Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Bergen ser særs alvorleg på forholda som er avdekte i samband med gjennomgangen av Innovest AS, og støtter opp om dei aktivitetane som er sett i gang for å gjennomføre nødvendige endringar i selskapet. 2. Styret ber føretaket sine representantar i generalforsamling og styre for Innovest AS sikre at oppgåvene som ligg igjen i selskapet vert overført til Bergen Teknologioverføring AS. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Stiftelsen Unifob sikre at Innovest AS får tilført nødvendig likviditet slik at selskapet kan dekke sine forpliktingar. 4. Styret ber administrasjonen legge frem ei sak om eigarinteresser Helse Bergen HF har i andre selskap, og korleis eigarskapet blir forvalta. 1

2 Oppsummering Det har vore gjennomført eit omfattande arbeid for å sikre tilstrekkeleg kontroll over føretaket sine verdiar som vart forvalta av Innovest AS. Endringsprosjektet er no ferdig med sitt arbeid, og rapport føreligg. Styret i Innovest AS har arbeid med framtidig strategi for selskapet i lys av erfaringane frå endringsprosjektet. I arbeidet med dette har styret også avdekka og varsla eigarane om manglande likviditet i selskapet til å dekke økonomiske krav. Det er foreslått ei løysning der eigarane skyt inn midlar i selskapet, før kapital og arbeidsoppgåver vert flytta. Fakta Innovest vart etablert i 1997 som eit frittståande selskap med mål om å fremje forsking og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet. I dag er Innovest AS eigd av Helse Bergen HF og forskingsstiftinga til Universitet i Bergen, Unifob. Kvar av eigarane har 50 prosent av aksjane. Styreplassane i Innovest AS er også delt likt. Innovest AS driv ikkje eiga forsking, selskapet har hatt som oppgåve å levere administrative og faglege støttetenester innan forskingsrelaterte aktivitetar. Denne saka er knytt til orientering i sak 49/13 «Endringsaktivtetar knytt til Innovest AS» og sak 32/14 «Framdrift i endringsaktivitetar knytt til Innovest AS». Administrerande direktør har og orientert styret om status knytt til Innovest AS munnleg i styremøta i august 2012, desember 2012, mai 2013, juni 2013, oktober 2013, mars 2014, juni 2014, september 2014 og oktober I desember 2012 er det protokollert at styret i Helse Bergen HF vart orientert om endringane i styresamansettinga i styret til Innovest AS. Endringane vart gjort i ekstraordinær generalforsamling i november Styret i Innovest AS har saman med ny dagleg leiar, arbeidd for å sikre gode rutinar og prosessar i selskapet. Det er ikkje lengre tilsette i selskapet som arbeidar direkte med forsking, desse er overført sjukehuset og universitetet. 1. Sluttføring av endringsprosjektet. Innovest AS har gjennomført eit endringsprosjekt i samarbeid med helseføretaket og universitetet. Sluttrapport frå prosjektet, følgjeskriv og brev frå Innovest AS er vedlagt styresaka. Formålet med endringsprosjektet har vore å sikre forskingsmiljøa i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen godt tilrettelagte, effektive administrative rutinar for utføringa av forskingsaktiviteter i tråd med god regnskaps- og forvaltningsskikk. Vidare har formålet vore å identifisere og eventuelt overføre pengar som i tråd med tildelingsvilkåra ikkje skal/kan forvaltast i Innovest AS. Endringsprosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe, der medlemmer frå begge eigarane har delteke. Prosjektet har gått gjennom inntekter, forbruk og saldo på personlege kontoar (PK kontoar) i selskapet, og har i denne prosessen hatt dialog med kontohavarane anten skriftleg eller i personlege møter. For kontoar med saldo under kr har det vore ein forenkla gjennomgang. Gjennomgangen har ikkje vore ei gransking av den enkelte sine disposisjonar, men prosjektgruppa har utvikla ein forenkla metodikk der ein spesielt har hatt fokus på opphavet til midlane og det opphavlege formålet, samt på kva institusjon som naturleg bør forvalte midlane i framtida. I prosessen har ein også til en viss grad vurdert forbruket på kontoane, spesielt knytt til lønn og driftsmidlar. 2

3 Observasjonar i prosjektet har bekrefta verdien av å få styrka økonomiforvaltninga av forskingsmidla i Innovest AS. Det vart avdekt ei rekke svakheiter ved forvaltinga, mellom anna: Det var vesentlege manglar ved eksisterande kontoavtalar og at leiinga i Innovest AS hadde utøvd dårleg skjønn ved dei fullmaktene dei ga når det vart inngått kontoavtalar med einskildforskarar. Rutinane for forvaltning av forskingsmidlar har ikkje hatt tilstrekkeleg styring og kontroll. Det har mangla rutinar for å informere overordna om kontoar som underordna hadde etablert, og midlar var blitt disponert utan overordna godkjenning. Innovest AS har ikkje hatt rutinar for rekneskapsføring som i tilstrekkelig grad har sikra nødvendig oversikt og kvalitet på rekneskapsdata. Dette har mellom anna ført til manglande og feil rapportering av bruken av forskingsmidlar. Bruken av midlane har ikkje vore samordna med eller underlagt nokon form for overordna styring frå respektive forskingsmiljø i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Det har blitt gjort tilsettingar finansiert av offentlige midlar, utanfor offentleg regelverk og interne regelverk i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Til tross for desse punkta, er erfaringa at dei aller fleste kontohavarane har brukt midlane i tråd med tildelingskriteria. Sjølv om ein tidvis kan stille spørsmål rundt nokre innkjøp, er det lite som tydar på systematisk misbruk av midlar. Mangelfulle rutinar for kontroll av disposisjonar i Innovest AS er i nokre høve med å forklare at feil kan ha oppstått. Dei aller fleste forskarane har samarbeidd med prosjektet på en konstruktiv måte, og prosjektet har registert lite uro i organisasjonen knytt til gjennomgangen. Dette tyder på at dei fleste aksepterer endringane som Innovest AS, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen har stått saman om å gjennomføre. Etter innstilling frå styringsgruppa vedtok styret i Innovest AS i juni 2014 å overføre omlag 55 millionar kroner til sjukehuset og universitetet i juni Fordelinga av denne overføringa var 45 millionar kronar til Helse Bergen HF og 10 millionar kronar til Universitetet i Bergen. Med bakgrunn i likviditetssituasjonen i selskapet, (sjå punkt 3 under), vil ein vente med å overføre dei resterande midla. 2. Vidare strategi for Innovest AS Styret i Innovest AS har gjennom heile 2014 arbeidd med å utvikle ein ny strategi for selskapet. To av dei tidligare aktivitetane i selskapet er flytta ut, det gjeld «monitorering» til Helse Bergen HF og «innovasjonsstøtte/oppfølging av Innomed-programmet» til Bergen Teknologioverføring AS. Tidlegare er også relasjonen til Nordic Health Research and Innovation Networks avvikla og vidare drift er overført til Bergen Teknologioverføring AS. I tillegg har styret også gjennomgått dei eigarpostane Innovest AS har i andre selskap. Det er gjort evaluering og nedskriving av dei engasjementa som er vurdert til ikkje å ha verdi. Forutan oppfølging av Innovest AS sine eigardelar i andre selskap, er det først og fremst støtte til kliniske studiar og forvaltning av forskingsfond som er vurdert i forhold til vidare drift av selskapet. Innovest AS har i dag samla omlag 150 legemiddelkontraktar i aktivt arbeid og under forhandling/inngåing. Fem personar er involvert i arbeidet med å ivareta dette, tre til administrasjon og to på støttetenester. Ei analyse av desse aktivitetane og dialog med andre aktørar i tilsvarande selskap, indikerer at det ikkje er sannsynleg at det er muleg å fullfinansiere desse aktivitetane gjennom eiga drift. Styret har derfor sett at det må utarbeidast ein modell for finansiell støtte dersom denne aktiviteten fortsatt skal bli ivareteke. Dette må føretaket vurdere opp mot den positive aktiviteten som legemiddelutprøving har for forskinga. 3

4 Styret har vurdert ulike organisatoriske løysingar for å ivareta dei oppgåvene som framleis blir forvalta i selskapet: Vidare drift av Innovest AS Eigarinstitusjonane løyser oppgåvene sjølve Overføring av oppgåvene til Bergen Teknologioverføring AS Overføring av oppgåvene til UniResearch AS Etablering av et nytt (regionalt) selskap Dei ulike alternativa er vurdert etter følgjande kriterier: Eigarinstitusjonane har nødvendig kontroll over oppgåveløysinga Eigarinstitusjonane, forskingsmiljøa og samfunnet har tillit til løysinga Eininga har tilstrekkelig kompetanse til å levere tenester av god kvalitet Eininga kan drive kostnadseffektivt og har eit solid økonomisk fundament Etter ein samla gjennomgang vurderte styret at den mest hensiktsmessige løysinga, er å overføre dei resterande oppgåvene i Innovest AS til Bergen Teknologioverføring AS (BTO AS). Dette selskapet leverer i dag tenester til både Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, og er eit etablert namn i forskingsmiljøa. Selskapet har også juridisk og økonomifagleg kompetanse knytt til kontakt med kommersielle aktørar. Styret har også innhenta ei juridisk vurdering av korleis ei slik overføring kan gjennomførast, anten ved fusjon, delvis verksemdsoverdraging eller ved sal av alle aksjane. I styremøte 23. oktober 2014 gjorde styret i Innovest AS følgjande vedtak i sak 57-14: Styret anbefaler overfor eierne at BTO AS overtar drift av løpende forskningsprosjekter og forvaltning av gjenværende forskningskonti. Dette må gjennomføres gjennom en virksomhetsoverdragelse. Det forutsettes at BTO AS har tilsvarende positivt vedtak. Slik styret vurderte det, er aksept frå den andre avtaleparten ein føresetnad for overføring av inngåtte avtalar om legemiddelutprøving. Etter at endeleg vedtak er fatta av generalforsamlinga, vil det bli utarbeidd eit forslag til addendum til avtalane før overføring til BTO AS. Nye avtalar i samband med utprøving av legemidlar, vil bli inngått av BTO AS. Blir verksemdsområde og arbeidsoppgåver overført til BTO AS, vil det få konsekvensar for dei tilsette. Verksemdsoverdraginga vil bli gjennomført i tråd med Arbeidsmiljølovens kapittel november vart det halde ekstraordinær generalforsamling i Innovest AS. Generalforsamlinga ga si tilslutning til at dei verksemdsområda som er igjen i Innovest AS, kan overførast til Bergen Teknologioverføring AS. Generalforsamlinga ba styret arbeide vidare med løysingar for vidare forvaltning av dei eigarinteressene Innovest AS har i innovasjonsselskapa. Det vil ikkje skje ei overføring før saka er handsama i styra for Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. I etterkant av ei overføring, vil aktiviteten i Innovest AS vere forvaltning av ikkje-fordelte midlar samt oppfølging av eigardeler i nokre innovasjonsselskap med eit muleg framtidig potensiale for utvikling og avkastning. Selskapet må vidare følgje opp dei rettslige prosessane som er sette i gang. Selskapet vil ikkje ha faste tilsette. 4

5 3. Behov for kapitaltilførsel for å sikre vidare drift Styret i Innovest AS avdekka gjennom endringsprosjektet og arbeidet med ny strategi for Innovest AS, at selskapet har for lite likvid kapital til å møte forpliktingane sine knytt til kliniske studiar som er i gang og innskotne midlar på forskingskonti som høyrer til Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Som forklart ovanfor, overførte Innovest AS omlag 55 millionar kroner til føretaket og universitetet i juni Fordelinga tok utgangspunkt i avklarte saker i endringsprosjektet. Dette var midlar som høyrte til institusjonane, og var såleis ikkje Innovest AS sin eigedom. Etter at desse transaksjonane var gjennomført, var den resterande kapitalen i selskapet om lag 38,5 millionar kroner. Styret i Innovest AS kom til at den resterande kapitalen ikkje er tilstrekkelig til å dekke dei samla forpliktingane. Desse var i stor grad knytt til forskingsprosjekt som allereie er i gang, og til eigarinstitusjonane i form av dei kontoane endringsprosjektet ikkje hadde sluttført sakshandsaminga på. Inntektene frå kapitalforvaltninga har representert eit vesentleg bidrag til å dekke driftskostnadene i Innovest AS. Etter at mykje av kapitalen vart flytta tilbake til dei rette eigarane, fann styret at drifta av selskapet ikkje lenger har tilstrekkeleg tilskot gjennom kapitalinntekter. Styret si vurdering hausten 2014, var at underdekninga var stor og at dette ikkje ville vere muleg å rette opp gjennom framtidige driftsresultat. Måten rekneskapet har vore ført og presentert på, har dekka til denne underdekninga. Både tidligare og sittande styre har godkjent årsregnskap basert på at det har vore reine revisormeldingar. For det noverande styret, har det ikkje vore muleg å finne dokumentasjon på at revisor nokon gong har kommentert dette som ein risiko i rekneskapen. Praksis for rekneskapsføring vil måtte bli endra frå og med rekneskapsåret Styret har innhenta vurderingar frå juridisk rådgivar med regnskapskompetanse for å verifisere at den noverande kapitalsituasjonen er slik som administrasjonen har presentert det for styret i Innovest AS. Styret i Innovest AS har også innhenta ei juridisk vurdering frå selskapet sine advokatar for å klargjere situasjonen. I denne heiter det Innovest har i følge årsregnskapene for 2013 en egenkapital på ca kr. 3,5 mill. Det viser seg at selskapets egenkapital vil utvikle seg til å bli negativ med et betydelig beløp dersom overføringer av alle midler som forvaltes blir gjennomført. Vi har fått opplyst at ved overføring av alle forvaltede midler, vil det innebære at selskapet må overføre ca kr. 14,5 mill mer enn det selskapet i dag har egne midler til. En slik overføring vil altså være umulig å gjennomføre uten kapitaltilførsel da selskapet dags dato ikke er i stand til å dekke sine totale forpliktelser overfor kontoeierne. Dersom underdekningen på kr. 14,5 mill må tapsføres får selskapet en negativ egenkapital på ca kr. 11 mill forutsatt at selskapet for øvrig resultatmessig går i null. Underdekningen og det tapet den vil medføre, har sammenheng med forvaltningen av kontoeiernes midler og har tre hovedårsaker: 1) En del av midlene har i årenes løp vært investert i aksjer i innovasjonsselskaper. Noen av aksjeinvesteringene har gått tapt og aksjene har blitt nedskrevet, helt eller delvis. Nedskrivningene skal være fordelt over mange år og gjelder aksjer i et ukjent antall selskaper. En nøyaktig oversikt over størrelsene og fordeling på aksjeposter krever gjennomgang av regnskaper langt tilbake i tid. 2) Innovest har også inntektsført verdistigninger på investeringer i aksjer og aksjefond som har skjedd innen et inntekstår. Dette er skjedd selv om investeringene ikke har vært realisert. 5

6 Denne bokføringsgevinsten har bedret selskapets resultat og balanse uten at midler likviditetsmessig er blitt tilført selskapet. 3) Underdekningen har også oppstått fordi Innovest i sine regnskaper har foretatt avskrivninger på anleggsmidler som selskapet har anskaffet i årenes løp. Nedskrivning av aksjer, bokføringsgevinster og avskrivninger på anleggsmidler, er ført i resultatregnskapene i Innovest men ikke i regnskapene til den enkelte konto. Styret i Innovest gjorde i styremøte den 23. oktober 2014 følgjande vedtak i sak : Styret har hatt en grundig gjennomgang av regnskap og likviditet. Med bakgrunn i denne er det styrets vurdering at handlingsplikten utløses etter aksjelovens paragraf 3-5. Styret legger til grunn at eierne sikrer at egenkapitalen i Innovest AS er positiv i henhold til korrekt regnskapsførsel gitt at selskapets drift skal fortsette. Tilsvarende må selskapet sikres tilstrekkelig likviditet. Styret orienterte eigarane i tråd med Aksjelovens 3-5 om behovet for styrking av kapitalen i selskapet. Behovet er per november 2014 vurdert til å vere 15 millionar kroner. I den ekstraordinære generalforsamlinga i Innovest AS 14. november 2014, vart det fatta følgjande vedtak: Generalforsamlingen har drøftet den krevende likviditetssituasjonen i selskapet og vurdert ulike løsninger for å styrke selskapet. Eierne har en intensjon om å tilføre Innovest likviditet i form av bidrag til forskning eller utvidet aksjekapital med kr. 6 mill. fra Stiftelsen Unifob og kr. 9 mill. fra Helse Bergen. Innovest AS sitt styre har i vedtak 24. november anbefalt eigarane å tilføre kapital gjennom støtte til forsking. Generalforsamlinga har gjort endeleg vedtak om dette 24.november. Det er semje mellom eigarane om at midla vert betalt inn i delt mellom 2014 og For Helse Bergen HF betyr dette ein kostnad på kr. 4,5 mill. i både 2014 og Rettslege prosessar Styret er tidlegare orientert om at det er innleia rettslege prosessar mot to tidlegare forskarar ved Haukeland universitetssjukehus. Person XX inngikk i 2002 ein avtale med eit legemiddelfirma med ein verdi på over 16 millionar kroner. I løpet av studien, viste det seg at overskotet etter denne studien ville være på om lag 50% av dei tilførte midla. Det er ikkje heilt klarlagt om dette overskotet skuldast budsjett- /forhandlingsmessige forhold, eller manglande kostnadsføring av faktiske kostnader som andre måtte bære. Prosjektet vart regneskapsført i Innovest AS, og restmidlar vart overført til ein personleg konto i forskaren sitt namn. Sjukehuset som arbeidsgivar vart ikkje informert om restmidlane. Forskaren har sidan dette jamleg teke ut midlar til eiga lønn. Dette lønnsuttaket heldt fram også etter at forskaren gjekk av med pensjon. Innovest AS har no stoppa alle utbetalingar, og har etter avtale med Universitetet i Bergen, overført kapitalen som er igjen til Helse Bergen HF. Føretaket har saman med Universitetet i Bergen, kravd om lag 4,7 millionar tilbakebetalt frå forskaren. Forliksrådet har vurdert at saka ikkje egnar seg for behandling der, og det vert no vurdert om saka skal fremmast for tingretten. Tilsvarande har forskaren kravd utbetalt lønn og dekking av andre utgifter også etter at Innovest AS stoppa utbetalingane. Samla er dette kravet på om lag ein halv million kroner. Denne saka er også avvist i Forliksrådet, og det er ukjent om det kjem ei stemning til tingretten i saka. 6

7 Person YY var prosjektleiar for ei avtale med eit legemiddelfirma som vart inngått i Avtalen hadde ein verdi av i overkant av 50 millionar kroner. Tidleg i studien vart det klart at overskotet frå studien ville bli på om lag 10 millionar kroner. Ved avslutninga av studien, vart overskotet fastsett til i overkant av 12 millionar kroner. Prosjektet vart rekneskapsført i Innovest AS, og midlar vart jamleg overført frå prosjektet sin konto til kontoar kontrollert av forskaren på bakgrunn av timelister med særs høge satsar. Den daglege leiinga i Innovest AS hadde gitt forskaren ein kontoavtale som ga han ein eksklusiv rett til desse midlane. Sjukehuset som arbeidsgivar vart ikkje informert om restmidlane. Forskaren tok ut store summar til løn og kostnadsrefusjon i samanheng med eit studieopphald i utlandet. Forskaren arbeider ikkje lengre i føretaket. Helse Bergen HF har flytta dei midlane som er igjen tilbake til føretaket. Universitetet har ikkje reist krav mot disse midlane. Helse Bergen HF har kravd om lag 4,3 millionar kronar tilbakebetalt frå forskaren. Forliksrådet har vurdert at saka ikkje egnar seg for behandling der, og det vert no vurdert om saka skal fremmast for tingretten. Saka er under etterforsking frå politiet, og er meldt til Fylkesmannen sin helseavdeling. 5. Merknad i samband med Riksrevisjonens kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2013 I Riksrevisjonens Dokument 3:2 ( ) står følgjande: Saken viser at det har vært en svak oppfølging av Innovest AS sin forvaltning av forskningsmidler siden selskapet ble etablert. Riksrevisjonen har merket seg at Helse Bergen HF har satt i gang et endringsprosjekt som fortsatt pågår. Det har etter Riksrevisjonens vurdering tatt lang tid fra Helse Bergen HF ble varslet om saken i 2011 til endringsaktivitetene overfor Innovest AS kom i gang. Riksrevisjonen forutsetter at sluttføringen av arbeidet prioriteres. Etter Riksrevisjonens vurdering gir forvaltningen av forskningsmidlene gjennom selskaper mindre gjennomsiktighet, og dermed en risiko for svakere internkontroll. Forvaltning av forskningsmidler gjennom selskaper krever en tettere oppfølging av bruken av midlene fra helseforetakenes side. I Helse- og omsorgsdepartementet sin kommentar heiter det: Statsråden uttaler at saken i Helse Bergen HF er alvorlig, og departementet ga med bakgrunn i dette tydelige styringssignaler til de regionale helseforetakene i 2012 om å sikre transparens og god dokumentasjon i håndteringen av det øremerkede tilskuddet til forskning i helseforetakene. Departementet mener det nå er etablert rutiner slik at håndteringen av forskningsmidler i alle fire helseregioner skjer i henhold til føringer gitt av departementet. Statsråden opplyser at enkeltsaken i Helse Bergen HF følges opp i foretaket gjennom ulike forbedringstiltak som er planlagt sluttført i tredje kvartal Departementet registrerer at overføringen av forskningsmidlene til eierinstitusjonene er under gjennomføring. Videre er departementet kjent med at de enkeltsakene der det har vært avdekket mislighold er fulgt opp og håndtert som personalsak i Helse Bergen HF eller Universitetet i Bergen. Kommentar Forholda som er avdekka i gjennomgangen av Innovest er svært alvorlege, og har påført føretaket både økonomisk skade og svekka omdømme. Innovest AS vart etablert som ein reiskap for effektiv forvaltning av eksternfinansierte forskingsmidlar i sjukehuset og universitetet. Selskapet skulle tilby effektive administrative prosessar, og sikre profesjonelle kontraktforhandlingar med kommersielle aktørar. Gjennom åra tok selskapet på seg stadig nye oppgåver, og etter kvart som kapitalen i selskapet vart større, vart det også gjort investeringar i innovasjonsselskap. 7

8 Av ulike grunnar har verken Helse Bergen HF eller Universitetet i Bergen evna å sikre nødvendig styring av selskapet. Hausten 2012 såg leiinga i Helse Bergen HF at det var forhold i Innovest AS som gjorde endringar heilt nødvendig. For å sikre nok ressursar og tid til å gå i gang med desse endringane, vart det kalla inn til ekstraordinær generalforsamling for å skifte ut styremedlemmane frå føretaket. Styret i Helse Bergen HF vart orientert om endringane i styresamansettinga. Få månadar seinare vart også styremedlemmene oppnemnt av Stiftelsen Unifob / universitetet skifta ut, og kontrakten til dagleg leiar blei avvikla. Styremedlemmane oppnemnt frå Helse Bergen HF har hatt som mandat at det skal ryddast i selskapet uavhengig av negativ merksemd på Innovest AS, eigarane eller enkeltpersonar knytt til desse. Dette mandatet har vore fundamentet for alt arbeidet, og styremedlemmene har heile tida hatt solid støtte frå leiinga i Helse Bergen HF for alle disposisjonar uavhengig av dei konsekvensane dei måtte gi. Føretaket har måtta bære den største belastninga knytt til oppryddingsarbeidet, til tross for at selskapet har to likestilte eigarar. Dei midlane Innovest AS har forvalta, høyrer til offentleg eigde verksemder, og alle disposisjonar må derfor tåle offentleg innsyn. I løpet av dei åra endringsarbeidet har vore gjennomført, har både profilerte forskarar og leiarar i institusjonane måtte svare for handlingane sine i det offentlege rom. Styret har gjennomført eit omfattande endringsprosjekt som har fastlagt eigarskapet til dei midlane som selskapet har forvalta. Parallelt med dette har styret forsøkt å rydde i andre oppgåver for unngå at økonomien i ulike driftsområde blir blanda saman. Gjennom dette arbeidet har det blitt klart at det er en økonomisk underdekning i selskapet i forhold til dei forpliktingane som var inngått. Helse Bergen HF er den absolutt største kreditoren i selskapet, slik at den kapitaltilførselen som skal gjennomførast først og fremst er i eigen interesse. For at overføring av dei midlar som tilhørar føretaket skal kunne gjennomførast, må selskapet tilførast likviditet. Om ein ikkje gjer det, kunne ein stilt seg i ein vanskeleg situasjon overfør andre kreditorar, som kunne ha klaga eigarane for å tappe selskapet i eiga interesse, og med andre partar som skadelidande. Leiinga ved Helse Bergen HF legg vekt på å opptre ryddig i alle forhold, og meiner derfor det er riktig å sørgje for at den økonomiske underdekkinga vert retta opp. Helse Bergen HF sine medlemmer i styret har vore pådrivarar i arbeidet med å gjere endringar i selskapet. Sjølv om Riksrevisjonen legg til grunn at føretaket ble varsla om kritikkverdige forhold 2011, har det ikkje vore muleg for oss å finne dokumentasjon på at dette varselet vart gitt på ein slik måte at det var naturleg for føretaket å følgje opp. Då behovet for endring vart tydeleg for leiinga i Helse Bergen HF i 2012, vart det straks sett i gang nødvendige tiltak. At dette arbeidet har tatt to år, er ein konsekvens av kompleksiteten i saka og behov for ein grundig prosess. Styret ved Universitetet i Bergen har som ein av dei store interessentane handsama saka om Innovest AS i fleire styremøte. I sitt siste møte vart saka handsama i lukka møte med sakspapir som var unnateke offentleg innsyn. Sakspapir frå universitetet er derfor ikkje lagt ved eller referert i dette saksframlegg. Vi er kjend med at universitetsstyret mellom anna har drøfta kapitalsituasjonen i selskapet og styret og dagleg leiar sine roller og ansvar. Konklusjon Det har vore gjennomført eit omfattande arbeid for å sikre tilstrekkeleg kontroll over føretaket sine verdiar som var forvalta av Innovest AS. Arbeidet er no i ferd med å bli sluttført. Frå 2015 vil Innovest AS vere eit selskap med minimal aktivitet og utan tilsette. Det er svært beklageleg at situasjonen i Innovest fekk utvikle seg over så lang tid at drastiske tiltak var nødvendig for å sikre tilstrekkelig kontroll med verdiane. På den andre sida har det vore sett i gong tiltak med nødvendig omfang og kraft til å 8

9 avhjelpe situasjonen straks behovet for endring var klarlagd. For framtida er det nødvendig å sikre at dei eigarinteressene Helse Bergen HF har i andre selskap, blir forvalta på ein meir hensiktsmessig måte. Vedlegg: Rapport frå endringsprosjektet, med tilhørande brev. 9

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer