MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon slik at vararepresentant kan bli innkalt. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 065/09 09/559 REFERATSAKER 066/09 09/558 DELEGASJONSSAKER 067/09 07/1686 LINDA OG TORE F. ERICHSEN - 14/188 BIESTØA 3 - KLAGE PÅ PLASSERING AV GARASJE 068/09 09/299 GRETA OLSBU OG TOVE MAY OLSBU - 71/59 STRANDFJORDEN - UTVIDE TERRASSE 069/09 09/263 TORLEIV HÅLAND - 122/6 KILAND - TILBYGG HYTTE 070/09 07/1732 JENNY MARIE TØNNESØL - GNR.38 BNR.4 SKRAVIGA - KLAGE OVER TEKNISK UTVALGS GODKJENNELSE FOR OPPFØRING AV SJØBODERINGENDRING PLANBESTEMMELSEN KAP KLAGE OVER VEDTAK I SAK 020/09 071/09 09/68 TRYGVE AALIA - GNR.59 BNR.137 VESSØYA - SØKNAD OM ILANDSTIGNINGSBRYGGE FOR HYTTEEIENDOM Side 1

2 072/09 08/1296 TROND AALEBORG - GNR.67 BNR.4 MØLLESLETTEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR PÅTENKT BOLIG 073/09 09/24 OLE CHRISTIAN ALSAND - GNR.74 BNR.20 KJØRVIKA - SØKNAD OM UTVIDELSE AV BRYGGEANLEGG FOR FRITIDSEIENDOMMER 074/09 08/1450 OLE CHRISTIAN ALSAND - GNR.74 BNR.95 STØLEKILEN - SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE 075/09 08/1048 ÅGE ERICHSEN - GNR.80 BNR.8 GROOSEVEIEN KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM PÅ/TIL/OMBYGGING AV GARASJE TIL GARASJE/SJØBOD MED BAD 076/09 08/450 JUSKESTEDET AS, 200/1181, SKOLEGATEN 2, - KLAGE PÅ AVSLAG OM PÅBYGG OG BRUKSENDRING TIL LEILIGHET I BYGGETS 4.ETASJE 077/09 09/405 TILSKUDD TIL PRIVATE VANNLEDNINGER - REDDAL 078/09 09/539 BRANNVANNFORSYNING SIA - TELEVEIEN 079/09 09/116 KJØP AV TILLEGGSAREAL ARENDALSVEIEN 3 080/09 07/2046 SERVICEKAI GRØMBUKT 081/09 09/252 OVERSKJØTING AV KIRKELIGE EIENDOMMER - KIRKELIG FELLESRÅD 082/09 08/284 BEBYGGELSESPLAN A6 - JORDTVEIT- HOMBORSUND 083/09 07/1314 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BIEHEIA 4, OMRÅDE B2. 2. GANGS BEHANDLING 084/09 08/1000 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING BERGEMOEN. KLAGEBEHANDLING. 085/09 07/1800 REGULERINGSENDRING BREIVIKA CAMPING OMRÅDE N 2 086/09 08/1362 ESTETISK VEILEDER MED RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE. 087/09 06/418 STRANDPROMENADEN FEVIK Side 2

3 Grimstad, Tor Eriksen Utvalgsleder Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 08/255 I Fylkesmannen i Aust-Agder 2 08/424 I Fylkesmannen i Aust-Agder 3 05/2786 I Fylkeskommunen i AustAgder 4 04/2310 I Fylkesmannen i Aust-Agder 5 04/2194 I Fylkesmannen i Telemark 6 08/231 I Fylkesmannen i Telemark 7 08/901 I Fylkesmannen i Telemark 8 08/289 I Fylkesmannen i Telemark FORSLAG TIL Referatsaken tatt til etterretning. Klage på vedtak - kommunens vedtak av sak 541/08 jf. vedtak av sak 267/08 stadfestes - Terje Stalleland - 14/111 Langhaveheia 26 - tilbygg og ny fasade Klage over vedtak av kommunen om gebyr ang. adkomstvei til hytte. Kommunens vedtak av sak jf. vedtak av sak 254/08 stadfestes Opphever kommunens vedtak i sak Klagen tas til følge, det gis ikke dispensasjon til oppføring av bolig som omsøkt Medhold i klage. Det gis ikke dispensasjon til oppføring av brygge som omsøkt. Medhold i klage. Kommunens vedtak omgjøres slik at dispensasjon ikke blir gitt. Medhold i klage. Kommunens vedtak omgjøres slik at dispensasjon ikke blir gitt. Side 4

5 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- DELEGASJONSSAKER FTU-056/ : RAMMETILLATELSE OG TILLATELSE TIL RIVING- FINSAM I AS FINSAM II AS - 8/164 BERGEMOVN RIVING OG GJENOPPBYGGING AV HALL 1 OG 2 ETTER NATURSKADE OG ENDRING AV DELER AV FASADEN I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om riving av bygninger samt søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen av rivingstiltaket. Situasjonsplan og tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen av rammetillatelsen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Tiltaket omfatter riving av deler av bygningen, hall 1 og 2 samt noen mindre bygg som vist på innsendt situasjonsplan. I tillegg er det søkt om oppføring av hall 1 og 2 på samme sted som før, men som skal gjenoppbygges som stålbygg og er litt mindre enn tidligere bygg. Rivingen av hall 1 og 2 samt noen mindre bygg som vist på innsendt situasjonsplan som omsøkt tillates igangsatt etter dette vedtak. Oppføring av bygninger som omsøkt tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-060/ : ESBEN ERIKSEN - 86/192 TUFTENE 22 - BOLIG OG GARASJE

6 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt med tilleggsopplysninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det gitt dispensasjoner fra bebyggelsesplanen med bestemmelser, grunnflate, avkjørsel og fra underetasje. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder oppføring av bolig og garasje. Boligen oppføres i to etasjer. Garasjen føres opp med kjeller. Bebygd areal er 152,0 m² for bolig og 61,0 m² for garasje med bod. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-065/ : RUNE KONNESTAD - 43/62 NILSEVOLDVEIEN 26 - GARASJE/LAGER I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95, godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad om tillatelse til oppføring av garasje/lager. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har bygningsmyndigheten fritatt tiltaket for nabovarsling av dispensasjonssøknaden da bygningsetaten ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-066/ : Bygningsmyndigheten godkjenner avfallsplan m/miljøsaneringsbeskrivelse for rivingsavfall fra utbrent bolig 200/349 Arendalsveien 3, Vidar Igland Avfallsplan datert med miljøsaneringsbeskrivelse datert , godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til

7 avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-073/ : PÅL NILSEN - 48/51 RANDULF HANSENS VEI 14 - RIVING OG GJENOPPFØRING AV TILBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder riving og oppføring av nytt tilbygg for kjølemaskiner. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-074/ : BERGEMOEN EIENDOM AS - 85/15-92 REDDALSVEIEN 47 - TILBYGG INDUSTRIHALL - RAMMETILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknad om rammetillatelse gjelder oppføring av tilbygg i en etasje til eksisterende produksjonsbygg. Tilbygget har bruksareal BRA 125 m². Det er gitt ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen ovenfor. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-075/ : TORIL MARIE EBBESEN - 200/1824 TERNEVEIEN 15 - ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt og reviderte tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknad om rammetillatelse gjelder oppføring av bolig i to etasjer med samlet bruksareal 119,5 m². og garasje med bruksareal BRA 22,4 m². I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens 2 punkt 2.2.4, vedr. gesims- og mønehøyde Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.

8 Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-083/ : RUNE TERJESEN - 86/203 RONNENGÅSEN 17 - BOLIG - ENDRINGSTILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring. Dokumentasjon mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for endringstiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad om endringstillatelse gjelder prosjektering og utførelse for rørleggerarbeider. Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-086/ : LARS ERIK STØLE - 144/78 SKIFTENES - GARASJE - GODKJENT. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av ny garasje med samlet BRA 128,7 m2. Kommunen har vurdert dispensasjonssøknaden og konkluderer med at det foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens 7. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-088/ : KJERSTI FLATEKVAL SELMER - 7/239 OPPLANDSVEIEN TILBYGG TIL BOLIG. TILBYGG TIL BOLIG. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av tilbygg på eiendom. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-089/ : PER JÅVOLD - 88/435 GJÆRBRØNDVEIEN TILBYGG. TILBYGG TIL BOLIG. LEVEGG.

9 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden gjelder oppføring av tilbygg og levegg til allerede eksisterende bolig Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-091/ : BJØRN ATLE EIDE - 28/258 MARIVOLL - TERRASSE OG TRAPP I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omhandler oppføring av terrasse med trapp til fritidsbolig. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-093/ : BENGT G. MICHALSEN AS - 49/44 VOLLEKJÆR 71 - RIVING AV BOD/ANNEKS GJENOPPFØRING AV ANNEKS - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter riving av eksisterende bod/anneks, samt oppføring av nytt anneks. Tiltaket utløser krav til bebyggelsesplan i reguleringaplan for Moåsen og er derfor betinget av at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens 7, jfr. 31 Virkninger av reguleringsplan. Kommunen har konkludert med at det foreligger tilstrekkelige overvekt av grunner som taler for innvilgelse av omsøkte dispensasjon. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-094/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje på boligeiendommen 200/401 Batteriveien 24, Otto Bugge Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og godkjenner i h.h.t. 93 tiltak for oppføring av garasje som vist på søknad datert , mottatt , på følgende vilkår: 1. Garasjens (inkl. gesims, takrenner m.v.) skal i sin helhet plasseres innenfor egen eiendomsgrense, og minsteavstand fra samme til asfaltert veikant skal være 2 meter. 2. Det må monteres snøfanger på garasjetaket. Tiltaket kan på disse vilkår igangsettes. FTU-095/ : TORLEIV HÅLAND - 122/6 KILAND - TILBYGG HYTTE

10 I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter tilbygg til hytte med BRA ca 12,5m 2. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-097/ : GRIMSTAD KOMMUNE - GNR.200 BNR.188 LEVERMYR STADION - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TRIBUNE/GARDEROBEANLEGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av nytt tribune/garderobeanlegg på Levermyr Stadion. Svensson Arkitekter AS org.nr: er gitt ansvarsrett i søkerprosessen. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-099/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeing av tilleggsparsell til boligeiendom fra137/1 Tønnesøl, Lars Olav Helleland Bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 93 godkjennelse for fradeling av en parsell på ca. 2daa fra gnr.137 bnr.1, som vist på søknad datert , mottatt på vilkår av at parsellen sammenføyes med gnr.137 bnr.8. FTU-100/ : Bygningsmyndigheten godkjenner riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til bolig 200/812 Kirkegaten 33, Anne Beate Eikholm og Knut Ola Kirkaas Bygningsmyndigheten gir i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95b gis tillatelse til riving av eksisterende tilbygg til boligen og oppføring av nytt tilbygg, som vist på tegning datert , mottatt , og søknad mottatt m.fl. og på følgende vilkår: Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak Tiltakshaver Knut Ola Kirkaas, gis personlig ansvarsrett som søker. Ark. Paal Malde organisasjonsnr gis ansvarsrett i prosjektering og kontroll prosjektering for tilbygget i tiltaket 2. Lasse Langemyr organisasjonsnr , gis lokal godkjenning samt ansvarsrett i utførelse og kontroll utførelse av hele tiltaket 2. Ansvarsretten omfatter beskriv fortrinnsvis ved bruk av arbeidsområdene angitt i veil. til GOF 6 og supplerende tekst dersom arbeidsområdene ikke passer eller ikke er dekkende. Foretak som ikke selv utfører eller kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF.

11 FTU-101/ : MARIANNE IGLAND - 86/204 RONNENGÅSEN 15 - BOLIG OG GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt med supplerende opplysninger og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden gjelder oppføring av bolig og garasje. Bolig oppføres i tre etasjer. I underetasjen skal det være utleieenhet. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser i punkt 2.10, vedr. areal for utleieenhet Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-102/ : RAMMETILLATELSE - IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen jamfør vurdering over. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter riving av gjenstående deler av bygning med bygningsnr og oppføring av leilighetsbygg i to fløyer med til sammen 16 leiligheter. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-103/ : Bygningsmyndigheten avslår søknadom tilbygg til hytte 167/64 Sjørågerveien, Elisabeth Amtedal Bygningsmyndigheten avslår i medhold av PBL 20-6, jfr. den samme lovs 7, søknad om oppføring av to mindre tilbygg til hytte som vist på søknad datert , mottatt FTU-104/ : ODA JÅVOLD - 4/126 KLINGREMOHEIA 17 B - GARASJE. VEDTAK. I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt , ligger til grunn for samtykket.

12 Meldingen gjelder oppføring av garasje til bolig. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-105/ : Bygningsmyndigheten godkjenner riving av utbrent bolig 200/349 Arendalsveien 3, Vidar Igland Bygningsmyndigheten godkjenner i medhold av PBL 93 og 95b, riving av utbrent bolig som vist på søknad datert, , mottatt Ark. Sverre Halvorsen AS organisasjonssnr er med bakgrunn i sentral godkjennelse gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen for hele tiltaket i tiltaksklasse 1. Pedersen Entreprenørforretning AS organisasjonssnr er gitt i h.h.t. sentral godkjenning, ansvarsrett for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse/kontroll og utførelse for riving av boligbygget i tiltaksklasse 1. Dersom godkjent foretak setter arbeidet til underentreprenør skal godkjent foretak påse at underentreprenør innehar nødvendige godkjennelse. FTU-106/ : UGLAND BYGG A/S - 81/4 LANGEMYRJORDET - LEILIGHETSBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Igangsettingstillatelsen gjelder resten av tiltaket. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. FTU-107/ : TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG M/ SEKUNDÆRLIELIGHET SAMT GARASJE - JURGITA ZAJANCKAUSKAITE - 86/172 TORVÅSEN 12 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av enebolig m/ sekundærleilighet i underetasjen samt oppføring av garasje. Tiltaket ansees å være i henhold til gjeldende bebyggelsesplan. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-108/ : SAFEMAR AS - 79/304 ØSTERSKOGEN 24 - LAGERHALL - SAMTYKKE TIL ENDRING I medhold av plan- og bygningslovens 85 samtykkes det i endring. Dokumentasjon og tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen.

13 Endringen gjelder størrelse på lagerhallen. De oppgitte mål i den opprinnelige meldingen var 10 m x 15 m. Det er nå søkt om 12 m x 18 m. Tiltaket må fjernes og tomten ryddes når kommunen forlanger det Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-110/ : Bygningsmyndigheten godkjenner levegg på fritidseiendommen 37/54 Grefstad Vestre, Hans Olsbu Bygningsmyndigheten godkjenner, i medhold av PBL 93 og 95B, oppført levegg på hytteeiendommen, som vist på søknad datert , mottatt FTU-112/ : FEVIK BILVERKSTED - 44/86 FEVIKTOPPEN - VARMLUFTSAGGREGAT I VERKSTEDHALL * FTU-113/ : RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG TIL GARASJE SOM SKAL INNEHOLDE LEILIGHET/HYBEL - TONY GULBRANDSEN - 200/1843 TERNEVEIEN 5 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende garasje. Tilbygget med hems skal inneholde sekundærleilighet i tilknytning til eksisterende bolig og oppføres med samme takform som eksisterende garasje. Garasjens 2. etasje skal brukes til soverom og er på plantegning vist som tilbyggets 1. etasje. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis på vilkår, dispensasjon fra reguleringsplanen og plan- og bygningsloven 7, vedr. byggegrense og avstand til midtregulert veigrunn. Som vilkår er satt at skråningens fot skal slutte ved tomtegrense og at det skal settes opp snøfanger som sikrer at snø og eventuelt annet ikke raser ut i veien. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-115/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE - SUSANNE RAMSLAND - 44/173 JUDEHAVSKLEIVA 34 - RIVING AV GARASJE, NYTT TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY ENEBOLIG

14 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 715/08 tillates nå igangsatt. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Igangsettingstillatelsen gjelder hele tiltaket som omsøkt. (Riving av garasje og oppføring av ny enebolig, tilbygg til eksisterende bolig og flytting av avkjørsel. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. FTU-117/ : ROALD TVEIT - 14/129 FLADEFJELL 2 - UTVIDE VERANDA, ENDRE VINDUER I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt , ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter utvidelse av veranda, og endring av vinduer i fasade. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-118/ : Bygningsmyndigheten godkjenner nedgraving av fettavskiller for næringsbygg 200/1286 Storgaten 13, Audun Ølnes Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 93 og 95b godkjennes nedgraving av fettavskiller som vist på søknad mottatt Rørlegger Arne Stabell, organisasjonsnr er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering, kontroll prosjektring, utførelse og kontroll utførelse for anlegg av fettavskilleren i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/ underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-119/ : Bygningsmyndigheten godkjenner riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje 53/162 Sømsveien 25, Jacob Hansen Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og godkjenner riving av eksisterende garasje og oppføring av ny som vist på søknad datert , mottatt og arbeidet kan igangsettes på vilkår av at rivingsmaterialer som ikke skal gjenbrukes, leveres på godkjent deponeringsplass. Kvittering for dette må kunne fremlegges for kommunen ved eventuelt senere anledning..tiltakshaver/eier Jacob Hansen gis personlig ansvarsrett for riving av eksisterende garasje. FTU-120/ : Bygningsmyndigheten godkjenner tilbygg til bolig 87/160 Torjus Hansensvei 8, Per G. Håbestad Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 86a samtykkes det i oppføring av tilbygg til bolig som vist på melding datert , mottatt m.fl.. Tiltaket tillates nå igangsatt.

15 FTU-121/ : Bygningsmyndigheten gir rammetillatelse for tilbygg til bolig 69/116 Kroken, Benn Brynhildsen Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og godkjenner oppføring av tilbygg til bolig som vist på søknad datert , mottatt og på følgende vilkår: 1. Tiltaket kan ikke settes i gang før det foreligger godkjent utslippstillatelse, jfr. Forurensningslovens og PBL 93. Trippel A Consult organisasjonsnr , gis lokal godkjenning samt ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering og kontroll prosjektering avtilbygg til bolig i tiltaksklasse 1.Foretak som ikke selv utfører ellerkontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-122/ : ANDERS RASMUSSEN - 52/74 SØMSVEIEN 15C - 2 STK DOBLE GARASJER. OMGJØRING TIL ORDINÆR SØKNAD. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt , ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av to doble garasjer i forbindelse med firemannsbolig, og søknad om dispensasjon fra arealplan i LNF-område. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra formålet i LNF-område. Tiltaket er saksbehandlet etter reglene i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 21 som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 94, uten at planog bygningslovens regler i kap. XVI om ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-123/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning for bolig 52/66 Sømsveien 16, Morten Henningsen Bygningsmyndigheten godkjenner i h.h.h. PBL 93 og 95B, endret tegning for bolig som er datert , mottatt , jfr. for øvrig vedtak i sak 167/07. FTU-124/ : Bygningsmyndigheten gir rammetillatelse for bolig med bileilighet 200/329 Ankerveien 27, Jan Arild Vassbotn Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og TEK 7-26 nr.3 og gir rammetillatelse for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny bolig m/bileilighet og ny garasje som vist på søknad datert og mottatt Ark, Malde, organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen for hele tiltaket i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfø-

16 rer/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Bygningsmyndigheten finner ikke å kunne ta til følge merknader fra Sigmund og Turid Andreassen datert , og merknad fra Steinar og Karin Haugenes datert , fordi omsøkte tiltak ikke kan sees å være til vesentlig ulemper i forhold til deres eiendommer og området for øvrig.. FTU-125/ : TILLATELSE TIL ENDRING - IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endret rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen jamfør vurdering over. Søknaden om endring omfatter kun at det er oppgitt feil antall leiligheter i søknaden, men at innsendte tegninger er korrekte. Dvs at det oppføres et leilighetsbygg i to fløyer med til sammen 14 leiligheter. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-126/ : FEVIK BILVERKSTED - 44/86 FEVIKTOPPEN - VARMLUFTSAGGREGAT I VERKSTEDHALL I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95b godkjennes søknaden. Tegninger mottatt og nabovarsel mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder montering av frittstående varmeaggregat i verkstedhall. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-127/ : Bygningsmyndigheten gir godkjennelse for endring for gårdsbutikk med kafe/selskapsslokaler og en leilighet med tilhørende utslippstillatelse 30/6 Hesnes, Hesnes Gartneri UTSLIPPSTILLATELSE: Bygningsmyndigheten gir i medhold av Forurensingslovens 12-5, utvidelse av utslippstillatelse av , for utslipp av grå- og sortvann for bileilighet og selskapslokaler i loftsetasjen for eksisterende kafe/gårdsbutikk som vist på søknad datert , mottatt INNREDNING AV LOFTSETASJEN I GÅRDSBUTIKK/KAFE OG AVLØPSANLEGG:

17 Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 93 og 95 godkjenner opparbeidelse av avløpsanlegg og innredning av selskapslokale og bileilighet i gårdsbutikkens loftsetasje som vist på søknad datert , mottatt Jeppesen Prosjektkontor, organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for prosjektering og kontroll prosjektering av innredning av loftsetasje til selskapslokale og leilighet i tiltaksklasse 2. Håland Bygg AS organisasjonsnr er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett for utførelse og kontroll utførelse for innredning av selskapslokale og bileilighet i gårdsbutikkens loftsetasje i tiltaksklasse 1. Ing. R. Rose, organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett for prosjektering og /kontroll prosjektering av utvidelse av avløpsanlegget for gårdsbutikk med kafe/selskapslokaler og bileilighet i samme bygg i tiltaksklasse 1. Dramsvika Tellef Moen AS organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett for utførelse og kontroll utførelse for utvidelse av avløpsanlegget for gårdsbutikk med kafe/selskapslokaler og bileilighet i samme bygg i tiltaksklasse 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-128/ : KNUT ØSTERHOLT - 81/54 MOLLANDSVEIEN - GARASJE OG MIDLERTIDIG UTKJØRSEL I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter garasje med bod i andreetasje plassert 1 meter fra nabogrense, og midlertidig avkjørsel fra Østerhusmoen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis på vilkår, midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen til Lien - Østerhus. Som vilkår er satt at avkjørselen er midlertidig til nytt kryss og veien til Østerhusmoen er senket i tråd med pågående regulering av veien, samt at avkjørselen lages minst 30m fra eksisterende veikryss. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-129/ : GODKJENNING AV AVFALLSPLAN - FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVN GJENOPPBYGGING AV HALL 1 OG 2 Avfallsplan datert godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem.

18 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-130/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GJENOPPBYGGING AV HALL 1 OG 2 - FINSAM EIENDOM AS - 8/164 BERGEMOVN. 40 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 056/09 tillates nå igangsatt. Delgangsettingstillatelsen gjelder oppføring av hall 1 og 2 med tilhørende arbeider som omsøkt bortsett fra utførelsen av sprinkleranlegget. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-131/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TILBYGGET MOT SØR - SIA STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER - 3/ TELEVEIEN 8 - BARNEHAGEBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i endring av rammetillatelsen av , sak 784/08. tillates nå igangsatt. Deligangsettingstillatelsen gjelder oppføring av tilbygget mot sør. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-132/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE - UGLAND EIENDOM AS - 3/312 TELEVEIEN 9 - CAMPUS GRIMSTAD I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse på eiendommen Televeien 9, Kampus, gnr. 3 bnr. 312 mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av sak. 476/07 tillates nå igangsatt.

19 Deligangsettingstillatelsen gjelder prosjektering/kontroll prosjektering av sekundærbæresystem av stål for fasader og Bluebox. Og utførelse/kontrollutførelse av mur, pussarbeider, montering av veggfasader, brannisolering. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-133/ : Bygningsmyndigheten gir dispensajson for oppføring av garasje med bileilighet 200/1208 Solberggaten 2, Per Wikander Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 70 nr.2, og godkjenner i medhold av den samme lovs 93 og 95, oppføring av garasje med bileilighet som vist på søknad datert , og , på vilkår av at bygget tilfredsstiller TEK s krav i 7-2- Sikkerhet ved brann og 8-4 Lydforhold i forhold til nabobygget på Solberggaten 4. Egerdal Byggeservice, organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for utførelse og kontroll utførelse av bygget og installasjoner i tiltaksklasse 1. Vårt Hus AS, organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning samt ansvarsrett for prosjektering og kontroll prosjektering av hele tiltaket i tiltaksklasse 1, utenom rørleggerarbeidene. Nilsen & CO AS organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsvarsrett for <prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse av sanitærtekniske arebider i tiltaksklasse 1. FTU-134/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av tilbygg til bolig på vilkår 66/11 Have 11, Einar Knutson Bygningsmyndigheten gir i medhold av 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og godkjenner oppføring av tilbygg til bolig som vist på søknad datert , mottatt og på følgende vilkår: 1. Før tilbygget kan påbegynnes må det innsendes søknad om opprusting av boligens avløpsanlegg, for behandling, jfr. Forurensningsforskriften 12-4, jfr FTU-135/ : RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON FRA PLANKRAV - NIVI EIENDOM AS - 200/546 FURULIVEIEN 22 - RIVING AV BOLIG / OPPFØRING AV ENEBOLIG OG TOMANNSBOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger mottatt og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter riving av eksisterende bolig, bygningsnr , samt oppføring av en tomannsbolig og en enebolig på eiendommen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra plankrav i kommunedelplan for Grimstad Byområde.

20 Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-136/ : Bygningsmyndigheten gir rammetillatelse for bygg med næring og leiligheter 53/56 Feviktoppen T. Marcussen Holding AS Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7 gis dispensasjon fra den samme lovs 69 nr.3 s vedtekt, fra kravet om utenomhusareal og gir rammetillatelse i medhold av PBL 93 og 95 for oppføring av bygg med næring, parkeringsareal og leiligheter, med tilhørende situasjonsplan for levegg, lekeplass og manøvreringsareal på de vilkår som er nevnt ovenfor. Det gis ikke dispensasjon gesimshøyde for trappe/heishuset, som omsøkt Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. Q2 Arkitekter AS, organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen samt for arkitekturfaglig prosjektering og kontroll prosjektering. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle unde rleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. FTU-137/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endring av søknad om ansvarsrett for tilbygg til bolig 87/1 fnr.1, Reddalsveien 161, Jens Esketveit Larsen Bygningsmyndigheten godkjenner endring av ansvarsrett for utførelse og kontroll utførelse for tilbygg til bolig som omsøkt , jfr. for øvrig vedtak i sak 442/08. FTU-138/ : G-A EIENDOM AS - 7/440 HOLBEKKVEIEN 12 A - BOLIG OG GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og tilleggsdokumenter mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknad gjelder oppføring av bolig med sammenbygd garasje. Boligen føres opp i to etasjer med bileilighet i første etasje. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det på vilkår dispensasjon fra plan- og bygningslovens 70 nr 2 vedr. avstand til nabogrense og Teknisk forskrift TEK 7-26 nr 2 avstand til bygg på naboeiendom. Som vilkår er satt at det gjøres branntekniske tiltak rettet mot

21 bygg på naboeiendommen. Tiltaket gjøres på den del av bygget som kommer nærmere enn 8,0 meter til bygg på naboeiendom Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-142/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppførign av bod som tilbygg til boligbygg 200/143 snr.9, Grooseveien 59, Terje Johansen Bygningsmyndigheten gir i medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykke i oppføring av bod som tilbygg til boligbygget, som vist på melding datert , mottatt , og tegning mottatt Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-143/ : GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/6 TORVÅSEN BOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og tilleggsdokumentasjon ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Det er gitt dispensasjon som omsøkt. Søknaden gjelder oppføring av 4 boliger med garasje. Boligene oppføres som kjedehus. FTU-145/ : MAGNUS EVENSTAD - 79/161 GUNDER DANIELSENS VEI 2 - UTVIDE TERRASSE, OVERBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter en mindre utvidelse av terrassen og et takoverbygg med grunnflate 9m 2. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-146/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje, 4/87 Gartnerimyra 9, Hallvard Andersen Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 86a samtykke til oppføring av garasje som vist på søknad mottatt Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-147/ : GODKJENNING AV AVFALLSPLAN - GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/? TUFTENE BOLIG Avfallsplan datert godkjennes med følgende vilkår:

22 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-148/ : FELLESKJØPET ROGALAND AGDER - 200/228 GULDMANDSVEI 2 - UTSTILLINGSTELT I medhold av plan- og bygningslovens 85 samtykkes det i meldingen på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt , ligger til grunn for samtykket FTU-149/ : GODKJENNING AV AVVFALLSPLAN - GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/6 TORVÅSEN BOLIG Avfallsplan datert godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart.

23 FTU-150/ : GRIMSTAD EIENDOM AS - 86/6 TUFTENE BOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt og tilleggsdokumentasjon mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Det er gitt dispensasjon som omsøkt. Søknaden gjelder oppføring av 4 boliger med garasje. Boligene oppføres som kjedehus FTU-151/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR HELE TILTAKET - EIDE BARNEHAGE - 172/120 JORTVEIT - NYBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt med tilleggsdokumentasjon mottatt den , , , og , og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 372/08 tillates nå igangsatt. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Deligangsettingstillatelsen gjelder gjenstående arbeider for oppføring av tilbygget. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-152/ : ENDRING AV IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR BETONGARBEIDER - GROOS INVEST AS - 80/10-61 GROOSEVEIEN 112/ LEILIGHETER FORDELT PÅ 5 BYGNINGER I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring. Dokumentasjon mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Det gis ansvarsrett for tiltaket i samsvar med vurderingen overfor. Søknaden omfatter endring av ansvarlig utførende/kontroll av utførende for betongarbeider. Tidligere ansvarsrett for betongarbeider, fra Mur i Sør AS utgår. PK Entreprenør AS er nytt ansvarlig foretak for betongarbeider. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 94 nr. 3, har kommunen fritatt endringstiltaket for ordinær nabovarsling da kommunen ikke kan se at deres interesser vil bli berørt av endringstiltaket. Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

24 FTU-154/ : ARILD ABRAHAMSEN - 50/355 VERKSTEDVEIEN 13 - LEILIGHET OVER GARASJE - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95.1 godkjennes søknaden. Tegninger, situasjonsplan og beskrivelse mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter innreding av leilighet i 2 etasjer på eksisterende garasje med BRA oppgitt til 64 m2. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-155/ : TERJE STAALE MELBY - 79/147 MONEVEIEN 39 - CARPORT M/TERRASSE OG ENDRING AV AVKJØRSEL - GODKJENNES. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95a godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter riving av et mindre tilbygg til eksisterende bolig, samt oppføring av ny carport m/terrasse på samme sted. Avkjørsel flyttes ca. 2 m i østlig retning på vilkår som nevnt over. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak på de vilkår som er nevnt ovenfor. FORSLAG TIL Delegasjonssaken tatt til etterretning.

25 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Teknisk sektor Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gudveig Tønnesøl Dalaker GBNR- 14/188 LINDA OG TORE F. ERICHSEN - 14/188 BIESTØA 3 - KLAGE PÅ PLASSERING AV GARASJE Dokumentliste: Nr. Dok.dato Avsender/Mottaker Dokumentbeskrivelse: 4 I Sato Byggservice AS Søknad om tillatelse til enkle tiltak 1 I Roar Ousland og Marit Innsigelser til plan for utbygging Grinaker Wright 2 I Svein R og Minica L. Nesje Klage 3 I Kjell Egge Klage på planlagt byggeprosjekt på gnr. 14/ bnr I Roar Ousland og Marit Grinaker Wright Innsigelser vedr. planer for utbygging av Biestøa 3 7 S Bygningsmyndigheten gir dispensasjon og godkjenner oppføring av bolighus på vilkår - Linda og Tore F. Erichsen - 14/188 Biestøa U Sato Byggservice AS Midlertidig brukstillatelse - bolig 21 I Sato Byggservice AS Søknad om endring av tillatelse 22 I Roar Ousland og Marit G. Innsigelser mot nabovarsel Wright 24 I Roar Ousland og Marit Grinaker Wright Ytterligere innsigelser vedr. planer for garasje. 25 I Tore og Linda Erichsen Svar på naboklage. 26 S LINDA OG TORE F. ERICHSEN - 14/188 BIESTØA 3 - BOLIG OG GARASJE 27 I Marit G. Wright Klage fra nabo 28 U Roar Ousland og Marit G. Oppklaring i forhold til påbegynt arbeid Wright; Tore og Linda Erichsen 30 S LINDA OG TORE F. ERICHSEN - 14/188 BIESTØA 3 - BOLIG OG GARASJE - NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 09.06.09 Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 18.08.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 13.10.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 08.09.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av Tor Eriksen, H Til stede: Tor Eriksen, H Einar Sætra, H Nils Erik Henriksen,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 19.01.10 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen Til stede: Tor Eriksen, H Beate S. Kristiansen, H

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 20.01.2009 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 12.05.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 09.02.10 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 01.12.09 Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 08.09.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring

Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Side 1 av 12 Lardal kommune Møteinnkalling for Utvalg for miljø, teknikk og næring Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 18.08.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 11:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen. Til stede: Tor Eriksen, H Maria Andvik, Frp

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen Nestleder

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 20.01.2009 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 15.00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen, H Til stede: Tor Eriksen, H Beate Skretting

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksframlegg. Journalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013

Saksframlegg. Journalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2013/256-25053/2013 : Grethe Murbræch : 01.08.2013 Saksframlegg ournalførte delegasjonssaker 18.06.2013-30.07.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/13 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Status A-saker 12. desember 2017

Status A-saker 12. desember 2017 12.12.2017 Status A-saker 12. desember 2017 Om behandling av A-saker Behandling av A-saker er lagt i linja på Byplan Behandles som andre saker, etter Plan og bygningsloven Saker i henhold til gjeldende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 30.05.2016 kl. 17:00 18:30. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - rammetillatelse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 11/39 - Fasadeendring Tiltakshaver: Gry Marthinussen og Petter Schrøder Befaring: Ja Frist for behandling: 17.12.15 Saksfremlegg

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.05.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.03.2017 Fra kl: 10:00 Til kl:11.50 Møteleder: Kay Rune Nersund Møteinnkalling: Sendt til medlemmer og andre 07.03.17

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtet ble ledet av utvalgsleder Tor Eriksen Til stede: Tor Eriksen H Einar Sætra H Teodor Teistedal

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod.

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod. Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 30.05.2014 Rune Emblemvåg Lensmann Jens Sørumsvei 5 2019 SKEDSMOKORSET Skedsmo kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@skedsmo.kommune.no v.

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.12.2011

Detaljer