Folketeljing 1900 for 1737 Lierne. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1737 Lierne. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1737 Lierne Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1747 (kvinner: 793, menn: 954) Bustader: 243 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 539 (kvinner: 256, menn: 283) Bustader i krinsen: 68 Krins: 001 Herred/by: Lierne Folketeljinga Stortangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Jenssen Rønning m g b hf Lærer i folkeskolen, 1864 Lierne herred* n s Kirkesanger, gårdbruger, leilænding, postfører, handelsbestyrer af Forbrugsforeningen, bankdirektør 002 Beret Marie Rønning k g b hm Kirkesangerkone 1862 Lierne herred* n s 003 Karin Julie Rønning k ug b d Datter 1888 Lierne herred* n s 004 Bergithe Rønning k ug b d Datter 1891 Lierne herred* n s 005 Kristian Pedersen Sandmo m ug b fl Gårdarbeider, hesterøgter 1876 Lierne herred* n s 006 Kerstine Olsdatter Totsås k ug b fl Husgjerning Kreaturstel 1870 Lierne herred* n s 007 Peder Pedersen Lindmo m g b hf Hustømmermand, 1872 Lierne herred* n s møbelsnikker (Inderst) Merknad: Drengestuen 008 Margit Jensdatter Eidet k g b hm Inderstkone, Husgjerning, 1872 Lierne herred* n s Syforretning (Kjolesøm) 009 Beret Hansdatter Skjelbred k e mt b Føderådskone, Kreaturstel, 1836 Lierne herred* n s Husgjerning Sedvanleg bustad: Skjelbred 010 Ole Jenssen Storaunet m g mt b Gårdbruger, selveier Lierne herred* n s Uhrmager Sedvanleg bustad: Storaunet 011 Ane Olsdatter Storaunet k g mt b Gårdbrugerkone 1867 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Storaunet 012 Guneille Pålsen Byggene k ug b fl Elev ved syskole 1882 Sverge s Hægvolden Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Nordbak m g b hf Pladsmand, Poståbner, 1866 Lierne herred* n s Elggjæger, fuglejæger, tolk og lods for udlændinge (tyskere) under jagten listene?? efter elg. 002 Mina Nordbak k g b hm Postabnerkone (fungerer 1867 Sverge - Bohuslæn n s tildels som åbner) 003 Josef J Nordbak m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s 004 Osvald J Nordbak m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 005 Birger Nicolaii Nordbak m ug b s Søn /3 Lierne herred* n s 006 Lars Hanssen Skjelbred m ug b fl Handelsbetjent for 1875 Lierne herred* n s Landhandel, telefonist 007 Einar Pedersen Holan m ug b tj Jæter om sommeren. Visergut 1886 Lierne herred* n s vinteren 008 Peder Jenssen m ug f fl Jernbanearbeider 1873 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rombaksbotten Granholdt Under Ole Larssen Sandvig m g b hf Pladsmand, jordarbeide 1855 Grong n s 002 Sara Hansdatter Sandvig k g b hm Pladsmandskone 1865 Lierne herred* n s 003 Marie Sandvig k ug b d Datter 1891 Sverge n s 004 Hans Olsen Sandvig m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s 005 Fredrik Jenssen Bratland m ug b fl Snikker (husindredning og 1850 Lierne herred* n s møbler) 006 Bernt Sundstrøm m ug f el Tømmerkjøring, Skydsning af?? n s varer til handelsmand Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1737 Lierne Sannsynleg opphaldstad: Grong Bostedt Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Einarsen Sandvig m g b hf Pladsmand, jordarbeider 1850 Lierne herred* n s 002 Anna Lovise Sandvig k g b hm Pladsmandskone 1844 Beitstaden n s Skjelbred 6 1 (10) Nils Andersson m g b hf Gårdbruger selveier, smed 1840 Sverge n s 002 Marie Andersson k g b hm Gårdmandskone 1842 Sverge n s 003 Ante Nilsson m ug b s Gårdbrugermandsøn, ff Sverge s gårdsarbeide 004 Ole Nilsen m g b s Gårdbrugermandsøn, ff Sverge s gårdsarbeide 005 Beret Nilsen k g b Svigerdatter Gårdbrugersønkone, 1869 Lierne herred* n s Husgjerning og Kreaturstel, Syforretning 006 Britta Nilsen k ug b d Gårdmandsdatter, 1876 Sverge s Husgjerning 007 Bengt Lorntsen m ug b fl Inderstsøn, jordarbeide, 1868 Lierne herred* n s tømmerhugger, ellers ff. gårdsarbeider 008 Ole Johnsen Nordbak m ug b el Skrædder, herreklæder 1879 Sverge n s 009 Anders Søderberg m ug mt el Skræppekarl med 1851 Bodø n s Kramhandel Sedvanleg bustad: Bodø? 010 Anders Samuelsen m e b fl Føderådsmand 1815 Sverge s 011 Beret Hansdatter Skjelbred k e f hm Føderådskone 1836 Lierne herred* n s Merknad: Føderådshuset Sannsynleg opphaldstad: Stortangen 012 Bergitte Løvsjøli k ug mt el Lærerinde i folkeskolen 1876 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Løvsjøli 013 Nils Emanuel Nilsen m ug b s Gårdbrugersønssøn 1897 Lierne herred* s Statsb.: n? Merknad: Moder norsk fader svensk, men er fød i Norge og tror man således, at barnet har N. medborgerret eller hvad? 014 Nils Magnus Bengtsen m ug b s Arbeidersøn, uægt til No 6 og 1897 Lierne herred* n s Sanna Johnsdatter k ug b tj Jæter, kreaturstel, 1887 Lierne herred* n s Husgjerning 016 John Martin Mariussen m ug b uægt søn til No Jæter 1890 Lierne herred* n s Peder Hanssen Skjelbred m ug f s til No 11 Tømmerhugger om vinteren 1878 Lierne herred* n s og jord- og gårdsarbeide om sommeren Sannsynleg opphaldstad: Nyvigen Grong Fagerlien Ole Hanssen Skjelbred m g b hf Gårdbruger selveier, andel i 1860 Lierne herred* n s aktiehandel, skydser gods 002 Beret Marie O Skjelbred k g b hm Gårdbrugerkone 1873 Lierne herred* n s 003 Elen Martine Skjelbred k ug b d uægtdatter til No 2 før 1891 Lierne herred* n s ægteskabet og med en anden end ægtefellen 004 Hanna Olsdatter Skjelbred k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 005 Beret Olsdatter Skjelbred k ug b d Datter 1895 Lierne herred* n s 006 Hans Olsen Skjelbred m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 007 Maren Anna Olsdatter k ug b d Datter /4 Lierne herred* n s 008 Jens Olsen Skjelbred m e b hf Føderådsmand, tømmerog 1844 Lierne herred* n s vedhugger om vinteren, jordarbeider sommeren Merknad: I Våningshuset 2den Etage Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Kværnbæk Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Pedersen Skjelbred m g b hf Pladsmand, delvis 1824 Lierne herred* n s understøttelse af fattigkassen, lidt gårdsarbeide 002 Kersti Pedersdatter Skjelbred k g b hm Pladsmandskone, strikning 1823 Lierne herred* n s "Krambostuen" Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andrias Nymo m g b hf Inderst, tømmerkjøring, 1849 Snåsen n s godskjøring for handelsmand 002 Grete Nymo k g b hm Inderstkone, vævning, tøier af 1860 Grong n s hel og halylle 003 Ole Adolf Nymo m ug b s Søn 1889 Overhallen n s 004 Alfred Nymo m ug b s Søn 1896 Overhallen n s Skjelbred Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Jakobsen m g b hf Forpagter gårdbruger, 1856 Lierne herred* n s tømmerkjører 002 Beret Olsdatter k g b hm Forpagterkone 1866 Lierne herred* n s 003 Marta Johannesdatter k ug b d Datter 1888 Lierne herred* n s 004 Ole Petter Johannessen m ug b s Søn 1893 Lierne herred* n s 005 Eli Pedersdatter k e b fl Husgjerning, Kreaturstel, 1835 Lierne herred* n s høånarbeide om sommeren 006 Jørgen Strindmo m g f hf Inderst, gårdsarbeider, 1875 Snåsen n s tømmerkjører og tømmerhugger, høåndarbeide om sommeren Merknad: Bryggestueloftet Sannsynleg opphaldstad: Sandmo 007 Kari Johnsdatter k g b hm Inderstkone 1880 Lierne herred* n s 008 Bergitta Jørgensdatter k ug b d Datter /5 Lierne herred* n s 009 John Olsen m g b hf Føderadsmand, Jern- og 1832 Lierne herred* n s bliksmed Merknad: Føderådshuset 010 Gunnel Pedersdatter k g b hm Føderådskone 1837 Lierne herred* n s Storaunet Ole Jenssen Storaunet m g b hf Gårdbruger selveier, 1864 Lierne herred* n s aktieeier i et landhandleri, uhrmager, agent for alskens landbrugsmaskiner 002 Ane Olsdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1868 Lierne herred* n s 003 Anna Marie Olsdatter k ug b d Datter 1889 Lierne herred* n s 004 Jens Olsen m ug b s Søn 1893 Lierne herred* n s 005 Olaf Olsen m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s 006 Hanna Hansdatter k ug b fl Meierske: yste hvid, 1874 Grong n s rød gjedost på sæter om sommeren, syforretning om vinteren 007 Peder Johannessen m ug b tj Ff. gårdsarbeide såsom: f rog 1858 Grong n s vedkjøring, vedhugning vinteren, høånarbeide sommeren 008 Johannes Høi m ug b fl Dagarbeider, tømmerhugger, tømmerfløder elles ff. gårdsarbeide 1874 Overhallen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1737 Lierne 009 Bergitta Larsdatter k ug f fl Kreaturstel, hugjerning!!, 1877 Lierne herred* n s vævning af Aaklæder (tæppener) Sannsynleg opphaldstad: Bergli Sørli 010 Morten Arntsen m g f hf Føderådsmand, skrædder 1841 Lierne herred* n s særlig af huver Merknad: Føderådshuset Sannsynleg opphaldstad: Eidesmo 011 Marit Hansdatter k g b hm Føderådskone 1839 Lierne herred* n s 012 Hans Jenssen m ug f s til No 11, der Tømmerhugger og 1877 Lierne herred* n s er opgift tømmerkjører, bliksmed om vinteren, jordarbeider sommeren Sannsynleg opphaldstad: Nyvigen Grong Storbæktangen Under Ole Johnsen m g b hf Pladsmand, læskjører, 1868 Lierne herred* n s skydser til landhandel 002 Sara Larsdatter k g b hm Pladsmandskone 1864 Lierne herred* n s 003 Beret Olsdatter k ug b d Datter 1892 Lierne herred* n s 004 Ole Severin Olsen m ug b s Søn 1893 Lierne herred* n s 005 Elvine Olsdatter k ug b d Datter /10 Lierne herred* n s Fagerstrand Mons Olsen m g b hf Gårdbruger selveier, lods for 1850 Lierne herred* n s tyskere under elgjagten om høstene 002 Kerstine Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone 1855 Grong n s 003 Hans Monssen m ug b s Søn. ff. arbeider vedk Lierne herred* n s gardsbruget hjemme 004 Ane Monsdatter k ug b d Datter Kreaturstel, 1883 Lierne herred* n s husgjerning, syforretning 005 John Monssen m ug b s Søn 1887 Lierne herred* n s 006 Kersti Monsdatter k ug b d Datter 1889 Lierne herred* n s Merknad: tvillinger 007 Olea Monsdatter k ug b d Datter 1889 Lierne herred* n s Merknad: tvillinger 008 Kersti Johnsdatter k e b fl Frit ophold hos svigersønnen No 1, sysler med lidt husgjerning 1832 Lierne herred* n s 009 Lars Pedersen m ug b el Vedhugger, jordarbeider 1838 Lierne herred* n s 010 Kersti Monsdatter k ug mt b Sypige: Kjolesøm, 1880 Lierne herred* n s husgjerning ellers Sedvanleg bustad: Småvollan 011 Ole Hanssen m g b hf Føderådsmand 1834 Lierne herred* n s Merknad: Føderådshuset 012 An Monsdatter k g b hm Føderådskone 1830 Lierne herred* n s Aagården Hans Lorntsen m g b hf Gårdbruger, selveier, andel 1860 Lierne herred* n s i aktielandhandel, driver af eiende skog, skydser varer til landhandlende, andel i trælastforretning 002 Margrete Larsdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1859 Lierne herred* n s 003 Beret Marie Hansdatter k ug b d Datter 1886 Lierne herred* n s 004 Lornts Hanssen m ug b s Søn 1891 Lierne herred* n s 005 Dortea Hansdatter k ug b d Datter 1898 Lierne herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Oluf Pedersen m ug mt fl Elev ved folkeskolen Jæter 1891 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Storarntbygget 007 John Larssen m e f el Dagarbeider ff. gårdsarbeider, 1852? Grong n s skindfældmager Sannsynleg opphaldstad: Lerbakken 008 Kersti Hansdatter k ug f el Kreaturstel, hus- og 1850? Lierne herred* n s Klædevask om vinteren, høånarbeide sommeren Sannsynleg opphaldstad: Leirlien 009 Lornts Hanssen m g b hf Føderådsmand 1831 Lierne herred* n s Merknad: Stuen ved siden af i Våningshuset 010 Marit Olsdatter k g b hm Føderådskone 1827 Lierne herred* n s Aagården Johan Johannessen m g b hf Gårdarbruger!!, selveier, 1875 Lierne herred* n s andel i aktiehandel, andel i Trælastforretning 002 Regine Olsdatter k g b hm Gardmandskone 1870 Grong n s 003 Johannes Johansen m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s 004 Oskar Edvin Johansen m ug b s Søn /8 Lierne herred* n s 005 Anna Elisabet Nymand k ug b tj Jæter 1889 Lierne herred* n s 006 Ole Johannessen m ug b tj Ff. gårdsarbeide såsom: f rog 1884 Lierne herred* n s vedkjøring, jordarbeide 007 Harrald Stefanus Nilsen m ug b fl Tømmerhugger, jordarbeider 1884 Lierne herred* n s ellers gårdarbeider 008 Johannes Johnsen m g b hf Føderådsmand, jordarbeider, 1846 Lierne herred* n s andel i aktiehandel, smed, møbel - hussnikker Merknad: Føderådshuset 009 Kersti Olsdatter k g b hm Føderådskone 1848 Lierne herred* n s 010 Rolan Johannessen m ug b s Søn 1890 Lierne herred* n s 011 Dordi Johannesdatter k ug f d Datter 1881 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Småvollan Storarntbygget Under Peder Olsen m g b hf Pladsmand jordbrug, 1854 Lierne herred* n s fuglefangst 002 Dåret Larsdatter k g b hm Pladsmandskone 1848 Grong n s 003 Beret Johnsdatter k e b fl "Levebrød" (ophold) hos 1816 Lierne herred* n s svigersønnen No Johannes Johnsen m ug b fl Jæter 1888 Lierne herred* n s 005 Oluf Pedersen m ug f s Jæter 1891 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aagård "Gosen" 5 5 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Julius Holter m g b hf Statens veivogter på 1864 Levanger n s Sanddølaveien over Lifjellet, modtager logernde 002 Elen Anna Holter k g b hm Veivogterkone 1868 Grong n s 003 Ole Severin Holter m ug b s Søn 1889 Grong n s 004 Karl Adolf Holter m ug b s Søn 1893 Grong n s 005 Olaf Egil Holter m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s Sandmo & Sæter 6 (6) 8 (7) 8 8 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1737 Lierne 001 Lornts Petter Mødiås m g b hf Gårdbruger, selveier, 1866 Snåsen n s stationsholder, gjæstgiver, postfører, andel i handelsforening, andel i trælasforretning!!. 002 Gundbjørg Mødiås k g b hm Gårdbrugerkone 1870 Lierne herred* n s 003 Beret Mødiås k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 004 Karen Mødiås k ug b d Datter 1895 Lierne herred* n s 005 Hans Ottar Mødiås m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 006 Fredrik Broder Mødiås m ug b s Søn /12 Lierne herred* n s 007 Ole Martin Fiskum m ug f tj Skydsgut, gårdsarbeide, 1883 Grong n s hestrøgter Sannsynleg opphaldstad: Mortenslund (Grong) 008 Jørgen Strindmo m g mt fl Inderst, gårdsarbeider, 1875 Snåsen n s tømmerkjører og tømmerhugger, høånarbeider sommeren Sedvanleg bustad: Skjelbred 009 Kersti Larsdatter k ug b fl Kreaturstel, husgjerning 1872 Lierne herred* n s "Vestby" Under Johannes Olsen m g b hf Pladsmand, jordbruger, 1862 Lierne herred* n s læskjører (skydser varer til handelsmand, og ved skydsning i øvrigt 002 Martha Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1861 Lierne herred* n s 003 Karen Anna Johannesdtr k ug b d Datter 1888 Lierne herred* n s 004 Julie Johannesdtr k ug f d Datter 1890 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Eidesmo 005 Ole Krestian Johannessen m ug b s Søn 1892 Lierne herred* n s 006 Bergitta Johannesdtr k ug b d Datter 1894 Lierne herred* n s 007 Hans Johannessen m ug b s Søn 1896 Lierne herred* n s 008 Peder Johannessen m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s "Båsdalen" Ole Olsen m g f hf Bygselmand af statens 1852 Lierne herred* n s gårdsbrug, tømmerfløder (formand), tømmerkjører, skydser læs (handelsvarer) Sannsynleg opphaldstad: Mortenslund (Grong) 002 Beret Hansdatter k g b hm Bygselmandskone 1866 Grong n s 003 Ole Petter Olsen m ug b s Søn 1896 Lierne herred* n s 004 Johanna Johnsdatter k ug b tj Jæter, barnevogter 1890 Lierne herred* n s 005 Ole Pedersen m e b fl "Levebrød" (ophold) hos No Lierne herred* n s Myrvold Under Ole Olsen m g b hf Pladsmand, jordbrug, jagt 1830 Lierne herred* n s efter gråfugl og ryper, fisker, garnbinding 002 Sara Olsdatter k g b hm Pladsmandskone (røgter en 1840 Lierne herred* n s fattigunderstøttet mand) 003 Fredrik Olsen m ug f s Tømmerkjøring, jordbrug 1874 Lierne herred* n s hjemme og dels borte om sommeren, jagt efter elg og fugl. Sannsynleg opphaldstad: Nyvigen, grong 004 Johan Olsen m ug f s For tiden lærling hos 1876 Lierne herred* n s en skomager, før drevet Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 jordarbeide, veiarbeide, tømmerhugst, jagt efter gråfugl og ryper Sannsynleg opphaldstad: "Byggan" Sverge 005 Olga Einarsdatter k ug b tj Jæter 1890 Lierne herred* n s 006 Arnt Pedersen m ug b fl Fattiglem. Understøttet af herredets fattigvæsen med årlig kontant bidrag 1822 Lierne herred* n s "Skjelbredsund" Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Pedersen m e b hf Pladsmand. Understøttelse af 1824 Lierne herred* n s fattigkassen, lidt jordarbeide, lidt løvtagning om sommeren for "mad" som betaling 002 Ole Olsen m g f hf Inderst, jordarbeide, 1863 Lierne herred* n s tømmerkjøring, høånarbeide, flødning, jagt Sannsynleg opphaldstad: Aspnæstangen Sørli 003 Martha Pedersdatter k g b hm Inderstkone, karder uld og 1868 Sverge n s spinder, spinder ylligarn til andre 004 Olga Olsdatter k ug b d Datter 1894 Sverge n s 005 Olaus Vilhelm Olsen m ug b s Søn 1896 Sverge n s 006 Elen Soffie Olsdatter k ug b d Datter /6 Lierne herred* n s Hægvolden Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Hanssen m g b hf Pladsmand. Jordarbeide, 1842 Lierne herred* n s tømmerhugning 002 Sara Monsdatter k g b hm Pladsmandskone 1839 Lierne herred* n s 003 Ole Johnsen m ug b tj Jordarbeide, tømmerhugning 1885 Lierne herred* n s "Bygget" Øvre Under John Olsen m g b hf Pladsmand, jordbrug, 1845 Lierne herred* n s tømmerkjøring, læsskydsning 002 Beret Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1856 Lierne herred* n s 003 Beret Marie Johnsdatter k ug b d Datter husgjerning, 1885 Lierne herred* n s kreaturstel 004 Karen Fredrikke Johnsd k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 005 Lisa Johnsdatter k ug b d Datter 1895 Lierne herred* n s 006 Ole Johnsen m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s "Bygget" Nedre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Pelle Genberg m g b hf Pladsmand: jordbrug, 1862? Sverge s tømmermand for hus, møbelsnikker, kjører (skydser) læs (varer) til handelsmænd. Kjører tømmer 002 Krestine Jontesdtr Genberg k g b hm Pladsmandskone 1875 Sverge s 003 Anna Krestine Genberg k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 004 Per Mikael Genberg m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s 005 Martha Genberg k ug b d Datter 1898 Lierne herred* n s Småvollan Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1737 Lierne 001 Peder Larssen m g b hf Jordbrug, gjør store og små 1826 Lierne herred* n s karder, barkning af huder og skind 002 Kari Larsdatter k g b hm Kone 1846 Lierne herred* n s 003 Peder Olsen m g b hf Tømmerhugst, jagt efter 1864 Lierne herred* n s gråfugl og ryper, gjør ski til salg, ligeså tryger Merknad: I et og samme hus (værelse) som No Kersti Fredriksdatter k g b hm Kone Husgjerning, 1850 Lierne herred* n s Kreaturstel 005 Anna Marthine Fredriksdatter k ug f d Kreaturstel 1884 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Snåsen Småvollan Lisbet Olsdatter k e b hm Gårdbrugerenke. Eier af 1851 Lierne herred* n s 002 Ole Monssen m ug b s Hos moderen, hjælper hende med gårdsbruget, jagt, tømmerflødning 003 Peder Monssen m ug b s Hos moderen, hjælper hende med gårdsbruget, jagt, tømmerflødning 004 Martin Monssen m ug f s Jordarbeide, høånarbeide, tømmerhugst, og ellers ff. gårdsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Aunet, Sørli 005 Kersti Monsdatter k ug f d Syforretning, husgjerning, kreaturstel gården. Lever af sit gårdsbrug 1874 Lierne herred* n s 1885 Lierne herred* n s 1883 Lierne herred* n s 1880 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fagerstrand 006 Karen Monsdatter k ug b d Datter 1890 Lierne herred* n s 007 Adrian Abrahamsen m ug mt fl Jordarbeide, tømmerhugst, tømmerflødning, skræppehandler? Hatfjelddalen n s Sedvanleg bustad: Skogen Lierne Handelsforening Under Hans Hanssen m g b hf Handelsbestyrer, skogvogter 1864 Lierne herred* n s statens skoger, formand for Br. F. anstalten, agent for "Idun", andel i aktiehandel, anammer for Namsen Trælastforretning 002 Dordi Lorntsdatter k g b hm Skogvogterkone, fungerer som handelsbetjent under mandens fravær 1874 Lierne herred* n s 003 Beret Marie Hansdatter k ug b d Datter 1896 Lierne herred* n s 004 Hilda Lovise Hansdatter k ug b d Datter /4 Lierne herred* n s 005 Dordi Johannesdatter k ug mt tj Kreaturstel og husgjerning 1887 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Aagård 006 John Sørås m ug mt fl Lidt jordbrug, skydsning af varer til handelsmand, driver lidt handel med heste Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Kveli? Sverge s Nilshaugen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jonte Mikkelsen m g b hf Føderåd, smed, forøvrigt 1844 Sverge s lever af sin formue 002 Kersti Ersdatter k g b hm Føderådskone 1844 Sverge s 003 Nils Pedersen m e b el Skrædder 1827 Sverge s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Kværnstuen Under Lars Olsen m g b hf Jagt efter elg, rovdyr, gråfugl, 1863 ryper, jordarbeide, lidt Lierne herred* n s jordbrug 002 Bergitte Monsdatter k g b hm Kone 1878 Lierne herred* n s 003 Ole Krestian Larssen m ug b s Søn /9 Lierne herred* n s 004 Beret Olsdatter k ug mt tj Jæter, barnvogter 1889 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Totsås 005 Peder Olsen m ug b el Veiarbeider, tømmerhugger, jordarbeider ellers ff. gårdsarbeide 006 Ole Pedersen m ug b el Jæger, jordarbeider, hustømmermand og snikker, formaling af byg Lierne herred* n s 1843 Lierne herred* n s "Kramboden" Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Paulsen m g f hf Jernbanearbeider 1873 Sverge s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Rombaksbotten!! 002 Beret Marie Fredriksdatter k g b hm Jernbanearbeiderkone 1875 Lierne herred* n s 003 Fredrik Pedersen m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 004 Krestina Pedersdatter k ug b d Datter /1 Sverge s Bratland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mikka Strømgren m g b hf Gårdbruger selveier, skydser 1870 Sverge s varer, hesthandel 002 Krestine Strømgren k g b hm Gårdbrugerkone 1870 Sverge s 003 Krestine Strømgren k ug b d Datter 1895 Sverge s 004 Jonas Laurits Strømgren m ug b s Søn 1898 Lierne herred* n s 005 Krestine Bengtsdatter k ug b tj Kreaturstel, husgjerning 1880 Lierne herred* n s "Fintangen" Under Iver Bengtsen m g b hf Plasmand: jordbrug 1831 Lierne herred* n s gårsarbeide hos gårdmanden eller andre 002 Kersti Pedersdatter k g b hm Pladsmandskone 1837 Lierne herred* n s 003 Berntine Iversdatter k ug b d Datter (kreaturstel) 1883 Lierne herred* n s 004 Beret Olsdatter k ug f el Spinding af uldgarn 1832 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Løvsjøli Bratland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Einar Olsen m g b hf Gårdbruger (selveier) 1859 Lierne herred* n s og Handelsmand. (alm. landhandel) 002 Ane Johnsdatter k g b hm Gardbruger og 1852 Lierne herred* n s handelsmandskone 003 Bergitte Johnsdatter k ug b tj Husgjerning. Kreaturstel 1878 Lierne herred* n s 004 Marie Krestine Andriassen k ug b tj Husgjerning. Kreaturstel 1886 Lierne herred* n s 005 Maret Jakobsdatter k ug b d Fosterdatter.- Datter til No.!! 1894 Lierne herred* n s 006 Oliver Larssen m ug b s Fostersøn.- Søn uægt til en 1896 Lierne herred* n s bror af No John Olsen m e b el Føderådsmand 1814 Lierne herred* n s 008 Jakob Rønning m e b el Kræphandler, bager 1868 Lierne herred* n s 009 Kersti Larsdatter k ug mt fl Jæter, barnevogter 1889 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Totsas Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1737 Lierne 010 Einar Olsen m g b hf Inderst: Jagt, snikkering, 1869 Lierne herred* n s gårdsarbeide hos No. 1 Merknad: Drengestuen 011 Andrianna Olsdr k g b hm Inderstkone. Kreaturstel hos 1868 Lierne herred* n s No Marie Elise Einarsdr k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 013 Ole Einarsen m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s 014 John Anton Einarsen m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 015 Edvard Einarsen m ug b s Søn /5 Lierne herred* n s Bratland Sanna Larsdatter k e f hm Gårdbrugerenke,- selveier 1840 Sverge s Statsb.: Svensk Merknad: I en begravelse efter sin afdøde mand og fader, som ved slagtilfælde pludselig døde der nys før. Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 002 Jonas Rolansen m ug f s Gårdbrugersøn, jordbrug, er 1879 Sverge s hjemme og hjælper moderen med gårdens drift Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 003 Lars Rolansen m ug f s Gårdbrugersøn, jordbrug, er 1882 Sverge s hjemme og hjælper moderen med gårdens drift Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 004 Ole Rolansen m ug f s Søn 1890 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 005 Rolan Rolansen m ug f s Søn 1897 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 006 Hans Rolansen m ug f s Søn /6 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 007 Marta Rolansdatter k ug f d Datter 1884 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 008 Sanna Rolansdatter k ug f d Datter 1886 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 009 Kari Rolansdatter k ug f d Datter 1896 Sverge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Leirmoen Sverge 010 Johanna Olsdatter k ug b tj Husgjerning. Kreaturstel 1860 Nordre Grong n s 011 Johanna Bergitte Akselsdatter k ug b uægt datter til uægt Datter til No Lierne herred* n s No Lars Johnsen m ug b el Lever af sin formue, skydser varer til handelsmand, ellers ff. gårdsarbeide 1856 Lierne herred* n s Rønningen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Johnsen m g b hf Pladsmand: jordbrug og skydsning af varer til 1845 Lierne herred* n s handelsmand 002 Maret Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1848 Lierne herred* n s 003 Jens Olsen m ug b s Jordarbeide gardsarbeide 1884 Lierne herred* n s 004 Olaus Olsen m ug f s Jernbanearbeider 1877 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hell - Sundebanen 005 John Olsen m ug f s Jernbanearbeider 1870 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rombaksbotten Ofotenbanen 006 Olea Olsdatter k ug b el d Spinder uldgarn og strikker vanter og strømper, samt syr 007 Magda Johansdatter k ug b d uægt datter til No. 6 faderen (forsørgeren) Johan Johnsen Bratland bortrømt? Er han påtruffen i riget bedes Lierne derom underrettet! Side Lierne herred* n s 1896 Lierne herred* n s 008 Johan Hanssen m ug b s uægt søn til No /6 Lierne herred* n s 009 Ole Jenssen Bratland m g b hf Inderst og skræphandler 1859 Lierne herred* n s Merknad: Brygstuen Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Penetta Andersdatter k g b hm Inderstkone Kreaturstel 1866 Lierne herred* n s 011 Ole Petter Olsen m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s Næs Arnt Johnsen m g b hf Gårdbruger og selveier 1867 Lierne herred* n s 002 Beret Jensdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1867 Lierne herred* n s 003 Jens Arntsen m ug b s S 1894 Lierne herred* n s 004 Johan Arntsen m ug b s S 1897 Lierne herred* n s 005 Beret Marie Arntsdatter k ug b d Datter /1 Lierne herred* n s 006 Sara Bengtsdatter k ug b tj Tjenestepige, Kreaturstel 1860 Lierne herred* n s 007 Rolan Ludvig Nilsen m ug b tj Gårdsarbeide, jordarbeide 1886 Lierne herred* n s 008 Beret Johnsdatter k e b el Føderådskone 1844 Lierne herred* n s Merknad: Føderådsstuen Næs Ole Einarsen m g b hf Gårdbruger selveier 1860 Lierne herred* n s 002 Beret Olsdatter k g b hm Gårdbrugerkone, Jordemoder 1853 Lierne herred* n s 003 Ole Severin Olsen m ug b s Gårdbrugersøn, hjælper 1883 Lierne herred* n s faderen med gårdsarbeide hjemme 004 Dortea Olsdatter k ug b d Datter 1887 Lierne herred* n s 005 Elen Olsdatter k ug b d Datter 1890 Lierne herred* n s 006 Einar Olsen m ug b s Søn /1 Lierne herred* n s Næs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Arntsen m g b hf Gårdbruger og selveier 1839 Lierne herred* n s 002 Gunnel Pedersdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1836 Lierne herred* n s 003 Ole Larssen m g b Sv.Søn Svigersøn. Hjælper 1864 Lierne herred* n s svigerfaderen med gardens drift. I samme husholdning. 004 Mæret Olsdatter k g b Datter til No 1 Datter. Husgjerning, 1870 Lierne herred* n s Kone til No 3. Kreaturstel 005 Fredrik Fredriksen m ug b fl Tømmerhugger, jordarbeide, 1876 Lierne herred* n s veiarbeider, jagt. 006 Anders Fredriksen m ug f fl Jernbanearbeider 1876 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rombaksbotten Ofoten 007 Martine Johnsdatter k ug b tj Kreaturstel 1886 Lierne herred* n s 008 Rolan Danelsen m ug f fl Tømmerhugger, jordarbeider 1862 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bygset, Eidet 009 Anna Lovise Olsdatter k ug b d Datter til No 3 og Lierne herred* n s 010 Mæret Larsdatter k ug b el Føderådskone 1808 Lierne herred* n s Næs Rolan Jakobsen m g f hf Bygselmand, gårdbruger, 1848 Lierne herred* n s skydser varer til handelsmand Sannsynleg opphaldstad: Godejord Grong 002 Beret Olsdatter k g b hm Bygselsmandskone 1859 Lierne herred* n s 003 Karoline Rolansdatter k ug f d Husgjerning, Kreaturstel 1881 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Eidesmoen 004 Hans Olsen m g b Sv.S Gårdarbeide, jordarbeide, tømmerhugst, tømmerkjøring, skydser varer. 005 Marta Rolandsdatter k g b d Datter til No 1 og 2. Kone til No 4. Husgjerning, Kreaturstel 1873 Lierne herred* n s 1879 Lierne herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1737 Lierne 006 Johannes Rolandsen m ug b s Søn til No 1 og Lierne herred* n s Merknad: Abnormt fra fødselen! Kan ikke gå! Må "mades" og påklædes! Ikke nydt skole! 007 Hanna Elise Rolandsdatter k ug b d Datter til No 1 og Lierne herred* n s 008 Jakob Rolansen m ug b s Søn til No 1 og Lierne herred* n s 009 Ole Petter Rolansen m ug b s Søn til No 1 og Lierne herred* n s 010 Hans Rolansen m ug b s Søn til No 1 og Lierne herred* n s 011 Oline Hansdatter k ug b d Datter til No 4 og /3 Lierne herred* n s 012 Lars Olsen m e b el Føderådsmand 1829 Lierne herred* n s Bygset Under Arnt Ingebrigtsen m g b hf Pladsmand, jordarbeide, 1858 Lierne herred* n s rypefangst, tømmerhugst 002 Sara Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1866 Lierne herred* n s 003 Signe Kasandra Arntsdr k ug b d Datter 1891 Lierne herred* n s 004 Ingvald Arntsen m ug b s Søn 1893 Lierne herred* n s 005 Oleanna Arntsdatter k ug b d Datter 1896 Lierne herred* n s 006 Sanna Lovisa Arntsdr k ug b d Datter /6 Lierne herred* n s "Trøen" Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Arnt Rolandsen m g b hf Pladsmand, jordbrug, 1862 Lierne herred* n s hustømmermand, snikker, sirkelsagbygger og arbeider. 002 Lava Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1860 Lierne herred* n s 003 Roal Rolandsen m ug b s Søn 1892 Lierne herred* n s 004 Lisa Olsdatter k ug b fl Husgjerning, Kreaturstel, Spinding og vævning 1855 Lierne herred* n s Totsås 3 1 og John Johnsen m g b hf Gårdbruger og selveier 1872 Lierne herred* n s 002 Kersti Frediksdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1867 Lierne herred* n s 003 Fredrik Johnsen m ug b s Søn 1895 Lierne herred* n s 004 John Johnsen m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 005 Lars Johnsen m ug b s Søn /12 Lierne herred* n s 006 Beret Olsdatter k ug b tj Jæter, barnevogter 1889 Lierne herred* n s 007 Beret Olsdatter k g b el Husgjerning, Kreaturstel 1851 Lierne herred* n s 008 Kersti Monsdatter k e b el Føderådskone 1828 Lierne herred* n s 009 Ole Jenssen m ug b tj Jæter, visergut 1886 Lierne herred* n s 010 Hans Solberg m g b hf Maler og snikker 1862 Stenkjær n s (håndværker) Merknad: I samme stue 011 Sara Solberg k g b hm Snikkerkone 1870 Lierne herred* n s 012 Johannes Gundersen m ug b el Tømmermand og snikker!! Lierne herred* n s Merknad: E: Fødselsår står ikke 013 Peder Lund m g f hf Tømmerkjører 1874 Sverge n s Merknad: I samme stue Sannsynleg opphaldstad: Bygset Skogehus 014 Elen Lund k g f hm Tømmerkjører 1877 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bygset Skogehus Totsås Peder Monssen m g b hf Gårdbruger og skrædder 1846 Lierne herred* n s Merknad: I Hovedbygningen 002 Beret Johnsdatter k g b hm Gårdbrugerkone og skrædder 1851 Lierne herred* n s 003 Martin Pedersen m ug b s Gårdbrugersøn 1883 Lierne herred* n s 004 Kersti Larsdatter k ug f tj Jæter, viserpige, barnevogter 1889 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bratland 005 Ole Arntsen m ug b fl Lægdslem 1827 Sverige s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Lars Johannessen m ug b fl Tømmerhugger 1865 Grong n s 007 John Monssen m g b hf Føderådsmand 1837 Lierne herred* n s Merknad: I Føderådshuset 008 Sara Pedersdatter k g b hm Føderådskone 1829 Lierne herred* n s 009 Beret Marie Jensdatter k ug b tj Kreaturstel 1882 Lierne herred* n s 010 Anders Olsen m g b hf Inderst, vedhugger, 1831 Lierne herred* n s fuglefangst Merknad: Drengestuen 011 Mæret Pedersdatter k g b hm Inderstkone 1827 Lierne herred* n s 012 Johan Johannessen m g b hf Inderst, tømmerhugger, 1872 Grong n s skomager 013 Dordi Mortensdatter k g b hm Inderstkone, Kreaturstel 1874 Lierne herred* n s 014 Beret Marie Johansdr k ug b d D 1894 Lierne herred* n s 015 Johannes Johannessen m ug b s Søn 1896 Lierne herred* n s 016 Elen Johansdatter k ug b d Datter /7 Lierne herred* n s Totsåsbrænna Under 3 1 og John Olsen m g b hf Pladsmand, tømmerkjører, 1859 Lierne herred* n s jordbrug 002 Beret Marie Johannesdr k g b hm Pladsmandskone 1864 Lierne herred* n s 003 Johannes Johnsen m ug b s Søn 1887 Lierne herred* n s 004 Kari Johnsdatter k ug b d Datter 1894 Lierne herred* n s 005 Beret Johnsdatter k ug b d Datter 1896 Lierne herred* n s 006 Mons Johnsen m ug b s Søn 1897 Lierne herred* n s 007 Kerstine Rolandsdr k ug b tj Kreaturstel 1860 Lierne herred* n s Kvænvigen Under Jens Rolansen m g b hf Pladsmand, tømmerhugger, 1856 Lierne herred* n s jordbrug 002 Rakel Mortensdatter k g b hm Pladsmandskone 1874 Lierne herred* n s 003 Beret Marie Rolansdatter k ug b d Datter 1891 Lierne herred* n s 004 Rolan Jenssen m ug b s Søn 1894 Lierne herred* n s 005 Elen-Anna Jensdatter k ug b d Datter 1896 Lierne herred* n s 006 Johanna Jensdatter k ug b d Datter 1898 Lierne herred* n s Støvigen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Krestian Olsen m g f hf Gårdbruger, selveier, 1855 Solør n s stationsholder, gjæsgiver!! Sannsynleg opphaldstad: Grong Mortenslund 002 Gollaug Støvig k g b hm Gårdbrugerkone 1854 Lierne herred* n s 003 Ole Olsen m ug b tj Gårdsstel og jordarbeide 1858 Solør n s 004 Bernhof Pedersen m ug b tj Hestrøgter og skydskarl 1885 Lierne herred* n s 005 Gusta Krestine Pedersd k ug b F.D. Fosterdatter 1887 Lierne herred* n s 006 Elen Rolansdatter k ug b tj Husgjerning, Kreaturstel 1876 Lierne herred* n s 007 Kersti Wikkelsmo k e b el Føderådskone 1828 Lierne herred* n s Støbak Under Peder Pedersen m g b hf Pladsmand og skrædder 1855 Lierne herred* n s 002 Lisa Olsdatter k g b hm Pladsmandskone 1861 Solør n s 003 Gustav Dortin Pedersen m ug f s Søn 1891 Lierne herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aunet 004 Petter Ludvig Pedersen m ug b s Søn 1893 Lierne herred* n s 005 Kresten Alfred Pedersen m ug b s Søn 1896 Lierne herred* n s Sandvigen Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1737 Lierne 001 Knut Olsen m g b hf Gårdbruger selveier 1849 Lierne herred* n s 002 Sara Einarsdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1850 Lierne herred* n s 003 Lisa Knutsdatter k ug b d Datter 1882 Lierne herred* n s 004 Kari Knutsdatter k ug b d Datter 1883 Lierne herred* n s 005 Ole Knutsen m ug b s Søn 1886 Lierne herred* n s 006 Bergitte Knutsdatter k ug b d Datter 1887 Lierne herred* n s 007 Sanna Knutsdatter k ug b d Datter 1889 Lierne herred* n s 008 Lisbet Bengtsdatter k e b D!! Fattiglem 1816 Lierne herred* n s 009 Elve Herman Rolansen m ug b el Tømmerhugger 1879 Lierne herred* n s 010 Elias Gryteselv m g b el Tømmerhugger 1852 Vefsn n s 011 Kari Knutsdatter k e b el Føderådskone 1830 Lierne herred* n s 012 Hans Eriksen m ug b fl Lægdslem 1829 Finland s Sandvigen (Prestegården) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Winther Luth Tidemand m ug b hf Sogneprest 1847 Kristiania n s 002 Birgitte Jæger k ug b hm Frøken: Husbestyrerinde hos 1836 Dverberg n s No Ingeborg Selmer k ug mt b Frøken: Husgjerning 1883 Køgsfjord n s Sedvanleg bustad: Snåsen 004 Emma Kjesbo k ug mt fl (nattelogi) Folkeskolelærerinde 1880 Inderøen n s Sedvanleg bustad: Inderøen 005 Karoline Olsdatter k ug b tj Tjenestepige 1880 Lierne herred* n s 006 Johan Fredriksen m g f hf Gårdbruger, (forpagter af 1870 Lierne herred* n s prestegården) Merknad: Forpagterboligen Sannsynleg opphaldstad: Mortenslund (Grong) 007 Kersti Johnsdatter k g b hm Forpagterkone 1870 Lierne herred* n s 008 Sara Johansdatter k ug b d Datter 1893 Lierne herred* n s 009 Dora Johansdatter k ug b d Datter 1896 Lierne herred* n s 010 Beret Johansdatter k ug b d Datter 1898 Lierne herred* n s 011 Hans Johansen m ug b tj Jæter og visergut 1890 Lierne herred* n s 012 Ole Jenssen Skogen m g mt fl Gårdbruger 1840 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Skogen 013 Kersti Pedersdatter k g mt fl Gårdbrugerkone 1846 Sverge n s Sedvanleg bustad: Skogen 014 Anton Olsen m ug mt fl S 1880 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Skogen 015 Johannes Lindmo m g mt fl Gårdbruger, toldvagt 1860 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Skogen 016 Elen D Lindmo k g mt fl Gårdbrugerkone 1862 Sverge n s Sedvanleg bustad: Skogen 017 Eli Jensdatter Lindmo k e mt fl Føderådskone 1836 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Skogen 018 Aleksander Lindmo m ug mt fl jordarbeide, tømmerhugst 1877 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Skogen 019 John Johnsen m g b hf Gårdsarbeide, jordarbeide, grævter og kirketjener Side Lierne herred* n s Merknad: I samme stue som No Dordi Hansdatter k g b hm Husgjerning, kreaturstel 1843 Lierne herred* n s 021 Rolan Rolansen m ug b fl Telefonarbeider 1883 Lierne herred* n s 022 Dordi Pedersdatter k ug mt fl Husgjerning, Kreaturstel 1873 Lierne herred* n s Sedvanleg bustad: Lerbak 023 Ole Petter Olsen m g f hf Tømmerkjøring og vareskydsning 1870 Grong n s Merknad: I samme stue som No 6 Sannsynleg opphaldstad: Mortenslund 024 Berntine Pettersdatter k g b hm Inderstkone 1876 Lierne herred* n s 025 B?? Karoline?? Olsdatter k ug b d Datter /?? Lierne herred* n s Merknad: E: Siste linje delvis bortskjært (uleselig) Slåtmyrvigen Under Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer