byrommets tilbakekomst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "byrommets tilbakekomst"

Transkript

1 Det åpne offentlige rom mellom de to historiske bygningene i Rjukan er ment å fange og reflektere lyset fra speilet. Det er designet for å bli et ny åpnet konsept lre elagt fri dsak viteter, lstelninger, events og ikke minst, være en sosial møteplass. På samme d iden fiserer torget seg med Solspeil på Rjukan fra 1913 og fremstår som en kontemporær og urban møteplass. Hovedringens layout favner det indre området som en lysløype og sam dig er si eområdet og underlaget en del av de e urbane landskapet hvor man kan føle seg hjemme. Materialbruken, fra sement l tre, og grani flisene i ak vitetsområdet gjør det in mt og innbydende. De store trekkene: iden tet og lknytning Bruken av det reflekterte dagslyset er en essensiell del av den foreslå e løsningen. Hovedområdene, Ringen og Løypa en tolkning av de særegne naturomgivelsene og måten lyset, tross sine restriksjoner, beveger seg l hvert enkelt sted. Hvor og hvordan lyset fra Solspeilet blir inkludert, er et resultat av u orsking og u orming av området. Lyset kommer som en gave l det nye torget og lbyr nye opplevelser. Et avansert lys system på utkanten av de to hovedområdene definerer prosjektet og øker bruken i løpet av vinterens mørke dager. 00

2 Retninger i dag Nye forbindelser sittemuligheter plasser plasser 08 Nytt forslag syntetisk utvikling Gjennomføring og funksjonelle forhold: u ordringer og muligheter: Vi har valgt å frigjøre torget fra parkering og returnere det l innbyggerne. På denne måten dobler vi møteplasser i to ulike nivå ( Storstue 1 og 2 ) og torget blir vertskap for over 5000 personer når det er nødvendig. Kapasiteten økes uten å forstyrre de historiske bygningene, og nye 3800m² med åpen plass kan tas i bruk. Når det gelder transport, er det et mål å vektlegge samordningen av torgets bruk og transportbruk. Vi foreslår blant annet sammenhengende gang- og sykkelveier og lre elegging av parkeringsarealer på funksjonelle steder ved transportne et; under det offentlige og sosiale rom slik at bilene kan kjøre inn og ut uten å forstyrre. Vi beholder bussholdeplassene i eksisterende posisjoner, foreslår sykkelparkering bak bygningen Torget 2, i nærheten av Sam Eydes gate og parkeringsplass for 41 biler med inngang fra Månaveien. I llegg beholder vi de fleste parkeringsplassene rundt torget. På samme nivå som Månaveien, ved siden av parkeringen, forslår vi offentlige toale er lre elagt for personer med ulike fysiske u ordringer. På hver side av torget må det være mulighet for at brøytebilene kommer fram og kan kjøre gjennom torget og rydde snø. Statuene på torget: På grunn Sam Eyde og krigshelten Gunnar Sønstebys enorme bidrag l byen Rjukan og Norge, ønsker vi å u orme en plass som er dem verdig, der de står fremtredende plassert både i sentrum og vest for torget. Statuen av Sam Eyde står på en grønn høyde med uhindret blikk utover plassen. Gunnar Sønsteby statuen står foran det grønne området og er u ormet som en invitasjon l stop and relax Begge statuene spiller en stor rolle i torgområdet, også med sine respek ve nabolag oppkalt e er dem, og de e er med på å styrke torgets iden tet og a raksjon. Miljø, Natur og Omgivelser: Det er en u ordring at torget i dag fungerer mer som en parkeringsplass enn et møtested se fra et miljøperspek v og et empirisk este sk perspek v. Men hva slags plassstruktur trenger vi for å ivareta miljø-og bærekra hensyn? Torget bør representere Rjukans særegenhet og inspirere l flere menneskevennlige ak viteter som også inkluderer naturmiljøet ved elva i sin urbane lstand. Det er også behov for å heve det grønne elvebreddområdet fra undersiden slik at den tredje bygningen skjules inne i det grønne området. Den har mange av de samme kvalitetene som de synlige bygningene, men har et mer sensi vt u rykk og de e blir et mer miljøvennlig alterna v. Torget bør få æren av å være en berikelse med sine naturlige element som vann og vegetasjon på en slik måte at det kan bli se og hørt fra alle punkt langs Månaveien og Sam Eydes gate. Prosjektet løser problemet med biltrafikk og parkering ved en sub l integrering i det fellesområde plassen er. De grani nnfelte delene er spesielt posisjonert for å fremheve de ulike bruksområdene på torget og på denne måten differensiere trafikkert område fra fotgjengere og fra naturlige overflater. Vannspillet konfigurerer de ulike seksjonene innenfor samme område, så vel som å skape rolige perspek ver og bringe en følelse av å leve mellom elva og byen. Hvordan kan Rjukan sentrum bli mer ak vt og livlig? Noen forslag l ltak: Hvor bør nye ak viteter lokaliseres? Svaret kommer fra u orming av de e nye ini a vet i seg selv. De fleste hverdagsak vitetene skjer ved de to ringene, Storstue 1 og 2, ulike sosiale arrangement avhengig av ak vitetenes egenart og antall besøkende og lokalbefolkningen. Iden tet og lokal lhørighet oppnås gjennom følgende løsninger. et torg forankret i nordisk sensibilitet 01

3 Byskapende elementer Grønnskapende elementer Grid og elementer Nye syntaktiske koblinger Symbolsk definisjon og romlig morfologi Storstue 1 refleksjonen av lyset Storstue 2 ringen av samhørighet Tilhørighet l byen eller elva? Stedsanalyse se fra metodiske design prinsipper Stedet har mange ulike egenskaper og gode muligheter for å videreutvikles l møteplass, a raksjon og ak vitetsarena. Men den åpne plassen mangler en symbolsk profil og en definert iden tet. Det er også uklart hvordan et byrom kan beny es både l hverdagsbruk og sam dig brukes l store arrangement. Torget har i dag noe begrenset brukbarhet for hverdagsbruk og for store arrangement. Derfor trenger byrommet lre elegging for ak vitet, en a rak v og bærekra ig eksperimentell arena. vegetasjon solspeilsrefleksjonsplassen storstue 1 bevegelse i omkretsfeltet vegetasjon den ytre ringen storstue 2 aktivitetsarena nivå nivå Programmering Det er også et ønske om å øke m u l i g h e t e n fo r b r u k av o m r å d e t m e l l o m d e t o historiske bygningene. Det betyr at en rekke syntak ske avveiinger må gjøres for å realisere disse målse ngene, og skape en u ordrende og sam dig rolig design med definert romlig morfologi. Rjukan torg i trekantformasjon Sam Solspeilet Måna torget i vinterstid med lyset fra solspeilet restaurant / kunst offentlige toaletter parkering kaffe nivå nivå lag-aksonometri kunst, kultur og sommer kino det multifunksjonelle sosiale rom julegrantenning og julemarked solfest hovedområdene, Ringen og Løypa, i bruk på 17.mai En syntak sk lnærming i utvikingen av Rjukans nye torg: Aktørperspek vet er sentralt i de e prosjektet. Aktørenes oppfatninger, opplevelser og deres ulike synspunkter er sentrale elementer i formens konfigurasjon som også representerer nordisk enkelthet. På bakgrunn av særegenhetene fra stedsanalysen vi har iden fisert som vik g, vurderer vi følgende fem designelementer som bidrar l å fange den nordiske tradisjonen og forvandle det l et pulserende, moderne arkitektonisk språk: Nivå-strategi: skråningen og forholdet mellom de ulike mønstrene i forhøyningene gjør at folk kan få opplevelsen av å oppholde seg og bevege seg på ulike nivå. Et vellykket eksempel på denne tokningen er the slope, skråningen, på operabygget i Bjørvika. Forholdet mellom de ulike opphøyde delene gir et interessant spenn, og lbyr uforstyrret utsikt fra denne eksperimentelle promenaden på det nye torget. Observasjons-strategi: satse på elva, historisk arkitektur, solspeilet og lyset herfra som a raksjoner. Ringens strategi: bedre og mer forståelig u orming av den nye plassen ved å etablere en romlig dialog mellom inn og ut, opp og ned, venstre og høyre, parallelt og ver kalt Sirkulær strategi: styrke mulighetene for et sammenhengende gå-felt. Solspeilets strategi: lø e fram lysets unike egenskaper og fortrinn ved bruk av solspeilet som formgivings ressurs. Torget som arrangementsarena: et lbud l alle. Vårt forslag gjør det mulig å samle folk i begge ringene l ak viteter og opplevelser gjennom hele året. Urbane idre sarrangement, skøytebane, snø-skulptur konkurranser og vintermoro for de minste, vann og is-skulpturer, lyd og lys plassen, scene og spiseplasser. Overflaten i den indre ringen har plassens mest karakteris ske u orming og er en kontrast l den rolige og blanke ytre ringen. Behovet for fleksible lyd og lys installasjoner, har ført l at vi se er inn 6 tuber på hver side av den indre ringen. Inni tubene er det lyskoplinger slik at de kan lyse opp de ulike løypene og forhøyningene sam dig som de også inkluderer høytalere l bruk ved større arrangement. Det vil bli et område dedikert l en scene når man ønsker. Lystubene er plassert slik at taket på restauranten kan fungere som et amfiteater. Torget som handelsarena: Ved å invitere ulike aktører kan det utvikles en mer helhetlig strategi for handel og andre virksomheter på torget. Det kan være sosiale møteplasser utendørs og innendørs i den tredje bygningen og annet som trekker folk l det nye byrommet. Torget kan brukes som handelsarena for ulike markedsdager som julemarked, og ukentlig torghandel i følge vår design. Det er ingen permanente torgboder slik at alt er åpent og fleksibelt l å mo a forskjellig type bruk hver gang. Torget som symbol, a raksjon og møteplass: Torget blir beriket med ny bruk som en fleksibel møteplass. Den eksisterende bruk av bygningene Torget 1 og Torget 2 er oppre holdt og plassen blir oppgradert ved å inkludere en tredje bygning, med kafe-restaurant, og muligheter for kunstopplevelser som en påminnelse om det urealiserte forslaget l arkitekt Thorvald Astrup i Vannspillet, lyset fra Solspeilet med observasjonsplassen, nabolagets statuer, lekeplassen, si eområdene, Wifi-områdene, alt bidrar l at torget blir et folkekjært oppholdssted for innbyggerne og for besøkende. motiv Synlighetsanalyse Grafen viser graden av visuelt integrerte områder i vårt forslag. Rødt: sterk visuelt integrert område. Blått: lite visuelt integrert område. hovedidé og de to storstuene 02

4 situasjonsplan målestokk 1:500 03

5

6 snitt a-a storstuen 1 på festdag snitt b-b snitter målestokk 1:200 og 06 07

7 b-b c-c c-c a-a a-a snitt c-c _ målestokk 1:200 b-b nivå +291,75 nivå +295,30 den tredje bygningen: planløsninger målestokk 1:500 08

8 gågata sam eydesgate den shared space d.02 d plan 1.70 storstue 1 _ indre ring 0.75 Eyde: Men det som jeg mest av alt nå ønsker meg, er den kraftigste elektriske utladningen som kan skaffes på jorden. Birkeland: Det kan jeg skaffe Dem, Herr Eyde!" d.01 hvit granitt Et lite utsnitt fra Eydes memoarer, som består av samtalen med fysikkprofessoren Kristian Birkeland nedfelt i fortauene langs Sam Eydesgate (konsept/forslag): vann 0.80 lys grå granitt målestokk 1:50 lys plan 0.75 sykkelparkering plan 0.75 betong 10 spisebord 5 søppelbøtte målestokk 1: d.01 den ytre ringen bevegelse i omkretsfeltet wi-fi spot lys og lyd utsiktspunkt 6.00 storstue 1 vannspill hovedplass målestokk 1: sittebenk møblering og armaturer d snitt 0.10 plan søppelbøtte d.02 09

Region nord Ressursavdelingen. 1. desember 2013. Studietur til Lyon. Tema: Belysning. Mari Hagen

Region nord Ressursavdelingen. 1. desember 2013. Studietur til Lyon. Tema: Belysning. Mari Hagen Region nord Ressursavdelingen 1. desember 2013 Studietur til Lyon Tema: Belysning Mari Hagen INNHOLD INNHOLD...1 FORORD...3 1. INTRODUKSJON...4 BAKGRUNN FOR REISEN...4 Region nord: en stor region, med

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 23.1.213

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget.

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget. Parallelloppdrag for Husebyjordet, Parkgruppas evaluering av de innkommende forslag. Det er etablert et samarbeid mellom Skedsmo kommune ved Planavdelingen / Kulturkontoret og Parkgruppa / Skedsmokorset

Detaljer

sentrumsplan sentrum 1875 kysten eksisterende kysten kyst i fyll KLIMAKSVEGETASJON:

sentrumsplan sentrum 1875 kysten eksisterende kysten kyst i fyll KLIMAKSVEGETASJON: ($- Rutens fremtidige suksess er avhenging av to viktige hensyn; på den ene siden at stedet kan utvikle seg i samskaping med ulike miljøer slik at den blir en integrert del av Sandnes kultur og byutvikling,

Detaljer

BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE

BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE TELJE-TORP-AASEN ARKITEKTKONTOR AS OG MULTICONSULT AS SEKSJON 13.3 LANDSKAPSARKITEKTER AUGUST 2004 BARDU KOMMUNE Side 2 av 37 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15

ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15 DETALJREGULERING SÆTRE SENTRUM ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15 03.07. 2015 Conceptor Eiendomsutvikling AS Utarbeidet

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015.

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Høringsutkastet til byromsstrategien er utarbeidet av Trondheim kommune, byplankontoret. Prosjektleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming

Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming H u s b a n k e n Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming Foto: Synlig.no S l u t t r a p p o r t Desember 2009 Parken ved Nedre Leirfoss - et pilotprosjekt for universell utforming Bakgrunn

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12

PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12 PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12 INTRODUKSJON TIL PILOTVEILEDEREN For å sikre viktige kvaliteter i forestående utbygging på Harestua ønsker Lunner kommune og grunneierne å utvikle en

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

INNSIKT. Månebakken 2015

INNSIKT. Månebakken 2015 INNSIKT Månebakken 2015 1 Sammendrag Workshop 1 og 2 Her bor Her bor OPPSUMMERING WORKSHOP 1 OG 2 Bjørke Arkitektur AS og Nice Industridesign AS er engasjert av Månebakken Borettslag for å hjelpe til i

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer