Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Bergen ser særs alvorleg på forholda som er avdekte i samband med gjennomgangen av Innovest AS, og støtter opp om dei aktivitetane som er sett i gang for å gjennomføre nødvendige endringar i selskapet. 2. Styret ber føretaket sine representantar i generalforsamling og styre for Innovest AS sikre at oppgåvene som ligg igjen i selskapet vert overført til Bergen Teknologioverføring AS. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Stiftelsen Unifob sikre at Innovest AS får tilført nødvendig likviditet slik at selskapet kan dekke sine forpliktingar. 4. Styret ber administrasjonen legge frem ei sak om eigarinteresser Helse Bergen HF har i andre selskap, og korleis eigarskapet blir forvalta. 1

2 Oppsummering Det har vore gjennomført eit omfattande arbeid for å sikre tilstrekkeleg kontroll over føretaket sine verdiar som vart forvalta av Innovest AS. Endringsprosjektet er no ferdig med sitt arbeid, og rapport føreligg. Styret i Innovest AS har arbeid med framtidig strategi for selskapet i lys av erfaringane frå endringsprosjektet. I arbeidet med dette har styret også avdekka og varsla eigarane om manglande likviditet i selskapet til å dekke økonomiske krav. Det er foreslått ei løysning der eigarane skyt inn midlar i selskapet, før kapital og arbeidsoppgåver vert flytta. Fakta Innovest vart etablert i 1997 som eit frittståande selskap med mål om å fremje forsking og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet. I dag er Innovest AS eigd av Helse Bergen HF og forskingsstiftinga til Universitet i Bergen, Unifob. Kvar av eigarane har 50 prosent av aksjane. Styreplassane i Innovest AS er også delt likt. Innovest AS driv ikkje eiga forsking, selskapet har hatt som oppgåve å levere administrative og faglege støttetenester innan forskingsrelaterte aktivitetar. Denne saka er knytt til orientering i sak 49/13 «Endringsaktivtetar knytt til Innovest AS» og sak 32/14 «Framdrift i endringsaktivitetar knytt til Innovest AS». Administrerande direktør har og orientert styret om status knytt til Innovest AS munnleg i styremøta i august 2012, desember 2012, mai 2013, juni 2013, oktober 2013, mars 2014, juni 2014, september 2014 og oktober I desember 2012 er det protokollert at styret i Helse Bergen HF vart orientert om endringane i styresamansettinga i styret til Innovest AS. Endringane vart gjort i ekstraordinær generalforsamling i november Styret i Innovest AS har saman med ny dagleg leiar, arbeidd for å sikre gode rutinar og prosessar i selskapet. Det er ikkje lengre tilsette i selskapet som arbeidar direkte med forsking, desse er overført sjukehuset og universitetet. 1. Sluttføring av endringsprosjektet. Innovest AS har gjennomført eit endringsprosjekt i samarbeid med helseføretaket og universitetet. Sluttrapport frå prosjektet, følgjeskriv og brev frå Innovest AS er vedlagt styresaka. Formålet med endringsprosjektet har vore å sikre forskingsmiljøa i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen godt tilrettelagte, effektive administrative rutinar for utføringa av forskingsaktiviteter i tråd med god regnskaps- og forvaltningsskikk. Vidare har formålet vore å identifisere og eventuelt overføre pengar som i tråd med tildelingsvilkåra ikkje skal/kan forvaltast i Innovest AS. Endringsprosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe, der medlemmer frå begge eigarane har delteke. Prosjektet har gått gjennom inntekter, forbruk og saldo på personlege kontoar (PK kontoar) i selskapet, og har i denne prosessen hatt dialog med kontohavarane anten skriftleg eller i personlege møter. For kontoar med saldo under kr har det vore ein forenkla gjennomgang. Gjennomgangen har ikkje vore ei gransking av den enkelte sine disposisjonar, men prosjektgruppa har utvikla ein forenkla metodikk der ein spesielt har hatt fokus på opphavet til midlane og det opphavlege formålet, samt på kva institusjon som naturleg bør forvalte midlane i framtida. I prosessen har ein også til en viss grad vurdert forbruket på kontoane, spesielt knytt til lønn og driftsmidlar. 2

3 Observasjonar i prosjektet har bekrefta verdien av å få styrka økonomiforvaltninga av forskingsmidla i Innovest AS. Det vart avdekt ei rekke svakheiter ved forvaltinga, mellom anna: Det var vesentlege manglar ved eksisterande kontoavtalar og at leiinga i Innovest AS hadde utøvd dårleg skjønn ved dei fullmaktene dei ga når det vart inngått kontoavtalar med einskildforskarar. Rutinane for forvaltning av forskingsmidlar har ikkje hatt tilstrekkeleg styring og kontroll. Det har mangla rutinar for å informere overordna om kontoar som underordna hadde etablert, og midlar var blitt disponert utan overordna godkjenning. Innovest AS har ikkje hatt rutinar for rekneskapsføring som i tilstrekkelig grad har sikra nødvendig oversikt og kvalitet på rekneskapsdata. Dette har mellom anna ført til manglande og feil rapportering av bruken av forskingsmidlar. Bruken av midlane har ikkje vore samordna med eller underlagt nokon form for overordna styring frå respektive forskingsmiljø i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Det har blitt gjort tilsettingar finansiert av offentlige midlar, utanfor offentleg regelverk og interne regelverk i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Til tross for desse punkta, er erfaringa at dei aller fleste kontohavarane har brukt midlane i tråd med tildelingskriteria. Sjølv om ein tidvis kan stille spørsmål rundt nokre innkjøp, er det lite som tydar på systematisk misbruk av midlar. Mangelfulle rutinar for kontroll av disposisjonar i Innovest AS er i nokre høve med å forklare at feil kan ha oppstått. Dei aller fleste forskarane har samarbeidd med prosjektet på en konstruktiv måte, og prosjektet har registert lite uro i organisasjonen knytt til gjennomgangen. Dette tyder på at dei fleste aksepterer endringane som Innovest AS, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen har stått saman om å gjennomføre. Etter innstilling frå styringsgruppa vedtok styret i Innovest AS i juni 2014 å overføre omlag 55 millionar kroner til sjukehuset og universitetet i juni Fordelinga av denne overføringa var 45 millionar kronar til Helse Bergen HF og 10 millionar kronar til Universitetet i Bergen. Med bakgrunn i likviditetssituasjonen i selskapet, (sjå punkt 3 under), vil ein vente med å overføre dei resterande midla. 2. Vidare strategi for Innovest AS Styret i Innovest AS har gjennom heile 2014 arbeidd med å utvikle ein ny strategi for selskapet. To av dei tidligare aktivitetane i selskapet er flytta ut, det gjeld «monitorering» til Helse Bergen HF og «innovasjonsstøtte/oppfølging av Innomed-programmet» til Bergen Teknologioverføring AS. Tidlegare er også relasjonen til Nordic Health Research and Innovation Networks avvikla og vidare drift er overført til Bergen Teknologioverføring AS. I tillegg har styret også gjennomgått dei eigarpostane Innovest AS har i andre selskap. Det er gjort evaluering og nedskriving av dei engasjementa som er vurdert til ikkje å ha verdi. Forutan oppfølging av Innovest AS sine eigardelar i andre selskap, er det først og fremst støtte til kliniske studiar og forvaltning av forskingsfond som er vurdert i forhold til vidare drift av selskapet. Innovest AS har i dag samla omlag 150 legemiddelkontraktar i aktivt arbeid og under forhandling/inngåing. Fem personar er involvert i arbeidet med å ivareta dette, tre til administrasjon og to på støttetenester. Ei analyse av desse aktivitetane og dialog med andre aktørar i tilsvarande selskap, indikerer at det ikkje er sannsynleg at det er muleg å fullfinansiere desse aktivitetane gjennom eiga drift. Styret har derfor sett at det må utarbeidast ein modell for finansiell støtte dersom denne aktiviteten fortsatt skal bli ivareteke. Dette må føretaket vurdere opp mot den positive aktiviteten som legemiddelutprøving har for forskinga. 3

4 Styret har vurdert ulike organisatoriske løysingar for å ivareta dei oppgåvene som framleis blir forvalta i selskapet: Vidare drift av Innovest AS Eigarinstitusjonane løyser oppgåvene sjølve Overføring av oppgåvene til Bergen Teknologioverføring AS Overføring av oppgåvene til UniResearch AS Etablering av et nytt (regionalt) selskap Dei ulike alternativa er vurdert etter følgjande kriterier: Eigarinstitusjonane har nødvendig kontroll over oppgåveløysinga Eigarinstitusjonane, forskingsmiljøa og samfunnet har tillit til løysinga Eininga har tilstrekkelig kompetanse til å levere tenester av god kvalitet Eininga kan drive kostnadseffektivt og har eit solid økonomisk fundament Etter ein samla gjennomgang vurderte styret at den mest hensiktsmessige løysinga, er å overføre dei resterande oppgåvene i Innovest AS til Bergen Teknologioverføring AS (BTO AS). Dette selskapet leverer i dag tenester til både Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, og er eit etablert namn i forskingsmiljøa. Selskapet har også juridisk og økonomifagleg kompetanse knytt til kontakt med kommersielle aktørar. Styret har også innhenta ei juridisk vurdering av korleis ei slik overføring kan gjennomførast, anten ved fusjon, delvis verksemdsoverdraging eller ved sal av alle aksjane. I styremøte 23. oktober 2014 gjorde styret i Innovest AS følgjande vedtak i sak 57-14: Styret anbefaler overfor eierne at BTO AS overtar drift av løpende forskningsprosjekter og forvaltning av gjenværende forskningskonti. Dette må gjennomføres gjennom en virksomhetsoverdragelse. Det forutsettes at BTO AS har tilsvarende positivt vedtak. Slik styret vurderte det, er aksept frå den andre avtaleparten ein føresetnad for overføring av inngåtte avtalar om legemiddelutprøving. Etter at endeleg vedtak er fatta av generalforsamlinga, vil det bli utarbeidd eit forslag til addendum til avtalane før overføring til BTO AS. Nye avtalar i samband med utprøving av legemidlar, vil bli inngått av BTO AS. Blir verksemdsområde og arbeidsoppgåver overført til BTO AS, vil det få konsekvensar for dei tilsette. Verksemdsoverdraginga vil bli gjennomført i tråd med Arbeidsmiljølovens kapittel november vart det halde ekstraordinær generalforsamling i Innovest AS. Generalforsamlinga ga si tilslutning til at dei verksemdsområda som er igjen i Innovest AS, kan overførast til Bergen Teknologioverføring AS. Generalforsamlinga ba styret arbeide vidare med løysingar for vidare forvaltning av dei eigarinteressene Innovest AS har i innovasjonsselskapa. Det vil ikkje skje ei overføring før saka er handsama i styra for Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. I etterkant av ei overføring, vil aktiviteten i Innovest AS vere forvaltning av ikkje-fordelte midlar samt oppfølging av eigardeler i nokre innovasjonsselskap med eit muleg framtidig potensiale for utvikling og avkastning. Selskapet må vidare følgje opp dei rettslige prosessane som er sette i gang. Selskapet vil ikkje ha faste tilsette. 4

5 3. Behov for kapitaltilførsel for å sikre vidare drift Styret i Innovest AS avdekka gjennom endringsprosjektet og arbeidet med ny strategi for Innovest AS, at selskapet har for lite likvid kapital til å møte forpliktingane sine knytt til kliniske studiar som er i gang og innskotne midlar på forskingskonti som høyrer til Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Som forklart ovanfor, overførte Innovest AS omlag 55 millionar kroner til føretaket og universitetet i juni Fordelinga tok utgangspunkt i avklarte saker i endringsprosjektet. Dette var midlar som høyrte til institusjonane, og var såleis ikkje Innovest AS sin eigedom. Etter at desse transaksjonane var gjennomført, var den resterande kapitalen i selskapet om lag 38,5 millionar kroner. Styret i Innovest AS kom til at den resterande kapitalen ikkje er tilstrekkelig til å dekke dei samla forpliktingane. Desse var i stor grad knytt til forskingsprosjekt som allereie er i gang, og til eigarinstitusjonane i form av dei kontoane endringsprosjektet ikkje hadde sluttført sakshandsaminga på. Inntektene frå kapitalforvaltninga har representert eit vesentleg bidrag til å dekke driftskostnadene i Innovest AS. Etter at mykje av kapitalen vart flytta tilbake til dei rette eigarane, fann styret at drifta av selskapet ikkje lenger har tilstrekkeleg tilskot gjennom kapitalinntekter. Styret si vurdering hausten 2014, var at underdekninga var stor og at dette ikkje ville vere muleg å rette opp gjennom framtidige driftsresultat. Måten rekneskapet har vore ført og presentert på, har dekka til denne underdekninga. Både tidligare og sittande styre har godkjent årsregnskap basert på at det har vore reine revisormeldingar. For det noverande styret, har det ikkje vore muleg å finne dokumentasjon på at revisor nokon gong har kommentert dette som ein risiko i rekneskapen. Praksis for rekneskapsføring vil måtte bli endra frå og med rekneskapsåret Styret har innhenta vurderingar frå juridisk rådgivar med regnskapskompetanse for å verifisere at den noverande kapitalsituasjonen er slik som administrasjonen har presentert det for styret i Innovest AS. Styret i Innovest AS har også innhenta ei juridisk vurdering frå selskapet sine advokatar for å klargjere situasjonen. I denne heiter det Innovest har i følge årsregnskapene for 2013 en egenkapital på ca kr. 3,5 mill. Det viser seg at selskapets egenkapital vil utvikle seg til å bli negativ med et betydelig beløp dersom overføringer av alle midler som forvaltes blir gjennomført. Vi har fått opplyst at ved overføring av alle forvaltede midler, vil det innebære at selskapet må overføre ca kr. 14,5 mill mer enn det selskapet i dag har egne midler til. En slik overføring vil altså være umulig å gjennomføre uten kapitaltilførsel da selskapet dags dato ikke er i stand til å dekke sine totale forpliktelser overfor kontoeierne. Dersom underdekningen på kr. 14,5 mill må tapsføres får selskapet en negativ egenkapital på ca kr. 11 mill forutsatt at selskapet for øvrig resultatmessig går i null. Underdekningen og det tapet den vil medføre, har sammenheng med forvaltningen av kontoeiernes midler og har tre hovedårsaker: 1) En del av midlene har i årenes løp vært investert i aksjer i innovasjonsselskaper. Noen av aksjeinvesteringene har gått tapt og aksjene har blitt nedskrevet, helt eller delvis. Nedskrivningene skal være fordelt over mange år og gjelder aksjer i et ukjent antall selskaper. En nøyaktig oversikt over størrelsene og fordeling på aksjeposter krever gjennomgang av regnskaper langt tilbake i tid. 2) Innovest har også inntektsført verdistigninger på investeringer i aksjer og aksjefond som har skjedd innen et inntekstår. Dette er skjedd selv om investeringene ikke har vært realisert. 5

6 Denne bokføringsgevinsten har bedret selskapets resultat og balanse uten at midler likviditetsmessig er blitt tilført selskapet. 3) Underdekningen har også oppstått fordi Innovest i sine regnskaper har foretatt avskrivninger på anleggsmidler som selskapet har anskaffet i årenes løp. Nedskrivning av aksjer, bokføringsgevinster og avskrivninger på anleggsmidler, er ført i resultatregnskapene i Innovest men ikke i regnskapene til den enkelte konto. Styret i Innovest gjorde i styremøte den 23. oktober 2014 følgjande vedtak i sak : Styret har hatt en grundig gjennomgang av regnskap og likviditet. Med bakgrunn i denne er det styrets vurdering at handlingsplikten utløses etter aksjelovens paragraf 3-5. Styret legger til grunn at eierne sikrer at egenkapitalen i Innovest AS er positiv i henhold til korrekt regnskapsførsel gitt at selskapets drift skal fortsette. Tilsvarende må selskapet sikres tilstrekkelig likviditet. Styret orienterte eigarane i tråd med Aksjelovens 3-5 om behovet for styrking av kapitalen i selskapet. Behovet er per november 2014 vurdert til å vere 15 millionar kroner. I den ekstraordinære generalforsamlinga i Innovest AS 14. november 2014, vart det fatta følgjande vedtak: Generalforsamlingen har drøftet den krevende likviditetssituasjonen i selskapet og vurdert ulike løsninger for å styrke selskapet. Eierne har en intensjon om å tilføre Innovest likviditet i form av bidrag til forskning eller utvidet aksjekapital med kr. 6 mill. fra Stiftelsen Unifob og kr. 9 mill. fra Helse Bergen. Innovest AS sitt styre har i vedtak 24. november anbefalt eigarane å tilføre kapital gjennom støtte til forsking. Generalforsamlinga har gjort endeleg vedtak om dette 24.november. Det er semje mellom eigarane om at midla vert betalt inn i delt mellom 2014 og For Helse Bergen HF betyr dette ein kostnad på kr. 4,5 mill. i både 2014 og Rettslege prosessar Styret er tidlegare orientert om at det er innleia rettslege prosessar mot to tidlegare forskarar ved Haukeland universitetssjukehus. Person XX inngikk i 2002 ein avtale med eit legemiddelfirma med ein verdi på over 16 millionar kroner. I løpet av studien, viste det seg at overskotet etter denne studien ville være på om lag 50% av dei tilførte midla. Det er ikkje heilt klarlagt om dette overskotet skuldast budsjett- /forhandlingsmessige forhold, eller manglande kostnadsføring av faktiske kostnader som andre måtte bære. Prosjektet vart regneskapsført i Innovest AS, og restmidlar vart overført til ein personleg konto i forskaren sitt namn. Sjukehuset som arbeidsgivar vart ikkje informert om restmidlane. Forskaren har sidan dette jamleg teke ut midlar til eiga lønn. Dette lønnsuttaket heldt fram også etter at forskaren gjekk av med pensjon. Innovest AS har no stoppa alle utbetalingar, og har etter avtale med Universitetet i Bergen, overført kapitalen som er igjen til Helse Bergen HF. Føretaket har saman med Universitetet i Bergen, kravd om lag 4,7 millionar tilbakebetalt frå forskaren. Forliksrådet har vurdert at saka ikkje egnar seg for behandling der, og det vert no vurdert om saka skal fremmast for tingretten. Tilsvarande har forskaren kravd utbetalt lønn og dekking av andre utgifter også etter at Innovest AS stoppa utbetalingane. Samla er dette kravet på om lag ein halv million kroner. Denne saka er også avvist i Forliksrådet, og det er ukjent om det kjem ei stemning til tingretten i saka. 6

7 Person YY var prosjektleiar for ei avtale med eit legemiddelfirma som vart inngått i Avtalen hadde ein verdi av i overkant av 50 millionar kroner. Tidleg i studien vart det klart at overskotet frå studien ville bli på om lag 10 millionar kroner. Ved avslutninga av studien, vart overskotet fastsett til i overkant av 12 millionar kroner. Prosjektet vart rekneskapsført i Innovest AS, og midlar vart jamleg overført frå prosjektet sin konto til kontoar kontrollert av forskaren på bakgrunn av timelister med særs høge satsar. Den daglege leiinga i Innovest AS hadde gitt forskaren ein kontoavtale som ga han ein eksklusiv rett til desse midlane. Sjukehuset som arbeidsgivar vart ikkje informert om restmidlane. Forskaren tok ut store summar til løn og kostnadsrefusjon i samanheng med eit studieopphald i utlandet. Forskaren arbeider ikkje lengre i føretaket. Helse Bergen HF har flytta dei midlane som er igjen tilbake til føretaket. Universitetet har ikkje reist krav mot disse midlane. Helse Bergen HF har kravd om lag 4,3 millionar kronar tilbakebetalt frå forskaren. Forliksrådet har vurdert at saka ikkje egnar seg for behandling der, og det vert no vurdert om saka skal fremmast for tingretten. Saka er under etterforsking frå politiet, og er meldt til Fylkesmannen sin helseavdeling. 5. Merknad i samband med Riksrevisjonens kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2013 I Riksrevisjonens Dokument 3:2 ( ) står følgjande: Saken viser at det har vært en svak oppfølging av Innovest AS sin forvaltning av forskningsmidler siden selskapet ble etablert. Riksrevisjonen har merket seg at Helse Bergen HF har satt i gang et endringsprosjekt som fortsatt pågår. Det har etter Riksrevisjonens vurdering tatt lang tid fra Helse Bergen HF ble varslet om saken i 2011 til endringsaktivitetene overfor Innovest AS kom i gang. Riksrevisjonen forutsetter at sluttføringen av arbeidet prioriteres. Etter Riksrevisjonens vurdering gir forvaltningen av forskningsmidlene gjennom selskaper mindre gjennomsiktighet, og dermed en risiko for svakere internkontroll. Forvaltning av forskningsmidler gjennom selskaper krever en tettere oppfølging av bruken av midlene fra helseforetakenes side. I Helse- og omsorgsdepartementet sin kommentar heiter det: Statsråden uttaler at saken i Helse Bergen HF er alvorlig, og departementet ga med bakgrunn i dette tydelige styringssignaler til de regionale helseforetakene i 2012 om å sikre transparens og god dokumentasjon i håndteringen av det øremerkede tilskuddet til forskning i helseforetakene. Departementet mener det nå er etablert rutiner slik at håndteringen av forskningsmidler i alle fire helseregioner skjer i henhold til føringer gitt av departementet. Statsråden opplyser at enkeltsaken i Helse Bergen HF følges opp i foretaket gjennom ulike forbedringstiltak som er planlagt sluttført i tredje kvartal Departementet registrerer at overføringen av forskningsmidlene til eierinstitusjonene er under gjennomføring. Videre er departementet kjent med at de enkeltsakene der det har vært avdekket mislighold er fulgt opp og håndtert som personalsak i Helse Bergen HF eller Universitetet i Bergen. Kommentar Forholda som er avdekka i gjennomgangen av Innovest er svært alvorlege, og har påført føretaket både økonomisk skade og svekka omdømme. Innovest AS vart etablert som ein reiskap for effektiv forvaltning av eksternfinansierte forskingsmidlar i sjukehuset og universitetet. Selskapet skulle tilby effektive administrative prosessar, og sikre profesjonelle kontraktforhandlingar med kommersielle aktørar. Gjennom åra tok selskapet på seg stadig nye oppgåver, og etter kvart som kapitalen i selskapet vart større, vart det også gjort investeringar i innovasjonsselskap. 7

8 Av ulike grunnar har verken Helse Bergen HF eller Universitetet i Bergen evna å sikre nødvendig styring av selskapet. Hausten 2012 såg leiinga i Helse Bergen HF at det var forhold i Innovest AS som gjorde endringar heilt nødvendig. For å sikre nok ressursar og tid til å gå i gang med desse endringane, vart det kalla inn til ekstraordinær generalforsamling for å skifte ut styremedlemmane frå føretaket. Styret i Helse Bergen HF vart orientert om endringane i styresamansettinga. Få månadar seinare vart også styremedlemmene oppnemnt av Stiftelsen Unifob / universitetet skifta ut, og kontrakten til dagleg leiar blei avvikla. Styremedlemmane oppnemnt frå Helse Bergen HF har hatt som mandat at det skal ryddast i selskapet uavhengig av negativ merksemd på Innovest AS, eigarane eller enkeltpersonar knytt til desse. Dette mandatet har vore fundamentet for alt arbeidet, og styremedlemmene har heile tida hatt solid støtte frå leiinga i Helse Bergen HF for alle disposisjonar uavhengig av dei konsekvensane dei måtte gi. Føretaket har måtta bære den største belastninga knytt til oppryddingsarbeidet, til tross for at selskapet har to likestilte eigarar. Dei midlane Innovest AS har forvalta, høyrer til offentleg eigde verksemder, og alle disposisjonar må derfor tåle offentleg innsyn. I løpet av dei åra endringsarbeidet har vore gjennomført, har både profilerte forskarar og leiarar i institusjonane måtte svare for handlingane sine i det offentlege rom. Styret har gjennomført eit omfattande endringsprosjekt som har fastlagt eigarskapet til dei midlane som selskapet har forvalta. Parallelt med dette har styret forsøkt å rydde i andre oppgåver for unngå at økonomien i ulike driftsområde blir blanda saman. Gjennom dette arbeidet har det blitt klart at det er en økonomisk underdekning i selskapet i forhold til dei forpliktingane som var inngått. Helse Bergen HF er den absolutt største kreditoren i selskapet, slik at den kapitaltilførselen som skal gjennomførast først og fremst er i eigen interesse. For at overføring av dei midlar som tilhørar føretaket skal kunne gjennomførast, må selskapet tilførast likviditet. Om ein ikkje gjer det, kunne ein stilt seg i ein vanskeleg situasjon overfør andre kreditorar, som kunne ha klaga eigarane for å tappe selskapet i eiga interesse, og med andre partar som skadelidande. Leiinga ved Helse Bergen HF legg vekt på å opptre ryddig i alle forhold, og meiner derfor det er riktig å sørgje for at den økonomiske underdekkinga vert retta opp. Helse Bergen HF sine medlemmer i styret har vore pådrivarar i arbeidet med å gjere endringar i selskapet. Sjølv om Riksrevisjonen legg til grunn at føretaket ble varsla om kritikkverdige forhold 2011, har det ikkje vore muleg for oss å finne dokumentasjon på at dette varselet vart gitt på ein slik måte at det var naturleg for føretaket å følgje opp. Då behovet for endring vart tydeleg for leiinga i Helse Bergen HF i 2012, vart det straks sett i gang nødvendige tiltak. At dette arbeidet har tatt to år, er ein konsekvens av kompleksiteten i saka og behov for ein grundig prosess. Styret ved Universitetet i Bergen har som ein av dei store interessentane handsama saka om Innovest AS i fleire styremøte. I sitt siste møte vart saka handsama i lukka møte med sakspapir som var unnateke offentleg innsyn. Sakspapir frå universitetet er derfor ikkje lagt ved eller referert i dette saksframlegg. Vi er kjend med at universitetsstyret mellom anna har drøfta kapitalsituasjonen i selskapet og styret og dagleg leiar sine roller og ansvar. Konklusjon Det har vore gjennomført eit omfattande arbeid for å sikre tilstrekkeleg kontroll over føretaket sine verdiar som var forvalta av Innovest AS. Arbeidet er no i ferd med å bli sluttført. Frå 2015 vil Innovest AS vere eit selskap med minimal aktivitet og utan tilsette. Det er svært beklageleg at situasjonen i Innovest fekk utvikle seg over så lang tid at drastiske tiltak var nødvendig for å sikre tilstrekkelig kontroll med verdiane. På den andre sida har det vore sett i gong tiltak med nødvendig omfang og kraft til å 8

9 avhjelpe situasjonen straks behovet for endring var klarlagd. For framtida er det nødvendig å sikre at dei eigarinteressene Helse Bergen HF har i andre selskap, blir forvalta på ein meir hensiktsmessig måte. Vedlegg: Rapport frå endringsprosjektet, med tilhørande brev. 9

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering

STYRESAK: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137 STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014 ARKIVSAK: 2015/1740 STYRESAK: 053/14 STYREMØTE: 06.05. 2015 FORSLAG

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137/

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke FYLKESREVISJONEN Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Fylke Rapport om Engasjements- og eigarskapskontroll Innleiing Kontrollutvalet har i sak Ko 21/08 vedtatt følgjande:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Fusjonsplan. Partsangivelse

Fusjonsplan. Partsangivelse Fusjonsplan Undertegnet av styrene i Atheno AS og Samspelsforum for Næringsutvikling AS den 30.11. 2012 for godkjennelse i respektive ekstraordinære generalforsamlinger. Partsangivelse Samspelsforum for

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest DATO: 06.12.17 SAKSHANDSAMAR: Berit Berntsen SAKA GJELD: Bierverv i Sjukehusapoteka Vest HF ARKIVSAK: STYRESAK: 055/17 STYREMØTE: 13.12.2017

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Stortingets finanskomité 25. april 2014 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Reidar Sandal Rapport til Stortinget for 2013 1. Samandrag 2. Korleis representantskapet

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 08.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Guro Mjanger SAKA GJELD: Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde ARKIVSAK: 2012/3702 STYRESAK: 068/2016

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer