Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne"

Transkript

1 Etne kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne Hovudrapport - høyringsutgåve

2 Føreord Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord og Sauda kommunar; dei tre sistnemnte ligg i Rogaland. Kommunesenteret ligg i Etne som er den største tettstaden i kommunen. Skånevik ligg i den nordre delen av kommunen. Det er i dag to vegsamband mellom Etne og Skånevik rv. 48 over Hålandheio og fv. 34 langs Skåneviksstranda. Frå Skånevik er det ferjesamband til Uttåker og Matre i Kvinnherad kommune. Det er trong for eit sikrare, betre og meir framtidsretta transportsamband mellom Skånevik og Etne. Tunnel mellom Etne og Skånevik vil korte ned reiseavstanden, og såleis knyta dei to største tettstadane i kommunen tettare saman. Samstundes er det eit mål å styrkje det indre vegsambandet mellom regionar i nord og sør, slik denne er definert i samferdsleplanen for Sunnhordland. Akvator AS har på oppdrag frå Tunnelselskapet Skånevik Etne AS utarbeidd ein kommunedelplan med konsekvensutgreiing for lokalisering av tunnel mellom Skånevik og Etne. Representantar frå Tunnelselskapet, Statens vegvesen, Etne kommune og Akvator AS har delteke i plangruppa. Ambio Miljøforvaltning AS, Plan Vest AS og Sintef Berg- og geoteknikk har bidrege i konsekvensutgreiinga. Tiltaket utløyser krav om konsekvensutgreiing etter reglane i Plan- og bygningslova kap. VII a med føreskrifter. Konsekvensutgreiinga byggjer på planprogram vedteke 7. februar Statens Vegvesen si Handbok 140 er nytta metodisk i konsekvensutgreiinga. Etne kommune er planmynde, og ansvarleg mynde for konsekvensutgreiinga. Fylgjande delrapportar ligg føre: Landskap Kulturminne og kulturmiljø Jordbruk og skogbruk Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Geologiske og geotekniske forundersøkingar Teknisk økonomisk rapport Støysonekart Akvator AS takkar for eit spanande oppdrag, og for eit godt og konstruktivt samarbeid med dei ulike deltakarane i plangruppa og i arbeidet med konsekvensutgreiinga. Stord, 2. September 2008 Akvator AS, Karoline Eldøy Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 2

3 1 Samandrag Innleiing Alternativ Konsekvensar Tilråding Innleiing Lokalisering Bakgrunn for tiltaket Organisering, medverknad og planprosess Tilhøvet til anna planlegging Nasjonale føringar Regionale føringar/fylkesplanar Lokale føringar Prosjektskildring Plannivå Siling av alternativ historikk planprosess Alternative tunnelpåslag og vegkorridorar Alternativa på Etne-sida Alternativa på Skånevik-sida Tunnelalternativ Total lengder for traseane mellom Skånevik og Etne Geologiske og geotekniske tilhøve Oppfølgjande undersøkingar Trafikktilhøve Transportanalyse Eksisterande veg 0-alternativ Krav til veg- og tunnelstandard Prissette konsekvensar Innleiing EFFEKT berekningar Byggekostnader - ANSLAG Ikkje-prissette konsekvensar Innleiing Landskap Nærmiljø og friluftsliv Kulturminne/kulturmiljø Biologisk mangfald Landbruk Samfunnsmessige tilhøve Innleiing Folketalsutvikling og demografi Bustad- og arbeidsmarknaden i regionen Regionale verknader Tilhøve til andre planlagde samband Trafikktryggleik Deponi og bruk av overskotsmasse Samanstilling og tilråding Innleiing Prissette konsekvensar Ikkje-prissette konsekvensar Tilråding Referansar Temarapportar Skiftlege kjelder Figur- og tabelloversyn Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 3

4 1 Samandrag 1.1 Innleiing Det er utarbeidd ein kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 i tunnel mellom Skånevik og Etne. Eksisterande riksvegsamband er av dårleg standard og hemmar kommunikasjonen og utviklinga i kommunen og regionen elles. Nytt riksvegsamband vil korte ned reisetida mellom tettstadene med om lag 15 min., samstundes som trafikktryggleiken og vinterregulariteten på vegen betrast monaleg. Konsekvensutgreiinga er gjennomført etter metode gitt i Statens vegvesen si Handbok 140. Det er utarbeidd eigne temarapportar for følgjande tema: Landskap Kulturminne og kulturmiljø Jordbruk og skogbruk Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Geologiske og geotekniske forundersøkingar Teknisk økonomisk rapport Støysonekart 1.2 Alternativ I konsekvensutgreiinga er det vurdert 4 alternative vegtrasear i dagen på Etnesida og 3 alternative vegtrasear i dagen på Skåneviksida. På begge sider er det utgreidd 3 ulike tunnelpåslag. Mellom desse dagstrekningane er det i alt 9 ulike tunnelalternativ med variable lengder. Dei ulike traseane har ulik lengd frå Skånevik til Etne sentrum, både med omsyn til tunnel og dagstrekningar. Detaljar kring trasealternativ kjem fram av Teknisk økonomisk delrapport. Figurane nedanfor syner alternative dagstrekningar på begge sider av tunnelen. Dei ulike alternativa er nærare skildra i eigne kap. 4.4 og kap Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 4

5 Etnesida: Håfoss Tunnelpåslag M Vad 1 Tunnepåslag M Vad 2 Tunnelpåslag P Grønstad Tunnelpåslag S Skåneviksida: Skånevik 1 Tunnelpåslag B Skånevik 2 Tunnelpåslag D Skånevik 2 Tunnelpåslag E Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 5

6 1.3 Konsekvensar Prissette konsekvensar Statens vegvesen har berekna byggekostnader for dei ulike alternativa med bruk av ANSLAG metoden. Nedanfor ei samanstilling av kostnader ved bygging av dei ulike alternativa (prisnivå 2008). Alternativa er rangert frå billegaste (1) til dyraste (12) alternativ: Alternative trasear Lengde Kostnad Rangering m mill Håfoss - Skånevik 1B Håfoss Skånevik 2D Håfoss Skånevik 2E Vad 1 - Skånevik 1B Vad 1 Skånevik 2D Vad 1 Skånevik 2E Vad 2 - Skånevik 1B Vad 2 Skånevik 2D Vad 2 Skånevik 2E Grønstad - Skånevik 1B Grønstad Skånevik 2D Grønstad Skånevik 2E For å finne alternativet med størst samfunnsøkonomisk nytte er det gjennomført ei EFFEKTberekning i samsvar med Handbok 140. Framtidige samfunnsøkonomiske kostnader (utgifter) og nytte (inntekter) er berekna. Statens vegvesen har kalkulert nytte (EFFEKT), datert , for følgjande to av dei utgreidde alternativa: Vad 2 Skånevik 2E Grønstad Skånevik 2E Ut frå føresetnadene i EFFEKT rekninga gir alternativet over Grønstad størst netto nytte og nyttekostnad. Berekninga syner at netto nytte per budsjettkrone er 0,11 for området Håfoss/Vad og 0,25 for området Grønstad. Positiv netto nytte betyr at prosjektet er rentabelt med ei høgare rente enn kalkulasjonsrenta (4,5%). Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 6

7 Med dei føresetnader som ligg til grunn for trafikktal og trafikkfordeling blir brutto nytte ganske lik for alternativa. Det som skil alternativa med omsyn til netto nytte og netto nytte/kostnadsbrøk er i hovudsak investeringskostnader. Noko forenkla kan ein sei at lønsemda for dei konsekvensanalyserte alternativa varierer (parallelt) med investeringskostnadane. Det gjev difor ein viss oversikt over dei økonomiske konsekvensane sjølv om ein berre har rekna EFFEKT for to alternativ. Dei lågaste byggjekostnadane gjev størst netto nytte. Nytte-kostnadsanalysen er oppsummert i tabellen nedanfor (prisnivå 2008): Alternativ Alternativ 0 Vad 2 Skånevik 2E Grønstad Skånevik 2E Nyttekomponent (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Trafikant/transportbruker Det offentlege Ulukker Støy-luftforureining Restverdi Skattekostnad Netto nytte NN Netto nytte pr budsjettkr NNB 0,11 0, Ikkje-prissette konsekvensar Det er gjennomført konsekvensutgreiing for deltema naturmiljø, landskap, kulturminne/kultumiljø, jordbruk/skogbruk og nærmiljø/friluftsliv. For tema naturmiljø er det berre alternativ Håfoss som har vesentleg negativ konsekvens, i hovudsak grunna nærføring til Lonsbekken som oppvekstområde for sjøaure og funn av rødlistearten ål. Når det gjeld landskap er har tiltaket for dei fleste alternativa middels til stor negativ konsekvens. Det er berre for Vad 2 at konsekvensen er liten. Det er påpeikt trong for avbøtande tiltak for landskap som skal greiast nærare ut på reguleringsplannivå. Tema kulturminne og kulturmiljø er vurdert å ha middels negativ konsekvens for Håfoss, Vad 2 og Skånevik 2E. Grønstad har liten til middels negativ konsekvens. På Håfoss er det nærføring til kulturmiljø ved gamle industristaden Håfoss som vert vekta, ved Vad 2 er det nærføring til kulturminne Bygdeborga på Hushaug som vert vekta. På Grønstad er det i hovudsak kulturlandskapet som vert sterkast påverka. I Skånevik er det alternativ Skånevik 2E som får middels negativ konsekvens i hovudsak grunna nærføring til Postvegen. Dei andre alternativa har liten konsekvens. For tema jordbruk og skogbruk er det to alternativ med middels negativ konsekvens, Vad 1 grunna at tiltaket skapar barrierar mellom bruk og krev omlegging av landbruksvegar og Skånevik 2E i hovudsak grunna nærføring til Fellesfjøset og gardstun. Nærmiljø og friluftsliv har ikkje store negative konsekvensar for nokon av alternativa. Derimot er det for alternativa på Skånevikssida positive konsekvensar for nærmiljø gjennom Skånevik sentrum grunna omlegging av trafikken vekk frå tronge sentrumsgater. Tabellen nedanfor syner ei samanstilling av dei ikkje-prissette konsekvensane. Det er gjort ei rangering på kvar side av tunnelen. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 7

8 Etne Skånevik Håfoss Vad 1 Vad 2 Grønstad Skånevik Skånevik Skånevik Tema 1B 2D 2E Naturmiljø Stor Liten Liten Liten Liten Liten Liten Landskap Stor Middels Liten Middels - stor Liten - middels Middels Stor Kulturminne Middels Liten Middels Liten middels Liten Liten Middels Jordbruk og skogbruk Liten middels Middels Liten Liten middels Liten middels Liten middels Middels Nærmiljø og friluftsliv Liten Liten Ubetydeleg Liten Liten middels positiv Liten positiv Liten positiv Rangering Tilråding Tiltakshavar vil tilrå alternativ Grønstad Skånevik 2E som beste alternative korridor for tunnelsamband. Tilrådinga er samansett både av omsynet til dei ikkje-prissette konsekvensane og av omsynet til kostnad ved bygging. Alternativet er det rimelegaste av dei ulike alternativa, med ei berekna kostnadsramme på 612 mill kroner. Ulikskap i kostnadsberekning er i hovudsak knytt til tunnel-lengder, og tilrådd alternativ har veg i dagen på til saman 1560 m og veg i tunnel på til saman 5900 m. Dette er den kortaste tunnellengda av dei ulike alternativa. Grønstad alternativet har ein vesentleg betre samfunnsøkonomisk lønnsemd enn alternativet Håfoss-Vad, det er for Grønstad berekna kost-nytte faktor til 0,25 medan Håfoss-Vad har 0,11. På Etnesida er Grønstad tilrådd av grunnar knytt til kostnad, usikkerheit knytt til berggrunn/overdekning på Vad 2 samt usikkerheit knytt til nærføring til bygdeborga som kulturminne på Vad 2. Slik samanstillinga av ikkje-prissette konsekvensar syner, har området Grønstad relativt få negative konsekvensar for dei ulike fagtema. Det er aktiv landbruksdrift i Grønstad-området. Traseen er lagt i skilje mellom to bruk, og skapar såleis ikkje store barriereverknader for det enkelte bruket si drift. Dagstrekninga er samstundes relativt kort (210 m), og legg såleis ikkje beslag på store delar landbruksareal. Grønstad ligg i eit flott kultur- og naturlandskap, og landskapsbiletet som opnar seg ved tunnelopninga når ein kjem køyrande frå Skånevik har stor verdi knytt til køyreoppleving. Det ligg i dag ein mykje nytta og flott opparbeida rasteplass (Øvstebøhammaren) i dette området, og det kan vera eit potensiale for vidareutvikling av denne møteplassen ved at eit viktig vegsamband knytast til stamvegen på nettopp ein slik stad. På Skåneviksida er Skånevik 2 E valt i hovudsak av økonomiske grunnar. Dette alternativet gir kortast tunnel-lengde, og vil såleis vera rimelegare å byggja enn dei andre to alternative i Skånevik. Differansen er i følgje anslaget opp mot 40 mill NOK. Skilnad i konsekvens for dei ikkje-prissette konsekvensane for alternativa på Skånevik-sida er relativt like, bortsett frå for landskapsvurderingar. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 8

9 Tilrådd alternativ har størst negative konsekvensar med omsyn til landskapsvurderingar på begge sider av tunnelen, i hovudsak basert på tiltaket sin visuelle konsekvens i eit større landskapsbilete. På Etnesida har tiltaket middels-stor negativ konsekvens, og på Skåneviksida har tiltaket stor negativ konsekvens. Alternativa er likevel valt av ovanfor nemnde faktorar, og det er eit mål at ein i samband med reguleringsplan fokuserer på avbøtande tiltak som på sikt kan gjera vegen mindre dominerande i landskapet. Kryssløysing mot eksisterande vegar er ikkje valt på dette plannivået, men det er ein føremon for tilrådd alternativ at det ligg til rette for val av både T-kryss og rundkøyring på begge sider av tunnelen. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 9

10 2 Innleiing 2.1 Lokalisering Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord og Sauda kommunar; dei tre sistnemnte ligg i Rogaland. Totalt flatemål er 708 kvadratkilometer og innbyggjartalet er i underkant av Rundt halvparten av desse bur i tettstadane Etnesjøen og Skånevik. Skånevik og Etne vart slått saman til ein kommune i Kommunesenteret ligg i Etne som er den største tettstaden i kommunen. Skånevik ligg i den nordre delen av kommunen. Det er i dag to vegsamband mellom Etne og Skånevik over rv. 48 Håland eller langs fv. 34 Skåneviksstranda. Frå Skånevik er det ferjesamband til Utåker og Matre i Kvinnherad kommune. Figur 1: Oversiktskart 2.2 Bakgrunn for tiltaket Det er trong for eit betre og meir framtidsretta transportsamband mellom Skånevik og Etne. Gjennom fokus på lettare tilgjenge, miljø og trafikktryggleik kan eit nytt samband skape ei positiv utvikling for heile regionen inklusiv Sunnhordland, Haugaland og Ryfylke. Rimeleg reisetid frå bustad til arbeidsplassar og tenester har mykje å seia for kvar folk ønskjer å bu. Det er eit mål å kunna rekruttera og halda på attraktiv arbeidskraft og bedrifter som vurderer å etablere seg i området. Fleire interessante bedrifter har vurdert å etablere seg i Skånevik dei siste åra, men har valt andre lokalitetar grunna dårleg kommunikasjon og tilgjenge. Samferdsel og næringsutvikling heng saman. Næringsutvikling og transport er to av fire fanesaker i Fylkesplanen for Hordaland Fylkesplanen slår fast at næringsverksemd i stor grad er lokalisert til mindre riksvegar og fylkesvegar med låg standard. Det er også påpeika i samferdsleplanen for Sunnhordland at ein mange stader på Vestlandet sit på store, ikkje realiserte ressursar rett og slett fordi transportvilkåra er for dårlege. Svært ofte er vegane dårlegare enn andre stader i landet. Investering i samferdsle vil såleis framleis vera ein svært viktig føresetnad for å kunna motverka regional ulikskap, og for å kunna betra den økonomiske basisen for busetjing og Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 10

11 sysselsetjing i dei områda dette gjeld. Infrastruktur som verkemiddel for bygdeutvikling har dei siste åra også hatt auka merksemd frå nasjonalt hald. I stortingsmelding nr. 21 ( ) Med hjarta for heile landet legg Regjeringa opp til å styrkje innsatsen i transportinfrastrukturen som verkemiddel for utvikling av attraktive bustad- og næringsregionar. Tunnel mellom Etne og Skånevik vil korte ned reiseavstanden med om lag min mellom dei to tettstadene. Reiseavstand og tilgjenge til både Bergen og Haugesund vil betrast. Samstundes vil eit nytt samband styrkje den midtre vegaksen frå Ryfylke via Sauda, Etne og Kvinnherad til Bergen slik denne er definert i samferdsleplanen for Sunnhordland. Figur 2 Planområdet Tradisjonelt har Skånevik vore ei kombinert jord/skogbruksbygd og industribygd med fiskeindustri (sardinproduksjon). Det er framleis jordbruksdrift i bygda, men Skånevik har i løpet av dei siste åra utvikla seg til å verta den største industribygda i kommunen. Sunnhordland Mekaniske Verkstad er den største industribedrifta, men det er i tillegg ei rekkje andre bedrifter i bygda innan til dømes fiskeoppdrett, entreprenørverksemd og røyrleggjing. I tillegg er det ei rekkje bedrifter innan servicenæringa. Turistnæringa er også vesentleg i bygda. Som eksempel kan nemnast Skånevik Bluesfestival som har utvikla seg til å verta ein av dei største festivalane i sitt slag i Noreg. Veksten i talet på arbeidsplassar i Skånevik har medført at det i dag er monaleg pendling til bygda kvar dag. Eit betre samband mellom Skånevik og kommunesenteret Etne der mange bur, er derfor svært viktig for å oppretthalda og utvikla eit livskraftig Skånevik. Skånevik har grunnskule, men elevane må til Etne og Ølen for vidaregåande utdanning. Som følgje av at bygda har ferjesamband til Kvinnherad, er det ein monaleg tungtrafikk til og frå Skånevik som vert generert av industrien i bygda. I denne samanheng er det med ny tunnel tale om ein miljøgevinst og ein kostnadsgevinst for transportnæringa. Utslepp frå biltrafikken er i hovudsak ein funksjon av samla køyretøy-kilometer. Bratte vegar med dårleg kurvatur gjev i tillegg noko meir forbruk av drivstoff og såleis større utslepp. Undersøkingar syner at drivstofforbruket for tungstransport aukar med opp mot 50 % ved konstant køyring i bakkar eller i bytrafikk. Alle desse tilhøva tilseier at det er trong for eit raskt og sikkert vegsamband mellom Skånevik og Etne. I dag går trafikken enten via Håland på rv. 48 eller langs Skåneviksstranda på fv. 34. Begge desse vegane har dårleg standard både med omsyn til geometri og vegbreidde. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 11

12 Tunnelprosjektet mellom Skånevik og Etne er nemnt i både lokale og regionale planar, jamfør kapittel 2. I desse planane er prosjektet tidfesta lenger ut i tid enn det som er ynskjeleg og naudsynt. Eigen kommunedelplan med konsekvensutgreiing er fyrste lekk i prosessen for å kunna framskunda tunnelprosjektet Føremål med tiltaket Hovudmålet med å byggja tunnel mellom Etne og Skånevik er å leggja til rette for ein meir effektiv og trafikksikker vegakse mellom tettstadene for både innbyggjarar og tilreisande. Eit nytt samband kan samstundes bidra til å styrkja den midtre vegaksen mellom Bergen og Haugesund for heile regionen inklusiv Sunnhordland, Haugaland og Ryfylke. Tunnel mellom tettstadene vil medverka til samfunnsøkonomisk god arealbruk, samt lokal bustad- og næringsutvikling. Som ein lekk i prosessen er det ynskjeleg å få tunnelprosjektet med i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden Dette føreset vedteken kommunedelplan med konsekvensutgreiing innan utgangen av Ved å byggja tunnelen har ein som målsetjing å oppnå fylgjande delmål: Reduserte transportkostnader for busette og næringsliv Betre miljørekneskap Betre trafikktryggleik 2.3 Organisering, medverknad og planprosess Organisering av planarbeidet Planarbeidet har vore organisert som eit prosjekt med Tunnelselskapet Skånevik-Etne AS som oppdragsgjevar og prosjektleiar og ei plangruppe med deltakarar frå Etne kommune, Statens vegvesen, Tunnelselskapet og Akvator AS. Akvator AS har hatt hovudansvaret for gjennomføringa og samanstilling av planforslag med konsekvensutgreiing. Fleire aktørar har bidrege innan særskilte fagområde: Plan Vest AS (geometri og landskap), Sintef (geologi og geoteknikk), Ambio Miljøforvaltning (biologisk mangfald) og Statens vegvesen (trafikkanalysar, anslag og effektberekningar). Det er ikkje nedsett ei fast referansegruppe. Plangruppa har henta inn ressurspersonar eller grupper når dette har vore naudsynt i delar av planprosessen. Tiltakshavar Tunnelselskapet Skånevik-Etne AS v/styret Referansepersonar (innkalla etter behov) Prosjektleiar Victor Carlsen Jr. Plangruppe Statens Vegvesen Etne kommune Tunnelselskapet, Akvator AS Figur 3 Organisasjonsplan Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 12

13 Deltakarar i plangruppa: Victor Carlsen Jr., Tunnelselskapet Skånevik-Etne AS August Hjelmervik, Tunnelselskapet Skånevik-Etne AS Oddvar Tvedten, Tunnelselskapet Skånevik-Etne AS Magnus Fredheim, Statens vegvesen Odd Inge Vestbø, Etne kommune Kjell Arne Møklebust, Akvator AS Karoline Eldøy, Akvator AS Ressurspersonar: Terje Vikestrand, Plan Vest AS Helge Sandvik, Statens Vegvesen Rune Stumo, Statens Vegvesen Medverknad i planprosessen I samsvar med krav til medverknad som følgjer av Plan- og bygningslova, har det vore arrangert ope møte i samband med offentleg ettersyn av planprogram. Vidare vil det i samband med offentleg ettersyn av planforslag verta arrangert eigne møter med involverte grunneigarar, samt annonserte kontordagar både i Etne og i Skånevik. Regionale og lokale media har vore nytta som del av informasjonsarbeidet Framdrift Planarbeidet starta opp i juni Planprogrammet vart vedteke i Etne kommune 7.februar Ein ventar at endeleg godkjenning av kommunedelplanen kan gjerast i Kommunestyret i desember Godkjend kommunedelplan innan utgangen av 2008 er naudsynt dersom prosjektet skal verta vurdert i Handlingsprogrammet for neste periode i Nasjonal transportplan ( ). Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 13

14 3 Tilhøvet til anna planlegging 3.1 Nasjonale føringar Rikspolitiske retningsliner Følgjande rikspolitiske retningsliner er mest sentrale i høve til utarbeiding av kommunedelplanen: Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging (T-1057) Mål definert under punkt 2: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske retningslinjer for barn i planlegging (T 1/95) Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 og TA-2115/2005) Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag (T-1078), jfr Etne vassdraget Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan (NTP) for (St.meld 24) er Regjeringa sin plan for transportpolitikken, og gir såleis politiske føringar for transport og transportplanar i heile landet. Tunnel Skånevik-Etne er ikkje omtala i NTP , men det er eit mål å få prosjektet med i handlingsprogrammet for NTP for St. prp. Nr. 118 ( ) Verneplan IV for vassdrag Etne vassdraget er verna gjennom verneplanen for vassdrag IV St.meld nr. 21 ( ) Med hjarta for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken. I meldinga heiter det under pkt Betre transporttilbod som grunnlag for busetjing og næringsutvikling: godt utbygde vegar er nødvendig for å oppretthalde strukturen i busetnaden og redusere avstandsulemper for næringslivet.regjeringa legg vekt på at vegutbygginga mellom senter og mellom senter og omland skal medverke til regionforstørring, for å utvide og styrkje lokale arbeidsmarknader og tilgang på tenester for befolkning og næringsliv. 3.2 Regionale føringar/fylkesplanar Fylkesdelplan for Sunnhordland nemner tunnel mellom Skånevik og Etne som prioritert tiltak for perioden Fylkesplanen Fylkesplanen som vart vedteken av Fylkestinget i oktober 2005, gir visjon, mål og strategiar for utviklinga i fylket. Hovudtema er verdiskaping og satsingsområda er næringsutvikling, kompetanse, kultur og transport/areal/miljø. Hovudvisjon: Hordaland skal utvikla levedyktige regionar og attraktive lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane skal nyttast på ein berekraftig og langsiktig måte. Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem skal byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell utforming skal vektleggast. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 14

15 3.2.2 Handlingsplan for trafikksikring Handlingsplanen for trafikksikringsarbeidet i fylket gjeld for perioden og vart vedteken i Fylkestinget i desember Planen omtalar først nasjonale planar som dannar grunnlaget for trafikksikringsarbeidet. Vidare inneheld planen ulike utfordringar, målsetting og satsingsområde Transportberedskap Hordaland 2005 analyse av risiko og sårbarhet Hordaland fylkeskommune har frå overtatt ansvaret for den regionale transportberedskapen. På bakgrunn av dette er det etablert ei transportberedskapsordning for Hordaland basert på ein risiko og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og ressurskartlegging av fylket Fylkesdelplan for Sunnhordland Fylkesdelplanen for regionen vart vedteken desember Planperioden kan delast i to planfasar: : Prioritering og realisering av eksisterande planar og prosjekt : Føringar for realisering av nye planar og prosjekt. Tunnel Etne Skånevik med snøggbåtterminal i Skånevik ligg i denne planperioden. Planen inneheld ei framstilling av utbyggingsmønster og transporttilhøve i regionen under eitt, hovudutfordringar for vidare utvikling, framlegg til strategiar og utvalde satsingsområde Plan for sekundærvegnettet i Sunnhordland Planen har som mål å prioritera vegprosjekt som tener næringsliv og busetnad i regionen på ein berekraftig måte. Tunnel mellom Skånevik og Etne er nemnt som eit av dei prioriterte regionale vegprosjekta Samferdselsplanen for Sunnhordland Samferdselsplanen for Sunnhordland vart utarbeidd med føremål å utarbeida ein samla plan med prioritering og kostnader/finansiering til handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan og fylkesvegplanen for same periode Rutevise utgreiingar for stamvegnettet- rute 5a Drammen - Haugesund Dei rutevise utgreiingane frå Statens vegvesen skal vera eit grunnlag for utforming av ein heilskapleg og samordna strategi for å utvikla stamvegnettet. Stamvegutgreiingane skal syna kva strekningar som skal byggjast ut og kva strekningar som skal utbetrast. E 134 gjennom Etne sentrum har høg prioritet med omsyn til utbetring i rapport frå oktober Strategidokument Kampen om areala Fylkeslandbruksstyret har utarbeidd eit strategidokument som gjer greie for arealpolitikken som vil verta ført i fylket. Dokumentet gir både bakgrunnsstoff og faktiske opplysningar i tillegg til strategiformuleringar. 3.3 Lokale føringar Kommuneplan Etne Kommuneplanen for Etne har for politikkområdet Samferdsel definert følgjande hovudmål: Etne skal ha trygge og raske vegsamband både innan kommunen og inn/ut av kommunen. Tunnel mellom Skånevik og Etne er omtala som ein av hovudstrategiane innan dette planområdet og ein alternativ trase mellom Fjøsnavika og Leknes er stipla inn som infolinje på plankartet. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 15

16 3.3.2 Trafikksikringsplan for Etne kommune Planen gir eit oversyn over trafikktilhøva på vegnettet i kommunen. Samstundes skal planen skape eit grunnlag for framtidige prioriteringar av ulike trafikksikringstiltak Reguleringsplan Skålnes-Hagavik, Skånevik R Reguleringsplanen legg til rette for at vegstrekninga mellom Leknes og sentrum av Skånevik vert utvida og retta opp, samt opparbeiding av gang- og sykkelfelt. Denne planen er ei føresetnad for at tunnelpåslag kan liggja i området Leknes, og dette vegstrekket vil såleis verta del av ny rv. 48. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 16

17 4 Prosjektskildring 4.1 Plannivå Dette plannivået har fokus på prioriteringar og verdival. Detaljar kring utforming av veg- og tunnelløysingar skal gjerast på reguleringsplannivå. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for val av alternativ og prinsippløysing for veg- og tunnelkorridor. Konsekvensutgreiing - planprogram Ny forskrift om konsekvensutgreiingar vart vedteken i kongeleg resolusjon 1. april Det er utarbeidd ein rettleiar som omhandlar tilhøvet mellom forskrifta og planlegginga etter plan- og bygningslova. Utarbeiding av kommunedelplanar kjem såleis inn under denne nye forskrifta. Dette inneber følgjande hovudaktivitetar i planprosessen: Planprogram Som ein lekk i varsel og kunngjering av oppstart av planlegginga er det utarbeida eit forslag til planprogram som etter høyring vart fastsett av planmynde. Planprogrammet vart sendt på offentleg ettersyn i perioden 21.november januar 2008, med vedtak i Komitè Natur i Etne kommune 7.februar Føremål med planprogrammet er å fastsetja kva alternativ som skal utgreiast og kva konsekvensar som skal utgreiast som grunnlag for kommunedelplanen. Planforslag med konsekvensutgreiing Det fastsette planprogrammet ligg til grunn for utarbeiding av planforslag. Planforslaget og konsekvensutgreiing skal leggjast samla ut til offentleg ettersyn. Omsyn til konsekvensutgreiing og gjennomføring av plan Før vedtak av planen skal det gjerast greie for i kva grad det er tatt omsyn til konsekvensutgreiinga, samt tiltak for å avgrense eller bøte på nemnande negative verknader. 4.2 Siling av alternativ historikk planprosess I prosessen med utarbeiding av planprogram vart fleire alternative vegkorridorar vurdert. Kartet syner med unnatak av tunnelpåslag ved Tungesvik i Skånevik, alternativ som vart vurdert tidleg i planprosessen. Ved offentleg ettersyn av planprogram vart det føreslege å sile bort alternativ 02 langs Skåneviksstranda, alternativ påslag ved Tungesvik i Skånevik, samt alternativ påslag ved Fitja (B) ved Etnesjøen. Dei ulike alternativa som er sila vekk er kort skildra nedanfor. Ved handsaming av planprogrammet vart det politisk fleirtal for forslaget. I tillegg inneber det politiske vedtaket at også alternativ A Fjøsnavika silast vekk på dette planstadiet. Vedtaket er grunna i eit trafikksystem i Etne sentrum som allereie er i ferd med å nå sitt mettingspunkt, og at det såleis er Tungesvik uheldig å auke trafikkmengda gjennom Etne sentrum så mykje som ein reknar med at ny rv. 48 fører med seg. I tillegg er det store utfordringar i høve til naturvernområde og det verna Etnevassdraget. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 17

18 Alternativ 02 Utbetring av fv. 34 langs stranda. Vegen langs stranda frå Etne til Skånevik er ca. 28 km. Vegen har låg standard og det vil vera eit omfattande utbetringsarbeid dersom vegen skal oppgraderast til akseptabel standard. Vegen er smal, har dårleg kurvatur og går gjennom eller like ved mange gardstun. Utbetring av fv. 34 vert derfor vurdert til å vera eit dårlegare alternativ enn å oppretthalda vegen over Håland. Alternativ påslag ved Tungesvik, Skånevik Alternativet inneber at vegen frå Skånevik til Tungesvik må utbetrast. Spesielt vil det første stykket frå ferjeleiet i Skånevik og gjennom tettstaden vera vanskeleg. Her er det hus som ligg tett inn på vegen på begge sider. Dette er gamal busetnad som til dels har verneverdig verdi. Vidare mot Tungesvik er vegen i dag svært svingete og det vil vera eit omfattande arbeid for å opparbeida vegen til fullgod riksvegstandard. Aktuell stad for tunnelspåslag ligg i eit sidebratt terreng. Før eit kryss vil det vera naudsynt at tunnelen munnar ut i veg i dagen med minst 200 m lengd. Dette for å oppnå tilstrekkeleg frisikt. Dette vil vera vanskeleg å oppnå utan omfattande utfylling på nedsida av eksisterande veg. Det er rasfare langs store delar av traseen. Det er ikkje uvanleg med steinsprang i vegbana i dette området. Tilstrekkeleg rassikring vil såleis innebera ein stor kostnad. Sjølve tunnelen frå Tungesvik til Etne vil verta minst like lang som ved tunnelpåslag ved Leknes. I tillegg kjem utbetring og rassikring av ca 6 km veg frå Skånevik til Tungesvik. Det er difor rimeleg å tru at alternativ påslag ved Tungesvik vil verta totalt sett dyrare samanlikna med alternativa frå Leknes. Det er også eit ynskje om å betra miljøtilhøve i Skånevik sentrum gjennom å kanalisera personbiltrafikk og tungtrafikk utanom sjølve sentrumskjernen. Tunnelpåslag ved Leknes vil letta trafikkbelastninga gjennom sentrum og er i så høve eit betre miljøalternativ, og vil truleg og avlasta fv. 34 meir enn ved Tungesvik. Alternativ B påslag Fitja, Etnesjøen Både alternativet Fjøsnavika og Fitja må gjennom Etne sentrum og via bru over Etnevassdraget. Samstundes grensar alternativa til større naturvernområde for fugl, fisk og dyreliv, med restriksjonar mellom anna for fylling og drenering. Sidevassdrag er eit viktig oppvekstområde for sjøaure til Etnevassdraget. Den største utfordringa med dette alternativet er tilførselsvegen gjennom Etne sentrum, og krysset mot E134. Vegen gjennom Etne sentrum er trong og det er busetnad tett ved vegen gjennom storparten av sentrum. Vegen passerar tett ved skule, barnehage og nytt planlagt kulturhus. Ein alternativ trase utanom skule og kulturhus i sentrum går via industriområdet på Tongane. Det er ikkje uproblematisk å føre ein riksveg gjennom eit industriområde, samstundes som dette alternativet også vil få same krysstilknyting til E134. I samband med kommuneplanarbeidet, vart det drøfta alternative trasear med ny bru over Etne- elva nærare utløpet. Sterke verneinteresser av vassdraget i dette området gjer at ny trase og bru vil møta stor motstand. Forutan utfordringar knytt til Etnevassdraget, tilførselsveg og naturvernområde, vil det truleg vera naudsynt med innløysing av ca 3 bustadeigedomar. Samstundes er det knytt særskilte utfordringar til sidevassdrag som truleg må kryssast og evt leggjast i røyr. Det er gjennomført effektberekningar for eit mogleg sentrumsalternativ som syner at dette i lys av kost-nytte kjem noko betre ut enn andre alternativ på Etnesida. Det er imidlertid knytt stor usikkerheit til denne berekninga grunna manglande utgreiing av både kostnad og løysingar for tilførselsvegar gjennom sentrum, samt for moglege tunnelløysingar. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 18

19 4.3 Alternative tunnelpåslag og vegkorridorar Ein delrapport som skildrar dei ulike trasealternativa som ligg til grunn for konsekvensutgreiinga, er utarbeidd som vedlegg til hovudrapporten. Dette arbeidet er gjennomført av Plan Vest AS. Avsnitta nedanfor refererer til denne delrapporten. I arbeidet med moglege traseval er områder vurderte ut frå kva konsekvensar tiltaket har i høve til følgjande punkt: Konsekvensar for terreng og landskap Konfliktar i høve til nærmiljø og landbruk Konfliktar i høve til kulturminne Naturmiljø Geometriske kvalitetar Økonomi SKÅNO Rv.48 TUNNEL RETN.SKÅNEVIK SKÅNEVIK 1 Fv.34 Rv.48 E134 Fv.34 SKÅNEVIK 2 SKÅNEVIK SENTRUM S GRØNSTAD D STORDALSVATNET B E TUNNEL RETN.ETNE TUNNEL RETN.SKÅNEVIK M VAD-2 E134 P VAD-1 HÅFOSS E134 Figur 4 Trasealternativ I konsekvensutgreiinga er det vurdert 4 alternative vegtrasear i dagen på Etnesida og 3 alternative vegtrasear i dagen på Skåneviksida. På begge sider er det utgreidd 3 ulike tunnelpåslag. Mellom desse dagstrekningane er det i alt 9 ulike tunnelalternativ med variable lengder. Dei ulike traseane har ulik lengd frå Skånevik til Etne sentrum, både med omsyn til tunnel og dagstrekningar. Detaljar kring trasealternativ kjem fram av Teknisk økonomisk delrapport. Figurane nedanfor syner alternative dagstrekningar på begge sider av tunnelen. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 19

20 Etnesida: Håfoss Tunnelpåslag M Vad 1 Tunnepåslag M Vad 2 Tunnelpåslag P Grønstad Tunnelpåslag S Skåneviksida: Skånevik 1 Tunnelpåslag B Skånevik 2 Tunnelpåslag D Skånevik 2 Tunnelpåslag E Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 20

21 4.4 Alternativa på Etne-sida Planområdet Skjeldalgardane Grønstad Øvstebøhammaren Stordalsvatnet Håfoss Vad Hushaug Vad 2 Lonsbekken 300 m N Figur 5 Oversyn over planområdet med stipla liner for alternativ Alternativ Håfoss Ny vegtrase frå Håfoss er om lag 780m lang fram til tunnel. Maks stigning på vegen fram til tunnelpåslag er ca 7,5 %. Horisontal kurvatur er av høg standard. Kryss /rundkøyring ved E134 vert etablert like nord for Håfoss bru. Kryssløysinga vil medføre utbetring av brua, samt tilstøytande vegar inn mot krysset. Frå Håfoss går ny vegtrase gjennom eit lagerbygg. Vidare går vegen over eit jorde mellom 2 tun som til saman består av 6 7 bustadar. To av dei næraste bustadane på nordsida av vegen er her føreslege innløyst. Vidare går vegen gjennom naturområde langs eit dalføre/elvedrag fram mot tunnelpåhogg M som ligg i overkant av jordbruksområde. I den midtre delen av traseen går vegen langs ein sandterrasse. Vegen vil i det sidebratte terrenget medføre relativt store terrenginngrep med helling på jordskjeringar på 1:1,5. Langs dalføret må det etablerast mur i nedre kant av veg for å avgrense nærføring og konfliktar med elva i dalføret. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 21

22 Håfoss bru Vestsida av moreneterrassen på Håfoss. Alternativet har retning lik den stipla linja Alternativ Vad 1 Ny vegtrase frå Vad 1 er om lag 630 m lang fram til tunnelpåslag. Stigning fram mot tunnelpåslag M er ca 6 %. Horisontalkurvaturen er god. Krysset ved E134 er planlagt omtrent på same stad der det i dag er vegkryss ved E134. Bustad nærast krysset og E134 er føreslege innløyst for å gi plass til eit fullverdig kryss. Frå krysset går ny vegtrase omtrent parallelt med eksisterande gardsveg. Deretter går vegen langs kanten av eit jorde fram til tunnelpåslag M som ligg heilt i øvre kant av dette jordet. Området er nytta til landbruk og vegen deler eigedomar og jordbruksareala. Ein må pårekne noko omlegging av eksisterande gardsvegar med tilkopling til ny veg, og ein føreset landbruksundergang for å ivareta naudsynt logistikk på og mellom jordbruksareala. Vidare føreset ein med denne løysinga å måtte innløyse 2 nye bustadar som er under oppføring like ved tunnelpåslag M. Avkjørsel frå E134 Vad 1 går med retning lik den stipla linja. Garden Hesjeflåt til venstre Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 22

23 4.4.4 Alternativ Vad 2 Alternativ Vad 2 inneber ein 220 m lang dagstrekning frå krysset ved E134 til tunnelpåslag ved P. Krysset er plassert om lag ved rasteplass i den sørlege delen av Stordalsvatnet. E134 må leggjast om inn mot krysset for å oppnå naudsynt sikt i kryssområdet. Jordet som vegen går gjennom er i dag dyrka landbruksareal. Vegen fram mot tunnelpåslag P ligg i ei antatt tosidig lausmasseskjering. Dette fører til at mykje av landbruksarealet går med til vegføremål. Sjølve tunnelpåslaget P går inn i fjellknausen der bygdeborga på Vad ligg. Hushaug sett frå E 134 Vad 2 går med retning lik den stipla linja. Hushaug til venstre Alternativ Grønstad Ved Grønstad er det og kort avstand mellom tunnel og kryss, strekninga er ca 200 m lang. Vegen går gjennom dyrka landbruksareal i grensa mellom 2 bruk. Krysset er plassert slik at det gir god sikt ut mot E134 og inn mot tunnelen. Stigning inn mot tunnelpåslag er 2-3%. I dette området ligg det til rette for både rundkøyring og T-kryss mot E134. Grønstad sett frå rasteplass Øvstebøhammaren på E134 Alternativ vegtrase på Grønstad går med retning like den stipla linja. Skjeldal (41/1) til venstre og Skjeldal (41/2) til høgre. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 23

24 4.5 Alternativa på Skånevik-sida Planområdet sentrum Kvitale Fellesfjøset 1B 2D 2E Postvegen N 300 m Figur 6 Oversyn over planområdet med stipla liner for alternativ Skånevik 1B Trasear frå tunnelpåslag B langs alternativ Skånevik 1 til fv. 34, er om lag 1060 m. Strekninga har god horisontalgeometri og stigning på ca 7,5%. Den øvre delen av traseen går i utmarksområde. Her ligg vegen delvis i skjering og delvis på fylling. I den nedre delen av vegen går traseen i hovudsak i utmarksområde og dels i grenseland mellom innmark og utmark. Traseen ligg sør for Postvegen og kjem i liten grad i konflikt med denne, unnateke ved kryssområde ved fv. 34. Krysset mellom ny veg og fv. 34 er planlagt der Postvegen i dag kryssar fylkesvegen. Bustad tett opp til ny veg i kryssområdet er føreslege innløyst. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 24

25 Avkjørsel frå fv. 34 Skånevik 1B ved Leknes går med retning frå fv. 34 lik den stipla linja Skånevik 2D Trase frå tunnelpåslag D langs alternativ Skånevik 2 til fv. 34, er om lag 800 m. Horisontalgeometrien er god, stigningstilhøve er ca 8.0%. Tunnelpåslag kjem like aust for Kvitale og kryssar Postvegen. Vidare deler den nye vegen landbruksareal før den går gjennom utmarksområde ned mot planlagt kryss som ligg like vest for idrettsbanen. Ein føreset at Postvegen vert lagt om enten over tunnelportalen eller som gangbru over hovudvegen. Gangvegen bør kombinerast med landbruksovergang til resterande jordbruksareal på vestsida av vegen. Sjå bilete nedanfor Skånevik 2E Trase frå tunnelpåslag E langs alternativ Skånevik 2 til fv. 34 er om lag 1350 m lang. Horisontalgeometrien er god og vertikalgeometrien har ei jamn stigning på 7,5% Frå tunnelpåslag E går vegen i utmarksområde sør for garden Tjelle. Her er det sidebratt terreng der vegen dels går i skjering og dels ligg på fylling. Fyllingsutslaga er store og ein må pårekne noko revegetering for å tone ned inngrepa. Ved Kvitale kryssar vegen landbruksareala om lag i same trase som alternativet Skånevik 2D. Postvegen vert kryssa og må leggjast om på same måte som for alternativ Skånevik 2D. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 25

26 2 D 2 E Avkjørsel frå fv. 34 Skånevik 2D og 2E går med retning lik dei stipla linjene ved Fellesfjøset og Kvitale Tilførselsveg (fv. 34) mot Skånevik sentrum må opprustast som del av ny rv. 48. Det føreligg godkjent reguleringsplan for utbetring av vegen frå sentrum til Leknes som inkluderer oppgradering av vegstandard, breidde og fotgjengarfelt. Bilete under syner delar av vegstrekninga. 4.6 Tunnelalternativ I alt er det 9 alternative tunneltrasear fordelt mellom dei ulike angrepspunkta i Etne og Skånevik. Lengde på tunnel varierar med ca 1.2 km frå lengste til kortaste tunnel. Strekninga mellom Grønstad til Skånevik E er kortast med m. Lengste tunnel får vi mellom Vad 2 og Skånevik D med 7 100m. Generelt sett vil tunnel frå Vad 2 til Skånevik gi dei lengste tunneltraseane, medan kortaste tunneltrasear får ein mellom Grønstad og Skånevik 2E. Generelt er tunneloverdekninga jamt over god for alle alternativa. For Vad 2 kan tunneloverdekninga i fyrste del av traseen verte ei geoteknisk utfordring (jfr rapport frå SINTEF.) Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 26

27 Tunnelane er planlagde med relativt rette liner mellom tunnelpåslag. Ein har føresett høgbrekk om lag midt i tunnelane, der det passar best i høve til optisk lineføring. Det er lagt opp til ca 2 3 % stigning fram mot høgbrekket for å ha god avrenning ut mot tunnelpåslag. 4.7 Total lengder for traseane mellom Skånevik og Etne Tabell 1 Totale lengder for dei ulike traseane Strekning Etne, m Tunnel, m Skånevik, m SUM lengde Håfoss - B _Skånevik Håfoss - D _Skånevik Håfoss - E_Skånevik Vad1 - B _Skånevik Vad1 - D _Skånevik Vad1 - E_Skånevik Vad2 - B _Skånevik Vad2 - D _Skånevik Vad2 - E_Skånevik Grønstad - B _Skånevik Grønstad - D _Skånevik Grønstad - E_Skånevik Geologiske og geotekniske tilhøve SINTEF Berg- og geoteknikk har føreteke ingeniørgeologiske og geotekniske forundersøkingar i planområdet. Det er gjennomført to synfaringar, ein ingeniørgeologisk og ein geoteknisk. Det er ikkje føreteke feltundersøkingar, målingar, prøvetaking eller testing i denne planfasen. Dei undersøkingar og vurderingar som er føreteke i denne fasen av prosjektet, har ikkje avdekka ingeniørgeologiske eller geotekniske tilhøve som tilseier at sjølve tunnelprosjektet eller nokre av dei aktuelle alternativa for tilknytingsveg og tunnelpåslag anbefalast skrinlagt. Det er likevel knytt usikkerheit til fjelloverdekning for den første delen av tunnelen for alternativ Vad-2. Ved vidare prosjektering må det også takast omsyn til at enkelte bratte områder med mykje stein er markert som potensielle fareområde for snø- og steinskred. Dette gjeld særskilt dagstrekninga Skånevik 2E som har ei lang strekning i rasutsett område. Også ei kortare strekning av Skånevik 1B kan vera rasutsett. Elles vart det registrert mykje morenemasse som ikkje reknast å gi store utfordringar ved prosjektering og bygging. To alternativ går gjennom områder der det er observert silt og finsand, noko som kan krevje spesielle tiltak med omsyn til overflatestabilitet / erosjon i skjeringar. Delutgreiinga ligg som vedlegg til kommunedelplanen. 4.9 Oppfølgjande undersøkingar Risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført i samband med reguleringsplanarbeidet. Her er eit viktig tema branntryggleik i tunnel. I gjennomføringsfasen av prosjektet skal det utarbeidast eit miljøoppfølgingsprogram (MOP). Det skal også utarbeidast ein HMT-plan (Helse, miljø og tryggleik) som skal leggjast til grunn for anleggsperioden. Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 27

28 5 Trafikktilhøve 5.1 Transportanalyse Statens vegvesen har i samband med konsekvensutgreiinga gjennomført ei transportanalyse som søkjer å gi svar på kva trafikale verknader ein ny tunnel vil kunne ha på området. Verkty som er nytta er den regionale transportmodellen, ein strategisk transportmodell utarbeida i samband med Nasjonal transportplan. Det er føreteke ei modellkøyring med sonedata og vegnett for år 2006, og resultata er samanlikna opp mot teljingar som er føreteke på vegnettet i Som supplement er det og teke med tal frå ferjestatistikken for ferjesambandet Skånevik-Utåker-Matre. Figuren nedanfor syner snitt der ein har modellert trafikkmengde over. Analysen er gjennomført for alternativ med og utan bompengeinnkrevjing. Resultat syner at årsdøgntrafikk (ÅDT) over snitt 1 (tunnel) utan bompengar er om lag 1000 kjt for området Håfoss-Vad og 900 kjt for området Grønstad. Trafikk over snitt 2 og 3 er under 100 kjt og trafikk over snitt 4 (ferje) er om lag 150 kjt for begge alternativ. Ved innføring av bompengar på 40 kr reduserast trafikken til om lag det halve for alternativ Vad og noko mindre for alternativ Grønstad. Det er og berekna nyskapt trafikk knytt til planlagd tunnelsamband mellom Sauda og Frette. Over snitt 1 (tunnel) er det forventa trafikk på om lag 1050 ved realisering av dette sambandet. Figur 7 Oversyn over snitt det er berekna trafikk for Trafikkprognosar Trafikkprognosar nyttar ein som grunnlag for teknisk dimensjonering av prosjektet samt grunnlag for berekning av samfunnsøkonomiske konsekvensar. For teknisk dimensjonering skal trafikken 20 år etter venta opningsår leggjast til grunn. Trafikkveksten blir fastsett etter tal frå Vegdirektoratet. I dei samfunnsøkonomiske konsekvensane blir det lagt til grunn ei økonomisk levetid på 25 år, til Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 28

29 vanleg 25 år etter venta opningsår. Statens vegvesen nyttar programmet EFFEKT til å berekna dei prissette konsekvensane for prosjektet. Programmet reknar sjølv trafikkveksten som er aktuell for prosjektet. Som grunnlag for trafikkprognosar har ein: Transportanalysen til Statens vegvesen Nivå-teljingane til Statens vegvesen Ei 8-timars teljing i Hålandskrysset (våren 2008) For den tekniske dimensjoneringa er prognosen nytta for å fastleggja vegklasse. Dette krev, til vanleg, ikkje stor grannsemd. For å samanlikna alternativ med omsyn til samfunnsøkonomiske konsekvensar er prognosegrunnlaget meir utslagsgjevande. Trafikktala kan variere alt etter om tiltaket er venta å bli bompengefinansiert eller subsidiert med statlege midlar (sjå transportanalysen). Trafikkgrunnlaget for tunnel i denne rapporten er basert på at prosjektet vert finansiert med statlege midlar. Med dette utgangspunktet viser berekningane at årsdøgntrafikken (ÅDT) for tunnel varierar frå ca 800 kjt/d til 900 kjt/d. Ein føreset opning av tunnelen tidlegast i Ved framskriving av trafikkprognosen, 20 år etter opning, med 2 % trafikkauke per år - vil ÅDT i 2035 vera ca 1450 kjt/d. Det er på dette grunnlaget at kravet til vegstandard er fastlagt. Transportmodellen skil alternativa når det gjeld trafikkmengde i tunnelen. Samstundes er modellverktøyet ganske rigorøs i måte å fastsetja tala. Til EFFEKT-berekninga har Statens vegvesen lagt både modell og teljingar til grunn for å fastleggja dagens trafikk (år 2006). Ein har også valt å ikkje skilja trafikktala for alternativ Vad 2 og Grønstad. Grunnlaget for EFFEKT-berekninga er følgjande årsdøgntrafikk (ÅDT) for 2006: Retningar: Etne/Haugesund Skånevik T/R 998 kjøretøy (kjt.) Oslo/Odda Skånevik T/R 150 Etne /Haugesund Oslo/Odda 1243 I samband med utarbeiding av reguleringsplan for tiltaket bør, det for å få betre grunnlag for trafikkvurderingar, gjennomførast meir omfattande teljingar. 5.2 Eksisterande veg 0-alternativ Eksisterande samband mellom Skånevik og Etne er via rv. 48 over Håland eller via fv. 34 langs Skåneviksstranda. Det er i hovudsak riksvegen over Håland som vert nytta. Vegen over Håland tek om lag ein halv times køyring, medan det langs stranda tek om lag 45 min mellom dei to tettstadene. Fylkesvegen (fv. 34) langs Skåneviksstranda har dårleg vegstandard og er lite køyrbar, særleg vinterstid. Vegbanen har stort sett berre eitt køyrefelt, og vegen er prega av mykje svingar. Grunna smal vegbane og dårleg kurvatur, er det store utfordringar i samband med møtande trafikk for bussar og større transportkøyrety. Riksveg 48 over Håland har og dårleg standard. Delar av vegen er svært smal, uoversiktleg og har dåleg kurvatur. Vegen er bratt og vanskeleg køyrbar for både tungtrafikk og personbiltrafikk, særleg Kommunedelplan tunnel Skånevik-Etne, Side 29

Kommunedelplan Rv. 48 Tunnel Skånevik-Etne

Kommunedelplan Rv. 48 Tunnel Skånevik-Etne Etne kommune Kommunedelplan Rv. 48 Tunnel Skånevik-Etne Planprogram Kommunedelplan tunnel Skånevik Etne, 21.11.2007 Side 1 1 Innleiing... 3 1.1 Lokalisering... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Plannivå... 4 1.4

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Oversending av kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, Lærdal kommune, for handsaming av motsegn frå Statens vegvesen

Oversending av kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, Lærdal kommune, for handsaming av motsegn frå Statens vegvesen Sakshandsamar: Turid Måseide Vår dato Vår referanse Telefon: 57643164 19.04.2012 2011/5594-421.3 E-post: fmsftbm@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Revidert i samsvar med vedtak Region vest Leikanger Juni 2013 Forord Det er utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU)

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 228 Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 28.08.12 Tid : 00:00-00:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 54/12 12/1098 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Ny veg Skånevik - Etne

Ny veg Skånevik - Etne Kilde Akustikk AS Rapport 4486-1 Ny veg Skånevik - Etne Støysonekart Ulike vegalternativ ved Skånevik. for Plan vest AS august 08 Rapport 4486-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201009419-8 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Jostein Aksdal og Jens Harald Garden Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Fv 107 Jondalstunnelen.

Fv 107 Jondalstunnelen. Fv 107 Jondalstunnelen. Massedeponi i Nordrepollen. Framlegg til planprogram. Øyresdalen i Nordrepollen, Kvinnherad kommune. November 2009 FORORD. I samband med bygging av Jondalstunnelen skal det utarbeidast

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett Ved Jon Nedkvitne Hardanger Verdas best bevarte naturbaserte reisemål (National Geographic) 2 2 Kvam 8.300 innb. Senralt i Kvam 6.000 innb.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune

Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Ts-vurdering av veg til hyttefelt Storøynå i Vindafjord kommune Utført av TS Tenester Godkjent Ts-revisor av Vegdirektoratet Stord 15.05.2012 Innleiing TS Tenester er beden om å vurdera vegen frå kommunalveg

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU

Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Region vest Dato: Februar 2010 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 1 Føreord Statens vegvesen

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset

Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/943-8 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 02.06.2016 Fylkesutvalet 23.06.2016 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer