Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep."

Transkript

1 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines Utkast for intern dokumentkontroll B. Alteren G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Forslag til program for konsekvensutredning for ny utbygging av Frøy No. Of Sheets: 19 Doc.Type Code Area Code Document Number: Revision Code Status Code KA NA Project No. Originator Code Discipline Code Sequence No. Contract No. NA System Code NA FR- PERT- S G

2 PAGE : 2 of 19 INNHOLD 1 FORORD INNLEDNING FELT OG UTBYGGINGSLØSNING RETTIGHETSHAVERE FORMÅLET MED UTREDNINGSPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNINGER KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN FORHOLDET TIL ANDRE UTREDNINGER I OMRÅDET TIDSPLAN PLAN FOR UTBYGGING OG DRIFT FRØY-FELTETS HISTORIE GJENVÆRENDE RESSURSER MED GRUNNLAG FOR VIDERE DRIFT AKTUELLE UTBYGGINGS- OG TRANSPORTLØSNINGER BORING PRODUKSJONSPROFIL INVESTERINGER TIDSPLAN FORHOLDET TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET AVVIKLING AV VIRKSOMHETEN KONSEKVENSER AV VIRKSOMHETEN MILJØMÅL OG RAMMEBETINGELSER TIDLIGERE UTREDNINGER MILJØFORHOLD I OMRÅDET OMKRING FRØY UTSLIPP TIL SJØ UTSLIPP TIL LUFT AREALBESLAG OG FYSISKE INNGREP SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM PLANER FOR UTBYGGING OG DRIFT KONSEKVENSER FOR MILJØ OG NATURRESSURSER KONSEKVENSER FOR FISKERIER OG ANDRE NÆRINGER SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD REFERANSER... 19

3 PAGE : 3 of 19 1 Forord Pertra ASA arbeider med planer for ny utbygging av oljefeltet Frøy (PL 364) i Nordsjøen. Feltet ligger i blokk 25/2 og blokk 25/5, om lag 25 kilometer nordøst for Heimdal. De gjenværende utvinnbare reservene er anslått til 8 millioner Sm 3 olje, produsert over en periode på ca 6 år fra 2010 til Utbyggingen planlegges gjennomført med ni brønner; fordelt på fem produksjonsbrønner, to brønner for vanninjeksjon som trykkstøtte og to brønner for vannproduksjon. For referansealternativet planlegges oljen transportert bort med skytteltankskip, mens gassen transporteres gjennom en rørledning til Heimdal med diameter 6 og lengde på ca 25 kilometer. Pertra ASA sender dette utkastet til program for konsekvensutredning på høring som operatør av PL 364. Det foreliggende forslaget til utredningsprogram gir en foreløpig prosjektbeskrivelse og beskriver de forholdene som vil bli nærmere belyst i konsekvensutredningen, herunder - Miljømessige forhold knyttet til installasjon og drift - Forholdet til fiskeriinteressene og andre næringsinteresser - Samfunnsmessige forhold Forslaget til utredningsprogram sendes på offentlig høring hos relevante høringsinstanser, etter avklaring med Olje- og energidepartementet (OED). Etter at OED har fastsatt programmet vil dette være styrende for konsekvensutredningen, som inngår som en del av Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Frøy. Konsekvensutredningen er planlagt sendt på høring 2. kvartal 2007.

4 PAGE : 4 of 19 2 Innledning Den første plan for utbygging og drift av Frøy ble godkjent av myndighetene våren 1992 og produksjonen på feltet startet i mai En avviklingsplan for Frøy ble utarbeidet av operatøren høsten 1999, og produksjonen fra feltet stanset i Ved avvikling av virksomheten var det fortsatt betydelige reserver tilbake i feltet som ikke lot seg utvinne kostnadseffektivt med daværende produksjonsutstyr, metoder og oljeprisnivå. De gjenværende reservene danner grunnlaget for de foreliggende planene om ny utbygging av Frøy-feltet. Figur 1.1: Lokaliseringen av Frøy 2.1 Felt og utbyggingsløsning Frøyfeltet ligger i blokk 25/2 og blokk 25/5 i Nordsjøen, jf figur 1.1. Feltet ligger om lag 25 kilometer nordøst for Heimdal og ca 80 kilometer sør-sørvest for Oseberg. Vanndypet på feltet er 120 meter. Feltet er et oljefelt og de gjenværende utvinnbare reservene er anslått til 8 millioner Sm 3 olje. Det foreligger flere alternative utbyggingsløsninger for feltet: - Referansealternativ med bruk av en oppjekkbar bore- og produksjonsplattform supplert med lagertankskip på feltet. Oljen transporteres bort med skytteltankskip. Gassen transporteres gjennom ny rørledning til Heimdal for prosessering og eksport - Utbygging med flytende produksjons- og lagerskip (FPSO). Transport som for referansealternativet - Undervannsutbygging med rørtransport av væske til Jotun/Alvheim og gass til Heimdal. 2.2 Rettighetshavere Frøy ligger innenfor området som omfattes av produksjonlisens (PL) 364. Pertra ASA og Premier Oil Norge AS har en eierandel på 50% hver. Pertra ASA er operatør for lisensen.

5 PAGE : 5 of Formålet med utredningsprogram og konsekvensutredning Formålet med dette forslaget til program for konsekvensutredning er å gi myndighetene og høringsinstansene informasjon om og varsel om planlagt utbygging, samt å gi dem mulighet til å påvirke hva som skal utredes. Programmet er basert på foreløpige utbyggingsplaner, som vil bli videreutviklet fram til oversending av Plan for Utbygging og Drift for feltet. OED fastsetter et program for konsekvensutredning ut fra rettighetshavernes forslag til utredningsprogram samt innkomne høringsuttalelser. Fastsatt utredningsprogram vil være styrende for konsekvensutredningen. Høringskommentarene vil dessuten bli oppsummert og kommentert i den kommende konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen skal klargjøre virkninger ved utbygging og drift av feltet som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen for Frøy er en integrert del av planprosessen og utgjør sammen med teknisk og økonomiske vurderinger grunnlaget for valg av utbyggingsløsning. Konsekvensutredningen skal også sikre at virkningene av utbyggingen blir tatt i betraktning når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, utbyggingen kan gjennomføres. 2.4 Lovverkets krav til konsekvensutredninger Petroleumslovens 4-2 pålegger en rettighetshaver som vil starte en utbygging av en petroleumsforekomst å framlegge for Olje- og energidepartementet en plan for utbygging og drift av forekomsten. Planen skal inneholde en beskrivelse av økonomiske, ressursmessige, tekniske, sikkerhetsmessige, næringsmessige og miljømessige forhold samt opplysninger om hvordan en innretning vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten. Planen skal også inneholde opplysninger om innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Det kreves også at det normalt utarbeides en konsekvensutredning som en del av PUD. Konsekvensutredningen (KU) skal beskrive utbyggingen og redegjøre for virkningen utbyggingen kan ha for nærings- og miljømessige forhold og hva som kan gjøres for å redusere og avbøte eventuelle skader og ulemper som utbyggingen kan medføre. Videre skal det klargjøres hvordan miljøkriterier og -konsekvenser har vært lagt til grunn for tekniske løsninger. 22 i Forskrift til Lov om Petroleumsvirksomhet inneholder følgende bestemmelser om utredningsprogrammet: Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst utarbeide forslag til utredningsprogram. Forslaget skal gi en kort beskrivelse av utbyggingen, av aktuelle utbyggingsløsninger og på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for andre næringer og miljø, herunder eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger. Videre skal forslaget klargjøre behovet for dokumentasjon. Dersom det er utarbeidet en konsekvensutredning for det området hvor utbyggingen planlegges gjennomført, skal forslaget klargjøre behovet for ytterligere dokumentasjon eller oppdatering. Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan utredningsarbeidet vil bli gjennomført, særlig med sikte på innformasjon og medvirkning i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til utredningsprogram skal baseres på rammene for dokumentasjon i 22a. Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender forslag til utredningsprogram på høring. 2.5 Konsekvensutredningsprosessen Prosessen starter med at operatøren sender forslag til utredningsprogram til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og innhenter uttalelse fra disse. Olje- og energidepartementet (OED) fastsetter

6 PAGE : 6 of 19 endelig program for konsekvensutredning på bakgrunn av forslaget, innkomne uttalelser, og hvordan disse er vurdert og ivaretatt. På grunnlag av fastsatt utredningsprogram gjennomfører operatøren konsekvensutredningen som del av PUD (Plan for Utbygging og Drift) eller PAD (Plan for Anlegg og Drift). Konsekvensutredningen vil bli sendt på tilsvarende høring som utredningsprogrammet. OED forestår den endelige behandlingen og tar stilling til om utredningsplikten er oppfylt. I OEDs saksframlegg skal det framgå hvordan virkninger av utbyggingen og innkomne uttalelser er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Saksframlegget skal vurdere om det skal settes vilkår med sikte på å begrense eller avbøte negative virkninger. Fordi prosjektets investeringsramme vil være mindre enn 10 milliarder NOK vil planen godkjennes av OED etter framlegging for Kongen i Statsråd. 2.6 Forholdet til andre utredninger i området Elf Aquitaine Norge A/S utarbeidet i samarbeid med Norsk Hydro, Total, Shell og Statoil en konsekvensutredning for Frøy i Konsekvensutredningen kan fortsatt være relevant når det gjelder beskrivelsen av deler av det marine miljøet i området. Mht utbyggingsløsninger, utslipp mv vurderes konsekvensutredningen imidlertid som lite relevant. Frøy ligger innenfor det området som omfattes av den regionale konsekvensutredningen (RKU) for Nordsjøen. Frøy inngikk i RKU Nordsjøen fra 1999 (RKU 1999). Det har i 2006 pågått et arbeid mht oppdatering av RKU Nordsjøen. Frøy er ikke tatt med i dette utredningsarbeidet. Det er usikkert om sammenfatningsrapporten for RKU Nordsjøen vil foreligge tidsnok til å kunne benyttes i arbeidet med en konsekvensutredning for Frøy. De fleste grunnlagsrapportene foreligger imidlertid, og vil bli benyttet som grunnlag for arbeidet. 2.7 Tidsplan Med bakgrunn i retningslinjene for saksbehandling av konsekvensutredninger er det satt opp en foreløpig plan for utredningsprosessen for Frøy: Forslag til utredningsprogram sendes på høring: Høring av utredningsprogrammet: Behandling av kommentarer: Fastsettelse av utredningsprogrammet: Utarbeidelse av konsekvensutredning: Innsending av konsekvensutredning: Høring av konsekvensutredningen: Behandling av kommentarer: Innsending av PUD: Antatt godkjenning av OED: 31. oktober 2006 November 2006 januar 2007 Januar 2007 Februar 2007 Januar mars 2007 Mars 2007 Mars juni 2007 Juni 2007 Juni 2007 Høsten 2007

7 PAGE : 7 of 19 3 Plan for utbygging og drift 3.1 Frøy-feltets historie Frøy ligger i blokk 25/2 og blokk 25/5 i Nordsjøen. Den første plan for utbygging og drift av Frøy ble godkjent av myndighetene våren 1992, produksjonen på feltet startet i mai Operatør for feltet var Elf Petroleum Norge AS. Lokaliseringen av feltet framgår av figur 3.1. Figur 3.1: Felt i Friggområdet inkludert planlagt utbygging av Frøy. Frøy ble bygget ut med en brønnhodeplattform som et satellittfelt til Frigg, med en avstand til Frigg på 32 kilometer. Oljen og gassen på Frøy ble sendt til behandlingsplattformen TCP 2 på Frigg gjennom hver sin 12 rørledning. Etter behandlingen på TCP 2 ble oljen sendt i Frostpipe-ledningen til Oseberg A og videre til Sture-terminalen. Gassen ble sendt til St. Fergus i Skottland. En 16 rørledning førte injeksjonsvann fra Frigg/TCP 2 til Frøy, og injisert i reservoaret for å opprettholde trykket. Det ble også installert en 2,5 service linje som ble brukt til oppstart av brønner som hadde vært stengt i kortere perioder, samt en kommunikasjonskabel og en elektrisk kabel mellom Frøy og Frigg TCP 2. Man opplevde betydelige produksjonsproblemer på Frøy på grunn av høy vannproduksjon som førte til dårlig løfteevne i brønnene, samt avleiring i brønnene pga gjennombrudd av sjøvann fra vanninjeksjonen. Produksjonen fra to av feltets seks produksjonsbrønner stanset allerede i En avviklingsplan for Frøy ble utarbeidet av Elf Petroleum Norge AS høsten Produksjonen fra feltet stanset i Ved nedstenging av feltet var det i alt produsert 5,6 millioner Sm 3 olje. I samsvar med internasjonalt regelverk er innretningene på feltet fjernet. I samsvar med vilkårene ved godkjenning av avviklingsplanen er den vestlige halvdelen av vanninjeksjonsledningen mellom Frigg og Frøy gravd ned. 3.2 Gjenværende ressurser med grunnlag for videre drift Feltets totale ressurser er 35 MSm 3, inkl. tidligere utvunnede ressurser. Det er anslått en samlet utvinningsgrad på 40%. Det er tidligere tatt ut 5,6 MSm 3. Gjenværende utvinnbare reserver er beregnet til 8 MSm 3. Dette er foreløpig et grovt anslag som kan bli endret ettersom forståelsen av feltet øker.

8 PAGE : 8 of 19 Reservoaret er i Brent formasjonene Hugin og Sleipner. Strømningsegenskapene er varierende, men i hovedsak meget gode. Gjennomsnittlig høy porøsitet (>20%). Reservoaret har meget sterke vertikale barrierer, og trykket i de ulike delene av formasjonene varierer mye. Det er ellers meget god horisontal kommunikasjon mellom de ulike deler av feltet. 3.3 Aktuelle utbyggings- og transportløsninger Det foreligger flere alternative utbyggingsløsninger for Frøy. Referansealternativet er basert på bruken av en oppjekkbar bore- og produksjonsplattform supplert med lagertankskip på feltet, jf figur 2.2. Oljen transporteres bort med skytteltankskip. Gassen transporteres gjennom en 6 og 25 kilometer lang nedgravd eller grøftet rørledning til Heimdal. Figur 3.2: Referansealternativet med oppjekkbar bore- og produksjonsplattform og lagerskip på feltet. Andre utbyggingsløsninger som vurderes er utbygging basert på hhv flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) og undervannsutbygging med tilknytning til nabofelt. For alternativet med produksjons- og lagerskip (FPSO) er transportløsningen tilsvarende som for referansealternativet. For alternativet med undervannsutbygging transporteres gassen til Heimdal som beskrevet ovenfor, mens oljen transporteres gjennom en 14 og 35/40 kilometer lang nedgravd eller grøftet rørledning til Jotun/Alvheim. Rørledningene som tidligere ble benyttet for transport av brønnstrømmen fra Frøy til Frigg er ikke aktuelle for videre bruk. Dette skyldes både rørledningenes tekniske tilstand og at installasjonene på Frigg-feltet er fjernet. Det er derfor nødvendig å etablere nye transportløsninger. Utbyggingen vil uten hensyn til valg av alternativ bli gjennomført på en slik måte at deponert kaks på feltet etter den første utbyggings- og driftsfasen ikke blir berørt. I konsekvensutredningen redegjøres det for hvilke kriterier, herunder miljøkriterier, som har ligget til grunn for valg av utbyggingsløsning. 3.4 Boring De to utbyggingsalternativene basert på plattformløsninger forutsetter boring av ni brønner; herav fem produksjonsbrønner, to brønner for vanninjeksjon som trykkstøtte og to brønner i Utsiraformasjonen for vannproduksjon. Det kan være aktuelt å bore ytterligere tre produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner senere. For alternativet med havbunnsutbygging forutsettes det fire produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. Beslutningen om optimalt antall brønner vil bli tatt på et senere tidspunkt. Ved referansealternativet vil boring starte opp i andre halvår 2010 når plattformen er installert på feltet. Produksjonen vil starte umiddelbart etter første brønnen er boret.

9 PAGE : 9 of 19 For alternative utbyggingsløsninger med produksjonsskip eller undervannsutbygging, er det aktuelt å starte boring av produksjons- og injeksjonsbrønner i 2009, avhengig av tilgjengelighet på borerigg. 3.5 Produksjonsprofil Reservene i Frøy vil produseres med trykkvedlikehold ved hjelp av vanninjeksjon. Den forventede maksimale døgnproduksjonen er m 3 olje og 1,25 MSm 3 gass. Den forventede produksjonsprofilen for Frøy er vist i figur 3.3, og gir omtrent 8 MSm 3 utvinnbar olje og 2 Mrd Sm 3 gass. Hvor mye som kan produseres fra feltet vil avhenge av hvilken utbyggingsløsning som velges. Oil Production (MSm3/year) 2,5 2 1,5 1 0, Figur 3.3: Forventet produksjonsprofil for Frøy. 3.6 Investeringer Investeringsomfanget vil bli presentert i PUD og konsekvensutredning. For referansealternativet er investeringene foreløpig anslått å være i størrelsesorden 3 til 4 milliarder NOK. Investeringsnivået vil til en stor grad avhenge av om det finnes tilgjengelige produksjonsinnretninger i markedet som kan benyttes for Frøy, eller om det er behov for å bygge nytt.

10 PAGE : 10 of Tidsplan Forutsatt partnernes og myndighetens godkjenning, er oppstart planlagt En foreløpig tidsplan er vist i tabell 3.1. Tabell 3.1: Foreløpig tidsplan for utbygging av Frøy.(jf kap 2.7) Aktivitet Forslag til UP på høring x Godkjenning av forslag til UP X Utarbeiding av PUD og KU x Innsending av PUD/KU til OED x Myndighetenes godkjenning av PUD x Tilbudsinnhenting, evaluering, kontraktsinngåelse mv x Prosjektering og fabrikkering av utstyr x x x x Installering av infrastruktur x x Boring og komplettering (x) x x Oppstart x 3.8 Forholdet til helse, miljø og sikkerhet HMS-arbeidet inngår i prosjektarbeidet i alle faser i henhold til lover og forskrifter, samt Pertras egne retningslinjer for HMS-arbeid. Konsekvensutredningen vil oppsummere tiltakene som er gjort for å sikre at relevante sikkerhetsrelaterte lover og forskrifter blir ivaretatt. Dette omfatter: - Sikkerhet mot skade på menneskers liv og helse. - Sikkerhet mot skade på miljøet. - Sikkerhet mot ødeleggelse av materielle verdier. 3.9 Avvikling av virksomheten I henhold til 22 i Forskrift til Lov om Petroleumsvirksomhet skal konsekvensutredningen blant annet vurdere hvordan innretningene vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten. Utbyggingen designes for en levetid på minst 15 år, og har dermed fleksibilitet for videre produksjon utover det en i dag har identifisert behov for. Varigheten av produksjonsperioden vil avhenge av produksjonsutviklingen og økonomien, og om det er mulig å fase inn produksjon fra andre lisenser. Detaljerte planer for avvikling vil derfor ikke bli utarbeidet før 2 år før feltavvikling. I henhold til gjeldende regelverk vil plattform, lagerskip og eventuelle bunnrammer bli fjernet. På grunn av kort levetid på feltet, er planen i størst mulig grad å benytte innleid infrastruktur som vil bli gjenbrukt på andre felt etter at produksjonen på Frøy er avsluttet. Alle brønner vil bli plugget og etterlatt i henhold til gjeldende regler. I samsvar med dagens praksis vil rørledninger og kabler som ligger nedgravd i havbunnen bli etterlatt etter rengjøring og forsvarlig sikring av endene. Sikringen gjennomføres ved nedgraving eller tildekking av grus, slik at de ikke kan forårsake ulemper for fiskeriene i området.

11 PAGE : 11 of 19 4 Konsekvenser av virksomheten 4.1 Miljømål og rammebetingelser Myndighetenes overordnede miljømål og rammebetingelser for aktivitet på norsk sokkel vil være retningsgivende for utbyggingen. Disse vil bli ivaretatt ved at følgende konkrete miljømål vil bli lagt til grunn for utvikling og drift av Frøy: - Null utslipp av produsertvann og drenasjevann under normal drift - Gjenvinning av VOC fra lagring og lossing av olje - Normalt slukket fakkel uten pilotflamme - Null fakling under normal drift - Valg av Beste Tilgjengelige Teknologi (BAT) for dieselmotorer og drivere for generatorer - Minimere bruk av kjemikalier i produksjonssammenheng. - Valg av de mest miljøvennlige kjemikalier der hvor det finnes alternativer. 4.2 Tidligere utredninger Daværende Elf Aquitaine Norge A/S utarbeidet i samarbeid med Norsk Hydro, Total, Shell og Statoil en konsekvensutredning for Frøy i 1991 (Elf 1991). I forbindelse med avslutningen av produksjonen på Frøy la Elf Petroleum Norge AS fram en avviklingsplan i 1999, bl a basert på en underlagsrapport fra Det Norske Veritas (Elf 1999, DNV 1999). Konsekvensutredningen og den nevnte grunnlagsrapporten / avviklingsplanen kan fortsatt være relevant når det gjelder beskrivelsen av deler av det marine miljøet i området. Tilsvarende vil avviklingsplanen og tilhørende grunnlagsrapport være relevante mht miljøstatus ved avviklingen av Elfs virksomhet på Frøy. Når det gjelder utbyggingsløsninger, utslipp mv vurderes de tidligere utredningene som lite relevant. Frøy ligger innenfor det området som omfattes av den regionale konsekvensutredningen (RKU) for Nordsjøen. Det er usikkert om sammenfatningsrapporten for oppdatert RKU Nordsjøen vil foreligge tidsnok til å kunne benyttes i arbeidet med en konsekvensutredning for Frøy. De fleste grunnlagsrapportene foreligger imidlertid, og vil bli benyttet som referanse i arbeidet med konsekvensutredningen (ref. Dette forslaget til utredningsprogram legger derfor vekt på feltspesifikke forhold som ikke dekkes av grunnlagsrapportene for RKU Nordsjøen. 4.3 Miljøforhold i området omkring Frøy Meteorologi og oceanografi Strømforholdene i Nordsjøen og langs norskekysten er vist i figur 4.1. Frøy ligger i et havområde med variable strømforhold, dels med søroverrettede strømmer, dels med virvler mellom kyststrøm og Nordsjøvann. Klimaet i det aktuell området betegnes som mildt og fuktig, med relativt høye vintertemperaturer (1-2 C) og lave sommertemperaturer (13-14 C). Overflatevannets temperatur varierer mellom 6-7,5 C i vinterhalvåret og stiger til C om sommeren. Vindforholdene om høsten og vinteren er preget av sørlige og sørvestlige vinder, mens sørlige og nordlige vinder dominerer om våren og sommeren (DNV 1999).

12 PAGE : 12 of 19 Figur 4.1: De viktigste trekkene ved sirkulasjonsmønstre og dybdeforhold i Nordsjøen og Skagerak. Røde piler. atlantisk vann. Grønne piler. kystvann.(rku/hi 2006). Frøy ligger i vestkanten av overvåkingsregion Sleipner (region II). Grunnlagsrapporten om miljøtilstanden i Nordsjøen utarbeidet i forbindelse med oppdateringen av RKU Nordsjøen gir følgende bilde av miljøstatus og påvirkning i regionen (RKU/Ambio 2006a): Generelt sett ble de høyeste forurensningskonsentrasjonene registrert i installasjonenes umiddelbare nærhet. Resultatene fra 2003 viste at det samlede arealet som var påvirket av forhøyede nivåer av hydrokarboner hadde økt i forhold til foregående undersøkelse. Dette skyldes stort sett økt forurensning rundt Ringhornefeltet etter at dette ble satt i produksjon samme år. Arealet med forstyrret bunnfauna ble estimert til mindre enn 0,3 km 2 i regionen. Omfanget av forstyrret bunnfauna hadde ikke økt på noen av de undersøkte feltene sammenlignet med forrige undersøkelse. Sedimenter påvirket av økte konsentrasjoner av tungmetaller hadde økt siden forrige undersøkelse, og dette skyldes framfor alt en økning av sinkkonsentrasjonene Bunnforholdene omkring det avviklede Frøy-feltet Ved den første Frøyutbyggingen ble det benyttet vannbasert og syntetisk basert borevæske (Ultidrill). Totalt ble det benyttet 8822 tonn baritt og ca 786 tonn syntetisk basert borevæske under boringen. Totalt ble det generert ca m 3 borekaks. Kaks fra boring med syntetisk borevæske ble renset før det ble sluppet ut. Det ble gjennomført miljøundersøkelser i og 1997 for å undersøke miljøtilstanden på feltet. (Akvaplan-niva 1998). I miljøundersøkelsen i 1997 ble det funnet rester av den syntetisk baserte borevæsken opptil 500 meter fra Frøy. Konsentrasjonene var størst i målestasjonene nærmest feltet, dvs 250 meter unna. Det ble også målt forhøyede verdier av barytt, kadmium, sink, kobber, bly og kvikksølv. Nivåene var imidlertid uendret eller redusert i forhold til målingene i Det ble også tatt prøver av havbunnen vest for Frøy, der den oppjekkbare boreplattformen hadde stått. PAH ble funnet i størrelsesorden µg/kg, dvs SFT klasse I II (Meget god - God). Det ble funnet konsentrasjoner av total hydrokarbon (TAC) hovedsakelig under 1%, men enkeltverdier over 2%.

13 PAGE : 13 of 19 Det meste av dette ble vurdert å være rester av den syntetisk baserte borevæsken. I forhold til mengden av denne borevæsken som ble sluppet ut, ble det beregnet at i underkant av 1% av denne fantes i kakshaugen på måletidspunktet. Totalt ble havbunnen rundt Frøyfeltet generelt vurdert å være lite forurenset. Konsentrasjonene av metaller og organisk forurensning i kakshaugen var også begrenset, og kakshaugen hadde en begrenset utstrekning. På dette grunnlaget ble området rundt Frøy-plattformen beskrevet som lett forurenset. Resultatene fra de gjennomførte miljøundersøkelsene på Frøy vil bli beskrevet mer detaljert i konsekvensutredningen Fiskeressurser Nordsjøen er i forhold til arealet et av verdens mest produktive havområder. Frøy ligger innenfor de vidstrakte gyteområdene for øyepål og makrell, og i randsonen av gytefeltet for sei. Men Frøy ligger sentralt i Nordsjøen, og strømforholdene medfører at egg og larver av andre fiskeslag kan drive inn i området (RKU/HI 2006) Sjøfugl De fleste sjøfuglene med tilhold i Nordsjøen hekker i perioden mai - juni. De viktigste hekkeområdene er ved Shetland - Orknøyene og ved den britiske østkyst. I slutten av juni og i juli trekker et stort antall sjøfugl øst- og sørover i Nordsjøen. De sjøfuglartene som i vesentlig grad trekker inn i de sentrale deler av Nordsjøen er alkefugler, krykkje, havhest, havsule og storjo. I myteperioden (juli medio september) vil et stort antall ikke-flyvedyktige unger og mytende (fjærfellende) ikke-flyvedyktige voksne finnes i de sentrale deler av Nordsjøen. Frøy er lokalisert i et område der sjøfuglenes sårbarhet karakteriseres som moderat (RKU/Ambio 2006a) Sjøpattedyr Få arter av sjøpattedyr opptrer regelmessig i Nordsjøen. I hovedsak finner man tre hvalarter, vågehval, nise og springere. De hvalene som påtreffes i Nordsjøen er på næringsvandring, og oppholder seg ikke lenge om gangen i det samme området (RKU/HI 2006). Av sel forekommer steinkobbe og havert langs Nordsjøens kyster. Disse oppholder seg hovedsakelig inne ved kysten og vil normalt ikke berøres av en eventuell forurensning fra Frøy (RKU/IRIS 2006a). 4.4 Utslipp til sjø Influensområdet for regulære utslipp til vann i utbyggings- og driftsfasen vil være nærområdet til de aktuelle innretningene. Mht uhellsutslipp av olje er det ved flere anledninger presentert drivbaneberegninger for utslipp fra Frøy eller nærliggende utslippsposisjoner. Egne drivbaneberegninger ble presentert i konsekvensutredningen for den første Frøy-utbyggingen (Elf 1991). Det ble i RKU Nordsjøen fra 1999 presentert oljedriftberegninger for utslipp fra nærliggende posisjoner innenfor delområdet Frigg/Heimdal Vest (RKU 1999/4). I forbindelse med oppdateringen av RKU Nordsjøen i 2006 er det gjort spredningsberegninger for utslippsposisjoner som ligger noe nærmere land enn Frøy (RKU/DNV 2006). Disse spredningsberegningene viser alle at influensområdet, definert som det hav- og kystområdet som kan forventes å bli berørt av olje i mer enn 5% av mulige utslippstilfeller, omfatter området fra Sør-Rogaland til Stad. Dette gjelder for utslipp både på overflaten og på havbunnen. Disse beregningsresultatene legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen Bore- og anleggsfase De planlagte brønnene vil primært bli boret med vannbasert borevæske. Så lenge det benyttes vannbasert borevæske vil borevæske med vedheng av slam i henhold til etablert praksis bli sluppet ut. Dersom det skulle bli nødvendig å bruke oljebasert slam og/eller kompletteringsvæske, vil slamholdig borekaks bli tatt til lands for videre håndtering. Aktuelle lokaliteter for deponering av borekaks beskrives i konsekvensutredninger.

14 PAGE : 14 of 19 Miljøeffekter fra utslippet vil i hovedsak være knyttet til fysisk tildekking av bunnen. Problemstillingen er godt kjent fra omfattende miljøovervåking av sedimenter rundt installasjonene på norsk sokkel. Problemstillingen vil bli behandlet i konsekvensutredningen, bl a basert på resultater presentert i avslutningsplanen for Frøy fra 1999 og arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen. I forbindelse med rørlegging, klargjøring av rørledningen, trykktesting og tilkopling vil det bli et kortvarig utslipp av kjemikalieholdig sjøvann. Aktuelle kjemikalier er biocid, fargestoff, oksygenfjerner og korrosjonshemmer. Mengde og type kjemikalier som vil bli benyttet er avhengig av hvor lenge rørledningen vil stå vannfylte før de blir tatt i bruk. Det meste av kjemikaliene brytes ned i løpet av den tiden det kjemikalieholdige sjøvannet blir stående i rørledningene før tømming. Utslippstidspunkt vil bli diskutert med Havforskningsinstituttet for å begrense eventuelle skadevirkninger. I konsekvensutredningen vil det bli presentert et foreløpig estimat for utslippet. Konsekvensene av utslippene vil bli behandlet i konsekvensutredningen, basert på resultater fra arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen. Endelige opplysninger om forventede utslipp vil bli gitt i en egen søknad om utslippstillatelse Driftsfase Alle kjemikaliene som skal benyttes skal være testet mht giftighet, nedbrytbarhet og potensial for bioakkumulering, og det planlegges med sikte på bruk av kjemikalier innen SFTs grønne, eventuelt gule, kategori. Produsert vann vil under normale driftsforhold bli reinjisert i reservoaret for trykkstøtte sammen med vann tatt fra Utsira-reservoaret. Hvis vanninjeksjonsanlegget i perioder ikke er tilgjengelig, vil produsertvann bli renset til 30mg/l før det slippes til sjø. Dersom alternativet med undervannsutbygging velges, vil hydraulikksystemet for fjernstyring av installasjonene på Frøy være lukket og uten utslipp til sjø. Elektrisk styrte systemer vil også bli vurdert. I konsekvensutredningen redegjøres det for typer og mengder kjemikalier som planlegges benyttet, samt de forventede konsekvensene av disse utslippene. Herunder beskrives det hvordan Pertra ASA vil nå målsettingen om null utslipp til sjø. Utfyllende informasjon om kjemikaliene vil bli gitt i egen søknad om utslippstillatelse Akutte utslipp Akutte utslipp av olje kan komme fra utblåsning fra en av brønnene, fra FPSO eller lagerskip på feltet, eller som følge av brudd på stigerør eller rørledninger til mottaksplattform. Sannsynligheten for større utilsiktede utslipp av olje er svært liten. Sannsynligheten vil bli beregnet og konsekvensene bli vurdert basert på eksisterende kunnskap om forvitring, emulsjonsdannelse og drift av olje fra Frøy. Vurderingene av konsekvenser vil ta utgangspunkt i resultatene fra tidligere gjennomførte spredningsberegninger, jf innledningen til kapittel 3.4. Herunder vil influensområdet for uhellsutslipp vil bli vurdert opp i mot forekomst av spesielt miljøfølsomme områder (SMO) Oljevernberedskap Det vil bli etablert beredskapsorganisasjon og klare beredskapsplaner for aktiviteten. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) vil inngå i beredskapsorganisasjonen for Frøy, og oljevernberedskapen vil således også bli ivaretatt gjennom NOFOs regionale beredskap. Beredskapsplaner vil eventuelt bli revidert ved behov Handlingsplan for oppfølging av tiltak på miljøsiden Frøy er lokalisert i overvåkingsregion II (Sleipner) og vil inngå i overvåkingsprogrammet for denne regionen. I forbindelse med forrige driftsperiode for Frøy ble det gjennomført både grunnlagsundersøkelser før utbygging og havbunnsundersøkelser i forbindelse med avviklingen. Om det er behov for supplerende grunnlagsundersøkelser vil bli vurdert i konsekvensutredningen. Handlingsplan for overvåking og oppfølgende studier vil bli presentert i konsekvensutredningen.

15 PAGE : 15 of Utslipp til luft Det framgår av RKU Nordsjøen fra 1999 at influensområdet for utslipp til luft fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen er definert til kystområdene f.o.m. Vest-Agder t.o.m. Nord-Trøndelag. Utslippet av NO x fra petroleumsvirksomheten ble beregnet å representere % av avsetningen av nitrogen i kystområdet fra Sogn til Sør-Trøndelag. Dette kan bety en innvirkning på forsuringssituasjonen, overgjødsling og dannelse av bakkenært ozon i deler av området. Totalt areal med overskridelse av tålegrensen for forsuring av overflatevann er beregnet å øke med 3% som følge av utslippene i Nordsjøen. Overgjødsling kan påvirke vegetasjon som er tilpasset et lavt nitrogennivå. Det relative bidraget fra utslippene i Nordsjøen er størst i Sogn og Fjordane og Rogaland. NO x -utslippene fra Nordsjøen vil også bidra til økt antall timer med ozonkonsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet 100 µg/m 3, men det har vært vanskelig å konkludere om hvilke konsekvenser bidraget kan ha for plante- og dyrelivet (RKU 1999/5) Bore- og anleggsfase Avhengig av hvilken utbyggingsløsning som velges vil boring og komplettering bli utført med enten egen oppjekkbar rigg (referansealternativet) eller med flyttbar borerigg. Riggene har dieselmotorer, som gir utslipp av CO 2, NO x og SO x. Boreperioden er beregnet til måneder i perioden Tilsvarende vil det være marine operasjoner i forbindelse med installasjon av brønnrammer, rørledninger og kabler, der det også vil være utslipp av CO 2, NO x og SO x fra motorene. Disse aktivitetene planlegges gjennomført i I konsekvensutredningen vil utslippene bli beregnet og sett i forhold til andre utslipp i området. Hvilke områder som kan bli berørt vil bli presentert i KU, basert på resultater fra arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen Driftsfase Kilder til utslipp i driftsfasen er gassturbiner for generering av strøm for prosessanlegget og riggen når boring ikke pågår. Det kan forekomme fakling ved oppstart og nedstenging av brønner, men ingen fakling ved normal drift. I konsekvensutredningen vil utslippene bli beregnet og sett i forhold til andre utslipp i området. Hvilke områder som kan bli berørt vil bli presentert i KU, basert på resultater fra arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen. 4.6 Arealbeslag og fysiske inngrep Fiskerier Frøy er lokalisert på de grunne bankområdene der det tradisjonelt har vært drevet bunntrålfiske, med sei som viktigste fiskeslag. Det har i senere år vært tale om forholdsvis begrensede fangster. De viktigste fiskeriene i dag er ringnotfiske etter sild og makrell. Feltutbyggingen innebærer et mindre arealbeslag for fisket. Eventuelle virkninger for fiskeriene av utbygging og drift av Frøy, sett i sammenheng med øvrig petroleumsaktivitet i området, vil bli nærmere vurdert i konsekvensutredningen. Rørledningen mellom Frøy og de aktuelle tilknytningsplattformene planlegges installert med et dynamisk posisjonert leggefartøy og grøftet. Ved den planlagte leggemetoden vil det ikke oppstå ankermerker etter leggefartøyet. Med unntak for et midlertidig arealbeslag ved installering av rørledningene, ventes rørledningene ikke å medføre operasjonelle ulemper for fisket i det berørte området Oppdrettsnæringen Regulær drift av Frøy vil ikke være i konflikt med oppdrettsnæringen. De drivbaneberegningene for midtre del av Nordsjøen som presenteres i grunnlagsrapport til RKU viser at områder der det drives oppdrettsvirksomhet kan ligge innenfor influensområdet for et større uhellsutslipp (RKU/DNV 2006). Hvilke områder som kan bli berørt vil bli presentert i KU, basert på resultater fra arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen. Beredskapsmessige tiltak vil være de viktigste avbøtende tiltakene i forhold til oppdrettsnæringen.

16 PAGE : 16 of Koraller Der er rike forekomster av korallrev av kaldtvannskorallen Lophelia pertusa på kontinentalskråningen langs store deler av Norskekysten. Det er imidlertid ikke rapportert om forekomster av koraller på bankområdene i Nordsjøen (RKU/HI 2006) Kulturminner Det er ikke kjente skipsvrak eller andre kulturminner av arkeologisk interesse i utbyggingsområdet (RKU/NSM 2006). Ved kartlegging av havbunnen i planleggingsfasen vil gjenstander over en viss størrelse bli identifisert. Dersom dette vurderes å være av marinarkeologisk interesse, vil dette bli meldt til nærmeste kulturminnemyndighet for videre avklaring. Dette vil bli nærmere belyst i KU. 4.7 Samfunnsmessige konsekvenser Ny utbygging av Frøy vil utnytte de gjenværende petroleumsressursene i feltet, og gi betydelige inntekter både til deltakerne i prosjektet, og til den norske stat i form av skatteinntekter. Videre kan både investeringsfasen og den senere driftsfasen medføre betydelige oppgaver for norsk leverandørindustri, som vil gi inntekter og sysselsetting i det norske samfunn. Det understrekes imidlertid at tildeling av kontakter vil skje på kommersielt grunnlag, og at norske og utenlandske tilbydere således stiller likt. Avhengig av hvilken utbyggingsløsning som velges vil investeringene være i størrelsesorden 3 til 4 milliarder NOK. Investeringsnivået vil avhenge av om det finnes tilgjengelige produksjonsinnretninger i markedet som kan benyttes på Frøy, eller om det må bygges egne enheter for dette prosjektet. Prosjektet er relativt lite sammenliknet med andre utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, og medfører begrenset bruk av engineeringskapasitet, verkstedskapasitet og bruk av flytende borerigger. Prosjektet ventes derfor ikke å skape økte kapasitetsproblemer av betydning i norsk offshorerettet næringsliv. I konsekvensutredningen vil investeringskostnadene til utbygging av Frøy bli nærmere spesifisert, og sammenliknet med øvrige planer for utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Driften av Frøy tenkes satt bort til en driftskontraktør som vil besørge både offshorebemanning og nødvendig landstøtte. Mest sannsynlig vil dette besørges av en eksisterende norsk aktør med etablert organisasjon. Det vil imidlertid bli behov for rekruttering av bemanning for offshoreorganisasjonen. Pertra vil følge opp driften av Frøy fra sin organisasjon i Trondheim, uten behov for sysselsettingsøkninger av betydning. Feltet vil ikke kreve nye ilandføringsløsninger og vil derfor i utgangspunktet ikke ha direkte lokale eller regionale virkninger av betydning noe sted i Norge. I konsekvensutredningen vil inntekter, kostnader og samfunnsmessig lønnsomhet av Frøy-prosjektet bli beregnet. Samfunnsmessig nåverdi av prosjektet vil bli beregnet og fordelt på staten og oljeselskapene som deltar i prosjektet. Mulige norske vare- og tjenesteleveranser til utbygging og drift av Frøy vil bli beregnet i konsekvensutredningen ut fra en oppsplitting av kostnadene og en vurdering av norsk næringslivs kompetanse og konkurransedyktighet på ulike områder. Det understrekes at tildeling av kontrakter vil skje på kommersielt grunnlag, og at usikkerheten i tallene derfor vil være betydelig. Forventede nasjonale sysselsettingsvirkninger av feltutbygging og drift vil bli beregnet ved hjelp av en planleggingsmodell, med utgangspunkt i norsk leveransepotensialet i utbyggings- og driftsfase.

17 PAGE : 17 of 19 5 Forslag til utredningsprogram Konsekvensutredningen for Frøy vil bli utarbeidet i henhold til 22a i Forskrift til Lov om Petroleumsvirksomhet. I dette kapitlet presenteres en oversikt over hvilke forhold som vil bli belyst og utredet i den kommende konsekvensutredningen. Utredningen vil dekke feltutbyggingen og rørtransport fram til de alternative mottaksplattformene. Forhold knyttet til driftsutslipp til luft og vann i forbindelse med prosessering og eksport av volumer fra Frøy på mottaksplattform(ene) vil også bli inkludert i arbeidet. 5.1 Planer for utbygging og drift I konsekvensutredningen gis det en presentasjon basert på Plan for utbygging og drift av Frøy. Presentasjonen vil bl a omfatte: Det anbefalte utbyggingskonseptet vil bli beskrevet og begrunnet. Utbyggings- og driftskostnader for det anbefalte utbyggingskonseptet vil bli presentert. Gjennomføringstidsplan for det anbefalte konseptet vil bli presentert. Hovedpunkter i utførte risiko- og sikkerhetsanalyser og generelle sikkerhetsmessige vurderinger av det valgte konseptet vil bli oppsummert. Foreløpige planer for avvikling vil bli omtalt. 5.2 Konsekvenser for miljø og naturressurser Beskrivelsen av naturressurser i influensområdet for Frøy anses å være tilstrekkelig dekket av RKU Nordsjøen og det oppdateringsarbeidet av denne som pågår. I konsekvensutredningen gis det bare en kort presentasjon av disse forholdene. Mht havbunnen i området nær den planlagte utbyggingen gis det en beskrivelse basert på avviklingsplanen for de tidligere innretningene på Frøy. Det vil bli fokusert på å beskrive og utrede lokale, regionale og nasjonale konsekvenser av: Fysiske inngrep på havbunnen som påvirker marint biologisk mangfold. Regulære utslipp til sjø og luft. Akutte utslipp til sjø, herunder influensområder og konsekvenser for berørte naturressurser. Utslipp til sjø og luft knyttet til marine aktiviteter i installasjon og driftsfasen. Utslipp til sjø i forbindelse med installasjon og klargjøring av rørledninger og eventuelle undervannsinstallasjoner. Utover punktene nevnt over vil mulige avbøtende tiltak for å redusere negative miljømessige virkninger bli beskrevet. Mht virkninger for miljø vil arbeidet så langt mulig bli basert på resultater fra det pågående arbeidet med oppdatering av RKU Nordsjøen. 5.3 Konsekvenser for fiskerier og andre næringer En oversikt over fiskeriaktiviteten i området omkring Frøy vil bli baser på RKU Nordsjøen, supplert med vurdering av de lokale fiskeriene omkring Frøy. Konsekvenser for fiskeressurser inngår i konsekvenser for miljø og naturressurser, jf punktet ovenfor. Arealbeslag i hhv utbyggings- og driftsfasen vil bli tallfestet, og konsekvensene av dette for de berørte fiskeriene vil bli vurdert. Konsekvensene for fiskeriene av nye rørledninger vil bli vurdert, herunder konsekvenser av eventuelle steinfyllinger og ankermerker. Konsekvenser for oppdrettsnæringen av akutte utslipp, samt eventuelle konsekvenser for skipsfart vil bli vurdert.

18 PAGE : 18 of Samfunnsmessige forhold Mht de samfunnsmessige virkningene av Frøy vil følgende forhold bli utredet: Samfunnsmessig lønnsomhet av prosjektet, og fordelingen av denne på inntekter til staten og inntekter til oljeselskapene Virkninger på investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel, og aktiviteten i norsk offshorerettet næringsliv Vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv i utbyggings- og driftsfasen for Frøy. Nasjonal sysselsettingsvirkninger som følge av vare- og tjenesteleveranser til prosjektet.

19 PAGE : 19 of 19 6 Referanser Akvaplan-niva 1998: Environmental Monitoring Survey Region II. Main Report. Akvaplan-niva rapport nr (1998) DNV 1999: Disponering av innretninger på Frøy-feltet. Konsekvensutredning. DNV-rapport nr , oktober Elf 1991: Frøy. Konsekvensutredning. Produksjonslisens 026 og 102. Elf Aquitaine Norge A/S, mars1991. Elf 1999: Frøy Field. Disposal Plan. Elf Petroleum Norge AS, oktober 1999 RKU 1999/4: RKU Nordsjøen Temarapport 4: Uhellsutslipp sannsynlighet, miljørisiko og konsekvenser. RKU 1999/5: RKU Nordsjøen Temarapport 5: Regulære utslipp til luft. Konsekvenser. Statoil Forskning RKU 1999: Regional konsekvensutredning Nordsjøen. Sammenfatningsrapport. Statoil på vegne av Oljeindustriens landsforening (OLF), RKU/Akvaplan-niva 2006: RKU Nordsjøen Konsekvenser for fiskeri og oppdrettsnæringen: Aktivitet 2 og 3 Fiskerinæringen og konsekvenser av petroleumsvirksomhet. Akvaplan-niva rapport nr. APN , mars RKU/Ambio 2006a: RKU Nordsjøen Beskrivelse av miljøtilstanden offshore, økosystem og naturressurser i kystsonen samt sjøfugl. AMBIO Miljørådgivning AS. Rapport nr Februar RKU/Ambio 2006b: RKU Nordsjøen Kilder til forurensning i Nordsjøbassenget. AMBIO Miljørådgivning AS. Rapport nr Juni RKU/DNV 2006: RKU Nordsjøen Uhellsutslipp. DNV-rapport nr RKU/HI 2006: RKU Nordsjøen Miljø og naturressursbeskrivelse for Nordsjøen. Havforskningsinstituttet, mars RKU/IRIS 2006a: RKU Nordsjøen Status for havert - Haliochoerus grypus. Rapport IRIS 2006/014 RKU/IRIS 2006b: RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø. Rapport IRIS 2006/113 RKU/NSM 2006: RKU Nordsjøen Underlagsrapport: Beskrivelse av kulturminner i Nordsjøen. Vurdering av sannsynligheten for nye funn av kulturminner og konflikt mellom kulturminner og petroleumsvirksomhet. Norsk Sjøfartsmuseum 2006.

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Utbygging og drift av PL 338 Luno. Forslag til program for konsekvensutredning

Utbygging og drift av PL 338 Luno. Forslag til program for konsekvensutredning Utbygging og drift av PL 338 Luno Forslag til program for konsekvensutredning Forslag til program for konsekvensutredning Page i Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 2 1.1 Formålet med utredningsprogram

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ???? 02 151006 Oppdatering 01 140510 Utkast Stein Risstad Larssen Anita Grimsrud Torgeir Anda Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

SIGYN. KU-dokumentasjon

SIGYN. KU-dokumentasjon SIGYN KU-dokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1 Utbyggingsløsning presentert i RKU-Nordsjøen 2 2.2 Oppdatert utbyggingsløsning 3 3 Reservoar og ressurser 5 3.1 Reservoar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA Statoil 4035 Stavanger Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Yme New Development. A Issued for use OB ABB Interdisciplinary check OB ABB

Yme New Development. A Issued for use OB ABB Interdisciplinary check OB ABB Yme New Development 04.11.2016 Issued for use OB BB 01 26.10.2016 Interdisciplinary check OB BB Rev. Date Description Prep. by Check. by ppr. by Facility: Yme rea: N/ System: N/ F: N/ Document Title: Tilleggsutredning

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Høring av forslag til utlysning av blokker i 21. konsesjonsrunde

Høring av forslag til utlysning av blokker i 21. konsesjonsrunde Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/3571 ART-MA-CO 30.04.2010 Arkivkode: 632.110 Høring av forslag til utlysning av blokker i 21.

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Forslag til program for konsekvensutredning

Forslag til program for konsekvensutredning Forslag til program for konsekvensutredning June 2014 PL406 PL407 Bream området FORORD Premier Oil Norge AS er operatør for funnene Bream og Mackerel påvist i utvinningstillatelsene PL407 og PL406 innenfor

Detaljer

Side 1 / 7

Side 1 / 7 Utslipp til sjø fra olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Forbruk av borevæsker 2) Oljeutslipp fra olje og gass 3) Utslipp av produsert vann 4) Utslipp av kjemikalier fra olje og gass 5) Utilsiktede utslipp

Detaljer

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Krog-feltet

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Krog-feltet Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Gradering: Open Status: Final Side 1 av 11 Innhold 1 Innledning... 4 2 Foretaket... 4 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 5 2.1.1 Beliggenhet og lisensforhold...

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde

Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde Oslo, 17/02.2009 Som del av Greenpeace arbeid med beskyttelse av unike norske korallområder, har vi sammenliknet tildelte oljeblokker

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

6YDOHRPUnGHW )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ

6YDOHRPUnGHW )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ 69$/(205c'(7 )256/$*7,/ 352*5$0)25.216(.9(16875('1,1* ,11+2/'6/,67(,QQOHGQLQJ... side 5 *HQHUHOW... side 5 5HWWLJKHWVKDYHUH... side 6 )RUPnOHWPHGNRQVHNYHQVXWUHGQLQJHQ...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området.

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området. Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Eierandeler... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4 etterlevelse av utslippstillatelse... 7 1.5 Status for nullutslippsarbeidet... 7 1.6 Brønnstatus...

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

Oppdatering av regional konsekvensutredning for Nordsjøen konsekvenser for fiskeri og oppdrettsnæringen

Oppdatering av regional konsekvensutredning for Nordsjøen konsekvenser for fiskeri og oppdrettsnæringen Oppdatering av regional konsekvensutredning for Nordsjøen konsekvenser for fiskeri og oppdrettsnæringen Aktivitet 2 og 3 Fiskerinæringen og konsekvenser av petroleumsvirksomhet. Vedlegg Vedlegg 1: Sammenstilling

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning

Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning PL 418 og PL 378 Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning explora PETROLEUM Forslag til Program for Konsekvensutredning - Utbygging og drift av Skarfjell Document

Detaljer

Din ref: Vår ref: Dato:

Din ref: Vår ref: Dato: Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim Din ref: Vår ref: Dato: 14.09.2017 Attn.: Michaela Ersvik Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger, rørledninger og kontrollkabel

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA Letebrønn 34/7 36 S INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 3 2 LISENS PL 553 KVITVOLA, LETEBRØNN 34/7 36 S... 3 2.1

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

GOLIAT Hva er mulig å få til?

GOLIAT Hva er mulig å få til? GOLIAT Hva er mulig å få til? Dialogmøte i Tromsø 18. oktober 2007 1 Goliat presentasjon Sentrale rammebetingelser Kommunikasjonsstrategi Samtalepartnere Kort status av prosjektet Hva er gjort så langt

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Utvinningstillatelse 092 og 121 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av Statoil INNHOLDSLISTE 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Vurdering av gasstransport-

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Sak nr. 09/8 Olje- og energidepartement - Høring av ny rettleder for plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Patience Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6608/10-17 S Cape Vulture, PL 128D Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Gaupe BG Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET 14. november 2011 Ny Hod-plattform Ny Hod-plattform FORORD Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en prosess for videreutvikling av Hod-feltet for å kunne

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Utvinningstillatelse PL 153 PL 153 Gjøa 3.parts tilknytning Vega Gasseksport Strøm fra land Oljeeksport Del 2 Konsekvensutredning Plan for utbygging,

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer