HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra til respondenter (38 unike)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra 30.11.2009 til 22.03.2010 38 respondenter (38 unike)"

Transkript

1 HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra til respondenter (38 unike) STATUS PÅ ARBEIDSMILJØFAKTORANE OVERSIKT OVER AVVIK SOM IKKJE ER RETTA OPP PER 31. DESEMBER 2009 Rapporten gir ein oversikt over innrapporterte avvik som ikkje er lukka per Avviksbehandling føreset kompetanse (fagleg vurdering) som driftseininga manglar og/eller Arbeidsmiljøfaktorane som inngår i HMS-rapporteringa: Fysisk arbeidsmiljø Inneklima Luftvolum, temperatur, trekk, støv/røyk/lukt, ventilasjon, luftfuktigheit m.v. Belysning Rombelysning, arbeidsplassbelysning, dagslys, solskjerming, blending/refleksar m.v. Støy Støy frå maskiner/arbeidsprosessar, ventilasjonsanlegg m.v Universell Bevegelse (nivåforskjellar, underlag, opne/lukke dører, tilpassa rekke- og siktehøgde), orientering utforming/ (fagebruk/kontrastar, materialbruk, lystilhøve, ledelinjer/markeringar), miljø (allergene plantar og tilgjenge for lignende) funksjonshem ma Reinhald/orden Generelt reinhald, tilgjenge for funksjonshemma, frie golvflater, lagringstilhøve, rømmingsvegar m.v. Kjemisk helsefare Elektronisk stoffkartotek, kjemikaliebehandling, risikovurdering, verneutstyr m.v. Maskiner/utstyr Verneutstyr, verneinnretningar/naudstopp, opplæringsrutinar/bruksløyve m.v. Mellommenneskel Organisatorisk arbeidsmiljø, samarbeid, kommunikasjon, konfliktar, mobbing m.v. eg arbeidsmiljø Ergonomi Utforming av arbeidsplassar, kontorstorleik, arbeidsstilling, muskelbelastning m.v. Helse Arbeidsulykker, sjukefråvær, yrkessjukdom m.v. Brann brannsikring, brann- og eksplosjonsfarlege varer, øvingar/opplæring m.v. Elektriske anlegg høgspentanlegg, sikring, tilsyn, vedlikehald/utbetring elektrisk utstyr Ytre miljø Andre risikofaktorar utslepp, avfallshandtering/-reduksjon, ENØK m.v. Event. tilhøve ikkje omfatta av andre faktorar 1

2 36. Inneklima (luftvolum, temperatur, trekk, støv/røyk/lukt, ventilasjon, luftfuktighet m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: INNEKLIMA rapporten 38. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Molde tannhelsedistrikt Sjå tidlegare merknader om DTK Eide. Avvik AT nr 444. Det er no konkrete planer for ny klinikk på Eide. 1. Ventilasjon blokk B, G, M,(verkstaddelen) N (internatdelen) Resten av B må vidareførast dersom ikkje planer om nybygg Blokk G er planlagt ferdig hausten Renovering av gamlebygget Nesjestranda, Blokk N: Nytt kantinekjøkken, drenering rundt gamlebygget, ventilasjon, og skifting av vindauge. Kantinekjøkken kan verte stengt av mattilsynet. 3. Renovering av vassboren varme blokk A, B og C ( A og B frå 1963 / C 1969) Dette gjeld skifte av både rør og radiatorar. Fleire radiatorar er stengd av og vedlikehald syner at røra er i ferd med å ruste opp (stålrør) Rauma VGS Gjennom tidligere rapporter har vi meldt inn at bygningsmassen ved Rauma vgs er av en slik karakter, både når det gjelder temperatur (trekk) og mangel på brannvarslingssystem, at det må foretas et stort løft for at skolen skal være i forsvarlig stand. Dette har BYVE tatt tak i, og vi håper dette arbeidet kommer raskt i gang, og at det blir bevilget midler til dette på investeringssida snarest råd. I enkelte klasserom har vi nå temperaturer ned i 17 grader, og dette er ikke holdbart. Frykten for at varmesystemet kan bryte sammen, blir bekreftet. Elektriker som vi hadde her nylig, konstaterte at på ett klasserom var takvarmen allerede ute av drift. Vi prøver, gjennom midlertidige ordninger, å få temperaturen opp, men dette kan igjen føre til sprengte sikringer da kursene ikke er planlagt for dette. Viser forøvrig til datautskrift, som vi sender pr.post, som viser temperaturen i to av klasseromma. Atlanten VGS Scenen i tilknytning til aulaen på skolen benyttes til undervisning. Her er det nok luft i følge standarder, men luftkvaliteten oppleves dårlig av de som benytter den. Henviser til 4-4 første ledd. Borgund VGS Styring av varme og luft framleis ustabil i det nye bygget. Avsug i sliperom i BT2 er ikkje tilpassa behovet. I samband med sliping, blir lufta i rommet så dårleg at ein reagerer på den i luftvegane. Dei som oppheld seg i rommet må bruke eingangs maske. Etter kort tid ser ein at maska blir svart grunna forureining i rommet. Vifte / spjeldstyring i verkstad for bilskade fungerer ikkje som den skal. Pressrom i BT3 Manglar avsug Sponavsug i BT3 Ikkje tilfredstillande avsug frå sag og slipemaskin. Dører frå bygghallane mot syd manglar sluttstykke. Surnadal VGS Temperatur: 1. Fyrrommet har for høg temperatur. Det forplantar seg til etasjen over der det er to arbeidsrom som periodevis får alt for høg temperatur. 2. På to påbygg er det berre gamle panelomnar med lett tilgjengelege termostatar som er bruka til oppvarming. Fleire av omnane er modne for utskifting. Tilkopling til vannboren varme, som det er søkt om, vil bøte på situasjonen. Haram VGS - Skifte av innetak i bygget 1981 pga. problem med ekko, luftkvalitet og temperatur. - Soloppvarming på sørsida av bygget i periodar. - Forkontor, sluttvurdering ikkje gjort. Fræna VGS Igangsetjing av prosjekt (BYVE) for utbetring av varme og ventilasjon Molde VGS D-blokk-1. og 3.etg har for dårlig ventilasjonskapasitet. Det har vært gjennomført målinger av Elmo Teknikk AS som viser under halve luftmengde Her MÅ det gjøres noe. Vi viser til konsulentrapport om viftestøy i musikkavdeling og i lydstudio.(også påpekt i 2009). Gjermundnes VGS 1) Undervisninga i hestefaget må i for stor grad gjennomførast utomhuses, også i vinterhalåret. Undervisningsarena/ridehall er påkrevd. 2) Gartneriet har omfattande taklekkasje i øvingsromma og klasseromsdelen. Dette øydelegg arbeidsmiljøet for opplæringa og samstundes vert bygningsmessige konstruksjonar øydelagde. 3) Garneriet: Det er problem med moldstøv som følge av potetsortering i felles 2

3 øvingsrom. 4) Internat: Dårleg ventilasjon på elevdusjar. 5) Internat: elevhyblane i 1 etasje i blokk A må få ei oppussing slik det er gjort i 2 etasjen i samme blokka. 6: Dårleg ventilasjon i kjellaren på Hagehuset. 7: Administrasjonsbygget: Ventilasjon, isolasjon og varme har avvik som er under oppretting no. Fagerlia VGS Luftmengd, temperatur, trekk, ventilasjon i blokk B. Solinnstråling i blokk B pga defekte persienner. Varmt datarom A533. Ventilasjon er utilfredstillende på klasserom, verksted og arbeidsrom. Avtrekk på kjøkken er utilfredstillende. Avtrekk i verksted(bakeri) er svært utilfredstillende. Et allereie mangelfullt avtrekkssystem kobles i tillegg helt eller delvis ut når utetemperaturen blir lav. Det er ikke termostatregulering på noe rom, noe som medfører store temperaturvariasjoner. Sykkylven VGS Avviket gjeld ventilasjon i ei avdeling, Bedriftshelsetjenesta har ved fleire høve over lang tid rapportert for høg PPM(co2) verdi i lufta, verdien overstig den administrative normen på 1000 PPM. Dette er innmeldt til BYVE, dei har vore på synfaring. Ulstein VGS Ventilasjonsanlegg 3601 og 3602 bør byttast med nytt, Det har vært mye klage frå tilståtende klasserom på trekk (kulde) dårlig inneklima for elever. Desse anlegga er gamle og har ein meget høg driftskostnad. Ørsta VGS Disens om krava til nok areal på nokre av arbeidsplassane. Stranda VGS Nordmøre tannhelsedistrikt Utdanningsavdelinga Herøy VGS Administrasjonsavdelinga Etterklang og vass-lekasjer frå tak på bygg C (byggfag). Teikninigar som viser brannceller manglar. (er under utbetring) Klima- anlegg i bygg D er for dårlig. (er under utbetring) Ventilasjonsanlegg generelt foreldet og mangler sentral driftskontroll (SD). Ombygging av forvarming av tilluft er nødvendig for å hindre fremtidig kostbare frostskader. Særs dårleg ventilasjon Sunndal Råtne vinduar Sunndal og Tingvoll forskrift om inneklima brote Enkelte på avdelinga opplever helseproblem knytt til inneklima. Dette er eit avvik i forhold til arbeidsmiljøloven 4-4 (1). Oppleving av dårleg og tørr luft kan ikkje løysast på avdelingsnivå, ut over det som er tatt inn i punkt A. Skulen har berre elektrisk oppvarming og ikkje nokon form for alternativ oppvarming. BV vil utrede alternativ med varmepumpe, då til vannbåren varme. Øk.seksjon: Det er generelt dårlig luftkvalitet med tørr luft og svært variabel temperatur i lokala. Det er også store temperaturforskjellar på dei ulike kontor. Det er heller ikkje slik at det er høgast eller lågast temperatur inne på dei dagane med høgast eller lågast temperatur ute. Generelt er det kaldast på mandag, utover i veka stig temperaturen. Det er ofte behov for å ta på seg ekstra klede på mandag. Det seier seg sjølve at det kan vere vanskelig å oppretthalde konsentrasjon og produktivitet under slike forhold. Pers.seksjon: Viser til AMU-sak 20/09 om oppfølging av inneklimaet ved fylkeshuset. Mykje er gjort av utbetringar i forhold til ventilasjon, kontroll av sonebatteri, temperaturinnregulering m.m. Det manglar likevel endeleg statusrapport på kva som er gjort og kva som står igjen (t.d. i forhold til kontroll og utbetring av defekte sonebatteri. It.seksjon: Tobakksrøyk i varemottak, meldt inn tidlegare 3

4 39. Belysning (rombelysning, arbeidsplassbelysning, dagslys, solskjerming, blending/refleksar m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: BELYSNING 1. Totalvurdering av behovet for solskjerming mot sør og aust på skulen. Eit omfattande arbeid i storleik kr ½ - 1 mill Borgund VGS Belysninga ikkje tilfredstillande i fleire rom i BT3 (sjå avviksmelding for BT3) Haram VGS - Soloppvarming på sørsida av bygget i enkelte periodar. Volda VGS Forskrift om arbeidsplassar og arbeidslokale av set "tilfredsstillande" belysning som rettsleg standard. Belysninga i klasseromsfløya, øvre bygget er ikkje tilfredsstillande, men fløya er under rehabilitering og er ferdig renovert sommaren Fagerlia VGS Defekt solskjerming Mangler tilfredstillende solskjerming på et kjøkken (bare deler av vinduene mot sør er skjermet i tillegg er den delen som er der utslitt. Mot øst er det ikkje solskjerming.) og et klasserom. 4

5 42. Støy (støy frå maskiner/arbeidsprosessar, ventilasjonsanlegg m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor STØY 44. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Støyproblematikken på blokk K med åpne skyveveggar 2. Støydemping i verkstadlokale frå arbeidsmaskiner B B B 235 sliperom Rauma VGS Som tidligere rapportert : støyproblem mellom arbeidsrom for lærerne fordi skilleveggene ikke er bygd helt opp i taket. Herhar vi også prøvd midlertidige løsninger, men har da fått problemer i forhold til ventilasjon og temperatur. Dette må også tas tak i når arbeid med varme og ventilasjon kommer i gang. Atlanten VGS Henviser til 4-4 første ledd. Dårlig isolerte øvingsrom på musikkavdelingen medfører mye støy. Dette skaper unødig helserisiko for elever og ansatte og medfører dårlige arbeidsforhold for lærere som har arbeidsrom i nærheten. Borgund VGS Mangelfull støydemping i rom for postsortering i BT3 Støy frå ventilasjonsanlegg i klasserom i BT1 ( sjå tiltaksplan etter vernerunde ) Støy mellom klasserom og arbeidsrom i plan 1 BT1 Støy frå takhattar i BT1 Haram VGS - Skifte av innetak i bygg 1981 pga. problem med ekko,luftkvalitet og temperatur. - Manglar grupperom for elevsamtalar. Molde VGS Vi viser til rapport fra i fjor. Ventilasjonsstøy i de nye auditoriene i G- og F-blokk, her er støyen så kraftig at de på bakerste benk ikke hører hva som blir sagt. Flere arbeidsrom har også for mye viftestøy. Klage ble levert før fristen gikk ut. Det må gjøres noe med F209, G110 og C444 raskt. Gjermundnes VGS Naturfagsalen: Støy frå ventilasjonsvifta på Naturfagsalen gjer at den ikkje kan nyttast samstundes som det vert dreve opplæring der. Volda VGS Då skulen manglar eigna lokale for instrumentopplæring og samspelgrupper i musikk, må skulen legge noko av undervisninga på festsalen, øvre bygget. Musikkøvinga kan til tider opplevast som støy på arbeidsrommet for økonomilærarane, på møterommet oppe og for kantinepersonalet. På grunn av ombyggingsarbeidet er det tidvis svært støyande byggjeaktivitet (særleg betongboring) som kan påverke konsentrasjonen, og opplevast belastande både for elevar og lærarar, sjå forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen av 26. april Veidekke sender skulen kvar fredag aktivitetsplan for komande veke. Der går det m.a. fram kva støyande arbeid som vil finne stad. Ved svært mykje støy på heildagsprøvedagar, ber skulen veidekke vurdere om dei kan gjere anna arbeid i skuletida. I eksamensperioden må støyande aktivitetar på eksamensdagar ikkje finne stad. Det skal haldast eit møte mellom Veidekke og skulen i januar/februar for nærare avtale om eksamensperioden. Fagerlia VGS Periodisk pipelyd i dans- og dramasalane i blokk C. Kommunelegen har gitt pålegg om behov for støyredusering i restaurant. Gamle maskiner på kjøkken og i verksted avgir mye støy i bruk. Det at vi ikke har avskjermet oppvaskavdeling medfører mye støy på begge kjøkken og i bakeriet. Ørsta VGS For høgt støynivå på bygg C. (byggfag) 5

6 45. Univ.utforming/tilgjenge for funksj.hemma (Bevegelse (nivåforskjellar, underlag, opne/lukke dører, tilpassa rekke- og siktehøgde), orientering (fargebruk/kontrastar, materialbruk, lystilhøve, ledelinjer/markeringar), miljø (allergene plantar ol) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGE FOR FUNKSJONSHEMMA (Også andre delfaktorar kan vere relevante i høve universell utforming). 47. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Kulturavdelinga Rauma VGS Tingvoll VGS Haram VGS Gjermundnes VGS Ulstein VGS Nordmøre tannhelsedistrikt Ålesund VGS Herøy VGS Dette er ei gjentakande rapportering: 02. etasje ikkje tilgjengeleg for fysisk funksjonshemma og toilett ikkje universelt utforma hverken i 1. eller 2. etasje. Mangel på heis er også ei utfordring ved transport av utstyr som særleg blir lagra i kjeller. Det ligg føre plan for bygging av heis og bygging av tilpassa toilett. Finasiering er ikkje på plass. 1. Automatisk døropnar for rørslehemma på hovuddører blokk A,C,E,G,M og D 2. Tilkomst Blokk C, rom nr C 217 og blokk G, rom G 127 utskifting til breiare dører for brukarar i rullestol. Heisdørene er svært tunge og skaper store problemer for elever i rullestol eller som har manglende håndkraft til å åpne dørene. Dette vil bli en kostnad på tretti til førti tusen kroner, som vi håper BYVE går inn og dekker.dette må utbedres snarest. Tilgjengelighet for funksjonshemma. Ønske om heis sentralt i bygget. Viser til Årsrapporten Ikkje avvik, men fasilitetane kan bli betre. Administrasjonsbygget har ikkje universell utforming, men arbeid omfattande ombygging er i gang, og me reknar med å ha dette på stell før sommaren Nye branndører er ikkje prosjektert og/eller montert med tanke på tilgjengelighet for rullestolbrukere. Noen dører er for smale og måten dørene er montert på i overgang ny og gammel fløy reduserer tilgjengelighet. Det er også redusert tilgjengelighet i kjeller (mot garderober) på grunn av løsningen med branndørene. Skulen manglar rullestolrampe i 2 etg. på baksiden av byggmassen til evakuering funksjonshemma ved eventuelt brann. Tunge dørar og dårleg rampe Sunndal Manglar heis i begge bygga på Latinskolen. Har ikkje tilkomst for funksjonshemma i Verkstadbygget. 6

7 48. Reinhald/orden (generelt reinhald, frie golvflater, lagringstilhøve, rømningsvegar m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: REINHALD/ORDEN 50. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Manglande lokalitetar for lagring av avfall, reinhald og orden, særleg bøttekott. Fagerlia VGS For lite areal til arbeidsplassar i blokk A og B. Tilfredstillende renhold er ikke mulig i deler av lokalene der det ikke er himlinger og/eller åpne rør. På det ene kjøkkenet er benker og deler av utstyret montert så lavt at renhold og opptørking ikke er mulig å gjennomføre tilfredstillende. Gulvet på kjøkkenet spyles daglig etter bruk, og folien på benkeskapene er slitt vekk, og sponplatene er kraftig oppsvulmet og i forråtnelse på grunn av mye fuktinntrenging. Det er lekkasje fra gamle rør i kjeller. Varmtvannsituasjonen er utilfredstillende. Stranda VGS Generelt forelda blandebatteri for alle vasker, forårsaker sløsing med vannforbruk. Utskifting av urinaler, foreldet, usanitære og lite vannøkonomiske. 7

8 51. Kjemisk helsefare (elektronisk stoffkartotek, kjemikaliehandtering, risikovurdering, verneutstyr m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: KJEMISK HELSEFARE 53. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Borgund VGS Sykkylven VGS 1. Risikovurdering av verksemda kan utløyse behov for bygningsmessige endringar og spesielt verneutstyr. Frisørsalong - For liten kapasitet på avsug frå arbeidsplassar (hetter) Frisørsalong - For liten kapasitet på avsug i blanderom Ei fullstendig renovering av kjemi- og naturfaglab. stend føre, punktavsug i rom 107 er svært dårleg. Denne saka er innmeldt BYVE. 8

9 54. Maskiner/utstyr (verneutstyr, verneinnretningar/nødstopp, opplæringsrutinar/bruksløyve m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: MASKINER/UTSTYR 56. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Stranda VGS Herøy VGS 1. Videreføring av fornying av tyngre utstyr innen yrkesfagene i tråd med fylkestingsvedtak= budsjettsak T-37/07, 50 mill i perioden Mye gammelt utstyr på kjøkken/verksted som ikkje er i samsvar med dagens sikkerhetskrav. Manglende strømforsyning for PC-bruk, alle rom. 2 dreiebenkar i avd. Vanylven som ikkje er i forskriftsmessig stand. Trudde først at skulen skulle klare å ordne dei sjølve, men blir for omfattande. 9

10 57. Mellommenneskeleg arbeidsmiljø MELLOMMENNESKELEG ARBEIDSMILJØ 59. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? B. Avvik som rapporterast til fylkesnivået. Avvikshandtering føreset kompetanse som driftseininga manglar 1. I læraren si profesjonelle yrkesutøving er det frustrasjon over at det ikkje er gitt friske middel i tråd med fagutvidinga, særleg innan TIP og byggfag Langvarige politiske prosesser med stadig nye utsettelser - angående utbygging av restaurant og matfagtilbudet i Ålesundsregionen er en belastning når det gjelder det mellom mennesklige arbeidsmiljøet. Usikkerhet omkring fremtid og jobbsikkerhet er det slitsomt å leve med så lenge. Dette preger hverdagen. 10

11 60. Ergonomi (utforming av arbeidsplassar, kontorstorleik, arbeidsstillling, muskelbelastning m.v) ERGONOMI 62. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Haram VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS 1. Framhald med utbygging av kontorplass m/ergonomisk utforming i tråd med arbeidstidsavtalen sine føresetnader. 2. Platehandtering i sveiseverkstaden går på tyngder godt over godkjent vekt. (bygningsmessige hinder). 3. Manglande arbeidsareal m/hjelpemiddel for vaktmeister og verksmeister Desse arbeidstakarane har per dato ikkje lokalitetar for det arbeidet dei skal utføre. Manglar avskjerming/møterom for elevsamtalar. Elevassistentar manglar arbeidsplassar. Arbeidsplassar ped tilsette-for lite areal 1) Administrasjonsbygget-kjøkkendelen: Her er det fleire ergonomiske utfordringar som vil finne si løysing gjennom ei omfattande ombygging sommaren ) Naturfagsalen: Innreiinga held ikkje dagens krav. Ombygging er prosjektert frå BYVE. Ingen mulighet til å regulere høyde på arbeidsbenker i kjøkken og verksted kan gi belastningsskader. 11

12 63. Helse (yrkessjukdom, helsetilstand, arbeidsulykker m.v.) HELSE 65. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Gjermundnes VGS Ulike plager hos personalet i G-blokka relatert til lekkasje/soppsporer er handtert i samarbeid med kommunen v/kvakland og bedriftshelsetenesta Molde Brygge. Målingane (CO2 og soppsporar) er ikkje i ein storleik som skulle gje grunnlag for dei plager som er meldt. Plagene og symptoma ligg i eit fagleg grenseland skolen - og ekspertane har problem med å handtere all den tid målingane ikkje kan sanne det som kjem fram i vernerunden og medarbeidarsamtalane. Arbeidsmiljøutvalet må ta det som kjem fram i vernerunden og frå avdelingsleiinga gjennom medarbeidarsamtalane alvorleg. Det er eit 10 tals personar som har meldt ulike symptom/plager ved opphald i ulike soner av G-blokka. Ombygginga og betring av inneklima gjennom ny ventilasjon og tett tak i G-blokka vil venteleg ha god effekt på desse problema. 2. Fleire lærarar har fått påvist nedsett hørsel som kan vere relatert til støypåvirkning i yrkesutøvinga. 1) Administrasjonsbygget - kjøkken: Reingjering av filter framføre viftene i taket er vanskeleg å få til utan helsefarleg klatring. Dette vert å ordne i samband med ombygginga av kjøkkenet sommaren ) Varkstadtelt manglar utstyr for handtering av tunge element som vert nytta i opplæringa. 12

13 66. Brann (brannalarm, merking, branndørar, sløkkingsutstyr, rømningsvegar, eksplosjonsfarlege stoff, øvingar/opplæring) BRANN 68. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Brannteknisk dokumentasjon for den eldste bygningsmasse i Langmyrvegen jfr tilsynsrapport frå Brannvesenet må utarbeidast. 2. Brannopplæring/øvingar/extern bistand 3. Gassentral for brennbare/ eksplosjonsfarlege gassar i verkstadane bør byggast. Borgund VGS Det siste året har brannvarslinga ved skolen vorte aktivisert mange gangar grunna feil i varslingssystemet. I samband med varslinga har vi konstatert alvorlege feil på naudutgangar. Utover i skoleåret har det blitt avdekka feil/manglar som er retta opp og situasjonen har betra seg. Framleis er vi usikre på om alt fungerer som det skal. Molde VGS Det er utarbeidet en brannsikringsplan (bestilt av BYVE). Denne planen må følges opp. Gjermundnes VGS Avvik i brannsynrapport nov 09: * Manglande dokumentasjon på brannvernleiar sine plikter og mynde. * manglande dokumentasjon på ansvarsforholdet mellom eigar og verksemdsleiar når det gjeld oppgåvefordeling i brannvernarbeidet mellom partane. * Oppdaterte branntekniske teikningar av ombygginga som vert gjort ved skulen. Volda VGS Skulen hadde branntilsyn Volda kommune, brannavdelinga oppsummerer at rehabiliteirnga i øvre bygget gjev ein god og trygg skule. Det vert meldt som avvik at det manglar ei brannteknisk vurdering av nedre bygget og "vaktmeisterbustaden". Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt Manglande alternativ rømingsveg på Dtk Ørsta, Dtk Fosnavåg og Dtk Larsnes. Alle desse klinikkane er i 2. etasje. Sykkylven VGS Branndører har blitt endra utover godkjenning, eiga sak er innsendt BYVE tidlegare. Vi bør også ha adreserbart brannvarslingsanlegg. Stranda VGS Skap med brannslange vestibyle rom 211 er foreldet og har lekkasje, må skiftes. Nordmøre tannhelsedistrikt Manglande rømningsveg Halsa Herøy VGS Avvik frå branntilsyn. Magnet på dør i hovudbygget. Avvik på branntavle. Mangler ein del soner og kart over brannsoner er ufullstendig. 13

14 69. Elektriske anlegg (høgspentanlegg, sikring, tilsyn, vedlikehald/utbetring elektrisk utstyr) ELEKTRISKE ANLEGG 71. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Spjelkavik VGS Borgund VGS Gjermundnes VGS Volda VGS El-opplegg til PC-er i klasserommene. 2 i "Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr". 1. Arbeidet med å lokalisere og eliminere jordfeil må halde fram på heile blokk B i samband med ventilasjon og ombyggingsarbeida. 2. Installasjon av overspenningsvern på hussentral, alarmsentral og IT-sentral for å sikre utstyret. 3. Sikker straumlevering for lading av elev-pc må monterast i alle klasserom Dører i bygget lever sitt eige liv. Vi opplever at dører ikkje lukker / ikkje går i lås etter at dei har vore opna på kveldstid. Dette gjeld fleire dører i bygget. Styringstavla for lys og varme i gymnastikkaslen er utdatert og prega av lang tids bruk. Den bør skiftast. Det elektriske anlegget i festsalen er ikkje i tråd med gjeldande forskrift. Ose & Aarseth som har det elektriske arbeidet på skulen, vil ikkje gå inn i sikringsskapet og gjere endringar/utskiftingar. Viss dei skal gjere ein jobb i skapet, må heile skapet skiftast. Det er m.a. betjeningsutstyr i døra, og det kan vere fare for berøringsskader. Gammelt elektrisk anlegg som ikke er dimensjonert for dagens behov og som i tillegg er ustabilt. 14

15 72. Ytre miljø (utslepp, avfallshandtering/-reduksjon, ENØK m.v.) YTRE MILJØ 74. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Dette kan utløyse kostnader i ein storleik som ikkje kan dekkast over skulen sitt eige budsjett. Gjermundnes VGS 1) Kloakken frå administrasjonsbygget, C-bygget og internata går utan høveleg slamavskiljing direkte til sjø. 2) Administrasjonabygget: Manglar fettavskiljing på avløp frå kjøkkenet. Dette vert å ordne i samband med ombygginga av kjøkkenet sommaren Volda VGS 1) Skulen har ikkje tilfredsstillande avfallshandtering etter forskrift om næringsmiddelhygiene, kap VII 28. Dunkane blir oppbevarte i eit tidlegare grupperom i underetasjen og blir trilla ut og inn av vaktmeister. Skulen manglar lagerkapasitet for tekniske hjelpemiddel (tilhengar, snøfres, plenklippar) Fagerlia VGS Påfallande stort energiforbruk i blokk B. Mangler mulighet for renhold av avfallsbeholdere. Gir i tillegg til lukt og generell hygieneproblematikk også et skadedyrproblem. 15

16 75. Andre risikofaktorar (tilhøve som ikkje er omfatta av tidlegare punkt) ANDRE RISIKOFAKTORAR 77. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Spjelkavik VGS Sikring av trappeavsatser mellom 1. og 2. etasje. "Plan og bygningsloven", "Arbeidsmiljøloven" og intern risikovurdering. 1. Ombygging/utviding av bibliotekdelen særs naudsynt. (plan oversendt ByVe) 2. Renovering av frisørsalong m/inventar og punktavsug (plan oversendt ByVe 3. Utskifting av 5 portar i blokk B dårlig enøk, farleg i bruk og lite sikre mot innbrot. 4. Skulen har 3 bussar til personell og elevtransport. Ein av desse er i særs dårleg forfatning og bør skiftast ut.. 5. Løftebukkar på bilverkstad må fornyast då dei er i ferd med å verte eit tryggingsproblem og kan vanskeleg få fornya sertifikat. Borgund VGS Etter fleire uhell og nesten ulukker ved opning og lukking av portar kan verneleiar ved skolen ikkje lenger ta risikoen for at elevar skadar seg alvorleg. Elevane har derfor ikkje lenger løyve til å opne å lukke portane som ikkje har motorstyring. Tilsette har fått eigen informasjon der ein ber dei vere særleg merksam på farane. Portane er justert av fagfolk, men grunna konstruksjonen er det uråd å få balansert portane. Skal ein løyse dette må portane motorstyrast. Haram VGS Trafikkfarleg kryss like ved skulen. Vi har sendt inn forslag til endringar. Kristiansund VGS Gjermundnes VGS Volda VGS Nettilgang, mange avvik 1) Undervisninga i hestefaget er omfattande ved Gjermundnes vgs. Denne må gjennomførast utomhuses året gjennom. i store delar av skuleåret gjev dette uakseptable arbeidsforhold forhold for lærarane og elevane får ikkje slike undervisningsforhold dei forventar no i Det er påkravd med ridehall på skulen! 2) Reinhald vs matlaging: Problema med fellsebruk av areal vert løyst gjennom ombygginga sommaren Gesimsfasaden på festsalbygget sprekk, og bitar av betong fell ned. Kan i verste fall treffe personar som passerer på nord- og austsida av festsalbygget. Må utbetrast straks. Forholdet er i strid med plan- og bygningslova 89 som seier at eigar skal sørge for at byggverk skal haldast i slik stand at det ikkje oppstår fare for person eller eigedom. Det er påvist vekst av muggsopper i lokalene til skolen. Det må regnes med at denne soppveksten øker, og at det vil føre til nye vurderinger om at hele kjelleretasjen med bakeri, konditori, kjøttavdeling, kjøl, frys, vaskeri og garderober mm må stenges. Toalett og garderobeforholdene er ikkje i samsvar med forskrifter og er heller ikke utbedret i forhold til krav fra kommunelegen. Asbestsanering er delvis foretatt men det er fremdeles påvist asbest og PCB i skolens lokaler. 16

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane om investeringar som effektiviserar drift Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 09.07.2013 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 13/01913-13

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 09:39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK Innhald 1 Vedlegg 2... 3 1.1 Tiltak som er innarbeidd i rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett... 3 1.1.1 Stortings- og kommuneval... 3 1.1.2

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg Bilde: Foto Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Sikringsplan. Valdresmusea

Sikringsplan. Valdresmusea Sikringsplan Valdresmusea 1 Sikringsplan Innleiing Kulturminne er spor etter menneske. Gamle hus, båtar, gravhaugar og slåttenger er alle døme på kulturminne skapte av menneske. Mange av dei har estetiske

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer