Børsdirektøren har ordet Børsstyrets beretning for Resultatregnskap Balanse Kontantstrømsanalyse Noter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børsdirektøren har ordet... 2. Børsstyrets beretning for 1997... 3. Resultatregnskap... 8. Balanse... 9. Kontantstrømsanalyse... 10. Noter..."

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 INNHOLD Børsdirektøren har ordet... 2 Børsstyrets beretning for Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Kontantstrømsanalyse Noter Revisjonsberetning Organisasjon...16 Børsmedlemmer Vi minner om at sentrale verdipapirmarkedstall for 1997, samt historiske tall fra inntil 10 år tilbake, presenteres i heftet Oslo Børs Statistikk

3 Børssamarbeid to be or not to be? De kjente ordene fra Hamlet indikerer det tema som for tiden særlig opptar børsverden. Det blåser en strategisk strukturvind over børsene. En rekke allianser og sammenslutninger mellom børser er på tegnebrettet eller under implementering. I vårt nærmiljø knytter det seg selvsagt størst interesse til avtalen mellom Københavns Fondsbørs og Stockholms Fondbørs om etablering av et felles nordisk verdipapirmarked. Men det er også en rekke andre initiativ på gang - både i Europa og i USA. Det er mange som spør seg - hvor befinner Oslo Børs seg i denne strukturprosessen? Er vi ikke interessante nok som samarbeidspartner eller styres vi av krefter som prøver å beskytte seg selv og Oslo Børs mot konkurranse? Svaret er enkelt - ingen av delene. Vi har en stående invitasjon fra våre svenske og danske børskollegaer om å tiltre deres samarbeid. Og vi prøver ikke å hindre konkurranse fra andre markedsplasser eller aktører om våre utstedere, investorer eller meglere. Det ville forøvrig ikke nytte i den grenseløse finansnæring vi i dag tilhører - både rettslig og teknologisk. Børsdirektør Kjell Frønsdal Men aller først må vi spørre oss om hvorfor Oslo Børs eventuelt skal samarbeide med andre børser. Får vi derigjennom flere aktører - særlig investorer og meglere - og således et større og mer likvid marked? Kanskje - men mulighetene er også tilstede for at interessen for norske papirer vil bli overskygget av samarbeidsbørsenes papirer. Vil vi få tilgang til bedre og/eller billigere teknologi og således stille sterkere i den teknologiske "børskarusellen"? Riktig teknologi blir utvilsomt viktig i årene fremover, men det blir også evnen til å kunne styre sin egen teknologi når det bl.a. gjelder bruk, videreutvikling, kompleksitet og risikonivå. Vi har valgt å satse på kjøp av et ferdigutviklet handelssystem - primært ut fra ønske om å begrense utviklingsrisikoen. Jeg kunne også tatt frem andre samarbeidsaspekter, men disse rokker ikke ved mitt poeng - det kan ikke gis ett almengyldig ja- eller nei-svar på om et børssamarbeid totalt sett gir positiv eller negativ effekt. Hvert markedssegment må vurderes ut fra sin egen situasjon. Oslo Børs har ikke noe religiøst forhold til et fremtidig børssamarbeid. Det viste ikke minst vår avtale med OM i 1995 om et derivatsamarbeid - en banebrytende avtale den gang både teknisk og markedsmessig. Men for de øvrige verdipapirene - aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner - tilsier vår analyse at et børssamarbeid ikke nødvendigvis vil gi positive likviditetsutslag og/eller økonomiske besparelser. Tilbake står da tapte frihetsgrader. Vi tror det går an å drive en god lokal børs for norske utstedere og investorer - akkurat som det går å drive en effektiv lokalbank vegg-i-vegg med en internasjonal storbank. Dette utelukker ikke at vi løpende vil oppdatere vår pro-con analyse m.h.t. børssamarbeid med utgangspunkt i vår nye teknologiske handelsplattform. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke samtlige aktører på og rundt Oslo Børs for deres bidrag til at 1997 ble et meget vellykket børsår. Den høye aktiviteten og positive utvikling ga meg dessuten styrket tro på at det lar seg gjøre å opprettholde et effektivt norsk verdipapirmarked basert på egne krefter. Aller mest går likevel min takk til de ansatte på Oslo Børs. Uten deres innsats og engasjement er jeg redd Børsen ville ha vært en flaskehals i mange aktørers hektiske hverdag. 2 Kjell Frønsdal Børsdirektør

4 Børsstyrets beretning for 1997 Fra børsåret 1997 er det tre forhold som spesielt bør fremheves. Det ene er den rekordaktige aktiviteten i nesten samtlige av Børsens virksomhetsområder. Det ble satt ny omsetningsrekord i både førstehånds- og annenhåndsmarkedet for aksjer og grunnfondsbevis, ny omsetningsrekord i derivatmarkedet, stadig nye rekorder i samtlige delindekser og i totalindeksen og ny rekord i antall nye noterte selskaper. Det andre er at det i oktober ble undertegnet en avtale med det svenske CMA Small Systems om levering av et nytt handelssystem. Systemet - som bygger på et australsk- utviklet konsept - vil bli levert høsten Dette prosjektet - kalt HS-98 - vil ha førsteprioritet m.h.t. innsats og ressurser inntil det er vel i havn. Det tredje er det relativt kraftige børsfall som inntraff i slutten av oktober - som følge av den økonomiske og finansielle krisen i Asia. Dette bekreftet at Oslo Børs nå er en del av et globalt verdipapirmarked, hvor de store internasjonale aktørene i stor grad bestemmer børsutviklingen verden over. Børsstyret har lagt vekt på at Oslo Børs snarest må komme ajour m.h.t. den tekniske utvikling innen handelsteknologi. Avtalen om anskaffelse av HS-98 - kombinert med derivatmarkedets tilkobling i februar -97 til OM's handelssystem for derivater - vil gi Oslo Børs en konkurransedyktig handelsplattform. I valg av nytt system var det viktig for Børsstyret å minimere risikoen for uforutsette faktorer. Det ble derfor lagt vekt på å anskaffe et ferdigutviklet system, med kort leveringstid og med stor grad av fleksibilitet basert på anerkjente IT-standarder. Verdipapirhandelen blir stadig mer internasjonal i sin karakter - særlig på aksjesiden. Oslo Børs har allerede i mange år hatt et stort innslag av utenlandske aktører. Andre land har etter hvert kommet opp på tilsvarende nivå - dvs. med en utenlandsk eierandel og handelsaktivitet i størrelsesorden 30-40% av totalbildet. For Børsstyret er det viktig å legge forholdene til rette for at en høy utenlandsk andel kan opprettholdes. Dette tilsier at Børsen sammen med norske verdipapirforetak og selskaper må arbeide målbevisst for å opprettholde interessen for det norske marked blant utenlandske investorer - særlig i London og USA. Børsstyret har i 1997 drøftet et utvidet nasjonalt samarbeid på institusjonsnivå - særlig i forhold til Verdipapirsentralen og Norsk Opsjonssentral. Siktemålet er gjennom praktiske tiltak å styrke det norske markeds samlede konkurransekraft. Markedsutvikling og tiltak Aktivitet og utvikling i 1997 reflekterte i stor grad Norges gode økonomiske utvikling. Omsetningen i aksjemarkedet økte med 41% til 341 milliarder kroner. I emisjonsmarkedet ble det hentet inn ny egenkapital for nær 21 milliarder kroner - mer enn en dobling fra nye selskaper ble introdusert på børskurslisten Omsetningen av aksjer og grunnfondsbevis økte med 41% Nytt handelssystem i 1998 Totalindeksen steg med 32% Den internasjonale utvikling innen verdipapirmarkedet går i et rivende tempo - både med hensyn til teknologibruk, grensekryssende handel og samarbeid mellom børsene. Dette stiller børsene overfor helt nye utfordringer m.h.t. konkurranse. Børsstyret ser det som sin hovedutfordring i årene fremover å posisjonere Oslo Børs riktig i denne konkurranse. Strategiske vurderinger Oslo Børs har som sitt hovedmål å være den sentrale markedsplass for omsetning av verdipapirer utstedt av norske foretak. Dette vil måtte avspeiles i de strategiske valg Børsstyret står overfor. I den sammenheng står ikke minst anskaffelse av et moderne og effektivt handelssystem sentralt. Totalindeksen økte i løpet av året med 31,5% og det ble satt ny indeksrekord 62 børsdager. Uroen i valuta- og finansmarkedene i Asia ga imidlertid et kursfall de siste to måneder av året. I obligasjonsmarkedet økte omsetningen, eksklusiv repoforretninger, med 12% til 1215 milliarder kroner. For Børsstyret har den høye aktiviteten særlig gitt seg utslag i behandling av et rekordmessig antall søknader om børsnotering av aksjeselskaper. I alt ble 56 nye selskaper tatt opp til notering - hvorav 38 på SMB-listen. En tredjedel av nykommerne - 18 selskaper - har sin hovedaktivitet innen shipping og/eller offshore. Disse bidro således til å befeste Oslo Børs' posisjon som en ledende shippingog offshorebørs i internasjonalt perspektiv. Ved årsskiftet var i alt 217 3

5 Børsstyrets beretning for 1997 aksjeselskaper og sparebanker notert. På rentesiden økte antall noterte obligasjonslån fra 806 til 827 obligasjonslån, mens antall sertifikatlån forble uforandret fra Av det store antall søknader om opptak i 1997 ble bare én søknad avslått - Vålerenga Fotball. Selskapet påklaget vedtaket til Børsklagenemnden som opprettholdt Børsstyrets avslag. Forøvrig ble i alt 11 selskaper vedtatt strøket fra notering - i hovedsak som følge av fusjon og oppkjøp. Børsstyret har i noen tid ønsket et større skille mellom Hovedlisten og SMB-listen. I forbindelse med revisjon av børsforskriften har Børsstyret foreslått at et selskap må ha en markedsverdi på minst 500 millioner kroner for å være notert på Hovedlisten. Børsstyret har også vedtatt å legge til grunn i sin opptakspraksis at selskaper normalt ikke vil bli tatt opp til notering på Hovedlisten - med mindre selskapet gjennomgående kan vise til positive resultater - inklusiv positivt driftsresultat. Det ble tatt opp to nye medlemmer i NetFonds og ABN Amro Hoare Govett. Børsstyret vedtok i første omgang å avslå søknaden fra NetFonds basert på en vurdering av selskapets egenkapital. NetFonds påklaget Børsstyrets vedtak til Børsklagenemnden, som ga NetFonds medhold. R.S. Platou trakk sitt medlemskap i mars i kjølvannet av selskapets befatning med en emisjon i Norwegian Applied Technology (NAT). Antall medlemmer ved årsslutt var 32. Børsstyret har sett med økende bekymring på aktiviteten i det norske rentemarked. Antall aktive megleraktører i rentemarkedet har de senere år gått jevnt ned - dels i takt med overgangen til et mer prisdrevet marked. Med bindende ordregivning vil et prisdrevet marked kunne eksponere berørte meglerforetak for økt markedsrisiko. Dette vil kunne føre til redusert bruk av Børsen som markedsplass og/eller til mindre effektiv kursstillelse. For å tilpasse Børsens handelsprosedyrer til den nye markedsstruktur og derved få et mer effektiv og likvid rentemarked, vedtok Børsstyret i september å tillate indikativ kursstillelse i rentemarkedet - forutsatt at Norges Bank Indekser ( = 100) Aksjer og grunnfondsbevis /- 31-Dec % TOTALINDEKSEN 1273,61 31,52 Bank 140,11 53,76 Industri 2098,84 27,67 Skip 1207,69 39,78 SMB** 1265,23 20,60 Grunnfondsbevis** 1292,86 40,06 OBX* 676,36 27,00 ITSX*** 1275,06 27,51 BAEX*** 1337,59 33,76 * =200 ** =500 *** =1000 gjorde tilsvarende endring i sine primærhandleravtaler. Fra Norges Banks side ble dette gjennomført med virkning fra og indikativ kursstillelse ble tillatt fra samme dato. Som et ledd i å styrke Oslo Børs' konkurranseposisjon - særlig i forhold til utlandet - vedtok Børsstyret i slutten av 1996 å utvide åpningstiden i handelssystemet med en time både i rente- og i egenkapitalmarkedet. Utvidelsen ble satt i verk primo mars -97 og var en prøveordning. Etter en intern evaluering av mulige effekter av utvidelsen og en omfattende høringsrunde blant aktørene, konkluderte Børsstyret i november med at utvidelsen ikke hadde svart til forventningene når det gjaldt egenkapitalmarkedet. Det ble på denne bakgrunn vedtatt å opprettholde den nye åpningstiden for rentemarkedet, mens man for egenkapitalmarkedet gikk tilbake til gammel åpningstid. Børsstyret vil ta opp igjen spørsmålet om åpningstid når nytt handelssystem er implementert. Handelssystemer Anskaffelse av nytt handelssystem har hatt høy prioritet i Børsstyret i Det har også vært lagt vekt på å holde Børsrådet oppdatert om progresjonen i prosjektet - ikke minst for å sikre rådet et godt 1500 beslutningsgrunnlag for de budsjettmessige vedtak. Kontrakten med CMA lyder totalt 1200 på ca. 40 millioner 900 kroner. I tillegg kommer vel 30 millioner kroner til konsulentbistand og andre interne kostnader på Oslo Børs. Sammen med garantikostnader og diverse risikotillegg, anslås HS-98-prosjektet - slik det foreløpig er dimensjonert - å koste vel 90 millioner kroner. Børsstyret vil fremheve den betydelige belastning som HS-98 vil ha på organisasjonen i Det nåværende handelssystem må driftes og vedlikeholdes fullt ut - samtidig som nytt skal implementeres og ny kompetanse erverves. HS-98 vil foreløpig bare dekke egenkapitalmarkedet. Børsstyret vil vurdere å utvide det nye systemet til også å kunne håndtere rentehandel, slik at TSS vil kunne avvikles tidlig i Da vil alle tre hovedmarkeder 4

6 i løpet av to år være lagt over på ny handelsplattform. I slutten av 1997 ble det inngått forlik i tvisten med Logica UK angående hevning av den forrige omfattende handelssystemavtalen. Tilsyn I slutten av 1997 trådte annen og siste del av ny verdipapirhandellov i kraft. Det er viktig at denne lovrevisjonen blir fulgt opp i det praktiske tilsynsarbeid. Den såkalte NAT-saken - med vesentlige mangler rundt tildelingen i en emisjon i selskapet Norwegian Applied Technology (NAT) - ble en kraftig påminnelse om behovet for et aktivt verdipapirtilsyn. Tilsynsoppgavene i det norske verdipapirmarked er delt mellom Kredittilsynet og Oslo Børs. Den praktiske oppfølging og grensedragning er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom de to institusjonene. I november ble en revidert avtale vedtatt av Børsstyret. Samarbeidet med Kredittilsynet er meget godt - både i praktisk arbeid og om spørsmål av mer tilsynspolitisk karakter. Børsstyret har i løpet av 1997 ilagt to selskaper et overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. I februar ble Sysdeco Group ASA ilagt et gebyr på 10 ganger årlig kursnoteringsavgift - det tilsvarer børslovens maksimale reaksjonsramme. Gebyret ble ilagt for å ha fremlagt et foreløpig årsregnskap for 1995 som åpenbart ga uriktig og villedende informasjon om selskapets økonomiske situasjon. I oktober ble Alvern ASA ilagt et overtredelsesgebyr på to ganger årlig kursnoteringsavgift for å ha informert markedet for sent om en inngått kontrakt. I 1997 var et meget aktivt år på emisjonsfronten med vel 230 prospekter kontrollert i aksje- og rentemarkedet tilsammen. Børsstyret har i den anledning rettet en skriftlig advarsel til h.h.v. Fearnley Fonds og Pareto Fonds for å ha unnlatt å utarbeide det nødvendige emisjonsmateriale i forbindelse med to private plasseringer rettet til mer enn 50 personer. Børsforskriften er det detaljerte regelverk som i første rekke ligger til grunn for Børsens tilsynsarbeid. Omsetning (NOK mrd) Aksjer og grunnfondsbevis / TOTALT ,2 Bank 43,3 53,7 Industri 200,0 50,7 Skip 53,7 16,0 SMB 34,4 112,2 Grunnfondsbevis 9,4 14,6 10 mest omsatte aksjer 123,9 38,3 159, Børsstyret har i løpet av 1997 drøftet en rekke prinsipielle problemstillinger i tilknytning til en mer omfattende revisjon av forskriften. I desember ble et forslag til ny forskrift forelagt Børsrådet - for viderebefordring til Finansdepartementet. Utkastet ble i januar d.å. sendt på en omfattende høring. Børsstyret og Børsrådet 156,7 Børsstyret har totalt hatt 14 møter i Det har ikke vært endringer i styrets sammensetning i Børsrådet hadde fem møter i to mer enn ordinært. Foruten de lovbestemte sakene ble to møter i sin helhet viet en bred gjennomgang av de budsjettmessige, forretningsmessige og tekniske sider ved nytt handelssystem. Børsrådet har også jevnlig vært orientert om aktuelle børsspørsmål. Organisasjon Oslo Børs hadde 82 ansatte pr. 31. desember inkludert 2 deltidsansatte ved avdelingskontorene i Bergen og Trondheim og 11 i datterselskapet A/S Oslo Børs Informasjon. Dette er en økning på 7 ansatte siden Det ble i løpet av 1997 gjennomført en omfattende miljøundersøkelse blant de ansatte. Undersøkelsen avdekket bl.a. behov 341,1 for å bedre den interne informasjonsflyt og å styr- 231,7 ke Børsens personalfunksjon og lederkompetanse. Undersøkelsen ble fulgt opp med en omfattende tiltakspakke både av kortsiktig og mer langsiktig karakter, herunder også budsjettmidler for enkelte tiltak i Pr. 1. august 1997 ble organisasjonsplanen endret. Den nye organisasjonsstrukturen er basert på fire seksjoner oppdelt ytterligere i avdelinger som de faglig utøvende enheter. Endringen hadde dels som siktemål å "spisse" organisasjonen, og dels å samle faglig samhørende oppgaver under én seksjonsansvarlig. I forbindelse med organisasjonsendringen ble det etablert en toppledergruppe, hvor direktør Tor G. Birkeland inngår sammen med børsdirektør og stedfortredende børsdirektør. Etter Børsstyrets syn er det helt 5

7 Børsstyrets beretning for 1997 avgjørende for om Oslo Børs skal lykkes i utførelsen av sine oppgaver at organisasjonen makter å bibeholde og videreutvikle sin kompetanse. Børsstyret har med tilfredshet registrert at den tidligere høye personalavgang har avtatt noe i Men fortsatt frister mange tilstøtende bransjer med høyere avlønning enn Oslo Børs tilbyr. Det er derfor viktig at høy trivselsfaktor og utfordrende oppgaver inngår som viktige elementer i Børsens tilbud til den enkelte ansatte. Økonomi Regnskapet for 1997 er gjort opp med driftsresultat på 10,4 millioner kroner og et overskudd på 16,7 millioner kroner. Overskuddet foreslås overført til akkumulert overskudd. De totale driftsinntekter gikk i 1997 opp til vel 103 millioner kroner, 18 millioner kroner utover driftsinntektene i Inntektsøkningen reflekterte generelt den høyere aktivitet innen aksjemarkedet samt tilstrømning av nye selskaper og fordelte seg jevnt på de fleste avgiftstypene. På inntektssiden inngår også en endelig avregning av forliket med Logica UK. Driftsutgiftene i 1997 utgjorde nesten 93 millioner kroner som også innebærer en økning på 18 millioner kroner i forhold til Økningen må generelt sees i sammenheng med økt aktivitet i nesten alle Børsens områder. I forhold til 1996 kan kostnadsøkningen særlig henføres til økte personalkostnader, bl.a. knyttet til utvidelsen av åpningstiden og til en kraftig opprustning av bemanningen på IT-siden. I tillegg kan økningen henføres til økt markedsføring av derivater og til forhandlingene om HS-98. Oslo Børs' datterselskap - A/S Oslo Børs Informasjon - hadde i 1997 et årsoverskudd på 1,6 millioner mot 2,6 millioner kroner i Selskapet hadde pr en egenkapital på 11,5 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde Oslo Børs en egenkapital på konsernbasis på 156 millioner kroner. Børsstyret ser ikke lenger behov for å videreføre øremerkingen av egenkapitalen i særskilte fonds; investeringsfondet og inntektsreguleringsfondet. Antall noterte selskaper Aksjer og grunnfondsbevis / Norske Utenlandske 21 7 TOTALT Bank 7 0 Forsikring 1-1 Industri Skip 39 2 SMB Grunnfondsbevis Børsstyret har således foreslått å avvikle disse fondene pr. årsskiftet 1997/98. I tilknytning til budsjettforslaget til Børsrådet for 1998 igangsatte Børsstyret en oppdatering av den fordelingsnøkkel som siden 1994 har vært lagt til grunn for børslovens krav til fordeling av avgiftene på de ulike brukergruppene. Den nye kostnadsanalysen konkluderte med at en større del av kostnadene burde henføres til verdipapirforetakene og en mindre til utstedersiden. Dette ble lagt til grunn i Børsstyrets budsjettforslag til Børsrådet og på totalbasis innebar dette en regulering av satsene med sikte på en avgiftsreduksjon på 15% for aksjeutstederne og en økning på 26% for verdipapirforetakene. Utsiktene fremover Det er Børsstyrets vurdering at Oslo Børs vil forbli en attraktiv og spennende markedsplass i årene fremover - både for norske og internasjonale aktører. Børsstyret har gjennom valget av nytt handelssystem både direkte og indirekte staket ut kursen for Oslo Børs' virksomhet i årene fremover. En effektiv nasjonal børs er en forutsetning for at norsk næringsliv og norske investorer skal kunne dra full nytte av den unike økonomiske situasjon vårt 217 land er i. For Børsstyret fremstår særlig tre utfordringer som sentrale i de nærmeste årene. Den første er å få Oslo Børs over på en moderne teknisk plattform, som kan åpne for effektivt samarbeid og kommunikasjon med andre aktører. For det annet er det nødvendig å styrke samarbeidet innen den totale verdipapirkjede i Norge. Dette betyr i praksis et tettere samarbeid på en rekke områder mellom Verdipapirsentralen, Norsk Opsjonssentral og Oslo Børs. Og endelig - for det tredje - ser Børsstyret med forventning frem til sluttføring av den pågående komité-utredning om Børsens fremtidige organisering. Det er viktig at Oslo Børs til enhver tid har den nødvendige fleksibilitet til å orientere seg i en konkurranseutsatt hverdag

8 Øverst fra venstre: Frode Hassel, Odd Sigmund Røste, Sigmund Ellingsbø og Nigel K. Wilson. Nederst fra venstre: Johan Solbu Braaten, Kristin Normann Aarum, John Høsteland og Ole Lund. Frode Hassel Odd Sigmund Røste Ansattes representant Sigmund Ellingbø Nigel K. Wilson Johan Solbu Braaten Kristin Normann Aarum John Høsteland Styrets nestleder Ole Lund Styrets leder 7

9 Resultatregnskap OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE DRIFTSINNTEKTER Kursnoteringsavgift Registrerings-/emisjonsavgift Megleravgifter Handelsavgift opsjoner Salgsinntekter /14 Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER /5 Lønn og sosiale kostnader Honorarer /12 Driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSOVERSKUDD OVERFØRINGER Ovf.til akk.overskudd SUM OVERFØRINGER Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet 8

10 Balanse pr OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE EIENDELER Omløpsmidler Kasse,bank Debitorer Andre kortsiktige fordringer Opptjente, ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler /8/14 10 Handelssystemet 98 Obligasjoner Pensjonsmidler Aksjer /8 Eiendom /8 Biler, inventar /8 EDB Lån ansatte Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift Skyldige feriepenger Påløpne kostnader Forskuddsbetalte inntekter Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld 954 5/6 Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet Kjell Frønsdal børsdirektør Oslo, 31. desember mars 1998 Morten L. Müller kontorsjef 9

11 Kontantstrømsanalyse OSLO BØRS KONSERN TALL I HELE TUSEN Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (14 293) (15 141) (15 249) (15 831) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (14 123) (15 011) (14 919) (15 701) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. begynnelse Beh. av kontanter og kontantekv. ved per.slutt ) Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 - (622) (296) Gevinst ved salg av anleggsmidler (8) (108) (115) (108) Ordinære avskrivninger Endringer i lager 377 (108) 377 (108) Endring i kundefordringer (7 145) (8 393) (530) Endring i leverandørgjeld (2 260) (1 918) Endring i pensjonsmidler (55) (359) (167) (406) Poster klass. som inv. aktiviteter ( omklass.av obl.) Endring i andre tidsavgrensingsposter (8 829) (5 899) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

12 Noter GENERELT OM REGNSKAPSPRINSIPPER A) Konsolideringsprinsipper Konsernet består av: Oslo Børs (morselskap) A/S Oslo Børs Informasjon (datterselskap 100 %) Ved konsolidering er kjøpsverdimetoden benyttet. Dette innebærer at kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøps-/ stiftelsestidspunktet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. B) Klassifisering av poster i regnskapet Fordringer som tilbakebetales innen ett år er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter C) Omløpsmidler/varige driftsmidler. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige, ikke-avskrivbare driftsmidler er i regnskapet oppført til kostpris. Avskrivbare driftsmidler er oppført i regnskapet til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Det lineære prinsipp er benyttet for avskrivningene. Mindre investeringer og investeringer av midlertidig karakter blir utgiftsført. D) Likviditetsbeholdning I likviditetsbeholdningen i kontantstrømsanalysen inngår kontanter og bankinnskudd. NOTE 1. KURSNOTERINGSAVGIFT Avgiftssatsene er beregnet på følgende måte: (hele kr) (tall i hele tusen) Aksjer Grunnfondsbevis Obligasjoner Sertifikater 0 5 SUM Aksjer: pr. million i markedsverdi Minimum Maksimum Avgiften for SMB-selskapene utgjør 50 % av ovennevnte satser. Obligasjoner: pr.kr i gjenværende restgjeld: ,50 7,75 Minimum Maksimum NOTE 2. ANDRE INNTEKTER Av andre inntekter kr , inngår endelig avregning med Logica. NOTE 3. GODTGJØRELSER Godtgjørelse til børsdirektør utgjør kr ,- I h t ansettelsesvilkårene har børsdirektøren rett på to års lønn hvis åresmålsperioden ikke fornyes eller ansettelsesforholdet bringes til opphør etter initiativ fra Oslo Børs. Honorar til Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS var i 1997 kr ,-, herav av annen bistand kr I posten honorarer er medtatt godtgjørelse til Børsstyret kr ,- til Børsrådet kr ,- og til Børsklagenemnden kr ,- 11

13 Noter NOTE 4. DRIFTSKOSTNADER (tall i 1000 kr) Driftskostnadene er fordelt følgende: OSLO BØRS KONSERN Reiser Prosjekter Eiendommen Øvrige driftskostnader TOTALT NOTE 5. PENSJONSFORPLIKTELSER - KOLLEKTIV PENSJONSORDNING Konsernet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Storebrand. Forpliktelsene omfatter 44 ansatte i Oslo Børs og 52 ansatte i konsernet pr Konsernets pensjonsordninger skal regnskapsmessig behandles som en ytelsesplan i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Aktuarmessige beregninger er foretatt på grunnlag av informasjon fra oss. Ved årets beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler 8,0% Diskonteringsrente 7,0% Årlig lønnsvekst/økning G 3,3% Årlig regulering av pensjoner 2,5% Årlig økning G 3,3% Netto pensjonskostnader pr er sammensatt som følger: Beregnet pensjonsforpliktelse (overfinansiering) pr : OSLO BØRS KONSERN OSLO BØRS KONSERN Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Estimatendringer og avvik Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravg Beregnet pensjonsforplikelse Pensjonsmidler (markedsverdi) Netto pensjonsforplikelse før avgift Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke res.førte estimatendr. og avvik Netto pensjonsforpliktelse etter avgift (overfin.) ) 1) Oppført i balansen netto pensjonsmidler i Oslo Børs kr ,-. For konsernet er det oppført netto pensjonsmidler på kr ,- fordelt på pensjonsmidler kr ,- og pensjonsforpliktelser kr ,- Overfinansieringer er balanseført fordi forventet pensjonsopptjening og rentekostnad vil overstige forventet avkastning, slik at det vil være mulig i fremtiden og nyttiggjøre seg denne overfinansieringen. 12

14 Noter NOTE 6: PENSJONSFORPLIKTELSER - FØRTIDSPENSJON I 1997 har Oslo Børs etablert en frivillig ordning om førtidspensjonering som for alle ansatte gjelder fra 64 år. For enkelte ledere er ordningen ut fra spesielle kriterier gjeldende fra 60 år. Forpliktelsene er beregnet ut fra NRS-standard, kostnadsført over drift og ført opp i balansen med kr ,- NOTE 7: VARIGE DRIFTSMIDLER OSLO BØRS Kostpris ord. avskrivninger (tall i hele tusen) Eiendom Inventar Biler EDB Handels- Ikke avskb. Sum system driftsm. Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi % ordinære avskr. 2 10/20 20/25 20/ Regnskapsm.gev/tap solgte driftsm KONSERN Kostpris ord. avskrivninger Eiendom Inventar Biler EDB Handels- Ikke avskb. Sum system driftsm. Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi % ordinære avskr. 2 10/20 20/25 20/ Regnskapsm.gev/tap solgte driftsm HS-98 er det nye handelssystem, planlagt ferdigstilt i Prosjektkostnadene er aktivert. Avskrivningene av systemet vil starte når prosjektet er ferdigstilt. Avskrivningssatsen for LEC-prosjektet (EDB) er i 1997 endret fra 33% til 20 %. Dette medfører en bedring av resultatet med kr ,- 13

15 Noter NOTE 8: INVESTERING OG SALG (SALGSPRIS) AV VARIGE DRIFTSMIDLER (tall i hele tusen) OSLO BØRS Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest Salg Invest. Salg Invest Salg Biler Inventar Ikke avskrivb.driftsmidl. 305 EDB-anlegg HS Eiendom Sum KONSERN Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Biler Inventar Ikke avskrivb. driftsmidl. 305 EDB-anlegg HS Eiendom Sum NOTE 9: BUNDNE MIDLER Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til skyldig skattetrekk i Børsens regnskap. For konsernet utgjør tilsvarende tall kr ,-. NOTE 10: OBLIGASJONER Fra og med er obligasjonsbeholdningen klassifisert som anleggsmidler og forutsettes holdt til forfall. Det er resultatført en rente som tilsvarer den effektive avkastning. Endringer i markedsrenten for disse obligasjonene påvirker ikke resultatregnskapet eller balansen. Overkursen ved klassifiseringstidspunktet vil bli periodisert frem til forfall. NOTE 11: AKSJER Oslo Børs eier 100% av aksjekapitalen på 5000 aksjer à kr ,- i AS Oslo Børs Informasjon. Bokført verdi av aksjene er kr. 0,-. Aksjeporteføljen til AS Oslo Børs Informasjon består til enhver tid av aksjer i børsnoterte selskap. Denne aksjeporteføljen vil alltid danne grunnlaget for en del av selskapets virksomhet og må derfor anses som langsiktig. NOTE 12: LEIEKONTRAKTER Selskapet har inngått følgende leiekontrakter av vesentlig betydning: Fred Olsensgt. 1 Leieperiode Årlig leie Kr ,- NOTE 13: REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT Børsens datterselskap har pr negative midlertidige forskjeller som fordeler seg med kr ,- på varige driftsmidler, kr ,- på kundefordringer og kr ,- på pensjonsforpliktelser. Det er ikke inntatt skattefordel knyttet til de negative midlertidige forskjeller i regnskapet. Årets skattekostnad i regnskap, kr består i sin helhet av betalbar skatt. NOTE 14: HANDELSSYSTEMET- RETTSTVISTER Oslo Børs inngikk den 19.november 1997 et forlik med Logica UK Limited. Rettssaken som var satt til januar 1998 faller derfor bort. Forliket, som er konfidensielt, er en full og endelig avslutning av den rettslige tvisten. Oslo Børs er ikke part i andre rettstvister og det er heller ikke fremmet krav som kan anses å ha betydning for Oslo Børs finansielle stilling. NOTE 15: EGENKAPITAL Egenkapitalen er valgt behandlet i en post - Akkumulert overskudd. Inntektsreguleringsfond 27 mill. kr. og investeringsfond 30 mill. kr. er også for 1996 overført til akkumulert overskudd. 14

16 Revisjonsberetning

17 Organisasjon BØRSRÅDET PR 1. JANUAR1998 Leder Advokat Borger A. Lenth Nestleder Solveig Sollie Medlem Varamedlem Representerer Generalsekretær Gunnar Jørgensen Manager Monica Smith-Sørensen Aksjesparerforeningen i Norge Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen Førstekonsulent Cathrine Hellandsvik Arbeids- og administrasjonsdepartementet Banksjef Torkild Varran Controller Inger Nergård Den norske Bankforening Avdelingsdirektør Eli Telhaug Lovrådgiver Vibeke Parr Finansdepartementet Investeringssjef Lars Trondsgaard Investeringssjef Olaug Svarva Folketrygdfondet Lovrådgiver Tone Ofstad Førstekonsulent Ingeborg B Holtskog Olebakken Justisdepartementet Plan- og økonomisjef Gyda Berg Finanssjef Terje Ruud Kommunenes Sentralforbund Spesialrådgiver Kjersti Tøgård Trøbråten Avdelingsdirektør Eirik Bunæs Kredittilsynet Saksbehandler Gro Granden Daglig leder Kari Lorentz-Larssen Landsorganisasjonen i Norge Fagdirektør Gunnvald Grønvik Bankdirektør Karin Lohrmann Norges Bank Adm. dir. Kristian Lund Adm. dir. Per Broch Mathisen Norges Fondsmeglerforbund Siviløkonom Hanne Bøvøld Advokat Frede Aas Rognlien Norges Fondsmeglerforbund Seksjonssjef Lena Sparr Johnsen Konserndirektør Erik Garaas Norges Forsikringsforbund Adm. direktør Thor Jørgen Guttormsen Advokat Edith Midelfart Norges Rederiforbund Økonomisjef Siv Elisabeth Østlien Jacobsen Direksjonskoordinator Geir Bruflot Norsk Opsjonssentral Professor Atle Johnsen Partner Aase Aamdal Lundgaard Norsk Regnskapsstiftelse Finansdirektør Karin Joys Vabø Styreformann Henning Strøm Norske Finansanalytikeres Forening Ekspedisjonssjef Tor Hernæs Rådgiver Elin Heio Kobro Nærings- og handelsdepartementet Finansdirektør Georg Størmer Finansdirektør Tor Lund Næringslivets Hovedorganisasjon Direktør Lisbeth Lindberg Vice president Hanne Rieker Næringslivets Hovedorganisasjon Utredningsleder Hilde E. Johansen Banksjef Egil Blakstad Sparebankforeningen i Norge Daglig leder Lasse Ruud Direktør Astrid Søgaard Verdipapirfondenes Forening Adm. direktør Jan Hellstrøm Direktør Tom Kolvig Verdipapirsentralen Informasjonssjef Bernt Bangstad* Børsmegler Kari S. Hansen Oslo Børs Siviløkonom Hege Sjo* Siviløkonom Dag Willoch Oslo Børs *ansattes representanter BØRSKLAGENEMNDEN PR 1. JANUAR 1998 Høyesterettsdommer Tore Schei, leder Advokat Bjørg Ven, nestleder Konserndirektør John Giverholt Høyesterettsadvokat Anne Cathrine Høeg Rasmussen Advokat Ellen Moe MEDLEMMER AV BØRSSTYRET VED OSLO BØRS H.r.adv. Ole Lund Adm.dir. John Høsteland Adm. dir. Frode Hassel Førsteamanuensis Kristin Normann Aarum Adm.dir. Johan Solbu Braaten Adm. dir. Nigel K. Wilson Banksjef Sigmund Ellingbø Avd.sjef Odd Sigmund Røste Høyesterett Advokatene Haavind & Haga Den norske Bank Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Hauge & Co Adv.firma Lund, Gundersen & Co. (leder) Elcon Securities (nestleder) Bolig- og Næringsbanken Inst. for privat rett, Jur. Fakultet, Universitetet i Oslo Carnegie Fondsforvaltning Odin Forvaltning DnB Fonds Oslo Børs (ansatterepresentant) 16

18 Organisasjon UTVALGET FOR BØRS- OG VERDIPAPIRRETT PR 1. JANUAR 1998 H.r.adv. Håkon Løchen/ Adv. Kim Dobrowen Adv. Carl J. Hambro Adv. Marius Ryel/ Adv. Arne Didrik Kjørnæs Adv. Gudmund Knudsen/ Adv. Knut Brundtland Adv. Erling Christiansen jr./ H.r.adv. Anne Cathrine Høeg Rasmussen Adv. Henning Øglænd Adv. Ole Nyfløt Adv. Anders Chr. Stray Ryssdal/ H.r.adv. Harald Schjoldager Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma Gram, Hambro & Garman ANS Wikborg, Rein & Co Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Stabell AS Advokatfirmaet Nyfløt, Kahrs og Henriksen DA Wiersholm, Mellbye & Bech BØRSMEDLEMMER Selskap Adresse Telefon ABG Securities AS P.O.Box 1351 Vika 0113 OSLO ABN Ambro Bank N.V., P.O.538 Sentrum 0105 OSLO Aros Securities AS P.O.Box 1332 Vika 0112 OSLO Alfred Berg Norge A/S P.O.Box 483 Sentrum 0105 OSLO Bergen Fondsmeglerforretning A.S P.O.Box BERGEN Bryggen Finans Fonds AS P.O.Box 1856 Nordnes 5024 BERGEN Carnegie AS P.O.Box 684 Sentrum 0106 OSLO Christiania Bank og Kreditkasse ASA P.O.Box 1166 Sentrum 0107 OSLO Den Norske Bank ASA, DnB Markets P.O.Box 1171 Sentrum 0107 OSLO Elcon Securities AS P.O.Box 153 Sentrum 0102 OSLO Fearnley Fonds A/S P.O.Box 1158 Sentrum 0107 OSLO Fokus Bank ASA, 7005 TRONDHEIM Fondsfinans a.s P.O.Box 1782 Vika 0122 OSLO Fondspartner AS P.O.Box 750 Sentrum 0106 OSLO Handelsbanken Markets P.O.Box 1342 Vika 0113 OSLO Karl Johan Fonds AS P.O.Box 1243 Vika 0110 OSLO Sparebanken Midt-Norge 7005 TRONDHEIM NetFonds AS Fred. Olsensgt OSLO Norden Fondsmeglerforretning AS P.O.Box 1580 Vika 0120 OSLO Norse Securities AS P.O.Box 1474 Vika 0116 OSLO Orkla Finans (Fondsmegling) A.S P.O.Box 1724 Vika 0121 OSLO Pareto Fonds AS P.O.Box 1411 Vika 0114 OSLO Prebon Yamane (Sweden) AB Riddargatan 30 S Stockholm, Saga Securities AS P.O.Box 1770 Vika 0122 OSLO Enskilda Securities P.O.Box 1843 Vika 0123 OSLO Sparebanken Nord-Norge 9005 TROMSØ Sparebanken NOR, (Verdi- P.O.Box 1172 Sentrum 0107 OSLO SR-Fonds A/S P.O.Box STAVANGER Sundal Collier & Co a.s P.O.Box 1444 Vika 0115 OSLO A. Sundvall ASA P.O.Box 657 Sentrum 0106 OSLO Terra Fonds ASA P.O.Box 2349 Solli 0201 OSLO Unibank Markets A/S Torvgade 2 DK-1786 Copenhagen V DANMARK MEDLEMMER I BØRSENS REGNSKAPSUTVALG PR. 1. APRIL 1998 Professor Atle Johnsen Statsaut. revisor Finn Berg Jacobsen Revisjonsdirektør Harald Jægtnes Direktør Pål Reiulf Olsen Advokat Jan Syversen Statsaut. revisor Trond Tømta Stabsdirektør Bjørn Østbø Statsaut. revisor Kirsten Jacobsen Norges Handelshøyskole, Bergen Arthur Andersen & Co. Den norske Bank ASA Elcon Securities A/S Advokatfirmaet Harboe, Syversen & Co AS Coopers & Lybrand A/S Vital Forsikring A.S Kredittilsynet 17

19 Postbox 460 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon Telefax Degrafo designbyrå AS Aktiv Trykk

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer