Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/ Overhalla kommunestyre 61/ Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007"

Transkript

1 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: / Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/ Overhalla kommunestyre 61/ Rådmannens innstilling 1. Rapport fra ENØK gruppa datert tas til etterretning. 2. Varmepumper ved Moamarka og Skage barnehage monteres i Det gjennomføres en enøk analyse ved sjukeheimen innenfor en kostnadsramme på kr ved bruk av generelt disposisjonsfond, Det foretas følgende budsjettregulering: Det fastsettes en målsetting om et konkret innsparingsmål for alle bygg for 2009: Bygg: Forbruk (*) nybygg (**) Økning i % Innsparingsmål i % Administrasjonsbygget % 5 % Helsesenter/sykeheim % 5 % Skage boa % 3 % Hunn skole % 2 % OBUS % 3 % Øysletta skole % 5 % Skage barnehage % 3 % Trollstua barnehage % 5 % Ranemsletta barnehage ,5 % 1 % Moamarka barnehage % 1 % *) fastsatt skjønnsmessig ift byggeår og daværende forskrifter. **) Rammekrav i NS3031:. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet.

2 Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Behandling i Overhalla kommunestyre Behandlet. Vedtak i Overhalla kommunestyre , enst.: Formannskapets forslag til vedtak vedtas. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef

3 Dokumenter i saken utsendt. 1. Kommunestyre : Vedlikeholds og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år Plan for HMS. 2. Utgående brev datert : Nedsetting av gruppe og mandat for utarbeidelse av ENØK plan. 3. Rapport fra ENØK gruppa datert Statistikk energi bygg datert Vedlegg 1 Vedlikeholds og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år Plan for HMS. 2 Utarbeidelse av ENØK - plan for kommunal bygningsmasse. 3 Rapport fra gruppen for ENØK-tiltak 4 Statistikk energi bygg datert Saksopplysninger Overhalla kommunestyre behandlet i sitt møte den : Vedlikeholds og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år Plan for HMS. I vedtakets punkt 3 lyder følgende: I tråd med kommuneplanens delmål 3.5 og vedtatt oppfølging i handlingsprogrammet (økonomiplanen kap.5) settes det i 2008 fokus på ENØK-tiltak. Rådmannen nedsetter en gruppe bestående av 1 representant fra teknisk avdeling, 1 fra helsesektoren og 1 fra skolesektoren som skal utrede og foreslå prioritering av ENØK- tiltak for Egen sak om dette legges frem når utredningen foreligger. For oppfølging av kommunestyrets vedtak ble det i brev datert oppnevnt en gruppe bestående av: Guttorm Løe, Ingrid Klykken, Åge Eriksen og Kirsten Svaliaunet. Gruppens mandat: 1. Fastlegge rutiner og driftsopplegg ved byggene som gir innsparing i energibruken. 2. Prioritere fysiske tiltak, med stipulert innsparingsbeløp og inntjeningstid. 3. Utrede muligheter for tilskudd fra Enova evt. andre. 4. Fastsette konkret innsparingsmål for hvert bygg gjeldende for Gruppen har overlevert en rapport med innsparingsmål og det vises til gruppens rapport datert (Vedlegg 3) Vurdering Det foreligger en rapport med ENØK tiltak for 6 av kommunens offentlige bygg. Rapport for adm.bygget, Skage boa og OBUS mangler. Tiltak ved OBUS forutsettes vurdert som en del av framtidig byggeprosjekt.

4 Tiltak ved Skage boa vurderes i samband med framtidig endret utnyttelse av bygget. I dag framstår bygningsmassen som dårlig utnyttet. Totalt areal ved bygget 1671 m2. Areal brukt til beboelse 600 m2. Beboernes private arealer(rommene) utgjør ca.300 m2. Tiltak ved adm.bygget er vurdert i forbindelse med pågående byggeprosjekter, nytt NAV kontor og isolering/lufting av takkonstruksjon på flatbygget. I tillegg burde det vært utarbeidet en egen oppdatert enøk analyse av bygget. Ranemsletta barnehage avventes tiltak inntil det foreligger en konkludert løsning på et framtidig barnehagetilbud. I det vi viser til gruppens rapport oppsummeres gruppens følgende forslag til tiltak innenfor mandatets 4 punkter: 1.Rutiner og driftsopplegg. Ved utarbeidelse av ENØK-plan er det initiert interne prosesser på hvert bygg som vil medføre bedre interne rutiner i forhold til bruk av energi til lys og oppvarming. Innføring av rutiner på - slukking av lys, - slå av teknisk utstyr, - felles holdning til riktig arbeidstemperatur, - gode rutiner for lufting. I tillegg etablere en felles kommunikasjon og bevistgjøring av energibruken ved strukturert oppfølging og avlesning av forbruket. Viktig at resultatet synliggjøres for brukergruppen. Teknisk avdeling vil årlig evaluere energibruken samlet(og individuelt) for bygningsmassen. Derav vurdere nye innsparingsmål. 2.Fysiske tiltak. a)skage barnehage varmepumpe. b)moamarka barnehage varmepumpe. c)sjukeheimen/helsesenteret div. tiltak. d)adm.bygget div tiltak. e)hunn skole restaurering av sørveggen på gymsal, nye vinduer, ny bordkledning og ekstra isolasjon. Kostnad kr Varmepumper ved 2 barnehager vurderes montert i 2008 og kostnader belastes drifta. Det tilrås i denne omgang avsatt inntil kr til ekstern utarbeidelse av enøk-analyse for helsesenteret/sykeheimen. Det innhentes flere tilbud på ENØK-analyse. Aktuelle tiltak vurderes innarbeidet i samband med ordinær budsjettbehandling. Finansieringa av kr dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. ( ) Det foretas følgende budsjettregulering: Det hadde vært behov for en enøk analyse av adm.bygget innenfor en kostnadsramme på anslagsvis kr Dette vurderes i 2009 ved evt. innarbeidelse av budsjettmidler i driftsbudsjettet og etter gjennomføring av slik analyse for helsesenteret/sykeheimen.

5 Forslag om restaurering av sørveggen på gymsal Hunn skole m.v. underlegges en videre vurdering av teknisk kontor i forhold til antatt effekt og økonomi i tiltaket. Vurderes deretter tatt inn i budsjett Enova og tilskuddsmuligheter. Staten ved Enova har utarbeidet et støtteprogram for bolig, bygg og anlegg. Ved utarbeidelse av konkrete tiltak kan det søkes om støtte. Minimum energimål 10 %. 4.Konkrete innsparingsmål for Ved å sammenligne forbruket på de forskjellige bygninger med normtall for energibruk ser vi at de fleste bygninger i kommunen ligger godt inn under normen. Det registreres forbruk ut over normtall på OBUS og sjukeheimen/helsesenteret. I tillegg synes forbruket å være høyt på Trollstua. Forbedrende tiltak ved OBUS bør innarbeides som en del av byggeprosjektet. For sjukeheimen/helsesenteret og adm.bygget tilrås at det gjennomføres en enøk analyse ved bruk av ekstern kompetanse. Når det gjelder Trollstua er nok en del av forklaringa at det er mye utelys fordelt på lite areal, i tillegg er det gjort korrigerende tiltak for å redusere forbruket. Bygg: Forbruk (*) nybygg (**) Økning i % Innsparingsmål i % Administrasjonsbygget % 5 % Helsesenter/sykeheim % 5 % Skage boa % 3 % Hunn skole % 2 % OBUS % 3 % Øysletta skole % 5 % Skage barnehage % 3 % Trollstua barnehage % 5 % Ranemsletta barnehage ,5 % 1 % Moamarka barnehage % 1 % *) fastsatt skjønnsmessig ift byggeår og daværende forskrifter. **) Rammekrav i NS3031:. Miljømessig vurdering Fokus på energibesparelse og valg av riktige løsninger har vært et gjennomgangstema i mange år. I Overhalla har vi de siste 5 6 årene hatt stor fokus på energiøkonomisering. Vedlegg 4 som viser strukturert oppsett på energibruken viser at det i forhold til normtall ser brukbart ut for de fleste bygg. Det vil allikevel være grunnlag til å fastsette et innsparingsmål og både ved holdninger til bruker gruppen og ved iverksetting av fysiske tiltak vil det være muligheter for redusert energibruk. For å oppnå energibesparelse er det viktig å være klar over at bygninger må driftes av kvalifisert personale med kompetanse satt i system og med god internkontroll. I Overhalla kommune er det 5 vaktmestere som dekker 10 offentlige bygg og i tillegg trygdeboliger/utleieboliger til sammen 63 enheter/leiligheter. Med begrenset bemanning og mange forskjellige arbeidsoppgaver til driftspersonellet er det en utfordring å gjennomføre optimal drifting. Dagens driftsgruppe framstår med forskjellige komplementære egenskaper som gjør at mye arbeid blir utført i egenregi og dette er god økonomi for kommunen. Gjennom fortsatt tydeliggjøring av

6 driftspersonellets ansvarsoppgaver og ved god kommunikasjon på det enkelte bygget kan drifta fortsatt forbedres og det må arbeides videre med fokus på energibesparelse. Dagens SD anlegg som dekker sjukeheimen/helsesenteret, adm.bygget, OBUS og Hunn skole driftes av vektmestergruppen. Det foretas en løpende vurdering av om det er fornuftig å utvide anlegget til å dekke flere bygninger. Ved Hunn skole driftes i dag et bioanlegg som ble kjøpt av kommunen i I løpet av høsten vil drifta av dette anlegget bli evaluert for å få dokumentert lønnsomheten. Det er tidligere utredet et nærvarmeanlegg på Ranemsletta som skulle dekke Sjukeheimen/helsesenteret, adm.bygget, OBUS og evt. Ranum Gartneri. Investeringskostnad om lag kr. 6 mill. Kommunen har initiert prosjektet overfor det private næringslivet og det er en gruppering som jobber med tiltaket. Et alternativ til dette vil være å utrede lønnsomhet for et lokalt anlegg for sjukeheimen/helsesenteret. Dette kan utføres som en del av enøk analysen ved bygget. Gjennom ny teknisk forskrift er det innført nye energikrav som medfører vesentlige endringer og krav. Energikravene gjelder alle bygninger med unntak av små fritidsboliger og ved restaurering og modernisering av kommunal bygningsmasse skal disse kravene legges til grunn.

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/33 Brannutredning Indre Østfold

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov

HELSE OG OMSORGSPLAN 2010-2015 - 2030, Trygghet gjennom tilpasset omsorg til ulike behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Sverre Brinchmann, tlf 37013264 Saksgang: Referanse: 2010/2087 / 12 Ordningsverdi: 144/F30 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Eldrerådet 16.08.2010 Komite

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer