Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid"

Transkript

1 Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Nina Egeland (Emneansvarlig) - Nina Egeland (Hovedansvarlig) Introduksjon Emnet er ett av til sammen fire emner som inngår i studiet til helsesøster ved UIS. Studiet til helsesøster bygger på rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Denne rammeplanen angir fire hovedemner for studiets innhold; Hovedemne I) Individ, samfunn og helse, Hovedemne II) Rammebetingelser, Hovedemne III) Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner, Hovedemne IV) Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse. Hvordan rammeplanens hovedemner dekkes i henhold til foranliggende emnet, angis under emnets innhold. Arbeidsformene i studiet er basert på studentaktive metoder. Gjennomgående i hele studiet blir basisgrupper benyttet. Disse består av inntil 8 studenter og veiledes av faglærer. Hensikten er at den enkelte student i samarbeid med medstudenter og veileder skal utvikle seg som fagperson. Innhold Hovedemner i rammeplanen dekkes på følgende måte: Hovedemne I,. Individ, samfunn og helse (4 studiepoeng) Hovedemne II, Rammebetingelser (2 studiepoeng) Hovedemne III, Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner (2 studiepoeng) Hovedemne IV, Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse: - Delemne 4A Individrettede tiltak (7 studiepoeng) - Delemne 4B Befolkningsrettede tiltak (4 studiepoeng) - Delemne 4C Administrering og kvalitetsutvikling (1 studiepoeng) Hovedemnene er inndelt i to hovedområder: 1. Barn og unges utvikling, helse/helseproblem og smittevernarbeid - Ernæring - Vekst - Sensomotorisk utvikling - Psykososial utvikling - Helseproblem, sykdomsspekter og kriser (kronisk syke, funksjonshemmede, forebygging av side 1

2 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid uønskede svangerskap, seksuelt overførbare sykdommer) - Smittevernarbeid/vaksinasjon - Farmakologi (prevensjonsmidler) 2. Yrkesutøvelse og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid - Helsestasjon og skolehelsetjeneste (fra svangerskapsomsorg, barn - unge 0-20 år) - Oppsøkende virksomhet, hjemmebesøk - Oppfølging og tverrfaglig samarbeid (henvisning spesialist helsetjenesten, tolk, taushetsplikt) - Foreldreveiledning og samtale med barn og unge - Nettverkskapende arbeid - Omsorg - Saksbehandling og dokumentasjon - Konsultasjon (helseundersøkelse, helsesamtale) - Ulike former for gruppevirksomhet - Brukermedvirkning. Arbeidsformer Prosjektplan med problemstilling og metodevalg skal godkjennes av veileder. Institutt for helsefag har ansvar for at studentene får veiledning (inntil 4 timer) under arbeidet med prosjektplanen. Studenten har ansvar for framdriften og avtaler tidspunkt for veiledningen med veileder. Veiledningen gis ut fra studentens initiativ dvs for å få hjelp må studenten formulere behov. I god tid forut for veiledningen skal studenten levere skriftlig veiledningsgrunnlag. Praksis Nei. Forkunnskapskrav VHE120 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid, VHE121 Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Eksamen/vurdering Vekt Hjemmeoppgave 1/1 Hjelpemidler Eksamen avvikles vårsemesteret. Vurderingsuttrykk: A- F. Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis), VHEP20, må være bestått før avsluttende eksamen i VHE122. side 2

3 TILLEGGSINFORMASJON: Eksamen er en prosjektplan for en studie som skal utdype et aktuelt spørsmål eller område innenfor helsesøsters yrkesutøvelse. Prosjektplanen skal skrives individuelt. Problemstilling skal godkjennes av veileder. KRITERIER FOR VURDERING AV PROSJEKTPLANEN må ha en klar helsesøsterfaglig profil må være i samsvar med og avgrenset til problemstillingen må vise en grundig og selvstendig anvendelse av stoffet sentrale utsagn og påstander må være basert på relevante vurderinger og dokumentasjoner må følge generelle retningslinjer for oppgaveskriving og etiske retningslinjer Besvarelsen skal inneholde: bakgrunn og mål for studien vurdering av tidligere forskning på området redegjørelse for teori/teoretiske perspektiv problemstilling/forskningsspørsmål redegjørelse for metodevalg vurdering av forskningsetiske hensyn Oppgaven skal være på maks 5000 ord. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Arbeidskrav: fag-/refleksjonsnotat /tester, Selvvalgt pensum, Nærværsplikt, Muntlig fremlegg Arbeidskrav og nærværsplikt i basisgruppene. Ved fravær utover 10 % i basisgruppen avtales ekstra arbeidskrav med hovedansvarlig lærer. For å gå opp til eksamen må studenten ha godkjent arbeidskrav i emnet. TILLEGGSINFORMASJON: Arbeidskrav: - 3 fag-/refleksjonsnotat /tester sider selvvalgt pensum - muntlig fremlegg i klassen relatert til oppgaven/ eksamen. Ved ikke godkjent muntlig fremlegg av oppgaven i klassen avtaler studenten nytt fremlegg for side 3

4 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid faglærer. Studenten har ansvar for avtaler og overholdelse av tidsfrister. Konsekvenser ved ikke bestått arbeidskrav/eksamen: For studenter ved videreutdanning hvor det ikke er årlig opptak, er det imidlertid mulig å søke om individuelt opplegg når det gjelder tidspunkt for nye arbeidskrav eller nye eksamener/prøver dersom kravet ikke er innfridd innen de oppsatte tidspunkt. Søknad om dette stiles til og behandles av instituttleder. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Fordypning forebyggende sykepleie (VHE110_1) 20 Åpen for Helsesøsterutdanning. Emneevaluering Litteratur Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet Emne VHE 122 / VHEP 20 Individrettet forebyggende helsearbeid (20 stp - 850s obligatorisk/900 s selvvalgt) Praksis ( 10 stp -0 s obligatorisk/50 s selvvalgt) Aasland, M W. ( 2004). "...si det til noen..." en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget Andersen, L.F., Øverby,N. og Lillegaard,I.T.L(2004). Hvor mye frukt og grønt spiser norske barn og ungdommer? Tidskrift Norsk Lægeforening, 124: Austveg,B. Sundby,J. (red.) Befolkningspolitikk mot år 2000 Individuelle valg og globale konsekvenser. Oslo:Tano kap 8 og 9. Bakketeig, L. S. og Magnus,P. (2003). Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Akademiske, kap 19 og 20. Bang, S. og Heap, K. (1999). Skjulte ressurser - veiledning i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. *Bergsjø P, Maltau JM, Molne K, Nesheim BI (red.) (2004) Obstetrikk og gynekologi. Oslo: side 4

5 Gyldendal Akademiske. Kap. 25 Genitale infeksjoner, Kap. 30 Prevensjon. (23 s). *Bremberg, S. (2004). Elevhälsan- teori och praktikk. Lund: Studentlitteratur, 2.utgave. Kap. 7, 8, 9 og 10 s (60 s). *Brudal, L. F. (2000). Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 4, 6, 7, 9 og 10. (96 s.) Brunvand, L. og Brunvatne, R. (2001). Helseproblemer blant innvandrerbarn i Norge. Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 6. Byrd, M. E. (2006) Social exchange as a framework for client- nurse interaction during publich health nursing maternal-child home visits. Publich Health Nursing. 23.(3). ( ). Dennis, C-L.& Ross.L.(2006). Womens s perceptions of partner support and conflict in the development of post partum depressive symptoms. The Autors. Journal compilation?? Blackwell *Drevon, C. A., Blomhoff, R. & Bjørneboe, G-E. Aa.(red).(2007). 5th utg. Mat og medisin, kap 24 og 34. Kristiansand: Høyskoleforlaget Drevon, C. A., Blomhoff, R. & Bjørneboe, G-E. Aa.(red).(2007). 5th utg. Mat og medisin, kap 35 og 36. Kristiansand: Høyskoleforlaget Dyregrov, A. (2000). Barn og traumer en håndbok for foreldre og hjelpere. Bergen: Fagbokforlaget. Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. *Gjærum, B., Grøholt, B. og Sommerchild, H. (red.) (1998). Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Oslo: Tano Aschehoug. Kap (26 s). *Grøholt, B., Sommerschild, H. og Garløv, I. (2001). Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 6, 9, 10, 12, 18, 23, 26, 27,32 og 35. (113 s.) Gulbrandsen, L. M.(red). Oppvekst og psykologisk utvikling. Kap 3, 4, 5 ( s ). Oslo: Universitetsforlaget. Gudim, H B og Juvkvam KH (1999): Gynekologi i allmennpraksis. Kap. 2. Oslo: Tano Aschehoug. Haga, O.S. (2003). Hverdagspediatri. Oslo: Universitetsforlaget. 3.utg. Hall, D. M.D. and Elliman, D. (2003). Health for All Children. Oxford University Press. 4. utg. Haaland, G. U. (2001). Helsestasjonstjenesten og førstegangsfedre. En kvalitativ studie av førstegangsfedres opplevelser knyttet til svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Universitetet i Bergen: Det medisinske og psykologiske fakultet, hovedfagsoppgave. Heaman, M.,Chalmers, K.,Woodgate,R.& Brown, J.(2005).Early childhood home visiting programme: factores contributing to success. The Autors. Journal compilation?? Blackwell side 5

6 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helseth, S. (2001). Kolikk: En modell for sykepleiefaglig tilnærming. Oslo: Akribe. Haavet, O. R(red.) (2005). Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforlaget. Del V *Holk,K et al. (2006). Håndbok i VELLYKKET AMMING - anbefalinger til sundhetspersonale. København:Sundhetsstyrelsen, s (102s). *Holm,L (red) (2003). Mad, mennesker og måltider -samfundsvidenskabelelige perspektover. København: Munksgaard, kap 1, 5 og 12 (45s). Høigård, A. (2006). Barns språkutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. *Killen, K. (2004). Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo: Kommuneforlaget. 3. utg.kap. 2-4 og 12 (89 s). Killen, K. og Olofsson, M. (2002). Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget. Kjønstad, A. (2001). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet. Oslo: Kommuneforlaget. Kjær, M. (red.) (1996). Skjønner du? Kommunikasjon med barn. Oslo: Kommuneforlaget, og s Klette,T. (1998) Hvem ser barnet? Vanskjødsel, helse og sykepleie. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Measor,L. (2000). Young people`s views on sex education: education, attitudes and behaviour. London: Routledge/Falmer. Magelsen, R. (1998.) Den flerkulturelle utfordringen. Sykepleien nr. 14. Moi,H. og Maltau, JM.(2002). Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Monsen, A.L. B. (1999). Pediatri. Vekst, utvikling og sykdommer hos barn. Oslo: Universitetsforlaget. Myrin, B. & Lagerström, M.( 2006).health behavior and sense of coherence among pupils aged The Autors. Journal compilation??nordic College of caring Science Noidoo, J.& Wills, J.(2005).Public Health and Health Promotion. Developing Practice. London: Baillière Tindall. 2.utg, kap 8, Ohnstad, A. (1998). Den gode samtalen.oslo: Samlaget. 2. utg. Prescott,P og Børtveit,T. (2004). Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademiske. *Rye, H. (2002). Tidlig hjelp til bedre samspill. Nye metoder og nye muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2.utg. s (46s). *Seip, M. og Finne, P. H. (2001). Propedeutisk pediatri. Vekst. Utvikling. Ernæring.Oslo: side 6

7 Universitetsforlaget. 12.utg. s (101 s).smith, L. og Ulvund, S. E. (1999). Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg. Smith, L. (2002). Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget Sætersdal,B og Dalen,M. (1999). "Hvem er jeg?" Adopsjon Identitet Etnisitet. Oslo:Akribe kap 5,6 og7. *Tetzchner, S. von (2001). Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 7, 8, 15, 16, 18 og 19. (175 s). Thommessen, M. (1993) Som barn spiser. Kostutvikling og spiseproblemer hos barn.oslo: Kommuneforlaget. Kap. 5, kap 7 fra s 125, 8 og 17 (50s) ikke i handel - kan kopieres! Tjønum, L. (1997) Ammepress og dårlig samvittighet. Sykepleien nr. 1 s Tøssebro, J. og Lundeby, H. (2002). Å vokse opp med funksjonshemming - de første årene. Oslo: Gyldendal Akademisk Vedeler, G.H (1996). Å samtale med barn. i: Kjær, M. (red.) Skjønner du? Kommunikasjon med barn. Oslo: Kommuneforlaget, s (15s). Vik, K. (2002). Et bedre liv for barn med psykisk syke foreldre. Sykepleien nr 7. Ystgaard,M. (2003). Villet egenskade blant ungdom: nye forskningsresultater og konsekvenser for forebyggende arbeid. Suicidologi, årg.8, nr 2 s (4s). Øverland,S. (2006). Selvskading - en praktisk tilnærming. Bergen. Fagboklaget. Del 1 og 2 Øvreeide, H. (2000). Samtaler med barn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2. utg. Kap. 5 Basislitteratur 850/0 sider mrk. * Selvvalgt litteratur relatert til helsesøsters yrkesutøvelse og fordypningsoppgave 900/50 sider skal godkjennes av faglærer Støtte Andrews, Therese (2002) Tvetydige ideologier og motstridende krav. En studie av endringer i den norske helsestasjonsvirksomheten. Avhandling (dr.polit.). Universitetet i Bergen: Hemil - senteret, DetSosiologiske, Psykologiske og Samfunnsvitenskapelige institutt. Barne- og familiedep. (2001). Handlingsplan mot tvangsekteskap. Cleve,E. (2005). En stor og en liten er borte. Oslo:Gyldendal (roman). Haugland, S. og Misvær, N. (2004). Håndbok for skolehelsetjenesten klasse. Oslo: Kommuneforlaget Häggkvist,A.P.(1998). Amming av barn med spesielle behov -en veileder for helsepersonell. side 7

8 VHE122_1 - Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Oslo:Statens helsetilsyn. Helsedepartementet (2004). Strategiplan Habilitering av barn. Helsedepartementet (2004). Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Hovig, B. og Lystad, A. (2001). Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Gyldendal Akademiske. 4.utg. Landsgruppe av helsesøstre. (2005). Veiviser for skolehelsetjenesten i videregående skole. Oslo: Norsk sykepleierforbund. Misvær, N. og Oftedal, G. (red.) (2002). Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Oslo:Kommuneforlaget Mork, T.E og Amdam, T.V. m.fl. (1996) Barn i førskolealder. Oslo: Kommuneforlaget. 2. utg. Kap. 7, 11 og 13 Nordbotten, G. L. N. (2006). Barns fysiske utvikling. Hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget, Del II. Nordic Nutrition Recommendations th editionhttp://www.norden.org/pub/velfaerd/livsmedel/sk/n pdf Nortvedt, Li. (red.) (2001). Metodebok Oslo: Klinikk for seksuell opplysning Nylander, G.(2002). Mamma for første gang. Gyldendal Fakta. Rogne, K.T. og Hareide,B.J. (2004). Hverdagsliv med utviklingshemmede barn. Oslo: Kommuneforlaget. Sosial- og helsedepartementet (2001). Veileder for individuell plan. I Sosial- og helsedepartementet (2001).Strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. I-1033B. (http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/rapporter/ /) Sosial- og helsedirektoratet (2005). Høringsutkast -Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Sosial- og helsedirektoratet (2005). Kommer! Faglige retningslinjer for syn- hørsels- og språkundersøkelser av barn. Sosial- og helsedirektoratet (2003). Seksuelle overgrep mor barn. En veileder for hjelpeapparatet. Sosial- og helsedirektoratet (kommer 2005) Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg Sosial- og helsedirektoratet (kommer 2005/2006?).Faglige retningslinjer for syn-, hørsels- og språkundersøkelser av barn. side 8

9 Statens helsetilsyn (1998) Somatiske undersøkelser av barn og unge fra 0-20 år.utredningsserie IK-2611 Statens helsetilsyn (1999) Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veiledningsserie IK Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (2001) Anbefalinger for spedbarnsernæring. Ulvund, S.E. (2002). Fra baby til smårolling, forstå barnet ditt 0-2 år. Oslo: Cappelen. Ulvund, S.E. (2003). Forstå barnet ditt 2-5 år. Oslo: Cappelen. Økland, T. & Glavin, K. (2005). På ungdomspremisser. Helsestasjon for ungdom. Oslo: Akribe Aakervik, G. (2000) Innvandring, helse og mat. Kunnskapsutvikling om endringer i helse ved migrasjon. Oslo: Almater Forlag. side 9

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan for Helsesøsterutdanning

Fagplan for Helsesøsterutdanning Fagplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE Nasjonal kartleggingsundersøkelse av tilbud ved utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle instanser RAPPORT NR.1 Utdanningsutvalget, LaH NSF Mars 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. Videreutdanning på masternivå. 30 stp, deltid 2015-2016. dmmh.

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. Videreutdanning på masternivå. 30 stp, deltid 2015-2016. dmmh. dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner Videreutdanning på masternivå Studiet kan inngå som del av master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 stp,

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder?

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? SYKHB008 Bacheloroppgave sykepleie Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? En kvalitativ intervjustudie Kandidatnr: 87 Antall ord: 11 420 Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer