N ORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N ORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT"

Transkript

1 -ṯ -l a e e a LUHII :III: - :HtIl: ll:hr :!: :til : l:1il:htrl G- - - E Ē- - E N ORSK SLEKTSHISTORISK TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSK SLEKTSHISTORISK FORENING -t - =a I l - G l Ē-e- - - REDAKSJON: HARALD GRAM. S. H. FINNE.GRONN t I - Ī - r-- - Ē- - - G E a- - - BIND XI HEFTE + INNHOTD Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen. Av Th Bull Biskop 'S. Eiler Hagerups Nordlandske visiias. anno Ved H. FinnerGrsnn 'Per Kvar n.* Jil iu nt"ttgodset? Av larer ilg : : : : Stavangerkjapmannen Ole Smith Ploug. Ved Olä Aurenes Bjornsonslekten og Lomsdalen i S. Land. Ved C. S. Schilbred Fredrikstad'linjen av Stabell,slekten. Ved Eyvin og Eilif Dahl Slekten Bjorn fra Strsmss. Av Sverre M. Halbo.... Drennesund, Aage Finne og hlns familie. Ved M. Rogne. Overrettssakfsrer Trygve Sundt. Av Th. Bull Smästykker Sporsmäl og Svar.. Notiser og anmeldelser.. Norsk slektshistorisk litteratur. Norsk Slektshistorisk Forening Av G ustav E. Raabe Side l0s s t I.Ir' -D O - - e r I I Ḏ - oslo 1e48 EKSPEDERES AV CAMMERMEYERS BOGHANDEL :H:ilH:ilH:ltH:ilH:ltH: :lth:rl e aar -- IṮ -- lr i l : ITILF -**-:l"-+ffr.flh 'a''+-

2 Alle henvendelser til Norsk Slektshistorislc Tidsslcift og alle publikasjoner til Foreningen sendes direkte til sekreo taren, h.r.advokat Anthon Slottsgt. 17, Oslo. Neste hefte av tidsskriftet vil utkomrne omkr" mars mäned L9*9. Eldre ärganger av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Rentekammerets Norske Bestallinger Kr. 5,04. Ostermann, Iif,, Examinati juris Kr. 3,56. - Norske teologiske kandidater ca *. Kr. 11,20. Fäes i Cammermeyers Boghandel. r8ufiv 6.Mui utfsrei väbensigneter og tegninger av alle slag..kopierer og gir utkast. Pregning pa -Urevpapir. Oblater. Kunsfavtrykk av gamle signeter, egnet til fotogralering. Proftler fra Storebrands ledelse gjennom I00 är 18*7-19*7. Fra forsikringsselskapet Storebrand har vi som gave motr tatt 100 eksemplarer av ovennevnte bok. Den sendej medlemmene gratis sä langt opplaget rekker * mot innsendelse av kr. 1,- til porto og ekspedfiä; ren. Ny slektshistorisk litteratur. Aurenes, O.; Gunleif binarson Saland's att og etterkomarar KragrRonne, C.: Anetavle i listeform GiiTtui. O. i Stattholder Severin Lsvenskiold. lllustr , ib. 19,70. A'iäit"'oS O, A,Grendahl; L Et minneskrift. Av O. M. Sandvik. lllustr lb Hiffnet, V,; Albert Cammermey r. Hans liv oß virke. 194g n&r-än,'., B,- H.i - Slaqtavle^ Tdfte,selvigaHoltenasatten HvEm er hvem? Ib. J2,00' Neumann, H.'H.; Sjaaks slegter lb. 24'20' Slcard, P..' Urtegärdsmenn, podemestre og gartnere i Norge. Fsdt til og med , Studentene - fra Ved 50-'ärs j.tb. 1941, 26,50. Studentene fra ib Studentene fra II. Samlet til 50,ärs jubl Siudentene fra Ib Stoid"hI I.t Tydalsslekten Stuedal med inngiftede slekter. Illustr Ib l/r:äi, 'ääikiis,-irürtha.- ö.;rtro.rs;s miharister 1828-t ,^ih Aalerud,slekten i Kroer. Illustr. 1948' "Ib Th. Bull: Kjobmapn i Bergen Edvard Isach Hambro og hans eftersleki. Tilsalgs hoi sekretaren. Pris kr. 50.). HgIESTERETTSADVOKAT ANTHON BUSCH Prosedyre, Omsetning, Ordninger Ovre Slottsgate nr. 17. Telefon Spesialitet: Bobehandling, Arverett, Navnerett -.<a'rr*raf;qfifu**'"

3 Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen. Av Th. Bull. Den mann, hvis navn stär over disse linjer, var en almincl.ljg smähandler i Bergen, som sikkert aldri hadde drlmt o{1, at ha1 sktrlde bli erindret lang tid efter sin d/d. Grunnen til at j.s begynte ä samle oplvsninger om ham var, at hans datter, Johanne Marie Roggen, gjennem sitt ekteskap med kjlbnann i Bergen Edvard Isach Hambro blev stammor til den norske gren av denne slekt, der bäde pä manns- og spinnesiden teller sä mange kjente kvinner og menn. Den ff,rste gang man hprer noget til Johan Rasmussen Roggen er i r77r, da han stär innf/rt i matrosrullen som Johannes Rasmussen, rb är, f/dt i Bergen 1753, ugift; og sä tilflies der <liden af vext, brunt haar, ej faret ffrr>. Leser rnan sä videre, stär det clen 4-mars 1785 om hatn: <udgaar af Rullen efter Collegii Or,Cre; ej faret eller m/dt siden rzzr.> Flans befatnitg med sj/mannslivet mä säledes ha vrert minimal, enten det nu kom zy, at han ikke hadde anlegg for det eller hans hrgjerrighet gikk i en annen retning. Nogen mäneder senere, 2s. aug. r7gs, tok han borgerskap som krambodhandler; og den 14. novbr. s. ä. blev han gift i li. K. med Berte Marie Beyer. I 1786 bodde han tilleie i tvlagnus Olsens enkes hus i zdett rode nr. 26, beliggende pä den nordre side av Strandgaten mellem Toldboden og Nykirkealrnenningen. Han stod da opf f,rt i 4de klasse i ligningen som krambod- og vinhandler: <Den fulde Portion af. i{aring og Brug Den /. aprll 1789 kjf,pte han for 9oo rd. D. C. av Thore Erichsen Aas dennes den z. iun.r78b tilskj/tede hus og grunn i 4de rode nr. 6o, beliggende i Strandgaten like overfor unye Kirkens Taarn> mellem Sr Arnold Montagne pä den ene og enken Petronelle sal. Tangemans pä den annen sicle. 27. mai s. ä. kvitterte Aas for lrottagelsen av salgssummen. I rtgo er taksten pä naring og bruk steqet til r So rd. og hans fulle skatt til 3 rd. 2. rr Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. XI.

4 .l 306 Av en brandtakst fra I7g7 ser man, at 4de rode 1l'r. 60 var: r. En bygning av r etasje 4 fag o = zao rd. z. Et hus av I etasje pä et ildhus rned 2 arker, 8oo ts 8 f"g, 3 Ovnef.o.o.,r....o... Samlet takst : Iooo rd,. Da Roggen i t78g kjlpte 4de rode nr. fu, optok han et r ste prioritetslän i eiendornmen pä 5oo rd. D. C. hos Seminarii Fridericiani Stiftelse. Han kalles da skiftvis Johan og Johannes, men underskriver sig der og fotf,vtig alltid ellers Johan. Ved Nykirkens brand den 14. febr. r8oo strlk ogsä Roggens hus med. Han mä antagelig ha fätt reddet sitt innbo eller iallfall det meste av det, for hans hus brendtef/rst den rg. febr. Man finner' da ogsä kort efter branden et avertissement fra ham, hvor han efterlyser et blylodd til et 8 dagers slagur som bortkommet ved clen anledning. lrtogen mäneder efter branden, den 7. april s. ä., solgte han eienclommen til kirketjener ved Nykirken, Peder Rlsler, for 8oo rd- D. C. I skj/tet henvises til en grunnmälsforretning av 23. juni 1747, hvorav fremgä r, at grunneieren skal betale <udi aarlig Grundefrelse til Manufacturhuuset 2 Ort 4 sk.>. Skjltet blev undertegnet 24e august r 8oo. Endelig fremgär det av panteprotokollen, at obligasjonen til Seminarii Fridericiani Stiftelse blev innl/st r r. desbr. rsor og avlyst 15. s. m. I)en Io. juni rsoo kjlpte Roggen for z 8oo rd. D. C. av kjpbmann Jf,rgen Erich Mlller dennes grunnmurte hus ' 5te. rode nr. r r, <der for Eftertiden bliver benrevnet under l-itr. A, tilligemed zde Brandfrie Kieldere - hvorpaa mit (d..rt. s. Mlllers) eiende og beboende nye tlmrede Vaanhuus er beroende, beliggende i samme Rode og N,ummer under Litr. B. -> Mlller betinget sig, at han, sä lenge han eide og bebodde huset litr. B, skulle ha fri adgang til den fremste og minste kjeller i tilfelle av ildsväde. Av grunnen skulde Roggen svare <hver Michaelii Tiider i Grundfrelse til Slefarendes Fattighuus r Rdlr 3 Ort og til Manufactur Huuset paa lige Maade og til samme Tiid 12 sk.>. I grunnleie

5 3(J-7 av kjellergrunnen skulde Mlller betale Roggen 3 ort 12 sk. ärlig. Skj/tet er undertegnet samme dag, ro. juni r8oo. ste rode nr. r r A lä pä hjftnet av Strandgaten og Kippersmuget og er det nuv&rende Strandgaten nr. rr4, nr. r r B, iä ved siden av A oppe i Kippersmuget mellem Holbergs og Nykirkealmenningen. Som man ser, var det en adskillig stfirre eiendom Roggen her blev eier av. Det skulde tyde pä, at hans forretnittg var i vekst. I dette nyerhvervede hus blev han boende til sin df,d 6. juli r8zr. Samme d"g han fikk skj/tet pä eiendommen i 5te rode, fikk han ifllge resolusjor av 3r. mai s. ä. av overdireksjonen for <De publique Stiftelser> av Det S/efarende Fattighuus S,tiftelsers midler et län pä r 6oo rcl. I). C. ä forrente med 4% pro anno og med forfallsdager r r. juni og r r. desbr. Allerede Z. desbr. r8or betalte Roggen et avdrag pä denne obligasjot pä 5oo rd. Brandtaksten- pä ste rode nr. r r litr. A lf,d i rsoo Et muret hus av 2 etasjer, r ark, 18 fag, 4 ovner Murene pä: r 5oo rd. 500 Ved folketellingen i rsor kalles han kjlbmann og borgerofficer. Ffusstanden bestod foruten av ham og konen, som begge angis ä vare 4Z är, av s/nnen, Ole Beyer Roggen 14 är og datteren Johanne Marie, to är, samt to tjenestepiker, Anne Marthe Clausen, r 3 är, og Marte Flelene Tonsdatter, 30 är. Efter Johan Rasmussen Roggens d/d blev hans enke, Berte Marie Beyer, boende i 5te rode nr. r r til hun dlde 25. mars r9z7. Noget skifte efter ekteparet finnes ikke. Det er derfor ikke mulig ä f.ä nogen oversikt over boets f,konomiske stilling og heller ikke noget innblikk i, hvorledes deres hjem har sett ut eller over Roggens varebeholdning. Hvad man vet r, at 'de ef,terlot sig to arvinger, s/nnen L<:jf,bmann Ole Beyer Roggen og datteren Johanne Marie. Den 23. juni r8z8 solgte hennes mann, kjpbm,ann E. I. Hambro med sin kones samtykke hennes s/sterlodd i 5te rode nr. r r litr. A til svogeren for 8oo spd. efter at de var kommet overens om vänhusets verdi, som blev anslätt til 2 4oo spcl.

6 308 Ellers vet nran bare om Johan Roggens formuesforhold, at hau vecl sllvskattens utligning i 1816 blev ilagt r 50 spd. i skatt. Noget helt sikkert grunnlag for formuens stfrrelse gir dette ikke. Men regner man forsiktig nred at skatten i Bergen har utgjort 2 ä 3 pct. av formuen, skulle han ha eiet mellem 5 ooo og 7 5oo spd' Ifllge velvillig opgave f.ra Norges Bank vet man, at hans aksjer i banken blev tiltransportert svigers/nnen, E. I. Hambro i I denne forbindelse kan det v&re av interesse ä minne offi, at Harnbro var nr. B i rekken av Bergen,s store skattydere i 1816 med 4 5oo spd. i sllvskatt. Der er, som man ser, et stort sprang mellem ham, som er ä finne blandt byens rikmenn, og svigerfaren, som har tilhf,rt den jevne mellemklasse. Det kuncle vrere fristencle pä grunnlag av denne sammenligning ä trekke den,slutning, at Hambro sorx f"ddt jf,de ikke har hatt lett for ä fä innpass i de gamle bergenske rikmannshjetlt, lnen har nrättet velge sin omgang blandt mellemklassen, hvorfra han da ogsä hentet sin kone. Da Johan Rasmussen Roggens efterlatte i rszr averterte hans d4d, opgav de, at han vat 68 är g1. og altsä f/,ü i t7 55. Det stetnmer me6 de Ifi nevnte oplysninger f"ra matrosrullen for r77r. Dessverre finnes kirkeb f,kene for tiden r ikke lenger. Man kan derfor ikke fä kontrollert hans f/dselsär og heller ikke ad den vei fä vite, hvem hans foreldre var. At han vrlr fddt i Bergen opgir borgerboken; og efter navnet ä dlrnme skulcle han v&re sf,nn av ell Rasmus Roggen. Nogen mann av det navn forekommer imidlertid ikke i Bergen pä de tider. Navnet Roggen, Rougen, Rogge, Rogh, Rogg finner 1llan visstnok f/rste gang i Bergen i t6o7, da en Berendt Rogge tok borgerskap som skredder. Hans f/dested opgis ikke. I t648 tok ell Jochum Rogge (?) - navnet er vanskelig ä lese i borgerboken fra Lübeck og i 1653 en Jochem Rogh lra Landsberg borgerskap. Livsstilling opgis ikke for nogen av dem. Den 12. desbr. rtrgz tok Jockumb Roggen fra Bergen borgerskap som bätsrnann; og rb. jnt finner vi Sibolt Roggen fra Bergen som seilingsmann. Disse to har muligens vrert brfidre. Splrsmälet blir da, om der kan la sig pävise nogen forbinclelse mellem nogen av disse persoller og krambodhandler Johan Rasrnussen Roggen' Som fir nevnt forekommer ingen rnann av navuet Rasmus

7 309 Roggen i Bergen i ry5o-ärene. Men der er jo den mulighet, at Johan Roggen kan ha tatt navnet efter sin mors slekt, noget som ofte forekom dengang. Eksempelvis kan nevnes, dt hans svigerfar, OIe Ellingsen, tok slektsnavnet Beyer efter sin m,or. Det ligger derfor noksä nrer ä anta, at Johannes Rasmussen, som han rett og slett het i rnatrosrullen i r77r, har fulgt i svigerfarens fotspor, enten det nu var av praktiske grunner for ikke ä bli forvekslet med andre handlende av navnet Rasmussen, eller han var pävirket av tidens honette ambisjoner. Et utgangspunkt i arbeidet rned ä s/ke efter hans foreldre har 111a11 i däpsprotokollen, hvor det blandt faddere ved hans datter, ohanne Maries däp i ryy er innffrt Gideon og Martinus Roggen. Ved sä ä unders f,ke kirkeb f,kene ff,r rz So og efter 17 SB finner tltan, at ungkarl og matros Rasmus pe,cersen og Gierche Gideons_ datter blev kopul,ert i D. K. 6. j^r. r74g. og 17. aug. s. ä. blev deres s/nn Peder d/pt sarnmesteds. Faddere var: Siri Michelsdatter, Birte Pedersdatter, Peter Meyer, Michel Larsen og Nicol^y }fansen. Videre finner man, at Rasmus Pedersen og Gierche Gideonsdatt'er hadde en sf,nn, Martinus, til däpen 24. juli ry6o. Rasmus kalles da fisker. Fadclere var Poul Monga ard., Christian Mathisen, Thomas Ffansen, Karen (uten angivelse av farsnavn) og Esther Bloch. Den ro. april ry68 blev Gicleon Rasmussen konfirmert i D. K ; og i rnatrosrulle E- nr. 7 stär han innff,rt som nr. ro3 og opgis ä vrere f/dti ry5r. Ved ä gjennenrgä borgerboken finner rnan, at Gideon Rastllussen 13' i^n. rtbg og Martinus Rasmussen 8. mars r4g2 tok borgerskap som hdkere. Ingen av dem benyttet sig da av Roggennavnet' F/rste gang det brukes er i forbindelse *.ä Johanne Marie Roggens däp, hvor det vel er opgitt av hennes f ar. Men det stär ennu tilbake ä bevise, at Gideon og Martinus er Johan Rasmussen Roggens br/dre., Efter hvad der er anf/rt her skulde man i tilfelle ha fire brfdre: Peder f/dt rz4g, Gideon 17 sr, Joha' eiler Johannes rz s3 og Ivfartinus ry6o. Der kan ha vart flere s/sken mellem Joiran og Martinus, men de lar sig ikke pävise. Peder nevnes bare den ene gang ved sin däp. Han mä clerfor antagelig var e dld en gang i ry 5o-ärene, hvor kirkeb /kene mangler : At ivlartinus er sy'nn av Rasmus Pedersen og Gierche Gideonsdatter

8 3ro viser däpsprotokollen. For nu ä prfve ä fastslä brorskapet rnellem ham, Gideon og Johan kan nevnes, ät de har barn med sarnlne fornavn. At Gideon hadde en sf,nn, som het Rasmus, sier ikke sä meget; men bäde Johan og Martinus hadde 'en sf,nn, som het Rasmus Imanuel. Legger man nu sammen, at Gideon og Martinus begge er faddere til Johanne Marie Roggeo, at Gideon sikkert er opkalt efter Gierche Gideonsdatters far, og at Joiran og Nlartintts har sfnner med de samme fornavn, mä man med temmelig stor sikkerhet kunne lievde, at disse tre Rasmuss/nner er brf,dre; og da Martintts ifllge domkirkens däpsprotokoll er sf,nn av fisker, tidligere matros Rasmus pedersen og Gierche Gideonsdatter, mä ogsä Johan Rasmussen Roggen vrere deres sfnn. Men dermed er man jo ikke kommet spdrsmälet,om hvor han har fätt sitt slektsnavn fua noget nrermere. A slke efter Rasmus Ped.ersens foreldre er som ä lete efter en näl i en hlistakk. Der levde sä mange Pedere i Bergen i ärene mellem r1oo og r72o, at utsikten til ä finne den rette nrermest mätte avhenge av om man fant et ektepar, hvor navnene Martinus eller Imanuel gikk igjen. Irormodentlig har vel Rasmus Pedersen vrert en bror,av den Berit Pedersrdatter, som var fadder til hans el,dste sfnn. Det kan kanskje ogsä bety noget. Endelig [rar l1'an navnet Johannes eller Johan, som pä en eller annen nräte mä vrere kommet inn i slekten. Og nettop der finner man som df,pt i N' K' den z6' j"t' ITIo en Rasmus, som sf,nn av Peder Rasmussen og Anne Johannesdatter. Farens livsstilling opgis dessverre ikke' A ffrr,e noget positivt bevis for, at clette er Johan Rasmussen Roggens fafi.ar og farmor, kan sikkert ikke gifites. Men til stltt'e for sannsynligheten av at rnan her har funnet de rette kan fretnholdes, dt i ry84 hadde Gideon Rasmussen,e11 datter til cläpen. og hun fikk navnet Anne Johanne. Det vaf Rasmus Pedersen og Gierche Gideonsdatters eldste barneb arn. Intet lä derfor nerftrere enn ä opkalle henne efter farmoren' Ser vi pä Rasmus pedersens barn, er den eldste sdnn da opkalt efter sin farfar, den neste, Gideon, efter sin morfar, og den tredje, Johannes, efter sin farmors far. Som sagt, noget uomstltelig bevis for at man her har fuunet Rasmus pedersens foreldre, er dette ikke, men det er, sär'iclt jtg

9 3I I kan Se, det eneste ektepar det kan bli tale Pedersen er fpdt i Bergen. Men heller ikke nogen tilknytning til slekten Roggen. offi, forutsatt Rasmus her syntes der ä v&re Om Gierche Gideonsdatter har man sikrere oplysninger. Den 19' alrg fikk nemlig bätsmann Gideon Christoffersen og Zjlle Andersdatter i D. K. d/pt en datter Gierche. Ar,et i forveien, r8. febr. r72r hadde de en annen datter Kirsten til däpen. De mä derfor senest vrere gift en gang i ryzo.. Flvad der hittil er meddelt om Johan Rasmussen Roggens forfedre, tror j.s skal kunne forsvares. Og det kunde i og for sig vrere nok, hvis det ikke var for det antatte slektsnavns sk.ylcl. J.S finner det derfor rimelig ä nevne, hvad jeg der har funnet, som den, som det synes, eneste svake mulighet for en l/sning av problemet. Den 13. aug. 167r blev Christoffer Jonsen av Nordland gift i N. K. med Karen Jochumsdatter Rogg. Christoffer Jonsen h/rer rnan ikke mer til, hvis han cla ikke er identisk med den Christopher bätsmann, som fikk et barn begravet i }tr' K. 5. febr Sä mangl,er kirkeb lkene helt frem til Som f/r nevnt blev Gideon Christoffersen gift senest i r7zo. Sammenligner man dette med 167r, da Christoffer Jonsen blev gift, blir det 49 är mellem disse to ekteskap. Det,er en lovlig lang tid, da Gi'deon, hvis'det er denne Christoffer han er sf,nn?y,kunde ha vrert qb ät, da han blev gift med Zille Andersdatter. Da irnid_ Iertid ikke noget f/dselsär har latt sig finne for ham, er det noksä sannsynlig, at han kan vard-t /dt i tiden mellem ß76 og 16g9, da kirkeb /kene mangler. Det vilde gi/re ham minst 5 är yngre, stik at man skulde kunne regne med, at han iallfall ikke var mer enn h/ist ß ät, da han giftet,ig, ja kanskje enda nogen är vnflre. Teoretisk umulig er clet derfor ikke, at han kan ha vrert en s/nn av Christoffer Jonsen og Karen Jochumsdatter R"gg. IIun er visstnok identisk med den Karen Jochumsdatter Roggen, som df,de som enke i IV. K. sogn 20. mars r4og. Da det synes helt häpllst ä finne andre nogenlunde antagelige oldeforeldre til Johan Rasmussen Roggen, er j.s tilblielig til ä holde pä Christoffer Jonsen og Karen Jochumsrcatter Rogg som de eneste, som med en smule berettigelse kan ha skaffet ham aclgang til Roggennavnet. Hvem Karen Jochumsdatter Rogg er datter äv, lar sig rleppe

10 3 pävise. Som gift i 167r mä hun antas ä v&re f/dt ca. 165o og kan da ha yart datter enten av Jochum Rogge (?) f::a Lübeck eller Jochem Rogh Ira Landsberg. Hun har sikkert vart elr sfster av,den bätsmann Jochumb Roggen, som tok borgerskap i 169z og sorn i 1686 bodde i 3dje rode med sin kone Maritte Olsdatter. Som det fremgär av de foreliggende oplysninger har det ikke lykkes ä gi en sikker forklaring pä, hvor Johan Rasmussen Roggen hadde sitt slektsnavn fra. Men uansett om der finnes en slektskapsforbindelse mellem ham og den slekt, hvis navn han antok, eller ikke, er det kjennsk"p tit ham, som nu er erhvervet, av betydelig interesse, fordi det viser oss en maflfl, sorn kommer fua ukjente ltg i folket, bryter med sine fedres yrke og formär ä bane sig sin egen vei i livet og blir stamfar for en ny slekt. Det rnan nu vet om Johan Rasmussen Roggen, er at han er vokset op i et niljf, hvor mennene gjennem flere slektledd har hatt sitt yrke pä sjlen og hvor deres koner har vert dltre av sjlmenn. Selv rnä han ha vart f/dt til ä gä i sine fedres fotspor. Hvad grunnen er til, at han, sorn det stär i matrosrullen, ikke har f.art si,cen r77r, vet vi ikke. At han var liten av vekst, kan rnuligens tyde pä, at han ikke tälte en sjlmanns strabasi/se liv. Men ett kan man v&re sikker pä, at de lkonorniske forhold i hans hjem har 'art slik, at han har mättet ut og tjene sitt brfrd som ün8,.og da er han rimeligvis kommet til en av byens krambodhandlere. Flittig og sparsom mä han ha vrert, for uten midler vilde han i r78s ikke kunne ha nedsatt sig som handelsmann En viss tillit mä han ogsä ha nydt, siden han ved sine eiendomsk jf,p fikk pantelän av offentlige midler. og at han har ordnet sine forpliktelser tilfredsstillende, viser betalingen av avdragene' Det lille vi vet om hans formuesforhold, viser at han mä ha lratt held med sig i sin forretnitrg. Kanskje man ogsä tf,r slutte av hans f,konomiske stilling, ät han vaf en klok og forsiktig Inann' som kjente sin begrensning og ikke lot sig friste til ä innlate si.g pä mer enn det han forstod sig Pä' Det kan ogsä tjene til ä stille ham i det rette relieff tilslutt ä sammenligne hans og hans brldres skjebne. Som tidligere. nevnt tok bäde Gideon og Martinus Roggen borgerskap no[.r, ä, efter ham, sannsynligvis fristet av hans held. De har b.gg. sikkert ff,r den tid fart til sjls. Resultatet blev for deres vedkommende kummerlig. Allerede i ttgs blev Gideons bo

11 313 tatt under skifterettens behandling som konkursbo. og da han d,pde i tgtz kalles han sjfifarende. om Martinus vet man at han i rgo4 bodde i 9de rode nr.6o og da kalles seilmakerarbeider' Av de to barn, Johan Rasmussen Roggen efterlot sig, er allerede nevnt datterer, johanne Marie, som blev gift med E. I' Hambro, og som er den, som har skaffet ham den stfrste og mest kjente ef,terslekt. Slnnen ole Beyer Roggen blev en innen Bergens for - retningsstand kjent og ansett mann av hvis barn s/nnen, Tohan Roggen, blev bäde prest og prost, mens en annen sfnn' ]Jernhard noig.r, i rb57 konkurrerte om den ved Universitetet nyoprettede stipendiatpost i nordisk litteratur dog uten ä fä den. I 186r blev han bestyrer og flrstelrerer'ved det nyoprettede blindeinstitutt i Christiania. Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno Ved S. H. Finne-Grsllll. Originalen tit efterlllgende visitasberetning finnes i Det kgl. Bibliothek i Klbenhavn, nr. zbss 4to Gamle kgl. Samlinger. I avskriften er sllifet en del setninger, som liten eller irlgen interesse har for tidsskriftets lesere, og disse utelatelser er markert ved..... Gj engivelsen er ordlydende, men ikke bokstavrett. De,ef.terf.f,lgende noter skyldes meddeleren' Anno 1734 den rz. april reiste [j.g] fra Trondhiem og kom den 24., paaske aften, til Lpd,itt'gens prestegaaf'd, den norderste i Salten, som er 6o rnil. Ef tersom f orrige sogneprest li ac ob Szt ends en P or eliu's L] var dfrd, og sukcessor larnold,ws Schyttezl vaf end ikke kommet til stedet, saa forrettet j.g kirketjenesten alle tre paaske -h/itidsclage vecl denne hovedkirke. Fer r r. pasch. lzs. apr.] skede visitationen fior en vakker mrengde almue. Ungdommen kunde lase i bok og oplrese katekismum udenad men faa kunde med forstand Si/te rede for lardomrnen, hvorpaa jeg drev med flid. Finnefolket i Tysfjord var tilstede. deres ungdorn var ingenlunde slettere end de andre. Hver hadcle sin bok, hver sang sin salme, hver lreste op sin katechisme og Davids salmer. Deres skolemester I ens S iwrsen

12 314 og examinerte dem paa sin brukelige maate, hvortil de svarte frerdig, os rnanden var enfoldig god. Missionarius f en's Kild,al s var tilstede og beretttet at blandt bondefolket findes megen signeri med ord at lrese paa alle svakheter - hvorfor jeg anbefalte harn tiltikemed den tilkommende'rogrr.fr.rt derom nf,ie at inkvirere og strabe at overbevise folket rned al flid at faa saadan daarlighet avskaffet... For det /vrige findes paa dette sted god kirkeskik.. Kirken er vel reparert.. Kirkegaarden fandtes i god stand med stengjarde og gr/fter og de fattiies forsorg vel foranstaltet. f)en anbefalte undervisningshi.lp for Finnefolket i Tysfjord er hittil vel befordret og det isrer ved forrige sogneprests gode forstand og omhyggetighet Onsdag den zb. april begav j.g mig paa reisen, kom freclag aften med stormvind til S k i *, v /, som er 25 mil ; disse mil er flux lrengere end andre norske mil. Paa Skjarv,f, blev j.g liggende vrerfast seks dager for snefnug, m/rk luft og forfrerdelig storm, da 'ingen folk kunde komme enten tit eller f.ra land. Presten paa Skjerv/, hr. Rasrnws schjeld,erup a beretter at saadant var og kuldens haar'dhet med sne lang tid paa s,ommeren forlkes aat for aat paa disse steder, hvilket sluttes at foraarsakes av isen fta Spitsbergen, som hvert aar strrekker sig lengere hit til Finmarkens land. Han beretter at ha hftt av de hollandske Gr/nlandsfarere at dienne is gaar nu saa langt ut i havet at det hqlie Spitsberg kan ikke Inere sees av de Äeilende sorn seiler nrer ved isen, da det dog for 3o aar siden var hlit at se. Torsdag den 6. mai reiste j.g tidlig om morgenen fra Skjarv/, kom til L o p p e n ved middag, hvor ingen folk var at faa, reiste med 4 mand derfra, kom ut i en hastig paafaldende storm og om aftenen fik havn udi FI a s v i k; var den dug reist 4 store Finmarksmil. Udi Hasvik laa varfast fredagen over - ingen folk var at f.aa. Lf,r'dag reiste med samme 4 mand og kom til A I t n, som var 5 store Finmarksmil. Ved 'denne min f /rste ankomst i Finmarken befandt j.g straks saa store vaskeligheter : r. stor armod blandt disse indbyggere, som hver d"g maatte ut at sanke fra havet ff,de for sig selv og sine f.aa kreaturer. Naar de skulde reise til saadan flytning, hadde cle lidt klrer, intet br/d at ta med sig; de, som kom til at reise, blev mange dager borte, inden de kom hjem, hvorover deres kreaturer kreperte, hvilket de begrred, saa det var en stor ynk at ta dem paa

13 315 reisen. z. den store distance rnellem de laa indbyggere.. J' de forfardelig lange fjorder, overhode fra en o og land iil andel samt de forfrerdelige blasende vinder, som har en orkans art og egenskap. 4. slette havner... og i de faa, som findes, kan endda vanskeligen en stor baat bjerges og beholdes..av saadan aarsak m,aatte j.g savne flytningsfolk paa hvert sted, fare avsted med faa folk, kotnme sent frem og selv med penger og kost vederkvrege de vansmagtige. Derav rnaatte j.g straks slutte at det vilde ta for megen tid bort at komme omkring yardlhus til vads/en. Endskjlnt mit forbud var cla reist omkring Yardphus til Vads/en, saa lot j.g straks fta Alten en finl ap lf,pe,over fjeldene til Vads/en med brev til provsten lnr. Lwd,ztig christia,n Paws,6 at han vilde reise hjemmefra og tnfte mig i sit naboprestegjeld Klllefjord 22 finmarkske mil hit at reise og like saa langt tilbake, hvor j.g vilde mlte ham. Dorn. II p. Pasch. tq. mail visiterte jeg i Altens hovedkirke, hvor hr. Knwd, LeeycT prredikede forsvarligen. Efter prediken forklarte j.g Evangelium og anstilte en katechetisk examen, da de gamle,i deres stoler og de unge paa gulvet med god lyst og andagt oplaste katechismum og lod sig den forklare. Sognepresten lot h/re sin examensmaate, som var god og opbyggelig. Finnerue, som var tilstede, gav tilkjende at den beskrivelse, som missionarius Sj/r om dem, den var riktig Presten androg at den ene skolemester for Finnerne, I{iels p ed,ersen d. yngre, har paa nogen tid vreret fors/mmelig iblandt sjlfinnerne, men om de anclre skolemestre samt orn missionario vidnet han at de var flittige og redelige Presten med klokkeren samt hosboende sorenskriver Peder And beklaget det f.otf-f,reriske vresen hos de handlende, s,om f.6rer hit og udsrelger brrendevin alle hellige dager i overfl/dighet, hvorved Nordmand og Lapper sin drukkenskap kontinuerer det j.g tilsagde at ville referere. l)er fattedes ikke paa forargelige personer, om hvilke j.g gav mine concilia saavidt ske kunde.alten kirke er en vakker, stor kirke, omtren t zo aar gammel, men av mangel paa bordklredning og taliets konservation er den nu ganske raatnet, saa at den rnaa bygges paany. Natten til den ro. mai reiste j.g fra Alten med godt var [kom sent om kvelden til Hantmerfest, 5 mil ; den r r. tidlig paa morgenen videre til Maasfen, 5 mil; den 12. f.ra Maas/en til K-jelvik. 2 mil; den 13. 1ra Kjevik over havet til Klllefjorcl, og kom til Sverdholt

14 3r6 og Laksefjord], nlen nordosten blev strerk at blase imot, ingensteds var havn at f aa paa denne side, derfor maatte jes holde sjlen og lavere indtil om aftenen kl. rr, da j.s blev tvunget av stornr og sjlgang at seile tilbake til Kjelvik, hvor j.s ankom kl. 2 om natten' Samme nordost storm kontinuerte den s/ndag over, saa jeg kunde ikke komme ind i Klfletjord at visitere. Midlertid blev D'om. 3 p. Pasch. [16. mai] prredike- og kirketjeneste forrettet i K /ll e f j o r,cl av hr. Sigvarct Kild,ahl,z som efter pradiken examinerte almuen og gav mig saadan beretning: ltrordmandene baade gamle,og unge var ganske slette, ganske faa kunde lase i bok, ingen kunde lrese utenad sin katechismum, langt mindre med nogen forstand svare til lrerdommen. Finnerne av Laksefjorden var forsamlede i vakker mrengde tillikemed deres missionario over pstfinmarken p ed,er f) ohn 8 og skolemesteren tr saclc Thomes1n ; de blev examinerte og alle befandtes vel oplrerie, baade at lrese udi danske b/ker, at oplase katechismi lrerdom utenad og at svare mecl forstand paa det som skoletnesteren i det kvanske sprog spurte clenr men de kunde endnu ikke saa vel gi gjensvar i det danske som i det kvrenske sprog... Baade missionarius og skolernester samt alle andre roser Laksevaags Finner for rneget skikkelige, fromme og flielige og kristelige over alt lvlissionarius er selv en forstandig, retsindig og opriktig mand sorn ingen flid sparer. K/llefjord kirke er,ganske forfalclen, maa nedrives og av ny opbygges. Mandag morgen den 24. mai kom mit forbud tilbake fua \'-adslen og bragte brev fra prosten Pa,us 5 at han ved sin hustrus yderlige svakhet, sin aldste datters d/d og legems- mecl sindets svakhet var forhindret at antrrede saa farlig en reise og kunde clerfor ikke komtne... Videre for pst-finmarken ktrnde j.g ikke utrette. Den 2r.mai, store Bededag, visiterte i K j.lviks kirke for en stor almue. Prosten hr. Jen,s Krog e prrediket godt og opbyggeligt. Nordmanclene fandtes frerdige at lrese i bok og svare med forstand, saa der kunde h/res at paa dern var anvendt flid. Finnetolket av deu store Porsaugerfjord var tilstede alle sorrl komme kunde, alle har lrert noget, de fleste saa vel skikkede at oplase katechismum at det var en glade. Porsangers like saa vel som Laksefjorcls Finner holdes for at vare de beste og skikkeligste Finner, hvilket og

15 317 lot sig se av alt deres vasen Al den Finne-almue var fem dager stadig her ved kirken. iliissionarius I ohan Falch, L0 var her tilstede samt og Poisangers skolemester Anders lwrspn, som beviste sin flid at vrere ustraffelig. J.S anbefalte isrer til alle rnissionarier og skolemestre at de holder Finnefolket til det danske sprog baade i daglig samtale og i al undervisning Dom. I\r p.pasch. lzs. mai] skete prestevielse i Kjelviks kirke, da Sigztard Kildal, ordinert sogneprest for Kllleff ord, f oltatr, Folclc.Lo prest for Porsang r, hvor,over Finnerne glredede sig at de fik missionarium ordinatum.o) Intet forargerigt findes i dette distrikt, hvor baade prestene straber at holde menighederne i gocl orden - og handelsbetjentene har beste ros for kristeligt og retsindigste forhold. Kjelvik kirke har 2Z nordmrend, I\faasl kirke 12 og Skarvaag kirke 5 nordmand. Udi Ing/ens prestegjeld er sogneprest hr. Hans Henrih Irgens,LL som har 20 aar tjent i Finmarken rned god flid og frukt' til undervisning og orden i 'renighederne. Udi Haml1lerf est er sogneprest hr. Aron Ped,ersen,L2 en arbeidsom, lrerd og kristelig tnand, hvis menighed er bragt til god undervisning og orden. Udi L o p p e n er sogneprest hr. Claus Schwlt,Ls en stilfar,lig mand, som sylles at mene det vel i sit embede, men har ikke megen geh/righet hos de fleste, han har dog adskillige fronnme og vel oplyste folk, baade ganrle.og unge at fremvise... Den 29. mai kom j.g med beste vrer og vind ut av Finmarken og om aftenen heldig til Sk j rerv /. I)om.5 p.pasch. [So.mai] visiterte Skjarv/ kirke, hvor pr'osten hr. Rast'nws Sclcielderup L+ prediket forsvarligen. Han er forstandig, arbeids,om og duelig mand. Almuen var i stor rnrengde tilstede, baade Nordmand og Finner, hvilke alle var vel oplarte, forstandige og lydige. Missionarius Hans Hauren med sine skolemestre under prestens gode konduite har gjort god frukt. Kirken har ingen indkornst, dog har presten fundet raad at opsatte en vakker, stor, ny kirke, vel indrede,t og forsynt paa alle maater. Fest- Ascens. ts. juni] visiterte i K a rl s / en, hvor presten hr. a) Her er begaat en lapsus, o : hr. Sigaa,rd, Kild,at som nys o,rdinert sogneprest til Ki 4llefjord ordinerte missionarius J ohan F- atch til sogneprest i Alten-Talvik.

16 3r8 Sincon Kildal t5 pra,ciket enfoldigen. Almuen i vakker mengde tilstede baade Nordmand og Finner, men deres oplysnirg var ikke saa almindelig.. Dom. 6 p. Pasch. t6. juni] visiterte i rroms/en, hvor prosten hr. Henning Jwnghans 16 findes en god, vellard og kristelig mand. IJngdommen var passabel og begynder overalt at forbedres. Kirken findes i meget god tilstand. Den 9. juni visiterte i Lenvik kirke, hvor presten hr. Iohan Arnt Meyer'7T pradiket ret godt. Almuen av Lenviken gjorde god rede for katechismi lrerdom. Almuen av Hilles/en var her tilstede og gav god f.ornfiielse. Almuen av Mref jord var her tilstede till'ikemed presten hr. I{iels Morte??,sen,!8 en aldrik og stille tnand, som gjorde god rede for deres lardom. Finnefolket av rylalangen var her tilstede og fik godt vidnesbyrd om deres kristelige forhold, og de var smukt oplyste. Den ro. juni var j.g ved Hevne kirke paa Dyry'en, hvortil og henh/ter Tran/en. Der findes fromrne folk, som er begjrerlige efter Guds ord, beklagede at de nyder kirketjeneste saa sjelden, fordi presten bor saa langt fra dem. De henhfrer til lbbestad. Fer. r Pentecosta [rs. juni] visiterte i I b b e s t a d kirke, hvor presten hr. Clwistian W egner Le prrediket helt maatelig. Almuen, de gamle og de unge fandtes slet oplyste. Missionarius Erilt B erg 20 var tilstede med finnefolket av Astafjord og fremstilte de unge, som har vreret i hans skole, hvilke baade lreste vel og svarte smukt til alle stykker. Men han klager haardt over de gamles ulydighet og gjenstridighet. Saa var denne menighet baade N'ordmand og Finner de sletteste, som j.g fandt paa denne reise, og her var meget at srette til rette. Ibbestad kirke er en skj/n stenkirke, som nu findes i god stand. Fer. 3 Pentec. [t6. juni] visiterte i Evenes kirke, Ofoten, hvor presten lcr. Jochunc Letlc2L pradikede upaaklageligt. En stor almue, baade Nordmrend og Finner, som alle har stlrste fornlielse ved overhf,ringen Finnefolket forfulgte mig av kirken med glad r/st, takket Kongen for sin naade og mig for min n rv&relse, lovet forbedring med rnere og bad mig snart komme igjen, saa at det bevreget meget. Fest. Trinit. lzo. juni] vi,siterte i T ro n d en e s kirke, hvor presten hr. Mathias B onsaclt, prrediket opbyggeligt. Ungdonlmen fandtes at vrere med flid /r'ede.. Klokkeren paa dette sted var

17 3r9 arbeidsom'og duelig til det arbeide. Almuen fra Kvredfjord var tilstede, blev examinert og fandtes vel /vet. Deres prest, hr. Loren'tz Burchardt 23 er en tilforladelig prestemand, som Sj/r sin tjeneste vel. Almuen av S a n d var her tilstede, blev examinert og fandtes vel /vet. Deres prest, lw. Henning Bpdther24 er en god prrcdikant fremfor mange, betjener sin menighet vel. Presten fua Torsken var beordret mecl sin almue atmflte her. Almuen kom ikke. Men presten, Ior. Saend, Peller2S fremkom. Over ham blev f/rt klagemaal isar av Kongens foged, And,reos I'pnder, som i en hel forsamling androg mundtligen - det j.g bad ham at ville gi mig siden skriftlig - hvorledes der i Tnrsken iroldes forargeligt hus med megen drukkenskap, hvortil baade denne pre,st selv og hans sognefolk er forfaldne ; derav findes det saa stor vankundighet, slet kirkeskik og daglig aapenbar Guds f.ortfrnelse han overtydede og presten at han forlede n aar udi Bergen gav forargelse fra sig, da han i sin prestelige habit lot sig satte udi vejesk'aalen paa Garpebryggen tit viclunder for alle. Saadan fogdens andragende blev av de flere nrervar,ende prester og sorenskri l,eren stadfrestet saaledes : at dem er vitterligt et almindeligt rykte om prestens drukkenskap, os hvor de har set ham, der har de ikke andet kunne merke at han var beskjanket og gaar jevnlig med et rus. Dette vilde presten til,dels undskylde, men overbevisningen var for stor, thi faldt han hen til at be vemodelig om medlidenhet og utbe sig end en pr/vetid paa et aar... Alle de tilstedevarende bad for ham, at han i henseende til at han er en ung mand, som har familie paa fattige vilkaar, maatte for denne gang pardonneres paa sit embede og paa en foresat tid endnu prlves. JeS befalte ham derom at Si/re sit l/fte og forsikre mig skriftligen at han erkjender sin daarlighet og velfortjente avsrettelse... J.g tok l/fter av hans naboer, i-srer hr. Henning B/dtker paa Sand og hr. Niels Mortensen i Mrefjord, at de n{ie vil ha tilsyn,med denne prests levemaate.. JeS dikterte ham en mulkt paa 6 riksdl. at gi til de fattige presteenker her i Senjen for denne gang.. pardonnerte ham og forundte 'ham r aars prlvetid. Men hvis han kontinuerer sine fiorseelser - da skal han straks vrere avsat og lide dom som en forargelig, uduelig menedisk prestemand. Den 2?. juni visiterte udi Dverberg hovedlcirke, hvor presten, lcr. Iens Haeding26 pradiket opbyggelig og andaktig. Almuen' saavel de gamle som de unge, var paa beste maate underviste

18 32o. og her var god fornlielse udi kirken. Dverberg kirke er i avvikte vinter knust av torden, saa den maa nybygges. Annexet A n d e n e s kirke blev nu begyndt at opt/mres. Hr. Jens Hveding er en aldrik, sagtmodig, lrer,d og duelig mand. Hans indkomme kan ikke regnes til roo rdl. Derfor er han fattig og burde fremfor nogen anclen promoveres. Efter kirketjenesten tilspurte j.g provsten samt almuen om kapellanen ved Andenes hr. Sz,end, Larsen Rist,2T hvilken har et almindeligt landerykte, at han i mang e aar har levet som en liderlig, fordrukken og forargerlig prest. J.g la det paa enhver's sarnvittighet for Gud at arrsvare om de fordulgte sandhet og ikke nu til mig avla riktig vidnesbyrd herom. r. Hvo rpaa prosten hr. Ilveding med stfrste sagtm,odighet tilstod og beklaget at det var altfor sandt, at d.enne hr. Svend Rist har i mang e aar f/rt et liderligt og forargerligt levnet, at han til overfl/dighet daglig drukkenskap er hengit, 7t han meget letsindig, ulovlig og uforsvarlig sit embede har forvaltet, at han i sit ekteskap med at,slaa sin hustru har ofte forsynclet sig. J.g tilspurte prosten om han ikke troligen har advaret denne kapellan? Han svarte : jo ofte, rnen til denne tid har ingen advarsel fruktet. J.g tilspurte kapellanen selv om han saadant kunde nrekte? Ifan svarte mig: nei, j.g kan det ikke nrekte. 2. Klokkeren paa Andenes, en gammel mand, 8r aar, blev fremkaldt sam't de tvende medhjelper,e Mad,s Hanssen og And,reas Gabrielsen de alle tilstod og beklaget at det onde rykte,om hr. Svend er altfor sandt. 3. pr,ovsten,tilspurte medhjelperne om de vite at der uti Andenes, siden denne kapellan blev mot hans vilje der indsat, er blit saadant uskikkeligt vresen at det snart rnaa kaldes Sodoma, hvilket de alle rnaatte tilstaa sandt at v&re. Paa saadan sakens beskaffenhet forkynclte j.g i II. kgl. M"jestrets navn... at kapellanen hr. Svend Rist skal v&re avsat fra denne sin prestetjeneste og fta denne dtg ikke rnere nogen prestelig forretning enten i denne menighet eller andetsteds foreta, f,ftend,han finder og vinder Kongens allernaadigste opreisning. Den 24. juni visiterte i H a s s e 1s hovedkirke, hvor kapellanen hr. p et er Dr e j e,r 28 prrediket slet, blev korrigert og f'ormanet at bedre sig. IJngdolnmen fandtes smuk og frerdig udi barnelrerdomrnen. Ai-.r.r fra B O var her tilstede, blev examinert og fandtes vel lvet av deres prest hr. Hans Borch,zs som er en fattig og vel intentionert prest. Almuen fra Q ks n e s var her tilstede, blev

19 32r examinert og fandtes vel /vet av deres prest hr. H ans C elius,3o som er en hurtig og vittig (cr forstandig) prest. Sognepresten paa H a s s e l, lcr. t/illad,s BingsL er en aldrik, from og vel meritert mand... Finnefolket av Hassel og Sortland var tilstede; mange av dem gjorde like s:aa god rede for katechismi lrerdom som de norske, nogen var srer forstandige og oplyste. Dom. r p.trinit.lz7. juni] visiterte i Buksnes kirke udi Lofoten, hvor presten hr. Leonhard Sidoniuss2 prrediket slet, blev korrigert; ungdommen fandtes temmelig god i lresnittg og lardom. Almuen fra B o r g e var her tilstede, blev examinert av deres prest, hr. Christopher I{ orynon 33 og fandtes meget vel underviste og fardige at forstaa troens lardom. Almuen fra R lst og V E,r/en var tilsagt at mlte her. Deres prest hr. Sztend, Tostrups4 fremkom og berettet at hans almue var i saa stor armod og trang for brf,d at de kunde ikke t1 re sig nogen dager paa denne reise ind over havet... Fest. Visit. fz. juli] visiterte i V aage n s kirke, hvor der findes baade god prest, hr. Elias Schqning,ss og god menighet. Dom. 2 p.trinit.l4. juli] visiterte Hammer/ kirke, hvor der er god prest, hr. Iüiels Schjelderup,s6 og god menighet, god missionarius ved navn Iacob Pareli%s,3T og velskikket finnealntue. D. 6. jwli visiter.te i S t e g en s kirke, hvor kapellanen hr. I{iels Heggelundss pradiket passabel. Alrnuen laste katechismum, men uten forstand. Finnefolket var bedre end nord,mrendene, og deres missionarius locob PareliussT examinerte dem smukt. D. B. jwli visiterte R f,r stad kirke, hvor der er en god prest, hr. Iohan Ra,sch,3g og en smuk oplyst almue. Miss. Parelius examinerte F o l l o us [Fol'den] finner til stor f.ornfielse, de takket Kongens naade n:red glad rf,st. Donr,. 3 p.trinit. [rr. juli] visiterte i B o d / ens kirke, hvor findes en trofast og god sogneprest, lcr. OIe M eldal, o og en vakker, stor og vel oplyst menighe,t. Finnene udi dette sogn blir ved sogneprestens flid og bekostning vel butjent, og de var alle tilstede. D. 14. jwli visiterte i S k j *tv f, kirke, hvor presten hr. Rosrnus W allund 4r prrediket passable ; hans maate at katechisere paa blev korrigert. Almuen var meget bevregelig, glad ved undervisningen og takket meget. Missionarius Parelius var tilstede med finnealmuen av Skjrerstad og Saltdalen, og de var vel oplyste fik et rosvrcr,digt vi,dnesbyr,d av sine lrerere. Almuen fra S a I t- 2l -- Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. XI.

20 322 d a I e n var her til'stede ; de blev examinert og fandtes villige at exercere sig selv, lare sig selv, men hadde liten hjelp av prest eller klokkeren. Presten er en ulrerd, simpel og ubegavet mand, nren redelig foruten sorg for Gud og sin naste. D. 16. juli vi'silstte i G i t d e s k a a I hovedkirke, hvor hr. P ed,er Brwn,42 en god, duelig og flittig sogneprest findes, og almuen er vel opl&rt... Finnefolket av Be jeren var tilstede, hvis ungdom gav nordmrendene intet efter i lresning... Dorn. If/ p. Trinit. [r8. juli] visiterte i M El/ annexkirke, hvor sognepresten hr. Iacob Munch a3 prrediket slet, katechiserte slet og holdt slet orden. tlngdommen var sle,t baade at lrese og fiorstaa katechismum. Sognepresten har slette egenskaper for saa stor en menighet at forestaa. D en r 3. juli visiterte i R / dfl hovedkirke, hvor kapellanen, Icr. Peder Ghdaa pradiket bedre end sognepresten. Ungdommen befandtes her noget bedre end i Mr-lf,. Dette prestegjelds tre kirker er forleden aat reparert. D en e r. jwli visiterte i I{ & s n e hovedkirke, hvor presten, hr. Rasrnus Raclclpw 45 pradiket godt, katechiserte vel og ungdommen var skj/n. Kirken i fuld stand og al'ting i beste orden. Den 22. var j.g i annexet Mo at bes6 det nye skolehus for finnerne, som var forsvarligen indrettet. Fjel,dlapperne var ankomne ned fra fjeldet med de tvende skolemestre, hvorav nogen kunde katechismum paa" lappisk, nogen paa svensk, nogen paa dansk, de siste var best oplyste D. z3de visiterte annexkirken H e m n S, hvor kapellanen hr. f ens Ang ei ag katechiserte vel, og ungdommen var skjdn i lrerdommen. D'om. V p.trin. lrs. juli] visiterte i Vef sens kirke, hvor presten hr. Spren Spentrup4T prrediket godt, katechiserte vel.. Her ligger mange krohus nest ved kirken til stor f.ofi./relse. Den 22. jwli visiterte i A I s t ahau g kirke, hvor kapellanen hr. Lorentz Dass 48 prrediket forsvarligen. Prosten, mag. Dass,49 katechiser'te med stor flid. ljngdommen var vel exercert. Den 29. var paa V e g/ en at bes6 den nye kirke, som var vakker, 'dygtig og frerdig i alle maater. Denne almu e mf,ter i Br/in/ kirke. D en 30. juli visiterte i B r f, n f, hovedkirke, hvor kapellanen hr. P eder H ersleb 50 pradiket vel. Sognepresten lcr. I ac ob H ersleb 51

21 323 katechiserte med stor flid. Sognefolket var vel exercert. God orclett holdes i d,enne menighet. r. Do'tm,. VI P. Trin. [r. aug.] visiterte i annexkirken Vatsaas.. Almuen fandtes her som i hovedsognet. D. 5. aug.visiterte i annexkirken L e kp, hvor kapellanen hr. I ohan Marclerm,an 52 prrediket passable. Ungdommen var nogenlunde.. D. 6. aug. visiterte i I{ et f, hovedkirke, hvor ungdommen fandtes likedan sorn paa Lek/. Presten hr. konsistorialraad Randulf 53 var bortreist. Dowt,. I/II p. Trin. [8. aug.] visiterte i Fo s n e s hovedkirke. Sognepresten hr. I{iels Thulesius 5a pradiket passable, katechiserte saare slet. Er br/stf.reldig i sin levemaate, lovet forbedring i begge deler. Kapellanen I4r. H ans H elsing e 55 katechiserte bedre, og ved hans flid i faa aar er mange oplrerte, som lot sig kjendeligt hf,re i kirken. D. rr. aug. visiterte Ranums hovedkirke i Overh"llen. Sognepresten hr'. Morten, Lund56 pradiket vel. Han examinerte grundeligen. Kapellan lcr. Peter Anqel 57 examinerte upaaklagelig. Älmuen var vel exercert av disse zde mand. Missionarius hr. Poztl Muus 58 var fra fjeldet ankornmet, bragte overhallslapper med sig... som gjorde vakker rede for barnelardommen. Dorn. VIII. [r5. aug.] visiterte i annexet H a lmf, og indviet kirken paa samme tid. Kapellanen hr. Hans Helsinge 55 examinerte, og ungdommen var godt incipientes. D. t8. aag. visiterte B j frr n p r s hovedkirke. Kapellanen lcr. Otte H elrn 59 prrediket passable. Han examinerte nogenlunde vel. Klokkeren var og vel skikket at examinere. Ungdommen var som gode incipientes. Dotn. IX p. Trin. l"z. aug.] visiterte i A af. j or d hovedkirke, hvor sognepresten, hr. Albert Top 6o prrediket opbyggeligt. Han examinerte vel. flngdommen opleres forsvarligen. Den 25. oltg.visiterte Villems hovedkirke, hvor sognepresten, hr. Eiler W essel 6t prrediket vel. Han examinerte forsvarligen. Han holder en god skolemester. Blandt ungdommen var nogen ser forstandige... D. 27. aug.visiterte annexkirken R i s s e n. Sognepresten, lcr. Mi,ckael Stub 62 prrediket vel. Han katechiserte med god forstand.

22 324 Tre skolemestre holdes, som er ser flittige og duelige. Ungdommen er her den lardeste i det ganske stift. Dovn. X p. Trin. lzg. aug.] visiterte S ta d s byg d hovedkirke. Den ene skolemester katechiserte alle katechismi parter til sttrirste f.ornfielse. Skolemester og ungdom har ikke like i dette stift. Alting er her i god orden. [Biskopens reise frem og tilbake strakte sig over ttzyz rnil.] Den siste del av bispens visitasberetning tilfliet en <Serdeles underretning om missionen udi Nordlandene>. Ilerav kan fllgende meddeles : Missionens r. station i Qstf inmarken: Missionarius Peder Dohns skikker sig redelig og tro med al fromhet og forstand i sin tjeneste. Skolemesteren i Laksfjord, Isak Thornesen, er en vakker og vittig [", klok] mand... De tvende skolemestre i Varanger, ' Iaer Pa.u,lsen og Harald Mathisen har beste vidnesbyrd o. Ped.er Dohn beklaget at pro,sten, hr. Paus,6 ikke kan fordra hans person... z. Vestf inmarken. Missionrcr lohan Falchtt har beste vidnesbyrd... og utrettet al,t hvad ham var muligt. lfan blev nu ordinatus og tilsagt fra r. mai 1734 at nyde lf,n roo rdl. aarlig. Hans skolemester Anders lurqn i Porsanger er en vittig [klok] og hurtig ung mand. Altens skolemester l{iels Pedersen d. reldre er en trofast og flittig mand. Langf jordens skolemester, I{iels P edersen d. yngre, er ung og har nogen stund vreret fors/mmelig... Hr. Knwt Lenr,6 paatok sig dagligt tilsyn med ham. Kvalsunds skolemester lacob Andersen er en aldrig mand, stadig og god, han blev isrer sat under presten, hr. Aron Arctand,ers L2 direktion efterdags : saasom hans distrikt ligger nrest ved Hammerfest, disse to siste skolemestre... er best at forbli under opsyn av prestene, hvilke er saa gode og trofaste i deres embecler, som de nogensinde vere kan. Hr. Iohan Falclcl0 har en liten vakker finnedreng hos sig at oplrere og exercere til en skolernester med tiden, ved navn M elchior P edersen J.g avtalte med drengens forreldre at de skal ingenlunde forlange at ta denne dreng fra dette forsret. Finnefolket i Vestfinmarken er smukt oplys'te, ob de blir end bedre, helst naar de nu v&nnes mere til det danske sprog allevegne, som er avtalt med alle deres lrerere ' 3. statio.n, S k j * r v /. Den forrige missionarius Hans Kaurin 6a er nu ordinert til kapellan hos prosten i Troms/, han har

23 325 arbeidet med flid og bragt folket til god forstand og skik... Skolemesteren Erile Lorch er en vakker, üng person, vel skikket for sin tjeneste. Blev nu tilsagt Wn zo rdl. aarligen. Skolemesteren Mogens Iocobsen blev antat pa;- ny igjen efter prestens raad til at vere skolemester, lovet nu at bli stadigere og blev tilsagt zo rdl. aarlig. Begge disse blev anbefalt at lrere ungdolnmen riktige stavelser Iokke og drage finnefolket til d,et danske sprog (!!)... IIti nogen fjorder findes sladderaktige skjandgjeste og trattefulde finner, som blev andraget og derimot formanet. Oxefjordens og Reisens finner berfmmes for de beste. 4.station: Karls/en eller Lyngetl. Siden Sirnon Kildal75 blev prest i Karlslen har ingen missionarius vreret her, saasom han formente selv at skulle betjene finnerne med en skoletnester. Men det befindes at siden han er kommet til at bo paa Karls/en, er finnerne blit uvillige til at hente ham ind.udi Lyngen, som er 5 mil fra Karls/en til det inderste inden Lyngenfjord. Derav er de blit mere selvraadige og f.orsfmmelige, ja dris,tige og fri til onde laster. Skolemesteren Paul S iwrsen, er en bekvem person, kathechiserte vel og har varet duelig. Nu trrettes og kjedes han av saa mange aars tjeneste og bad om avskjed.. Baade presten og skolemesteren klaget at der var mange vankundige og ulydige folk i Lyngen, som strengelig var befalt at mf,te nu til kirke, men de har ikke villet komme, og likesaa motvillige er de altid. De beretter og her kommer hver,t aar'saa mange onde kvaner og finlapper frä Sverige til T yngeo, hvilke f.ofi.f,rer de andre... Altsaa blir fornf,dent at en missionrer og en god, frisk skolemester sendes hit paa nogen aat. 5. station: T ro m s /,en. Saavel pr'osten hr. Iunghans 76 som hans nuvar'ende kapellan trrr. Hans Kau,rin har beste omsorg for de finners familie, som hit henhf,rer. 6. station: Astaf jord. Missionarius Erih Bergzo er en god, kristelig person, som har gjort sit beste... Skolemester Hans f ensen, er en trofast og velskikket person. De begge overtydet de gamle finner deres 'store utaknemlighet, uviltighet og opsetsighet allevegne mot undervisningen, hvorfor paa dette sted fandtes de sletteste og vankundigste. Stedets prest er ikke heller saa skikket at han har stor gehf,r her i menigheten.. Her beh/ves en missionarius som kan faa frygt og ave i disse mennesker. Alle, som har varet her til denne tid, har vreret frommere og spakfrerdigere end

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com]

[Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser mottas med takk til Inge.Arnesen@gmail.com] This is the html version of the file http://folk.uio.no/ingeba/schoning_alt.doc. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web. [Innskannet versjon 0.3 (09.04.04) - rettelser

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1.

1) Menighetsboken, ved sogneprest Sigurd Berg s. 1. Jeg sprak af Sorg da man for Fredrik den femte mig brugte daglig til at ringe med og glemte at klinge vel som f"r. Nu har jeg klang igjen Gud lad mig yare nu til Verdens Ende hen!). Helt fra begynnelsen

Detaljer

SKOLER I STAVANGER 1150-1925

SKOLER I STAVANGER 1150-1925 SKOLER I STAVANGER 1150-1925 Stavanger har en lang historie som skoleby. Som ellers i Vest-Eurropa var det kirken som først så behov for å utdanne nye medarbeidere gjennom målrettet skolegang. Trolig foregikk

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel III. Meldalskapellanen 1898-1902 (Skrevet i 1947) Umiddelbart etter ordinasjonen drog vi så hver vår veg. Min kjæreste, Wilhelma Støren, reiste tilbake til

Detaljer

Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun

Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun Opptegnelser av Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun Innhold: Brev av 03.07.1953 Brev av 06.01.1954 Brev av 03.07.1954 med tillegg: 1. Søren Røhrts testamente av 5/3-1781.

Detaljer

Marstrandernes slektshistorie

Marstrandernes slektshistorie Marstrandernes slektshistorie De fem første generasjoner TRYKT SOM MANUSKRIPT OSLO 1974 I blått et sølvanker med en 5-oddet gullstjerne på hver side av ankerringen. På hjelmen stående på en kule en naturfarget

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer.

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. Arboknemnd: ASBJØRN DØRUMSGARD MAGNUS RØED KR. VIKNE R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 FOR ROMEHII(E HISTORIELAG BIND VI Redaktør: ASBJØRN DØRUMSGARD Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. UTGITT

Detaljer

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger Nr 67 1/2003 23. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger til Den Dominikanske Repuhlikk Det har blitt en tradisjon pa Sannidal ungdomsskole

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KNUT HAMSUN OG VICTORIA

KNUT HAMSUN OG VICTORIA SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAL UNIVERSITATIS BRUNENSIS. R 3, 1998 HARALD NiESS KNUT HAMSUN OG VICTORIA (Foredraget ble holdt ved Hamsun-seminar

Detaljer

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III

Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III Det var en gang... fotografier fra Lenvik bind III «Fortida er som grunnmuren under huset som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for at vi før eller seinere blir husville. I folkets saga finner

Detaljer

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029 INNHOLD Forord Knut Flåtten... Ole Gran, ordfører... Kranstadbrevene... Othar Albert Hansen, ungdomstid med jaktopplevelser... Flyplass i Ramnes... Det er ingen som kan noe for at han er fra Ramnes...

Detaljer

Henrik Greve Blessing «Fram» og tilbake

Henrik Greve Blessing «Fram» og tilbake Henrik Greve Blessing «Fram» og tilbake Kaare R. Norum Michael 2009;6:150 85. Henrik Greve Blessing (1866-1916) var en ung, flink og humørfylt lege som ble offer for et medisinsk eksperiment på seg selv.

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold

Stavangeren. Nr. 1 2003. I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2003 I redaksjonen: Berit M. Grande, Reidar Frafjord, Kjell Petter Løhre og Bjørn K. Aarre. Innhold (Leder) Så kjekt! 3 Av Berit M. Grande

Detaljer

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen Søskenparet Fartein og Sigrid Valen 1. Innledning 1 Mange har et inntrykk av hvem Fartein Valen var. Fotografier eller bilder viser en person med sørgmodige trekk og et innadvendt kroppsspråk. Han formelig

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

%tavangeren. Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør: Berit M. Grande

%tavangeren. Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør: Berit M. Grande %tavangeren b Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1. mars - april 2002. ISSN 0806-184 X Redaksjon: Bjørn K. Aarre, Randi Folkestad, Reidar Frafjord og Trond Nyman Aarre. Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG

NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG NUMMER 15 1. AUGUST 1936 85. AARGANG $r i Logan Tempel. 330 TALE AF ÆLDSTE JOSEPH FIELDING SMITH AF DE TOLVS RAAD. Holdt ved Foraarskonferencen i Salt Lake City (5. April 1936. Jeg ønsker ligeledes at

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

JOSEPH SMITH. med at mindes Kristi Fødsel erindre, at hans Profet blev

JOSEPH SMITH. med at mindes Kristi Fødsel erindre, at hans Profet blev SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 24 15. DECEMBER 1934 83. AARGANG JOSEPH SMITH. Af Ældste William Ørum Pedersen. Hil dig, du Seer, thi din Gud dig hjemkaldte, Bodler og Ransmænd ej haane dig

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV. THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS SAMLET OG UTGIT AV THORA SOLLIED f. KAHRS BERGEN 1923 FORORD. Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge paa, det var at begynde

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG - ------ -------~ Nr. 17 211986 6. 4rg8ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG I almuens stue og rikfolks hjem Sannidal Historielag po interessant museumstur til Oslo Med bortimot full

Detaljer