HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra til respondenter (38 unike)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra 30.11.2009 til 22.03.2010 38 respondenter (38 unike)"

Transkript

1 HMS-RAPPORTERING 2009 Publisert fra til respondenter (38 unike) STATUS PÅ ARBEIDSMILJØFAKTORANE OVERSIKT OVER AVVIK SOM IKKJE ER RETTA OPP PER 31. DESEMBER 2009 Rapporten gir ein oversikt over innrapporterte avvik som ikkje er lukka per Avviksbehandling føreset kompetanse (fagleg vurdering) som driftseininga manglar og/eller Arbeidsmiljøfaktorane som inngår i HMS-rapporteringa: Fysisk arbeidsmiljø Inneklima Luftvolum, temperatur, trekk, støv/røyk/lukt, ventilasjon, luftfuktigheit m.v. Belysning Rombelysning, arbeidsplassbelysning, dagslys, solskjerming, blending/refleksar m.v. Støy Støy frå maskiner/arbeidsprosessar, ventilasjonsanlegg m.v Universell Bevegelse (nivåforskjellar, underlag, opne/lukke dører, tilpassa rekke- og siktehøgde), orientering utforming/ (fagebruk/kontrastar, materialbruk, lystilhøve, ledelinjer/markeringar), miljø (allergene plantar og tilgjenge for lignende) funksjonshem ma Reinhald/orden Generelt reinhald, tilgjenge for funksjonshemma, frie golvflater, lagringstilhøve, rømmingsvegar m.v. Kjemisk helsefare Elektronisk stoffkartotek, kjemikaliebehandling, risikovurdering, verneutstyr m.v. Maskiner/utstyr Verneutstyr, verneinnretningar/naudstopp, opplæringsrutinar/bruksløyve m.v. Mellommenneskel Organisatorisk arbeidsmiljø, samarbeid, kommunikasjon, konfliktar, mobbing m.v. eg arbeidsmiljø Ergonomi Utforming av arbeidsplassar, kontorstorleik, arbeidsstilling, muskelbelastning m.v. Helse Arbeidsulykker, sjukefråvær, yrkessjukdom m.v. Brann brannsikring, brann- og eksplosjonsfarlege varer, øvingar/opplæring m.v. Elektriske anlegg høgspentanlegg, sikring, tilsyn, vedlikehald/utbetring elektrisk utstyr Ytre miljø Andre risikofaktorar utslepp, avfallshandtering/-reduksjon, ENØK m.v. Event. tilhøve ikkje omfatta av andre faktorar 1

2 36. Inneklima (luftvolum, temperatur, trekk, støv/røyk/lukt, ventilasjon, luftfuktighet m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: INNEKLIMA rapporten 38. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Molde tannhelsedistrikt Sjå tidlegare merknader om DTK Eide. Avvik AT nr 444. Det er no konkrete planer for ny klinikk på Eide. 1. Ventilasjon blokk B, G, M,(verkstaddelen) N (internatdelen) Resten av B må vidareførast dersom ikkje planer om nybygg Blokk G er planlagt ferdig hausten Renovering av gamlebygget Nesjestranda, Blokk N: Nytt kantinekjøkken, drenering rundt gamlebygget, ventilasjon, og skifting av vindauge. Kantinekjøkken kan verte stengt av mattilsynet. 3. Renovering av vassboren varme blokk A, B og C ( A og B frå 1963 / C 1969) Dette gjeld skifte av både rør og radiatorar. Fleire radiatorar er stengd av og vedlikehald syner at røra er i ferd med å ruste opp (stålrør) Rauma VGS Gjennom tidligere rapporter har vi meldt inn at bygningsmassen ved Rauma vgs er av en slik karakter, både når det gjelder temperatur (trekk) og mangel på brannvarslingssystem, at det må foretas et stort løft for at skolen skal være i forsvarlig stand. Dette har BYVE tatt tak i, og vi håper dette arbeidet kommer raskt i gang, og at det blir bevilget midler til dette på investeringssida snarest råd. I enkelte klasserom har vi nå temperaturer ned i 17 grader, og dette er ikke holdbart. Frykten for at varmesystemet kan bryte sammen, blir bekreftet. Elektriker som vi hadde her nylig, konstaterte at på ett klasserom var takvarmen allerede ute av drift. Vi prøver, gjennom midlertidige ordninger, å få temperaturen opp, men dette kan igjen føre til sprengte sikringer da kursene ikke er planlagt for dette. Viser forøvrig til datautskrift, som vi sender pr.post, som viser temperaturen i to av klasseromma. Atlanten VGS Scenen i tilknytning til aulaen på skolen benyttes til undervisning. Her er det nok luft i følge standarder, men luftkvaliteten oppleves dårlig av de som benytter den. Henviser til 4-4 første ledd. Borgund VGS Styring av varme og luft framleis ustabil i det nye bygget. Avsug i sliperom i BT2 er ikkje tilpassa behovet. I samband med sliping, blir lufta i rommet så dårleg at ein reagerer på den i luftvegane. Dei som oppheld seg i rommet må bruke eingangs maske. Etter kort tid ser ein at maska blir svart grunna forureining i rommet. Vifte / spjeldstyring i verkstad for bilskade fungerer ikkje som den skal. Pressrom i BT3 Manglar avsug Sponavsug i BT3 Ikkje tilfredstillande avsug frå sag og slipemaskin. Dører frå bygghallane mot syd manglar sluttstykke. Surnadal VGS Temperatur: 1. Fyrrommet har for høg temperatur. Det forplantar seg til etasjen over der det er to arbeidsrom som periodevis får alt for høg temperatur. 2. På to påbygg er det berre gamle panelomnar med lett tilgjengelege termostatar som er bruka til oppvarming. Fleire av omnane er modne for utskifting. Tilkopling til vannboren varme, som det er søkt om, vil bøte på situasjonen. Haram VGS - Skifte av innetak i bygget 1981 pga. problem med ekko, luftkvalitet og temperatur. - Soloppvarming på sørsida av bygget i periodar. - Forkontor, sluttvurdering ikkje gjort. Fræna VGS Igangsetjing av prosjekt (BYVE) for utbetring av varme og ventilasjon Molde VGS D-blokk-1. og 3.etg har for dårlig ventilasjonskapasitet. Det har vært gjennomført målinger av Elmo Teknikk AS som viser under halve luftmengde Her MÅ det gjøres noe. Vi viser til konsulentrapport om viftestøy i musikkavdeling og i lydstudio.(også påpekt i 2009). Gjermundnes VGS 1) Undervisninga i hestefaget må i for stor grad gjennomførast utomhuses, også i vinterhalåret. Undervisningsarena/ridehall er påkrevd. 2) Gartneriet har omfattande taklekkasje i øvingsromma og klasseromsdelen. Dette øydelegg arbeidsmiljøet for opplæringa og samstundes vert bygningsmessige konstruksjonar øydelagde. 3) Garneriet: Det er problem med moldstøv som følge av potetsortering i felles 2

3 øvingsrom. 4) Internat: Dårleg ventilasjon på elevdusjar. 5) Internat: elevhyblane i 1 etasje i blokk A må få ei oppussing slik det er gjort i 2 etasjen i samme blokka. 6: Dårleg ventilasjon i kjellaren på Hagehuset. 7: Administrasjonsbygget: Ventilasjon, isolasjon og varme har avvik som er under oppretting no. Fagerlia VGS Luftmengd, temperatur, trekk, ventilasjon i blokk B. Solinnstråling i blokk B pga defekte persienner. Varmt datarom A533. Ventilasjon er utilfredstillende på klasserom, verksted og arbeidsrom. Avtrekk på kjøkken er utilfredstillende. Avtrekk i verksted(bakeri) er svært utilfredstillende. Et allereie mangelfullt avtrekkssystem kobles i tillegg helt eller delvis ut når utetemperaturen blir lav. Det er ikke termostatregulering på noe rom, noe som medfører store temperaturvariasjoner. Sykkylven VGS Avviket gjeld ventilasjon i ei avdeling, Bedriftshelsetjenesta har ved fleire høve over lang tid rapportert for høg PPM(co2) verdi i lufta, verdien overstig den administrative normen på 1000 PPM. Dette er innmeldt til BYVE, dei har vore på synfaring. Ulstein VGS Ventilasjonsanlegg 3601 og 3602 bør byttast med nytt, Det har vært mye klage frå tilståtende klasserom på trekk (kulde) dårlig inneklima for elever. Desse anlegga er gamle og har ein meget høg driftskostnad. Ørsta VGS Disens om krava til nok areal på nokre av arbeidsplassane. Stranda VGS Nordmøre tannhelsedistrikt Utdanningsavdelinga Herøy VGS Administrasjonsavdelinga Etterklang og vass-lekasjer frå tak på bygg C (byggfag). Teikninigar som viser brannceller manglar. (er under utbetring) Klima- anlegg i bygg D er for dårlig. (er under utbetring) Ventilasjonsanlegg generelt foreldet og mangler sentral driftskontroll (SD). Ombygging av forvarming av tilluft er nødvendig for å hindre fremtidig kostbare frostskader. Særs dårleg ventilasjon Sunndal Råtne vinduar Sunndal og Tingvoll forskrift om inneklima brote Enkelte på avdelinga opplever helseproblem knytt til inneklima. Dette er eit avvik i forhold til arbeidsmiljøloven 4-4 (1). Oppleving av dårleg og tørr luft kan ikkje løysast på avdelingsnivå, ut over det som er tatt inn i punkt A. Skulen har berre elektrisk oppvarming og ikkje nokon form for alternativ oppvarming. BV vil utrede alternativ med varmepumpe, då til vannbåren varme. Øk.seksjon: Det er generelt dårlig luftkvalitet med tørr luft og svært variabel temperatur i lokala. Det er også store temperaturforskjellar på dei ulike kontor. Det er heller ikkje slik at det er høgast eller lågast temperatur inne på dei dagane med høgast eller lågast temperatur ute. Generelt er det kaldast på mandag, utover i veka stig temperaturen. Det er ofte behov for å ta på seg ekstra klede på mandag. Det seier seg sjølve at det kan vere vanskelig å oppretthalde konsentrasjon og produktivitet under slike forhold. Pers.seksjon: Viser til AMU-sak 20/09 om oppfølging av inneklimaet ved fylkeshuset. Mykje er gjort av utbetringar i forhold til ventilasjon, kontroll av sonebatteri, temperaturinnregulering m.m. Det manglar likevel endeleg statusrapport på kva som er gjort og kva som står igjen (t.d. i forhold til kontroll og utbetring av defekte sonebatteri. It.seksjon: Tobakksrøyk i varemottak, meldt inn tidlegare 3

4 39. Belysning (rombelysning, arbeidsplassbelysning, dagslys, solskjerming, blending/refleksar m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: BELYSNING 1. Totalvurdering av behovet for solskjerming mot sør og aust på skulen. Eit omfattande arbeid i storleik kr ½ - 1 mill Borgund VGS Belysninga ikkje tilfredstillande i fleire rom i BT3 (sjå avviksmelding for BT3) Haram VGS - Soloppvarming på sørsida av bygget i enkelte periodar. Volda VGS Forskrift om arbeidsplassar og arbeidslokale av set "tilfredsstillande" belysning som rettsleg standard. Belysninga i klasseromsfløya, øvre bygget er ikkje tilfredsstillande, men fløya er under rehabilitering og er ferdig renovert sommaren Fagerlia VGS Defekt solskjerming Mangler tilfredstillende solskjerming på et kjøkken (bare deler av vinduene mot sør er skjermet i tillegg er den delen som er der utslitt. Mot øst er det ikkje solskjerming.) og et klasserom. 4

5 42. Støy (støy frå maskiner/arbeidsprosessar, ventilasjonsanlegg m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor STØY 44. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Støyproblematikken på blokk K med åpne skyveveggar 2. Støydemping i verkstadlokale frå arbeidsmaskiner B B B 235 sliperom Rauma VGS Som tidligere rapportert : støyproblem mellom arbeidsrom for lærerne fordi skilleveggene ikke er bygd helt opp i taket. Herhar vi også prøvd midlertidige løsninger, men har da fått problemer i forhold til ventilasjon og temperatur. Dette må også tas tak i når arbeid med varme og ventilasjon kommer i gang. Atlanten VGS Henviser til 4-4 første ledd. Dårlig isolerte øvingsrom på musikkavdelingen medfører mye støy. Dette skaper unødig helserisiko for elever og ansatte og medfører dårlige arbeidsforhold for lærere som har arbeidsrom i nærheten. Borgund VGS Mangelfull støydemping i rom for postsortering i BT3 Støy frå ventilasjonsanlegg i klasserom i BT1 ( sjå tiltaksplan etter vernerunde ) Støy mellom klasserom og arbeidsrom i plan 1 BT1 Støy frå takhattar i BT1 Haram VGS - Skifte av innetak i bygg 1981 pga. problem med ekko,luftkvalitet og temperatur. - Manglar grupperom for elevsamtalar. Molde VGS Vi viser til rapport fra i fjor. Ventilasjonsstøy i de nye auditoriene i G- og F-blokk, her er støyen så kraftig at de på bakerste benk ikke hører hva som blir sagt. Flere arbeidsrom har også for mye viftestøy. Klage ble levert før fristen gikk ut. Det må gjøres noe med F209, G110 og C444 raskt. Gjermundnes VGS Naturfagsalen: Støy frå ventilasjonsvifta på Naturfagsalen gjer at den ikkje kan nyttast samstundes som det vert dreve opplæring der. Volda VGS Då skulen manglar eigna lokale for instrumentopplæring og samspelgrupper i musikk, må skulen legge noko av undervisninga på festsalen, øvre bygget. Musikkøvinga kan til tider opplevast som støy på arbeidsrommet for økonomilærarane, på møterommet oppe og for kantinepersonalet. På grunn av ombyggingsarbeidet er det tidvis svært støyande byggjeaktivitet (særleg betongboring) som kan påverke konsentrasjonen, og opplevast belastande både for elevar og lærarar, sjå forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen av 26. april Veidekke sender skulen kvar fredag aktivitetsplan for komande veke. Der går det m.a. fram kva støyande arbeid som vil finne stad. Ved svært mykje støy på heildagsprøvedagar, ber skulen veidekke vurdere om dei kan gjere anna arbeid i skuletida. I eksamensperioden må støyande aktivitetar på eksamensdagar ikkje finne stad. Det skal haldast eit møte mellom Veidekke og skulen i januar/februar for nærare avtale om eksamensperioden. Fagerlia VGS Periodisk pipelyd i dans- og dramasalane i blokk C. Kommunelegen har gitt pålegg om behov for støyredusering i restaurant. Gamle maskiner på kjøkken og i verksted avgir mye støy i bruk. Det at vi ikke har avskjermet oppvaskavdeling medfører mye støy på begge kjøkken og i bakeriet. Ørsta VGS For høgt støynivå på bygg C. (byggfag) 5

6 45. Univ.utforming/tilgjenge for funksj.hemma (Bevegelse (nivåforskjellar, underlag, opne/lukke dører, tilpassa rekke- og siktehøgde), orientering (fargebruk/kontrastar, materialbruk, lystilhøve, ledelinjer/markeringar), miljø (allergene plantar ol) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGE FOR FUNKSJONSHEMMA (Også andre delfaktorar kan vere relevante i høve universell utforming). 47. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Kulturavdelinga Rauma VGS Tingvoll VGS Haram VGS Gjermundnes VGS Ulstein VGS Nordmøre tannhelsedistrikt Ålesund VGS Herøy VGS Dette er ei gjentakande rapportering: 02. etasje ikkje tilgjengeleg for fysisk funksjonshemma og toilett ikkje universelt utforma hverken i 1. eller 2. etasje. Mangel på heis er også ei utfordring ved transport av utstyr som særleg blir lagra i kjeller. Det ligg føre plan for bygging av heis og bygging av tilpassa toilett. Finasiering er ikkje på plass. 1. Automatisk døropnar for rørslehemma på hovuddører blokk A,C,E,G,M og D 2. Tilkomst Blokk C, rom nr C 217 og blokk G, rom G 127 utskifting til breiare dører for brukarar i rullestol. Heisdørene er svært tunge og skaper store problemer for elever i rullestol eller som har manglende håndkraft til å åpne dørene. Dette vil bli en kostnad på tretti til førti tusen kroner, som vi håper BYVE går inn og dekker.dette må utbedres snarest. Tilgjengelighet for funksjonshemma. Ønske om heis sentralt i bygget. Viser til Årsrapporten Ikkje avvik, men fasilitetane kan bli betre. Administrasjonsbygget har ikkje universell utforming, men arbeid omfattande ombygging er i gang, og me reknar med å ha dette på stell før sommaren Nye branndører er ikkje prosjektert og/eller montert med tanke på tilgjengelighet for rullestolbrukere. Noen dører er for smale og måten dørene er montert på i overgang ny og gammel fløy reduserer tilgjengelighet. Det er også redusert tilgjengelighet i kjeller (mot garderober) på grunn av løsningen med branndørene. Skulen manglar rullestolrampe i 2 etg. på baksiden av byggmassen til evakuering funksjonshemma ved eventuelt brann. Tunge dørar og dårleg rampe Sunndal Manglar heis i begge bygga på Latinskolen. Har ikkje tilkomst for funksjonshemma i Verkstadbygget. 6

7 48. Reinhald/orden (generelt reinhald, frie golvflater, lagringstilhøve, rømningsvegar m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: REINHALD/ORDEN 50. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Manglande lokalitetar for lagring av avfall, reinhald og orden, særleg bøttekott. Fagerlia VGS For lite areal til arbeidsplassar i blokk A og B. Tilfredstillende renhold er ikke mulig i deler av lokalene der det ikke er himlinger og/eller åpne rør. På det ene kjøkkenet er benker og deler av utstyret montert så lavt at renhold og opptørking ikke er mulig å gjennomføre tilfredstillende. Gulvet på kjøkkenet spyles daglig etter bruk, og folien på benkeskapene er slitt vekk, og sponplatene er kraftig oppsvulmet og i forråtnelse på grunn av mye fuktinntrenging. Det er lekkasje fra gamle rør i kjeller. Varmtvannsituasjonen er utilfredstillende. Stranda VGS Generelt forelda blandebatteri for alle vasker, forårsaker sløsing med vannforbruk. Utskifting av urinaler, foreldet, usanitære og lite vannøkonomiske. 7

8 51. Kjemisk helsefare (elektronisk stoffkartotek, kjemikaliehandtering, risikovurdering, verneutstyr m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: KJEMISK HELSEFARE 53. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Borgund VGS Sykkylven VGS 1. Risikovurdering av verksemda kan utløyse behov for bygningsmessige endringar og spesielt verneutstyr. Frisørsalong - For liten kapasitet på avsug frå arbeidsplassar (hetter) Frisørsalong - For liten kapasitet på avsug i blanderom Ei fullstendig renovering av kjemi- og naturfaglab. stend føre, punktavsug i rom 107 er svært dårleg. Denne saka er innmeldt BYVE. 8

9 54. Maskiner/utstyr (verneutstyr, verneinnretningar/nødstopp, opplæringsrutinar/bruksløyve m.v.) Fysisk arbeidsmiljø - delfaktor: MASKINER/UTSTYR 56. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Stranda VGS Herøy VGS 1. Videreføring av fornying av tyngre utstyr innen yrkesfagene i tråd med fylkestingsvedtak= budsjettsak T-37/07, 50 mill i perioden Mye gammelt utstyr på kjøkken/verksted som ikkje er i samsvar med dagens sikkerhetskrav. Manglende strømforsyning for PC-bruk, alle rom. 2 dreiebenkar i avd. Vanylven som ikkje er i forskriftsmessig stand. Trudde først at skulen skulle klare å ordne dei sjølve, men blir for omfattande. 9

10 57. Mellommenneskeleg arbeidsmiljø MELLOMMENNESKELEG ARBEIDSMILJØ 59. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? B. Avvik som rapporterast til fylkesnivået. Avvikshandtering føreset kompetanse som driftseininga manglar 1. I læraren si profesjonelle yrkesutøving er det frustrasjon over at det ikkje er gitt friske middel i tråd med fagutvidinga, særleg innan TIP og byggfag Langvarige politiske prosesser med stadig nye utsettelser - angående utbygging av restaurant og matfagtilbudet i Ålesundsregionen er en belastning når det gjelder det mellom mennesklige arbeidsmiljøet. Usikkerhet omkring fremtid og jobbsikkerhet er det slitsomt å leve med så lenge. Dette preger hverdagen. 10

11 60. Ergonomi (utforming av arbeidsplassar, kontorstorleik, arbeidsstillling, muskelbelastning m.v) ERGONOMI 62. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Haram VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS 1. Framhald med utbygging av kontorplass m/ergonomisk utforming i tråd med arbeidstidsavtalen sine føresetnader. 2. Platehandtering i sveiseverkstaden går på tyngder godt over godkjent vekt. (bygningsmessige hinder). 3. Manglande arbeidsareal m/hjelpemiddel for vaktmeister og verksmeister Desse arbeidstakarane har per dato ikkje lokalitetar for det arbeidet dei skal utføre. Manglar avskjerming/møterom for elevsamtalar. Elevassistentar manglar arbeidsplassar. Arbeidsplassar ped tilsette-for lite areal 1) Administrasjonsbygget-kjøkkendelen: Her er det fleire ergonomiske utfordringar som vil finne si løysing gjennom ei omfattande ombygging sommaren ) Naturfagsalen: Innreiinga held ikkje dagens krav. Ombygging er prosjektert frå BYVE. Ingen mulighet til å regulere høyde på arbeidsbenker i kjøkken og verksted kan gi belastningsskader. 11

12 63. Helse (yrkessjukdom, helsetilstand, arbeidsulykker m.v.) HELSE 65. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Gjermundnes VGS Ulike plager hos personalet i G-blokka relatert til lekkasje/soppsporer er handtert i samarbeid med kommunen v/kvakland og bedriftshelsetenesta Molde Brygge. Målingane (CO2 og soppsporar) er ikkje i ein storleik som skulle gje grunnlag for dei plager som er meldt. Plagene og symptoma ligg i eit fagleg grenseland skolen - og ekspertane har problem med å handtere all den tid målingane ikkje kan sanne det som kjem fram i vernerunden og medarbeidarsamtalane. Arbeidsmiljøutvalet må ta det som kjem fram i vernerunden og frå avdelingsleiinga gjennom medarbeidarsamtalane alvorleg. Det er eit 10 tals personar som har meldt ulike symptom/plager ved opphald i ulike soner av G-blokka. Ombygginga og betring av inneklima gjennom ny ventilasjon og tett tak i G-blokka vil venteleg ha god effekt på desse problema. 2. Fleire lærarar har fått påvist nedsett hørsel som kan vere relatert til støypåvirkning i yrkesutøvinga. 1) Administrasjonsbygget - kjøkken: Reingjering av filter framføre viftene i taket er vanskeleg å få til utan helsefarleg klatring. Dette vert å ordne i samband med ombygginga av kjøkkenet sommaren ) Varkstadtelt manglar utstyr for handtering av tunge element som vert nytta i opplæringa. 12

13 66. Brann (brannalarm, merking, branndørar, sløkkingsutstyr, rømningsvegar, eksplosjonsfarlege stoff, øvingar/opplæring) BRANN 68. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? 1. Brannteknisk dokumentasjon for den eldste bygningsmasse i Langmyrvegen jfr tilsynsrapport frå Brannvesenet må utarbeidast. 2. Brannopplæring/øvingar/extern bistand 3. Gassentral for brennbare/ eksplosjonsfarlege gassar i verkstadane bør byggast. Borgund VGS Det siste året har brannvarslinga ved skolen vorte aktivisert mange gangar grunna feil i varslingssystemet. I samband med varslinga har vi konstatert alvorlege feil på naudutgangar. Utover i skoleåret har det blitt avdekka feil/manglar som er retta opp og situasjonen har betra seg. Framleis er vi usikre på om alt fungerer som det skal. Molde VGS Det er utarbeidet en brannsikringsplan (bestilt av BYVE). Denne planen må følges opp. Gjermundnes VGS Avvik i brannsynrapport nov 09: * Manglande dokumentasjon på brannvernleiar sine plikter og mynde. * manglande dokumentasjon på ansvarsforholdet mellom eigar og verksemdsleiar når det gjeld oppgåvefordeling i brannvernarbeidet mellom partane. * Oppdaterte branntekniske teikningar av ombygginga som vert gjort ved skulen. Volda VGS Skulen hadde branntilsyn Volda kommune, brannavdelinga oppsummerer at rehabiliteirnga i øvre bygget gjev ein god og trygg skule. Det vert meldt som avvik at det manglar ei brannteknisk vurdering av nedre bygget og "vaktmeisterbustaden". Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt Manglande alternativ rømingsveg på Dtk Ørsta, Dtk Fosnavåg og Dtk Larsnes. Alle desse klinikkane er i 2. etasje. Sykkylven VGS Branndører har blitt endra utover godkjenning, eiga sak er innsendt BYVE tidlegare. Vi bør også ha adreserbart brannvarslingsanlegg. Stranda VGS Skap med brannslange vestibyle rom 211 er foreldet og har lekkasje, må skiftes. Nordmøre tannhelsedistrikt Manglande rømningsveg Halsa Herøy VGS Avvik frå branntilsyn. Magnet på dør i hovudbygget. Avvik på branntavle. Mangler ein del soner og kart over brannsoner er ufullstendig. 13

14 69. Elektriske anlegg (høgspentanlegg, sikring, tilsyn, vedlikehald/utbetring elektrisk utstyr) ELEKTRISKE ANLEGG 71. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Spjelkavik VGS Borgund VGS Gjermundnes VGS Volda VGS El-opplegg til PC-er i klasserommene. 2 i "Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr". 1. Arbeidet med å lokalisere og eliminere jordfeil må halde fram på heile blokk B i samband med ventilasjon og ombyggingsarbeida. 2. Installasjon av overspenningsvern på hussentral, alarmsentral og IT-sentral for å sikre utstyret. 3. Sikker straumlevering for lading av elev-pc må monterast i alle klasserom Dører i bygget lever sitt eige liv. Vi opplever at dører ikkje lukker / ikkje går i lås etter at dei har vore opna på kveldstid. Dette gjeld fleire dører i bygget. Styringstavla for lys og varme i gymnastikkaslen er utdatert og prega av lang tids bruk. Den bør skiftast. Det elektriske anlegget i festsalen er ikkje i tråd med gjeldande forskrift. Ose & Aarseth som har det elektriske arbeidet på skulen, vil ikkje gå inn i sikringsskapet og gjere endringar/utskiftingar. Viss dei skal gjere ein jobb i skapet, må heile skapet skiftast. Det er m.a. betjeningsutstyr i døra, og det kan vere fare for berøringsskader. Gammelt elektrisk anlegg som ikke er dimensjonert for dagens behov og som i tillegg er ustabilt. 14

15 72. Ytre miljø (utslepp, avfallshandtering/-reduksjon, ENØK m.v.) YTRE MILJØ 74. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Dette kan utløyse kostnader i ein storleik som ikkje kan dekkast over skulen sitt eige budsjett. Gjermundnes VGS 1) Kloakken frå administrasjonsbygget, C-bygget og internata går utan høveleg slamavskiljing direkte til sjø. 2) Administrasjonabygget: Manglar fettavskiljing på avløp frå kjøkkenet. Dette vert å ordne i samband med ombygginga av kjøkkenet sommaren Volda VGS 1) Skulen har ikkje tilfredsstillande avfallshandtering etter forskrift om næringsmiddelhygiene, kap VII 28. Dunkane blir oppbevarte i eit tidlegare grupperom i underetasjen og blir trilla ut og inn av vaktmeister. Skulen manglar lagerkapasitet for tekniske hjelpemiddel (tilhengar, snøfres, plenklippar) Fagerlia VGS Påfallande stort energiforbruk i blokk B. Mangler mulighet for renhold av avfallsbeholdere. Gir i tillegg til lukt og generell hygieneproblematikk også et skadedyrproblem. 15

16 75. Andre risikofaktorar (tilhøve som ikkje er omfatta av tidlegare punkt) ANDRE RISIKOFAKTORAR 77. Kva gjeld avviket? Kva standard, lov eller forskrift er brote? Spjelkavik VGS Sikring av trappeavsatser mellom 1. og 2. etasje. "Plan og bygningsloven", "Arbeidsmiljøloven" og intern risikovurdering. 1. Ombygging/utviding av bibliotekdelen særs naudsynt. (plan oversendt ByVe) 2. Renovering av frisørsalong m/inventar og punktavsug (plan oversendt ByVe 3. Utskifting av 5 portar i blokk B dårlig enøk, farleg i bruk og lite sikre mot innbrot. 4. Skulen har 3 bussar til personell og elevtransport. Ein av desse er i særs dårleg forfatning og bør skiftast ut.. 5. Løftebukkar på bilverkstad må fornyast då dei er i ferd med å verte eit tryggingsproblem og kan vanskeleg få fornya sertifikat. Borgund VGS Etter fleire uhell og nesten ulukker ved opning og lukking av portar kan verneleiar ved skolen ikkje lenger ta risikoen for at elevar skadar seg alvorleg. Elevane har derfor ikkje lenger løyve til å opne å lukke portane som ikkje har motorstyring. Tilsette har fått eigen informasjon der ein ber dei vere særleg merksam på farane. Portane er justert av fagfolk, men grunna konstruksjonen er det uråd å få balansert portane. Skal ein løyse dette må portane motorstyrast. Haram VGS Trafikkfarleg kryss like ved skulen. Vi har sendt inn forslag til endringar. Kristiansund VGS Gjermundnes VGS Volda VGS Nettilgang, mange avvik 1) Undervisninga i hestefaget er omfattande ved Gjermundnes vgs. Denne må gjennomførast utomhuses året gjennom. i store delar av skuleåret gjev dette uakseptable arbeidsforhold forhold for lærarane og elevane får ikkje slike undervisningsforhold dei forventar no i Det er påkravd med ridehall på skulen! 2) Reinhald vs matlaging: Problema med fellsebruk av areal vert løyst gjennom ombygginga sommaren Gesimsfasaden på festsalbygget sprekk, og bitar av betong fell ned. Kan i verste fall treffe personar som passerer på nord- og austsida av festsalbygget. Må utbetrast straks. Forholdet er i strid med plan- og bygningslova 89 som seier at eigar skal sørge for at byggverk skal haldast i slik stand at det ikkje oppstår fare for person eller eigedom. Det er påvist vekst av muggsopper i lokalene til skolen. Det må regnes med at denne soppveksten øker, og at det vil føre til nye vurderinger om at hele kjelleretasjen med bakeri, konditori, kjøttavdeling, kjøl, frys, vaskeri og garderober mm må stenges. Toalett og garderobeforholdene er ikkje i samsvar med forskrifter og er heller ikke utbedret i forhold til krav fra kommunelegen. Asbestsanering er delvis foretatt men det er fremdeles påvist asbest og PCB i skolens lokaler. 16

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 5 Verneområde: Volda vidaregåande skule Vernerunde gjennomført dato: 28. november 2014 Deltakarar HMS-koordinator: Olav Trandal Verneombod: Jorid Vårdal BHT (Stamina Helse): Odd-Johnny Telseth

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 7 Verneområde: Hele skolen Vernerunde gjennomført dato: 7/11-2014 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester), Anders Fløystad og Konrad Brunstad (elevrepresentanter)

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 2012 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester)

Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Verneområde: Vaktmesterens verksted i kjelleren Deltakarar: Leiar: Liv Dahl Gullikstad og Bjørn Rolland Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen (vaktmester) Vernerunde gjennomført dato: 20/5/2015

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Molde videregående skole tone.odette.rod@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2012

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2012 HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 212 Bakgrunn Driftsenhetene skal årlig rapportere HMS-statusen til enhetene innen 18.1 påfølgende år. Driftsenhetene som begrep er i denne sammenhengen benyttet

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200800137-4 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 13.03.2008 INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

Fylkestannlegen i Møre og Romsdal. Årsrapport 2011. Helse Miljø - Sikkerhet

Fylkestannlegen i Møre og Romsdal. Årsrapport 2011. Helse Miljø - Sikkerhet Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Årsrapport 2011 Helse Miljø - Sikkerhet Innhaldet i HMS-årsrapporten... 3 Samandrag av rapporten, vurdering av resultata... 4 1. HMS i Møre og Romsdal fylkeskommune...

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

NOTAT til HSAMU 17.02.2012.

NOTAT til HSAMU 17.02.2012. NOTAT til HSAMU 17.02.2012. 1.0: Bakgrunn Ved førebuing av 1. tildelingsrunde i styringsgruppa for bygg i 2012 låg det ikkje føre HMS-rapport. Tildelinga vart gjort med basis i den kunnskap administrasjonen

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2012

HMS-RAPPORTERING 2012 HMS-RAPPORTERING 2012 HMS-ÅRSRAPPORT FOR (DRIFTSEININGA) Namn på skole/ avd. i sentraladm/ tannhelseområde: Borgund vidaregåande skole 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Rektor/Leiar: HMS-koordinator

Detaljer

HMS-rapportering 2013

HMS-rapportering 2013 Referat frå møtet i Arbeidsmiljøutvalet ved Surnadal vidaregåande skole Tysdag 14/1-214 i 3. time på møterom A14. Representant for Medlem Møtt tilsette Verneombod Johan Almås X tilsette ATV Utdanningsforbundet

Detaljer

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen Status for HMS-dokumentasjonen desember 0 Personalseksjonen hos fylkesrådmannen har i juli gjennomført ei evaluering av HMSdokumentasjonen til alle einingane i Møre og Romsdal fylkeskommune. HMS-systemet

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2013

HMS-RAPPORTERING 2013 HMS-RAPPORTERING 2013 HMS-ÅRSRAPPORT FOR (DRIFTSEININGA) Namn på skole/ avd. i sentraladm/ tannhelseområde: Borgund vidaregåande skole 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Rektor/Leiar: HMS-koordinator

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 retningslinje Verneområde:Molde vg skole Vernerunde gjennomført dato:18.01.13 Deltakere : Hovedverneombud Arne Brevik, vaktmester Olav Morstøl, Leif Terje Bergseth ATV Elevrådsleder Charlotte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2013

HMS-RAPPORTERING 2013 HMS-RAPPORTERING 2013 HMS-ÅRSRAPPORT FOR (DRIFTSEININGA) Namn på skole/ avd. i sentraladm/ tannhelseområde: Volda vgs 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor Rektor/Leiar: HMS-koordinator Hovudverneombod

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Oversikt Avvik med beskrivelse Rapporten som presenteres vil være basert på hvilke type rettigheter man har, og hvilke valg som er gjort i bestillingsbildet. Denne rapporten er bestilt med

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vår ref. 2012/1046-13

Vår ref. 2012/1046-13 Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Verksemd for Tekniske tenester v/ Grete Nesheim Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015)

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015) Elektro Elektro Bygg 18 (Brakke nord) M4 Gardinstenger Oppheng på gardinstenger utbetrast Driftsleiar M5 Lause kontakter Kontaktane skiftes ut / festes Avd. leiar Hull i vegg / ventil på vegg inntil toalett

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite. Brannøving. mangler. Mangler brannøving. Mangler brannøving

Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite. Brannøving. mangler. Mangler brannøving. Mangler brannøving Heimetenestene Tørr luft Rydding i garasje Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite Helsestasjon Ressurssenter Rutine nedvask, Luftkvalitet møterom Avsug labratoriet? Førstehjelpsutstyr mangler Sklisikker golvflis

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

HMS-rapportering 2013

HMS-rapportering 2013 Side 1 av 6 HMS-rapportering 213 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Romsdal videregående skole lars.hallvard.dahle@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

HMS-RAPPORTERING 2010

HMS-RAPPORTERING 2010 HMS-RAPPORTERING 2010 HMS-ÅRSRAPPORT FOR (DRIFTSEININGA). 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA - sektor 1.3 Rektor/Leiar (namn): Trond Hjelseth (frå 1.10.10) 1.4 HMS-koordinator (namn) Ingeborg Øye Dahl 1.5 Hovudverneombod

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista

Detaljer

Kartlegging av inneklima ved Øyra Skule

Kartlegging av inneklima ved Øyra Skule RektorSteinarOseVelle Volda Kommune 6100Volda Ørsta05.12.2011 Kopi: SkulesjefKarin Heggen PersonalsjefGeoffreyArmstrong HovedverneombudPerErnstLundberg KommunelegeArne Godteberg Kartlegging av inneklima

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Sykkylven videregående skole

Sykkylven videregående skole Sykkylven videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 35 3 289 29 312 328 336 336 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 215 Kommentar 54 ansatte, 282 elever.

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-17 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012-26.04.2012 INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler.

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Elektro Elektro Bygg 18 kode / utført M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Se om vi kan finne et ledig bord og stoler

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201300121-4 Arkivnr. 111 Saksh. Haavardtun, Helge; Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Wenche Solheim Arkivsak: 2017/1133 Løpenr.: 7252/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Wenche Solheim Arkivsak: 2017/1133 Løpenr.: 7252/2017 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Wenche Solheim Arkivsak: 2017/1133 Løpenr.: 7252/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Levekårsutvalet Ørsta kommunestyre 30.05.17 07.06.17 15.06.17

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012.

Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012. Inneklima Ølve skule: I utgreiinga om skulestrukturen, side 25, står det følgjande: Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012. Hatlestrand skule: I utgreiinga finn me ikkje at det

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Er det fare for slik skade? 4.1

Er det fare for slik skade? 4.1 SJEKKLISTE VED UTARBEIDELSE AV BYGNINGSFAGLIG RAPPORT Arkivforskriftens 4-3 Plassering av arkivlokale 4-3 Arkivlokala skal plasserast slik i bygningen at arkivmaterialet er godt verna. Ein skal særleg

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen

Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Rapport frå Fylkesutdanningssjefen Klage på standpunktkarakterar skoleåret 2015/2016 0 Innhald Innleiing...2 Klageinstansen behandlar klage på...2 Regelverk...3 Om fastsetjing av standpunktkarakterar...3

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar

Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar 2 HMT - Tilrettelegging av kontorarbeidsplassar «Minstekrav til kontorarbeidsplasser» I Arbeidsmiljølova vert det stilt krav til utforminga av ein god kontorarbeidsplass.

Detaljer

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport frå vernerunde på TIK-senteret 14.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport frå vernerunde på TIK-senteret 14. TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport frå vernerunde på TIK-senteret 14. oktober 2016 Deltakarar på vernerunden: Taran Mari Thune (verneombod) og Frode

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Vernerunderapporter våren 2014 Versjon : 1 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 09:39:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Universell utforming. Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga

Universell utforming. Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga Universell utforming Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga Lovverket Plan- og bygningsloven Herunder og fornyet Teknisk forskrift (TEK10) Lov om offentlige anskaffelser Diskriminerings-

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 06.11.2013 Tid : 14:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 10/13 13/417 INTERNKONTROLL - HANDLINGSPLANAR

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale Leikanger folkebibliotek nytt lokale Gunnar Steine, Ervin Beheim og Anne Brit Lauvsnes gjennomførde synfaring den 10.06.2015 kl 09.00 11.00. Synfaringa er bakgrunn for denne rapporten. 1) Bakgrunn: Leikanger

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE

VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE I perioden 01.10.16-01.03.17 vert det gjennomført ein nasjonal tilsynskampanje om inneklimaet i skular. Tilsyna vert gjennomført i samsvar med Forskrift om miljørettet

Detaljer

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Myndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen 22.02.2011 Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtalar

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Hovudsamarbeidsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset Dato: 03.02.2009 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Investeringsplan for fylkeskommunale bygninger

Investeringsplan for fylkeskommunale bygninger saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2016 10906/2016 Per Olaf Brækkan Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 01.03.2016 Utdanningsutvalet 03.03.2016 Fylkesrådmannens tilråding

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer