-område er frådeling til anna føremål enn det som følgjer av LNF-kategorien i utgangspunktet forbode. Det er likevel i praksis lagt til grunn at forbodet ikkje gjeld for frådeling til uendra bruk. Frådeling av tomter rundt t.d. eksisterande fritidshytter i LNFområde vert difor ikkje ramma av forbodet. Unntaket gjeld berre for bygg som var lovleg etablert, dvs. før arealet vart avsett til LNF-område i arealdelen til kommuneplanen. Nyare

7 tiltak føreset dispensasjon både ved frådeling og bygging. Hytter som er oppført ulovleg, eller som er godkjende ved dispensasjon frå LNF-formålet, må også handsamast som dispensasjon ved frådeling (hytta/bruken er etablert i strid med plan, og frådelinga vil naturlegvis også vere i strid med LNF-formålet). Det er ein føresetnad at frådelinga gjeld ei naturleg avgrensa tomteareal rundt eksisterande bygning, og at det ikkje er snakk om byggjearbeid. Slik frådeling krev såleis ikkje dispensasjon frå kommuneplanen. Læra om "uendra bruk" gjeld også for frådeling etter pbl. 1-8, slik at frådeling av areal kring eksisterande hytter i strandsona ikkje krev dispensasjon frå 1-8 så lenge kriteria for uendra bruk er oppfylt. Kor stor tomt ein skal kunne tillate å frådele utan dispensasjon må avgjerast gjennom ei konkret vurdering i kvar enkelt sak. Moment i denne vurderinga kan for eksempel vere storleiken på liknande eigedomar i området, terrengmessige eller naturlege avgrensingar, og korleis den faktiske bruken av den aktuelle eigedomen er. Dispensasjon for vegbygging Vi ser det generelt som uheldig med vegbygging i fjell og utmark og i strandsona på bakgrunn av dispensasjonssøknader. Dette kan t.d. vere tilkomstvegar fram til veglause fritidshus/hytter eller køyrevegar fram mot stølsområde. Slike vegar vil kvar for seg og i sum representere skjemmande naturinngrep og oppstykking av naturområde i utmark/fjell eller ved sjøen. Ein liberal dispensasjonspraksis vil ut frå prinsippet om likehandsaming også gjere det vanskeleg å avslå tilsvarande dispensasjonssøknader. Dette kan på litt sikt føre til ei uheldig utvikling med vegframføring i stadig fleire område, og i tillegg eit sekundært press om t.d. hyttebygging i desse områda. Vi ser det såleis som viktig at kommunane fører ein restriktiv praksis i slike dispensasjonssaker. Vegbygging av eit visst omfang bør primært avklarast i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Dispensasjon for massetak/steinbrot Vi tilrår generelt at mineralske ressursar vert forvalta gjennom ein oversiktsplan (kommuneplan/kommunedelplan) der den samla ressurstilgangen, alternative uttaksstader og ulike verne- og brukarinteresser kan sjåast i samanheng. Massetak, og kanskje særleg steinbrot, kan vere store og skjemmande inngrep i landskapet som er synlege på lang avstand, samstundes som driftsfasen gjerne er langvarig. Miljøulempene i samband med uttak kan vere store både direkte når det gjeld støy, støv og avrenning og indirekte som følgje av transport m.m. Det er derfor viktig at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for m.a. tilgrensande busetnad/hytter og/eller næringsaktivitet (m.a. i form av støy og støv), eller at naturmiljø og landskap vert skadelidande. Det bør ikkje gjevast dispensasjon for massetak dersom det ikkje gjennom saksutgreiinga og høyringsrunden vert tilstrekkeleg avklara at arealbrukskonfliktane er små, og at verken inngrepet eller drifta vil medføre vesentlege ulemper for naturmiljø, landskap eller busetnad og/eller næringsaktivitet i form av m.a. støy og støv. Dersom kommunen meiner at det er grunnlag for å gje dispensasjon for masseuttak (jf. kriteria i pbl. 19-2), føreset vi at det vert stilt klare vilkår knytt til uttak, drift og avslutning/terrengtilstelling. Ved prøveuttak bør ikkje uttaket vere meir omfattande enn det som er nødvendig for å finne ut om ressursen er driveverdig på lenger sikt, og elles i samsvar med vilkåra for prøveuttak i minerallova. Samla uttak av mineralførekomstar på meir enn m 3 masse krev driftskonsesjon frå Direktoratet for mineralforvaltning, jf. 43 i minerallova. Prøveuttak etter 12 og 20 i minerallova krev ikkje driftskonsesjon, men det går fram av 12 og 20 at det ikkje kan gjevast løyve til prøveuttak for meir enn m³ anna enn i særlege tilfelle. Det kan settast vilkår for tildeling av løyve.

8 Det må m.a. stillast krav for å sikre best mogleg landskapstilpassing under prøveuttaket, og i etterkant, i tilfelle prøveuttaket viser at det ikkje er grunnlag for vidare drift. Utover dette viser vi til kap. 30 i ureiningsforskrifta. Dispensasjon frå reguleringsplan I regulerte område skal dispensasjonspraksisen generelt vere restriktiv. I saker som gjeld endring av reguleringsføremål vil det normalt ikkje vere heimel til å gje dispensasjon. Endring av reguleringsføremål vert rekna som ei vesentleg endring, og skal handsamast som vanleg reguleringsendring. Vesentlege endringar skal heller ikkje handsamast som "mindre endring" (jf. pbl ). Mindre grensejusteringar er derimot eksempel på ei endring som kan handsamast som "mindre endring", og i enkelte tilfelle kan slike mindre grensejusteringar handsamast som dispensasjon. Vi viser her til lovkommentaren til plan- og bygningslova side 139 om endring og oppheving av reguleringsplan. Dispensasjon eller reguleringsplan I ein del dispensasjonssaker må kommunane ta stilling til sakshandsamingsmåten. Dvs. om søknaden kan handsamast som dispensasjon eller om tiltaket har eit omfang og konfliktgrad (t.d. at tiltaka ligg nær sjøen), at det er å rekne som reguleringspliktig. Vi viser til pbl. 12-1, 3. ledd om reguleringsplikt for større byggje- og anleggstiltak. Vurderinga av kva som er større byggje- og anleggstiltak vil avhenge av ei konkret vurdering ut frå dei tilhøva som gjer seg gjeldande på staden og i saka. Visse tiltak vil åleine i kraft av storleiken utløyse reguleringsplikt. I andre tilfelle kan tiltak som i seg sjølv ikkje er så store, men der verknadane for omgjevnadene er omfattande eller usikre, føre til reguleringsplikt. Dispensasjon frå plankrav Eit viktig mål med reguleringsplan/detaljregulering innafor avsette byggjeområde i kommuneplanen er at ein gjennom plan skal sikre ei heilskapleg og gjennomtenkt utbygging, som også sikrar ulike interesser og omsyn innafor byggjeområdet. Ved dispensasjonar frå plankrav for enkelttiltak innafor større byggjeområde vil det som regel vere vanskeleg å sjå kva verknader tiltaket vil kunne få for utnyttinga av resten av området. Slike dispensasjonar frå plankravet kan ofte leggje uheldige føringar for seinare regulering. Vi ser det difor generelt ikkje som kurant å fråvike krav om reguleringsplan fastsett i overordna plan. Dispensasjon frå plankrav bør som hovudregel berre vere aktuelt for mindre tiltak, og som ikkje vil kunne leggje uheldige føringar for den samla utnyttinga av avsette byggjeområde med krav om reguleringsplan.

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer