Med barna i sentrum ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med barna i sentrum ÅRSPLAN 2012-13"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Hei, og velkommen til nytt barnehageår i Andslimoen barnehage. Årets Årsplan, Velkomstheftet, Vedtekter og Ansattheftet ligger nå ute på vår hjemmeside: For alle nye er det viktig å også lese velkomstheftet. Det inneholder informasjon som er viktig å kjenne til, og for å få et helhetsbilde av vår barnehage. Fjorårets prosjektjobbing ble en suksess, og vi vil derfor også i år jobbe med småprosjekter både på høsten og på våren. Varigheten på prosjektene vil kanskje variere fra avdeling til avdeling. Det kan også bli flere prosjekter enn det som er planlagt. Det kommer an på barnas interesse, og initiativ for andre prosjekter. Barna skal ha mulighet for både medvirkning og medbestemmelse. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt fellesskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å utrykke seg i lek, samtaler og for å løse konflikt. Språk er også en forutsetning for å utvikle sosial kompetanse. Vi vil derfor fortsette å jobbe metodisk med språket. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker når de skal ut i samfunn i stadig endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lykkes i å omgås andre er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Årets rytme skal informere om hva slags planlagte aktiviteter som er tenkt. Siden dette er aktivitetstips, så vil det variere fra avdeling til avdeling hva de prioriterer å gjennomføre. Hva de velger vil bli synliggjort på månedsplanene som dere finner på vår hjemmeside. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre barns medvirkning, og vi har derfor gitt rom for dette. Årsplanen er ment å være personalets arbeidsredskap, samtidig som den skal gi foreldrene innsikt i, og mulighet til å påvirke barnehagen på en helhetlig måte. Den gir også eier og andre profesjonell informasjon om barnehagens innhold. Årsplanen må sees i sammenheng med heftet Velkommen til Andslimoen barnehage. Da ønsker vi alle nye og gamle foreldre, barn og ansatte velkommen til nytt barnehageår hos oss. Har dere spørsmål til årsplanen så ta gjerne kontakt med eller ditt/dine barns avdeling. Ingunn Nilsen, Enhetsleder INNHOLDSFORTEGNELSE Barn og voksne 2012/13 Side 3 Vår metodiske plattform 5 Kurs og planleggingsdager 7 HMS satsingsområde inneværende år 7 D.I.S Kommunens omdømme 8 Standard 9 Årets rytme 10 2

3 LØVETANN BARN OG VOKSNE I GULSTUA 2012/13 Barn født 2011 Barn født 2010: Barn født 2009: 1 gutt 5 gutter 3 jenter og 2 gutter Barn født 2008: Barn født jenter 4 jenter og 2 gutter Personalet: Vanja Nymo 100 % Pedagogisk leder førskolelærer Vera Jakobsen 100 % Assistent Lene Mellingsæter 100 % Assistent Hjelpepleier Siri Didriksen 100 % Assistent, Barne-og ungdomsarbeider. Veronika Solvang 100 % Ekstra ressurs m/tegnspråk utdanning. Merethe Eriksen 60 % Ekstra ressurs førskolelærer HESTEHOV Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 2 gutter 4 gutter og 1 jente 1gutt og 1 jente Barn født 2008: Barn født 2007: 3 jenter og 2 gutter 5 gutter og 1 jente Personalet: Tone Solheim 100 % Pedagogisk leder førskolelærer Merethe Karlsen 90 % Assistent barnepleier Lill-Jeanette Jonassen 100 % Barne-og ungdomsarbeide 3

4 Siw-Karin Brodahl 100 % Assistent Dilvin Ahmad 40 % språkpraksis hver tirsdag og fredag BARN OG VOKSNE I RØDSTUA 2012/13 SOLSIKKE Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 4 gutter 2 jenter og 1 gutt 3 jenter og 2 gutter Barn født 2008: Barn født 2007: 3 gutter 3 jenter og 2 gutter Personalet: Lill Grethe Elvevold 80 % Pedagogisk leder førskolelærer Britt Estensen 80 % Barne og undomsarbeider Hege Jenssen 80 % Assistent Marit Lihaug 60 % Ekstraressurs Barnepleier Hilde Larsen 80 % Assistent Frøydis Brandmo 20 % Førskolelærer førskolelærer Zeyneb Mohammad 40 % Språkpraksis hver tirsdag og fredag. BEKKEBLOM Barn født 2011: Barn født 2010: Barn født 2009: 1 gutt og 1 jente 3 jenter og 2 gutter 3 gutter og 2 jenter Barn født 2008: Barn født 2007: 6 jenter 1 gutt Personalet: Kine Ingebrigtsen 80 % Pedagogisk leder førskolelærer Heidi Grimsbo 100 % Førskolelærer førskolelærer Maren Larsen 100 % Assistent Mette Kristensen 90 % Barne og undsomsarbeider Frøydis Brandmo 30 % vikar for Mette og Kine førskolelærer Gulstua og Rødstua Ingunn Nilsen 100 % Enhetsleder førskolelærer Frøydis Brandmo 50 % Styrer assistent førskolelærer 4

5 Andre ansatte: Gerd Sivertsen Renholdsteam Renholder, Rødstua Renholder, Gulstua VÅR METODISKE PLATTFORM Rammeplanen slår fast at samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Personalet må derfor møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro. Vi må være bevisst vår rolle i møte med barna, og fremstå som gode sosial kompetente modeller. Vår måte å jobbe på skal alltid fremme sosial kompetanse, gi rom for barns medvirkning og sørge for at alle barn får et godt språk miljø. Vi har valgt å kalle disse tre områdene for vår metodiske plattform. Sosial kompetanse, kommunikasjon og språk og barnsmedvirkning er plattformen som vi bygger vår pedagogiske virksomhet på. SOSIAL KOMPETANSE: Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Vi må være anerkjennende og støttende i våre relasjoner med barna og hverandre. Alt vi gjør og sier skal fremme sosial kompetanse. Det er en metode som vi jobber etter, og har blitt en væremåte hos oss voksne. Dramatisering av spesielle situasjoner eller områder vil fortsatt forekomme. Dette er en virkningsfull læringsmetode for barna. I konfliktsituasjoner har ICPS* fortsatt vært et sentralt redskap når vi har jobbet med konfliktløsninger. Å lære å omgås andre på en god måte er kanskje det mest vesentlige barn trenger å lære seg. Mer informasjon om sosial kompetanse finnes i velkomstheftet på vår hjemmeside. En skjematisk fremstilling som kan gi tips til hvordan vi kan fremme sosial kompetanse hos barna finnes også på hjemmesiden. ICPS (International Communication Problem Solving) er en konfliktløsningsmodell. Kort fortalt så handler den om at vi spør barna om hva som skjer/skjedde, så hjelper vi barna med å foreslå 5

6 løsninger, og tilslutt velger barna den løsningen de mener vil fungere best. Det er viktig at vi som voksne ikke bruker spørreordet hvorfor. Det vil bidra til at barna føler seg angrepet og får behov for å forklare seg. Da vil vi ikke få greie på hva som egentlig skjedde, og læringseffekten blir redusert. Derfor skal vi alltid bruke spørreordet HVA. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både det verbale og det nonverbale språket er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Barna skal lære å bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. De skal bruke språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og samspill. Nyere forskning viser at barn knytter vennskap tidlig i barnehagen. For å danne vennskap må barnet ha evnen til å kommunisere. Det blir da viktig å bidra til at alle barn får et funksjonelt språk som kan brukes i lek og hverdagssituasjoner. Personalet må tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, skape tid og rom for bruk av kroppsspråk og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og mer tilrettelagte situasjoner. Derfor vil vi fortsette å ha et bevisst fokus på verbal språket og skriftspråket. Vi vil bl.a. fortsette å bruke rim, regler og lyderingsøvelser i samlingsstunden. Barna bevisstgjøres eget og andres kroppsspråk. Personalet må være anerkjennende i sin kommunikasjon og være bevisst eget kroppsspråk. BARNS MEDVIRKNING: Barns medvirkning betyr at barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Det enkelte barn må oppmuntres til å aktivt gi uttrykk for sine tanker og meninger, samtidig må det få anerkjennelse for sine uttrykk. Som voksen må jeg være ekte, slik at barna tør å være seg selv, og fortelle om sine meninger og synspunkter. Å arbeide med barns medvirkning handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn. Mulighetene skapes i situasjoner der vi møter barnas initiativ og interesser, og viser respekt for, og der vi tar deres fundering og tanker på alvor. Medvirkning er ikke å innfri alle ønsker barna kommer med, men ofte kan man si ja. Barna sine synspunkter tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og må være observante i forhold til deres handlinger, uttrykk og verbal språket. Barn skal også ha medbestemmelse, og det innebærer at de kan velge mellom ulike ting, aktiviteter eller annet. Ofte avgjøres dette etter demokratiske verdier. viktig å ha en genuin demokratisk forståelse som gjør at barna møter respekt for sine uttrykk og ytringer, samtidig som det får erfare at mennesker trenger hverandre. 6

7 KURS OG PLANLEGGINGSDAGER I BARNEHAGEÅRET 2012/13 Mandag 20. august 2012 Intern planleggingsdag Tirsdag 21. august 2012 Intern planleggingsdag Oktober 2012 Interkommunal Kurs. Dato usikker. Februar/mars. Dato er ikke bestemt Kurs el. intern planleggingsdag Fredag 10. mai 2013 Intern planleggingsdag Også i år er 3 dager sammenfallende med Fagerlidal skole og SFO. HMS SATSINGSOMRÅDE Personalgruppa har utarbeidet satsingsområder for å bevare det som var bra på jobb. Bevare det gode arbeidsmiljø ved fortsatt å jobbe i tråd med samarbeidsavtalen Dørstokken. Fortsette å fokus på egen kommunikasjon (anerkjennende kommunikasjon). Jobbe for å ivareta en god helse ved å satse på nødvendige hjelpemidler, trening, og månedens friskus. Målet er å fortsette med økt trivsel og nærvær. 7

8 Dele barnegruppa inn i små grupper for bl.a å redusere støy, og sikre at alle barna får tilpasset opplegg. Jobbe for hele tiden å forbedre rutiner, arbeidsmåter og eget fokus slik at man unngår stress. Personaldugnad for å friske opp det fysiske arbeidsmiljøet. Jobbe i forhold til de punkter som gjør oss Dyktige, Imøtekommende og Skapende (D.I.S.). Se neste side. D.I.S. - KOMMUNENS OMDØMME Kommunikasjonsplattform beskriver hva Målselv kommune vil kommunisere til omverden, og hvilke verdier vi vil løfte fram hver eneste dag i vår virksomhet. Den skal skape forståelse og bevissthet internt for hva som er viktig å fokuser på. D.I.Sen er en del av dette, og i vårt daglig virke skal vi jobbe i tråd med dette. Vi oppfordrer alle til å lese alt som står i kommunikasjonsplattformen på vår hjemmeside. DYKTIGE: Vi er faglig kompetente. Vi er endringsvillig. Vi skal ha gode rutiner og orden. Vi skal jobbe målrettet. Vi iverksetter tiltak. IMØTEKOMMENDE Positiv/hyggelig i møte med omverden, god folkeskikk. Følger opp henvendelser kjapt. Selv om vi sier nei skal kunden føle seg ivaretatt. SKAPENDE Vi skaper muligheter. Vi tør å gå nye veier. Vi skal gi rom for kreativitet og utvikling. Vi verdsetter humor. Det er lov å feile hvis du lærer av det. 8

9 Her finns det ørkje te mange ting. Stans berre opp, og sjå deg omkring. Her går det an å leva Arne Lyngås STANDARD FOR HVERDAGSAKTIVITETER Vi har i året som har vært startet arbeidet med å utforme standarder som forteller hvordan personalet skal opptre og organisere de ulike situasjonene og hverdagsaktiviteter. Ideen har vi hentet fra Brøttet barnehage. Standardene skal hjelpe oss å jobbe systematisk, målrettet og bevisst, slik at vi på denne måten sikrer god kvalitet. Selv om standardene kanskje ikke alltid kan utføres fordi hverdagen er full av tilfeldigheter, så sikrer vi at vi har en bevisst handling og den gir oss mulighet for evalueringer. Det er også et godt redskap når nyansatte skal få opplæring i hvordan vi jobber her hos oss. Vi har til nå utarbeidet standarder for Måltidet, Kommunikasjon, Samlingsstund, Voksenrollen og Samarbeidsmøter. Disse vil bli presentert på høstens foreldremøte. Dette året vil vi utarbeide standarder for Bringe -og hentesituasjonen, Lek og aktiviteter og Grensesetting. 9

10 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner 10

11 ÅRETS RYTME PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR August Oppstart og Lek ute og inne. Samtale med Ta imot nye barn og foreldre september tilvenning foreldrene. innenfor trygge rammer. Bli kjent med barn og voksne. Våre nye barn skal oppleve barnehagen som et trygt sted. Legge til rette for turer både med og uten matpakke. Høst Lære om hva som skjer i naturen, og hva naturen gir oss. Gå på tur i skog og mark. Leke elgjakt i skogen? Plukke bær. Lage fuglekasse? Bli kjent sammenkomst. Planlegge elgjakta. Lage en bildeserie om fra oppstarten som skal vises på foreldremøtet. Foreldremøte onsdag 12/9. Oktober 3-6 år: Prosjekt Miljøvern 0 3 år: Prosjekt Husdyr: Barna skal lære å ta vare på miljøet rundt oss. Hvilken nytte har det for meg at jeg sorterer søppel? Lære om ett eller flere dyr. Hva spiser de, hvilke lyder lager de osv. Oppstart Trollklubben 25. sep. Sortere søppel; papir, mat, bokser osv Lage kompostering. Bruke internett til å finne ut av hva som skjer med søppel. Hvordan blir plast til fleecegenser? Ha samlinger der vi lærer om hva jeg kan gjøre for å sikre et godt miljø. Synge sanger og lære dyrelyder. Ta på figurer og skinn. Kanskje besøke et dyr? Se på bilder og film. Lære om miljøvern. Igangsette tiltak for å sortering og gjenbruk. La barna være med å legge søppel i kontainerne. Avdelingene bestemmer på mnd.planen hvilke dyr de velger. Ta frem konkreter slik at barna kan ta og føle. Brannvern Barna skal lære å kjenne igjen lyden av brannalarmen, og vite hva de skal gjøre. Brannøvelse onsdag 10/10. Bruke brannvern opplegget med Eldar og Vanja dukkene Få gode rutiner i forbindelse med brannøvelse. Forberede barna. 1

12 November Mørketid Lære om dette natur fenomenet som særpreger vår landsdel. Se i bøker om nordlys og stjerner. Bruke internett Bruke utetiden for å observere disse fenomenene. Lage mørketidsbilder Lage stjernebilder Lage stjerne-kikkert Planlegge og finne frem fakta om mørketid. Være aktiv voksne i utetiden som gjør barna oppmerksom på fenomener. Mørketidsfest torsdag 15/11. Barnehage - skole Overgang fra barnehage- skole. Hvordan har dette gått? Gammelungefest (Vi inviterer de barna som begynte på skolen til barnehagen) Personalet planlegger og sender ut invitasjoner til de barna det gjelder! Bli kjent med barna på tvers av husene. Løvetann besøker Solsikke Bekkeblom besøker Hestehov Personalet må avgjøre hvor de skal gjennomføre aktiviteten. PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR Desember Advent og Jul La barna få kjennskap til ulike advents- og juletradisjoner Adventsstund, synge julesanger, lese julebøker, bake, lage julepynt og høre på julemusikk. Gjøre julemateriell tilgjengelig. Tilrettelegge for ulike jule aktiviteter. Lucia torsdag 13/12. Trollklubben besøker Bofellesskapet og Målselvtunet. Besøke Kirken Nissefest fredag 21/12 med skogtur for å finne nissen. Skape rom for undring og gode opplevelser. Ikke stresse. De barna som ikke skal delta i kirken får tilbud om å være i barnehagen. Planlegge nissefest for de yngste og for de største. 2

13 Januar 3-6 år: Prosjekt: Verdensrommet, solen og planeter. 0-3 år: Prosjekt: Fargene Inspirere barna til økt interesse for verdensrommet. Lære å undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden.(mørketiden er over) Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Lære primærfargene, gul, rød, blå, og grønn. Sang om planeter (eget skriv) Fargelegge planetene i rett farge ut i fra hvilke farge de tilnærmet har i virkeligheten. Leke solsystemet og bruke f.eks frukt, bær og nøtter for å illustrere planetene. Lage solssystem? Ulike aktiviteter som fokuserer på fargene. Maling, sanger, fargelek osv Personalet må planlegge og finne frem fakta om temaet. Bruk internett. Gode ideer og tips på: Legge til rette for ulike aktiviteter. Solfest onsdag 30/1 Februar Samisk språk og kultur Bli kjent med andre kulturer. Utvikle respekt og toleranse. Lage samisk mat og markere samefolkets dag onsdag 6/2. Spørre foresatte om de har samiske ting å vise oss. Lage utstilling. Karneval Glede, lek og humor. Alle kler seg ut til fest torsdag 14/2. Personalet kler seg ut, og legger til rette for en morsom dag for alle... 3

14 PERIODE TEMA MÅL AKTIVITETS TIPS PERSONALETS ANSVAR Mars Barnehagedagen Synliggjøre noe av hva som skjer i Markere barnehagedagen Bestille materiell på nette. barnehagen. mars. Planlegge en innholdsrik dag for barna. April Påsken Vinteraktivitetsuke 15 (8-12.april) Få kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til påsken. Oppleve gleden av å leke og å være i aktiviteter i snøen. Kirkevandring (det er mulig å reservere seg for de som ønsker det). Ulik påskepynt. Påskelunsj for barn og personalet torsdag 21. mars. Snøforming, skirenn, og akedag. Isfisketur til Andsvannet for Trollklubben. Fellessamling på tvers Hestehov besøker Solsikke Bekkeblom besøker Løvetann. Forberede barna på kirkebesøk. De barna som ikke ønsker det er i barnehagen. Tilrettelegge for ulike formingsaktiviteter. Være positiv til å delta i aktiviteter med barna. Vise engasjement. Planlegge godt og tilrettelegg for varierte aktiviteter. Samarbeid mellom stuene. Våren Mai Brannvernuke 19 Oppleve og undre seg over forandringene som skjer i naturen på våren. Barna skal lære å kjenne igjen lyden av brannalarmen, og vite hva de skal gjøre. Turer i skogen. Pynte melkekartonger og så frø. Hva skjer i fuglekassa vår? Kjøre opp til sykkelsertifikat. Brannøvelse tirsdag 7/5. Repetisjon av brannvern. Enten besøke brannstasjonen eller få besøk av brannbil. Innkjøp av jord og frø sammen med barna. Samle på tomme melkekartonger. Lage sykkelbane ved å markere vei med spray. Sjekk om vi kan gjøre det ved Misjonskirka. Lage sykkelsertifikat med bilde. Gjøre barna trygge og forberede dem på brannøvelsen. Snakke om brannforebygging i samling. Uke 20: 17.mai Lære at de kan bidra til å gjøre det pent rundt seg. Lære om hvorfor vi feirer 17.mai. Hva symboliserer fargene i flagget. Ruskenaksjon (søppelplukking). De største barna møtes for å øve på å gå i tog og rope HIPP HURRA. Synge 17.mai sanger. Tegne og male det norske flagget. Sikre at vi har hansker og søppelposer. Tilrettelegge for formingsaktiviteter, finne sanger. Sette seg inn i historien til 17.mai, og flagget. Planlegge toggang i samarbeid med motsatt stue. 4

15 Juni Avslutning av Trollklubben. Markere at en epoke er over, og at overgangen til skolen er nær. Overnatting torsdag 6/6. Planlegge overnattingen sammen med barna. Få en hyggelig felles opplevelse ved å reise på tur med vennene. Sommertur Planlegge turen godt. Klargjøre mest mulig dagen før. Voksen må være deltakende og følge barnas nysgjerrighet. Sommeraktiviteter Nyte og glede seg over å være ute og leke / ha aktiviteter i deilig sommervær. Sommeraktivitetsuke: Friidrettsdag: sekke- og potetløp Kaste på boks Gå på stylter Bading m/vannpistolkrig. Maleaktiviteter ute og lage utstilling på barnehageveggen. Grilling. Legge til rette for aktivitetene og planlegge i god tid. Innkjøp av nødvendig utstyr. Være gode forbilder spesielt under vannpistolkrigen. Husk å markere krigsområdet. 5

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017

Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Handlingsplan for Hakkespetten 2016/2017 Hovedtema: Danning Undertema: Sosial kompetanse -Konfliktløsning/ta vare på de som faller utenfor felleskapet -Barnas medvirkning

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage er en 4-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 21 årsverk og ca 104 plasser.

Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage er en 4-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 21 årsverk og ca 104 plasser. Årsplan for Læringsverkstedet Bodøsjøen 2016 2017 Bodøsjøen Dagen er din Om oss: Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage er en 4-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 21 årsverk og ca 104 plasser.

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

Læringsverkstedet Saltvern barnehage er en utvidet 2-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 11 årsverk og ca. 53 plasser.

Læringsverkstedet Saltvern barnehage er en utvidet 2-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 11 årsverk og ca. 53 plasser. Årsplan for Læringsverkstedet Saltvern 2016-2017 Saltvern Dagen er din Om oss: Læringsverkstedet Saltvern barnehage er en utvidet 2-avdelings barnehage med egen utegruppe. Vi har 11 årsverk og ca. 53 plasser.

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100%

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100% Jeg vil først benytte anledningen til å ønske alle barn og foreldre velkommen til Krøderen barnhage. Håper vi har et positivt og spennende år foran oss. Barnehageåret 2010/ 2011 er allerede godt i gang

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør.

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon Vi begynner all aktivitet 9.30. Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40 30.10-15 er det planleggings

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsrapport for bjørner, høsten 2011. Musegruppa har dette året bestått av 11 barn og 2 voksne.

Halvårsrapport for bjørner, høsten 2011. Musegruppa har dette året bestått av 11 barn og 2 voksne. Halvårsrapport for bjørner, høsten 2011 Musegruppa har dette året bestått av 11 barn og 2 voksne. Halvårsrapporten tar utgangspunkt i hva barna i musegruppa har gjort våren 2011. Aktiviteter, samtaler

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Eidhaugen barnehage - 1 - Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger..3 Omdømmeplattform 3 Rammer og forutsetninger 3 Menneskelige...4 Beliggenhet og nærmiljø...4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE 1. Generell informasjon Vi starter denne høsten med 33 barn, 20 barn på Bambi og 13 barn på Lille kylling. Dette barnehageåret vil bli preget av mye byggevirksomhet

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans Halvårsplan for avdeling Tyrihans Vinter/Vår 2014 Del 2 1 Evaluering av høst halvåret 2013. Ting vi var opptatt av i oppstarten: Trygghet og vennskap: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer