NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN 12767

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN 12767"

Transkript

1 Publikation 2004:83 NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN Dokumentet är skrivet gemensamt av de nordiska vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mai 2004

2 Titel: Nordisk samordning av testing og godkjenning av eftergivende master i samsvar med EN Författare: Svein A Stigre (Norge) och Tim Larsen (Danmark). Dokumentet är skrivet gemensamt av de nordiska vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontaktperson: Anders Håkansson, Vägverket Publikation: 2004:83 Utgivningsdatum: maj 2004 Distribution: Dokumentet finns digitalt på Vägverkets webbplats i

3 FORORD EN Passive safety of support structures for road equipment Requirements and test methods er en europeisk standard for testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr. Standarden er utarbeidet av CEN/TC 226/WG 10. Den ble ratifisert av CEN 18. februar Dette dokumentet inneholder felles nordiske anbefalinger for testing og godkjenning av lysmaster og skiltmaster i henhold til EN Det er utarbeidet av en nordisk arbeidsgruppe for samordning av arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende utstyr i henhold til EN Dokumentet er ment å gi en veiledning til produsenter av ettergivende lysmaster og skiltmaster om hvilke produkttyper som bør testes. Dokumentet er samtidig en innstilling fra samordningsgruppen overfor vegmyndighetene i de nordiske landene over hva som bør testes og godkjennes. Det er ikke forutsatt å være absolutt bindende krav. Vegmyndigheten i hvert enkelt nordisk land står fritt til selv å bestemme egne krav dersom vesentlige grunner tilsier det. Dersom en vegmyndighet velger å bestemme egne krav som avviker fra samordningsgruppens innstilling, bør dette sammen med en kort redegjørelse sendes samordningsgruppen, slik at denne kan vurdere en evt. felles nordisk justering av anbefalingene. Dokumentet vil bli oppdatert med revisjoner eller vedlegg etter hvert som man høster ny kunnskap og erfaring med testing og bruk av ettergivende master. Dokumentet er opdelt i to dele, hvor den første del (kapitel 1 6) er vejledning til EN og den anden del (kapitel 7 14) er tolkning af EN ii

4 BAKGRUNN EN angir felles europeiske retningslinjer for testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr. Det er imidlertid mange måter å teste ettergivende vegutstyr på. Samtidig er det meget kostbart å utføre slike påkjøringstester. Prosessen med å gjennomføre og utferdige testrapporter og behandle godkjenningssøknader er også tidkrevende og kostbar. Det er derfor ønskelig å begrense omfanget av påkjøringstester til det aller mest nødvendige. På bakgrunn av dette tok Norge høsten 1998 initiativ til at det etableres en nordisk samarbeidsgruppe for å samordne arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr i følge EN Den 29. januar 1999 ble det avholdt et møte i Oslo med vegmyndigheter og testlaboratorier fra de nordiske land. Der ble det besluttet å etablere en nordisk samarbeidsgruppe for oppfølging og samordning av det videre arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr i samsvar med EN På et senere møde i Stockholm 22. november 1999 ble man enige om at arbeidsgruppens mandat utvides til også å omfatte nordisk samordning av testing og godkjenning av rekkverk, rekkverksender og støtputer, som en oppfølging av CEN/TC 226/WG 1 (EN ). Det var enighet om at samarbeidsgruppen skulle bestå av representanter for veggmyndighetene i de nordiske landene. Norge påtok seg sekretariatet. Opprinnelig bestod arbeidsgruppen av én representant fra hvert land, men er senere blitt utvidet noe. Følgende deltakere er med i samarbeidsgruppen: Peter Johnsen, Jonhsen Consult, (Vejdirektoratet, Danmark) Tim Larsen, TL Engineering, (Vejdirektoratet, Danmark) Kari Lehtonen, Vägverket, Finland Otto Kleppe, Vegdirektoratet, Norge Svein A. Stigre, for Vegdirektoratet, Norge (sekretær) Anders Håkansson, Vägverket, Sverige Tommy Bäckström, Vägverket, Sverige Samarbeidsgruppen har som formål å utarbeide et dokument for felles nordisk forståelse av EN og EN 1317, bl.a. med det formål i størst mulig grad å redusere antall produkter som må testes. iii

5 INNHOLDFORTEGNELSE 1. EFTERGIVELIGE MASTER HVOR BØR ETTERGIVENDE MASTER BRUKES KLASSIFISERING AV ETTERGIVENDE MASTER: HE, LE OG NE Generelt Energiabsorberende klasser Sikkerhetsklasser Forståelsen av tabell 7a-7c i EN GODKJENNING AV TESTEDE MASTER Søknad om godkjenning Formell godkjenning tillatelse til bruk Godkjenning i Norden Bekreftelse på godkjenning i Norden Overgangsordninger for master som er godkjent tidligere men ikke i henhold til EN Dokumentasjon og produkttegninger Monteringsanvisning Begrænsninger i anvendelse GODKJENNING AV ETTERGIVENDE SKILTMASTTYPER I FORHOLD TIL FARTGRENSER HE-skiltmaster LE-skiltmaster NE-skiltmaster GODKJENNING AV ETTERGIVENDE LYSMASTTYPER I FORHOLD TIL FARTGRENSER MASTER SOM TILHØRER SAMME PRODUKTFAMILIE STANDARD HØYDER SOM BØR TESTES FOR LYSMASTER HE- og LE-lysmaster NE-lysmaster UTLIGGENDE PÅ LYSMASTER STANDARD TESTHØYDE TIL UNDERKANT TRAFIKKSKILT SKILTE MONTERET PÅ TO ELLER FLERE MASTER MAKSIMUM TILLATTE DIMENSJONER PÅ IKKE- PÅKJØRINGSFARLIGE STOLPER ELEKTRISK UTSTYR I TESTMASTER KALIBRERING AV TESTKJØRETØY... 9 iv

6 v

7 1. Eftergivelige master Betegnelsen "ettergivende master" benyttes som en felles nordisk betegnelse for skiltmaster, lysmaster m.m. som er testet og godkjent i samsvar med EN Produkter som ikke er testet og godkjent i følge EN kan ikke betegnes som ettergivende, bortsett fra produkter som er så svake og/eller lette i konstruksjon/dimensjoner at de av den grunn er naturlig ettergivende. Ettergivende master klassifiseres I følge deres energiabsorberende evne som følger: HE: Høyt energiabsorberende (High Energy absorbing) LE: Lavt energiabsorberende (Low Energy absorbing) NE: Non energiabsorberende (Non Energy absorbing) Andre betegnelser som påkjørselsvennlige, trafikksikre, krocksikre, osv. bør unngås i fagterminologien. 2. Hvor bør ettergivende master brukes Anvendelse af de forskellige typer eftergivelige master afhænger af forskellige vej- og trafikforhold. Krav om anvendelse af eftergivelige master bør som hovedregel altid gælde ved: anlæg af nye veje opsætning af nye master langs eksisterende veje systematisk udskiftning af master langs eksisterende veje. Kravene gælder dog ikke, hvis masterne er placeret bag autoværn (uden for autoværnets arbejdsbredde), uden for vejens sikkerhedszone eller på anden måde, således at de ikke kan blive påkørt. Af sikkerhedsmæssige årsager bør der anvendes eftergivelige master til opsætning af vejtavler, lysmaster og signalmaster på veje med stor trafikmængde og hastighedsgrænser på km/h eller højere. Generelt vil det være mest aktuelt at benytte HE-master (høj energiabsorbering) til belysningsmaster og LE-master (lav energiabsorbering) til vejskilte og signalmaster inden for tætbebygget område, hvor fartgrænsen normalt er 50 eller 60 km/h, mens det generelt vil være mest aktuelt at anvende LE-master til lysmaster og NE-master (non energiabsorberende) til vejskilte og signalmaster uden for tæt bebyggede områder, hvor fartgrænsen er 70 km/h eller større. På følgende steder bør anvendes HE-master til belysningsmaster og LE-master til vejskilte og signalmaster: hvor det er særligt vigtigt at fange vildfarne køretøjer, fordi der kan være fare for, at de kan fortsætte mod farlige forhindringer som fx træer, brosøjler, støjskærme. i byområder og andre steder med megen gang- og cykeltrafik. i midterheller uden autoværn som ikke er tilstrækkeligt brede til, at en påkørt belysningsmast, skiltemast eller signalmast ikke rager ud på kørebanen og derved kan blive påkørt af andre køretøjer. 1

8 NE-master bør ikke anvendes i byområder og andre steder med meget gang- og cykeltrafik pga. faren for, at fodgængere og cyklister kan blive ramt af en påkørt mast eller vildfarne køretøjer. Andre steder bør anvendes LE-master eller NE-master til lysmaster og NE-master til vejskilte inkl. steder med lidt fodgænger- og cykeltrafik. Enkelte typer ettergivende master er avhengige av å bli truffet i eller nær et spesielt punkt for at de skal kunne fungere som tiltenkt. Dette gjelder særlig visse typer NEmaster med avskjæringsledd. For slike typer master gjelder følgende begrensninger i anvendelse: De bør ikke brukes bak rekkverk innenfor rekkverkets arbeidsbrede/deformasjonsbredde. Dette gjelder imidlertid ikke for wirerekkverk. For skråninger på fylling/fallende terreng brattere enn 1:4 bør de ikke monteres med avskjæringsleddet lavere enn ca cm under vegbanenivå. 3. Klassifisering av ettergivende master: HE, LE og NE 3.1. Generelt Klassificering af master i de forskellige klasser skal foretages ud fra et fuldskala forsøg med en personbil, hvis totalvægt er ca. 900 kg. Der skal principielt udføres et fuldskala forsøg for hver anvendelsesmulighed for den enkelte mastetype. Således skal en mast principielt gennemgå tre test, hvis den skal anvendes til henholdsvis tavlemontage, belysningsmast og signalanlæg. Den enkelte mastetype skal derudover også testes i den største og mindste dimension samt med den maksimalt forekomne monterede vægt, den er dimensioneret til at bære. I praksis vil det i starten nok være vanskeligt at finde master, der er testet for alle anvendelsesmuligheder. Der er dog muligheder inden for bestemmelserne i EN at reducere antallet af test ved at gruppere masterne i produktfamilier. Hvordan grupperingen skal foretages fremstår imidlertid noget uklart, da det er svært at finde brugbare kriterier for at foretage denne gruppering. Ind til videre må der derfor i hvert enkelt tilfælde foretages en bedømmelse af, hvorvidt en given mast, der fx er testet med monteret tavle, også kvalificerer til den samme kategori, hvis der i stedet monteres et signal eller et belysningsarmatur på masten Energiabsorberende klasser I henhold til EN opdeles eftergivelige master i 3 klasser efter deres energiabsorberende evne. Disse klasser er: HE (Høj Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel nedbremsen og bringes til standsning på en kontrolleret måde. 2

9 LE (Lav Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel nedbremses på en kontrolleret måde. NE (Non Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel ikke nedbremses af betydning. Andre betegnelser for energiabsorberende evne, som f.eks. type 1, 2 og osv. bør ikke benyttes Sikkerhetsklasser Ud over klassificering i de tre forskellige mastetyper er masterne inddelt i sikkerhedsklasser ud fra, hvor stor en risiko masterne udgør ved en påkørsel. Indpasningen i sikkerhedsklasserne er bestemt ud fra de opnåede testværdier for ASI (Accident Severity Index) og THIV (Theoretical Head Impact Velocity). Der opereres med 5 sikkerhedsklasser. Klasse 0 benyttes til master, der ikke er testet, eller ikke kan opfylde kravene til sikkerhedsklasserne. Jo større sikkerhedsklasse jo mindre er risikoen for personskader ved en påkørsel. For godkjenning av skiltmaster og lysmaster vil vegmyndighetene i de nordiske landene inntil videre ikke stille krav om noe spesiell sikkerhetsklasse ("occupant safety level"). For lysmaster har Finland imidlertid valgt en maksimum THIV verdi på 27. Dette tilsvarer følgende sikkerhetsnivåer: HE = sikkerhetsnivå 3, LE = sikkerhetsnivå 3, NE = sikkerhetsnivå Forståelsen av tabell 7a-7c i EN Tabellene 7a, 7b og 7c i EN skal forstås slik at det kun kan utgis godkjenningsattest for den funksjonstype ("performance type") som produktet er testet og godkjent for, dvs. det som er angitt i ruten til venstre under kolonnen "Approval to performance type". Denne funksjonstype vil imidlertid gi automatisk godkjenning for de funksjonstypene som er angitt i ruten direkte til høyre for denne under kolonnen "Includes also approval to performance types". 4. Godkjenning av testede master Retningslinjer som gjøres gjeldende i Norden for søknad om godkjenning av ettergivende master er angitt nedenfor Søknad om godkjenning For en mast som er testet og søkes godkjent i henhold til EN er det ikke påkrevd for produsenten å sende inn søknad om godkjenning til alle de nordiske land. Det er tilstrekkelig å sende søknad om godkjenning til et land. I utgangspunktet vil dette naturlig være hjemlandet til produsenten, men produsenten kan selv fritt velge det land han vil sende søknaden om godkjenning til. Danmark har som det eneste nordiske land ingen godkendelsesordning, men vil i hvert tilfælde vurdere anvendelsesområdet for det enkelte produkt ud fra testrapporten fra det akkrediterede testinstitut. 3

10 4.2. Formell godkjenning tillatelse til bruk Det kan ikke utstedes formelle godkjenninger av testede master så lenge et system/- opplegg for godkjenning ikke er utarbeidet av CEN og innført i hvert land. Det vil sannsynligvis ennå ta noen år før dette er utarbeidet og innført. Inntil videre utstedes tillatelser til bruk av ettergivende master som er testet i henhold til, og som tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN Vedkommende instans som skal gi tillatelse til bruk av master skal vurdere om de er testet i henhold til retningslinjene i EN og om de sikkerhetskravene ("performance requirements") som stilles i EN er tilfredsstilt. En tillatelse til bruk gis under forutsetning av at produktene som leveres er av samme konstruksjon og kvalitet som det godkjente produktet. En tillatelse til bruk vil samtidig gjelde for alle de andre nordiske landene, med forbehold om det som er nevnt i kapittel 4.3 om vurdering i et annet nordisk land, samt sikkerhetsklasse, vindlast og snørydding. Det finnes for tiden ikke noen typegodkjennelsesordning for vegutstyr i Danmark Godkjenning i Norden Som nevnt i kapittel 4.2, vil en tillatelse til bruk gitt i et nordisk land samtidig gjelde for de andre nordiske landene, med forbehold om de krav til sikkerhetsklasse, vindlast og snørrydding som gjøres gjeldende i hvert enkelt land. Det er imidlertid anledning for ett annet nordisk land til å be om en vurdering av om en allerede "godkjent test" er utført i samsvar med og tilfredsstiller kravene i EN 12767, i tilfelle landet av forskjellige grunner skulle finne det ønskelig. Denne uavhengige vurderingen skal utføres av en annen faginstans som dette landet selv peker ut. Dersom denne faginstansen bekrefter at testen er utført tilfredsstillende og at masten tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN 12767, skal masten aksepteres for bruk i alle de nordiske landene uten ytterligere innsigelser hva gjelder EN 12767, med forbehold som er nevnt i avsnittet ovenfor. Alle testdata fra finsk utførte tester skal foreligge på engelsk eller svensk for de produkter som skal markedsføres i de andre nordiske landene Bekreftelse på godkjenning i Norden Kopi av brevet som bekrefter tillatelse til bruk eller en sammenfatning av dette sendes vegmyndighetene og andre organer i alle de nordiske landene av den vegmyndighet som har "godkjent" produktet. Vedlegget til dette dokumentet inneholder en adresseliste over alle vegmyndigheter og andre organer som en kopi av godkjenningsbrevet/sammenfatningen bør sendes til Overgangsordninger for master som er godkjent tidligere men ikke i henhold til EN Tidligere testresultater kan godkjennes hvis testen er utført i samsvar med testkravene i pren og testresultatene tilfredsstiller sikkerhetskravene ("performance requirements") i EN

11 Master som er godkjent tidligere, men som ikke tilfredsstiller kravene til EN vil falle inn i en av tre følgende kategorier: 1. En eller flere påkrevde tester i henhold til EN mangler (f.eks. kan det være foretatt en "low speed test", men ikke "high speed test"). Det må suppleres med antall påkrevde tester. 2. Godkjenningskravene i følge EN overskrides til en viss grad, men masten har vært godkjent tidligere. Det må foretas en ingeniørmessig vurdering av om avvikene er mindre vesentlige, slik at masten evt. kan godkjennes eller om det må foretas ny påkjøringstest. 3. Påkjøringstesten er ikke utført i samsvar med kravene til testens utførelse i EN (det kan f.eks. ha vært benyttet færre kameraer enn påkrevd). Det må vurderes om testen allikevel kan godkjennes. Hvert land bør innføre et system hvor tidligere testede master vurderes på nytt med hensyn til om de kan aksepteres innenfor den nye EN på tross av mindre vesentlige forskjeller, eller om ny test bør foretas. Det tillates en overgangsordning for master som er godkjent tidligere, men som ikke er testet og godkjent i henhold til EN Det tillates ingen overgangsordning for produkter som ikke er godkjent tidligere Dokumentasjon og produkttegninger Ved påkjøringstesten skal det foreligge korrekte tegninger og annet av testobjektet som inneholder nødvendige opplysninger om materialkvaliteter, dimensjoner, skjøteforbindeleser, skrueforbindelser, utførelsesklasse, korrosjonsbeskyttelse, momenttiltrekningskraft, fuktighet av tre etc. Det tilligger den ansvarlige for utførelse av påkjøringstesten å kontrollere at testobjektet er i overensstemmelse med tegningene. Tegningene skal være av en slik kvalitet at de kan anvendes for produksjon av master med jevn kvalitet og forutsigbare egenskaper. Disse tegningene skal være lett tilgjengelige for kontroll i produksjonslinjen for å sjekke at produktet som leveres er i overensstemmelse med tegningene og det godkjente produkt. Tegningene vil også kunne danne grunnlaget for å bedømme om en evt. konstruksjonsendring er av mindre vesentlig art og ikke vil påvirke produktets funksjon, eller om konstruksjonsendringen nødvendiggjør fornyet testing. Tegningene vil også kunne spille en viktig rolle i bedømmelsen av produktfamilier Monteringsanvisning Leverandøren skal udarbejde en monteringsanvisning, som minimum indeholder en beskrivelse af, hvordan masten skal funderes, og hvilke forholdsregler der er gældende for montering af udstyr på masten Begrænsninger i anvendelse På energiabsorberende lysmaster uden afskæringsled må der ikke monteres skilte eller andet udstyr, med mindre at masten er testet herfor, da eftergiveligheden ofte vil stoppe ved fastgørelsesbeslagene, som i de fleste tilfælde forhindrer masten i at deformere som forudsat. 5

12 På energiabsorberende lysmaster med afskæringsled kan der undtagelsesvist monteres skilte og andet udstyr for så vidt det ligger inden for afskæringsleddets bæreevne. 5. Godkjenning av ettergivende skiltmasttyper i forhold til fartgrenser Det henvises til kapittel 2 for valg av HE-, LE- og NE-skiltmaster HE-skiltmaster Det anses inntil videre ikke aktuelt å utvikle skiltmaster i henhold til HE-kravene fordi skiltmaster er så korte at det vil det være vanskelig for en skiltstolpe å retardere et kjøretøy og samtidig tilfredsstille kravene til maks. THIV og ASI i sikkerhetsklassene LE-skiltmaster Det er behov for LE-skiltmaster som er godkjent for en "high speed" test både i 70 km/t og i 100 km/t. Det kan imidlertid bli vanskelig å tilfredsstille kravene til LE-master, spesielt ved høye fartsnivå. I første omgang bør derfor "high-speed" testen utføres ved 70 km/t. Inntil man har fått mer erfaring med testing av LE-skiltmaster skal derfor følgende gjelde: LE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres inntil videre for alle veger da det ikke finnes produkter som kan godkjennes i hastighetsklasse 100 km/t. LE-skiltmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger NE-skiltmaster NE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 100 km/t aksepteres for alle veger NE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres på veger med fartsgrenser 50 km/t - 80 km/t NE-skiltmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger. 6. Godkjenning av ettergivende lysmasttyper i forhold til fartgrenser I valget mellom HE-lysmaster og LE-lysmaster skal normalt HE-lysmaster benyttes, fordi HE-lysmastene i større grad fanger opp og stanser et kjøretøy som kjører utfor vegen (lavere eller ingen utgangshastighet). HE-lysmaster og LE-lysmaster må testes og godkjennes hver for seg. Dvs. at godkjenning av den ene mastetypen (f.eks. LE-mast) ikke gir automatisk godkjenning av den andre (HE-mast), og omvendt. Mastetypene kan ikke brukes om hverandre. Lysmaster godkjent i hastighetsklasse 100 km/t aksepteres på alle veger Lysmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres på veger med fartsgrense 50 km/t - 80 km/t Lysmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger. 6

13 Dersom det skulle vise seg at det ikke blir mulig å tilfredsstille kravene til HE-lysmaster ved høye påkjøringshastigheter (hastighetsklasse 100 km/t), anvendes inntil videre kravene til LE-lysmaster for høyhastighetsveger (fartsgrense km/t). 7. Master som tilhører samme produktfamilie I EN (kapittel 5.1) er det foreskrevet at dersom master finnes i forskjellige størrelser og høyder, men kan betraktes som tilhørende samme produktfamilie med hensyn til konstruksjon, så skal den største og den minste versjonen som velges av produsenten testes. Videre står det at dersom godkjenningsmyndigheten mener at forskjellen i størrelse og høyde ikke vil påvirke mastens adferd ved påkjørsel, kan det bestemme å ikke teste den minste versjonen. Det er meget komplisert å finne brukbare kriterier for klassifisering av master i samme produktfamilie. Det kan til og med skje at en mast av samme type og konstruksjon, men med forskjellige dimensjoner faller inn i forskjellige energiabsorberende kategorier (NE, LE eller HE). Dette medfører at det ofte må foretas en individuell vurdering av hver mastetype mht. klassifisering i produktfamilie. For NE-master bør det normalt være tilstrekkelig å teste den største og tyngste versjonen. Mindre master av samme type eller eksakt samme mast med lettere last vil høyst sannsynlig fungere bedre. 8. Standard høyder som bør testes for lysmaster 8.1. HE- og LE-lysmaster Det bør foretas en "high speed" test for høyeste og laveste aktuelle mastehøyde. I Norden vil dette normalt være 12 m og 8 m (evt. 10 m), men produsenten velger selv høyder. Alle mellomliggende høyder vil automatisk bli godkjent for master som kan sies å tilhøre samme produktfamilie. Dvs at konstruksjon og dimensjoner ellers er tilnærmet like. For HE- og LE-lysmaster vil det være tilstrekkelig å utføre kun én "low speed" test for hver produktfamilie. Dvs. at det ikke vil være påkrevet å foreta "low speed" test både for den høye og den lave masten. "Low speed" testen utføres kun for den største masten NE-lysmaster Den høyeste aktuelle masten bør testes. Normalt vil dette være 12 m, men produsenten velger selv mastehøyder. For NE-lysmaster gjelder generelt regelen om at godkjenning av en mastehøyde automatisk gir godkjenning av kortere mastehøyder for samme type mast, men det gir ikke godkjenning av større høyder. 9. Utliggende på lysmaster Ut fra kriteriet om at master skal testes med maks. vekt som de er konstruert for, skal lysmaster som er designet for utliggerarm testes med maks. utliggerlengde som masten er beregnet for. 7

14 Dersom påkjøringstesten av en mast med utliggerarm tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN anses normalt lysmaster med av samme produktfamilie uten utliggerarm samtidig å tilfredsstille sikkerhetskravene. 10. Standard testhøyde til underkant trafikkskilt Standard testhøyde til underkant skilt for vegvisningsstavler og andre store skilttavler skal være 2,0 m. For andre skilttyper som skal monteres vesentlig lavere (ca. 0-1,5 m over vegbanenivå), bør det foretas en tilleggstest ("high speed test") i samsvar med EN kapittel Skilte monteret på to eller flere master Hvis skilte monteres på to eller flere master skal der udføres en ekstra påkørselstest, hvis afstanden mellem de enkelte master er mindre end 1,50 m. Afstanden mellem masterne skal måles ved en vinkel på 20 med kørselsretningen. Se figur ,50 m < 1,50 m Testkøretøj Testkøretøj Figur 1. Er afstanden mellem masterne målt ved 20 påkørselsvinkel 1,50 m påkøres den nærmeste mast. Er afstanden < 1,50 m skal påkørslen foretages midt mellem masterne. 12. Maksimum tillatte dimensjoner på ikke-påkjøringsfarlige stolper Siden dimensjonene på standard skiltstolper som benyttes til enkle oppsett for trafikkskilt er så forskjellige de nordiske landene imellom, er det enighet om at hvert land hver for seg vurderer behovet for testing av skiltstolper for å avklare om enkle stolpeoppsett kan medføre personskade ved påkjøring. Maksimum tillatte diameter for tremaster og fullvoksne trær målt 40 cm over terreng er ca. 100 mm for at de ikke skal utgjøre et farlig sidehinder ved påkjøring. 13. Elektrisk utstyr i testmaster Lysmaster og skiltmaster som skal godkjennes for bruk til belyste skilt, bør være påmontert elektrisk utstyr som armatur og jordkabel eller luftledning, dersom dette kan tenkes å ha innvirkning på testresultatet. For visse typer av ettergivende master, som f.eks. master med avskjæringsledd, hvor det er sannsynlig at en kraftig kabel gjennom 8

15 mastefoten vil kunne påvirke testforløpet, skal masten testes med maksimum aktuell kabelstørrelse. Lysmaster skal være utrustet med armatur ved påkjøringstesten. Det ovennevnte gis normalt ikke tilbakevirkende kraft for master som nylig er godkjent i følge pren 12767, men som har vært testet uten kabler og annet elektrisk utstyr. Dersom det imidlertid er meget sannsynlig at en kraftig kabel gjennom mastefoten vil kunne påvirke testforløpet i nevneverdig grad, skal masten testes på nytt med maksimum aktuell kabelstørrelse. Det gis en overgangsperiode frem til 31. desember 2002 (se kapittel 4.5). Det kan ikke kreves at mastene skal testes med spenning tilkoplet, i og med at dette ikke er nevnt som en mulighet i EN Kalibrering av testkjøretøy Det er ikke angitt i EN (kap ) om test dukken skal være med i kjøretøyet når kalibreringstesten utføres. I følge VTI bør testdukken være med for å oppnå mest mulig like forhold mellom kalibreringstesten og påkjøringstestene. 9

Krav til bruk av ettergivende master

Krav til bruk av ettergivende master Statens vegvesen Vegkontorene Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Otto Kleppe/Tor J Smebye - 22 07 38 70/36 84 Vår dato Vår referanse 2001-11-06 2001/04733-001 Vårt ark nr.

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 De 10 sikkerhetsbud ved moderne skiltmastoppsett 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 2 Bruk ettergivende master i sikkerhetssonen 3 Ettergivende master krever ikke beskyttelse

Detaljer

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs Marianne Iversen, Lattix AS Svein Erik Holm, Vianova Systems AS Agenda Film Sikkerhet langs med veg De 10 sikkerhetsbud Lattix unike egenskaper Lattix produktsortiment

Detaljer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Nettkonferanse 28 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Mykgjøring av stolper langs offentlig veg ved Otto Kleppe, Statens vegvesen Vegdirektoratet Det er alvorlig å treffe et tre/mast

Detaljer

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com Den tilgivende, trygge vei SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com 2.600 ansatte i 23 land SafeRoad konsernets hovedkontor SafeRoads selskaper Avdelinger SafeRoad 31/03/2011 Page 2 www.saferoad.com

Detaljer

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Lillehammer 21. mars 2014 Trond Cato Johansen 1 Prosjekt: felles nordiske regler for godkjenning

Detaljer

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo Nordisk møte 14. 15. oktober 2015 Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo 14. oktober 1100 1130 Statusrapport Norge 1130-1230 Lunsj 1230 1300 Norge forts 1300-1400 Statusrapport

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2015

TEKNOLOGIDAGENE 2015 TEKNOLOGIDAGENE 2015 TRONDHEIM, 22-24.SEPT. 2015 25.09.2015 CE-MERKING AV VEGURSTYR Krav i Norge (SVV Håndbøker) Unntak fra kravet om CE-merking Božidar Stanković, Vegdirektoratet Krav til vegutstyr i

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3880 Skiltpunkt (ID=95) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Bakgrunn En mer lik arbeidsvarsling i Norden innen vegoppmerking Et ønske fra vegoppmerkingsentreprenørene

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen ITS TOOLBOX Kurs i trafikksikkerhet med ITS Tor Eriksen, Statens vegvesen 1 Innhold ATK Fartstavler Variable fartsgrenser Hendelsesdetektering (AID) Køvarsling Kjørefeltsignaler Dynamisk varsling av fare/hendelse

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy TØI rapport 79/25 Forfatter: Per G Karlsen Oslo 25, 22 sider Sammendrag: Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy Innledning Statens vegvesen har som målsetting at 95 %

Detaljer

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER Informasjon og krav FG-300:1 Gyldig fra 23.9.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3

Detaljer

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017 Produktinformasjon Produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999:2011 Hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse Klassifisering og terminologi: 183015 Bærbare (flyttbare) ramper

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 15 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 15 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER... 4 2.1 Jernbanespor... 4 2.2 Veier... 4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei... 4 3 MINSTE AVSTANDER

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS) A V T A L E Mellom Sandnes kommune (SK) Og Idrettsrådet i Sandnes (IRS) 1. OMFANG. 1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK Rekkverk Vegdirektoratet August 2003 1 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for bruk

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Roald Sægrov Forskjellig praksis Byggteknisk forskrift Byggteknisk forskrift TEK 10, 10-2: "Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne

Detaljer

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr September 2015 Felleseuropeiske standarder for vegutstyr NORSK PÅVIRKING I UTVIKLINGEN AV DEM Merete H. Murvold Prosjektleder, Standard Norge Vi er Norges medlem i Standard Norges internasjonale rolle

Detaljer

Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013

Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013 Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013 09-09-2013 Bugvi ønsket velkommen og informerte om kveldens seiltur. Presentasjonsrunde Referat fra møtet i Stockholm: Merknader

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Bransjenorm for ukantede kledningsbord

Bransjenorm for ukantede kledningsbord Bransjenorm for ukantede kledningsbord Innhold 1. Forord... 2 2. Omfang... 2 3. Normative referanser... 3 4. Måleregler... 3 4.1 Kvistmåling... 3 4.1.1 Flatsidekvist... 3 4.1.2 Bladkvist... 3 4.1.3 Hornkvist...

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig!

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig! Leketøyseminar 2013 Nytt og viktig! Berit Jaritz, DSB 1 Leketøyforskriften = fellesforskrift To myndigheter å forholde seg til: DSB: Fysiske, mekaniske, brann- og eksplosjon, elektriske og radioaktive

Detaljer

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1.1 Omfang Prioritering i trafikksignaler gjennomføres først og fremst for å fremme visse kjøretøygrupper i trafikken som kollektivtrafikk, gods eller utrykningskjøretøy.

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Typer glassruter - trygghetsruter... 3 4.1. Hærverkshemmende glassruter... 3 4.2.

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011 Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Ny forskrift for bil og tilhenger Presentasjonen er sist revidert 29. mai 2012. Forskriften

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Bransjenorm for ujusterte kledningsbord

Bransjenorm for ujusterte kledningsbord Bransjenorm for ujusterte kledningsbord Innhold 1. Forord... 2 2. Omfang... 2 3. Normative referanser... 3 4. Måleregler... 3 4.1 Kvistmåling... 3 4.1.1 Flatsidekvist... 3 4.1.2 Bladkvist... 3 4.1.3 Hornkvist...

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

SKILTING AV SYKKELRUTER

SKILTING AV SYKKELRUTER AV MORTEN I KERR RÅDGIVER, VISUELL KOMMUNIKASJON De siste årene er det blitt etablert en rekke lokale, regionale og nasjonale sykkelruter her i landet. Mange av dem er blitt skiltet med Vegdirektoratets

Detaljer

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet LYS på badet LYS på badet Gjennom mange års erfaring med design og tekniske løsninger, er vi stolte av å kunne tilby et bredt og moderne sortiment av baderomslamper. Ved bruk av belysning på bad stilles

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen Rullemotstand og tekstur Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn Vegtransport er en av hovedkildene til klimagassutslipp, og utslippene er stadig økende I Europa står biltrafikk for 12% av de totale utslipp

Detaljer

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Høring om forslag til endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Hva ønsker produsenter og leverandører?

Hva ønsker produsenter og leverandører? Hva ønsker produsenter og leverandører? tilgang til markeder på like konkurransevilkår innsikt i rettigheter og muligheter informasjon om utviklingen i markedene forutsigbarhet vedrørende regelverket,

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid Bruksanvisning Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Definisjoner og begreper

Detaljer

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt Nesvatnet Boligfelt Divisjon Engineering Prosjektnummer: Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 24.05.2011 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Lars Oftedahl Sammendrag Det skal etableres

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter

Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter 30. oktober 2013 Morten Heldal Haugerud Foto om ikke annet angitt: Morten Heldal Haugerud Vedtak på NKK generalforsamling

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass Vår dato Vår referanse 2006-06-22 801.69/1N-Glava,etasjesk. Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 1108 med utstedelsesdato 2006-06-22 for -merking av brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841618 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 07. møde 2010-13.06. Tid: 16.00-17.00 Sted: Höfn - Island Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko Leppanen

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Typegodkjenning av. radioterminaler

Typegodkjenning av. radioterminaler Typegodkjenning av radioterminaler Prosedyrer og regelverk Versjon 4, 16.10.2015 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Typegodkjenningens hensikt... 3 2. Gjennomføring av typegodkjenning... 3 2.1. Sikkerhetsmessige

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Trafikkskilt. Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012

Trafikkskilt. Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012 Trafikkskilt Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen ! Formålet med de offentlige

Detaljer

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60 Om NBI Teknisk Godkjenning Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Kathinka Leikanger Friquin Norges byggforskningsinstitutt Dokumentasjon av byggprodukter

Detaljer