NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN 12767

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN 12767"

Transkript

1 Publikation 2004:83 NORDISK SAMORDNING AV TESTING OG GODKJENNING AV ETTERGIVENDE MASTER I SAMSVAR MED EN Dokumentet är skrivet gemensamt av de nordiska vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mai 2004

2 Titel: Nordisk samordning av testing og godkjenning av eftergivende master i samsvar med EN Författare: Svein A Stigre (Norge) och Tim Larsen (Danmark). Dokumentet är skrivet gemensamt av de nordiska vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontaktperson: Anders Håkansson, Vägverket Publikation: 2004:83 Utgivningsdatum: maj 2004 Distribution: Dokumentet finns digitalt på Vägverkets webbplats i

3 FORORD EN Passive safety of support structures for road equipment Requirements and test methods er en europeisk standard for testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr. Standarden er utarbeidet av CEN/TC 226/WG 10. Den ble ratifisert av CEN 18. februar Dette dokumentet inneholder felles nordiske anbefalinger for testing og godkjenning av lysmaster og skiltmaster i henhold til EN Det er utarbeidet av en nordisk arbeidsgruppe for samordning av arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende utstyr i henhold til EN Dokumentet er ment å gi en veiledning til produsenter av ettergivende lysmaster og skiltmaster om hvilke produkttyper som bør testes. Dokumentet er samtidig en innstilling fra samordningsgruppen overfor vegmyndighetene i de nordiske landene over hva som bør testes og godkjennes. Det er ikke forutsatt å være absolutt bindende krav. Vegmyndigheten i hvert enkelt nordisk land står fritt til selv å bestemme egne krav dersom vesentlige grunner tilsier det. Dersom en vegmyndighet velger å bestemme egne krav som avviker fra samordningsgruppens innstilling, bør dette sammen med en kort redegjørelse sendes samordningsgruppen, slik at denne kan vurdere en evt. felles nordisk justering av anbefalingene. Dokumentet vil bli oppdatert med revisjoner eller vedlegg etter hvert som man høster ny kunnskap og erfaring med testing og bruk av ettergivende master. Dokumentet er opdelt i to dele, hvor den første del (kapitel 1 6) er vejledning til EN og den anden del (kapitel 7 14) er tolkning af EN ii

4 BAKGRUNN EN angir felles europeiske retningslinjer for testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr. Det er imidlertid mange måter å teste ettergivende vegutstyr på. Samtidig er det meget kostbart å utføre slike påkjøringstester. Prosessen med å gjennomføre og utferdige testrapporter og behandle godkjenningssøknader er også tidkrevende og kostbar. Det er derfor ønskelig å begrense omfanget av påkjøringstester til det aller mest nødvendige. På bakgrunn av dette tok Norge høsten 1998 initiativ til at det etableres en nordisk samarbeidsgruppe for å samordne arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr i følge EN Den 29. januar 1999 ble det avholdt et møte i Oslo med vegmyndigheter og testlaboratorier fra de nordiske land. Der ble det besluttet å etablere en nordisk samarbeidsgruppe for oppfølging og samordning av det videre arbeidet med testing og godkjenning av ettergivende vegutstyr i samsvar med EN På et senere møde i Stockholm 22. november 1999 ble man enige om at arbeidsgruppens mandat utvides til også å omfatte nordisk samordning av testing og godkjenning av rekkverk, rekkverksender og støtputer, som en oppfølging av CEN/TC 226/WG 1 (EN ). Det var enighet om at samarbeidsgruppen skulle bestå av representanter for veggmyndighetene i de nordiske landene. Norge påtok seg sekretariatet. Opprinnelig bestod arbeidsgruppen av én representant fra hvert land, men er senere blitt utvidet noe. Følgende deltakere er med i samarbeidsgruppen: Peter Johnsen, Jonhsen Consult, (Vejdirektoratet, Danmark) Tim Larsen, TL Engineering, (Vejdirektoratet, Danmark) Kari Lehtonen, Vägverket, Finland Otto Kleppe, Vegdirektoratet, Norge Svein A. Stigre, for Vegdirektoratet, Norge (sekretær) Anders Håkansson, Vägverket, Sverige Tommy Bäckström, Vägverket, Sverige Samarbeidsgruppen har som formål å utarbeide et dokument for felles nordisk forståelse av EN og EN 1317, bl.a. med det formål i størst mulig grad å redusere antall produkter som må testes. iii

5 INNHOLDFORTEGNELSE 1. EFTERGIVELIGE MASTER HVOR BØR ETTERGIVENDE MASTER BRUKES KLASSIFISERING AV ETTERGIVENDE MASTER: HE, LE OG NE Generelt Energiabsorberende klasser Sikkerhetsklasser Forståelsen av tabell 7a-7c i EN GODKJENNING AV TESTEDE MASTER Søknad om godkjenning Formell godkjenning tillatelse til bruk Godkjenning i Norden Bekreftelse på godkjenning i Norden Overgangsordninger for master som er godkjent tidligere men ikke i henhold til EN Dokumentasjon og produkttegninger Monteringsanvisning Begrænsninger i anvendelse GODKJENNING AV ETTERGIVENDE SKILTMASTTYPER I FORHOLD TIL FARTGRENSER HE-skiltmaster LE-skiltmaster NE-skiltmaster GODKJENNING AV ETTERGIVENDE LYSMASTTYPER I FORHOLD TIL FARTGRENSER MASTER SOM TILHØRER SAMME PRODUKTFAMILIE STANDARD HØYDER SOM BØR TESTES FOR LYSMASTER HE- og LE-lysmaster NE-lysmaster UTLIGGENDE PÅ LYSMASTER STANDARD TESTHØYDE TIL UNDERKANT TRAFIKKSKILT SKILTE MONTERET PÅ TO ELLER FLERE MASTER MAKSIMUM TILLATTE DIMENSJONER PÅ IKKE- PÅKJØRINGSFARLIGE STOLPER ELEKTRISK UTSTYR I TESTMASTER KALIBRERING AV TESTKJØRETØY... 9 iv

6 v

7 1. Eftergivelige master Betegnelsen "ettergivende master" benyttes som en felles nordisk betegnelse for skiltmaster, lysmaster m.m. som er testet og godkjent i samsvar med EN Produkter som ikke er testet og godkjent i følge EN kan ikke betegnes som ettergivende, bortsett fra produkter som er så svake og/eller lette i konstruksjon/dimensjoner at de av den grunn er naturlig ettergivende. Ettergivende master klassifiseres I følge deres energiabsorberende evne som følger: HE: Høyt energiabsorberende (High Energy absorbing) LE: Lavt energiabsorberende (Low Energy absorbing) NE: Non energiabsorberende (Non Energy absorbing) Andre betegnelser som påkjørselsvennlige, trafikksikre, krocksikre, osv. bør unngås i fagterminologien. 2. Hvor bør ettergivende master brukes Anvendelse af de forskellige typer eftergivelige master afhænger af forskellige vej- og trafikforhold. Krav om anvendelse af eftergivelige master bør som hovedregel altid gælde ved: anlæg af nye veje opsætning af nye master langs eksisterende veje systematisk udskiftning af master langs eksisterende veje. Kravene gælder dog ikke, hvis masterne er placeret bag autoværn (uden for autoværnets arbejdsbredde), uden for vejens sikkerhedszone eller på anden måde, således at de ikke kan blive påkørt. Af sikkerhedsmæssige årsager bør der anvendes eftergivelige master til opsætning af vejtavler, lysmaster og signalmaster på veje med stor trafikmængde og hastighedsgrænser på km/h eller højere. Generelt vil det være mest aktuelt at benytte HE-master (høj energiabsorbering) til belysningsmaster og LE-master (lav energiabsorbering) til vejskilte og signalmaster inden for tætbebygget område, hvor fartgrænsen normalt er 50 eller 60 km/h, mens det generelt vil være mest aktuelt at anvende LE-master til lysmaster og NE-master (non energiabsorberende) til vejskilte og signalmaster uden for tæt bebyggede områder, hvor fartgrænsen er 70 km/h eller større. På følgende steder bør anvendes HE-master til belysningsmaster og LE-master til vejskilte og signalmaster: hvor det er særligt vigtigt at fange vildfarne køretøjer, fordi der kan være fare for, at de kan fortsætte mod farlige forhindringer som fx træer, brosøjler, støjskærme. i byområder og andre steder med megen gang- og cykeltrafik. i midterheller uden autoværn som ikke er tilstrækkeligt brede til, at en påkørt belysningsmast, skiltemast eller signalmast ikke rager ud på kørebanen og derved kan blive påkørt af andre køretøjer. 1

8 NE-master bør ikke anvendes i byområder og andre steder med meget gang- og cykeltrafik pga. faren for, at fodgængere og cyklister kan blive ramt af en påkørt mast eller vildfarne køretøjer. Andre steder bør anvendes LE-master eller NE-master til lysmaster og NE-master til vejskilte inkl. steder med lidt fodgænger- og cykeltrafik. Enkelte typer ettergivende master er avhengige av å bli truffet i eller nær et spesielt punkt for at de skal kunne fungere som tiltenkt. Dette gjelder særlig visse typer NEmaster med avskjæringsledd. For slike typer master gjelder følgende begrensninger i anvendelse: De bør ikke brukes bak rekkverk innenfor rekkverkets arbeidsbrede/deformasjonsbredde. Dette gjelder imidlertid ikke for wirerekkverk. For skråninger på fylling/fallende terreng brattere enn 1:4 bør de ikke monteres med avskjæringsleddet lavere enn ca cm under vegbanenivå. 3. Klassifisering av ettergivende master: HE, LE og NE 3.1. Generelt Klassificering af master i de forskellige klasser skal foretages ud fra et fuldskala forsøg med en personbil, hvis totalvægt er ca. 900 kg. Der skal principielt udføres et fuldskala forsøg for hver anvendelsesmulighed for den enkelte mastetype. Således skal en mast principielt gennemgå tre test, hvis den skal anvendes til henholdsvis tavlemontage, belysningsmast og signalanlæg. Den enkelte mastetype skal derudover også testes i den største og mindste dimension samt med den maksimalt forekomne monterede vægt, den er dimensioneret til at bære. I praksis vil det i starten nok være vanskeligt at finde master, der er testet for alle anvendelsesmuligheder. Der er dog muligheder inden for bestemmelserne i EN at reducere antallet af test ved at gruppere masterne i produktfamilier. Hvordan grupperingen skal foretages fremstår imidlertid noget uklart, da det er svært at finde brugbare kriterier for at foretage denne gruppering. Ind til videre må der derfor i hvert enkelt tilfælde foretages en bedømmelse af, hvorvidt en given mast, der fx er testet med monteret tavle, også kvalificerer til den samme kategori, hvis der i stedet monteres et signal eller et belysningsarmatur på masten Energiabsorberende klasser I henhold til EN opdeles eftergivelige master i 3 klasser efter deres energiabsorberende evne. Disse klasser er: HE (Høj Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel nedbremsen og bringes til standsning på en kontrolleret måde. 2

9 LE (Lav Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel nedbremses på en kontrolleret måde. NE (Non Energiabsorbering), der er kendetegnet ved, at et køretøj i forbindelse med en påkørsel ikke nedbremses af betydning. Andre betegnelser for energiabsorberende evne, som f.eks. type 1, 2 og osv. bør ikke benyttes Sikkerhetsklasser Ud over klassificering i de tre forskellige mastetyper er masterne inddelt i sikkerhedsklasser ud fra, hvor stor en risiko masterne udgør ved en påkørsel. Indpasningen i sikkerhedsklasserne er bestemt ud fra de opnåede testværdier for ASI (Accident Severity Index) og THIV (Theoretical Head Impact Velocity). Der opereres med 5 sikkerhedsklasser. Klasse 0 benyttes til master, der ikke er testet, eller ikke kan opfylde kravene til sikkerhedsklasserne. Jo større sikkerhedsklasse jo mindre er risikoen for personskader ved en påkørsel. For godkjenning av skiltmaster og lysmaster vil vegmyndighetene i de nordiske landene inntil videre ikke stille krav om noe spesiell sikkerhetsklasse ("occupant safety level"). For lysmaster har Finland imidlertid valgt en maksimum THIV verdi på 27. Dette tilsvarer følgende sikkerhetsnivåer: HE = sikkerhetsnivå 3, LE = sikkerhetsnivå 3, NE = sikkerhetsnivå Forståelsen av tabell 7a-7c i EN Tabellene 7a, 7b og 7c i EN skal forstås slik at det kun kan utgis godkjenningsattest for den funksjonstype ("performance type") som produktet er testet og godkjent for, dvs. det som er angitt i ruten til venstre under kolonnen "Approval to performance type". Denne funksjonstype vil imidlertid gi automatisk godkjenning for de funksjonstypene som er angitt i ruten direkte til høyre for denne under kolonnen "Includes also approval to performance types". 4. Godkjenning av testede master Retningslinjer som gjøres gjeldende i Norden for søknad om godkjenning av ettergivende master er angitt nedenfor Søknad om godkjenning For en mast som er testet og søkes godkjent i henhold til EN er det ikke påkrevd for produsenten å sende inn søknad om godkjenning til alle de nordiske land. Det er tilstrekkelig å sende søknad om godkjenning til et land. I utgangspunktet vil dette naturlig være hjemlandet til produsenten, men produsenten kan selv fritt velge det land han vil sende søknaden om godkjenning til. Danmark har som det eneste nordiske land ingen godkendelsesordning, men vil i hvert tilfælde vurdere anvendelsesområdet for det enkelte produkt ud fra testrapporten fra det akkrediterede testinstitut. 3

10 4.2. Formell godkjenning tillatelse til bruk Det kan ikke utstedes formelle godkjenninger av testede master så lenge et system/- opplegg for godkjenning ikke er utarbeidet av CEN og innført i hvert land. Det vil sannsynligvis ennå ta noen år før dette er utarbeidet og innført. Inntil videre utstedes tillatelser til bruk av ettergivende master som er testet i henhold til, og som tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN Vedkommende instans som skal gi tillatelse til bruk av master skal vurdere om de er testet i henhold til retningslinjene i EN og om de sikkerhetskravene ("performance requirements") som stilles i EN er tilfredsstilt. En tillatelse til bruk gis under forutsetning av at produktene som leveres er av samme konstruksjon og kvalitet som det godkjente produktet. En tillatelse til bruk vil samtidig gjelde for alle de andre nordiske landene, med forbehold om det som er nevnt i kapittel 4.3 om vurdering i et annet nordisk land, samt sikkerhetsklasse, vindlast og snørydding. Det finnes for tiden ikke noen typegodkjennelsesordning for vegutstyr i Danmark Godkjenning i Norden Som nevnt i kapittel 4.2, vil en tillatelse til bruk gitt i et nordisk land samtidig gjelde for de andre nordiske landene, med forbehold om de krav til sikkerhetsklasse, vindlast og snørrydding som gjøres gjeldende i hvert enkelt land. Det er imidlertid anledning for ett annet nordisk land til å be om en vurdering av om en allerede "godkjent test" er utført i samsvar med og tilfredsstiller kravene i EN 12767, i tilfelle landet av forskjellige grunner skulle finne det ønskelig. Denne uavhengige vurderingen skal utføres av en annen faginstans som dette landet selv peker ut. Dersom denne faginstansen bekrefter at testen er utført tilfredsstillende og at masten tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN 12767, skal masten aksepteres for bruk i alle de nordiske landene uten ytterligere innsigelser hva gjelder EN 12767, med forbehold som er nevnt i avsnittet ovenfor. Alle testdata fra finsk utførte tester skal foreligge på engelsk eller svensk for de produkter som skal markedsføres i de andre nordiske landene Bekreftelse på godkjenning i Norden Kopi av brevet som bekrefter tillatelse til bruk eller en sammenfatning av dette sendes vegmyndighetene og andre organer i alle de nordiske landene av den vegmyndighet som har "godkjent" produktet. Vedlegget til dette dokumentet inneholder en adresseliste over alle vegmyndigheter og andre organer som en kopi av godkjenningsbrevet/sammenfatningen bør sendes til Overgangsordninger for master som er godkjent tidligere men ikke i henhold til EN Tidligere testresultater kan godkjennes hvis testen er utført i samsvar med testkravene i pren og testresultatene tilfredsstiller sikkerhetskravene ("performance requirements") i EN

11 Master som er godkjent tidligere, men som ikke tilfredsstiller kravene til EN vil falle inn i en av tre følgende kategorier: 1. En eller flere påkrevde tester i henhold til EN mangler (f.eks. kan det være foretatt en "low speed test", men ikke "high speed test"). Det må suppleres med antall påkrevde tester. 2. Godkjenningskravene i følge EN overskrides til en viss grad, men masten har vært godkjent tidligere. Det må foretas en ingeniørmessig vurdering av om avvikene er mindre vesentlige, slik at masten evt. kan godkjennes eller om det må foretas ny påkjøringstest. 3. Påkjøringstesten er ikke utført i samsvar med kravene til testens utførelse i EN (det kan f.eks. ha vært benyttet færre kameraer enn påkrevd). Det må vurderes om testen allikevel kan godkjennes. Hvert land bør innføre et system hvor tidligere testede master vurderes på nytt med hensyn til om de kan aksepteres innenfor den nye EN på tross av mindre vesentlige forskjeller, eller om ny test bør foretas. Det tillates en overgangsordning for master som er godkjent tidligere, men som ikke er testet og godkjent i henhold til EN Det tillates ingen overgangsordning for produkter som ikke er godkjent tidligere Dokumentasjon og produkttegninger Ved påkjøringstesten skal det foreligge korrekte tegninger og annet av testobjektet som inneholder nødvendige opplysninger om materialkvaliteter, dimensjoner, skjøteforbindeleser, skrueforbindelser, utførelsesklasse, korrosjonsbeskyttelse, momenttiltrekningskraft, fuktighet av tre etc. Det tilligger den ansvarlige for utførelse av påkjøringstesten å kontrollere at testobjektet er i overensstemmelse med tegningene. Tegningene skal være av en slik kvalitet at de kan anvendes for produksjon av master med jevn kvalitet og forutsigbare egenskaper. Disse tegningene skal være lett tilgjengelige for kontroll i produksjonslinjen for å sjekke at produktet som leveres er i overensstemmelse med tegningene og det godkjente produkt. Tegningene vil også kunne danne grunnlaget for å bedømme om en evt. konstruksjonsendring er av mindre vesentlig art og ikke vil påvirke produktets funksjon, eller om konstruksjonsendringen nødvendiggjør fornyet testing. Tegningene vil også kunne spille en viktig rolle i bedømmelsen av produktfamilier Monteringsanvisning Leverandøren skal udarbejde en monteringsanvisning, som minimum indeholder en beskrivelse af, hvordan masten skal funderes, og hvilke forholdsregler der er gældende for montering af udstyr på masten Begrænsninger i anvendelse På energiabsorberende lysmaster uden afskæringsled må der ikke monteres skilte eller andet udstyr, med mindre at masten er testet herfor, da eftergiveligheden ofte vil stoppe ved fastgørelsesbeslagene, som i de fleste tilfælde forhindrer masten i at deformere som forudsat. 5

12 På energiabsorberende lysmaster med afskæringsled kan der undtagelsesvist monteres skilte og andet udstyr for så vidt det ligger inden for afskæringsleddets bæreevne. 5. Godkjenning av ettergivende skiltmasttyper i forhold til fartgrenser Det henvises til kapittel 2 for valg av HE-, LE- og NE-skiltmaster HE-skiltmaster Det anses inntil videre ikke aktuelt å utvikle skiltmaster i henhold til HE-kravene fordi skiltmaster er så korte at det vil det være vanskelig for en skiltstolpe å retardere et kjøretøy og samtidig tilfredsstille kravene til maks. THIV og ASI i sikkerhetsklassene LE-skiltmaster Det er behov for LE-skiltmaster som er godkjent for en "high speed" test både i 70 km/t og i 100 km/t. Det kan imidlertid bli vanskelig å tilfredsstille kravene til LE-master, spesielt ved høye fartsnivå. I første omgang bør derfor "high-speed" testen utføres ved 70 km/t. Inntil man har fått mer erfaring med testing av LE-skiltmaster skal derfor følgende gjelde: LE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres inntil videre for alle veger da det ikke finnes produkter som kan godkjennes i hastighetsklasse 100 km/t. LE-skiltmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger NE-skiltmaster NE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 100 km/t aksepteres for alle veger NE-skiltmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres på veger med fartsgrenser 50 km/t - 80 km/t NE-skiltmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger. 6. Godkjenning av ettergivende lysmasttyper i forhold til fartgrenser I valget mellom HE-lysmaster og LE-lysmaster skal normalt HE-lysmaster benyttes, fordi HE-lysmastene i større grad fanger opp og stanser et kjøretøy som kjører utfor vegen (lavere eller ingen utgangshastighet). HE-lysmaster og LE-lysmaster må testes og godkjennes hver for seg. Dvs. at godkjenning av den ene mastetypen (f.eks. LE-mast) ikke gir automatisk godkjenning av den andre (HE-mast), og omvendt. Mastetypene kan ikke brukes om hverandre. Lysmaster godkjent i hastighetsklasse 100 km/t aksepteres på alle veger Lysmaster godkjent i hastighetsklasse 70 km/t aksepteres på veger med fartsgrense 50 km/t - 80 km/t Lysmaster som er godkjent i hastighetsklasse 50 km/t vil ikke bli godkjent for veger med fartsgrense 50 km/t fordi påkjøringshastigheten i praksis ofte er høyere ved alvorlige ulykker på slike veger. 6

13 Dersom det skulle vise seg at det ikke blir mulig å tilfredsstille kravene til HE-lysmaster ved høye påkjøringshastigheter (hastighetsklasse 100 km/t), anvendes inntil videre kravene til LE-lysmaster for høyhastighetsveger (fartsgrense km/t). 7. Master som tilhører samme produktfamilie I EN (kapittel 5.1) er det foreskrevet at dersom master finnes i forskjellige størrelser og høyder, men kan betraktes som tilhørende samme produktfamilie med hensyn til konstruksjon, så skal den største og den minste versjonen som velges av produsenten testes. Videre står det at dersom godkjenningsmyndigheten mener at forskjellen i størrelse og høyde ikke vil påvirke mastens adferd ved påkjørsel, kan det bestemme å ikke teste den minste versjonen. Det er meget komplisert å finne brukbare kriterier for klassifisering av master i samme produktfamilie. Det kan til og med skje at en mast av samme type og konstruksjon, men med forskjellige dimensjoner faller inn i forskjellige energiabsorberende kategorier (NE, LE eller HE). Dette medfører at det ofte må foretas en individuell vurdering av hver mastetype mht. klassifisering i produktfamilie. For NE-master bør det normalt være tilstrekkelig å teste den største og tyngste versjonen. Mindre master av samme type eller eksakt samme mast med lettere last vil høyst sannsynlig fungere bedre. 8. Standard høyder som bør testes for lysmaster 8.1. HE- og LE-lysmaster Det bør foretas en "high speed" test for høyeste og laveste aktuelle mastehøyde. I Norden vil dette normalt være 12 m og 8 m (evt. 10 m), men produsenten velger selv høyder. Alle mellomliggende høyder vil automatisk bli godkjent for master som kan sies å tilhøre samme produktfamilie. Dvs at konstruksjon og dimensjoner ellers er tilnærmet like. For HE- og LE-lysmaster vil det være tilstrekkelig å utføre kun én "low speed" test for hver produktfamilie. Dvs. at det ikke vil være påkrevet å foreta "low speed" test både for den høye og den lave masten. "Low speed" testen utføres kun for den største masten NE-lysmaster Den høyeste aktuelle masten bør testes. Normalt vil dette være 12 m, men produsenten velger selv mastehøyder. For NE-lysmaster gjelder generelt regelen om at godkjenning av en mastehøyde automatisk gir godkjenning av kortere mastehøyder for samme type mast, men det gir ikke godkjenning av større høyder. 9. Utliggende på lysmaster Ut fra kriteriet om at master skal testes med maks. vekt som de er konstruert for, skal lysmaster som er designet for utliggerarm testes med maks. utliggerlengde som masten er beregnet for. 7

14 Dersom påkjøringstesten av en mast med utliggerarm tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN anses normalt lysmaster med av samme produktfamilie uten utliggerarm samtidig å tilfredsstille sikkerhetskravene. 10. Standard testhøyde til underkant trafikkskilt Standard testhøyde til underkant skilt for vegvisningsstavler og andre store skilttavler skal være 2,0 m. For andre skilttyper som skal monteres vesentlig lavere (ca. 0-1,5 m over vegbanenivå), bør det foretas en tilleggstest ("high speed test") i samsvar med EN kapittel Skilte monteret på to eller flere master Hvis skilte monteres på to eller flere master skal der udføres en ekstra påkørselstest, hvis afstanden mellem de enkelte master er mindre end 1,50 m. Afstanden mellem masterne skal måles ved en vinkel på 20 med kørselsretningen. Se figur ,50 m < 1,50 m Testkøretøj Testkøretøj Figur 1. Er afstanden mellem masterne målt ved 20 påkørselsvinkel 1,50 m påkøres den nærmeste mast. Er afstanden < 1,50 m skal påkørslen foretages midt mellem masterne. 12. Maksimum tillatte dimensjoner på ikke-påkjøringsfarlige stolper Siden dimensjonene på standard skiltstolper som benyttes til enkle oppsett for trafikkskilt er så forskjellige de nordiske landene imellom, er det enighet om at hvert land hver for seg vurderer behovet for testing av skiltstolper for å avklare om enkle stolpeoppsett kan medføre personskade ved påkjøring. Maksimum tillatte diameter for tremaster og fullvoksne trær målt 40 cm over terreng er ca. 100 mm for at de ikke skal utgjøre et farlig sidehinder ved påkjøring. 13. Elektrisk utstyr i testmaster Lysmaster og skiltmaster som skal godkjennes for bruk til belyste skilt, bør være påmontert elektrisk utstyr som armatur og jordkabel eller luftledning, dersom dette kan tenkes å ha innvirkning på testresultatet. For visse typer av ettergivende master, som f.eks. master med avskjæringsledd, hvor det er sannsynlig at en kraftig kabel gjennom 8

15 mastefoten vil kunne påvirke testforløpet, skal masten testes med maksimum aktuell kabelstørrelse. Lysmaster skal være utrustet med armatur ved påkjøringstesten. Det ovennevnte gis normalt ikke tilbakevirkende kraft for master som nylig er godkjent i følge pren 12767, men som har vært testet uten kabler og annet elektrisk utstyr. Dersom det imidlertid er meget sannsynlig at en kraftig kabel gjennom mastefoten vil kunne påvirke testforløpet i nevneverdig grad, skal masten testes på nytt med maksimum aktuell kabelstørrelse. Det gis en overgangsperiode frem til 31. desember 2002 (se kapittel 4.5). Det kan ikke kreves at mastene skal testes med spenning tilkoplet, i og med at dette ikke er nevnt som en mulighet i EN Kalibrering av testkjøretøy Det er ikke angitt i EN (kap ) om test dukken skal være med i kjøretøyet når kalibreringstesten utføres. I følge VTI bør testdukken være med for å oppnå mest mulig like forhold mellom kalibreringstesten og påkjøringstestene. 9

Krav til bruk av ettergivende master

Krav til bruk av ettergivende master Statens vegvesen Vegkontorene Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Otto Kleppe/Tor J Smebye - 22 07 38 70/36 84 Vår dato Vår referanse 2001-11-06 2001/04733-001 Vårt ark nr.

Detaljer

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 De 10 sikkerhetsbud ved moderne skiltmastoppsett 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 2 Bruk ettergivende master i sikkerhetssonen 3 Ettergivende master krever ikke beskyttelse

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs Marianne Iversen, Lattix AS Svein Erik Holm, Vianova Systems AS Agenda Film Sikkerhet langs med veg De 10 sikkerhetsbud Lattix unike egenskaper Lattix produktsortiment

Detaljer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Nettkonferanse 28 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Mykgjøring av stolper langs offentlig veg ved Otto Kleppe, Statens vegvesen Vegdirektoratet Det er alvorlig å treffe et tre/mast

Detaljer

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com Den tilgivende, trygge vei SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com 2.600 ansatte i 23 land SafeRoad konsernets hovedkontor SafeRoads selskaper Avdelinger SafeRoad 31/03/2011 Page 2 www.saferoad.com

Detaljer

N101 - Ofte stilte spørsmål

N101 - Ofte stilte spørsmål N101 - Ofte stilte spørsmål 1. Gyldighet, Testing og godkjenning, Definisjoner 2. Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk 3. Kriterier for valg av rekkverk 4. Rekkverkslengder og avslutninger

Detaljer

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 Forslag til

Detaljer

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Lillehammer 21. mars 2014 Trond Cato Johansen 1 Prosjekt: felles nordiske regler for godkjenning

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo

Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo Nordisk møte 14. 15. oktober 2015 Agenda Nordisk veg-geometrigruppe geometrigruppe 14. -15. oktober 2015 Oslo 14. oktober 1100 1130 Statusrapport Norge 1130-1230 Lunsj 1230 1300 Norge forts 1300-1400 Statusrapport

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4080 Lysmast (ID=181) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy. ved Ola Undheim, Statens vegvesen

Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy. ved Ola Undheim, Statens vegvesen Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy ved Ola Undheim, Statens vegvesen Dagens ordning for EU-kontroll Biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre: o 4-2-2-2 «Alle» andre o 1-1-1-1

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2015

TEKNOLOGIDAGENE 2015 TEKNOLOGIDAGENE 2015 TRONDHEIM, 22-24.SEPT. 2015 25.09.2015 CE-MERKING AV VEGURSTYR Krav i Norge (SVV Håndbøker) Unntak fra kravet om CE-merking Božidar Stanković, Vegdirektoratet Krav til vegutstyr i

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

Statens vegvesen. Rundskriv N A /1 3 Endringer i håndbok N1 01 for motorveg med fartsgrense 110 km/t

Statens vegvesen. Rundskriv N A /1 3 Endringer i håndbok N1 01 for motorveg med fartsgrense 110 km/t Statens vegvesen Likelydende brev se vedlagt liste Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Vegdirektoratet Bozidar Stankovic / 22073224 1 6/8081 9 2 26.05.201

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3880 Skiltpunkt (ID=95) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper

Detaljer

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017 Produktinformasjon Produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999:2011 Hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse Klassifisering og terminologi: 183015 Bærbare (flyttbare) ramper

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Bakgrunn En mer lik arbeidsvarsling i Norden innen vegoppmerking Et ønske fra vegoppmerkingsentreprenørene

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet Sammendrag Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet TØI rapport 1580/2017 Forfatter: Alena Høye Oslo 2017, 80 sider Rapporten presenterer resultater fra litteraturstudier

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Nr Uldal vinduer og glassvegger

Nr Uldal vinduer og glassvegger Nr. 1621 bekrefter at Uldal vinduer og glassvegger er brannteknisk klassifisert i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 som angitt for hvert produkt. Oversikt over brannmotstandsklasser og tillatte

Detaljer

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING

Stillasdagene Bekymringsmeldinger STILLASENTREPRENØRENES FORENING Stillasdagene 2017 Bekymringsmeldinger 1 Bekymringsmelding om små rullestillaser SEF sendte i 2016 inn bekymringsmelding til Arbeidstilsynet om bruk av små prefabrikkerte rullestillas. Grunnen til bekymringsmeldingen

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden.

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. NGU Rapport 2011.036 Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

Detaljer

3. UTSTYR OG ELEMENTER

3. UTSTYR OG ELEMENTER 23 4-felts E18 Det foreslåes 11.5 meter høye kone master med ca 50 meters avstand. Høyden er angitt fra overflate kjørebane Mastene skal plasseres sentrisk på vollen i midtrabatten tosidige armaturer.

Detaljer

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy TØI rapport 79/25 Forfatter: Per G Karlsen Oslo 25, 22 sider Sammendrag: Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy Innledning Statens vegvesen har som målsetting at 95 %

Detaljer

Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013

Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013 Utvalg for Kjøretøy og Transporter Referat fra møte på Færøyene 18. Juni 2013 09-09-2013 Bugvi ønsket velkommen og informerte om kveldens seiltur. Presentasjonsrunde Referat fra møtet i Stockholm: Merknader

Detaljer

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1.1 Omfang Prioritering i trafikksignaler gjennomføres først og fremst for å fremme visse kjøretøygrupper i trafikken som kollektivtrafikk, gods eller utrykningskjøretøy.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012 Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 2017/EØS/29/42 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet

Detaljer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer Lattix Montasjebeskrivelse April 2010 Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste Brokar Mast Skiltklammer Prefabrikkert betongfundament Installasjon av fundament Isolasjon under fundamentet etter behov. For

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Roald Sægrov Forskjellig praksis Byggteknisk forskrift Byggteknisk forskrift TEK 10, 10-2: "Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3602Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-11 Definisjon: Kommentar: En spesiell konstruksjon i begynnelsen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen ITS TOOLBOX Kurs i trafikksikkerhet med ITS Tor Eriksen, Statens vegvesen 1 Innhold ATK Fartstavler Variable fartsgrenser Hendelsesdetektering (AID) Køvarsling Kjørefeltsignaler Dynamisk varsling av fare/hendelse

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter

Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter Norsk Knarrklubb Test prosjekt 2012-13: Aluminium mast og bom med kompensasjons vekter 30. oktober 2013 Morten Heldal Haugerud Foto om ikke annet angitt: Morten Heldal Haugerud Vedtak på NKK generalforsamling

Detaljer

Bransjenorm for ukantede kledningsbord

Bransjenorm for ukantede kledningsbord Bransjenorm for ukantede kledningsbord Innhold 1. Forord... 2 2. Omfang... 2 3. Normative referanser... 3 4. Måleregler... 3 4.1 Kvistmåling... 3 4.1.1 Flatsidekvist... 3 4.1.2 Bladkvist... 3 4.1.3 Hornkvist...

Detaljer

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr September 2015 Felleseuropeiske standarder for vegutstyr NORSK PÅVIRKING I UTVIKLINGEN AV DEM Merete H. Murvold Prosjektleder, Standard Norge Vi er Norges medlem i Standard Norges internasjonale rolle

Detaljer

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking

Siktkrav i forbindelse med vegoppmerking Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Revisjon av HB N302 Vegoppmerking Terje Giæver Saksbehandler/innvalgsnr: Terje Giæver +47 73954644 Vår dato: 10.04.2013 Vår referanse: Siktkrav i forbindelse med

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 15 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 15 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER... 4 2.1 Jernbanespor... 4 2.2 Veier... 4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei... 4 3 MINSTE AVSTANDER

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter. Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Typer glassruter - trygghetsruter... 3 4.1. Hærverkshemmende glassruter... 3 4.2.

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Hva ønsker produsenter og leverandører?

Hva ønsker produsenter og leverandører? Hva ønsker produsenter og leverandører? tilgang til markeder på like konkurransevilkår innsikt i rettigheter og muligheter informasjon om utviklingen i markedene forutsigbarhet vedrørende regelverket,

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 06. møde 2010-20.04. Tid: 08.00-09.00 Sted: Telefonmøte Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen afbud Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen afbud

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS) A V T A L E Mellom Sandnes kommune (SK) Og Idrettsrådet i Sandnes (IRS) 1. OMFANG. 1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige

Detaljer

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen Rullemotstand og tekstur Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn Vegtransport er en av hovedkildene til klimagassutslipp, og utslippene er stadig økende I Europa står biltrafikk for 12% av de totale utslipp

Detaljer

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK Rekkverk Vegdirektoratet August 2003 1 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for bruk

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011 Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Ny forskrift for bil og tilhenger Presentasjonen er sist revidert 29. mai 2012. Forskriften

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER Informasjon og krav FG-300:1 Gyldig fra 23.9.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Bransjenorm for ujusterte kledningsbord

Bransjenorm for ujusterte kledningsbord Bransjenorm for ujusterte kledningsbord Innhold 1. Forord... 2 2. Omfang... 2 3. Normative referanser... 3 4. Måleregler... 3 4.1 Kvistmåling... 3 4.1.1 Flatsidekvist... 3 4.1.2 Bladkvist... 3 4.1.3 Hornkvist...

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Cree Edge TM High Output Maste montering

Cree Edge TM High Output Maste montering Cree Edge TM High Output Maste montering Dimensjoner i mm LED LED 9 9 8 3 79 Produktbeskrivelse Cree Edge High Output armaturen er utformet for å levere høy lysytelse og presis optisk kontroll. Armaturen

Detaljer

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60 Om NBI Teknisk Godkjenning Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Kathinka Leikanger Friquin Norges byggforskningsinstitutt Dokumentasjon av byggprodukter

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Trafikkskilt. Regelverk for hvordan trafikkskilt skal brukes og følges opp finner du i: Drift og vedlikehold av skiltparken. Oslo desember 2015

Trafikkskilt. Regelverk for hvordan trafikkskilt skal brukes og følges opp finner du i: Drift og vedlikehold av skiltparken. Oslo desember 2015 Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo desember 2015 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Formålet med de offentlige trafikkskiltene er å dekke

Detaljer

Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen

Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Formålet med de offentlige trafikkskiltene er å dekke

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering SBC NO 036 4. utgave juni 2005 (Erstatter 3. utg. 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2 Bærende

Detaljer

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet LYS på badet LYS på badet Gjennom mange års erfaring med design og tekniske løsninger, er vi stolte av å kunne tilby et bredt og moderne sortiment av baderomslamper. Ved bruk av belysning på bad stilles

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav

FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav FG-godkjente trygghetsruter Informasjon og krav Gyldig fra 01.02.17 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3 1.5 Ikrafttreden...

Detaljer