Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning Årsberetning

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON/BEMANNING BEFOLKNINGSGRUNNLAG OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET MÅL OG RESULTATER BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet Bydelens investeringer FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO1 - netto Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi F - 2 A - netto driftsutgifter Måltall og nøkkeltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO2B- netto driftsutgifter Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO3 netto driftsutgifter Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO4 netto driftsutgifter GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT STØRRE PROSJEKTER RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL SÆRSKILT RAPPORTERING TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE SAKSBEHANDLINGSTID TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING TILTAK I OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN YTRE MILJØ LIKESTILLING OG MANGFOLD Tilstandsrapportering likestilling Likestillingstiltak RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Medarbeiderundersøkelse

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder IA-avtalen, sykefravær, arbeidstid, mangfold og likestilling Arbeidstid ANSKAFFELSER FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER REKRUTTERING AV LÆRLINGER GJELDSOFFERASSISTANSE UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅD/BYSTYRET... 78

4 4 1 INNLEDNING Bydel Groruds årsberetning er en tilbakemelding til byråd og bystyret. Årsberetningen er bygget opp etter sentralt fastsatt mal hvor økonomi og tjenesteproduksjon utkvitteres per funksjonsområde. Årsberetningen gir en beskrivelse av bydelens totale virksomhet med informasjon om bydelens mål og resultater for økonomi og tjenesteproduksjon innenfor hvert funksjonsområde. Bydelens oppgaver og myndighetsområder er hjemlet i Oslo kommunes reglement for bydelen 3-2. Ansvaret omfatter bl.a. lov og forskrift innen sosialtjeneste, barnevern, kommunehelsetjeneste og barnehager. Bydelen forvalter og drifter tjenester for barn og unge, mennesker med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, eldre og voksne med særskilte bistandsbehov. Bydelens ressursramme fastsettes av bystyret i bystyrets årlige budsjettvedtak. 2 SITUASJONSBESKRIVELSE Regnskapet for viser at Bydel Grorud har et mindreforbruk på 12,2 millioner kroner i forhold til budsjettet. Resultatet er inkl. øremerkede prosjektmidler. Korrigert for øremerkede midler er mindreforbruket 5,6 millioner kroner. Det er et noe bedre resultat enn antatt tidligere i. Samtidig hadde bydelen med seg inn i et mindreforbruk på 7,7 millioner kroner fra Dette betyr at bydelen brukt noe av tidligere års oppsparte midler i.

5 5 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING Bydelsdirektør Informasjon/ utredning Bydelsoverlege Avd. for administrative støttefunksjoner Avd. Barn og unge Avd. Velferd og sosiale tjenester Avd. Samfunn og nærmiljø Bestiller NAV Kommune Barnevern HR Stab Salto Støttekontakt Avlastning Miljørettet helsevern Personal Romsås barnehageenhet Psykisk helse Nærmiljø og områdesatsing Servicetorg Kalbakken/Rødtvet barnehageenhet Hjemmetjeneste Økonomi regnskap Ammerud barnehageenhet Miljøarbeidertjeneste Familie- og læringssentret Aktivitets- og eldresentre Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Ungdomstiltak Endring Ansatte Årsverk Bydelen har hatt en økning i årsverk i boligene, aktivitetssenteret for funksjonshemmede og i omsorgslønn. Dette har kommet som en endring i behov hos brukerne. Antall ansatte er tatt i henhold til gitt veiledning. Det kan virke som om det er enkelte mangler ved datagrunnlaget i datavarehuset.

6 6 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG Kriteriebefolkning (Aldersgruppene over 66 år er institusjonsbeboere i andre bydeler tilbakeført til den bydelen som betaler for dem) Andel av befolkning i Oslo pr Andel av befolkning i Oslo pr Befolknings -utvikling år ,61 % 4,53 % 3-5 år ,22 % 4,21 % 6-9 år ,98 % 4,95 % år ,77 % 9,69 % Sum 0-17 år ,57 % 23,37 % år ,04 % 8,41 % år ,76 % 56,65 % år ,55 % 7,58 % år ,42 % 3,34 % 90 år ,66 % 0,66 % Sum 67 år ,63 % 11,57 % Sum bydel ,00 % 100,00 % Herav innvandrere ,50 % 37,32 % *) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB s definisjon.

7 7 2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 2010 Møter Saker Møter Saker POLITISK UTVALG Bydelsutvalg Arbeidsutvalg Helse- og sosialkomiteen Oppvekstkomiteen Kulturkomiteen Byutvikling, samferdsel og miljøkomiteen Lokal klagenemnd BRUKERUTVALG Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede MÅL OG RESULTATER 3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER Bydelens strategiske plan som årlig rulleres definerer bydelens mål. Bydelens strategiske plan er delt opp i 5 hovedinnsatsområder; Kultur og miljø, språk og sosiale ferdigheter, omsorg, helse og service og -brukermedvirkning. Kommuneplan 2008 og Oslo kommunes overordnede mål for planperioden gir føringer ved den årlige rulleringen. Hovedmålene angitt i dette dokumentet er hentet fra bydelens strategiske plan og fordelt på funksjonsområdene.

8 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr (ekskl. inntekter) Oppr. Budsjett Regulert budsjett Avvik reg.bud/regnskap Brutto driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap Funksjonsområde Funksjonsområde 2A Funksjonsområde 2B Funksjonsområde Sum brutte utgifter, drift Funksjonsområde 4, sosialhjelp Sum brutto utgift + sosialhjelp Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i kr (inkl. inntekter) Oppr. Budsjett Regulert budsjett Avvik reg.bud/regnskap Netto driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap Funksjonsområde Funksjonsområde 2A Funksjonsområde 2B Funksjonsområde Sum netto utgifter, drift Funksjonsområde 4, sosialhjelp Sum netto utgift + sosialhjelp I hadde bydelen et brutto forbruk på millioner kroner og et netto forbruk på 865 millioner kroner. Målt mot en netto budsjettramme på 878 millioner kroner ga dette et

9 9 mindreforbruk på 12,2 millioner kroner. I disse tallene er også øremerkede prosjektmidler tatt med. Øremerkede prosjektmidler er for eksempel statstilskudd til Groruddalssatsingen som ikke påvirker den ordinære rammen til bydelen. Ubrukte midler som er mottatt i til slike formål må brukes til disse formålene i Et mer riktig bilde av bydelens økonomiske situasjon er derfor å se på mindreforbruket eksklusiv øremerkede midler. Dette mindreforbruket ble i på 5,6 millioner kroner. Det er et noe bedre resultat enn antatt tidligere i. Samtidig hadde bydelen med seg inn i et mindreforbruk på 7,7 millioner kroner fra Dette betyr at bydelen har brukt noe av tidligere års oppsparte midler i Bydelens investeringer Investeringsprosjekter for kap Inventar og utstyr i nye barnehager I II III IV V VI VII VIII IX X Prosjektnavn Prosjektnummer Artsgruppe Bystyrevedtatt ferdig (kv/år) Faktisk/ forventet ferdig (kv/år) Dok Regulert budsjett (inkl. y.dispfra 2010) Regnskap Avvik (Ingen forslag ) Nye barnehager inventar Kommentarer / årsak til avvik Sum kap.0271 * Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene Investeringene har vært gjennomført på kapittel 271 Byomfattende barnehageplasser og gjelder investeringer i inventar og utstyr i forbindelse med utvidelse og nybygg av barnehager.

10 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Ansvarsområde 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 180 Diverse fellesutgifter 233 Annet forbyggende helsearbeid 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 275 Introduksjonsordningen 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 360 Naturforvaltning og friluftsliv 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg 386 Kommunale kulturbygg Hovedmål For hvert nytt utbyggingstiltak i bydelen skal miljø- og helsekonsekvenser utredes og stadfestes. Dette for å kunne iverksette tiltak som skal redusere negative miljøfaktorer hos befolkningen, og for å kunne måle om bydelens tiltak virker. Forekomst av livstilssykdommer er redusert. Bydelen har spesielt fokus på hjerte-kar sykdom og diabetes. Det fysiske aktivitetsnivået blant bydelens innbyggere er økt. Fysisk aktivitet har en klar helsefremmede effekt på en lang rekke sykdommer, som hjerte-kar sykdom og diabetes type 2, men også angst og depresjon. Andelen av befolkingen i bydelen som har psykiske plager og lidelser er redusert. Alle over skolepliktig alder, som står utenfor det daglige samfunnslivet, eller som mottar sosialhjelp, skal gis et tilbud om opplæring, aktivitet eller arbeid. Bydelen er ryddig og velstelt uten preg av forfall med attraktive fellesområder og har tatt vare på steder med kulturell og historisk verdi. Bydelen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Bydelens møteplasser er attraktive for alle, og deltakelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen.

11 3.2.3 Situasjonsbeskrivelse Annet forbyggende helsearbeid Fastleger Bydelen har avtale med 19 fastleger. Det er inngått avtaler med fastlegene om kjøp av legetjenester til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Bydel Grorud har en samarbeidsavtale med Kalbakken legegruppe som tar imot turnuslege på bydelens vegne. Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, nærmere bestemt biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Bestemmelsene om miljørettet helsevern var tidligere regulert i kommunehelseloven kap.4a som er med noen få endringer flyttet over i folkehelseloven kap.3. Tilsyn ble gjennomført i henhold til tilsynsplanen for. Det gjennomført tilsyn med barnehager, Romsås svømmehall samt tilsyn på en skole sammen med Arbeidstilsynet. Videre er det gjennomført papirtilsyn med borettslag og sykehjem. Bydelsoverlegen mottar ofte klager på bygg- og anleggsstøy, spesielt nattarbeid. Søknader om støydispensasjoner og oppfølging av disse, samt forhold der det ikke er gitt dispensasjoner har vært prioritert i. Smittevern Smittevernplanen for bydelen har blitt revidert og godkjent i. Det har ikke vært spesielle hendelser innen smittevernet i Bydel Grorud utover det løpende arbeidet med oppfølging av MRSA-sanering, miljøundersøkelser rundt tilfeller med tuberkulose, obligatorisk tbcundersøkelse av nyankomne samt generell overvåkning og rådgivning. Forebyggende helsearbeid Bydelsutvalget vedtok en folkehelsestrategi for bydelen i desember I har folkehelsestrategien blitt mangfoldiggjort og presentert i flere sammenhenger, både internt i bydelen, for fastleger og andre. Det er viktig for bydelen at folkehelsetiltak utvikles av de som kjenner brukerne, og er i tråd med bydelens vedtatte folkehelsestrategi. Bydelen har i mottatt noen midler fra Helse og velferdsetaten for å starte planleggingen av en Frisklivssentral. Dette i tråd med målet i folkehelsestrategien om å arbeide for å forbygge hjerte/kar sykdom, kreft og diabetes. Bydelen har hatt en prosjektmedarbeider 50 % i 2 måneder i planleggingsprosessen, og hatt en del kontakt med NAV, Ahus, Frisklivssentralen i Bydel Stovner, HEV diabetesforbundet med flere. Bydelen mottok i oktober kr, til videre utvikling og oppstart av en frisklivssentral fra helsedirektoratet, midlene vil bli overført til 2012, og bydelen tar sikte på å komme gradvis i gang med dette fra Bydelssykler Bydel Grorud har 20 sykler som ansatte fritt kan benytte til transport i arbeidstiden. Dette tiltaket gir ansatte mulighet til å være fysisk aktive i arbeidstiden og bidrar til mindre bilbruk. 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering Psykisk helse - voksne Bydelen kjøper institusjonsplasser til 11 personer med psykiske lidelser. Det er blitt vurdert om flere av disse brukerne kunne flyttes til egenproduserte tiltak, men det har foreløpig ikke latt seg

12 12 gjøre å finne egnede alternativer i bydelen. Bydelen har også hatt en gjennomgang av kontrakter med private tjenesteleverandører. Per har 91 personer hatt oppfølging etter vedtak om psykisk helsearbeid hvorav 22 er innvandrere. Til sammenligning var det 80 personer hvorav 17 var innvandrere i Av gruppen på 80 personer i 2008 er det 34 personer som fremdeles har vedtak i. Disse personene har enten langvarig psykiatrisk diagnose eller har svært komplekse problemer av sammensatt karakter. Av gruppen på 91 personer er det 5 personer over 67 år. Det er 30 menn og 61 kvinner. Snittalderen for alle brukerne av psykisk helsearbeidere har gått ned fra 50 år i 2008 til 46 år i. Gjennomsnittsalderen på mennene var 50 år i 2008 og er nå 40 år. For kvinner har gjennomsnittalderen gått ned fra 50 år i 2008 til 48 år. I perioder hvor bydelen ikke klarer å iverksette vedtak om psykisk helsearbeid, har bydelen prioritert de som har en alvorlig psykisk lidelse og som har omsorg for barn. For at bydelen ikke skal gi brukerne urealistiske forventinger om hva de psykiske helsearbeiderne kan bistå med, ser bydelen at det er behov for et tettere samarbeid mellom bestiller og utfører. Brukerstyrt seng er et tiltak utviklet i samarbeid mellom Grorud DPS døgnavdeling og bydelene Stovner og Grorud. Dette er et tilbud hvor brukeren selv kan legge seg inn når de måtte følge behov for ekstra oppfølging. 8 personer tilhørende Bydel Grorud har avtale om brukerstyrt seng. Disse brukerne har ikke benyttet disse sengene i særlig grad. Imidlertid representerer det å ha en avtale om å bruke en slik innleggelse en trygghet for brukerne. Personer som ikke har brukt sengen på lang tid vil bli vurdert i forhold til behov for om mulig å frigjøre plassen til andre som ønsker ordning. Ordningen er under evaluering. Bydelens mål for arbeidet innen psykisk helse er at brukere skal mestre sine liv på et lavere omsorgsnivå. For å nå en slik målsetting er det vesentlig at aktivitetssenteret Løkta fungerer optimalt. Løkta aktivitetssenter skal være et lavterskel aktivitetssenter. Antall besøk på Løkta økte med 162 besøk gjennom en 4 måneders periode sammenlignet med 2010 (mars, april, mai, juni). Antall faste brukere gjennom året er 52. Antall nye brukere i er 16. Inntrykket er at brukergruppen blir stadig yngre. Det at bydelen får flere yngre brukere med psykiske helseutfordringer er den største utfordring for bydelens arbeid innen psykisk helse. Aktiviteten ved Løkta har fokus på fysisk aktivitet. Det er tilbud 4 dager i uka; aktiv på dagtid, Actic, to turgrupper samt trening på Kafé Romsås. I tillegg er det fokus på kosthold og hygiene og man har lunsjgruppe to dager i uka. Ut over fokusområdene er det også aktiviteter som malegruppe, bakegruppe og samtalegruppe. Bydelen samarbeider også med aktivitetssentre i nabobydelene. I budsjettet for ble det omgjort 2 halve stillinger til en ny hel stilling som brobygger mellom Løkta og botilbudet 2 etasje. Denne ble tilsatt fra Tiltaket har ført til mer samarbeid på tvers og noe mer deltagelse fra brukere fra 2 etasje. Bydel Grorud deltar i hospiteringsordning med Ahus v/divisjon psykisk helse.7 ansatte fra bydelen har hospitert i 2 omganger ved de forskjellige avdelingene ved Ahus. Bydelen har hatt tre ansatt i hospitering fra Ahus. Tilbakemeldingene er at dette er en svært nyttig ordning.

13 13 Kommunen og Ahus får innblikk i hverandres arbeid og dette gir igjen større smidighet i forhold til samarbeid bydelen og Ahus imellom. Rehabilitering Bydelen yter ergoterapi- og fysioterapitjenester i form av opptrening, hjelpemiddelformidling og boligtilpassing til hjemmeboende brukere. Målet med tjenesten er at hjemmeboende skal kunne fungere optimalt i eget hjem, skole, arbeidsplass og barnehage. En stor brukergruppe er eldre der det settes inn tiltak for at de skal kunne bli boende i egen bolig så lenge som mulig, og unngå sykehjemsinnleggelse. Pr hadde bydelen 362 aktive brukere og 11 står på ventelise.468 saker er gjennomført og avsluttet i. Prioriterte brukere får alltid hjelp innen kort tid. Bydelen finner at det til tider er vanskelig å gi gode nok tjenester til brukere av tekniske hjelpemidler. Dette skyldes at samarbeidet med Hjelpemiddelsentralen og Hjelpemiddelteknisk enhet byr på store utfordringer. Bydelen utfører også trening og forebyggende tiltak i form av gruppetilbud. Per har 89 deltakere deltatt i ulike gruppetilbud. Bydelen har avholdt kurs i samarbeid med Rødtvet senior og aktivitetssenter i fallforebygging. Oppgaver som synskontakt, hørselskontakt mot Hjelpemiddelsentralen og ansvar for bydelens Hjelpemiddeltelefon er lagt til hjemmetjenesten v/rehabiliteringsavdelingen. Bydelen har få privatpraktiserende fysioterapeuter, 5,65 årsverk har kommunalt driftstilskudd. De privatpraktiserende har lange ventelister, spesielt for personer med kroniske lidelser. For å utnytte den totale fysioterapiressursen optimalt er det etablert et samarbeid mellom privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter. Det er i utviklet rapporteringsrutiner fra de privatpraktiserende fysioterapeutene til bydelen. Habilitering Det er en økning i antall barn med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Bydelens barnefysioterapitjeneste hadde med seg 162 barn fra 2010 til. Fra januar til medio oktober er det kommet 144 nye henvisninger. Habiliteringsbarn får tilbud om motorisk trening i sitt daglige miljø. Bydelen kjøper fysioterapitjenester til barn som går på skole i andre bydeler. Det er imidlertid et økende problem å skaffe fysioterapi til disse barna. 243 Tilbud til personer med rusproblemer Rus Antall personer med rusproblem var ved siste gjennomgang i januar 400 misbrukere. Tallet inneholder også personer som ikke vil erkjenne at har ett rusproblem, jfr. innsamlet data etter forespørsel fra Velferdsetaten (tidl. rusmiddeletaten). Av disse har NAV sosialtjeneste jevnlig kontakt/oppfølging med 160 klienter som er i, eller har ulike tiltak som for eksempel booppfølging, ansvarsgruppe, samtaler med ruskonsulent, DPS, RUPO, økonomisk rådgiver med forvaltning av inntekt og sysselsettingstiltak. 92 personer tilknyttet LAR (legemiddelassistert behandling) som er en økning på 12 personer fra personer er henvist av NAV Grorud til TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). I tillegg har 21 personer fått og tatt imot tilbud om institusjonstilbud i statlig rusbehandlingsinstitusjon, mot 20 i 2010.

14 14 NAV Grorud sin booppfølgertjeneste har i hatt tett oppfølging med 59 rusklienter som bor i egen bolig i bydelen. 68 personer har i fått ett eller flere tilbud om institusjonsplass, rehabilitering/omsorg innen russektoren. Dette er en nedgang på 10 personer fra Det er fortsatt en økende tendens til at rusmisbrukerne har sammensatte utfordringer knyttet til psykiske lidelser og rus. Behovet for sammensatt behandling er en meget stor utfordring, ikke alle statlige behandlingsinstitusjoner har dette tilbudet. Ventetid på plass kan bli meget lang, motivasjonsarbeid og samarbeid med ruspoliklinkk er helt avgjørende i ventetiden. I ble det opprettet ett nytt vurderingsteam på Akershus Universitetssykehus som fra ble Groruds samarbeidende sykehus i vår sektor. Vurderingsteamet skal rettighetsvurdere pasientene for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). 273 Kommunale sysselsettingstiltak Romsås TV Romsås TV ble igangsatt som en del av områdeløftet på Romsås, som et samarbeidsprosjekt mellom borettslagene på Romsås, NAV Grorud og områdeløftet. Det ble gjennomført fire TVkurs av tre måneders varighet med deltakere rekruttert via NAV. Prosjektet ble avsluttet i mars, og The Raven tok da over videoutstyret. En ansatt ved klubben har siden hatt ansvar for å koordinere eksisterende grupper (ungdomsgruppen og nyhetsgruppen), samt å rekruttere til videre opplæring og kurs. Vaktmesterskolen Områdeløftet på Romsås startet et vaktmesterkurs på Romsås. Kurset er et samarbeid med Romsås vaktmestersentral og NAV. Tiltaket ble finansiert av Groruddalsmidler og kursløp nummer to ble avsluttet i mai, med totalt 12 deltagere. En tidligere deltager er nå i fast jobb på Vaktmestersentralen. Kurset videreføres ikke i nåværende form, men vaktmestersentralen vurderer å ta imot inntil 3 praksisplasser årlig i samarbeid med kursleverandør. Rett fra Romsås Rett fra Romsås er et kurs som gir opplæring i matlagning og etablering av egen virksomhet. Hovedmålgruppen for tiltaket er voksne minoritetskvinner som står utenfor arbeidsmarkedet, men kurset er åpent også for andre grupper. Kurset arrangeres som en prøveordning i samarbeid med NAV Grorud, og ble avholdt fra oktober-desember i lokaler i Romsås senter 2. VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid) Per kjøper bydelen varig tilrettelagte arbeidsplasser til 46 personer med nedsatt funksjonsevne. I løpet av har bydelen fått 11 nye brukere. Ansvaret for saksbehandling og finansiering av plassene er delt mellom NAV stat og bydelen. Bydelen opplever det fortsatt som problematisk at bydelen kommer sent inn i prosessen mellom bruker, NAV og VTA bedriften. Bydelen har behov for en tettere dialog med NAV stat. I ble det utarbeidet en skriftlig rutine for samarbeidet mellom bedriften og bydelen. Bydelen opplever ofte at bedriften krever høyere finansiering enn de avtalte 25 %.

15 15 Vilje Viser Vei Tiltaket Vilje Viser Vei er et tiltak for å få personer med psykiske lidelser ut i arbeid. Brukerne skal ha en psykisk lidelse, men samtidig god nok funksjonsevnen til at det er realistisk for vedkommende å komme i ordinært arbeid. Tiltaket finansieres av NAV stat. Vilje viser vei fikk våren en ny kravspesifikasjon fra NAV. Denne tydeliggjør at det er krav om at deltagerne skal i arbeidspraksis tidligere. Dette har ført til at de som tas inn i tiltaket i utgangspunktet har litt bedre fungering enn tidligere års deltagere. Dette har igjen ført til at det er flere deltagere som faktisk kommer i lønnet arbeid. Tiltaket har avholdt et KID kurs (Kurs I mestring av Depresjon ) med 8 deltakere. Tilrettelegger har i tillegg en trimgruppe på mandager og 45 personer har brukt dette tilbudet per Tabell 16 Antall deltakere og tiltakstype Vilje Viser Vei Per Antall deltakere Totalt antall deltakere hittil i år 34 Antall deltakere per oktober 23 Deltakere i tiltak Antall deltakere som er/har vært på kompetansegivende kurs fulltid 4 Antall deltakere som er/har vært i arbeidspraksis i 100 % stilling 5 Antall deltakere som er/har vært i arbeidspraksis i 80 % stilling 3 Antall deltakere som er/har vært i arbeidspraksis i 60 % stilling 4 Antall deltakere som er/har vært i arbeidspraksis i 40 % stilling 5 Antall deltakere som har/har hatt lønnet arbeid 9 Samfunnsøkonomisk ser det ut til at satsningen på Vilje Viser Vei er en vellykket satsning da mange deltagere går fra offentlige ytelser over til å bli lønnsmottagere. To stillinger som tilretteleggere ble omgjort til faste stillinger i juli. Kompetanse I samarbeid med NAV, Utdanningsetaten og bydelene Stovner og Grorud, ønsket man å undersøke hindringer og muligheter i forhold til elever som faller ut av videregående skole. Med dette som bakgrunn ble prosjektet Kompetanse etablert. Prosjektet har avdekket mange barrierer. Barrierene ligger først og fremst i at ungdommene møter på systemer både i NAV, skole og kommune som i liten grad passer til det begynnende voksenlivet. Prosjektet har fulgt opp ungdommer individuelt og med lav terskel for hjelp. Dette har hatt effekt for noen ungdommer, men det viser seg vanskelig å finne hvilken kommunal tjeneste som passer for oppfølging av disse ungdommene. Prosjektet avsluttes i med en rapport som vil beskrive hindringene, men også forslag til hvilke tiltak/grep som må gjøres for å øke sannsynligheten for at ungdom skal greie å gjennomføre skoleløpet.

16 275 Introduksjonsordningen Satsingen på Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ble videreført i. De siste års trend med økende tilflytting av personer i målgruppen for programmet, men som ikke er bosatt etter avtale med bydelen, avtok noe i. Likevel har bydelen gjennom den nye tilskuddsordningen økt sine inntekter i sammenlignet med i Bydelen har fremdeles et forbedringspotensiale i forhold til å styrke prosedyrer for identifisering av tilskuddsberettigede flyktninger i bydelen. Ved utgangen av desember var det 42 innvandrere i aktivt program i introduksjonsordningen. Av de 17 personene som avsluttet i, kom tre i arbeid, og to i utdanning, dvs. 29 % med måloppnåelse. Resultatet er lavere enn resultatet for 2010 som var på 46 %. Av de 12 andre som avsluttet i, var de fleste forsørget av ektefeller, eller de ble kjedet over i statlige arbeidsmarkedstiltak. Resultatene for introduksjonsprogrammet i hele Groruddalen og Oslo har i flere år vært vekslende, men jevnt over dårligere enn forutsatt fra IMDi sin side. For å styrke resultatene knyttet til introduksjonsprogrammet, ble det i utviklet et kurskonsept for deltagere fra alle fire bydeler i Groruddalen, der deltagerne skulle forberedes for praksis i arbeidslivet på et vesentlig tidligere tidspunkt i sitt kvalifiseringsløp enn i tidligere år. Kursene som ble arrangert i fellesskap av de fire bydelene i, ble en stor suksess i den forstand at de fleste deltagerne kom seg tidlig ut i praksis, og at samarbeidet har blitt vesentlig styrket på tvers av bydelsgrensene. Samarbeidet med Oslo Voksenopplæring knyttet til utvikling og utviding av norskopplæringstilbud som kan kombineres med praksisplass har også gitt resultater. I høst ble det tilbudt tre slike klasser på ulike nivå. Effekten av disse påbegynte forbedringstiltakene ventes å komme fra og med Kvalifisering NAV fulgte opp arbeidet med kvalifisering og sysselsetting av personer som stod utenfor arbeidsmarkedet, gjennom en rekke programmer og virkemidler rettet mot ulike grupper som stod utenfor arbeidslivet, som samlet gav et høyt tiltaksnivå. Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram bestående av arbeidsrettede aktiviteter, opplæringsaktiviteter og tett individuell oppfølging rettet mot personer som står utenfor arbeidslivet. Per deltok 99 personer i Kvalifiseringsprogrammet. Målet var at 98 personer til enhver tid skulle være i programmet i. Selv om bydelen hadde noe lavere gjennomsnittstall, var det svært få andre bydeler som kan vise til høyere aktivitet enn Bydel Grorud. Av 55 deltagere som avsluttet kvalifiseringsprogrammet planmessig i, fikk 47 % ordinært arbeid. De fleste av de øvrige som avsluttet programmet fortsatte i andre kvalifiseringsordninger som gir mulighet for arbeid på lengre sikt. Dette er et meget sterkt resultat både sammenlignet med øvrige bydeler i Oslo, og øvrige kommuner i Norge. Kvalifiseringsarbeid for øvrig Bydelen gjennomførte en rekke tiltak i egen regi i. I tillegg var det for første gang et betydelig samarbeid med de øvrige bydelene i Groruddalen knyttet til felles kurs for deltagere med tilhørighet i alle fire bydeler. I har det også vært mer stabil tilgang på statlige tiltak for bydelens deltagere i ulike oppfølgingsordninger. Det er fremdeles vesentlig forbedringspotensiale i den statlige tiltakspakken, i den forstand at særlig unge brukere og deltagere i introduksjonsprogram ikke hadde tilstrekkelig tilpassede tilbud innen de statlige arbeidsrettede

17 17 kursene. Bydelen responderte på denne situasjonen med å samarbeide med de øvrige bydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Samarbeidet resulterte i forslag til nye statlige tiltak som ble spilt inn til staten. Det har vært dialog med NAV fylke og IMDI om styrking av kvalifiserings- og norskopplæringstilbudet for befolkningen i Groruddalen. NAV Grorud sitt kvalifiseringsarbeid blant ungdom I forbindelse med at det i løpet av 2010 ble etablert flere spesialtilpassede tilbud til ungdom i alderen år, ble det i første halvår gjennomført en evaluering av ungdomsarbeidet som utføres av NAV. Basert på dette ble organiseringen og arbeidsflyten mellom disse tilbudene effektivisert gjennom hovedsatsingen Kvalifiseringssenteret Grorudveien 7 (G7). G7 bemannes av i alt seks ungdomsveiledere som i hovedsak finansieres eksterne midler fra ulike tilskuddsytere. De ansatte har en turnusordning som sikrer planlagt og drop-in-tilbud til alle ungdommer som enten har vilkår om å kvalifisere seg fra NAV kontoret, eller som selv har et genuint ønske om å komme seg i arbeid eller utdanning. Tilbudet er tilgjengelig mandag til torsdag mellom klokken 12 og 15, og består i hovedsak av individuelt tilpasset veiledning, og opplæring knyttet til CV-skriving, jobbsøking og intervjutrening. I tillegg arrangeres det kurs og gruppeveiledning etter behov, både for ungdomsgruppen og andre voksne målgrupper for NAV sitt kvalifiseringsarbeid. NAV Grorud arbeidet med følgende prosjekter i : Ungdomsprosjektet er finansiert av NAV Drift og Utvikling. Prosjektet har som målgruppe ungdom i alderen år som har en sosialsak og som bydelen har vansker med å få i dialog. Metoden for prosjektet er å følge ungdommene tilstrekkelig tett opp til at utfordringer blir avklart gjennom samtaler og observasjon av ungdommene i jobbsøking og andre tiltak. Målet er å bruke denne kjennskapen til brukeren til å kunne tilby optimal veiledning, og om mulig sikre at brukeren ikke faller ut av kvalifiseringsløpet mot ordinær utdanning eller arbeid. Seks av deltagerne kom seg i arbeid i, og to ble skrevet ut etter å ha gjenopptatt skole eller utdanning. Ny sjanse for ungdom ble oppstartet med støtte fra IMDi i, og har mange fellestrekk med Ungdomsprosjektet. Målgruppen er imidlertid kun ungdom med minoritetsbakgrunn. Det har vært særskilt satset på gruppe som metode i forhold til å styrke refleksjon og sunne holdninger til sin fremtidige rolle i samfunns- og arbeidsliv. Foreløpig har bare en ungdom kommet seg i arbeid, men med tanke på at deltagerne har et kort kvalifiseringsløp bak seg er dette ikke uventet. Noen av deltagerne har flyttet til andre bydeler i løpet av året, og de fleste av de gjenværende deltagerne var i gode praksisplasser ved årsskiftet. Skjer a er et prosjekt som startet opp høsten 2010, og som hovedsakelig sikter på å skape trygghet og på kveldstid for rusutsatt ungdom, og tilby konstruktive aktiviteter. To ansatte i prosjektet har i hovedsak patruljert Romsås, og fått i stand fast møteplass ved Kafé Romsås hver onsdag mellom kl 17 og 22. Arbeidet har gitt svært gode resultater: De ansatte rapporterer med støtte fra politi, vektere ved Romsås senter m.fl. at ungdom ikke driver med uønsket atferd i området lenger, og hver onsdag møter rundt 25 ungdommer på Kafé Romsås. Miljøet virker stabiliserende på ungdommene som klarer seg dårlig, gjennom at mange ungdommer som har fått tilknytning til arbeid og utdanning er gode rollemodeller. Jobbsjansen er et kurs- og praksisplasstilbud som Vålerenga fotball har arrangert for bydelene siden I forhandlet prosjektleder for Skjer a frem en avtale med VIF om at det arrangeres et eget kurs to ganger i året for ungdom i Bydel Grorud. Groruddalssatsingen

18 18 finansierte lønns- og kursutgifter til denne særskilte samarbeidssatsingen. Fire av seks ungdommer fikk seg arbeid gjennom Jobbsjansen, mens to kom seg tilbake til utdanning, mens den siste droppet ut av opplegget for det første kurset i. Tre øvrige deltagere kom fra Bydel Stovner. Høstkurset avsluttes ikke før ved utgangen av februar 2012, Dette kurset har 10 deltagere fra Bydel Grorud og progresjonen til deltagerne er god. I ungdomssatsingen i Bydel Grorud var det per ungdommer som var tilknyttet NAV kommune. I løpet av fikk 19 ungdommer arbeid og 15 gjenopptok skole eller utdanning. I forhold til i 2010, er dette en dobling i formidling til arbeid, mens antall med overgang til utdanning er tilsvarende som i Bydelen har også eierskap i et prosjekttiltak som drives i Alna bydel, S.T.O.L.T. Prosjektet er utviklet for å forebygge kriminalitet som vold, narkotika og hærverk og samtidig skape økt trygghetsfølelse blant befolkningen. S.T.O.L.T er et kriminalitetsforebyggende tiltak med fokus på miljøarbeid rettet mot risikoungdom, og samtidig et sysselsettings- og integreringsprosjekt rettet mot eldre, utsatt ungdom. Tilnærmingen til de kriminalitetsforebyggende aspektene ligger på ulike strategier for situasjonsbetinget forebygging. Sysselsettings- og integreringsaspektets metodikk fokuserer på kompetansebygging via utdanning og arbeidstrening med tett oppfølging. Prosjektets helhetsstrategi er å utdanne eldre utsatt ungdom i alderen til å jobbe som miljøarbeidere ovenfor risikoungdom. Den metodiske tilnærmingen til gruppen av risikoungdom/ungdomsgjenger vektlegger effekten av å bruke aktører hvor identifiseringsfaktoren er høy og hvor relasjonsbygging står i fokus. Lavterskel arbeidstreningstiltak Bydel Grorud driver en rekke lavterskeltilbud til personer med behov for kvalifisering. Heltidstilbudene AFS og Kokepunktet utfører kvalifisering knyttet til opprydding av uteområder, sykkelverksted, kantinedrift, osv. Utover dette driver NAV en rekke kvalifiserende grupper, kurs og aktiviteter, som tar høyde for å styrke fysisk og psykisk helse, samfunnsdeltagelse, jobbsøkingsferdigheter m.m. AFS har vært en viktig del av bydelens sysselsettingstilbud. Siden 2010 har bydelen fått prosjektstøtte til å styrke sitt lavterskeltilbud fra Groruddalssatsingen. Støtten ble gitt delvis for å styrke sysselsetting, og delvis for å styrke den fysiske forskjønningen av Groruddalen. AFS har derfor i hele gjort en formidabel oppryddingsinnsats i tilknytning til viktige offentlige uterom. Videre har Sykkelverkstedet tilknyttet AFS utvidet sitt oppgaveområde til også å omfatte produksjon og reparasjon av rammer til bilder. 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Boligsosiale tiltak Bydelen har mange klienter uten egen bolig enten pga manglende boevne i en eller annen form eller gjentatte husleierestanser med påfølgende utkastelse. Bydelens booppfølgere som er tilknyttet NAV, inngår samarbeidsavtale med enkeltbrukere for å forsøke å unngå utkastelse. Bydelens booppfølgere sørger også for iverksetting av vilkår i de tildelingene av kommunal bolig hvor dette vurderes som nødvendig, samt sikrer at samarbeidsavtale og vedtak utformes. Dette gjør at mange klarer å beholde sin bolig tiltross for aktiv rus og/eller sykdom. Bydelen ser at det er et behov for booppfølgertjeneste i forhold til andre grupper som kommer fra andre deler av bydelens tjenesteapparat.

19 19 Bydelen har tilbud til brukere om frivillig forvaltning av inntekt der gjentatte husleierestanser er i ferd med å ende i utkastelse. Dette tiltaket alene eller sammen med booppfølging benyttes av flere brukere. NAV sosialtjenesten hadde pr brukere som fikk sin inntekt forvaltet av sosialtjenesten. Personer som får tilbud om døgnovernatting, skal i henhold til Byrådets felleskriv 7/2004, få særskilt oppfølging med besøk på overnattingsstedet. Bydelen har i gitt tilbud til 67 hovedpersoner hvorav 32 har vært på steder uten kvalitetsavtale. Booppfølgerne besøker disse på døgnovernattingsstedet en eller flere ganger og gjør seg kjent med klienten og dennes boligbehov. Booppfølgerne arbeider mye med bomiljøarbeid både i bydelens egne utleieboliger og den øvrige kommunale boligmassen i bydelen. Dette er en viktig del av det forebyggende arbeidet i bydelen. NAV sosialtjenesten har i gjennom midler fra Fylkesmannen startet et boligfremskafferprosjekt med 1,5 stillinger. Disse har et tett samarbeid med sosialkonsulenter og booppfølgere i forbindelse med boligfremskaffelse til klientene på det private utleiemarkedet. Prosjektet deltar også på besøksrundene på døgnovernattingsstedene sammen med booppfølgerne. Prosjektet etablert Boligskole for de brukerne som ønsker råd og veiledning i forbindelse med boligsøk. Ved behov bistår prosjektet ved visning, kontraktsinngåelse osv. I har boligfremskafferne fått henvist 145 saker. Det ble fremskaffet 121 leiekontrakter. Alle som blir henvist er enten uten bolig, bor i uegnet bolig eller står i fare for å bli uten fast/leid bolig innen 3 måneder. 35 av hovedpersonene som var på døgnovernatting fikk bistand av boligfremskaffer til å finne egnet bolig, 10 av disse var barnefamilier, hvorav 4 familier var tilknyttet barnevernet. 2 personer fikk bistand av boligfremskaffer ved løslatelse fra fengsel og 2 personer fikk bistand ved kjøp av egen bolig. 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur og idrettsbygg Områdeløft Arbeidet med områdeløft på Romsås kom i gang i Ved inngangen til 2014 skal områdeløftets innsats være avviklet. Dermed går områdeløftet på Romsås inn i sin avsluttende fase. Dette betyr at det ikke vil være rom for de nye, omfattende, prosjektene i tiden som er igjen. I løpet av har Bydel Grorud arbeidet med å berede grunnen for områdesatsing på Ammerud og deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Det ble i desember vedtatt handlingsprogram av Grorud Bydelsutvalg, som samtidig er en rammesøknad til Husbanken om tilskudd for Bydel Grorud er sammen med de øvrige tre bydelene i Groruddalen tatt opp i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram (BOSO). Målsetningen for programmet er å forbygge og bekjempe bostedsløshet samt å øke den boligsosiale aktiviteten og den boligsosiale kompetansen i bydelene. Gjennom BOSO ønsker bydelen å jobbe med de identifiserte utfordringene for Bydel Grorud. Bydelen tilsatte prosjektledere for områdeløft Ammerud og Boligsosialt utviklingsprogram i.

20 20 Lokale parker Bydel Grorud har forvaltningsansvaret for følgende områder: Ballplass, lekeplass og naturområde ved Groruddalen ungdomsskole. Naturområde uten opparbeidelse øst for Teppaveien. Friområde mellom Kirkesvingen og tomtegrense til Vestbysletta borettslag. Åpent naturområde ved tidligere Kirkesvingen barnepark (leies av Grorud IL). Åpent naturområde ved nedre Ammerud/Flaenveien. Naturområde mellom Lilloseterveien 45 og 55 til tomtegrense mot Ammerudkollen borettslag. I ble Doktor Londons vei 8 med fler omregulert fra boligområde til friområde med underformål park. Det ble inngått en avtale med konsulentfirma for å lage en mulighetsstudie for opparbeidelse av området. Kostnadene til dette er dekket av Groruddalsmidler, Programområde 2. Dette arbeidet ar avtalt skal sluttføres første halvår 2012 og vil danne grunnlaget for investeringssøknad i Groruddalssatsingen. Plan- og arealsaker Grorud bydelsutvalg rullerte våren den lokale Handlingsplan for byutvikling, samferdsel og miljø. Denne planen danner grunnlaget for bydelens behandling av ulike plan og reguleringssaker. Planen ble sendt inn til Byrådet, som et vedlegg til bydelens uttalelse i forbindelse med ny kommuneplan KUNNE-senter Det er utarbeidet en konseptvalgutredning for en mulig etablering av KUNNE-senter i Romsås senter. Utredningen er oversendt Plankontoret for Groruddalen for videre oversendelse til Byrådet. Kulturmidler og kulturdager Bydelsutvalgets Kulturkomité fordelte bydelens kulturmidler. Det har i løpet av året blitt gjennomført bydelsdager på Romsås, Nordtvet og Ammerud. Bydelens Kulturpris ble i tildelt Bodil Nordvik og Kari Bjørklund. Kafé Romsås I budsjettet for ble det satset på etablering av en ny møteplass på Romsås i lokalene til det tidligere Flerbrukssenteret. Møteplassen ble kalt Kafé Romsås og lokalene ble oppgradert som kafélokaler. Målgruppa for kafeen er hele befolkningen på Romsås. I tillegg ble lokalene gjort tilgjengelig for en ungdomskafé på kveldstid/helg og for et sysselsettingstiltak i regi av NAV. Til tross for denne satsingen er bruken av Kafé Romsås lav. Groruddalsturene Groruddalsturene er et samarbeid mellom Grorud bydel, Akers avis Groruddalen og Lillomarka orienteringslag. Gratis trimtilbud med 20 spennende mål i nærmiljøet. Lett turorientering med turmål av kulturhistorisk verdi. Alle skolene i bydelen får gratis kart til bruk i skoletiden. Groruddalsturene ble gjennomført som planlagt. Registrering viser at det er gått i alt 5582 turer. Dette er en liten nedgang fra 2010, men vi vet at det er manglende registreringer av turer som er gått. Det reelle antall turer er derfor høyere enn det som er registrert. Tiltaket skal videreføres i 2012 og finansieres av Groruddalsmidler.

21 21 Granittrock Granittrock ble gjennomført som planlagt i september. Dette viktige kulturarrangementet ble støttet med kr av Groruddalsmidler og kr fra Bystyret i Oslo. Frivilligsentralen Romsås frivillig-sentral skal være et naturlig treffsted for folk i lokalsamfunnet som ønsker å bruke sin fritid i lokalt engasjement. Frivillig-sentralen skal legge til rette for at folk kan bruke sin fritid på det de ønsker, og være et bindeledd mellom de som ønsker å være frivillig og de som har et behov. Sentralen skal veilede folk som ønsker å engasjere seg, for eksempel hvis noen ønsker og danne en forening, gjennomføre et arrangement eller annet. Romsås er også stedet i Bydel Grorud som ble valgt ut til områderettet satsing i Groruddalsatsingen. Et av prosjektene i satsingen ble lagt til sentralen prosjektet Frivillig i sentrum. Frivillig i sentrum og Frivilligsentralen har noe av den samme målsettingen, og det er derfor naturlig å se aktivitetene under ett. Utlånssentralen Ved Romsås frivilligsentral kan man låne ski, skøyter, snowboard og slalomutstyr gratis. Dette er et ledd i å gi flere mulighet til å drive med vintersport. Utlånssentralen har ved hjelp av prosjektmidler fra Gjensidigestiftelen, kunnet utvide utstyrsbanken med flere par ski, støvler og staver. Dette vil være med på å kunne gi enda flere mulighet til å utøve skisport. Tall for utlån Utlån til privatpersoner Utlån til skoler Type utstyr Ski Staver Støvler Slalomski 37 Slalomstøvler 36 Slalomstaver 15 Hockeyskøyter Danseskøyter Diverse 45 SUM Prosjekt Skisport for alle! Bydelen har gjennom Gjensidigestiftelsen mottatt støtte til et skiprosjekt som skal gå over tre år. Prosjektet har vært i startfasen i og har blant annet jobbet med å nå ut med prosjektet til ulike grupper i befolkningen.. Det ble ansatt en prosjektleder og en assistent til sammen 1,5 årsverk i.

22 22 Lesesirkel I oktober startet bydelen et samarbeid med Romsås/Nordtvet bibliotek og AOF om en lesesirkel for kvinner med lite norskkunnskap. Prosjektet hadde oppstart høsten, og fortsetter med ukentlige møter i Vafler i særklasse Da den faste kafeen til de eldre på Romsås i januar stengte pga oppussing, var det noen frivillige som synes at dette var trist. De startet da opp Vaffelbua i et tomt lokale i Romsås senter, meningen da var å holde åpent et par dager i uka, som et treffsted. Etter hvert som tiden gikk, og flere frivillige ville bidra, endret de åpningstider fra to til fire dager i uka. Når Kafé Romsås åpnet igjen, endret de åpningstider slik at vaffelbua ble et supplement til den andre kafeen. Romsås dans og møteplass I tillegg til vaffelbua har gruppa av frivillige også tatt ansvar for å arrangere dansekvelder. Første danseaften ble gjennomført med stor suksess. De har nå etablert seg som egen frivillig organisasjon med navnet Romsås dans og møteplass. Organisasjonen har ansvar for å fortsette vaffelbua og organisere dansekveld ca. en gang i måneden. Organisasjonen gir økonomisk overskudd til ulike veldedige formål. Disse har i vært: Shenpen (Tibetanske flyktninger) Karanba (Fotball prosjekt i Brasil) Romsås fotball smålag Sjakklubb Sommeren kom det forslag om å ha sjakkurs på Romsås frivilligsentral. Sjakkurset ble en suksess med omlag 20 barn/unge/voksne deltakere. Samarbeidet fortsatte utover høsten som en fast sjakklubb hver uke. Her spiller både voksne, barn og eldre sammen. Samarbeid med Romsås sykehjem Romsås frivilligsentral har et godt samarbeid med aktivitørene ved Romsås sykehjem. En egen gruppe frivillige stiller ukentlig opp i diverse aktiviteter som bingo, lørdagskafé, besøkstjeneste, turer med mer.

23 En til en hjelp Flere av de frivillige engasjerer seg også som besøksvenner, handlehjelp og følgetjeneste. 23 TV-aksjonen Romsås frivillig-sentral har det lokale ansvaret for gjennomføring av TV-aksjonen. En egen gruppe frivillige jobbet i flere uker med å verve bøssebærere. Gruppen gjennomførte også selve innsamlingen. Prosjekt Frivillig i sentrum Målsettingen å skape mer liv i og rundt Romsås senter, med utgangspunkt i lokalt engasjement. Prosjektet ble lagt til Romsås frivilligsentral med bakgrunn i den allerede eksisterende frivillige gruppa, som var der. Beboere på Romsås ønsker et levende senter som en sosial naturlig møteplass. Det er derfor naturlig for Frivilligsentralen å styrke de frivilliges kunnskap slik at de blir i stand til og etablere egne organisasjoner. Disse organisasjonene kan videreutvikle aktivitetsnivået i og rundt Romsås senter. Det er tilknyttet en 100 % prosjektmedarbeiderstilling til prosjektet. Prateklubben Prateklubben har eksistert som gruppe hos Frivilligsentralen siden I ble Prateklubben registrert som selvstendig organisasjon. Prateklubben har i hatt en svært positiv medlemsutvikling og har nå 75 medlemmer fra 25 ulike land: Norge, Libanon, Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Eritrea, Syria, Chile, Thailand, Etiopia, Irak, Egypt, Canada, Sri Lanka, Tyrkia, Algerie, Kosovo, England, India, Mexico, Palestina, Filippinene, Marokko og Tyrkia (kurdisk). Prateklubben møtes en gang i uka, hvor målsettingen er trening i kommunikasjon på norsk, etablere nye nettverk og oppleve ulike kulturelle aktiviteter. Gruppa har i løpet av vært på konserter, turer i skogen, badetur, vært på hovedøya og julebord. Unge frivillige Unge frivillige er et prosjekt i samarbeid med The Raven (Fritidsklubben på Romsås). Gruppa har fast møtetid på Frivilligsentralen onsdager samtidig med Prateklubben. Deres målsetting er å passe barna til deltagere på Prateklubben ved behov. I tillegg er gruppa med å organisere ulike aktiviteter for barn i regi av Frivilligsentralen. Frivilligskolen Kursdeltagere fra Frivilligskolen i 2010, har i løpet av dannet en ressursgruppe som har gjennomført to kurs i organisasjonsarbeid for Kultur-Arrangørene og andre frivillige høsten. Gruppa vil hvert år arrangere ulike kurs for lokalbefolkningen. Kurstema vil ta utgangspunkt i forhold til de behov lokalbefolkningen har. Meningen er at flere etter hvert kan bli en del av ressursgruppa, for eksempel kan medlemmer fra Prateklubben bidra med opplæring i tverrkulturell kommunikasjon. Kultur-Arrangørene (KA) Består av mellom 15 og 20 frivillige som arrangerer ulike kulturelle aktiviteter, kurs og temadager i samarbeid med Frivilligsentralen. Denne gruppa samarbeider med Ressursgruppa for Frivilligskolen skal gjøre det mulig og oppleve morsomme, lærerike og sosiale arrangementer i og rundt Romsås senter også inn i framtiden.

24 Romsås Kultur-Arrangører jobber mot å bli registrert som selvstendig organisasjon i løpet av For å nå dette målet må gruppa skoleres i organisasjonsarbeid og arrangering. For å skolere Kultur-Arrangørene ble det høsten gjennomført et arrangementseminar ledet av en lærer fra NISS (Nordisk institutt for scene og studio) som gjennomgikk hvordan lage et arrangement. Gruppa har også gjennomført to kurskvelder i hvordan drive en egen organisasjon. Disse kursene ble ledet av Frivilligskolen. I løpet av har hvert medlem av gruppa hatt ansvar for sine aktiviteter i samarbeid med prosjektleder, prosjektmedarbeider og de andre kulturarrangørene. Gjennom evaluering ved gjennomført arrangement er det oppnådd ny læring. Bydelen ser at det fortsatt trengs mer opplæring og trygging av de enkelte medlemmene før gruppa kan gjennomføre ting på egen hånd. Erfaringen vi har fra de andre organisasjonene som har etablert seg med utspring fra Frivilligsentralen viser at det tar ca. to til tre år før en nystarta organisasjon klarer å stå på egne bein. KA har i løpet av arrangert: 13 ulike aktiviteter, 2 temadager, 3 kurs 24 Bildene viser Bollywoodfesten i Romsås senter arrangert av Romsås Kultur-Arrangører. Bilder fra Foredraget Frivillig i Ghana og Hvordan bo i borettslag Grorud vennenettverk (GVN) Oppnådde ikke målsettingen om å bli registrert som selvstendig organisasjon i. Frivilligsentralens oppgave som veileder har sett at noe av grunnen kan være manglende samkjørt målsetting for gruppa. Medlemmene har vært ivrige deltagere på Frivilligskolen og flere har engasjert seg i andre grupper ved sentralen. GVN har fortsatt møter og det kan hende at de ved en senere anledning får til å opprette aktivitet. Svarttjernparkens venner Står nå på egne ben og gjennomførte Romsåsdagene helt på egenhånd. Romsås frivillig-sentral fortsetter med veiledning ved behov og hjelp med møtelokaler med mer. Totalt frivillige timer lagt ned i arbeidet med prosjekt Frivillig i sentrum i : 1 926

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 6/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anita I. B. Christiansen Møteleder: Tilstede: Anders Ørnø

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Booppfølging,- psykisk helsearbeid?

Booppfølging,- psykisk helsearbeid? Booppfølging,- psykisk helsearbeid? Jan Erik Løkkeberg Seksjonsleder psykisk helse, bydel Grorud Espen Lauritzen, Booppfølger i seksjon psykisk helse Utfordringsbildet bydel Grorud Flere med meldt boligbehov

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 7-8 Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat:

Detaljer

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 4/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART II Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ole-Martin

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 01/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 17. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 6/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Grorudveien 3 Møtetid: Onsdag 11. desember 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 46812153 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23421981 SAKSKART

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 09. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 18 24 SAKSKART

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer