Årsmelding Vedtatt årsmelding Spydeberg kommune i Kstyre 39/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Vedtatt årsmelding Spydeberg kommune i Kstyre 39/13"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Vedtatt årsmelding Spydeberg kommune i Kstyre 39/13

2 Spydeberg Kommune Saksframlegg Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Formannskapet /13 MM Kommunestyret /13 MM Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv: Arkivsak ID.: K Mette Mysliwski /513 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2012 POLITISK SAKSORDFØRER: Vedlagte dokumenter: 1. Spydeberg kommunes regnskap med årsberetning for Revisjonsberetning og revisjonsbrev for 2012, datert Utskrift av protokoll fra kontrollutvalgets møte Spydeberg kommunes årsmelding for Skjematisk oppsett for oppfølging av kommunestyrevedtak. Saken gjelder: Spydeberg kommunes årsmelding og årsregnskap med beretning for Rådmannens innstilling: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr , Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert kr ,75. Dette foreslås dekket/avsettes på følgende måte: Diverse tomtesalg kr ,- avsettes til kapitalfond. Kallum bru, tilbygg Granvinveien og ombygging Sanitetens hus, til sammen kr ,25 finaniseres som tidligere vedtatt. Utbyggingsbidag Vollene kr ,- avsettes til fond utbyggingsbidrag. 1

3 4. Restbevilgninger til pågående investeringer kr trekkes inn pr og bevilges på nytt med samme beløp pr. investering i budsjettet budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer 6. Årsmelding for 2012 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. F-031/13 Formannskapet Forslag fra formannskapet: Pkt. 2: Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Beløpet foreslås overført til disposisjonsfond. Politisk saksordfører: Knut Espeland Innstilling til kommunestyret: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Beløpet foreslås overført til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert kr ,75. Dette foreslås dekket/avsettes på følgende måte: Diverse tomtesalg kr ,- avsettes til kapitalfond. Kallum bru, tilbygg Granvinveien og ombygging Sanitetens hus, til sammen kr ,25 finaniseres som tidligere vedtatt. Utbyggingsbidag Vollene kr ,- avsettes til fond utbyggingsbidrag. 4. Restbevilgninger til pågående investeringer kr trekkes inn pr og bevilges på nytt med samme beløp pr. investering i budsjettet budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer 6. Årsmelding for 2012 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. K-039/13 Kommunestyret Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland Votering: 21 stemmer for formannskapets innstilling. 2

4 ENDELIG VEDTAK BLIR DA: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Beløpet foreslås overført til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert kr ,75. Dette foreslås dekket/avsettes på følgende måte: Diverse tomtesalg kr ,- avsettes til kapitalfond. Kallum bru, tilbygg Granvinveien og ombygging Sanitetens hus, til sammen kr ,25 finaniseres som tidligere vedtatt. Utbyggingsbidag Vollene kr ,- avsettes til fond utbyggingsbidrag. 4. Restbevilgninger til pågående investeringer kr trekkes inn pr og bevilges på nytt med samme beløp pr. investering i budsjettet budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer 6. Årsmelding for 2012 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 3

5 Saksopplysninger: Når det gjelder utvalg av tjenesteområder og måloppnåelse i forhold til målekart og kommuneplan, vises det i sin helhet til årsmeldingen. Årsregnskapet med beretning samt årsmelding for 2012 er som tidligere to dokumenter som behandles i samme sak. Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,12. Netto fondsavsetning ble 0,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udisponert resultat på kr ,75. Dette er en sum av 5 følgende forhold: Diverse tomtesalg Udisponert ,00 Kallum bru Ufinansiert ,00 Er finansiert i 2013 Tilbygg Griniveien Ufinansiert ,75 Er finansiert i 2013 Ombygging Sanitetesn Hus Ufinansiert ,50 Er finansiert i 2013 Utbyggingsbidrag Vollene Udisponert ,00 SUM ,75 Ved oppgjør av investeringsregnskapet for 2012 foreligger det en del restbevilgninger til pågående prosjekter som i.h.h.t. regnskapsforskriftene blir inndratt pr og som derfor må bevilges på nytt i Finansieringen er allerede gjort, Oversikt over restbevilgninger pr som skal overføres til 2013 og som ikke ble overført i sak 79/12 K07013 Dam Lyseren kr ,00 Lån Tilrettelegging K07019 funksjonshemmede Fjellheim kr ,00 Disp fond Vedtatt årsmelding Spydeberg kommune i Kstyre 39/13

6 K07029 Reservevannforsyning kr ,00 Lån K08006 Brann / sikkerhetsmidler kr ,00 Disp fond K08011 Rehab Mellomveien kr ,00 Disp fond K08013 Vei / parkering Fjellheim kr ,00 Sideveismidler IKT kr ,00 Lån 621', mva 64' Oppgradering Fjellheim kr ,00 Lån Arnoldsvei kr ,00 Lån Blomsterenga kr ,00 Barnehagefond Ombygging Hovin Skole kr ,00 Lån 2580', mva 352' Lokalisering teknisk utedrift kr ,00 Lån 218', salg 700' Hyllibekken kr ,00 Lån 216' mva 30' Helge Ingstadsvei kr ,00 Lån Vannledning til knapstad kr ,00 Lån Trykktank Ligot kr ,00 Lån ,00 Vurderinger: Fagalige og generelle Netto driftsresultat er positivt med kr ,59. Dette er første året siden 2006 hvor dette når ønsket nivå på minimum 3 % av driftsinntektene. Det reviderte budsjettet er på kr ,-. Differansen består av netto høyere avsetning til bundne fond med ca 0,9 mill. Større overføring til investeringsregnskapet vedr. momskompensasjon på vel 1,3 mill. og til slutt et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 2,8 mill. kroner. Netto driftsregnskap i forhold til netto tildelt ramme for virksomhetene i 2012 gir et overskudd på vel 1,8 mill. kroner. Når vi justerer dette for aktuarberegning 1

7 (premieavvik) og VAR er resultatet en netto overskridelse på i underkant av 4,2 mill. kroner. KLP/SPK: Det er en mindreutgift til KLP som føres som premieavvik (aktuarberegning.) (Dvs. forholdet mellom pensjonsforpliktelser og innestående pensjonsmidler). Ser vi på pensjonsutgifter totalt i forhold til revidert budsjettet for 2012 så har kommunen et mindreforbruk på ca. 2 mill kroner, som tilsvarer det de ansatte betaler selv. Sentrale fellestjenester: Underskuddet her tilsvarer den inntekten som skal overføres fra investering til drift. Det er betaling for egne ansattes arbeid til oppfølging av Blomsterenga barnehage. Skoler. Sett i forhold til disponibelt revidert budsjett til skolene må resultatet anses å være i balanse. Det er et negativt avvik på 0,6 %. Barnehage: Resultatet pr er i balanse. Familierelaterte tjenester: Den største overskridelsen på denne virksomheten er relatert til større utgifter enn forventet til personer med særskilte behov. 80 % av merutgiftene kompenseres ved refusjon fra staten for særlig ressurskrevende brukere, og føres på finanskapittelet. Grinitun, pleie og omsorg: Overskridelsene på denne virksomheten relaterer seg til flere forhold. Det kan oppsummeres til veldig stort press på tjenestene gjennom året. Teknisk forvaltning: Resultatet for virksomheten er balanse. Teknsik drift: Resultatet for virksomheten er i balanse. Investeringer Investeringer i anleggsmidler i 2012 er på 46,4 mill. kroner, hvor størstedelen er finansiert ved lån. Likviditet. Kommunens likviditet har vært god gjennom året. Dette skyldes bl.a. at kommunen har noen midler på fond. Kommentarer til enkelte punkter i revisjonsbrev, datert 25. april Revisjonen har i sin beretning og i revisjonsbrevet tatt forbehold angående avsetning av tilskudd til private barnehager. Iflg. revisjonen beløper dette seg til i underkant av 1,1 mill. kroner. Denne avregningen har ikke tidligere år vært en 2

8 del av regnskapsavslutningen og har derved heller ikke blitt kommentert av revisjonen tidliger år. Vi er enige med revisjonen at dette bør bli en del av det årlige årsoppgjøret framover, men vi fikk beskjed så seint fra revisjonen at vi hadde avlagt regnskapet. Derfor er det ikke med i det avlagte regnskapet for Når det gjelder beløpets størrelse har vi ikke gjort de siste beregningene på hva beløpet blir, men ut fra de opplysningene vi sitter med i forbindelse med bl.a. pensjonsutgifter for 2012 vil beløpet bli lavere. Dette kommer vi tilbake med i 2. tertialrapport for Finansreglementet til kommunen skulle etter planene vært behandlet høsten 2012, men p.g.a. minimale ressurser har administrasjonen ikke hatt anledning til å sluttføre dette. Konklusjon: Spydeberg kommunes driftsregnskap for 2012 gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Spydeberg kommunes investeringsregnskap for 2012 gjøres opp med et udisponert beløp på kr ,75. Spydeberg kommune, 15. mai 2013 Geir R. Johannessen rådmann 3

9 Innholdsfortegnelse Rådmannens tanker om Fokusområder... 2 Fokusområde 1: Brukere (B)... 2 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 3 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 7 Fokusområde 4 Grønn kommune(g)... 9 Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Fokusområde 6: Kultur og Idrett (K) Fokusområde 7 Samfunn (S) Fokusområde 8 Folkehelse(F) Virksomhetenes årsmeldinger Stab, Servicetorg og Kultur Virksomhetsleder: Ingrid Helland Skolen Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund Barnehage Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes Familierelaterte tjenester Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl Grinitun pleie og omsorg Virksomhetsleder: Runar Stemme Teknisk forvaltning Virksomhetsleder: Geir Johannessen Eiendom og teknisk drift Virksomhetsleder: Erik Flobakk

10 Rådmannens tanker om Spydeberg ligger perfekt til. Nærhet til hovedstaden og nærhet til utlandet. Likevel er det grønt og friskt, og med alle muligheter for å dyrke friluftsliv. Det er det stadig flere som oppdager, og det blir stadig flere som ønsker å bosette seg i småbyen Spydeberg. I 2012 ble vi 126 flere innbyggere. Det gir oss flere menneskelige ressurser å spille på, men det gir også en kommune noen utfordringer. Tjenestetilbudet skal tilpasses flere mennesker: Flere skal ha skoleplass og plass på sykehjemmet. Etter en lang prosess ble endelig sentrumsplanen ferdig behandlet. Nå er føringene lagt for utviklingen i kommunens sentrale deler. Det er i sentrum som den store veksten skal være fremover. Det er 850 meter fra Myra-krysset til jernbanestasjonen, og Stasjonsgata blir fortsatt nerven i utviklingen. Planen bygger på at det skal være korte avstander, som skal gi befolkningen muligheter for nære opplevelser og tilbud. Norge har til nå vært en fredelig pytt i et ellers opprørt hav av økonomisk uro og arbeidsledighet. Spydeberg er ikke noe unntak. Skal innbyggerne få gode tjenester, er vi avhengig av at det er flinke hoder og villige hender som arbeider i kommunen. Når arbeidsledigheten er lav på landsbasis, er det vanskelig å skaffe ønskelig kompetanse til jobber i en kommune, og det har vært en stor utfordring for kommuneorganisasjonen i løpet av året. Når vi bare har en eller to stillinger med helt nødvendig kompetanse, blir vi sårbare dersom stillingene blir stående vakante. Vi må arbeide målrettet med å gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver. Det handler både om kommunens omdømme og hva vi kan tilby de vi ønsker at skal arbeide for oss. I 2012 ble det startet et prosjekt som ser på forskjellige alternative arbeidstidsorganiseringer, først og fremst i helsesektoren, og det er forventinger til at resultatene kan komme både dagens medarbeidere til gode, og forhåpentligvis gjøre oss attraktive som arbeidsgiver. Spydeberg kommune og Regionrådet i Indre Østfold har i 2012 arbeidet hardt for å sikre innbyggerne i kommunen en fremtidsrettet tilgang til hovedstaden gjennom Østre jernbanelinje var Samhandlingsreformens første år, og oppsummert kan man si at det gikk bedre enn noen fryktet, men at effekten kanskje ikke var så stor som andre håpet. I årene fremover så skal den videreføres og utvikles, og det er ønskelig at man kan få større fokus på de helsefremmende tiltakene. En kommune gir tjenester til sine innbyggere fra vugge til grav. På slutten av 2012 kunne vi åpne «Blomsterenga» barnehage for de minste innbyggerne våre, og i 2012 etablerte vi dagsenter for de eldste på Grinitun. Det kan være grunn til å minne om Marcus Aurelius sine ord: «Du blir ikke mester i skriving og lesing før du har vært elev. Det samme gjelder i langt høyere grad kunsten å leve.» 1 Geir R. Johannessen Rådmann

11 Fokusområder Fokusområde 1: Brukere (B) Kritiske suksessfaktorer Gode tjenester Avklarte forventninger Brukermedvirkning Mål og satsingsområder som gjelder kommunens brukere finnes i stor grad under fokusområde Kommunale tjenester. For å få et mest mulig helhetlig bilde av resultatene for kommunens brukere må derfor begge disse kapitlene leses B1 Gode tjenester Det er en uttalt målsetting at kommunens innbyggere skal motta «Gode tjenester». Innholdet i dette vil variere fra virksomhet til virksomhet og konkretisering finner man i de lokale målekartene til slutt i årsmeldingen. I løpet av 2012 har kommunen fått nye nettsider. Sidene er enkle å navigere i, og det er også tatt i bruk flere elektroniske skjema. Målet er at innbyggerne i økende grad skal bruke nettet for selvbetjening. For å få svar på om innbyggerne opplever at kommunen leverer gode tjenester, har det tidligere år vært gjennomført brukerundersøkelser. Siste gang dette ble gjennomført var i Etter denne tid har gjennomføring av brukerundersøkelser blitt utsatt, delvis pga. manglende ressurser, men også fordi vi har manglet et godt verktøy for gjennomføringen. B2 Avklarte forventninger Vi antar at en viktig forutsetning for at innbyggerne skal oppleve å få gode tjenester, er en felles forståelse av innholdet i tjenesten. «Hva og hvor mye» skal man motta? Det utarbeides regelmessig informasjonsmateriale for å sørge for at brukerne vet hva de kan forvente seg av tjenesten og hva som forventes av vedkommende som bruker. Det blir mer og mer viktig at kommunen er oppdatert på internett og andre «raske» medier. Kommunens egen Facebookside og hjemmesidene er godt besøkt og servicetorget yter regelstyrt saksbehandling og praktisk veiledning til innbyggerne. B3 Brukermedvirkning Virksomhetene legger til rette for brukermedvirkning både på systemnivå og individnivå. Fora for brukermedvirkning på systemnivå er for eksempel foreldremøter, FAU (arbeidsutvalg med representanter for foreldrene), brukerråd og dialogmøter. Noen av disse fungerer bra, mens i andre oppnås det ikke ønsket grad av medvirkning. Det skal derfor sees på organiseringen av brukermedvirkning på systemnivå i For tjenester på individnivå etterleves kravet om brukermedvirkning ved utforming av tjenesten til enkeltmottakere. 2

12 Fokusområde 2: Medarbeidere (M) Kritiske suksessfaktorer Godt arbeidsmiljø God ledelse Faglig oppdatering og personlig utvikling Kommunens medarbeidere er den viktigste ressursen for å yte innbyggerne gode tjenester. Som det framkommer av tabellen, holder antall årsverk seg forholdsvis stabilt. Forskjellen mellom 2009 og 2012 i antall ansatte og antall årsverk viser en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Antall ansatte Antall årsverk Ansatte fordelt på fødselsår Antall kvinner Antall menn Det framkommer i tabellen over at vel en tredjedel av de ansatte er over 50 år. Dette er en utfordring det må arbeides godt med de kommende årene. totalt 206 deltidsansatte med fordeling 178 kvinner og 26 menn. Likestilling I Spydeberg kommune var det pr ansatt 326 personer. Av disse er 257 kvinner (78,8 %) og 69 menn (21,2 %). 170 er deltidsansatte, herav 147 kvinner og 23 menn, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant de med deltid er 60,3 %. I 2011 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant ansatte med deltid 59,7 % og det var 3

13 Kjønn og stillingsfordeling Kvinner menn Totalt 1 til 49,9 % 50 til 99,9 % 100% Lønn og kjønn Diff i menns favør % Gjennomsnittslønn etter utdanning Menn Kvinner Ufaglært ,7-2,6-1,4 Faglært ,9 0,2 0,7 Høyere utdanning (3 år) ,6 3,7 7,0 Høyere utdanning (over 3 år) ,1 6,2 21,3 Undervisningspersonell ,0 6,7 3,6 Alle grupper ,4 1,6 7,1 Tallene er beregnet i kroner ved 100 % stilling innenfor de aktuelle gruppene. Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann og assisterende rådmann. I tillegg består rådmannens ledergruppe av 3 menn og 3 kvinner (i tillegg er en virksomhetslederstilling vakant). M1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær Spydeberg har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv siden I 2011 ble gjeldende intensjonsavtale for inngått. Forebygging, tilrettelegging og ivaretakelse har fokus. De tre målene i intensjonsavtalen er å redusere sykefravær, å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og å legge til rette for eldre arbeidstakere. Våren 2012 ble det satt i gang treningstilbud til utvalgte ansatte som enten var sykemeldte eller stod i fare for å bli det. Virksomhetene meldte selv inn aktuelle ansatte som man antok kunne ha nytte av et slikt tilbud, og det ble satt et tak på 10 personer som fikk delta på 10 treningstimer. Treningen ble ledet av en ansatt i kommunen med bred trenererfaring. På våren var det 10 som benyttet seg av tilbudet, mens det for høsten ble noe frafall blant de 10 deltakere. I tillegg er det gitt tilbud til alle ansatte noen uker på vår og høst om svømming annen hver uke og trening i hall annenhver uke, også dette ledet av velvillige ansatte med nødvendig godkjenning og erfaring. Deltakelsen varierer, men tilbudene har blitt benyttet jevnt. 4

14 Etter sterkt ønske fra ansatte, ble det også for 2012 kjørt «Kom i form» aksjon. Rundt 150 ansatte deltok og bedrev jevnlig fysisk aktivitet. Vi tror disse tiltakene har vært med på å få sykefraværet i kommunen betydelig ned, men det må også sies at det er en generell nedgang i sykefravær i hele landet for Sykefravær År Kort tids Lang tids Totalt Spydeberg Hele landet ,5 6,4 7,9 6, ,7 6,3 8,1 5, ,7 4,2 5,8 5,5 Alle virksomhetene har i 2012 fokusert ekstra på tiltak for å få ned sykefravær. I samarbeid har ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere utarbeidet en forslagsliste over aktuelle tiltak, hvor alle virksomheter har valgt ut minst to tiltak for iverksetting hos seg. Tiltakene handlet i stor grad om tilrettelegging for fysisk aktivitet, trivselstiltak, faglig oppfølging av ansatte, individuell tilrettelegging av arbeidet, samt god oppfølging av allerede sykemeldte. Med utgangspunkt i høyt sykefravær i virksomheter som yter heldøgnstjenester innen pleie og omsorg, ble det søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler for å arbeide med alternative turnusordninger. Prosjektet fokuserte også på kvaliteten på tjenestene og utfordringene med mye uønsket deltid. Prosjektet startet opp i august og en avdeling ved Grinitun og en i Familierelaterte tjenester ble valgt ut for aktiv deltakelse. For å sikre medvirkning fra ansatte ble høsten brukt til kartlegginger av status, muligheter og behov. Alle ansatte innenfor disse tjenestene er også gitt tilbud om opplæring i lov- og avtaleverk som regulerer turnusene, og arbeidsgruppene har deltatt på konferanse for å høre andres erfaringer og råd om tema. Det ble i utgangspunktet søkt midler for både 2012 og 2013 og i disse dager ventes svar på om vi får midler til å fortsette i Kommunen har i tillegg søkt om opptak i programmet «Saman om ein betre kommune» som vil gi et ytterligere fokus på organisering av turnus, deltidsutfordringer osv. Medvirkning Det legges til rette for medvirkning fra kommunens medarbeidere gjennom representasjon i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og ADMU (Administrasjonsutvalget). Det er faste møter i disse utvalgene, og det avholdes i utgangspunktet minst fire møter i året i AMU og to i ADMU, flere ved behov. Det er faste møter med Hovedtillitsvalgte en gang i måneden, her deltar også hovedverneombudet. Alle virksomheter bruker personalmøter og medarbeidersamtaler for å åpne for medvirkning og medbestemmelse. Det er høy bevissthet om bruk av medarbeidersamtaler, men ved lederskifte eller ikke tilsatt leder, utgår samtalene ofte. Medarbeiderundersøkelse Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2011 med god deltakelse og det ble avdekket forbedringsområder som har blitt jobbet med i både fjor og forfjor. Hvordan kommunen vil undersøke de ansattes tilfredshet med arbeidsmiljøet framover, er uavklart. M2 God ledelse Kommunen startet et felles Lederutviklingsprogram høsten 2012 for virksomhetsledere og avdelingsledere. Hensikten var blant annet å etablere en felles ledelsesplattform. Det er gjennomført 2 fellessamlinger i programmet. Organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen har foretatt en 360 graders lederevaluering og hver enkelt leder har i etterkant gjennomgått resultatene med organisasjonspsykologen og nærmeste leder, og så funnet frem til egne utviklingspunkter. Lederutviklingsprogrammet fortsetter i

15 M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i Indre Østfold har gitt 10 ulike kurstilbud med variert innhold i Alle virksomheter tilbys kursene. Det ble i 2012 tildelt utdanningsstipend til 7 søkere innenfor ulike virksomheter. Det er en tendens til at det søkes støtte til lenger utdanninger nå enn tidligere. Virksomhetene rapporterer om påbegynt og fullført utdanning i de lokale årsmeldingene i siste del av dette dokumentet. Status på tiltak fra strategiplanen Ønsket Nedre Under GODT ARBEIDSMILJØ Gjennomførte medarbeidersamtaler Sykefravær, egen kommune Oppfølging av tiltak for reduksjon av sykefravær vedtatt i AMU GOD LEDELSE Planlagt tiltak for lederutvikling av topp- og mellomledere Fulgt opp tiltak for lederutvikling av topp- og mellomledere FAGLIG OPPDATERING OG PERSONLIG UTVIKLING Tilfredshet med mulighet for faglig og personlig utvikling Planlagt måling i 2014 oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 6

16 Fokusområde 3: Økonomi (Ø) Kritiske suksessfaktorer Godt samsvar mellom rammer og resultat Effektiv ressursbruk God administrativ budsjettprosess Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Det er et positivt avvik mellom regnskap og reviderte budsjettrammer på ca. 1,8 mill. kroner totalt på virksomhetene i En vesentlig del av dette skyldes at premieavvik for KLP/SPK føres sammen med virksomhet politikk. Dersom vi trekker fra premieavviket vil vi ha et merforbruk på i underkant av 3,7 mill. kroner. 2,3 mill kroner av dette kompenseres gjennom økt refusjon for ressurskrevende brukere og bruk av fond som begge deler er ført på finanskapittelet, men hører til tjenester på virksomhetene. Netto driftsresultat er 11,3 mill. kroner som er 3,1 % av samlede driftsinntekter. Årets resultat er et mindreforbruk (overskudd) på kr ,12. Ø2 Effektiv ressursbruk Statlige rammeoverføringer i % av brutto driftsinntekter har steget noe fra 2011 til 2012, men ikke tilsvarende lønnsstigningen i samme periode. Spydeberg kommune ligger under gjennomsnittet for Østfold Frie inntekter er skatteinntekter og netto rammetilskudd. Spydeberg kommune ligger over østfoldsnittet både i 2011 og 2012, men lavere enn landsgjennomsnittet. 7

17 Status på tiltak fra strategiplanen Ønsket Nedre Under GODT SAMSVAR MELLOM RAMMER OG RESULTAT Totalresultat kommunen Avvik budsjett på virksomhetene EFFEKTIV RESSURSBRUK Utvikling i egen kommune på utvalgte data GOD ADMINISTRATIV BUDSJETTPROSESS Tilfredshet med budsjettprosess blant ledere oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 8

18 Fokusområde 4 Grønn kommune(g) Kritiske suksessfaktorer Bevare og utvikle kommunens grønne områder Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Redusere forurensning Ta i bruk miljøvennlig energi G1. Bevare og utvikle kommunens grønne områder Arealdelen av kommunedelplan for sentrum ble politisk vedtatt i september. Kommunedelplanen understreker hvordan en etablert grønnstruktur, godt utbygd turveinett og korte avstander gjør Spydeberg vel tilrettelagt for gående og syklende. Planen tar sikte på å videreføre sentrums grønne og frodige preg, samt styrke allmennhetens tilgang til disse områdene gjennom utbygging av eksisterende gang- og sykkelveinett, samt turveinett, i sentrumssonen. G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Arbeidet med reguleringsplan for gangog sykkelvei fra Hovin skole til Granodden er påbegynt, og planforslag forventes å foreligge til 1. gangs politisk behandling våren Arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin Kirke er ikke påbegynt. G3 Redusere forurensning Arbeidet med å etablere godkjente avløpsløsninger for boliger og hytter med innlagt vann ved Lyseren kom et godt stykke videre i Trykkavløpsprosjektet ble lagt ut på anbud i november og kommunen fikk på plass de fleste grunneieravtalene før jul. Kommunen er i ferd med å inngå kontrakt med valgt entreprenør. Forhåpentligvis kan entreprenøren starte sitt arbeid i april 2013 med detaljprosjektering og parallelt med dette påbegynne byggearbeidene. Ny hovedplan for vannforsyning og avløp, med hovedvekt på sanering av gammelt ledningsnett i sentrum, ble politisk vedtatt i november. Kommunen har fulgt opp sine forpliktelser etter Vannforskriften gjennom deltakelse i vannområdene Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren. Landbrukskontoret har fulgt opp intensjonene i Mål og strategier for miljøtiltak i landbruket , herunder oppfølging av vanndirektivet/ Regionalt miljøprogram. Mål og strategier er erstattet med Handlingsplan for miljøtiltak i landbruket Dette er vedtatt politisk i Hobøl, Spydeberg og Askim. Avrenning av næringsstoffer fra landbruket i Spydeberg måles blant annet ved andel av kornarealet i Spydeberg som ikke høstpløyes og ved antall meter buffersone grønne soner mot bekker. Resultatene for de siste tre årene vises i tabellen nedenfor. 9

19 Andel kornareal som ikke pløyes om høsten 60 % 70 % 58 % Buffersoner mot bekker, i meter Resultatet for andel kornareal som ikke pløyes om høsten var i 2011 svært høy på grunn av nedbørsituasjonen den høsten. Jordstrukturen ville blitt ødelagt ved å kjøre på jorda. I 2012 var vi tilbake til en «normal» situasjon med en andel på rundt 60 %. Tar en hensyn til økt grasareal, var det bare 35 % av det totale jordbruksarealet som ble pløyd høsten Det er anlagt 9166 meter grasdekte vannveier på jordbruksareal, dvs. at vannveiene i dråg på dyrkamark er sådd til med gras for å hindre graving. beløp som kommunene bidrar med i sum. Deltagerfinansieringen tilsvarer 1,5 millioner kroner pr år, og det er forventet at man skal kunne hente tilsvarende midler i ekstern støtte og tilskudd til konkrete tiltak. Prosessen startet i Halden, mars 2011, og er foreløpig virkeperiode for Klima Østfold. Viktige områder for tiltak i denne perioden er bl.a. informasjons og holdningsskapende tiltak, tiltak knyttet til infrastruktur, miljøvennlige innkjøp, kommunale bygg og miljø- og energiledelse og miljøstyringssystem. G4 Ta i bruk miljøvennlig energi Kommunen har som målsetting å få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg. Arbeidet med rullering er ikke påbegynt og det er ikke noen planer for utvikling av fjernvarmeanlegg i kommunen. Målsettingen kan derfor ikke nås før kommuneplanen rulleres etter at arbeidet med planstrategi er avsluttet i kommuner i Østfold har ved kommunestyrevedtak sagt ja til et forpliktende samarbeid om gjennomføring av klima- og energitiltak, deriblant Spydeberg. Klimarådet vil være øverste organ for Klima Østfold. Ordførere i de deltagende kommunene, fylkesordfører og fylkesmannen utgjør Klimarådet. Klimarådet skal vedta årlig handlingsplan og budsjett. Samarbeidet finansieres gjennom årlige beløp fra hver deltager og fylkeskommunen bidrar med det samme 10

20 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei BEVARE OG UTVIKLE KOMMUNENS GRØNNE OMRÅDER Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg, arealdel SIKRE INNBYGGERNE GOD TILGANG TIL DE GRØNNE OMRÅDENE Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Frøhaugen Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin kirke REDUSERE FORURENSNING Videreføre arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i hyttene ved Lyseren som har innlagt vann Ytterligere redusert høstpløying og utvidet areal for grasdekte buffersoner i forhold til året før TA I BRUK MILJØVENNLIG ENERGI Få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 11

21 Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Kritiske suksessfaktorer God kvalitet i tjenestene Godt fysisk miljø God dekningsgrad på tjenestene Kompetente medarbeidere T1 God kvalitet i tjenestene Spydeberg og Hobøl kommune har de siste årene vurdert samarbeid på flere av tjenesteområder, og alle avklaringer er ikke foretatt ennå. Følgende vedtak ble fattet i Kommunestyret, sak 031/12: 1. Spydeberg kommune er positiv til å delta i aktuelle samarbeid innen administrative områder med Hobøl kommune og andre kommuner i Indre Østfold. 2. Rådmannen får fullmakt til å fortsette arbeidet med å se NAV Spydeberg og NAV Hobøl som en enhet gjennom en samorganisering. Nav er fra 2013 samorganisert i de to kommunene og ny leder tiltrer i mars. Skolen har revidert sitt kvalitetssikringssystem og fått etablert system for å ivareta opplæringslovens 9a: rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I pleie og omsorg er ikke kvalitetssystemet revidert, men man er i gang med å etablere løsninger for et elektronisk system. Grunnskolepoengene har gått litt ned i 2011/2012, som det har gjort de siste årene. Vi sammenligner Spydeberg primært med Østfold, og for Østfold har poengene gått litt opp. Spydeberg ligger likevel fortsatt noe høyere enn fylket, og på linje med nivået i resten av landet. Samhandlingsreformen gir utfordringer i forhold til å ta i mot utskrivningsklare pasienter i hjemmebasert omsorg og sykehjem, men også i tjenester til personer med psykiske lidelser og rusproblemer. Kommunen måtte i 2012 betale for 16 døgn fordi pasienter har blitt liggende på sykehus etter at vedkommende er utskrivningsklar. I 2012 ble grunnbemanningen i hjemmebasert omsorg og på sykehjem økt med 1,3 årsverk, noe som framkommer i KOSTRA statistikken nedenfor (tallene er fra foreløpig publisering 15.3.). Men fortsatt er Spydeberg klart under både Østfold og landet for øvrig når det gjelder antall årsverk i disse tjenestene. Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker (ekskl. fravær). Spydeberg Østfold Norge ,27 0,44 0, ,27 0,45 0, ,33 0,46 0,48 40, ,8 39,6 39,4 39, ,8 38,6 Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,1 Spydeberg kommune 39,1 40 Østfold fylke Nasjonalt På 5. trinn viser resultatene på nasjonale prøver en tilbakegang fra året før. 12

22 Resultatene er under østfoldsnittet og engelskresultatene er svært lave. For 8. trinn er vi derimot over østfoldsnittet i alle prøvekategoriene. Det er mer utfyllende informasjon om resultater i årsmeldingens siste del under skolens lokale årsmelding. Nasjonale prøver 5. trinn Spyde berg komm une Østfol d fylke Nasjon alt» Engelsk 1,5 1,9 2» Lesing 1,7 1,9 2» Regning 1,8 1,9 2 Nasjonale prøver 8. trinn Spydeberg kommune Østfold fylke Nasjonalt» Engelsk 3 2,9 3» Lesing 3,2 2,9 3,1» Regning 3 2,9 3,1 Ressursbruk i skolen Årsverk for undervisningspersonale 20 18,4 18,8 Antall elever per årsverk til undervisning 11, ,1 Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,3 85,8 109 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 13,4 11,3 Lærertetthet trinn 13,16 13,14 16,6 Lærertetthet trinn 15,4 15,7 17,2 Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,8 20,5 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 97,4 94,8 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev T2 Godt fysisk arbeidsmiljø Det er påbegynt planlegging av omgjøring av Hovin barnehage til skolelokaler i et samarbeid mellom Eiendom og teknisk drift og skolen. De planlagte utbedringene av lyd, luft og lys i kommunale bygg er gjennomført. Det var opprinnelig planlagt sertifisering av ungdomsskolen til Miljøfyrtårn i 2011, men dette ble utsatt til 2012, og skolen melder nå at miljøfyrtårnsertifiseringen av ungdomsskolen har begynt. 13

23 Utkast årsmelding 2012 Spydeberg har en utfordring rundt Miljøfyrtårn og oppfølging av allerede oppnådde fyrtårn, dette må det lages system på. T3 God dekningsgrad på tjenestene Barnehage Nye Blomsterenga barnehage ble tatt i bruk og dermed er de gamle lokalene på Hovin og Grini barnehage erstattet av et nytt, funksjonelt bygg med 6 barnehageavdelinger. Alle barn med rett til barnehageplass fikk positivt svar ved hovedopptaket for barnehageåret Det knyttet seg spenning til antall søknader om barnehageplass etter at Spydeberg innførte kommunal kontantstøtte fra 1.8., og så langt er det færre enn 10 familier som benytter seg av støtten. For 2013 er det fattet vedtak om å utvide ordningen til å gjelde barn fram til skolestart. Dekningsgrad Spydeberg 2012 Andel barn i barnehage Barn 1-5 år Barn 1-2 år Barn 3-5 år 91,3 86,6 94,3 Østfold ,7 76,1 95 Landet uten Oslo ,8 81,1 97,1 Spydebergs befolkning over 69 år år eller eldre år T4 Kompetente medarbeidere Kommunens permisjonsreglement er revidert og det er vedtatt ny datadisiplininstruks for kommunen. Det er foretatt en kartlegging og utarbeidet forslag til tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere, men det er ikke laget en strategi for å iverksette tiltakene. Pleie og omsorg Fortsatt må Spydeberg telle med omsorgsboliger for å holde dekningsgraden i pleie og omsorg på et akseptabelt nivå. Disse boligene har ikke bemanning for å yte tjenester til brukere med omfattende hjelpebehov. Befolkningsoversikten nedenfor viser økningen i de eldre delene av vår befolkning fortsatt øker. Samlet sett er det blitt nesten 32 flere innbyggere over 70 år de siste 3 årene. 14

24 Utkast årsmelding 2012 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei GOD KVALITET I TJENESTENE Lagt fram forslag til vedtak i Hobølsamarbeidet, samt evt. fulgt opp plan for iverksetting av tiltak Systematisert og utviklet kvalitetsarbeidet i kommunens virksomheter der dette er krav Etablert system for å ivareta opplæringslovens 9a: rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Fortsatt «Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold og Sykehuset Østfold», og videreutviklet tiltak knyttet til samhandlingsreformen Læringsutbyttet i skolen over østfoldgjennomsnittet, målt ved nasjonale prøver og grunnskolepoeng GODT FYSISK MILJØ 1 ny virksomhet miljøfyrtårnsertifisert Påbegynt Omgjøring av Hovin barnehage til skolelokaler Utbedret lyd, luft og /eller lys ved aktuelle virksomheter GOD DEKNINGSGRAD PÅ TJENESTEN Ny barnehage tatt i bruk og plass tildelt alle som har rett på plass Økt grunnbemanningen ved virksomhet Grinitun pleie og omsorg med 2 årsverk KOMPETENTE MEDARBEIDERE Redigere dokumenter og ta i bruk tiltak fra de personalpolitiske retningslinjer Utarbeide strategi for å rekruttere og beholde Tatt i bruk tiltak for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 15

25 Utkast årsmelding 2012 Fokusområde 6: Kultur og Idrett (K) Kritiske suksessfaktorer: Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Klar kulturell profil Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Synliggjøre Spydebergs kulturarv Være en åpen og inkluderende kommune K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Et blomstrende kulturliv og et aktivt idrettsliv er et ambisiøst mål med mange utviklingsmuligheter. I Spydeberg er det mange ulike aktivitetstilbud til innbyggerne, det er mange lag og foreninger, og mange av innbyggerne er medlemmer i en eller flere foreninger. I 2012 ble det fokusert på å legge til rette for andre kulturaktiviteter i den hensikt å utvikle tilbud til nye målgrupper, og å utvikle tilbud som kunne være til glede for allmennheten uavhengig av organisasjonstilknytning. tilbakemeldingene positive både fra utøver og publikum på dette tiltaket. I løpet av året har det vært månedlige kulturarrangementer med ulike konserter, framvisninger o.l. Arrangementene har vært for ulike aldergrupper. Ved enkelte slike arrangement prøver vi å lage en hyggelig sosial ramme i tillegg til det kunstneriske innslaget. I løpet av året er følgende arrangert: 1. Foredrag med professor Ingvard Wilhelmsen på Fjellheim. Wilhelmsen er lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Han har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Foredraget ble arrangert på dagtid, og 150 publikummere hørte Wilhelmsen på Fjellheim. Silje Aarbostad Sørli skapte god stemning i sentrum med sin flotte sang og spill på TEBOsenteret noen lørdager i juli. I den hensikt å lage litt hyggelig stemning i sentrum i løpet av sommermånedene ble det noen lørdagsformiddager arrangert utekonserter på TEBO-senteret. Signe Aarbostad Sørli var en av musikerne som bidro. Til tross for noen værmessige utfordringer, var Ingvar Wilhelmsen hadde et godt grep på publikum med sitt foredrag «Sjef i eget liv» 16

26 Utkast årsmelding Åpning av rockeverkstedet på Huset ungdomsklubb. På dette arrangementet spilte 4 lokale ungdomsband sammen med Samfunnshelvete, som er et rockeband fra Spydeberg startet på 90- tallet. Kombinasjonen av profesjonelle og amatører ble en god mix denne kvelden, og ca. 100 ungdommer deltok på arrangementet. år. I oktober åpnet tilbudet igjen, og svømmehallen er nå åpen hver fredag ettermiddag. Det er Spydeberg ILs G-98 som drifter tilbudet i samarbeid med kommuneadministrasjonen. Besøkstallet varierer fra ca mennesker pr kveld. 4 lokale ungdomsband spilte sammen med samfunnshelvete i forbindelse med åpningen av rockeverkstedet på Huset. 3. Miljøuka i samarbeid med Spydeberg rockfestival. Til sammen deltok nærmere 4000 mennesker på de ulike programpostene denne uka. Programmet inneholdt arrangementer og aktiviteter for ulike alders- og interessegrupper. 4. I forbindelse med jaktsesongen ble temakvelden «Vin til vilt» arrangert i peisestua på Fjellheim. Heidi Iren Hansen fra Det norske vinkelnerlandslaget ledet en forsamling på ca. 35 mennesker igjennom 3 viner som med ble anbefalt til ulike retter av vilt. 5. I forbindelse med julegateåpningen var det også i år muligheter for å få julestemningen inn med barneteater på Fjellheim. I år var det Førjulsstemning med Prøysen i regi av Åsheim teatercamp som stod på programmet. Høsten 2012 åpnet to etterlengtede tilbud etter å ha ligget nede i flere år. Svømmehallen på Spydeberg ungdomsskole hadde vært stengt i tolv En tur i svømmehallen med påfølgende badstue er en god start på helgen for både store og små. Huset ungdomsklubb åpnet igjen i august etter å ha vært stengt i en lengre periode. Lokalene har gjennomgått vesentlige ansiktsløftninger, og det er ansatt ny klubbleder i 70 % stilling. Huset er nå åpent tre dager i uka. Oppslutningen varierer fra ungdommer pr gang. I løpet av det første halvåret har det vært fokus på å igangsette aktiviteter som gjør at ungdom velger å benytte seg av tilbudet. Bildet fra inngangspartiet på Huset en vanlig klubbkveld. 17

27 Utkast årsmelding 2012 En annen aktivitet som fikk et stort oppsving i 2012 var skating. Våren 2012 ble skatebanen asfaltert, og nye betongelementer kom på plass. Istandsettingen av anlegget har vært utført av kommune og private i samarbeid. På banen var det hele sommersesongen stor aktivitet av skatere i alderen 7-18 år. Skaterne var fornøyde med at de gamle tre rampene ble byttet ut med betongelementer før skatesesongen startet. K2 Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Spydeberg kommune fikk i 2012 tilskudd til den Kulturelle spaserstokken fra kulturdepartementet. Tilskuddet gikk til å gjennomføre fire kulturarrangementer med profesjonelle utøvere. Alle arrangementene ble gjennomført på Grinitun. K3 Synliggjøre Spydebergs kulturarv Planleggingen av Grunnlovsjubileet i 2014 har pågått hele året. Hovedfokuset dette året har vært istandsetting av prestegården med det tilhørende hageanlegget. Det er stiftelsen Spydeberg prestegård som har jobbet med restaureringen. Styringsgruppa Spydeberg 2014 har utarbeidet en programskisse for opptrappingen til jubileumsåret, og for selve jubileumsfeiringen i Spydeberg. Den 12. august ble de historiske hendelsene på Spydeberg prestegård i 1814 markert med oppsetningen av skuespillet «Kongen og presten». Hester og ryttere fra Aggerhusiske ridende jegerkorps deltok under forestillingen. 18

28 Utkast årsmelding 2012 Aggerhusiske ridende jegerkorps deltok under forestillingen på Spydeberg prestegård i august Spydeberg har en rekke kulturminner av kulturhistorisk verdi. Et aktivt vern vil kunne bidra til at det utvikles og tilrettelegges aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre. For å få dette til inngikk kommunen en samarbeidsavtale med norsk kulturarv i Samarbeidet er regulert i en egen avtale som angir hvilke tiltak som skal prioriteres. Gjennomføring vil starte i Historielaget avsluttet i 2012 et stort prosjekt med å registrere alle kommunens kulturminner dette året. Del av to av dette prosjektet, som er kommunens ansvar, vil være å legge alle registreringene inn i Kulturminnebasen. Ferdigstilling av en multimedia presentasjon av kommunens kulturminner ble ikke fullført. K4 Være en åpen og inkluderende kommune. Ingen tiltak for

29 Utkast årsmelding 2012 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei BLOMSTRENDE KULTURLIV OG AKTIVT IDRETTSLIV Utarbeidet og gjennomført Kulturelt sommerprogram Tilbudt månedlige kulturarrangementer på Fjellheim TILRETTELEGGING SAMSPILL MED LAG OG FORENINGER Etablert årlig møtepunkt mellom lag/foreninger og kommunen i forbindelse med fordeling av økonomiske tilskudd Utarbeidet og gjennomført arrangementsplan for Den kulturelle spaserstokk SYNLIGGJØRE SPYDEBERGS KULTURARV Ferdigstilt plan med forslag til prioritert liste over kulturminner i samarbeid med fylkeskommunen Ferdigstilt multimedia presentasjon av Spydeberg kommune og kommunens kulturarv VÆRE EN ÅPEN OG INKLUDERENDE KOMMUNE Ingen tiltak i 2012 oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 20

30 Utkast årsmelding 2012 Fokusområde 7 Samfunn (S) Fokusområde samfunn Utvikle et levende samfunn Tilrettelegge for attraktive bolig områder Utvikle et attraktivt næringsliv S1 Utvikle et levende sentrum Kommunedelplan for sentrum arealdelen ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar og vedtatt av kommunestyret i september Arealdelen følger opp samfunnsdelens fokusområder levende sentrum og grønn kommune. Hovedgrepet for å oppnå planens intensjon er fortetting og transformasjon, i særdeleshet i sentrumskjernen. I høringsperioden kom det inn 33 uttalelser, noe som speiler det brede engasjement rundt dette planarbeidet. Østfold fylkeskommune fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i kjøpesenterbestemmelse i fylkesplanen. Etter dokumentasjon av Spydebergs historiske og nåværende betydning som handelssted, samt vektlegging av behovet for næringsutvikling i sentrum for å kunne styrke et levende og levedyktig småbysamfunn og hindre spredning av handelsarealene, ble innsigelsen trukket og planen kunne egengodkjennes. Framtidsstudiet for Hobøl og Spydeberg kommuner med Østfold fylkeskommune som samarbeidspartner ble vedtatt etablert i 2011 ved hjelp av LUK-midler (Lokalsamfunnsutvikling i kommunene). Framtidsstudiet drøfter scenarier vedrørende utviklingen av området mellom Spydeberg sentrum og Knapstad. Asplan Viak har vært engasjert for å bistå Hobøl og Spydeberg kommuner i gjennomføring av Framtidsstudiet, og sluttrapport ble lagt fram i mars Rapporten er ment som et grunnlag for kommunenes videre arbeid. S2 Tilrettelegge for attraktive boligområder Det er ikke vedtatt reguleringsplaner med hovedvekt på boliger i 2012, men reguleringsplanene for del av Lundsjordet (Blomsterenga barnehage) og Vollene vestre (Vollene vestre miljøog kulturgård) bidrar begge til å styrke Spydebergs kvaliteter som en god kommune å bo i. I kommunedelplan for sentrum legges det vekt på fortetting og transformasjon for å dekke framtidig boligbehov. Dette avspeilet seg i pågående planarbeid gjennom Reguleringsplan for områdene ved Sanitetens hus og Grini barnehage ble lagt ut til offentlig ettersyn, begge planforslagene åpnet for boliger. Også detaljregulering for Tunveien ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2012, dette planforslaget, som er transformasjon av eksisterende næringsarealer, åpner for inntil 70 sentrumsnære leiligheter. Planarbeid for Stasjonsgata er startet opp, dette arbeidet vil også omfatte sentrumsnære boliger, det samme er tilfelle med planarbeid for områdene rundt Betania og Griniskogen nordvest. I kommunedelplan for sentrum videreføres Tronstad som framtidig byggeområde for boliger. Kommunestyret la inn igjen Eikebergåsen som framtidig byggeområde for boliger, denne delen av planen skal ut på ny høring. 21

31 Utkast årsmelding 2012 Utbyggingsprogram for boliger er ikke utarbeidet. I forarbeidene til kommunedelplan for sentrum inngår det en analyse som viser fortettingspotensialet i eksisterende boligområder og transformasjonsområder. S3 Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv Slik det framgår av punkt S1, fokuserer kommunedelplan for sentrum på sentrumsrelatert næringsutvikling i sentrum, først og fremst i sentrumskjernen og i tilknytning til Stasjonsgata. Forretningsvirksomhet skal lokaliseres til sentrumskjernen. I kommunedelplanen ble Løvestad nordvest lagt inn som framtidig byggeområde for næringsbebyggelse. Det ble i samme plan vedtatt krav om områderegulering for Løvestad og Myrer Skog for å ivareta en samlet og helhetlig utvikling i disse næringsområdene. Fortetting samt hensyn til arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter skal særlig vektlegges. Kommunestyret vedtok i november 2012 planstrategi for inneværende kommunestyreperiode, med målsetting om oppstart av rullering av kommuneplan våren I behandling av budsjett 2012 ble det fattet vedtak om at virksomhetsleder for teknisk forvaltning skal ha hovedansvar for kommunens servicefunksjon og tilrettelegging overfor næringslivet, jf. saks nr K-095/ Omsetning per innbygger i detaljhandel Det kan pt. ikke registreres noen nedgang i varehandel pr innbygger etter omleggingen av E18 i Spydeberg. 22

32 Utkast årsmelding 2012 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei UTVIKLE ET LEVENDE SENTRUM Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg, arealdelen Iverksatt tiltak fra sentrumsplanen ved å utvikle området rundt Hyllibekken TILRETTELEGGE FOR ATTRAKTIVE BOLIGOMRÅDER Utbyggingsprogram for boliger UTVIKLE ET ATTRAKTIVT LOKALT NÆRINGSLIV Avklart hvordan samhandling mellom næringsliv og kommunen skal være oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 23

33 Utkast årsmelding 2012 Fokusområde 8 Folkehelse(F) Kritiske suksessfaktorer: Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive boligområder og trygge møteplasser Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende De kritiske suksessfaktorene til dette fokusområdet går i så stor grad i hverandre at de er slått sammen til ett for Svært mye har skjedd siden forrige årsmelding. Innføring av deler av Samhandlingsreformen er påbegynt, ny folkehelselov er innført og ny Plan og bygningslov er vedtatt. Alle disse tre elementene påvirker direkte forebyggende folkehelsearbeid i vår kommune. De tiltak Spydeberg kommune har igangsatt er helt i tråd med Regjeringens intensjoner om folkehelsearbeid lokalt. Nye informasjonskanaler som forteller om kommunens helseprofil vil også være styrende for hvor en skal prioritere tiltak. Arbeidet med Spydeberg kommunes helseprofil er ikke påbegynt da ny kommunelege først tiltrer stillingen i Tilsetting av kommuneoverlege vil ytterligere styrke kvaliteten på helsetjenester i tillegg til at kommunen har vedtatt en ny stillingshjemmel for fastlege. Rehabiliteringsarbeidet er også styrket ved politisk vedtak om økt ressurs til fysioterapi. Fortsatt skal forebyggende folkehelsearbeid og utjevning av helseforskjeller ha høy prioritet. Det er etablert en planleggingsgruppe for innføringen av Samhandlingsreformen hvor tema har vært konsekvenser av samhandlingsreformen og drøfting av tiltak. Året 2012 ble også brukt til planlegging av helsetiltak i samarbeid med de øvrige Indre Østfoldkommunene. Administrativt er det lagt godt til rette for at nødvendige politiske vedtak har vært fattet rundt spørsmål om Miljørettet helsevern, Legevaktordningen, Døgnplasser og et fremtidig felles Helsehus i Askim gamle sykehus. Deltakelse i nettverk og partnerskap. Spydeberg kommune er medlem i tre helsenettverk; Nettverket sunne kommuner(who Healthy Cities), Trygge lokalsamfunn(safe Communities WHO) og nettverket Østfoldhelsa. Medlemskap i alle disse nettverkene er med og gir muligheter for enkeltprosjekter i forebyggende folkehelsearbeid samt at vi får faglig og økonomisk støtte til enkeltaktiviteter. I mai 2012 var Spydeberg kommune vertskap for generalforsamlingen i Sunne kommuner samt at vi var medarrangør i en trippelkonferanse i HEPROGRESS, et utviklingsprosjekt styrt av Østfoldhelsa for å utjevne sosiale forskjeller i folkehelsa. Dette prosjektet var et internasjonalt prosjekt med spesiell vekt på Latvia og vår kommunes samarbeidspartner Pargauja kommune. Ett av mange enkelttiltak i vår kommune har vært partnerskapet i Flere Freske Folk, et forebyggende folkehelsetiltak som Østfoldhelsa, Østfold Idrettskrets, NAV og en del Østfoldkommuner har 24

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 25.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON Arkivsaksnr.: 12/2376-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer