ÅRSPLAN BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord"

Transkript

1 Forord Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan. Den skal legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg, og gir dermed foreldrene innflytelse på utformingen av barnehagens innhold. Lov om barnehager (LOV ) og Rammeplan for barnehager (vedtatt 1. mars 2006) gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det presiseres også hvordan dette skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Disse dokumentene finner dere på Årsplanens funksjon er at den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den er også et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen danner i tillegg grunnlag for kommunens innsyn med barnehagen, og den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til kommunen, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Juni 2013 Hege Falldalen Brensmork barnehage og familiebarnehage 1

2 VELKOMMEN Barndommen er en livsfase med egenverdi, og vår pedagogiske plattform tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barna. Gjennom erfaringer barna gjør seg i sine daglige samspill med andre, lærer de med hele seg, om seg selv og andre, og om verden rundt seg. De bidrar både til egen og andres læring, samtidig som omgivelsene og samspill med andre er avgjørende for utviklingen. Vi er opptatt av at barnehagen skal skape en trygg ramme for barns utvikling. Dette krever bl.a. Nære og omsorgsfulle voksne Humor, glede og latter Faste rutiner og klare grenser Bevisste og kunnskapsrike voksne En tett og god dialog med foreldrene Med anerkjennende og deltakende voksne kan vi legge til rette for gode opplevelser og god lek som igjen er med og bidrar til at barna får venner og utvikler seg til trygge, selvstendige mennesker som har tro på seg selv. Vi i Brensmork barnehage og familiebarnehage har utarbeidet vår egen visjon: GODE OPPLEVELSER GLADE BARN Vi mener at glade barn - har god selvtillit og er trygge på seg selv - er trygge på barnehagen - opplever mestring i ulike situasjoner og blir selvstendige - er nysgjerrige og utforskende på livet - har venner og lekekamerater For å få glade barn kreves det omsorgsfulle voksne som - har kunnskap om hvordan legge til rette for barns beste i alle situasjoner - ser hvert enkelt barn og deres behov - er støttende og oppmuntrende i barns oppdagelse av verden - sørger for gode og varierte opplevelser som gir barn ulike erfaringer - 2

3 FAGOMRÅDENE I Rammeplanen for barnehager finnes det sju fagområder som tar for seg ulike mål for hva barna skal få kjennskap til i barnehagehverdagen. Disse fagområdene er i stor grad de samme som barn senere vil møte i skolen. Under hvert fagområde står det en rekke punkter som sier noe om hvordan personalet i barnehagen skal jobbe for å nå disse målene. Nedenfor er noen eksempler på hva vi gjør innenfor hvert fagområde. Kommunikasjon, språk og tekst - Vi leser bøker, forteller eventyr, rim og regler og synger sanger. - Vi setter ord på det vi gjør, benevner ting i hverdagen, påleggslag, klesplagg osv. - Vi vektlegger samtaler, deler opplevelser og tanker og snakker om hva vi ser rundt oss. Kropp, bevegelse og helse - Vi går på turer i skogen skogen er spesielt gunstig for trening av grovmotorikken. - Personalet i barnehagen starter/deltar i regelleker med barna. - Barna trener på å kle på seg selv. - Vi bruker hinderløype, barna får bruke hele kroppen Natur, miljø og teknikk - Alle avdelinger har faste turdager til skogen hver uke. - Personalet undrer seg sammen med barna over det som skjer i naturen. - Det legges til rette for konstruksjonslek. Etikk, religion og filosofi - De voksne er rollemodeller og møter og undrer seg sammen med barn. - Vi setter fokus på hvordan vi skal være mot hverandre. - Vi markerer høytider. Kunst, kultur og kreativitet - Vi lar barna få erfaringer med å lage ting i ulike materialer. - Vi har utkledningstøy liggende slik at barna kan kle seg ut og leke at de er andre enn seg selv. - Musikk og dans blir en del av barnas hverdag. Nærmiljø og samfunn - Barna får være med å dekke bord, de er ordensbarn. - Vi fokuserer på at hvert individ krever respekt og jobber for at alle skal føle seg verdsatt. - Vi drar på diverse utflukter; f.eks. Eidsvollsbygningen, biblioteket, Bygdetunet og brannstasjonen. Antall, rom og form - Vi teller til tre, eller sier «klar, ferdig, gå!» når vi skal starte opp. - Barna legger puslespill og spiller spill. - Personalet legger til rette for ulike regelleker. - Vi leter etter former og størrelser i naturen eller inne på avdelingen. - Vi teller hverandre i samling. 3

4 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd. Barns medvirkning handler ikke om at barna skal velge fritt og gjøre som de vil. Det handler om å gi dem en mulighet til være med å påvirke innholdet i barnehagehverdagen, og om å la dem få oppleve at de har betydning for det som foregår. Barns medvirkning bygger på tanker om respekt for hverandre og om likeverdighet. Å ta barns medvirkning på alvor betyr god dialog mellom barna og personalet, og mellom personalet og barnas foreldre. Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte Barn har rett til å fritas for en god del ansvar Barn eier sine følelser Barns medvirkning handler bl.a. om at barn behandles som fullverdige individer gjensidig anerkjennelse barns følelse av selvverd å følge opp barns initiativ å møte barna med følelsesmessig nærvær og uttrykksfullhet å støtte barns lekenhet å være i stand til å endre perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel Barna får være med å bestemme innhold i samlingsstund Barna på Tigerklubben leker «Gullhår og de tre bjørnene» etter først å ha sett de voksne dramatisere eventyret. 4

5 FOKUSOMRÅDER Vi i Brensmork barnehage har for barnehageåret valgt å fortsette å ha ekstra fokus på områder innenfor språk og lek. Språk «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold..» Kunnskapsdepartementet, BEGREPSLÆRING Fordi nyere forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehagen er forebyggende i forhold til vansker med lesing og skriving, ble det i 2011 innført en kommunal språk-, lese, og skriveplan i Eidsvoll kommune. Denne skal bidra til å sikre en helhetlig og god språk-, lese- og skriveopplæring for alle i kommunen, fra barnehagen og ut grunnskolen. I Brensmork barnehage bruker vi planen til å jobbe bevisst og systematisk for å gjøre barna kjent med ulike begreper som er viktig for senere læring. Forskning viser at systematisk arbeid med begrepsstimulering og arbeid med faglig bevissthet i førskolealder har positiv innvirkning på barns leseferdigheter. Begrepslæringen tilpasses de ulike aldersgruppene i barnehagen. Samtidig jobber vi ekstra med de eldste barnehagebarna som har fast ukedag for språkgrupper. I tillegg til det systematiske arbeidet med begreper, er vi også bevisste på hvordan vi ordlegger oss i hverdagssituasjoner. SPRÅKBEGREPENE VI VEKTLEGGER: Farge Form Plass Symbol Stilling Retning Størrelse Antall Lyd 5

6 GODT SPRÅKMILJØ Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring, og vi i barnehagen skal legge til rette for tidlig og god språkstimulering. Et godt språkstimulerende miljø preges av voksne som bruker språket i samspill med barna hele dagen, og de voksne i barnehagen har stor betydning for barns språkutvikling - både som språkmodeller og samtalepartnere, og som tilretteleggere av språklig samhandling mellom barna. AKTIVITETER SOM ER SPESIELT POSITIVE FOR BARNS SPRÅKUTVIKLING: Samtale Rim, regler, dikt og sang Fortelling og høytlesing Lek Utforsking av skriftspråket I 2013/14 ønsker vi å sette fokus på hvordan vi samtaler med barna fordi: Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et godt språk. Ved å være aktive deltakere i samtaler, tilegner barna seg en bred språklig kompetanse. De er selv avsendere av budskap, de lytter og observerer og de mottar og tolker budskap. Barna lærer ord og fyller ordene med innhold. De lager setninger og tilegner seg grammatikk i en meningsfull sammenheng. I tillegg lærer de å ta tur og gi signaler om at det er andre sin tur, og de blir i stand til å følge opp andres innspill. De venner seg også til å holde fast på et tema og videreføre det. Utdanningsdirektoratet, Å delta i en samtale handler om å snakke og lytte vekselsvis, om å ha oppmerksomheten rettet mot det samme, og om å påvirke og bli påvirket av hverandre. For å oppnå gode samtaler med barn kreves det nære, engasjerte og bevisste voksne som kan tone seg inn med barna og tolke det de prøver å kommunisere. Som voksne må vi hele tiden tilpasse oss og bygge samtalen opp rundt det enkelte barns bidrag. Ved å lytte til barna, vise interesse og svare når de uttrykker seg, vil de stimuleres til å snakke, samtidig som de får erfaring med språk og dialog. Det er viktig å fokusere på det barna er opptatt av, og tilpasse språket etter alderen. Mål 1: Skape gode samtaler mellom barn barn og barn voksne: - Alle voksne skal ha minst én god/positiv samtale med barn hver dag. Tiltak: Tilstedeværende voksne Interesserte, observerende, lydhøre, anerkjennende voksne Undrende voksne Legge til rette for samtaler Mål 2: Styrke personalets bevissthet og kompetanse om hvordan skape gode samtaler. Tiltak: Faglig innlegg og diskusjoner/refleksjon på personalmøter Erfaringsdeling på personalmøter Voksne som samarbeider, støtter og lærer av hverandre Kurs 6

7 Lek «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer, og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.» Kunnskapsdepartementet, Leken er det viktigste barna har, og barn leker hele tiden. Det er deres læringsarena. I leken er alt mulig! Alle barn vil på en eller annen måte leke fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Gjennom leken møter barnet verden og seg selv, og lærer en rekke ferdigheter. GOD LEK: Stimulerer språksansen og intellektet Trener kropp og motorikk Gir sosial trening Gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring Leken hos barn tjener ytterst sett som trening til å mestre både hverdagen og voksenlivet! I ønsker vi å sette fokus på voksenrollen i uteleken. Uteleken er spesielt viktig i forhold til barns fysiske utfoldelse, som er viktig både for den fysiske, psykiske, språklige og kognitive utviklingen. I tillegg er det å leke med andre barn viktig for selvfølelsen, og for å lære samspill og sosial kompetanse. Uteleken preges i stor grad av frilek, og de voksnes rolle blir å gi barna varierte opplevelser som de igjen kan leke ut. Ved å oppmuntre til lek og ta del i leken på barnas premisser, så kan vi være med å bidra til at leken berikes og blir mer nyansert. I tillegg kan den gode forbindelsen gjennom leken være styrkende for tillitsforholdet mellom barn og voksne. Det er også viktig med tilgjengelige voksne for de barna som av ulike årsaker ikke får til å leke, slik at de får hjelp til å få gode opplevelser i leken. Mål: Uteleken Deltakende og anerkjennende voksne i barns lek Voksne som ser muligheter og ikke begrensninger Aktive, kreative barn i gode samspill med hverandre Tiltak: Skape et innbydende fysisk uteområde Styrke personalets bevissthet og kompetanse omkring voksenrollen Lære barn lekeregler Observere Støtte og veilede barn som ikke får til å leke 7

8 ALDERSINNDELTE KLUBBER Brensmork barnehage har aldersinndelte grupper én fast ukedag. Denne dagen blir det laget et opplegg som er tilpasset barnas alder og modning. Klubbene bidrar også til at det etableres et fellesskap på tvers av avdelingene, og det knyttes vennskap og relasjoner hos både barn og voksne. KNØTTENE (0-2-åringene) På klubbdagene får de yngste arenaen for seg selv og kan utforske leker og sykler i fred, uten at de store vil ha dem. For de yngste handler det mye om å få muligheten til å orientere seg i både inne- og uterommet uforstyrret, og prøve seg ut med jevnaldrende. I samling synger vi enkle sanger både bevegelsessanger og sanger om dyr. TIGERKLUBBEN (2-3-åringene) På Tigerklubben går vi tur til skogen. Barna har med egne sekker, med litt oppi som f.eks. koppen sin, og vi trener på å gå uten vogner. I skogen leker vi og utforsker naturen samtidig som vi utvikler motoriske og sosiale ferdigheter. Vi har samling med sang og eventyr og spiser nistemat. Det er fint å ha en stund hvor vi er litt store, og slipper å ta hensyn til de små. Her har vi samlingsstund og dramatiserer Gullhår og de tre bjørnene.» STJERNEKLUBBEN ( 3-4 åringene ) På Stjerneklubben legges det vekt på fysisk aktivitet og trening av det grovmotoriske. Klubben kan være både inne og ute. Vi har hinderløype, leker med ball, bruker fallskjermen og synger bevegelsesanger. Vi øver på nye ferdigheter, på å tørre å utforske sine egne grenser, og på turtaking. ROCKEKLUBBEN (4-5 åringene) På Rockeklubben er det musikk og dans som er i fokus. Barna blir presentert for ulike musikksjangere, som rockemusikk, klassisk musikk, barneviser med mer. Det blir også brukt rytmeinstrumenter og maling som en del av opplegget. Vi lytter og beveger oss masse på denne klubben. 8

9 RUSSEKLUBBEN (5-6 åringene) På Russeklubben er det et variert opplegg hvor barna selv velger seg hvert sitt tema. I tillegg har vi skoleforberedende aktiviteter og leker oss med tall og bokstaver. Rosarussene har egne russepermer som de får med seg når de slutter i barnehagen. I den samles oppgaver og minner fra russetida. Rosarussen har sin egen russetid med ulike aktiviteter: Rosarussen eksperimenterer og lager hemmelig skrift. Arbeidsmøte utpå våren der barn og foreldre sammen med personalet i barnehagen lager russelue og veske Russekort Knuteregler med forskjellige aktiviteter som gjøres for å få ulike ting i dusken på russelua Tur til Eidsvollbygningen Russefest med overnatting i barnehagen, fra fredag ettermiddag til lørdag morgen i tiden før 17. mai «Russeslepp» på et arrangement som barnehagen har før 17. mai Alt klart for russeovernatting i barnehagen! 9

10 SKOGEN - TURDAGER Alle avdelingene i barnehagen har hver sin faste ukedag hvor de går på tur, og da som oftest til skogen. Der har vi bålplass og to flotte gapahuker som foreldrene har bygget til oss. Ved å ta med barna ut i naturen, stimuleres de til å bruke alle sansene. Vi lærer dem å bli glad i naturen, og gir dem mulighet til å undre seg og stille spørsmål om ting rundt dem. I skogen kan de oppleve naturen gjennom hele året, og får på den måten kjennskap til de ulike årstidene og hva som skjer i naturen med planter og dyr. Tenk bare så spennende det er å følge med på hva som skjer i maurtua om våren, eller å gå på jakt etter små krypdyr eller dyrespor!!! Skogen utfordrer også barna motorisk både ved at de må komme seg frem i ulendt terreng og ved at den innbyr til kroppslig aktivitet. Barna klatrer i trær og fantasien stimuleres på en annen måte uten ferdige leker. I skogen kan store greiner bli til hester og kongler, og pinner og steiner bli til flotte bondegårder. Vi kan dessuten bruke skogen til å bli kjent med ulike språkbegreper og matematikk. I skogen går lek og læring hånd i hånd og barna får mange flotte opplevelser! En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en god støtte for utviklingen av språket og ved å delta i gode samspill utvikler barna god sosial kompetanse. 10

11 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. - På høsten får foresatte et skriv om samtykke til at barnehagen kan gi informasjon om barnet til de ulike skolene. - Foresatte skal ha innsyn i og innflytelse på informasjonsutvekslingen. - Samtale med foresatte og pedagogisk leder på våren hvor det i fellesskap fylles ut et skjema som leveres til de respektive skolene. - Med barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. TIPS I FORKANT AV SKOLESTART: - Gi barnet av din tid og vis at»du er verdifull akkurat slik du er!» - Ta barnet på alvor ved å snakke med det i stedet for til det. - Gi barnet ansvar. Barnet vokser på å få tilpassede ansvarsområder og ha klare avtaler. - Gi ros og oppmuntring. - Lær barnet å vente på tur og ikke avbryte andres samtale. - La barnet gjøre oppgaver selv. Vær forsiktige med å kreve at barnet skal viske ut og gjøre om igjen. Slikt kan ødelegge selvbildet slik at barnet ikke tror at det kan gjøre noe godt nok. - Les og syng med barnet. - Tren på å ta både seire og nederlag. Barn som har lært noe om dette får det enklere og har lettere for å få venner. - Lek og øving med å huske gjenstander, lukt, smak og lydér er fin skoleforberedende trening. Nyttig er det også å se ulikheter og trene små bevegelser gjennom å klippe, tegne og lime. - Tren på å bli selvstendig; toalett og påkledning. - Husk at det er mulig å spørre fagfolk dersom du er usikker på noe. Rektor, lærere, pedagogiske ledere og helsesøster er der fore å hjelpe og de har taushetsplikt. 11

12 SAMARBEID MED BARNAS HJEM «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd I Rammeplanen (2006) står det bl.a. at «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling» og at «det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.» Det er dere som foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Vi i barnehagen skal representere et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen og hjemmet må utvikle en gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, og barnehagen skal vise respekt for ulike familieformer. Et godt samarbeid utvikler vi gjennom regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles, og gjennom å vise åpenhet og ha tillit til hverandre. Foreldrene skal gjennom brukerundersøkelser og deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg sikres medvirkning i barnehagens virksomhet. DOKUMENTASJON «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling.» Kunnskapsdepartementet, Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre barnehagens arbeid og innhold både for barnehagens personale og for foreldre og andre. For personalet er dokumentasjonen også nyttig i forhold til evaluering og refleksjon over eget arbeid. Vi dokumenterer på ulike måter: I månedsplaner eller periodeplaner får foreldrene informasjon om hva som skal skje i perioden fremover, samtidig som de inneholder et tilbakeblikk på foregående periode. Lykketroll og Rocketroll har egne skriv i form av Lykkenytt og Rockenytt. Personalet bruker observasjoner og samtaler med barna som grunnlag for planlegging og arbeid med både barnegruppene og det enkelte barn. Disse notatene kan også brukes for å gi foreldre informasjon om barnets utvikling. Evaluering av planer, observasjoner og samtaler med barna danner utgangspunkt for refleksjonsarbeid og utvikling i barnehagen. Vi tar en del bilder noen henger vi opp på veggen slik at foreldrene kan se på dem når de er i barnehagen, andre setter vi inn i barnas permer. Barna har permer der vi setter inn bilder, tegninger og ting de har laget. 12

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer