ÅRSPLAN BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord"

Transkript

1 Forord Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan. Den skal legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg, og gir dermed foreldrene innflytelse på utformingen av barnehagens innhold. Lov om barnehager (LOV ) og Rammeplan for barnehager (vedtatt 1. mars 2006) gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det presiseres også hvordan dette skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Disse dokumentene finner dere på Årsplanens funksjon er at den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den er også et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen danner i tillegg grunnlag for kommunens innsyn med barnehagen, og den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til kommunen, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Juni 2013 Hege Falldalen Brensmork barnehage og familiebarnehage 1

2 VELKOMMEN Barndommen er en livsfase med egenverdi, og vår pedagogiske plattform tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barna. Gjennom erfaringer barna gjør seg i sine daglige samspill med andre, lærer de med hele seg, om seg selv og andre, og om verden rundt seg. De bidrar både til egen og andres læring, samtidig som omgivelsene og samspill med andre er avgjørende for utviklingen. Vi er opptatt av at barnehagen skal skape en trygg ramme for barns utvikling. Dette krever bl.a. Nære og omsorgsfulle voksne Humor, glede og latter Faste rutiner og klare grenser Bevisste og kunnskapsrike voksne En tett og god dialog med foreldrene Med anerkjennende og deltakende voksne kan vi legge til rette for gode opplevelser og god lek som igjen er med og bidrar til at barna får venner og utvikler seg til trygge, selvstendige mennesker som har tro på seg selv. Vi i Brensmork barnehage og familiebarnehage har utarbeidet vår egen visjon: GODE OPPLEVELSER GLADE BARN Vi mener at glade barn - har god selvtillit og er trygge på seg selv - er trygge på barnehagen - opplever mestring i ulike situasjoner og blir selvstendige - er nysgjerrige og utforskende på livet - har venner og lekekamerater For å få glade barn kreves det omsorgsfulle voksne som - har kunnskap om hvordan legge til rette for barns beste i alle situasjoner - ser hvert enkelt barn og deres behov - er støttende og oppmuntrende i barns oppdagelse av verden - sørger for gode og varierte opplevelser som gir barn ulike erfaringer - 2

3 FAGOMRÅDENE I Rammeplanen for barnehager finnes det sju fagområder som tar for seg ulike mål for hva barna skal få kjennskap til i barnehagehverdagen. Disse fagområdene er i stor grad de samme som barn senere vil møte i skolen. Under hvert fagområde står det en rekke punkter som sier noe om hvordan personalet i barnehagen skal jobbe for å nå disse målene. Nedenfor er noen eksempler på hva vi gjør innenfor hvert fagområde. Kommunikasjon, språk og tekst - Vi leser bøker, forteller eventyr, rim og regler og synger sanger. - Vi setter ord på det vi gjør, benevner ting i hverdagen, påleggslag, klesplagg osv. - Vi vektlegger samtaler, deler opplevelser og tanker og snakker om hva vi ser rundt oss. Kropp, bevegelse og helse - Vi går på turer i skogen skogen er spesielt gunstig for trening av grovmotorikken. - Personalet i barnehagen starter/deltar i regelleker med barna. - Barna trener på å kle på seg selv. - Vi bruker hinderløype, barna får bruke hele kroppen Natur, miljø og teknikk - Alle avdelinger har faste turdager til skogen hver uke. - Personalet undrer seg sammen med barna over det som skjer i naturen. - Det legges til rette for konstruksjonslek. Etikk, religion og filosofi - De voksne er rollemodeller og møter og undrer seg sammen med barn. - Vi setter fokus på hvordan vi skal være mot hverandre. - Vi markerer høytider. Kunst, kultur og kreativitet - Vi lar barna få erfaringer med å lage ting i ulike materialer. - Vi har utkledningstøy liggende slik at barna kan kle seg ut og leke at de er andre enn seg selv. - Musikk og dans blir en del av barnas hverdag. Nærmiljø og samfunn - Barna får være med å dekke bord, de er ordensbarn. - Vi fokuserer på at hvert individ krever respekt og jobber for at alle skal føle seg verdsatt. - Vi drar på diverse utflukter; f.eks. Eidsvollsbygningen, biblioteket, Bygdetunet og brannstasjonen. Antall, rom og form - Vi teller til tre, eller sier «klar, ferdig, gå!» når vi skal starte opp. - Barna legger puslespill og spiller spill. - Personalet legger til rette for ulike regelleker. - Vi leter etter former og størrelser i naturen eller inne på avdelingen. - Vi teller hverandre i samling. 3

4 BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd. Barns medvirkning handler ikke om at barna skal velge fritt og gjøre som de vil. Det handler om å gi dem en mulighet til være med å påvirke innholdet i barnehagehverdagen, og om å la dem få oppleve at de har betydning for det som foregår. Barns medvirkning bygger på tanker om respekt for hverandre og om likeverdighet. Å ta barns medvirkning på alvor betyr god dialog mellom barna og personalet, og mellom personalet og barnas foreldre. Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte Barn har rett til å fritas for en god del ansvar Barn eier sine følelser Barns medvirkning handler bl.a. om at barn behandles som fullverdige individer gjensidig anerkjennelse barns følelse av selvverd å følge opp barns initiativ å møte barna med følelsesmessig nærvær og uttrykksfullhet å støtte barns lekenhet å være i stand til å endre perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel Barna får være med å bestemme innhold i samlingsstund Barna på Tigerklubben leker «Gullhår og de tre bjørnene» etter først å ha sett de voksne dramatisere eventyret. 4

5 FOKUSOMRÅDER Vi i Brensmork barnehage har for barnehageåret valgt å fortsette å ha ekstra fokus på områder innenfor språk og lek. Språk «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold..» Kunnskapsdepartementet, BEGREPSLÆRING Fordi nyere forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehagen er forebyggende i forhold til vansker med lesing og skriving, ble det i 2011 innført en kommunal språk-, lese, og skriveplan i Eidsvoll kommune. Denne skal bidra til å sikre en helhetlig og god språk-, lese- og skriveopplæring for alle i kommunen, fra barnehagen og ut grunnskolen. I Brensmork barnehage bruker vi planen til å jobbe bevisst og systematisk for å gjøre barna kjent med ulike begreper som er viktig for senere læring. Forskning viser at systematisk arbeid med begrepsstimulering og arbeid med faglig bevissthet i førskolealder har positiv innvirkning på barns leseferdigheter. Begrepslæringen tilpasses de ulike aldersgruppene i barnehagen. Samtidig jobber vi ekstra med de eldste barnehagebarna som har fast ukedag for språkgrupper. I tillegg til det systematiske arbeidet med begreper, er vi også bevisste på hvordan vi ordlegger oss i hverdagssituasjoner. SPRÅKBEGREPENE VI VEKTLEGGER: Farge Form Plass Symbol Stilling Retning Størrelse Antall Lyd 5

6 GODT SPRÅKMILJØ Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring, og vi i barnehagen skal legge til rette for tidlig og god språkstimulering. Et godt språkstimulerende miljø preges av voksne som bruker språket i samspill med barna hele dagen, og de voksne i barnehagen har stor betydning for barns språkutvikling - både som språkmodeller og samtalepartnere, og som tilretteleggere av språklig samhandling mellom barna. AKTIVITETER SOM ER SPESIELT POSITIVE FOR BARNS SPRÅKUTVIKLING: Samtale Rim, regler, dikt og sang Fortelling og høytlesing Lek Utforsking av skriftspråket I 2013/14 ønsker vi å sette fokus på hvordan vi samtaler med barna fordi: Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et godt språk. Ved å være aktive deltakere i samtaler, tilegner barna seg en bred språklig kompetanse. De er selv avsendere av budskap, de lytter og observerer og de mottar og tolker budskap. Barna lærer ord og fyller ordene med innhold. De lager setninger og tilegner seg grammatikk i en meningsfull sammenheng. I tillegg lærer de å ta tur og gi signaler om at det er andre sin tur, og de blir i stand til å følge opp andres innspill. De venner seg også til å holde fast på et tema og videreføre det. Utdanningsdirektoratet, Å delta i en samtale handler om å snakke og lytte vekselsvis, om å ha oppmerksomheten rettet mot det samme, og om å påvirke og bli påvirket av hverandre. For å oppnå gode samtaler med barn kreves det nære, engasjerte og bevisste voksne som kan tone seg inn med barna og tolke det de prøver å kommunisere. Som voksne må vi hele tiden tilpasse oss og bygge samtalen opp rundt det enkelte barns bidrag. Ved å lytte til barna, vise interesse og svare når de uttrykker seg, vil de stimuleres til å snakke, samtidig som de får erfaring med språk og dialog. Det er viktig å fokusere på det barna er opptatt av, og tilpasse språket etter alderen. Mål 1: Skape gode samtaler mellom barn barn og barn voksne: - Alle voksne skal ha minst én god/positiv samtale med barn hver dag. Tiltak: Tilstedeværende voksne Interesserte, observerende, lydhøre, anerkjennende voksne Undrende voksne Legge til rette for samtaler Mål 2: Styrke personalets bevissthet og kompetanse om hvordan skape gode samtaler. Tiltak: Faglig innlegg og diskusjoner/refleksjon på personalmøter Erfaringsdeling på personalmøter Voksne som samarbeider, støtter og lærer av hverandre Kurs 6

7 Lek «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer, og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.» Kunnskapsdepartementet, Leken er det viktigste barna har, og barn leker hele tiden. Det er deres læringsarena. I leken er alt mulig! Alle barn vil på en eller annen måte leke fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Gjennom leken møter barnet verden og seg selv, og lærer en rekke ferdigheter. GOD LEK: Stimulerer språksansen og intellektet Trener kropp og motorikk Gir sosial trening Gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring Leken hos barn tjener ytterst sett som trening til å mestre både hverdagen og voksenlivet! I ønsker vi å sette fokus på voksenrollen i uteleken. Uteleken er spesielt viktig i forhold til barns fysiske utfoldelse, som er viktig både for den fysiske, psykiske, språklige og kognitive utviklingen. I tillegg er det å leke med andre barn viktig for selvfølelsen, og for å lære samspill og sosial kompetanse. Uteleken preges i stor grad av frilek, og de voksnes rolle blir å gi barna varierte opplevelser som de igjen kan leke ut. Ved å oppmuntre til lek og ta del i leken på barnas premisser, så kan vi være med å bidra til at leken berikes og blir mer nyansert. I tillegg kan den gode forbindelsen gjennom leken være styrkende for tillitsforholdet mellom barn og voksne. Det er også viktig med tilgjengelige voksne for de barna som av ulike årsaker ikke får til å leke, slik at de får hjelp til å få gode opplevelser i leken. Mål: Uteleken Deltakende og anerkjennende voksne i barns lek Voksne som ser muligheter og ikke begrensninger Aktive, kreative barn i gode samspill med hverandre Tiltak: Skape et innbydende fysisk uteområde Styrke personalets bevissthet og kompetanse omkring voksenrollen Lære barn lekeregler Observere Støtte og veilede barn som ikke får til å leke 7

8 ALDERSINNDELTE KLUBBER Brensmork barnehage har aldersinndelte grupper én fast ukedag. Denne dagen blir det laget et opplegg som er tilpasset barnas alder og modning. Klubbene bidrar også til at det etableres et fellesskap på tvers av avdelingene, og det knyttes vennskap og relasjoner hos både barn og voksne. KNØTTENE (0-2-åringene) På klubbdagene får de yngste arenaen for seg selv og kan utforske leker og sykler i fred, uten at de store vil ha dem. For de yngste handler det mye om å få muligheten til å orientere seg i både inne- og uterommet uforstyrret, og prøve seg ut med jevnaldrende. I samling synger vi enkle sanger både bevegelsessanger og sanger om dyr. TIGERKLUBBEN (2-3-åringene) På Tigerklubben går vi tur til skogen. Barna har med egne sekker, med litt oppi som f.eks. koppen sin, og vi trener på å gå uten vogner. I skogen leker vi og utforsker naturen samtidig som vi utvikler motoriske og sosiale ferdigheter. Vi har samling med sang og eventyr og spiser nistemat. Det er fint å ha en stund hvor vi er litt store, og slipper å ta hensyn til de små. Her har vi samlingsstund og dramatiserer Gullhår og de tre bjørnene.» STJERNEKLUBBEN ( 3-4 åringene ) På Stjerneklubben legges det vekt på fysisk aktivitet og trening av det grovmotoriske. Klubben kan være både inne og ute. Vi har hinderløype, leker med ball, bruker fallskjermen og synger bevegelsesanger. Vi øver på nye ferdigheter, på å tørre å utforske sine egne grenser, og på turtaking. ROCKEKLUBBEN (4-5 åringene) På Rockeklubben er det musikk og dans som er i fokus. Barna blir presentert for ulike musikksjangere, som rockemusikk, klassisk musikk, barneviser med mer. Det blir også brukt rytmeinstrumenter og maling som en del av opplegget. Vi lytter og beveger oss masse på denne klubben. 8

9 RUSSEKLUBBEN (5-6 åringene) På Russeklubben er det et variert opplegg hvor barna selv velger seg hvert sitt tema. I tillegg har vi skoleforberedende aktiviteter og leker oss med tall og bokstaver. Rosarussene har egne russepermer som de får med seg når de slutter i barnehagen. I den samles oppgaver og minner fra russetida. Rosarussen har sin egen russetid med ulike aktiviteter: Rosarussen eksperimenterer og lager hemmelig skrift. Arbeidsmøte utpå våren der barn og foreldre sammen med personalet i barnehagen lager russelue og veske Russekort Knuteregler med forskjellige aktiviteter som gjøres for å få ulike ting i dusken på russelua Tur til Eidsvollbygningen Russefest med overnatting i barnehagen, fra fredag ettermiddag til lørdag morgen i tiden før 17. mai «Russeslepp» på et arrangement som barnehagen har før 17. mai Alt klart for russeovernatting i barnehagen! 9

10 SKOGEN - TURDAGER Alle avdelingene i barnehagen har hver sin faste ukedag hvor de går på tur, og da som oftest til skogen. Der har vi bålplass og to flotte gapahuker som foreldrene har bygget til oss. Ved å ta med barna ut i naturen, stimuleres de til å bruke alle sansene. Vi lærer dem å bli glad i naturen, og gir dem mulighet til å undre seg og stille spørsmål om ting rundt dem. I skogen kan de oppleve naturen gjennom hele året, og får på den måten kjennskap til de ulike årstidene og hva som skjer i naturen med planter og dyr. Tenk bare så spennende det er å følge med på hva som skjer i maurtua om våren, eller å gå på jakt etter små krypdyr eller dyrespor!!! Skogen utfordrer også barna motorisk både ved at de må komme seg frem i ulendt terreng og ved at den innbyr til kroppslig aktivitet. Barna klatrer i trær og fantasien stimuleres på en annen måte uten ferdige leker. I skogen kan store greiner bli til hester og kongler, og pinner og steiner bli til flotte bondegårder. Vi kan dessuten bruke skogen til å bli kjent med ulike språkbegreper og matematikk. I skogen går lek og læring hånd i hånd og barna får mange flotte opplevelser! En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en god støtte for utviklingen av språket og ved å delta i gode samspill utvikler barna god sosial kompetanse. 10

11 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. - På høsten får foresatte et skriv om samtykke til at barnehagen kan gi informasjon om barnet til de ulike skolene. - Foresatte skal ha innsyn i og innflytelse på informasjonsutvekslingen. - Samtale med foresatte og pedagogisk leder på våren hvor det i fellesskap fylles ut et skjema som leveres til de respektive skolene. - Med barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. TIPS I FORKANT AV SKOLESTART: - Gi barnet av din tid og vis at»du er verdifull akkurat slik du er!» - Ta barnet på alvor ved å snakke med det i stedet for til det. - Gi barnet ansvar. Barnet vokser på å få tilpassede ansvarsområder og ha klare avtaler. - Gi ros og oppmuntring. - Lær barnet å vente på tur og ikke avbryte andres samtale. - La barnet gjøre oppgaver selv. Vær forsiktige med å kreve at barnet skal viske ut og gjøre om igjen. Slikt kan ødelegge selvbildet slik at barnet ikke tror at det kan gjøre noe godt nok. - Les og syng med barnet. - Tren på å ta både seire og nederlag. Barn som har lært noe om dette får det enklere og har lettere for å få venner. - Lek og øving med å huske gjenstander, lukt, smak og lydér er fin skoleforberedende trening. Nyttig er det også å se ulikheter og trene små bevegelser gjennom å klippe, tegne og lime. - Tren på å bli selvstendig; toalett og påkledning. - Husk at det er mulig å spørre fagfolk dersom du er usikker på noe. Rektor, lærere, pedagogiske ledere og helsesøster er der fore å hjelpe og de har taushetsplikt. 11

12 SAMARBEID MED BARNAS HJEM «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd I Rammeplanen (2006) står det bl.a. at «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling» og at «det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.» Det er dere som foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Vi i barnehagen skal representere et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen og hjemmet må utvikle en gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, og barnehagen skal vise respekt for ulike familieformer. Et godt samarbeid utvikler vi gjennom regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles, og gjennom å vise åpenhet og ha tillit til hverandre. Foreldrene skal gjennom brukerundersøkelser og deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg sikres medvirkning i barnehagens virksomhet. DOKUMENTASJON «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling.» Kunnskapsdepartementet, Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre barnehagens arbeid og innhold både for barnehagens personale og for foreldre og andre. For personalet er dokumentasjonen også nyttig i forhold til evaluering og refleksjon over eget arbeid. Vi dokumenterer på ulike måter: I månedsplaner eller periodeplaner får foreldrene informasjon om hva som skal skje i perioden fremover, samtidig som de inneholder et tilbakeblikk på foregående periode. Lykketroll og Rocketroll har egne skriv i form av Lykkenytt og Rockenytt. Personalet bruker observasjoner og samtaler med barna som grunnlag for planlegging og arbeid med både barnegruppene og det enkelte barn. Disse notatene kan også brukes for å gi foreldre informasjon om barnets utvikling. Evaluering av planer, observasjoner og samtaler med barna danner utgangspunkt for refleksjonsarbeid og utvikling i barnehagen. Vi tar en del bilder noen henger vi opp på veggen slik at foreldrene kan se på dem når de er i barnehagen, andre setter vi inn i barnas permer. Barna har permer der vi setter inn bilder, tegninger og ting de har laget. 12

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRIZZLY

PERIODEPLAN FOR GRIZZLY PERIODEPLAN FOR GRIZZLY HØSTEN 2015 OVERSIKT OVER DAGEN PÅ GRIZZLY: Denne oversikten er ment som et utgangspunkt, vi er alltid fleksible i forhold til tidene. 7.00-8.15: Frokost for de som ikke har spist

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

784 Side Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010

784 Side Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010 784 Side 1 30.10.2009 AVDELINGSPLAN: Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010 Hoveddelen tar for seg de 7 fagområdene i rammeplanen som og favner mye av innholdet i barnehagen.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning et godt opparbeidet uteområde i sken med to store gapahuker. Barnehagen

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer