Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelse om internkontroll arbeidet til orientering. 2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp de rutiner og forskrifter som er tillagt Drammen Eiendom KF som eier av kommunens bygningsmasse. Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Hensikt med saken Formålet er å orientere om DEKFs organisering av eiendomsdrift og internkontrollarbeid knyttet til eiendomsdriften. Det vil i møtet bli gitt en muntlig presentasjon av Drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Internkontrollsystemet Et internkontrollsystem skal påse at krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift, overholdes gjennom innføring av systematiske tiltak i virksomheten. Vedlagt følger beskrivelse for våre internkontroll rutiner på brann, elektro, legionella, inneklima, radon, heiser og bygningsmessig kontroll. Basert på DEKFs løpende dialog med tilsynsmyndighetene, alle tilsyn som har vært gjennomført, og egne kunnskaper om lover og forskrifter, er vår konklusjon at Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMSlovgivningen. /GA Vedlegg: 1. Beskrivelse av DEKF s internkontrollsystem

3 Internkontroll Eiendomsdrift Drammen Eiendom KF vers. oppdatert pr. November 2014 Innhold 1 Generell HMS målsetting Internkontrollsystem for brannsikkerhet Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift Ordinære boliger Boliger for pleie og helseformål Borettslagenes ansvar Internkontrollsystem elektro Internkontroll legionellabehandling Internkontroll av heisinstallasjoner Internkontroll inneklima (Ventilasjon og varme) Internkontroll for å avdekke radonstråling Generell kontroll av bygning og eiendom Oppsummering Fra Drammen Eiendom KFs strategidokument: Trygghet Trygghet i forhold til helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette skal sikres ved et sterkt fokus på løpende internkontroll, og jevnlig revisjon av våre rutiner. Det skal etableres egne mål for gjennomført internkontroll, avvik og dokumentasjon

4 1 Generell HMS målsetting DEKF har som målsetting å holde bygningene og de tekniske anleggene i en slik stand at de ikke kan føre til skade på personer eller eiendom. Det er også lagt vekt på å hindre generelle materielle skader, samt redusere sannsynligheten for avbrudd som kan skape store problemer for våre leietakere. Dette er nærmere beskrevet i internkontrollsystemet nedenunder. For å styrke vårt HMS-arbeid har Finn Laug fra nyttår 2014 hatt som en viktig oppgave å sikre at HMS-systemet er ajourført og enkelt tilgjenglig. Han fungere som en ressurs for de vedlikeholdsansvarliges ansvarsområde, samt styrke HMS- systemet mot de tekniske fag. Overordnet risikovurdering I 2014 ble det gjennomført en risikovurdering av alle bygg Det ble utarbeidet en generell rapport for risikovurdering, der Arbeidstilsynet- og DSBs mal er sentrale for rapporten. Selve risikomatrisen er DSBs mal, der flere punkter er lagt inn slik at risikoanalysen omhandler alle relevante områder. For samtlige bygg er det utarbeidet risikovurdering. Risikovurderingen har, i tillegg til fokus på liv og helse, også en konsekvensvurdering i forhold til materielle skader og konsekvensen ved at våre leietakere ikke kan benytte hele eller deler av bygningene. Fordi vi selv har best kjennskap til våre bygg er risikovurderingen gjennomført med stor involvering fra egen organisasjon. Samtidig sikrer dette økt kompetanse og styrkede holdninger til sikkerhet i avdelingen. For å gjennomgå hvert eneste bygg, og sikre involvering og vurderinger fra samtlige involverte ble det i månedsskiftet mai - juni gjennomført rodedelte møter der man laget rapporter for det enkelte objekt. Disse rapportene er ment som et dynamisk arbeidsdokument som gjennomgås og revideres hvert annet år. Basert rapportene er det videre laget en tiltaksplan for nødvendige utbedringer. Hovedpunktene i planen er: Øke egenkontrollfrekvensen (Internkontroll brann / elektro) på Bo og servicesentre. Etablere systematisk termofotografering av elektrotavler på Bo og servicesentre og andre utvalgte bygg. Installere direkte-overføring av gjenstående 3 skoler og 2 barnehager til brannvesenets alarmsentral slik at alle våre skoler og barnehager har denne funksjonen. Etablere bedre system for sikring mot takras om vinteren. Disse punktene er omtalt videre i dokumentet.

5 2 Internkontrollsystem for brannsikkerhet Generelt Beskrivelse av DEKFs HMS-system for brannsikkerhet. Ansvar Det er eier av bygningen som er ansvarlig for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Brukervirksomheten har ansvaret for å sikre sin egen organisering og drift på en slik måte at brann ikke kan oppstå. Denne ansvarsfordelingen gjelder for alle eiendommene, og det er utarbeidet samordningsavtaler for alle særskilte brannobjekt i.h.t krav. I nye bygg er denne samordningsavtalen integrert som en del av DEKFs husleieavtale. 2.1 Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift. Organisering. Særskilt brannobjekt er bygg hvor det stilles særlige krav til organisatoriske tiltak. DEKF har 76 slike bygg, som omfatter skoler, barnehager, bo og servicesentre, idrettsbygg m.m. I bygninger som er særskilte brannobjekter skal virksomheten ha en lokal brannvernleder. Det skal også være en brannansvarlige hos eier, som for DEKFs vedkommende er vedlikeholdsingeniørene. Vedlikeholdsingeniørene håndterer brannsynsrapporter og følger opp øvrige avvik. I tillegg foretar DEKF løpende tilsyn og internkontroll gjennom de fem driftsansvarlige i hver sin rode. Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik. DEKFs organisasjonskart for internkontroll brann Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Brannansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Christina Salmon Brannansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Ambulerende Brannansvarlig 5 driftpersonell med bygg i sine roder. Egen internkontroll De driftansvarlige har i hovedsak daglig tilsyn med byggene og fanger opp feil og mangler som de selv ser, eller som er avdekket og rapportert av leietager / brannvernleder. I tillegg gjennomføres det hvert tertial en spesifikk internkontroll på byggene der de driftsansvarlige kontrollerer og dokumenterer avvik for omgående retting. På bakgrunn av vår risikovurdering i 2014 vil vi øke tilsynsfrekvensen på våre Bo og servicesentere til hver annen måned. Samtidig gjennomføres også termofotografering av el-tavler i forbindelse med fagkontroll elektro. Rutinene for hva som skal kontrolleres er beskrevet i vårt system i henhold til HMS kravene. Mindre avvik utbedres eller bestilles av de driftansvarlige. Større avvik håndteres og bestilles av vedlikeholdsingeniørene.

6 Pålagt fagkontroll For alle brannvarslingsanlegg, sentrale nødlyssystemer, brannslanger / slokkeapparater, brannventilasjon og sprinkleranlegg er det etablert årlige kontroll / serviceavtaler med kvalifiserte firmaer i henhold til krav. Dokumentasjon Dokumentasjonen på de forskjellige tiltak, kontrollavtaler o.l. ligger lagret i DEKFs elektroniske FDV verktøy. Ute på hvert bygg er leietakerne utstyrt med egne brannpermer hvor organisering, ansvarsforhold og teknisk brannsikringsinformasjon er samlet. Det er denne permen som brannvesenet først og fremst kontrollerer ved brannsyn, og den skal være lett tilgjengelig på plassen. For å holde orden på den økende mengden av dokumentasjon m.h.t risikoanalyser, kontroller, samordningsavtaler med virksomhet, osv. videreutvikles DEKFs elektroniske arkiv og internkontrollssystem kontinuerlig. Oppfølging fra brannvesenet Brannvesenet foretar brannsyn på byggene i.h.t egne planer, og innkaller DEKF eller bruker avhengig av type tilsyn. Når det foretas gjennomgang av brannsyn på det som omhandler brukeransvar er det sjelden DEKFs representant deltar. Det er viktig at bruker tar ansvar for egen sikkerhet, og møter brannvesenets tilsynsingeniør uten å kunne støtte seg på DEKFs vedlikeholdsingeniør. Men vi bistår når brannvesenet ønsker det. 2.2 Bygg som ikke er særskilte brannobjekt Ordinære Boliger Boliger er normalt klassifisert i risikoklasse 4 hvor kravet til brannsikkerhetsutstyr kun er røykvarsler og brannslukkingsutstyr, samtidig som kravet til at rømmingssituasjon er tilfredsstillende oppfylt. Siden boliger ofte kan være utsatt for brann, er det opp gjennom årene gjort risikovurderinger som har medført ytterligere sikkerhetstiltak utover forskriftenes krav. På 10 av våre 56 eiendommer er det installert automatisk brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. I tillegg ble det gjort en egen risikovurdering i 2012 hvor ytterligere 2 bygg fikk automatisk brannvarsling. Det er fortsatt noen tiltak i den risikovurderingen som bør vurderes m.h.t rømningsveier og bedre varsling. I perioden ble det iverksatt fagmessig internkontroll av el-anlegg og brannsikkerhetsutstyr i alle boenheter der DEKF er gårdeier. For DEKFs eide boliger er det også rutiner for kontroll av brannvarslingsutstyr og slukkeutstyr ved leieboerskifte. Dette medfører at ca. 100 av disse 500 boenhetene blir kontrollert årlig. B.l.a blir det i stor utstrekning byttet til røykmeldere med 10 års levetid på batteriet, da man av erfaring vet at batteriskift, som er leietakers ansvar, ofte blir glemt. 2.3 Boliger for pleie og helseformål DEKF har 15 boliger som i hovedsak er boliger for psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov. 11 av disse boligene er klassifisert i risikoklasse 4 der det kun er krav om ordinære brannmeldere og enkelt slukkeutstyr. Siden noen av boligene er bebodd med personer hvor det kan være behov for assistert rømning, og disse også er bemannet med kommunens ansatte, har vi behandlet disse som mini-institusjoner. Drammen Eiendom KF derfor valgt å etablere et strengere brannvernregime enn det lovverket krever. Det er blant annet installert brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet i disse boligene, og i vårt internkontroll system behandles disse som særskilte brannobjekt. Nye bygg av denne art ville normalt også blitt klassifisert som særskilt brannobjekt. 4 av boligene er klassifisert i risikoklasse 6 og er dermed definert som særskilte brannobjekt og behandles deretter.

7 2.4 Borettslagenes ansvar Styret i borettslagene betraktes som eier av bygningen i henhold til brannvernlovgivningen. Styret har dermed ansvar for tekniske brannsikkerhetstiltak i henhold til lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter. Borettslagene må videre betraktes som en virksomhet i henhold til internkontrollforskriften, og styret i borettslaget har ansvar for at borettslaget har et internkontrollsystem. For DEKFs boenheter i borettslag gjennomføres de samme rutinene for kontroll av brannvarslingsutstyr og slukkeutstyr ved leieboerskifte som i våre eide boenheter. Dette medfører at ca.100 av disse 500 boenheter blir kontrollert årlig. Blant annet blir det i stor utstrekning byttet til røykmeldere med 10 års levetid på batteriet, da man av erfaring vet at batteriskift, som er leietakers ansvar, ofte blir glemt. 3 Internkontrollsystem elektro Beskrivelse av DEKF's HMS system for el-sikkerhet. Ansvar Ordlyden i Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg med veiledning 9 sier følgende om ansvar: Eier og bruker av anlegg, som omfattes av forskriften, skal sørge for at det blir foretatt jevnlig ettersyn og vedlikehold av de elektriske installasjonene, slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. I Drammen Kommunes er det eier av bygningen (DEKF) som er ansvarlig for at eiendommens faste elektriske installasjoner er installert og vedlikeholdt i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Flyttbart utstyr og bevegelige ledninger er det virksomhetens / leietakers ansvar å holde i orden. Administrativt system for sikkerhet på elektriske installasjoner og organisering av internkontroll Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik på elektriske installasjoner. DEKF's organisasjonskart for internkontroll elektro: Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Fagansvarlig el. tilsyn Fagansv. HMS elektro Trond Haugan Internkontroll på bygg Lekm. kontroll elektro 5 driftsansvarlige Fagkyndig elektrokontroll Gjennom innleide fagfolk med nødvendige kvalifikasjoner foretar Drammen Eiendom KF den lovpålagte kartlegging av avvik på eiendommenes faste elektriske installasjoner. Fagkontrollens frekvens baseres på risikovurdering. Det er gjort en revidert risikovurdering i Denne risikovurdering er primært basert på bygningstype og bruksmønster i.h.t vår underliggende dokumentasjon. Det er utarbeidet en egen beskrivelse for dette, samt en

8 oppfølgingsplan. Planen er tilpasset det enkelte bygg og kontrollfrekvensen baserer seg på bygges bruk samt slitasje og elde. Tertialvis lekmannskontroll elektro Samtidig med tertialvis internkontroll brann, foretar de driftsansvarlige kontroll av de elektriske installasjonene for å avdekke avvik som skyldes slitasje, uhell, hærverk og feilbruk. Dette er avvik som registreres og dokumenteres utover det som daglig oppdages av bruker eller driftsansvarlige, som fortløpende sørger for rask avvikslukking. Tertialvis lekmannskontroll krever ingen formell udannelse, men de fem byggansvarlige i Drammen Eiendom gjennomgår nødvendige årlige kurs i el - sikkerhet i henhold til forskriftenes krav. Avvikslukking Med utgangspunkt i kontrollrapportene fra Drammen Eiendoms egen fagkontroll, eller eltilsynets avviksrapport, blir det utarbeidet en plan for lukking av avvik. Mindre avvik lukkes fortløpende, mens større avvik legges inn i årsplan for retting. Gjennom flere år er det gjennomført betydelige forbedringer på el-installasjoner i vår bygningsmasse. I praksis blir alle avvik lukket meget raskt. Lukking utføres av autorisert elektroinstallatør. Vi her derfor i dag en god forskriftsmessig standard på bygningsmassens elektriske installasjoner. DEKFs dokumentasjon Det er utarbeidet en egen dokumentasjon for internkontroll elektro som beskriver ansvar, organisering og gjennomføring, inkl. avvikshåndtering. Internkontrollen blir dokumentert i DEKFs FDV system. DEKFs dokumentasjon Avviksrapportene for fagkyndig el-kontroll og el-tilsynets rapporter, oppbevares som dokumentasjon for planlagt lukking av avvik. Kopier av disse rapportene benyttes av elektroinstallatør som arbeidsunderlag ved gjennomføring av avvikslukking. Avviksrapporter som dokumenterer utført lukking arkiveres hos Drammen Eiendom KF. Hvert tertial legger de byggansvarlige inn avviksregistreringen i DEKFs Facilit internkontrollsystem for fortløpende bestilling av avvikslukking hos elektroinstallatør. Virksomhetens dokumentasjon Under kapittel 6. i virksomhetens brannperm har Drammen Eiendom KF lagt inn en beskrivelse av hvordan fagkyndig internkontroll elektro er bygget opp og fungerer. Beskrivelsen henviser til dokumentasjonen som er samlet hos Drammen Eiendom KF. Internkontroll elektro i boliger For boliger er det opprettet rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg ved leieboerskifte. Etter denne planen vil ca. 200 boliger bli kontrollert i året. I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll på alle ordinære boliger gjennom engasjement av ekstern installatør. Boliger for pleie og omsorg er kontrollert tidligere. DEKF må så etablere en ny plan med kontrollfrekvens basert på risikovurdering av den enkelte eiendom. 4 Internkontroll forebygging legionellasmitte Med bakgrunn i Sosial og Helsedirektoratets forskrift av 2008 og reviderte veileder fra desember 2012 som omhandler tiltak for å hindre overføring av legionellabakterier via areosol, har DEKF gjennomført risikovurdering og revidert rutinene for behandling av dusjanlegg. Rutinene baserer seg på en risikovurdering av anleggene i.h.t risikoklasser.

9 Revideringen legger vekt på ytterligere fokus på temperaturer i beredere ( c), og sikre at sirkulasjonsledninger har god sirkulasjon og tilstrekkelig temperatur ( c), samt redusere steder (blindsoner) som kan være utsatt for biofilm med tilhørende legionellaevekst. Legionellabakteriene lever av andre bakterier, og for at de skal eksistere må det være andre bakterier å leve av. Stillestående lunkent vann kan gi gode vekstbetingelser for legionella og det er derfor viktig med god sirkulasjon og tilstrekkelig temperatur i anlegget. Derfor fortas DEKFs byggansvarlige gjennomspyling av dusjene på skolene hver høst før skolestart. Som indikator for kontroll av vekstbetingelsene for legionellabakteriene gjøres det derfor kimtallsprøver. Kimtall står for antall bakterier pr. ml. Med mindre enn 1000 bakterier per. ml. anses faren for oppblomstring av legionellabakterier i dusjanlegget som liten. Nesten alle våre målinger har så langt ligget langt under dette nivået, og ofte på 0. I tillegg vil mikrobiologiske prøver bli benyttet som et grunnlag for evaluering av forbyggende tiltak. DEKF's organisasjonskart for internkontroll legionella Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Christina Salmon Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Prøvetaking Ambulerende Driftpersonell 5 driftpersonell med bygg i sine roder. Dusjanlegg I forbindelse med tertialvis internkontroll brann og elektro foretas det kimtallanalyse på utvalgte dusjer der det tappes vann som sendes til laboratorium for kimtallanalyse. Dersom kimtallet er over 1000 per. ml. iverksettes følgende tiltak: Gjennomspyler med ekstra varmt vann Klorer dusjhoder Foretar ny måling Dersom målingen fortsatt er høy må ytterligere tiltak som kloring av anlegget iverksettes og det blir foretatt grundig sjekk av varmesystemet. Da vil det også følges opp med mikrobiologisk analyse for å verifisere tiltak. Kjøletårnet på Marienlyst Energisentral Kjøletårnet startes først opp når det skal legges is, hvilket vil si medio oktober. Dette er en periode av året hvor utetemperaturen er så lav at det normalt er dårlige vekstvilkår for legionellabakteriene. Men selv om sannsynligheten for spredning er liten, kan konsekvensen ved et uhell være stor. Det er gjort grundige vurderinger og en risikovurdering av ekstern leverandør for å sikre dette. Kjøletårnet utstyrt med et automatisk doseringsanlegg for kjemikaliebehandlig mot groing av biofilm og legionellabakterier. For dette anlegget er det også opprettet en egen serviceavtale med et spesialfirma som følger opp driften året rundt, inkl. rengjøring av kjøletårnet både før oppstart og etter sesongen, samt nødvendige analyser i laboratorium.

10 5 Internkontroll av heisinstallasjoner Fra myndighetenes side er det svært strenge krav til installasjon, driftskontroll og service på alle former for heisinstallasjoner. Alle fastmonterte heiser og løfteramper som er installert i DEKFs bygningsmasse har løpende serviceavtaler i.h.t krav med godkjente heisfirmaer inkl. døgnkontinuerlig utrykningsavtale med det aktuelle firma. Disse servicene har fra 1 til 6 besøk per år, avhengig av bruk. Etter slike tilsynsbesøk får vi rapport om avvik, samtidig som mindre mangler rettes umiddelbart. I tillegg kontrolleres heisene jevnlig av Norsk Heiskontroll, som på hver enkelt heis sender kontrollrapport til DEKF for tilbakemelding og avviksbehandling, med påfølgende melding til, og retting av respektive heisinstallatør. 6 Internkontroll inneklima Inneklimaet i våre bygg påvirker både helse, læringsmiljø og trivsel. Det er et stadig økende fokus på inneklimaet i skoler og barnehager. Drammen Eiendom har iverksatt et eget måleprogram for dette, med fokus på luftskifte og temperatur. Dette er iverksatt for å få verifisert om de eksisterende anlegg leverer tilstrekkelig godt inneklima, samt at det gir oss bedre og ferskere dokumentasjon for rapportering til Helseavdelingen da tidligere dokumentasjon for skoler og barnehager var gammel. Helseavdelingen har også behov for oppdatert dokumentasjon i.h.t. forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Drammen Eiendom etterstreber til enhver tid å følge pålagte forskrifter. De målingene som ereller blir gjort er i forhold til : Statens helsetilsyn. Bilag Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Inneklima - en veileder for kommunehelsetjenesten, Statens helsetilsyn. 4-95, IK-2489 Arbeidstilsynet. Veiledning, best.nr. 444 NS-EN 15251:2007 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering Samtlige skoler, barnehager, administrasjonsbygg og bo og servicesentre har balanserte ventilasjonssystemer. Såfremt de er i orden, og har tilstrekkelig kapasitet for å ivareta dagens krav, gir de nødvendig grunnlag for å opprettholde et godt inneklima, med riktig energibruk. Bygningsmassens tekniske inneklimainstallasjoner er styrt, regulert og overvåket i DEKFs SD anlegg. På skolene får man blant annet alarmer på uønskede avvik når det gjelder luftmengder, temperaturer og det enkelte roms CO2 innhold. Det er også mulig å avlese løpende logg på den enkelte føler og komponent. Det er opprettet serviceavtale på filterskift og enkel mekanisk service for samtlige ventilasjonsanlegg i hele bygningsmassen. Servicerapportene fra disse servicerundene er en del av internkontrolldokumentasjonen. Årlig utarbeides en egen energi og miljørapport for samtlige anlegg som også vil fange opp avvik. Ved mistanke om fukt og mulig muggsopp problematikk blir det gjennomført målinger. Med dette har vi godt oversikt og kontroll på anleggene, og kan enkelt avdekke og følge opp avvik. Så langt har måleprogrammet kun avdekket mindre avvik som fortløpende rettes. DEKFs dokumentasjon Det er utarbeidet en egen beskrivelse med dokumentasjon for måleprogrammet for inneklima For hvert bygg utarbeides en inneklimarapport som innholder: Beskrivelse av ventilasjon og varmetekniske løsninger. Tabell med oversikt over aggregat med størrelse Tabell med oversikt over målinger som er gjort. Målekurver over anlegg med verdi over grenseverdien, såfremt de har varighet over 15 min.

11 Målingene for skolene er gjennomført, og inneklimarapporter er under utarbeidelse. For barnehager skal målingen gjøre vinteren Planen er at dette skal være ferdig i løpet av Internkontroll for å avdekke radonstråling Radon er en gass som kan sive opp fra grunnen og som kan øke risiko for lungekreft. Med hensikt på å redusere generell radoneksponering ble kravet fra Statens Strålevern halvert fra en tiltaksgrense på 200 Bq/m3 - til en tiltaksgrense på 100 Bq/m3 med en maksimumsgrense 200 Bq/m3 i I løpet av 2014 fullfører Drammen Eiendom KF målinger med påfølgende nødvendige tiltak i skoler og barnehager. For utleieboliger er det også utført målinger, og alle tiltak forventes ferdigstilt i Dette er også tidsfristen i.h.t myndighetskrav. Når nye runder med målinger må gjøres må avklares nærmere med tilsynsmyndighetene. 8 Generell kontroll av bygning og eiendom (takras med mer) Vedlikeholdsingeniørene og de byggansvarlige går befaring en gang i året, der alle bygg gjennomgås nøye i forbindelse med vedlikeholdsplanleggingen. For å vurdere tilstand gjøres det også taksjekk, inkl. rens av takrenner og sikkerhetsvurdering for å forhindre takstein, murpuss og lignende i å falle ned. Om vinteren sjekkes takene rutinemessig for snølast og istapper. DEKF har alltid hatt et stort fokus på dette. Det er gjort betydelige tiltak for å forebygge ras fra tak, selv om det på noen eldre bygg er vanskelig å få gjort helt optimale løsninger. Basert på risikovurderingen i 2014 ble det satt spesielt fokus istapper/snøras problematikk, samt at man fikk utarbeidet et eget system for dette, inkl. bedre merking og avsperring. For risikoutsatte bygg blir egne braketter for rask merking montert. Samtlige av de driftansvarlige er utstyrt med kjegler og sperrebånd som de har i bilen klart til bruk slik at forskriftsmessig merking og avsperring kan skje umiddelbart ved registrering av rasfare. 9 Oppsummering Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMS lovgivingen. Det er god dialog med myndighetsutøvere og årlig møter med både branntilsyn og helsemyndigheter. Det er alltid detaljer i kontrollsystemene, omfang og metoder som kan vurderes forskjellig avhengig av tilsynsperson og tolking av forskrifter. Dette medfører at et slikt system kontinuerlig må forbedres og videreutvikles.

Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09

Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09 SAK 50/09: Rapportering internkontroll Innstilling til: Styret

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Hyggelig å være her. Langsiktig tenking, målrettet jobbing og tro på egne ressurser. Drammen. Drammen Teater. Geir Andersen - Drammen Eiendom KF.

Hyggelig å være her. Langsiktig tenking, målrettet jobbing og tro på egne ressurser. Drammen. Drammen Teater. Geir Andersen - Drammen Eiendom KF. Hyggelig å være her Drammen Eiendom KF Langsiktig tenking, målrettet jobbing og tro på egne ressurser Drammen Drammen Teater Geir Andersen - Drammen Eiendom KF. Hva er stor kommune? Kommune Areale Km2

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient.

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Agenda Legionellakontroll i praksis Innledning Kartlegging og risikovurdering Tekniske

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Lars Haugrud senioringeniør Oppdraget For at brannsikringsanlegg i bygg skal fungere etter hensikten, må eierne sørge for

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forskrift om miljørettet helsevern har fått et nytt kapittel 3a: Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, som er gjeldende fra

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1028-3 GNR 23/143 16.06.2016 HAMA 23/143 - REVIDERT RAPPORT - BRANNTILSYN 2016 - LUNNER KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn

God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn Forenkler god sikkerhetsforvaltning tilsynet? Svaret vil avhenge av hvilken begrunnelse vi har for å gjennomføre tilsynet: Skal tilsynet gjennomføres for at spesifikke

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Follafoss Barnehage SA Rønningveien 20 7796 Follafoss Vår ref.: Arkiv: Deres ref. 2015/21 15-29864/2015/AKRA Dato: 05.10.2015 Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Kommuneoverlegen i Verran fører tilsyn

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder HVOR STÅR VI I DAG?

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Legionella sykehjem prosjekt 2013

Legionella sykehjem prosjekt 2013 prosjekt 2013 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504 907 www.hmts.no Saksbehandler: Kurt Stien direkte telefon:98223930 e-post: ks@hmts.no

Detaljer

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner

Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Drift og vedlikehold av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner Teknisk ansvarlig Per Eivind Larsen GK Konsern 2009 Omsetting NOK 2008 2,65 milliarder Antall Antall Tilgang g Steder ansatte i 2008

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1029-3 GNR 67/80 16.06.2016 HAMA 67/80 - REVIDERT TILSYNSRAPPORT - BRANTILSYN 2016 - GRUA KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Veiledning om godkjenning, internkontroll og tilsyn med miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hvem har ansvaret for hva når det gjelder ettersyn, kontroll og vedlikehold? Senioringeniør Lars Haugrud 26. april 2016 Forskrift om brannforebygging Innledende bestemmelser

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.09 SAK 06/09: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2009 Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 18.12.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern LEGIONELLA Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern HVOR FINNES LEGIONELLA? Vanlig forekommende i naturen, i lav konsentrasjon Finnes både i overflatevann og i jordsmonn Aerosoler

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum I U BÆRUM KOM M UNE Asker kommune w V E-' E Dokud 15009991 ~5/~15» u.- A»/tare om renes Drannvemlmak for Ela mm - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME Avtale mellom Asker og Bærum brannvesen

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Sellikdalen avløpsrenseanlegg

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Sellikdalen avløpsrenseanlegg Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Sellikdalen avløpsrenseanlegg Endelig RAPPORT NR. 03/08 Postadresse: Postboks 115, 602 KONGSBERG Dato for tilsynet: 9. juni 2008 Besøksadresse: Gesellveien 40,

Detaljer

Innherred samkommune Brannforebygging

Innherred samkommune Brannforebygging Innherred samkommune Brannforebygging AMU møte 11.4.2016 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Fra 1990. Opphevet 1.1.2016 Erstattet av Forskrift om brannforebygging Ikrafttredelse 1.1.2016

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer