Med barna i sentrum ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med barna i sentrum ÅRSPLAN 2012-13"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Hei, og velkommen til nytt barnehageår i Andslimoen barnehage. Årets Årsplan, Velkomstheftet, Vedtekter og Ansattheftet ligger nå ute på vår hjemmeside: For alle nye er det viktig å også lese velkomstheftet. Det inneholder informasjon som er viktig å kjenne til, og for å få et helhetsbilde av vår barnehage. Fjorårets prosjektjobbing ble en suksess, og vi vil derfor også i år jobbe med småprosjekter både på høsten og på våren. Varigheten på prosjektene vil kanskje variere fra avdeling til avdeling. Det kan også bli flere prosjekter enn det som er planlagt. Det kommer an på barnas interesse, og initiativ for andre prosjekter. Barna skal ha mulighet for både medvirkning og medbestemmelse. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt fellesskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å utrykke seg i lek, samtaler og for å løse konflikt. Språk er også en forutsetning for å utvikle sosial kompetanse. Vi vil derfor fortsette å jobbe metodisk med språket. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker når de skal ut i samfunn i stadig endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lykkes i å omgås andre er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Årets rytme skal informere om hva slags planlagte aktiviteter som er tenkt. Siden dette er aktivitetstips, så vil det variere fra avdeling til avdeling hva de prioriterer å gjennomføre. Hva de velger vil bli synliggjort på månedsplanene som dere finner på vår hjemmeside. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre barns medvirkning, og vi har derfor gitt rom for dette. Årsplanen er ment å være personalets arbeidsredskap, samtidig som den skal gi foreldrene innsikt i, og mulighet til å påvirke barnehagen på en helhetlig måte. Den gir også eier og andre profesjonell informasjon om barnehagens innhold. Årsplanen må sees i sammenheng med heftet Velkommen til Andslimoen barnehage. Da ønsker vi alle nye og gamle foreldre, barn og ansatte velkommen til nytt barnehageår hos oss. Har dere spørsmål til årsplanen så ta gjerne kontakt med eller ditt/dine barns avdeling. Ingunn Nilsen, Enhetsleder INNHOLDSFORTEGNELSE Barn og voksne 2012/13 Side 3 Vår metodiske plattform 5 Kurs og planleggingsdager 7 HMS satsingsområde inneværende år 7 D.I.S Kommunens omdømme 8 Standard 9 Årets rytme 10 2

3 LØVETANN BARN OG VOKSNE I GULSTUA 2012/13 Barn født 2011 Barn født 2010: Barn født 2009: 1 gutt 5 gutter 3 jenter og 2 gutter Barn født 2008: Barn født jenter 4 jenter og 2 gutter Personalet: Vanja Nymo 100 % Pedagogisk leder førskolelærer Vera Jakobsen 100 % Assistent Lene Mellingsæter 100 % Assistent Hjelpepleier Siri Didriksen 100 % Assistent, Barne-og ungdomsarbeider. Veronika Solvang 100 % Ekstra ressurs m/tegnspråk utdanning. Merethe Eriksen 60 % Ekstra ressurs førskolelærer HESTEHOV Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 2 gutter 4 gutter og 1 jente 1gutt og 1 jente Barn født 2008: Barn født 2007: 3 jenter og 2 gutter 5 gutter og 1 jente Personalet: Tone Solheim 100 % Pedagogisk leder førskolelærer Merethe Karlsen 90 % Assistent barnepleier Lill-Jeanette Jonassen 100 % Barne-og ungdomsarbeide 3

4 Siw-Karin Brodahl 100 % Assistent Dilvin Ahmad 40 % språkpraksis hver tirsdag og fredag BARN OG VOKSNE I RØDSTUA 2012/13 SOLSIKKE Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 4 gutter 2 jenter og 1 gutt 3 jenter og 2 gutter Barn født 2008: Barn født 2007: 3 gutter 3 jenter og 2 gutter Personalet: Lill Grethe Elvevold 80 % Pedagogisk leder førskolelærer Britt Estensen 80 % Barne og undomsarbeider Hege Jenssen 80 % Assistent Marit Lihaug 60 % Ekstraressurs Barnepleier Hilde Larsen 80 % Assistent Frøydis Brandmo 20 % Førskolelærer førskolelærer Zeyneb Mohammad 40 % Språkpraksis hver tirsdag og fredag. BEKKEBLOM Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 1 gutt og 1 jente 3 jenter og 2 gutter 3 gutter og 2 jenter Barn født 2008: Barn født 2007: 6 jenter 1 gutt Personalet: Kine Ingebrigtsen 80 % Pedagogisk leder førskolelærer Heidi Grimsbo 100 % Førskolelærer førskolelærer Maren Larsen 100 % Assistent Mette Kristensen 90 % Barne og undsomsarbeider Frøydis Brandmo 30 % vikar for Mette og Kine førskolelærer Gulstua og Rødstua Ingunn Nilsen 100 % Enhetsleder førskolelærer Frøydis Brandmo 50 % Styrer assistent førskolelærer 4

5 Andre ansatte: Gerd Sivertsen Renholdsteam Renholder, Rødstua Renholder, Gulstua VÅR METODISKE PLATTFORM Rammeplanen slår fast at samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Personalet må derfor møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro. Vi må være bevisst vår rolle i møte med barna, og fremstå som gode sosial kompetente modeller. Vår måte å jobbe på skal alltid fremme sosial kompetanse, gi rom for barns medvirkning og sørge for at alle barn får et godt språk miljø. Vi har valgt å kalle disse tre områdene for vår metodiske plattform. Sosial kompetanse, kommunikasjon og språk og barnsmedvirkning er plattformen som vi bygger vår pedagogiske virksomhet på. SOSIAL KOMPETANSE: Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Vi må være anerkjennende og støttende i våre relasjoner med barna og hverandre. Alt vi gjør og sier skal fremme sosial kompetanse. Det er en metode som vi jobber etter, og har blitt en væremåte hos oss voksne. Dramatisering av spesielle situasjoner eller områder vil fortsatt forekomme. Dette er en virkningsfull læringsmetode for barna. I konfliktsituasjoner har ICPS* fortsatt vært et sentralt redskap når vi har jobbet med konfliktløsninger. Å lære å omgås andre på en god måte er kanskje det mest vesentlige barn trenger å lære seg. Mer informasjon om sosial kompetanse finnes i velkomstheftet på vår hjemmeside. En skjematisk fremstilling som kan gi tips til hvordan vi kan fremme sosial kompetanse hos barna finnes også på hjemmesiden. ICPS (International Communication Problem Solving) er en konfliktløsningsmodell. Kort fortalt så handler den om at vi spør barna om hva som skjer/skjedde, så hjelper vi barna med å foreslå 5

6 løsninger, og tilslutt velger barna den løsningen de mener vil fungere best. Det er viktig at vi som voksne ikke bruker spørreordet hvorfor. Det vil bidra til at barna føler seg angrepet og får behov for å forklare seg. Da vil vi ikke få greie på hva som egentlig skjedde, og læringseffekten blir redusert. Derfor skal vi alltid bruke spørreordet HVA. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både det verbale og det nonverbale språket er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Barna skal lære å bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. De skal bruke språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og samspill. Nyere forskning viser at barn knytter vennskap tidlig i barnehagen. For å danne vennskap må barnet ha evnen til å kommunisere. Det blir da viktig å bidra til at alle barn får et funksjonelt språk som kan brukes i lek og hverdagssituasjoner. Personalet må tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, skape tid og rom for bruk av kroppsspråk og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og mer tilrettelagte situasjoner. Derfor vil vi fortsette å ha et bevisst fokus på verbal språket og skriftspråket. Vi vil bl.a. fortsette å bruke rim, regler og lyderingsøvelser i samlingsstunden. Barna bevisstgjøres eget og andres kroppsspråk. Personalet må være anerkjennende i sin kommunikasjon og være bevisst eget kroppsspråk. BARNS MEDVIRKNING: Barns medvirkning betyr at barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Det enkelte barn må oppmuntres til å aktivt gi uttrykk for sine tanker og meninger, samtidig må det få anerkjennelse for sine uttrykk. Som voksen må jeg være ekte, slik at barna tør å være seg selv, og fortelle om sine meninger og synspunkter. Å arbeide med barns medvirkning handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Mulighetene skapes i situasjoner der vi møter barnas initiativ og interesser, og viser respekt for, og der vi tar deres fundering og tanker på alvor. Medvirkning er ikke å innfri alle ønsker barna kommer med, men ofte kan man si ja. Barna sine synspunkter tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og må være observante i forhold til deres handlinger, uttrykk og verbal språket. Barn skal også ha medbestemmelse, og det innebærer at de kan velge mellom ulike ting, aktiviteter eller annet. Ofte avgjøres dette etter demokratiske verdier. viktig å ha en genuin demokratisk forståelse som gjør at barna møter respekt for sine uttrykk og ytringer, samtidig som det får erfare at mennesker trenger hverandre. 6

7 KURS OG PLANLEGGINGSDAGER I BARNEHAGEÅRET 2012/13 Mandag 20. august 2012 Intern planleggingsdag Tirsdag 21. august 2012 Intern planleggingsdag Oktober 2012 Interkommunal Kurs. Dato usikker. Februar/mars. Dato er ikke bestemt Kurs el. intern planleggingsdag Fredag 10. mai 2013 Intern planleggingsdag Også i år er 3 dager sammenfallende med Fagerlidal skole og SFO. HMS SATSINGSOMRÅDE Personalgruppa har utarbeidet satsingsområder for å bevare det som var bra på jobb. Bevare det gode arbeidsmiljø ved fortsatt å jobbe i tråd med samarbeidsavtalen Dørstokken. Fortsette å fokus på egen kommunikasjon (anerkjennende kommunikasjon). Jobbe for å ivareta en god helse ved å satse på nødvendige hjelpemidler, trening, og månedens friskus. Målet er å fortsette med økt trivsel og nærvær. 7

8 Dele barnegruppa inn i små grupper for bl.a å redusere støy, og sikre at alle barna får tilpasset opplegg. Jobbe for hele tiden å forbedre rutiner, arbeidsmåter og eget fokus slik at man unngår stress. Personaldugnad for å friske opp det fysiske arbeidsmiljøet. Jobbe i forhold til de punkter som gjør oss Dyktige, Imøtekommende og Skapende (D.I.S.). Se neste side. D.I.S. - KOMMUNENS OMDØMME Kommunikasjonsplattform beskriver hva Målselv kommune vil kommunisere til omverden, og hvilke verdier vi vil løfte fram hver eneste dag i vår virksomhet. Den skal skape forståelse og bevissthet internt for hva som er viktig å fokuser på. D.I.Sen er en del av dette, og i vårt daglig virke skal vi jobbe i tråd med dette. Vi oppfordrer alle til å lese alt som står i kommunikasjonsplattformen på vår hjemmeside. DYKTIGE: Vi er faglig kompetente. Vi er endringsvillig. Vi skal ha gode rutiner og orden. Vi skal jobbe målrettet. Vi iverksetter tiltak. IMØTEKOMMENDE Positiv/hyggelig i møte med omverden, god folkeskikk. Følger opp henvendelser kjapt. Selv om vi sier nei skal kunden føle seg ivaretatt. SKAPENDE Vi skaper muligheter. Vi tør å gå nye veier. Vi skal gi rom for kreativitet og utvikling. Vi verdsetter humor. Det er lov å feile hvis du lærer av det. 8

9 Her finns det ørkje te mange ting. Stans berre opp, og sjå deg omkring. Her går det an å leva Arne Lyngås STANDARD FOR HVERDAGSAKTIVITETER Vi har i året som har vært startet arbeidet med å utforme standarder som forteller hvordan personalet skal opptre og organisere de ulike situasjonene og hverdagsaktiviteter. Ideen har vi hentet fra Brøttet barnehage. Standardene skal hjelpe oss å jobbe systematisk, målrettet og bevisst, slik at vi på denne måten sikrer god kvalitet. Selv om standardene kanskje ikke alltid kan utføres fordi hverdagen er full av tilfeldigheter, så sikrer vi at vi har en bevisst handling og den gir oss mulighet for evalueringer. Det er også et godt redskap når nyansatte skal få opplæring i hvordan vi jobber her hos oss. Vi har til nå utarbeidet standarder for Måltidet, Kommunikasjon, Samlingsstund, Voksenrollen og Samarbeidsmøter. Disse vil bli presentert på høstens foreldremøte. Dette året vil vi utarbeide standarder for Bringe -og hentesituasjonen, Lek og aktiviteter og Grensesetting. 9

10 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner 10

11 ÅRETS RYTME PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR August Oppstart og Lek ute og inne. Samtale med Ta imot nye barn og foreldre september tilvenning foreldrene. innenfor trygge rammer. Bli kjent med barn og voksne. Våre nye barn skal oppleve barnehagen som et trygt sted. Legge til rette for turer både med og uten matpakke. Høst Lære om hva som skjer i naturen, og hva naturen gir oss. Gå på tur i skog og mark. Leke elgjakt i skogen? Plukke bær. Lage fuglekasse? Bli kjent sammenkomst. Planlegge elgjakta. Lage en bildeserie om fra oppstarten som skal vises på foreldremøtet. Foreldremøte onsdag 12/9. Oktober 3-6 år: Prosjekt Miljøvern 0 3 år: Prosjekt Husdyr: Barna skal lære å ta vare på miljøet rundt oss. Hvilken nytte har det for meg at jeg sorterer søppel? Lære om ett eller flere dyr. Hva spiser de, hvilke lyder lager de osv. Oppstart Trollklubben 25. sep. Sortere søppel; papir, mat, bokser osv Lage kompostering. Bruke internett til å finne ut av hva som skjer med søppel. Hvordan blir plast til fleecegenser? Ha samlinger der vi lærer om hva jeg kan gjøre for å sikre et godt miljø. Synge sanger og lære dyrelyder. Ta på figurer og skinn. Kanskje besøke et dyr? Se på bilder og film. Lære om miljøvern. Igangsette tiltak for å sortering og gjenbruk. La barna være med å legge søppel i kontainerne. Avdelingene bestemmer på mnd.planen hvilke dyr de velger. Ta frem konkreter slik at barna kan ta og føle. Brannvern Barna skal lære å kjenne igjen lyden av brannalarmen, og vite hva de skal gjøre. Brannøvelse onsdag 10/10. Bruke brannvern opplegget med Eldar og Vanja dukkene Få gode rutiner i forbindelse med brannøvelse. Forberede barna. 1

12 November Mørketid Lære om dette natur fenomenet som særpreger vår landsdel. Se i bøker om nordlys og stjerner. Bruke internett Bruke utetiden for å observere disse fenomenene. Lage mørketidsbilder Lage stjernebilder Lage stjerne-kikkert Planlegge og finne frem fakta om mørketid. Være aktiv voksne i utetiden som gjør barna oppmerksom på fenomener. Mørketidsfest torsdag 15/11. Barnehage - skole Overgang fra barnehage- skole. Hvordan har dette gått? Gammelungefest (Vi inviterer de barna som begynte på skolen til barnehagen) Personalet planlegger og sender ut invitasjoner til de barna det gjelder! Bli kjent med barna på tvers av husene. Løvetann besøker Solsikke Bekkeblom besøker Hestehov Personalet må avgjøre hvor de skal gjennomføre aktiviteten. PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR Desember Advent og Jul La barna få kjennskap til ulike advents- og juletradisjoner Adventsstund, synge julesanger, lese julebøker, bake, lage julepynt og høre på julemusikk. Gjøre julemateriell tilgjengelig. Tilrettelegge for ulike jule aktiviteter. Lucia torsdag 13/12. Trollklubben besøker Bofellesskapet og Målselvtunet. Besøke Kirken Nissefest fredag 21/12 med skogtur for å finne nissen. Skape rom for undring og gode opplevelser. Ikke stresse. De barna som ikke skal delta i kirken får tilbud om å være i barnehagen. Planlegge nissefest for de yngste og for de største. 2

13 Januar 3-6 år: Prosjekt: Verdensrommet, solen og planeter. 0-3 år: Prosjekt: Fargene Inspirere barna til økt interesse for verdensrommet. Lære å undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden.(mørketiden er over) Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Lære primærfargene, gul, rød, blå, og grønn. Sang om planeter (eget skriv) Fargelegge planetene i rett farge ut i fra hvilke farge de tilnærmet har i virkeligheten. Leke solsystemet og bruke f.eks frukt, bær og nøtter for å illustrere planetene. Lage solssystem? Ulike aktiviteter som fokuserer på fargene. Maling, sanger, fargelek osv Personalet må planlegge og finne frem fakta om temaet. Bruk internett. Gode ideer og tips på: Legge til rette for ulike aktiviteter. Solfest onsdag 30/1 Februar Samisk språk og kultur Bli kjent med andre kulturer. Utvikle respekt og toleranse. Lage samisk mat og markere samefolkets dag onsdag 6/2. Spørre foresatte om de har samiske ting å vise oss. Lage utstilling. Karneval Glede, lek og humor. Alle kler seg ut til fest torsdag 14/2. Personalet kler seg ut, og legger til rette for en morsom dag for alle... 3

14 PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR Mars Barnehagedagen Synliggjøre noe av hva som skjer i Markere barnehagedagen Bestille materiell på nette. barnehagen. mars. Planlegge en innholdsrik dag for barna. April Påsken Vinteraktivitetsuke 15 (8-12.april) Få kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til påsken. Oppleve gleden av å leke og å være i aktiviteter i snøen. Kirkevandring (det er mulig å reservere seg for de som ønsker det). Ulik påskepynt. Påskelunsj for barn og personalet torsdag 21. mars. Snøforming, skirenn, og akedag. Isfisketur til Andsvannet for Trollklubben. Fellessamling på tvers Hestehov besøker Solsikke Bekkeblom besøker Løvetann. Forberede barna på kirkebesøk. De barna som ikke ønsker det er i barnehagen. Tilrettelegge for ulike formingsaktiviteter. Være positiv til å delta i aktiviteter med barna. Vise engasjement. Planlegge godt og tilrettelegg for varierte aktiviteter. Samarbeid mellom stuene. Våren Mai Brannvernuke 19 Oppleve og undre seg over forandringene som skjer i naturen på våren. Barna skal lære å kjenne igjen lyden av brannalarmen, og vite hva de skal gjøre. Turer i skogen. Pynte melkekartonger og så frø. Hva skjer i fuglekassa vår? Kjøre opp til sykkelsertifikat. Brannøvelse tirsdag 7/5. Repetisjon av brannvern. Enten besøke brannstasjonen eller få besøk av brannbil. Innkjøp av jord og frø sammen med barna. Samle på tomme melkekartonger. Lage sykkelbane ved å markere vei med spray. Sjekk om vi kan gjøre det ved Misjonskirka. Lage sykkelsertifikat med bilde. Gjøre barna trygge og forberede dem på brannøvelsen. Snakke om brannforebygging i samling. Uke 20: 17.mai Lære at de kan bidra til å gjøre det pent rundt seg. Lære om hvorfor vi feirer 17.mai. Hva symboliserer fargene i flagget. Ruskenaksjon (søppelplukking). De største barna møtes for å øve på å gå i tog og rope HIPP HURRA. Synge 17.mai sanger. Tegne og male det norske flagget. Sikre at vi har hansker og søppelposer. Tilrettelegge for formingsaktiviteter, finne sanger. Sette seg inn i historien til 17.mai, og flagget. Planlegge toggang i samarbeid med motsatt stue. 4

15 Juni Avslutning av Trollklubben. Markere at en epoke er over, og at overgangen til skolen er nær. Overnatting torsdag 6/6. Planlegge overnattingen sammen med barna. Få en hyggelig felles opplevelse ved å reise på tur med vennene. Sommertur Planlegge turen godt. Klargjøre mest mulig dagen før. Voksen må være deltakende og følge barnas nysgjerrighet. Sommeraktiviteter Nyte og glede seg over å være ute og leke / ha aktiviteter i deilig sommervær. Sommeraktivitetsuke: Friidrettsdag: sekke- og potetløp Kaste på boks Gå på stylter Bading m/vannpistolkrig. Maleaktiviteter ute og lage utstilling på barnehageveggen. Grilling. Legge til rette for aktivitetene og planlegge i god tid. Innkjøp av nødvendig utstyr. Være gode forbilder spesielt under vannpistolkrigen. Husk å markere krigsområdet. 5

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer