Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering: - Presentasjon av HONU AS v/ daglig leder Jan Egil Sørensen Saksliste Saksnr PS 107/09 PS 108/09 PS 109/09 PS 110/09 PS 111/09 PS 112/09 PS 113/09 Innhold Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest havn KF Tertialrapport 2 tertial 2009 Hammerfest eiendom KF Vikarbruk i pleie- og omsorg Utviklingstilskudd Hammerfest Næringshage AS Hammerfest Staller AS - kommunal bistand Søknad om støtte til arrangement, "Markens Grøde" Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2009/1940-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Styret for miljø og utvikling /09 Eldrerådet /09 Formannskapet Kommunestyret Arbeidsmiljøutvalget 4/09 Administrasjonsutvalget Saksdokumenter vedlagt: Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest kommune. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest kommune Saken gjelder Behandling av Hammerfest kommunes tertialrapport for 2. Termin Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommunes tertialrapport for 2. termin legges fram i all hovedsak som rapporten for 1. tertial. Det betyr at den er noe forkortet i forhold til den vanlige rapporteringsmalen. Rådmannens vurdering Det er flere positive utviklingstrekk i Hammerfest kommune. Det kan nevnes næringsutvikling med positiv utvikling på skatteinngangen, befolkningsutviklingen var prosentvis størst i Finnmark første halvår 2009 og det antydes at det interne sykefraværet viser positive tendenser. Rådmannen har signalisert at det er behov for stor fokus på det økonomiske i kommunen. Økningen i lønnsutgiftene er høy og i den forbindelse kan følgende nevnes: Brutto lønnsøkning fra 1. tertial 2008 til 1. tertial 2009 var på 12,9 %. Netto lønnsøkning (brutto korrigert for refusjoner fra NAV) i samme periode var på 11,7 %.

3 Brutto lønnsøkning til og med 2. tertial 2008 til og med 2. tertial 2009 var på 13,9 %. Netto lønnsøkning i samme periode var på 14,8 %. Dette er over normalt. Denne økningen vil også framkomme i budsjett 2010 i forhold til opprinnelig budsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyret tar 2. Tertialrapport for 2009 til orientering.

4 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2009/1008-3/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 108/09 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest havn KF Saken gjelder Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest havn KF Sakens bakgrunn og fakta 1. Status i forhold til budsjett Hovedtrekkene for 2. tertial er en aktivitet tilnærmet som forventet med en liten økning i omsetning i forhold til fjoråret. Omsetningen forventes å holde seg stabilt på dette nivået. Dette, samt et relativt høyt planlagt investeringsnivå krever en sterk kostnadsstyring fremover. Vi forventer at budsjettbalansen opprettholdes. 2. Økonomisk status driftsresultat og avvik Skipsavgifter er noe høyere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak en høyre frekvens av anløp av gasstankere enn forutsatt. Vareavgifter viser en relativt betydelig svikt i forhold til budsjett. Hovedårsaken til dette er liten aktivitet innenfor petroleumvirksomheten på Polarbase. Videre har også generelle økonomiske konjunkturer gitt en negativ innvirkning. Aktiviteten forventes å holde seg på dette nivået. Kostnadssiden er under kontroll. Nødvendig kaivedlikehold har medført et visst overforbruk. Det er ikke lagt opp til flere større vedlikeholdsprosjekter i år. Finanskostnadene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes en betydelig lavere rente på lån med flytende rente enn forutsatt. I tillegg er det per ikke foretatt nye låneopptak for å finansiere årets investeringer.

5 HAMMERFEST HAVN KF DRIFTSREGNSKAP 2.Tertial 2009 Tekst R-2008 B-2009 R-2009 Driftsinntekter Skipsavgifter Vareavgifter Vederlag Diverse inntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag lån Motpost avskrivninger Sum finansposter Ordinært resultat Foreslåtte anbefalinger Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Tertialrapporten for 2. tertial 2009 Hammerfest havn KF tas til etteretning.

6 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2009/1008-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 109/09 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tertialrapport 2 tertial 2009 Hammerfest eiendom KF Saken gjelder Tertialrapport for 2. tertial 2009 for Hammerfest eiendom KF Sakens bakgrunn og fakta Økonomisk status 2. tertial (hele tusen) Regnskap Budsjett Forbruk % Regnskap 2. tert av buds , 2. tert Lønnsutgifter , Kjøp av varer og tjen , Avskrivning 0 0 0, Sum utgifter , Sum inntekter , Finansutgifter , Driftsresultat Stort regnskapsmessig overskudd pr. 31. august skyldes bl.a. vi får husleie fra kommunen pr. halvår, inntekten periodiseres ikke. I dag betalt for hele Videre ser vi en del resultat av rentenedgangen, men vi hadde 50% av lånemassen låst på rentebinding frem til mai.

7 Forbruk og inntekt følger hverandre. En del merkostnader som følge av dyrere strøm, som skulle bli billigere. Økning i kommunale avgifter ikke fanget opp da budsjettet ble vedtatt. Har videre hatt en del uforutsette vedlikeholdskostnader på noen av boenhetene. Forsikring for bygningsmassen er betalt to ganger dette år da faktura for 2008 ikke ble betalt før på inneværende år. Dette som følge av at fakturaen ikke kom frem til oss, men dette ble oppdaget ved gjennomgnag sammen med forsikringsselskapet. Forbruket og inntektene ligger pr. 30. august med et avvik på ca. 15 %. Følger dette opp kontinuerlig for å forbedre dette gjennom siste tertial. Vedrørende finanskostnadene skyldes avvikt i stor grad sent opptak av lån i driftsåret. Medarbeidere: Hammerfest Eiendom KF har så langt i år hatt følgende bemanning: - Daglig leder - Driftsleder tilsatt - Kontormedarbeider - En vedlikeholdsarbeider i fast stilling Sykefravær: Sykefravær i rapporteringsperioden er 5 % Organisering/ omorganisering: Etter plan skal Hammerfest Eiendom overta driftsansvaret for hele kommunens bygningsmasse, formålsbygg og boliger. Dette tilsier at en vil ha ansvar for ca. 90 tusen kvadratmeter formålsbygg og i overkant av 250 boenheter. Nybygg: Bolig for vanskeligstilte, dobbelt diagnostikk, er kommet i gang. Dagsenter i Turistveien går også etter plan. Daglig drift: Hammerfest Eiendom KF har i ag ansvaret for kvadratmeter bygg/ boliger hvor inngår ca. 170 boenheter inklusivt det vi leier for framleie. Vedlikehold: Etterslepet på vedlikehold av boligene/ leilighetene er merkbar. Det arbeides nå med en plan hvor vi ser på behov for større rehabilitering av en del av bygningsmassen. Under rehabilitering Svarthammeren 17 og oppstartet på boligene i Storvikveien. Måloppnåelse: Hammerfest eiendom ser ut til å klare opprinnelige målsetninger for inneværende år. Rådmannens vurdering

8 Rådmannens forslag til vedtak: Tertialrapporten for 2 tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til etteretning.

9 Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl Saksnr.: 2009/1936-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Vikarbruk i pleie- og omsorg Saken gjelder Saken gjelder I august og september var det en rekke presseoppslag om arbeidstid blant innleide vikarer fra eksternt firma i sektor for pleie- omsorg, basert på informasjon gitt av Fagforbundet. Administrasjonen har muntlig orientert formannskapet og styret for kultur, omsorg og undervisning om saken. Sakens bakgrunn og fakta Administrasjonen valgte sommeren 2009 å kjøpe vikartjenester fra Ambio Helse as for å dekke opp behov som ferieavviklingen i sektor for pleie- og omsorg medfører, samt innen driftsenheter med særskilte akutte bemanningsutfordringer. Ordinære utlysninger på samme vikariater i forkant av dette hadde vært resultatløse. I utgangspunktet ble vikarene fra Ambio Helse as satt inn i 100 % stillinger i turnus, hvor det for øvrig var aksept for at de kunne jobbe én ekstra vakt pr uke. Dette utgangspunktet er godt innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av sommeren ble det kommentert fra ulike hold at vikarene fra Ambio Helse as arbeidet utover det lovverket tillater. På bakgrunn av dette ba administrasjonen om en redegjørelse fra firmaet på hvilke avtaler de hadde med sine ansatte, og om hvorvidt avtalene var innefor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Redegjørelse fra Ambio Helse av er vedlagt. I redegjørelsen fra Ambio Helse as fremkommer det at de gjennom rettsvillfarelse hadde lagt til grunn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som nå er opphevet, og at de derfor endret begrensningene i arbeidstid i henhold til eksisterende regelverk. Denne rettsvillfarelsen la til grunn en annen og høyere timebelastning og beregningsgrunnlag enn det regelverket pr i dag

10 tillater. I dialog med administrasjonen har Fagforbundet hatt tilgang til loggene på virksomhetene, og det er dokumentert at personell har arbeidet langt utover arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er eksempelvis registrert personell som har arbeidet doble- og tredoble vakter, 100 timer på en uke, og arbeid over fire uker uten fridager. Denne problemstillingen gjelder både vikarer fra Ambio Helse as, men også i aller høyeste grad Hammerfest kommunes egne fast ansatte. Rådmannens vurdering Det er på det rene at vikarer fra Ambio Helse as har arbeidet utover arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette har kunnet skje blant annet fordi administrasjonen ikke har hatt i drift et system for å registrere utførte arbeidstimer. På den måten har vikarer kunnet ta vakter på flere virksomheter, uten av våre virksomhetsledere har kjent til vikarens forutgående arbeid i de andre virksomhetene. En generell årsaksforklaring på hvorfor slike forhold ikke ble fanget opp i forhold til vikarer fra Ambio Helse as var at turnusprogrammet Shift Manager kun delvis var tatt i bruk i sommer. Pr i dag er arbeidet med implementering av datasystemet intensivert, og i den hensikt at det skal være i full drift i alle enheter i løpet av inneværende år. Bruk av dette systemet vil fange opp arbeidstid på alle virksomhetene på en effektiv måte, og de ulike virksomhetslederne vil ha oversikt over arbeidstimer på alle ansatte på tvers av virksomhetene. Utfordringene i sektoren henger sammen med flere sammensatte forhold, og dette er forhold Hammerfest kommune ikke er alene om å ha. Rekruttering til pleie- og omsorgsyrkene er utvilsomt blant de store utfordringene kommune-norge er inne i, og som vil bli vesentlig større i årene som kommer. I Hammerfest kommune har vi et urovekkende høyt antall ubesatte stillinger i virksomheter med døgnkontinuerlig drift. Det er ikke unormalt at sektoren relativt konstant har ubesatte hjemler, og dette er hjemler knyttet til turnus og døgnkontinuerlig drift. Pr i dag har sektoren hele 46,44 vakante årsverk. For å dekke disse hullene i turnusene må en leie inn deltidsansatte, vikarer både internt og eksternt, samt gjennom utstrakt bruk av overtid. I tillegg til dette har virksomhetene spesielle utfordringer, eksempelvis utagerende brukere, terminal pleie m.m., som krever ekstra bemanning i perioder. Dette må igjen dekkes av opp av en bemanning som i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig til å håndtere ordinær drift, og må løses med vikarbruk eller overtid. Til sist har sektoren et sykefravær pr 2. tertial på 12,7 %. Daglig fravær på driftsenhetene er normalt hoder, som igjen må dekkes opp gjennom vikarbruk og overtid. Dagens turnusplaner tar ikke høyde for inndekking fravær av noen form. Høy overtidsbelasting på et allerede undertallig fast personell er åpenbart ikke en fordel i arbeidet med å redusere sykefraværet. Hammerfest kommune har pr lønnskjøring oktober utførte overtidstimer i pleie- og omsorg, til en kostnad på kr. Dette er overtid utført av våre egne ansatte, og som i likhet med vikarbruk med Ambio Helse as ved flere tilfeller overstiger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Denne overtiden vurderes å utgjøre en minst like stor utfordring som arbeidstidsbestemmelsene ved bruk av eksterne firma. For 2009 samlet ligger sektoren an til å bruke rundt overtidstimer, til en kostnad på anslagsvis 10 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til kjøp av tjenestene fra Ambio Helse as og andre eksterne vikarbyrå, som pr oktober overstiger kr. Sektorens negative avvik året sett under ett estimeres pr i dag til over 17 millioner kroner, hvor overtid og vikarbruk utgjør nær sagt hele avviket. Dette illustrerer meget godt de store utfordringene sektoren har, og behovene for en omfattende gjennomgang av hvordan vi driver disse tjenestene og hvordan vi får rekruttert det personellet vi trenger. Det må påpekes at det ofte skjer at virksomhetslederne ikke har andre alternativ at en må bruke overtid, og gjerne beordret overtid, for å sikre brukerne de tjenester de har krav på, og av hensyn

11 til liv og helse. Det som da skjer er at en må velge å bryte arbeidsmiljøloven for ikke å bryte sosialtjenesteloven. Denne kompleksiteten må en ha med seg når en vurderer problemstillingene virksomhetslederne står ovenfor i den daglige driften. Pr i dag er det slik at det ikke er mulig for Hammerfest kommune å rekruttere all den arbeidskraften sektoren har daglig behov for innad i regionen, slik at daglig drift forutsetter at vi har tilgang til personell fra firma som leier ut denne kompetansen. Dette gjelder spesielt sykepleiere, hjelpepleiere og vernepleiere. Det er derfor helt nødvendig som en midlertidig løsning med fortsatt leie av vikarer fra eksterne firma. Med implementeringen av Shift manager vil en ha bedre kontroll på arbeidstimer for den enkelte vikar og våre ansatte for øvrig, kombinert med at sommerens erfaringer har vært en lærdom for både egen organisasjon og eksterne leverandører. For å gjøre de større grepene over tid, har administrasjonen satt sammen en arbeidsgruppe som skal gjøre dypdykk i de komplekse utfordringene som ligger i sektorens utfordringer omkring rekruttering, grunnbemannings- og turnusplaner, videreutvikling av ekstravaktsentralen, overtidsbruk og håndtering av forventet sykefravær. Arbeidsgruppen består av virksomhetsledere fra berørte virksomheter, lønn/personal, og turnusspesialister fra Fagforbundet. Gruppen skal til desember måned komme med konkrete forslag til tiltak som bør iverksettes. Administrasjonen arbeider med vurderinger av bemanningsplaner og rekrutteringstiltak, og i den grad det er mulig vil aktuelle tiltak implementeres i administrasjonens forslag til budsjett 2010 og fremover. Rådmannen ser helt klart at rekruttering er en av de største utfordringene Hammerfest kommune står ovenfor pr i dag, og de gode forslag til tiltak som kan bedre situasjonen i pleie- og omsorgsyrkene vil ikke forbli uprøvd, snarere tvert imot. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Administrasjonen bes utrede nærmere aktuelle tiltak for å imøtekomme rekrutterings- og bemanningsutfordringene innen pleie- og omsorg. Sak med konkrete forslag til tiltak presenteres så snart arbeidsgruppens arbeid er avsluttet, og senest i løpet av januar 2010.

12 Ambio Helse AS Dronningens gate Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 04. august 2009 Oslo, den AD INNLEID PERSONELL ARBEIDSTID Det vises til Deres henvendelse pr. telefon. Ambio Helse AS er blitt anmodet om å redegjøre for de avtaler som selskapet har inngått med sine ansatte om arbeidstid, herunder å besvare spørsmålet om arbeidstiden ligger innenfor de rammer som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Innledningsvis opplyses at det i vår arbeidskontrakt med den enkelte helsearbeider er forutsatt en fiktiv grunnturnus tilsvarende dagvakt i 100 % stilling. Etter at den enkelte helsearbeider har tiltrådt stilling som innleid personell i kommunalt sykehjem, ligger instruksjonsretten hos innleier, som fastsetter den arbeidstid som den innleide helsearbeideren faktisk skal arbeide. Fordi regelverket om arbeidstidsbestemmelser er komplisert å sette seg inn i, har Ambio Helse AS søkt juridisk bistand med bakgrunn i Deres henvendelse. Dessverre har vi gjennom våre undersøkelser fått påpekt at vi har forholdt oss til en lovregel, som ikke lenger er gjeldende rett. Denne ble innført ved arbeidsmiljøloven av 2005, som da loven ble vedtatt hadde følgende ordlyd i 10-5, andre ledd: Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at arbeidstiden ikke overstiger 60 timer i noen enkelt uke dersom det skriftlig avtales: a)mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, eller b)mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomhet der lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted eller avstanden mellom arbeidsstedene gjør en annen organisering av arbeidstiden nødvendig. Vi har nå fått opplyst at denne regelen senere er blitt opphevet. Vi beklager at vi på grunnlag av rettsvillfarelse er kommet i skade for å feilorientere kommunen om de rammer for arbeidstid som gjelder for våre utenlandske arbeidstakere, som alle er pendlere med lang reise fra hjemmet til arbeidsstedet.

13 Våre arbeidstakere har undertegnet avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden over en periode på 52 uker, men vil etter de råd vi nå har fått - likevel maksimalt kunne arbeide 48 timer i løpet av 7 dager, med mindre det gis dispensasjon og en utvidet ramme fra Arbeidstilsynet. Vi har fått opplyst at helse- og omsorgssektoren er fremhevet som et område der det er særlig behov for mer fleksible ordninger enn det som følger av de alminnelige regler. Slik vi forstår det er Arbeidstilsynet derfor gitt adgang til å gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker de nevnte rammer. Ambio Helse AS har til hensikt å inngi søknad om dispensasjon i medhold av arbeidsmiljøloven nr. 7, men anser det i mellomtiden nødvendig å begrense arbeidstiden innenfor rammene i arbeidsmiljøloven, herunder maksimalgrensen på 9 timer pr. døgn og 48 timer i en enkelt uke, jfr arbeidsmiljøloven 10-5 nr. 1. Vi er innforstått med at Ambio Helse AS har primæransvaret for arbeidsforholdene for egen ansatte. Sett på bakgrunn av det ansvar som påhviler kommunen etter arbeidsmiljøloven 2-2 for å innrette arbeidet på den enkelte arbeidsplass slik at både egne og andres arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, anser vi det likevel både ønskelig og nødvendig at vi i fellesskap søker å finne en omforenet løsning for å sikre at det ikke skjer tildeling av arbeidsvakter i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser i fremtiden. I denne forbindelse vises til at vi har fått påpekt at det er straffeansvar forbundet med overtredelse av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Slik vi ser det, kan situasjonen ikke løses uten at det engasjeres flere arbeidstakere i de aktuelle helseinstitusjoner. Vi har med dette som bakgrunn stilt ytterligere arbeidskraft til rådighet for kommunen. Situasjonen og fremtidige løsninger bør likevel drøftes nærmere mellom partene. Vi vil derfor kontakte kommunen pr. telefon i nærmeste fremtid og eventuelt delta i et møte om saken om dette skulle være et ønske fra kommunens side. Vi ser frem til å motta Deres kommentarer til ovenstående. Med Vennlig Hilsen Kristian M. Aune Daglig leder AMBIO Helse AS

14 Saksbehandler: Trond Rismo Saksnr.: 2009/1494-5/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 111/09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om utviklingstilskudd Søknad om utviklingstilskudd Årsregnskap 2008 signert Saksdokumenter ikke vedlagt: Utviklingstilskudd Hammerfest Næringshage AS Saken gjelder Søknad om utviklingstilskudd for 2009 på kroner fra Hammerfest Næringshage Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest Næringshage AS ble etablert i år 2000 gjennom et samarbeid mellom SIVA, Finnmark fylkeskommune og Hammerfest Kommune, samt private eierinitiativ. Hammerfest Næringshage inngikk da en utviklingsavtale med de offentlige partene, gjeldende fra 2000 til 2005, der et utviklingstilskudd fulgte årlig. Hammerfest Kommunes andel av utviklingstilskuddet ble satt til kroner årlig. Utviklingsavtalen ble forlenget fra 2006 til 2009, og Hammerfest Kommune valgte å delta i forlengelsen med samme årlige tilskuddsbeløp. Rådmannens vurdering Utviklingsavtalen mellom SIVA, Finnmark Fylkeskommune, Hammerfest Kommune og Hammerfest Næringshage AS ble undertegnet i 2000 med varighet fra stiftelsesdato og 5 år fremover. Dette vil si at tilskudd fra Hammerfest Kommune skulle opphøre i Avtalen ble forlenget fra 2006 til og med For Hammerfest Kommunes var det satt et årlig tilskudd på kroner , men pga kommunens anstrengte økonomi ble det i årene f.o.m tom. 2004

15 utbetalt tilskudd pålydende kroner I henhold til avtalen, jfr. pkt 4, var ikke det satt en fast størrelse på tilskuddet, men vurdert i sammenheng med økonomiplan/årsbudsjett, og dermed ikke krav til videre ytelse pga nedsatt tilskuddsbeløp. Hammerfest kommune kan etter eget skjønn øke eller redusere honoraret basert på evaluering av de faktorer som er nedfelt i pkt. 3 foran. Næringshagen har intet rettskrav på honorar, jf pkt. 2 foran. Hammerfest kommune sitt honorar er basert på årlig godkjenning/bevilgninger vurdert i sammenheng med behandlingen av kommunens økonomiplan/årsbudsjett. På grunn av videreføring av avtalen og tilskuddsordninger fra SIVA og Finnmark Fylkeskommune valgte Hammerfest Kommune å fortsette med årlig tilskudd utover opprinnelig avtaleperiode. Den siste avtalen gjelder ut inneværende år, med krav fra SIVA at det også skal ytes tilskudd fra lokale og regional myndigheter. Hammerfest Næringshages avtale med SIVA avsluttes i 2010 og tilskuddene frafalles. Det medfører at Hammerfest Kommunes tilskuddsandel også uforpliktets, og kan avsluttes fra og med Dette vil medføre et betydelig tap av inntektsgrunnlag for Hammerfest næringshage og rådmannen anser det som naturlig at Hammerfest Kommune trapper ned tilskuddet over en tidsperiode. Ettersom Hammerfest Næringshages utviklingsavtale med partnerne løper ut dette år, er det naturlig at Hammerfest Kommune opprettholder utviklingstilskuddet for inneværende år, med nedtrapping de neste 3 år. Rådmannens forslag for nedtrappingsplan for Hammerfest Næringshage AS; År Omsøkt Rådmannens forslag Frigjort utviklingsmidler Dette vil medføre et bortfall av det direkte utviklingstilskuddet til Hammerfest Næringshage AS i 2013, men Hammerfest Kommune har da bidratt økonomisk til Hammerfest Næringshage AS i 12 strake år da med totalt gjennom perioden. Rådmannen vil presisere at denne nedtrappingen gjelder kun det direkte tilskuddet, og rådmannen vil være positiv til eventuelle søknader om tilskudd til enkeltprosjekter. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap innvilger kroner i utviklingstilskudd for 2009 til Hammerfest Næringshage AS. Hammerfest Kommunes årlige tilskudd til Hammerfest Næringshage AS fremover skal utbetales etter følgende utbetalingsplan; 2010: : : : 0

16 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen/Kaj Gunnar Dahl Saksnr.: 2009/1779-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 112/09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Staller AS - kommunal bistand Saken gjelder Hammerfest Staller AS har over tid hatt dialog med administrasjonen vedrørende sin økonomiske situasjon, og en har gjort ulike vurderinger om tiltak som kan stabilisere driftsforholdene. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest staller as er et ikke-kommersielt aksjeselskap, med formål å bygge og drive rideanlegg. Selskapet eies av Hammerfest rideklubb (51 %), mens øvrige store aksjonærer er Turi Josefsen (34 %), Turi Prosjekter as (3,33 %) og Bente Josefsen (3,33 %). Fem privatpersoner har de resterende aksjepostene (1,67 % hver). Selskapets økonomi har over tid vært svak. Driftsregnskapene for og for første halvår 2009 viser underskudd. Regnskap for 2008 viser at 2/3 av aksjekapital var tapt, noe som utløste handlingsplikt for styret. Den akutte situasjonen løste seg ved at Turi Prosjekter as konverterte lån på kr til egenkapital. Likviditetsmessig står selskapet ovenfor vesentlige utfordringer i nær fremtid, herunder betjeningsevne for lån som er sikret med 1. prioritets pant i eiendommene. Eiendommene til Hammerfest staller har i henhold til ny takst (vedlagt) en teknisk verdi på kr, og en markedsverdi på kr. Hammerfest staller as har ikke mottatt tilskudd eller støtte av noe slag fra Hammerfest kommune under etableringen av ridesenteret, eller i driftsfasen i ettertid. Hammerfest staller as har mottatt ordinære spillemidler for anlegget, med siste del bevilget og utbetalt i 2009.

17 En del av Hammerfest staller as virksomhet er drift av veterinærtjeneste. Denne delen av driften går overskudd, og bidrar til reduksjon av øvrig underskudd i selskapet. Selskapet har i dialog med administrasjonen påpekt utfordringer i forhold til investeringer knyttet til driften av veterinærtjenesten, og manglende finansiering av nødvendige investeringer. Hammerfest kommune inngikk i 2007 avtale om kjøp av tjenester fra Hammerfest staller. Dette som et prøveprosjekt ut skoleåret 2009/10. Avtalen omfang er kr årlig, som innebærer at Hammerfest staller leverer fra 500 til 700 timer ridning. All tilgjengelig tid brukes som terapiridning for brukere med spesielle behov. Hensikt med avtalen var kommunens del å etablere en løsning for samlet leveranse av et tjenestetilbud som enkeltvirksomheter tidligere hadde kjøpt hver for seg, samt en etablere et system for timefordeling og kommunikasjon med stallen. Totalt mottar Hammerfest staller as kr til drift av veterinærtjenesten, kr i halleie og kr i driftstilskudd. Det ble avholdt møte mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Staller AS Følgende refereres fra møtet: Styrelederen gjennomgikk den økonomiske situasjonen for stallen. Det ble signalisert et økt likviditetsbehov på kr for å klare driften ut Rådmannen signaliserte at Hammerfest kommune vil bidra med å bedre den økonomiske situasjonen for stallen for Det forutsettes politiske vedtak i saken. Rådmannen ba om en snarlig tilbakemelding på hva den eksakte forventningen til økt bidrag fra Hammerfest kommune er i 2009; om det er kommunen som skal bidra med hele beløpet eller om andre også skal bidra. En framtidig langsiktig avtale ble også diskutert. Styreleder antydet at det var ønskelig med økt bidrag på størrelsesorden kr hvert år, fordelt på kr i økt kjøp av tjenester og kr i økt tilskudd til veterinær. o Følgende forhold ble nevnt i forhold til en framtidig avtale: o At Hammerfest kommune bidrar til at gjeld på 1,4 mill kr blir slettet. o At tjenestekjøpet fra kommunen øker. o At Hammerfest kommune går inn i selskapet på eiersiden eller at styreleder er fra kommunen. Hammerfest staller As har drøftet saken på styremøte etter møtet med kommunen. Hammerfest Staller AS ber om et likviditetstilskudd på kr for Rådmannens vurdering Hammerfest kommune formelle forpliktelser i forhold til Hammerfest staller as, og videre drift av anlegget, ligger i at kommunestyret i Hammerfest kommune har vedtatt å prioritere og godkjent søknad om spillemidler fra Hammerfest staller as. Den politiske behandlingen av slike saker skjer gjennom handlingsplanen for kommunedel plan for idrett og fysisk aktivitet, og som er kommunens prioriteringer i forhold til søknader om spillemidler.

18 Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2009) sier blant annet følgende: Pkt 2.2.4: Kommunal garanti Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommune/fylkeskommune garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell mislighold av pkt. 2.3, tilbakebetaler spillemidler til departementet ( ). I henhold til bestemmelsene skal den kommunale garantitiden være 20 år. Pkt. 2.3 omhandler krav til drift av anlegg som mottar spillemidler, og her står blant annet i pkt (Åpent for allmenn idrettslig aktivitet) at Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse av anlegget. Det er videre bestemmelser for disposisjoner av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg (pkt 2.3.3), som viser til at overføring/overdragelse/salg m.m. ikke kan skje uten departementets godkjenning, samt bestemmelser i pkt om mislighold og inndrivelse av tidligere utbetalt tilskudd ved eksempelvis konkurs. I den sammenheng vil den kommunale garantien kunne utløse krav om tilbakebetaling av spillemidler til departementet, ved en eventuell konkurs i selskapet. Hammerfest staller as har mottatt totalt kr i spillemidler. Den økonomiske situasjonen til Hammerfest staller as er av en slik karakter at det vil være riktig av Hammerfest kommune å vurdere egne handlingsalternativer forut for en eventuell konkurs. Det er gjennom dialog med selskapet vurdert ulike alternativer, og som har hatt fokus på et langsiktig stabilt eierskap og driftsforhold for anlegget. En kan grovt skissere følgende alternativer for Hammerfest kommune: 1) Forholde seg passiv til selskapets situasjon, og avvente videre avklaringer når det av formelle hensyn gjør det nødvendig 2) Gjøre grep som sikrer stabil økonomi og driftssituasjon Som nevnt over er Hammerfest kommunes formelle rolle i denne saken begrenset til garantist ansvar for utbetalte spillemidler, noe som vil kunne utløses ved en eventuell konkurs i selskapet, eventuelt et salg av anlegget til ikke-kommersiell eier, eller at anlegget i fremtiden ikke benyttes til idrettslig aktivitet. Det er relativt sjelden dette er en problemstilling, i hvert fall i Hammerfest. Sist dette var tilfeller her var når Skihuset, i regi av Hammerfest skiklubb, endte på tvangssalg. Her gikk kommunen inn og kjøpte eiendommen, og sikret videre idrettslig aktivitet ved å la Hammerfest skiklubb (vederlagsfritt) disponere arealene som det var gitt spillemidler til. Alternativt kunne Hammerfest kommune latt anlegget gå til andre interessenter, og eventuelt måtte tilbakebetalt spillemidler som var gitt til anlegget. Hammerfest staller as som selskap, og Hammerfest rideklubb som hovedaktør og majoritetseier, utfører i hovedsak fire oppgaver. Dette er: - veterinærtjenester - utleie av stallplasser - ridesportslig trening og konkurranse - salg av tjenester I tillegg til dette er det et omfattende uformelt aspekt ved driften ved anlegget, blant annet ved at aktivitetene tiltrekker seg et stort antall frivillige som bidrar i daglig virke. Dette er gjerne barn og unge som i stor grad bruker sin fritid til å dyrke sin hesteinteresse. Rideanlegget fremstår som et av de fremste i landsdelen, og gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå og solid utvikling av hestesporten i Hammerfest. En kan trygt si at det er et resultat av en betydelig

19 dugnadsånd og mange ildsjeler i miljøet rundt Hammerfest rideklubb. Hammerfest staller as eier i dag det største ikke-kommunale idrettsanlegget i Hammerfest. Øvrige private anlegg er alpinanlegget (Hammerfest alpinklubb) og racing banen (Hammerfest racing klubb). Av de private anleggene er Hammerfest staller det eneste anlegget som aldri har mottatt tilskudd til investering eller drift fra Hammerfest kommune. De siste fire år har Hammerfest kommune gitt følgende bidrag til øvrige private anlegg: Hammerfest alpinklubb: - Forskuddsleie/innskudd i garasje, kr i Ekstraordinært tilskudd til fullføring av nytt klubbhus, kr i Tilskudd til kjøp av ny motor til tråkkemaskin, kr i Kjøp av tjenester, årlig kr fra og med Hammerfest racingklubb: - Forskuttering spillemidler, kr i % finansiering av anskaffelse av tråkkemaskin, kr i Av hensyn til en form for likebehandling av private idrettsanlegg, og ikke minst det omfattende aktivitetstilbudet anlegget skaper, vurderer rådmannen det som naturlig at Hammerfest kommune bidrar til å finne en god og varig løsning for selskapet. Hvordan dette best bør skje er noe en må se nærmere på. I dette ligger en vurdering at det nok ikke er hensiktsmessig at Hammerfest kommune går inn i noen form for eierskap for eiendommene, men snarere bidrar med finansielle løsninger som gir selskapet mulighet til fortsatt eksistens innen forsvarlige rammer. Videre anbefaler rådmannen at man ikke inntar en passiv rolle i denne saken, som i ytterste konsekvens kan medføre konkurs, men snarere tar en aktiv rolle i saken og sammen med selskap og kreditor finner den beste løsningen for alle parter. Administrasjonen har over tid vært orientert om situasjonen i selskapet, som inntil nylig ikke har vært oppfattet som prekær. Negativ egenkapital gjør derimot situasjonen mer alvorlig, og en søker løsninger sammen med Hammerfest kommune. Gjennom løpende dialog er det fremkommet at selskapets største kreditor, Turi Prosjekter as, er villig til å omgjøre gjeld til egenkapital. Dette vil fordrer av en kommunal involvering som gir en varig og god løsning for selskapet. Omfanget av denne ettergivelsen av gjeld er på kr, og kommer i tillegg til øvrige bidrag og ettergivelse som Turi Prosjekter as har gjort ovenfor Hammerfest staller as de senere år. Fra rådmannens side vurderes det som naturlig at man sammen med Hammerfest staller as og Turi Prosjekter as forsøker å finne løsninger på selskapets situasjon, både på kort og lang sikt. Dette innebærer at man i forbindelse budsjett 2010 må gjøre vurderinger av aktuelle løsninger. I den sammenheng er det to naturlig å tenke følgende; - en budsjettmessig vurdering av engangstilskudd som kan redusere selskapets gjeldsbyrde og sikre hensiktsmessige likviditet, herunder også en eventuell deltakelse i selskapet - en videreføring av kjøp av tjenester - bidrag til investeringer tilknyttet veterinærtjenesten Selskapet har i dag likviditetsmessige utfordringer når det gjelder betjening av lån pålydende kr, gitt av Sparebank 1 Nord Norge. Gjeld til Turi Prosjekter as har til nå ikke vært gjenstand for verken renter eller avdrag, og Turi Prosjekter as er villig til å avskrive resterende gjeld forutsatt en varig god løsning for selskapet. Det er på det rene at en løsning i forhold til lånet på kr, samt investeringsbidrag til veterinærdelen i størrelsesorden kr, vil være av en karakter som medfører ettergivelse

20 av gjeld på kr til Turi Prosjekter as, samt medføre at selskapet forutsetninger for videre og varig drift er sikret. Hvorvidt det er ønskelig og rom for en slik prioritering er noe som må vurderes nærmere i forbindelse budsjett Rådmannen konkluderer med at det i denne omgang vurderes en utvidet ordning med kjøp av tjenester fra Hammerfest Staller AS i størrelsesorden kr Hammerfest kommune kjøper i dag tjenester til ressurskrevende brukere. I neste runde vurderes en ny langsiktig avtale mellom Hammerfest Staller og Hammerfest kommune. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at Hammerfest kommune kjøper ytterlige tjenester fra Hammerfest Staller AS på inntil kr Beløpet belastes virksomhetsområdene for ressurskrevende brukere. Hammerfest Staller AS fakturer Hammerfest kommune for beløpet. 2. Formannskapet ber seg forelagt et forslag på langsiktig avtale mellom Hammerfest Staller AS og Hammerfest kommune. Saken skal behandles i kommunestyret desember 2009.

21 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2009/1915-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Søknad m/vedlegg datert Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om støtte til arrangement, "Markens Grøde" Saken gjelder Viser til møte i Styret for Kultur, omsorg og undervisning (KOU) der saken ble drøftet. På grunn av mangel på dokumentasjon ble saken ikke behandlet høsten Saken er nå kommet opp på nytt og ordfører/leder for KOU ønsker å fremme den dirkete til politisk behandling. Saken fremmes uten innstilling. Forslag til vedtak:

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tidspunkt: Kl. 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78 40 25 02 som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer