Børsdirektøren har ordet Børsstyrets beretning for Resultatregnskap Balanse Kontantstrømsanalyse Noter...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børsdirektøren har ordet... 2. Børsstyrets beretning for 1997... 3. Resultatregnskap... 8. Balanse... 9. Kontantstrømsanalyse... 10. Noter..."

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 INNHOLD Børsdirektøren har ordet... 2 Børsstyrets beretning for Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Kontantstrømsanalyse Noter Revisjonsberetning Organisasjon...16 Børsmedlemmer Vi minner om at sentrale verdipapirmarkedstall for 1997, samt historiske tall fra inntil 10 år tilbake, presenteres i heftet Oslo Børs Statistikk

3 Børssamarbeid to be or not to be? De kjente ordene fra Hamlet indikerer det tema som for tiden særlig opptar børsverden. Det blåser en strategisk strukturvind over børsene. En rekke allianser og sammenslutninger mellom børser er på tegnebrettet eller under implementering. I vårt nærmiljø knytter det seg selvsagt størst interesse til avtalen mellom Københavns Fondsbørs og Stockholms Fondbørs om etablering av et felles nordisk verdipapirmarked. Men det er også en rekke andre initiativ på gang - både i Europa og i USA. Det er mange som spør seg - hvor befinner Oslo Børs seg i denne strukturprosessen? Er vi ikke interessante nok som samarbeidspartner eller styres vi av krefter som prøver å beskytte seg selv og Oslo Børs mot konkurranse? Svaret er enkelt - ingen av delene. Vi har en stående invitasjon fra våre svenske og danske børskollegaer om å tiltre deres samarbeid. Og vi prøver ikke å hindre konkurranse fra andre markedsplasser eller aktører om våre utstedere, investorer eller meglere. Det ville forøvrig ikke nytte i den grenseløse finansnæring vi i dag tilhører - både rettslig og teknologisk. Børsdirektør Kjell Frønsdal Men aller først må vi spørre oss om hvorfor Oslo Børs eventuelt skal samarbeide med andre børser. Får vi derigjennom flere aktører - særlig investorer og meglere - og således et større og mer likvid marked? Kanskje - men mulighetene er også tilstede for at interessen for norske papirer vil bli overskygget av samarbeidsbørsenes papirer. Vil vi få tilgang til bedre og/eller billigere teknologi og således stille sterkere i den teknologiske "børskarusellen"? Riktig teknologi blir utvilsomt viktig i årene fremover, men det blir også evnen til å kunne styre sin egen teknologi når det bl.a. gjelder bruk, videreutvikling, kompleksitet og risikonivå. Vi har valgt å satse på kjøp av et ferdigutviklet handelssystem - primært ut fra ønske om å begrense utviklingsrisikoen. Jeg kunne også tatt frem andre samarbeidsaspekter, men disse rokker ikke ved mitt poeng - det kan ikke gis ett almengyldig ja- eller nei-svar på om et børssamarbeid totalt sett gir positiv eller negativ effekt. Hvert markedssegment må vurderes ut fra sin egen situasjon. Oslo Børs har ikke noe religiøst forhold til et fremtidig børssamarbeid. Det viste ikke minst vår avtale med OM i 1995 om et derivatsamarbeid - en banebrytende avtale den gang både teknisk og markedsmessig. Men for de øvrige verdipapirene - aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner - tilsier vår analyse at et børssamarbeid ikke nødvendigvis vil gi positive likviditetsutslag og/eller økonomiske besparelser. Tilbake står da tapte frihetsgrader. Vi tror det går an å drive en god lokal børs for norske utstedere og investorer - akkurat som det går å drive en effektiv lokalbank vegg-i-vegg med en internasjonal storbank. Dette utelukker ikke at vi løpende vil oppdatere vår pro-con analyse m.h.t. børssamarbeid med utgangspunkt i vår nye teknologiske handelsplattform. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke samtlige aktører på og rundt Oslo Børs for deres bidrag til at 1997 ble et meget vellykket børsår. Den høye aktiviteten og positive utvikling ga meg dessuten styrket tro på at det lar seg gjøre å opprettholde et effektivt norsk verdipapirmarked basert på egne krefter. Aller mest går likevel min takk til de ansatte på Oslo Børs. Uten deres innsats og engasjement er jeg redd Børsen ville ha vært en flaskehals i mange aktørers hektiske hverdag. 2 Kjell Frønsdal Børsdirektør

4 Børsstyrets beretning for 1997 Fra børsåret 1997 er det tre forhold som spesielt bør fremheves. Det ene er den rekordaktige aktiviteten i nesten samtlige av Børsens virksomhetsområder. Det ble satt ny omsetningsrekord i både førstehånds- og annenhåndsmarkedet for aksjer og grunnfondsbevis, ny omsetningsrekord i derivatmarkedet, stadig nye rekorder i samtlige delindekser og i totalindeksen og ny rekord i antall nye noterte selskaper. Det andre er at det i oktober ble undertegnet en avtale med det svenske CMA Small Systems om levering av et nytt handelssystem. Systemet - som bygger på et australsk- utviklet konsept - vil bli levert høsten Dette prosjektet - kalt HS-98 - vil ha førsteprioritet m.h.t. innsats og ressurser inntil det er vel i havn. Det tredje er det relativt kraftige børsfall som inntraff i slutten av oktober - som følge av den økonomiske og finansielle krisen i Asia. Dette bekreftet at Oslo Børs nå er en del av et globalt verdipapirmarked, hvor de store internasjonale aktørene i stor grad bestemmer børsutviklingen verden over. Børsstyret har lagt vekt på at Oslo Børs snarest må komme ajour m.h.t. den tekniske utvikling innen handelsteknologi. Avtalen om anskaffelse av HS-98 - kombinert med derivatmarkedets tilkobling i februar -97 til OM's handelssystem for derivater - vil gi Oslo Børs en konkurransedyktig handelsplattform. I valg av nytt system var det viktig for Børsstyret å minimere risikoen for uforutsette faktorer. Det ble derfor lagt vekt på å anskaffe et ferdigutviklet system, med kort leveringstid og med stor grad av fleksibilitet basert på anerkjente IT-standarder. Verdipapirhandelen blir stadig mer internasjonal i sin karakter - særlig på aksjesiden. Oslo Børs har allerede i mange år hatt et stort innslag av utenlandske aktører. Andre land har etter hvert kommet opp på tilsvarende nivå - dvs. med en utenlandsk eierandel og handelsaktivitet i størrelsesorden 30-40% av totalbildet. For Børsstyret er det viktig å legge forholdene til rette for at en høy utenlandsk andel kan opprettholdes. Dette tilsier at Børsen sammen med norske verdipapirforetak og selskaper må arbeide målbevisst for å opprettholde interessen for det norske marked blant utenlandske investorer - særlig i London og USA. Børsstyret har i 1997 drøftet et utvidet nasjonalt samarbeid på institusjonsnivå - særlig i forhold til Verdipapirsentralen og Norsk Opsjonssentral. Siktemålet er gjennom praktiske tiltak å styrke det norske markeds samlede konkurransekraft. Markedsutvikling og tiltak Aktivitet og utvikling i 1997 reflekterte i stor grad Norges gode økonomiske utvikling. Omsetningen i aksjemarkedet økte med 41% til 341 milliarder kroner. I emisjonsmarkedet ble det hentet inn ny egenkapital for nær 21 milliarder kroner - mer enn en dobling fra nye selskaper ble introdusert på børskurslisten Omsetningen av aksjer og grunnfondsbevis økte med 41% Nytt handelssystem i 1998 Totalindeksen steg med 32% Den internasjonale utvikling innen verdipapirmarkedet går i et rivende tempo - både med hensyn til teknologibruk, grensekryssende handel og samarbeid mellom børsene. Dette stiller børsene overfor helt nye utfordringer m.h.t. konkurranse. Børsstyret ser det som sin hovedutfordring i årene fremover å posisjonere Oslo Børs riktig i denne konkurranse. Strategiske vurderinger Oslo Børs har som sitt hovedmål å være den sentrale markedsplass for omsetning av verdipapirer utstedt av norske foretak. Dette vil måtte avspeiles i de strategiske valg Børsstyret står overfor. I den sammenheng står ikke minst anskaffelse av et moderne og effektivt handelssystem sentralt. Totalindeksen økte i løpet av året med 31,5% og det ble satt ny indeksrekord 62 børsdager. Uroen i valuta- og finansmarkedene i Asia ga imidlertid et kursfall de siste to måneder av året. I obligasjonsmarkedet økte omsetningen, eksklusiv repoforretninger, med 12% til 1215 milliarder kroner. For Børsstyret har den høye aktiviteten særlig gitt seg utslag i behandling av et rekordmessig antall søknader om børsnotering av aksjeselskaper. I alt ble 56 nye selskaper tatt opp til notering - hvorav 38 på SMB-listen. En tredjedel av nykommerne - 18 selskaper - har sin hovedaktivitet innen shipping og/eller offshore. Disse bidro således til å befeste Oslo Børs' posisjon som en ledende shippingog offshorebørs i internasjonalt perspektiv. Ved årsskiftet var i alt 217 3

5 Børsstyrets beretning for 1997 aksjeselskaper og sparebanker notert. På rentesiden økte antall noterte obligasjonslån fra 806 til 827 obligasjonslån, mens antall sertifikatlån forble uforandret fra Av det store antall søknader om opptak i 1997 ble bare én søknad avslått - Vålerenga Fotball. Selskapet påklaget vedtaket til Børsklagenemnden som opprettholdt Børsstyrets avslag. Forøvrig ble i alt 11 selskaper vedtatt strøket fra notering - i hovedsak som følge av fusjon og oppkjøp. Børsstyret har i noen tid ønsket et større skille mellom Hovedlisten og SMB-listen. I forbindelse med revisjon av børsforskriften har Børsstyret foreslått at et selskap må ha en markedsverdi på minst 500 millioner kroner for å være notert på Hovedlisten. Børsstyret har også vedtatt å legge til grunn i sin opptakspraksis at selskaper normalt ikke vil bli tatt opp til notering på Hovedlisten - med mindre selskapet gjennomgående kan vise til positive resultater - inklusiv positivt driftsresultat. Det ble tatt opp to nye medlemmer i NetFonds og ABN Amro Hoare Govett. Børsstyret vedtok i første omgang å avslå søknaden fra NetFonds basert på en vurdering av selskapets egenkapital. NetFonds påklaget Børsstyrets vedtak til Børsklagenemnden, som ga NetFonds medhold. R.S. Platou trakk sitt medlemskap i mars i kjølvannet av selskapets befatning med en emisjon i Norwegian Applied Technology (NAT). Antall medlemmer ved årsslutt var 32. Børsstyret har sett med økende bekymring på aktiviteten i det norske rentemarked. Antall aktive megleraktører i rentemarkedet har de senere år gått jevnt ned - dels i takt med overgangen til et mer prisdrevet marked. Med bindende ordregivning vil et prisdrevet marked kunne eksponere berørte meglerforetak for økt markedsrisiko. Dette vil kunne føre til redusert bruk av Børsen som markedsplass og/eller til mindre effektiv kursstillelse. For å tilpasse Børsens handelsprosedyrer til den nye markedsstruktur og derved få et mer effektiv og likvid rentemarked, vedtok Børsstyret i september å tillate indikativ kursstillelse i rentemarkedet - forutsatt at Norges Bank Indekser ( = 100) Aksjer og grunnfondsbevis /- 31-Dec % TOTALINDEKSEN 1273,61 31,52 Bank 140,11 53,76 Industri 2098,84 27,67 Skip 1207,69 39,78 SMB** 1265,23 20,60 Grunnfondsbevis** 1292,86 40,06 OBX* 676,36 27,00 ITSX*** 1275,06 27,51 BAEX*** 1337,59 33,76 * =200 ** =500 *** =1000 gjorde tilsvarende endring i sine primærhandleravtaler. Fra Norges Banks side ble dette gjennomført med virkning fra og indikativ kursstillelse ble tillatt fra samme dato. Som et ledd i å styrke Oslo Børs' konkurranseposisjon - særlig i forhold til utlandet - vedtok Børsstyret i slutten av 1996 å utvide åpningstiden i handelssystemet med en time både i rente- og i egenkapitalmarkedet. Utvidelsen ble satt i verk primo mars -97 og var en prøveordning. Etter en intern evaluering av mulige effekter av utvidelsen og en omfattende høringsrunde blant aktørene, konkluderte Børsstyret i november med at utvidelsen ikke hadde svart til forventningene når det gjaldt egenkapitalmarkedet. Det ble på denne bakgrunn vedtatt å opprettholde den nye åpningstiden for rentemarkedet, mens man for egenkapitalmarkedet gikk tilbake til gammel åpningstid. Børsstyret vil ta opp igjen spørsmålet om åpningstid når nytt handelssystem er implementert. Handelssystemer Anskaffelse av nytt handelssystem har hatt høy prioritet i Børsstyret i Det har også vært lagt vekt på å holde Børsrådet oppdatert om progresjonen i prosjektet - ikke minst for å sikre rådet et godt 1500 beslutningsgrunnlag for de budsjettmessige vedtak. Kontrakten med CMA lyder totalt 1200 på ca. 40 millioner 900 kroner. I tillegg kommer vel 30 millioner kroner til konsulentbistand og andre interne kostnader på Oslo Børs. Sammen med garantikostnader og diverse risikotillegg, anslås HS-98-prosjektet - slik det foreløpig er dimensjonert - å koste vel 90 millioner kroner. Børsstyret vil fremheve den betydelige belastning som HS-98 vil ha på organisasjonen i Det nåværende handelssystem må driftes og vedlikeholdes fullt ut - samtidig som nytt skal implementeres og ny kompetanse erverves. HS-98 vil foreløpig bare dekke egenkapitalmarkedet. Børsstyret vil vurdere å utvide det nye systemet til også å kunne håndtere rentehandel, slik at TSS vil kunne avvikles tidlig i Da vil alle tre hovedmarkeder 4

6 i løpet av to år være lagt over på ny handelsplattform. I slutten av 1997 ble det inngått forlik i tvisten med Logica UK angående hevning av den forrige omfattende handelssystemavtalen. Tilsyn I slutten av 1997 trådte annen og siste del av ny verdipapirhandellov i kraft. Det er viktig at denne lovrevisjonen blir fulgt opp i det praktiske tilsynsarbeid. Den såkalte NAT-saken - med vesentlige mangler rundt tildelingen i en emisjon i selskapet Norwegian Applied Technology (NAT) - ble en kraftig påminnelse om behovet for et aktivt verdipapirtilsyn. Tilsynsoppgavene i det norske verdipapirmarked er delt mellom Kredittilsynet og Oslo Børs. Den praktiske oppfølging og grensedragning er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom de to institusjonene. I november ble en revidert avtale vedtatt av Børsstyret. Samarbeidet med Kredittilsynet er meget godt - både i praktisk arbeid og om spørsmål av mer tilsynspolitisk karakter. Børsstyret har i løpet av 1997 ilagt to selskaper et overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. I februar ble Sysdeco Group ASA ilagt et gebyr på 10 ganger årlig kursnoteringsavgift - det tilsvarer børslovens maksimale reaksjonsramme. Gebyret ble ilagt for å ha fremlagt et foreløpig årsregnskap for 1995 som åpenbart ga uriktig og villedende informasjon om selskapets økonomiske situasjon. I oktober ble Alvern ASA ilagt et overtredelsesgebyr på to ganger årlig kursnoteringsavgift for å ha informert markedet for sent om en inngått kontrakt. I 1997 var et meget aktivt år på emisjonsfronten med vel 230 prospekter kontrollert i aksje- og rentemarkedet tilsammen. Børsstyret har i den anledning rettet en skriftlig advarsel til h.h.v. Fearnley Fonds og Pareto Fonds for å ha unnlatt å utarbeide det nødvendige emisjonsmateriale i forbindelse med to private plasseringer rettet til mer enn 50 personer. Børsforskriften er det detaljerte regelverk som i første rekke ligger til grunn for Børsens tilsynsarbeid. Omsetning (NOK mrd) Aksjer og grunnfondsbevis / TOTALT ,2 Bank 43,3 53,7 Industri 200,0 50,7 Skip 53,7 16,0 SMB 34,4 112,2 Grunnfondsbevis 9,4 14,6 10 mest omsatte aksjer 123,9 38,3 159, Børsstyret har i løpet av 1997 drøftet en rekke prinsipielle problemstillinger i tilknytning til en mer omfattende revisjon av forskriften. I desember ble et forslag til ny forskrift forelagt Børsrådet - for viderebefordring til Finansdepartementet. Utkastet ble i januar d.å. sendt på en omfattende høring. Børsstyret og Børsrådet 156,7 Børsstyret har totalt hatt 14 møter i Det har ikke vært endringer i styrets sammensetning i Børsrådet hadde fem møter i to mer enn ordinært. Foruten de lovbestemte sakene ble to møter i sin helhet viet en bred gjennomgang av de budsjettmessige, forretningsmessige og tekniske sider ved nytt handelssystem. Børsrådet har også jevnlig vært orientert om aktuelle børsspørsmål. Organisasjon Oslo Børs hadde 82 ansatte pr. 31. desember inkludert 2 deltidsansatte ved avdelingskontorene i Bergen og Trondheim og 11 i datterselskapet A/S Oslo Børs Informasjon. Dette er en økning på 7 ansatte siden Det ble i løpet av 1997 gjennomført en omfattende miljøundersøkelse blant de ansatte. Undersøkelsen avdekket bl.a. behov 341,1 for å bedre den interne informasjonsflyt og å styr- 231,7 ke Børsens personalfunksjon og lederkompetanse. Undersøkelsen ble fulgt opp med en omfattende tiltakspakke både av kortsiktig og mer langsiktig karakter, herunder også budsjettmidler for enkelte tiltak i Pr. 1. august 1997 ble organisasjonsplanen endret. Den nye organisasjonsstrukturen er basert på fire seksjoner oppdelt ytterligere i avdelinger som de faglig utøvende enheter. Endringen hadde dels som siktemål å "spisse" organisasjonen, og dels å samle faglig samhørende oppgaver under én seksjonsansvarlig. I forbindelse med organisasjonsendringen ble det etablert en toppledergruppe, hvor direktør Tor G. Birkeland inngår sammen med børsdirektør og stedfortredende børsdirektør. Etter Børsstyrets syn er det helt 5

7 Børsstyrets beretning for 1997 avgjørende for om Oslo Børs skal lykkes i utførelsen av sine oppgaver at organisasjonen makter å bibeholde og videreutvikle sin kompetanse. Børsstyret har med tilfredshet registrert at den tidligere høye personalavgang har avtatt noe i Men fortsatt frister mange tilstøtende bransjer med høyere avlønning enn Oslo Børs tilbyr. Det er derfor viktig at høy trivselsfaktor og utfordrende oppgaver inngår som viktige elementer i Børsens tilbud til den enkelte ansatte. Økonomi Regnskapet for 1997 er gjort opp med driftsresultat på 10,4 millioner kroner og et overskudd på 16,7 millioner kroner. Overskuddet foreslås overført til akkumulert overskudd. De totale driftsinntekter gikk i 1997 opp til vel 103 millioner kroner, 18 millioner kroner utover driftsinntektene i Inntektsøkningen reflekterte generelt den høyere aktivitet innen aksjemarkedet samt tilstrømning av nye selskaper og fordelte seg jevnt på de fleste avgiftstypene. På inntektssiden inngår også en endelig avregning av forliket med Logica UK. Driftsutgiftene i 1997 utgjorde nesten 93 millioner kroner som også innebærer en økning på 18 millioner kroner i forhold til Økningen må generelt sees i sammenheng med økt aktivitet i nesten alle Børsens områder. I forhold til 1996 kan kostnadsøkningen særlig henføres til økte personalkostnader, bl.a. knyttet til utvidelsen av åpningstiden og til en kraftig opprustning av bemanningen på IT-siden. I tillegg kan økningen henføres til økt markedsføring av derivater og til forhandlingene om HS-98. Oslo Børs' datterselskap - A/S Oslo Børs Informasjon - hadde i 1997 et årsoverskudd på 1,6 millioner mot 2,6 millioner kroner i Selskapet hadde pr en egenkapital på 11,5 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde Oslo Børs en egenkapital på konsernbasis på 156 millioner kroner. Børsstyret ser ikke lenger behov for å videreføre øremerkingen av egenkapitalen i særskilte fonds; investeringsfondet og inntektsreguleringsfondet. Antall noterte selskaper Aksjer og grunnfondsbevis / Norske Utenlandske 21 7 TOTALT Bank 7 0 Forsikring 1-1 Industri Skip 39 2 SMB Grunnfondsbevis Børsstyret har således foreslått å avvikle disse fondene pr. årsskiftet 1997/98. I tilknytning til budsjettforslaget til Børsrådet for 1998 igangsatte Børsstyret en oppdatering av den fordelingsnøkkel som siden 1994 har vært lagt til grunn for børslovens krav til fordeling av avgiftene på de ulike brukergruppene. Den nye kostnadsanalysen konkluderte med at en større del av kostnadene burde henføres til verdipapirforetakene og en mindre til utstedersiden. Dette ble lagt til grunn i Børsstyrets budsjettforslag til Børsrådet og på totalbasis innebar dette en regulering av satsene med sikte på en avgiftsreduksjon på 15% for aksjeutstederne og en økning på 26% for verdipapirforetakene. Utsiktene fremover Det er Børsstyrets vurdering at Oslo Børs vil forbli en attraktiv og spennende markedsplass i årene fremover - både for norske og internasjonale aktører. Børsstyret har gjennom valget av nytt handelssystem både direkte og indirekte staket ut kursen for Oslo Børs' virksomhet i årene fremover. En effektiv nasjonal børs er en forutsetning for at norsk næringsliv og norske investorer skal kunne dra full nytte av den unike økonomiske situasjon vårt 217 land er i. For Børsstyret fremstår særlig tre utfordringer som sentrale i de nærmeste årene. Den første er å få Oslo Børs over på en moderne teknisk plattform, som kan åpne for effektivt samarbeid og kommunikasjon med andre aktører. For det annet er det nødvendig å styrke samarbeidet innen den totale verdipapirkjede i Norge. Dette betyr i praksis et tettere samarbeid på en rekke områder mellom Verdipapirsentralen, Norsk Opsjonssentral og Oslo Børs. Og endelig - for det tredje - ser Børsstyret med forventning frem til sluttføring av den pågående komité-utredning om Børsens fremtidige organisering. Det er viktig at Oslo Børs til enhver tid har den nødvendige fleksibilitet til å orientere seg i en konkurranseutsatt hverdag

8 Øverst fra venstre: Frode Hassel, Odd Sigmund Røste, Sigmund Ellingsbø og Nigel K. Wilson. Nederst fra venstre: Johan Solbu Braaten, Kristin Normann Aarum, John Høsteland og Ole Lund. Frode Hassel Odd Sigmund Røste Ansattes representant Sigmund Ellingbø Nigel K. Wilson Johan Solbu Braaten Kristin Normann Aarum John Høsteland Styrets nestleder Ole Lund Styrets leder 7

9 Resultatregnskap OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE DRIFTSINNTEKTER Kursnoteringsavgift Registrerings-/emisjonsavgift Megleravgifter Handelsavgift opsjoner Salgsinntekter /14 Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER /5 Lønn og sosiale kostnader Honorarer /12 Driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSOVERSKUDD OVERFØRINGER Ovf.til akk.overskudd SUM OVERFØRINGER Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet 8

10 Balanse pr OSLO BØRS KONSERN NOTE TALL I HELE EIENDELER Omløpsmidler Kasse,bank Debitorer Andre kortsiktige fordringer Opptjente, ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler /8/14 10 Handelssystemet 98 Obligasjoner Pensjonsmidler Aksjer /8 Eiendom /8 Biler, inventar /8 EDB Lån ansatte Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift Skyldige feriepenger Påløpne kostnader Forskuddsbetalte inntekter Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld 954 5/6 Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet Kjell Frønsdal børsdirektør Oslo, 31. desember mars 1998 Morten L. Müller kontorsjef 9

11 Kontantstrømsanalyse OSLO BØRS KONSERN TALL I HELE TUSEN Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (14 293) (15 141) (15 249) (15 831) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (14 123) (15 011) (14 919) (15 701) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekv. ved per. begynnelse Beh. av kontanter og kontantekv. ved per.slutt ) Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 - (622) (296) Gevinst ved salg av anleggsmidler (8) (108) (115) (108) Ordinære avskrivninger Endringer i lager 377 (108) 377 (108) Endring i kundefordringer (7 145) (8 393) (530) Endring i leverandørgjeld (2 260) (1 918) Endring i pensjonsmidler (55) (359) (167) (406) Poster klass. som inv. aktiviteter ( omklass.av obl.) Endring i andre tidsavgrensingsposter (8 829) (5 899) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

12 Noter GENERELT OM REGNSKAPSPRINSIPPER A) Konsolideringsprinsipper Konsernet består av: Oslo Børs (morselskap) A/S Oslo Børs Informasjon (datterselskap 100 %) Ved konsolidering er kjøpsverdimetoden benyttet. Dette innebærer at kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøps-/ stiftelsestidspunktet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. B) Klassifisering av poster i regnskapet Fordringer som tilbakebetales innen ett år er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter C) Omløpsmidler/varige driftsmidler. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige, ikke-avskrivbare driftsmidler er i regnskapet oppført til kostpris. Avskrivbare driftsmidler er oppført i regnskapet til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Det lineære prinsipp er benyttet for avskrivningene. Mindre investeringer og investeringer av midlertidig karakter blir utgiftsført. D) Likviditetsbeholdning I likviditetsbeholdningen i kontantstrømsanalysen inngår kontanter og bankinnskudd. NOTE 1. KURSNOTERINGSAVGIFT Avgiftssatsene er beregnet på følgende måte: (hele kr) (tall i hele tusen) Aksjer Grunnfondsbevis Obligasjoner Sertifikater 0 5 SUM Aksjer: pr. million i markedsverdi Minimum Maksimum Avgiften for SMB-selskapene utgjør 50 % av ovennevnte satser. Obligasjoner: pr.kr i gjenværende restgjeld: ,50 7,75 Minimum Maksimum NOTE 2. ANDRE INNTEKTER Av andre inntekter kr , inngår endelig avregning med Logica. NOTE 3. GODTGJØRELSER Godtgjørelse til børsdirektør utgjør kr ,- I h t ansettelsesvilkårene har børsdirektøren rett på to års lønn hvis åresmålsperioden ikke fornyes eller ansettelsesforholdet bringes til opphør etter initiativ fra Oslo Børs. Honorar til Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS var i 1997 kr ,-, herav av annen bistand kr I posten honorarer er medtatt godtgjørelse til Børsstyret kr ,- til Børsrådet kr ,- og til Børsklagenemnden kr ,- 11

13 Noter NOTE 4. DRIFTSKOSTNADER (tall i 1000 kr) Driftskostnadene er fordelt følgende: OSLO BØRS KONSERN Reiser Prosjekter Eiendommen Øvrige driftskostnader TOTALT NOTE 5. PENSJONSFORPLIKTELSER - KOLLEKTIV PENSJONSORDNING Konsernet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Storebrand. Forpliktelsene omfatter 44 ansatte i Oslo Børs og 52 ansatte i konsernet pr Konsernets pensjonsordninger skal regnskapsmessig behandles som en ytelsesplan i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Aktuarmessige beregninger er foretatt på grunnlag av informasjon fra oss. Ved årets beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler 8,0% Diskonteringsrente 7,0% Årlig lønnsvekst/økning G 3,3% Årlig regulering av pensjoner 2,5% Årlig økning G 3,3% Netto pensjonskostnader pr er sammensatt som følger: Beregnet pensjonsforpliktelse (overfinansiering) pr : OSLO BØRS KONSERN OSLO BØRS KONSERN Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Estimatendringer og avvik Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravg Beregnet pensjonsforplikelse Pensjonsmidler (markedsverdi) Netto pensjonsforplikelse før avgift Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke res.førte estimatendr. og avvik Netto pensjonsforpliktelse etter avgift (overfin.) ) 1) Oppført i balansen netto pensjonsmidler i Oslo Børs kr ,-. For konsernet er det oppført netto pensjonsmidler på kr ,- fordelt på pensjonsmidler kr ,- og pensjonsforpliktelser kr ,- Overfinansieringer er balanseført fordi forventet pensjonsopptjening og rentekostnad vil overstige forventet avkastning, slik at det vil være mulig i fremtiden og nyttiggjøre seg denne overfinansieringen. 12

14 Noter NOTE 6: PENSJONSFORPLIKTELSER - FØRTIDSPENSJON I 1997 har Oslo Børs etablert en frivillig ordning om førtidspensjonering som for alle ansatte gjelder fra 64 år. For enkelte ledere er ordningen ut fra spesielle kriterier gjeldende fra 60 år. Forpliktelsene er beregnet ut fra NRS-standard, kostnadsført over drift og ført opp i balansen med kr ,- NOTE 7: VARIGE DRIFTSMIDLER OSLO BØRS Kostpris ord. avskrivninger (tall i hele tusen) Eiendom Inventar Biler EDB Handels- Ikke avskb. Sum system driftsm. Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi % ordinære avskr. 2 10/20 20/25 20/ Regnskapsm.gev/tap solgte driftsm KONSERN Kostpris ord. avskrivninger Eiendom Inventar Biler EDB Handels- Ikke avskb. Sum system driftsm. Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akk.ordinære avskr Årets ord.avskr Akk.ord.avskr.solgte driftsm Akk.ord.avskr Regnskapsm.bokf.verdi % ordinære avskr. 2 10/20 20/25 20/ Regnskapsm.gev/tap solgte driftsm HS-98 er det nye handelssystem, planlagt ferdigstilt i Prosjektkostnadene er aktivert. Avskrivningene av systemet vil starte når prosjektet er ferdigstilt. Avskrivningssatsen for LEC-prosjektet (EDB) er i 1997 endret fra 33% til 20 %. Dette medfører en bedring av resultatet med kr ,- 13

15 Noter NOTE 8: INVESTERING OG SALG (SALGSPRIS) AV VARIGE DRIFTSMIDLER (tall i hele tusen) OSLO BØRS Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest Salg Invest. Salg Invest Salg Biler Inventar Ikke avskrivb.driftsmidl. 305 EDB-anlegg HS Eiendom Sum KONSERN Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Biler Inventar Ikke avskrivb. driftsmidl. 305 EDB-anlegg HS Eiendom Sum NOTE 9: BUNDNE MIDLER Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til skyldig skattetrekk i Børsens regnskap. For konsernet utgjør tilsvarende tall kr ,-. NOTE 10: OBLIGASJONER Fra og med er obligasjonsbeholdningen klassifisert som anleggsmidler og forutsettes holdt til forfall. Det er resultatført en rente som tilsvarer den effektive avkastning. Endringer i markedsrenten for disse obligasjonene påvirker ikke resultatregnskapet eller balansen. Overkursen ved klassifiseringstidspunktet vil bli periodisert frem til forfall. NOTE 11: AKSJER Oslo Børs eier 100% av aksjekapitalen på 5000 aksjer à kr ,- i AS Oslo Børs Informasjon. Bokført verdi av aksjene er kr. 0,-. Aksjeporteføljen til AS Oslo Børs Informasjon består til enhver tid av aksjer i børsnoterte selskap. Denne aksjeporteføljen vil alltid danne grunnlaget for en del av selskapets virksomhet og må derfor anses som langsiktig. NOTE 12: LEIEKONTRAKTER Selskapet har inngått følgende leiekontrakter av vesentlig betydning: Fred Olsensgt. 1 Leieperiode Årlig leie Kr ,- NOTE 13: REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT Børsens datterselskap har pr negative midlertidige forskjeller som fordeler seg med kr ,- på varige driftsmidler, kr ,- på kundefordringer og kr ,- på pensjonsforpliktelser. Det er ikke inntatt skattefordel knyttet til de negative midlertidige forskjeller i regnskapet. Årets skattekostnad i regnskap, kr består i sin helhet av betalbar skatt. NOTE 14: HANDELSSYSTEMET- RETTSTVISTER Oslo Børs inngikk den 19.november 1997 et forlik med Logica UK Limited. Rettssaken som var satt til januar 1998 faller derfor bort. Forliket, som er konfidensielt, er en full og endelig avslutning av den rettslige tvisten. Oslo Børs er ikke part i andre rettstvister og det er heller ikke fremmet krav som kan anses å ha betydning for Oslo Børs finansielle stilling. NOTE 15: EGENKAPITAL Egenkapitalen er valgt behandlet i en post - Akkumulert overskudd. Inntektsreguleringsfond 27 mill. kr. og investeringsfond 30 mill. kr. er også for 1996 overført til akkumulert overskudd. 14

16 Revisjonsberetning

17 Organisasjon BØRSRÅDET PR 1. JANUAR1998 Leder Advokat Borger A. Lenth Nestleder Solveig Sollie Medlem Varamedlem Representerer Generalsekretær Gunnar Jørgensen Manager Monica Smith-Sørensen Aksjesparerforeningen i Norge Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen Førstekonsulent Cathrine Hellandsvik Arbeids- og administrasjonsdepartementet Banksjef Torkild Varran Controller Inger Nergård Den norske Bankforening Avdelingsdirektør Eli Telhaug Lovrådgiver Vibeke Parr Finansdepartementet Investeringssjef Lars Trondsgaard Investeringssjef Olaug Svarva Folketrygdfondet Lovrådgiver Tone Ofstad Førstekonsulent Ingeborg B Holtskog Olebakken Justisdepartementet Plan- og økonomisjef Gyda Berg Finanssjef Terje Ruud Kommunenes Sentralforbund Spesialrådgiver Kjersti Tøgård Trøbråten Avdelingsdirektør Eirik Bunæs Kredittilsynet Saksbehandler Gro Granden Daglig leder Kari Lorentz-Larssen Landsorganisasjonen i Norge Fagdirektør Gunnvald Grønvik Bankdirektør Karin Lohrmann Norges Bank Adm. dir. Kristian Lund Adm. dir. Per Broch Mathisen Norges Fondsmeglerforbund Siviløkonom Hanne Bøvøld Advokat Frede Aas Rognlien Norges Fondsmeglerforbund Seksjonssjef Lena Sparr Johnsen Konserndirektør Erik Garaas Norges Forsikringsforbund Adm. direktør Thor Jørgen Guttormsen Advokat Edith Midelfart Norges Rederiforbund Økonomisjef Siv Elisabeth Østlien Jacobsen Direksjonskoordinator Geir Bruflot Norsk Opsjonssentral Professor Atle Johnsen Partner Aase Aamdal Lundgaard Norsk Regnskapsstiftelse Finansdirektør Karin Joys Vabø Styreformann Henning Strøm Norske Finansanalytikeres Forening Ekspedisjonssjef Tor Hernæs Rådgiver Elin Heio Kobro Nærings- og handelsdepartementet Finansdirektør Georg Størmer Finansdirektør Tor Lund Næringslivets Hovedorganisasjon Direktør Lisbeth Lindberg Vice president Hanne Rieker Næringslivets Hovedorganisasjon Utredningsleder Hilde E. Johansen Banksjef Egil Blakstad Sparebankforeningen i Norge Daglig leder Lasse Ruud Direktør Astrid Søgaard Verdipapirfondenes Forening Adm. direktør Jan Hellstrøm Direktør Tom Kolvig Verdipapirsentralen Informasjonssjef Bernt Bangstad* Børsmegler Kari S. Hansen Oslo Børs Siviløkonom Hege Sjo* Siviløkonom Dag Willoch Oslo Børs *ansattes representanter BØRSKLAGENEMNDEN PR 1. JANUAR 1998 Høyesterettsdommer Tore Schei, leder Advokat Bjørg Ven, nestleder Konserndirektør John Giverholt Høyesterettsadvokat Anne Cathrine Høeg Rasmussen Advokat Ellen Moe MEDLEMMER AV BØRSSTYRET VED OSLO BØRS H.r.adv. Ole Lund Adm.dir. John Høsteland Adm. dir. Frode Hassel Førsteamanuensis Kristin Normann Aarum Adm.dir. Johan Solbu Braaten Adm. dir. Nigel K. Wilson Banksjef Sigmund Ellingbø Avd.sjef Odd Sigmund Røste Høyesterett Advokatene Haavind & Haga Den norske Bank Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Hauge & Co Adv.firma Lund, Gundersen & Co. (leder) Elcon Securities (nestleder) Bolig- og Næringsbanken Inst. for privat rett, Jur. Fakultet, Universitetet i Oslo Carnegie Fondsforvaltning Odin Forvaltning DnB Fonds Oslo Børs (ansatterepresentant) 16

18 Organisasjon UTVALGET FOR BØRS- OG VERDIPAPIRRETT PR 1. JANUAR 1998 H.r.adv. Håkon Løchen/ Adv. Kim Dobrowen Adv. Carl J. Hambro Adv. Marius Ryel/ Adv. Arne Didrik Kjørnæs Adv. Gudmund Knudsen/ Adv. Knut Brundtland Adv. Erling Christiansen jr./ H.r.adv. Anne Cathrine Høeg Rasmussen Adv. Henning Øglænd Adv. Ole Nyfløt Adv. Anders Chr. Stray Ryssdal/ H.r.adv. Harald Schjoldager Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma Gram, Hambro & Garman ANS Wikborg, Rein & Co Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Stabell AS Advokatfirmaet Nyfløt, Kahrs og Henriksen DA Wiersholm, Mellbye & Bech BØRSMEDLEMMER Selskap Adresse Telefon ABG Securities AS P.O.Box 1351 Vika 0113 OSLO ABN Ambro Bank N.V., P.O.538 Sentrum 0105 OSLO Aros Securities AS P.O.Box 1332 Vika 0112 OSLO Alfred Berg Norge A/S P.O.Box 483 Sentrum 0105 OSLO Bergen Fondsmeglerforretning A.S P.O.Box BERGEN Bryggen Finans Fonds AS P.O.Box 1856 Nordnes 5024 BERGEN Carnegie AS P.O.Box 684 Sentrum 0106 OSLO Christiania Bank og Kreditkasse ASA P.O.Box 1166 Sentrum 0107 OSLO Den Norske Bank ASA, DnB Markets P.O.Box 1171 Sentrum 0107 OSLO Elcon Securities AS P.O.Box 153 Sentrum 0102 OSLO Fearnley Fonds A/S P.O.Box 1158 Sentrum 0107 OSLO Fokus Bank ASA, 7005 TRONDHEIM Fondsfinans a.s P.O.Box 1782 Vika 0122 OSLO Fondspartner AS P.O.Box 750 Sentrum 0106 OSLO Handelsbanken Markets P.O.Box 1342 Vika 0113 OSLO Karl Johan Fonds AS P.O.Box 1243 Vika 0110 OSLO Sparebanken Midt-Norge 7005 TRONDHEIM NetFonds AS Fred. Olsensgt OSLO Norden Fondsmeglerforretning AS P.O.Box 1580 Vika 0120 OSLO Norse Securities AS P.O.Box 1474 Vika 0116 OSLO Orkla Finans (Fondsmegling) A.S P.O.Box 1724 Vika 0121 OSLO Pareto Fonds AS P.O.Box 1411 Vika 0114 OSLO Prebon Yamane (Sweden) AB Riddargatan 30 S Stockholm, Saga Securities AS P.O.Box 1770 Vika 0122 OSLO Enskilda Securities P.O.Box 1843 Vika 0123 OSLO Sparebanken Nord-Norge 9005 TROMSØ Sparebanken NOR, (Verdi- P.O.Box 1172 Sentrum 0107 OSLO SR-Fonds A/S P.O.Box STAVANGER Sundal Collier & Co a.s P.O.Box 1444 Vika 0115 OSLO A. Sundvall ASA P.O.Box 657 Sentrum 0106 OSLO Terra Fonds ASA P.O.Box 2349 Solli 0201 OSLO Unibank Markets A/S Torvgade 2 DK-1786 Copenhagen V DANMARK MEDLEMMER I BØRSENS REGNSKAPSUTVALG PR. 1. APRIL 1998 Professor Atle Johnsen Statsaut. revisor Finn Berg Jacobsen Revisjonsdirektør Harald Jægtnes Direktør Pål Reiulf Olsen Advokat Jan Syversen Statsaut. revisor Trond Tømta Stabsdirektør Bjørn Østbø Statsaut. revisor Kirsten Jacobsen Norges Handelshøyskole, Bergen Arthur Andersen & Co. Den norske Bank ASA Elcon Securities A/S Advokatfirmaet Harboe, Syversen & Co AS Coopers & Lybrand A/S Vital Forsikring A.S Kredittilsynet 17

19 Postbox 460 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon Telefax Degrafo designbyrå AS Aktiv Trykk

Børsdirektør Kjell Frønsdal

Børsdirektør Kjell Frønsdal Vi minner om at sentrale verdipapirmarkedstall for 1998, samt historiske tall fra inntil 10 år tilbake, presenteres i heftet Oslo Børs Statistikk 1998 N o rge har en av Ve s t - E u ropas minste økonomier

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ÅRSBERETNING FOR perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000 fremlagt på generalforsamling 22. mars

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2010...3. Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2010...3. Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15 Årsrapport 2010 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhører Eidsbugarden

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1995 1 INNLEDNING 3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET 3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE 3 1.3 MEDLEMMER 4 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN 4 2.1 NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI 4 2.2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 1 INNLEDNING...3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET...3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE...3 1.3 MEDLEMMER...3 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...4 AKSJEMARKEDET...4 2.2 OBLIGASJONS-

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Året 1995. BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond

Året 1995. BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond Året 1995 BNbank tar nye markedsandeler BNkonto passerte fem milliarder kroner og 28.000 kunder BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond Nye produkter lansert BNkort og BNfastrente Brutto

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Finansielle hovedtall EDB-konsernet. Nøkkeltall EDB-konsernet

Finansielle hovedtall EDB-konsernet. Nøkkeltall EDB-konsernet Finansielle hovedtall EDB-konsernet Tallene er sammenlignbare, som om fusjonene med Landbruksdata AS (1.1.96) og Kongsberg Intech AS (1.1.97) skjedde pr. 1.1.1994 Beløp i NOK 1.000 1997 1996 1995 1994

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin. Årsrapport 2006 Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte Eidsbugarden Hotell,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 10 Gjeld og egenkapital 11 Kontantstrømanalyse 12 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer