Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted"

Transkript

1 Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted Retning: Felles programfag: Utvidet praksis med opplæring i mindre gruppe. Bygg og anleggsteknikk Formål med felles programfag En velfungerende og sikker infrastruktur er en forutsetning i dagens samfunn, og det stilles store krav til kvalitet innen samferdsel, kraftforsyning og byggevirksomhet. Innføringen av ny teknologi innen anlegg, industri og bygg har medført at bygg- og anleggsfagene er i stadig utvikling, samtidig som lokale tradisjoner og kultur skal holdes i hevd. Opplæring i felles programfag i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. Videre skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring. I opplæringen skal den enkelte møte flere av kravene som stilles til yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå. Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges. Opplæringen må ses både i individ-, bransje- og samfunnsmessig sammenheng, nasjonalt og internasjonalt. Struktur i felles programfag På Vibemyr skoleverksted er felles programfag i bygg og anleggsteknikk gjennomgående strukturert i to programfag. Programfagene er hovedsakelig hentet fra Vg1 og noe fra Vg2 byggteknikk. Disse fagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over felles programfag: Programfag Produksjon Tegning og bransjelære 1

2 Beskrivelse av felles programfag Vibemyr skoleverksted har tatt utgangpunkt i læreplan for felles programfag i vg1 bygg og anleggsteknikk, samt vg2 byggteknikk. Vi har gjort et utvalg i bredde og dybde i de to programfagene. Det skal benyttes varierte arbeidsmetoder som har relevans for bredden av yrker i utdanningsprogrammet. Produksjon Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong og ulike typer overflatebehandling er elementer som er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget. Videre inneholder programfaget produksjon også oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er relevant innenfor produksjonen. Praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring er også viktige deler av programfaget. Det skal benyttes varierte arbeidsoppgaver tilpasset vg1-nivå innenfor oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner og med praktisk anvendelse av materialer og verktøy som det sentrale. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfaget innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid. Tegning og bransjelære I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av enkle kalkulasjoner - og beregninger inngår også i programfaget. Regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet inngår i programfaget. Programfaget tegning og bransjelære dreier seg også om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen. Timetall i felles programfag Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter. Utvidet praksis i mindre gruppe (jfr. Vg1 ) Produksjon: Tegning og bransjelære: 337 årstimer 140 årstimer På Vibemyr skoleverksted blir undervisningen organisert i økter a 2,5 klokketimer. Felles programfag vil da bestå av 5 økter / 38 uker. 2

3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I bygg- og anleggsteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i bygg- og anleggsteknikk innebærer å kommunisere med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere, og å vurdere arbeidsprosesser, produkter og tjenester som leveres. Å uttrykke seg muntlig og skriftlig innebærer også diskusjon og dokumentasjon knyttet til egen læring. Å kunne lese i bygg- og anleggsteknikk innebærer å forstå enkel aktuell faglitteratur på norsk, engelsk og andre aktuelle språk. Det er også sentralt å slå opp i og lese enkelte lover, forskrifter, spesifikasjoner, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser knyttet til bygg- og anleggsteknikk. Å kunne regne i bygg- og anleggsteknikk innebærer å beregne tid, pris, vekt, volum, mengde, størrelser og masser. I tillegg er målestokk, måltaking og beregning av vinkler knyttet til konstruksjoner sentralt. Å kunne bruke digitale verktøy i bygg- og anleggsteknikk innebærer å ta det i bruk innenfor planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av digitale verktøy kan handle om, beregninger, tegning, billedbehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring. 3

4 Utdypende kompetansemål Bygg - og anleggsteknikk Programfag Produksjon Tegning og bransjelære Produksjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kompetansemål 1. Velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor byggog anleggsteknikk 2. Velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor byggog anleggsteknikk 3. Bruke verktøy og utstyr på en riktig og sikker måte i følge regelverk og normer 4. Beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg 5. Motta, håndtere og lagre materialer og utstyr på en hensiktsmessig måte og i henhold til regelverk 6. Foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet Utdypende kompetansemål /Læringsmål Bruke håndverktøy, industri verktøy både elektriske, luftdrevene og batteridrevne på en fornuftig måte Med litt hjelp bearbeide materialer slik at man til slutt sitter igjen med et salgbart produkt. Vite hvilke farer og verneregler som gjelder ved bruk av ulike typer verktøy. Ta i bruk egnet verneutstyr som hørselvern, vernebriller. Vite om aktuelt lovverk knyttet til dette. Vite forskjellen på gran og furu og hvit og impregnert trelast. Få kjennskap til diverse bygningsplater som gips og ulike sponplater. Holde det ryddig og oversiktlig på verkstedet og drive enkelt vedlikeholdsarbeid på maskiner Vite om farer ved bruk av div. utstyr på verkstedet. Kjenne til verneregler og bruk av verneutstyr Aktivitet / kurs / tema Daglig bruk, samt sertifiseringskurs gjennom ekstern kursholder. Kurs i bruk og vedlikehold av spikeranlegg, boltepistol og vinkelsliper. HMS knyttet til ulike verktøy. Målark 2,3 Bygging av hagemøbler, lettvegger, boder og hundehus med vekt på grunnleggende byggeteknikk og egnede festemidler. Målark 1,3,6 Fortløpende kurs ettersom eleven tar i bruk nytt verktøy. Med særlig fokus på HMS og treing i å vurdere farer og forbygging av ulykker, samt fornuftige valg av verktøy. Målark 2 Kurs i materialkunnskap og bruksområder. Målark 1,3,5,6,7,8 og 9 Ukentlig verkstedshold med fokus på ryddighet og forsvarlig og rett lagring av materialer og utstyr. Målark 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kontinuerlig bevisstgjøring på verkstedet. Målark 2 4

5 7. Forklare og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger 8. Finne fram til og følge produktdatablad og HMSdatablad 9. Bruke materialer økonomisk og miljømessig forsvarlig 10. Følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver 11. Utføre livreddende førstehjelp Utføre diverse arbeid uten at kropp og helse belastes feil. Kunne utføre arbeidsoppdrag på en trygg, selvstendig og effektiv måte. Regne ut hvor mye materialer som trengs til et gitt prosjekt, velge lengder i byggevarebutikken slik at man får minst mulig kapp. Kunne utføre arbeidsoppdrag på en trygg, selvstendig og effektiv måte. Veileding og drøfting med lærer i den daglige produksjon. Fokus på å finne alternative og gode arbeidsstillinger. Målark 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Bruk og håndtering av diverse kjemikalier. Konsekvensanalyse av feil/manglende bruk av verneutstyr. Bli kjent med datablad på verkstedet. Målark 4 For hvert prosjekt vurdere bruk/gjenbruk av kapp og brukte materialer. Fokusere på god utnyttelse av material med minst mulig svinn. Lage kappliste. Målark 1,3,5,6,7,8 og 9 Gradvis overgang til mest mulig selvstendig arbeid. Finne egne løsninger og be om veiledning ved behov. Målark 5,6,7,8,9 Livredningskurs Tegning og bransjelære Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kompetansemål 12. Bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk 13. Lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk 14. lese, forstå og anvende beskrivelser som er relevante for utføring av eget arbeid Utdypende kompetansemål / måloppnåelse Bruke metermål, måleband, vater, rettholt og niveleringskikkert Kunne utføre mindre produksjonsoppdrag ved hjelp av tegninger, modeller og kapplister Kunne lese og forstå bruksanvisninger. Aktivitet / kurs / tema Bygging og montering av vegger, gulv, enkle boder og hundehus og hagemøbler. Flislegging på gulv og vegg. Daglig trening på verkstedet. Målark 1,3,5,6,7,8,9 Bygging av bestilte oppdrag med utgangspunkt i tegninger og materialliste. Verkstedsproduksjon. Målark 5,6,7,8,9 Selvstendig sette seg inn i manualer og bruksanvisninger, følge dem til produktet er ferdig. Målark 4 5

6 15. Tegne enkle skisser knyttet til egne arbeidsoppgaver 16. Tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk Utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy 17. gjøre rede for sammenheng mellom yrker innenfor bygg- og anleggsnæringen 18. Planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres Kunne enkelt og effektivt tegne skisser som forklarer og beskriver arbeidsgangen i et produkt. Tegning og målsetting av div. konstruksjoner. Kunne dokumentere et prosjekt fra start til slutt ved hjelp av pc. Kjenne til yrkesgruppene som er involverte i mindre byggeoppdrag. Kunne foreta en risikovurdering og gjøre de nødvendige praktiske risikoforebyggende grep i forbindelse med ulike prosjekt. Lage tegninger til hundehus/ lekehytter og boder som blir produsert. Forholde seg til målestokk. Lage enkel prosjektplan med delmål. Målark 6 og 8 Teori og praksis Lage enkle prosjektskisser, utregninger ved hjelp av pc på verkstedet. Bergene pris, kostnader, utgifter og inntekter i et gitt prosjekt. Kunne skrive ut en regning. Målark 6 og 8 Dra på bedriftsbesøk, prøve seg i ulike yrker gjennom utplassering. I arbeid: gjennomføre praktiske risikodempende tiltak i læringssituasjoner. Dette for å øke sikkerhetsnivået. Målark 4 og 8 Opplæringen på Vibemyr Skoleverksted bygg og anleggsteknikk har som mål at elevene skal få basisferdigheter innenfor gjeldende opplæringsplan. Første året er vil opplæringen i hovedsak skje internt på skolen. Etter hvert som eleven nærmer seg basiskunnskapene vil eleven bli utplassert i bedrift, med mål om yrkeserfaring. Deretter vil skole og elev samarbeide med å finne riktig arbeidsplass som samsvarer med elevens ønsker og forutsetninger. 6

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Klima-, energi- og miljøteknikk (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Bygganleggsteknikk Produksjon Kode: BAT1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør.

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør. Vår saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Tlf: 23 30 14 40 / 41 76 15 74 Vår dato: 20.2.2014 Deres dato: Vår referanse: 2012/6853 Deres referanse: Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning Fagretning elektrofag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG BREDDE 5 ELEKTROFAG - YRKESFAGLIG

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl. Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl. Simon Rostgaard HMS og bransjelære Yrkeslære Felles programfag,

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 Hudpleiefaget Formål med programfaget Samfunnet etterspør fagpersoner som ivaretar fysisk og psykisk helse. Hudpleieren forebygger, vedlikeholder og behandler hud og hudproblemer innenfor ansikts- og kroppsbehandling.

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer