MØTEINNKALLING 0149/04 04/ /30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl Sak 04/1056 Drange kl Sak 04/1264 Hagavik kl SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0148/04 04/00042 POLITISK KVARTER 0149/04 04/ /30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD 0150/04 03/ /12 BJØRNAVN. 178,TILBYGG BUSTADHUS-TERRASSE- TOM FRODE BERENTZEN 0151/04 04/ /118, SØVIKVÅGEN, UTLEGG AV FLYTEBRYGGJE - JAN H. REVHEIM KLAGE PÅ VEDTAK 0152/04 04/ /55 KNUTAVEGEN, RIVING AV TAK PÅ EKS. NAUST/PÅBYGG NYTT FORHØYA TAK OVER EKS. NAUST- LAILA L. ABRAHAMSEN 0153/04 04/ /7, AUSTRE LURANE, FRÅDELING AV BUSTADTOMTER FOR ØYVIND MOBERG KLAGE PÅ VEDTAK 0154/04 04/ /6, SKORPO, FRÅDELING TIL FRITIDSBUSTAD - REIDAR SKORPEN 0155/04 04/ /214, HAUGLANDSJØEN, NYBYGG NAUST OG FLYTEBRYGGJE -ODDBJØRN LUNDE

2 0156/04 04/ /483, HAGAVIK, NYBYGG EINEBUSTAD M/LEIL. - VIBEKE OG ERICH HEIGL 0157/04 04/ /47, HOLEN, NYTT VENTILASJONSANLEGG - LYSSAND TREINDUSTRI AS 0158/04 04/ /188, SKORPO, BYGGESAK - ARNE BJOARVIK 0159/04 03/ /470, SKEISLEIRA, NYBYGG, GARASJE - KLAGE PÅ VEDTAK 0160/04 03/ /118 DRANGSNESET, GARASJE, ENDRING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK. 0161/04 04/ /1, BANKTJØRNHAUGEN, SØKNAD OM RAMMELØYVE FOR EINEBUSTAD OG 2-MANNSBUSTAD 0162/04 04/ /23, LANGEDALEN, SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL M/PÅSTÅANDE HUS 0163/04 04/ /2, BJØRNAVEIEN 2, SØKNAD OM FRÅDELINGPARSELL MED PÅSTÅANDE BYGNINGAR 0164/04 03/ /4, TØMMERNES, FRÅDELING TIL BUSTADTOMT 0165/04 04/ /8, BAHUSSTRAUMEN, NYBYGG, GARASJE TIL BUSTAD 0166/04 03/ /51, EIDSVIK, UTFYLLING I SJØ - FØREBELS KLAGE 0167/04 04/01286 AVFALLSPLAN FOR BIR UTTALE 0168/04 03/03319 RETNINGSLINJER OM BYGGESKIKK FOR NAUST I OS Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf

3 Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0148/04 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00042 Saksnr.: Utval Møtedato 0001/04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Uformell drøfting av saker 02. september 2004 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0149/04 MØTEBOK 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 21/--30 Arkivsaksnr.: 04/01056 Saksnr.: Utval Møtedato 0141/04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Alt 1: Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna melding om tiltak, nybygg naust, på gnr. 21, bnr. 30, Brandaneset, motteke , for Bjørn Laastad. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova, til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova 7 og 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket kan påklagast Alt 2: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os frå 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner melding om tiltak, nybygg naust, på gnr. 21, bnr. 30, Brandaneset, motteke , for Bjørn Laastad. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Naustet ligg innafor eit område som allereie er utbygd med naust, og vil liggja innimellom eksisterande naust. - Tihøva på staden gjer at det omsøkte naustet ikkje vil vera til hinder for almen ferdsle. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

6 Sak 0149/04 Vedlegg: 1. Kopi av melding om tiltak datert , motteke Kart i M 1:1000 og 1: Fotografi av området 4. Teikningar i M 1: Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert Saksopplysningar: Søknaden gjeld nybygg naust på gnr. 21, bnr. 30, Brandaneset. Gnr. 21, bnr. 30, er ei eksisterande nausttomt som høyrer til ein hyttetomt, som og ligg på Brandaneset. Hyttetomta vart utbygd med hytte i Hytteparsellen ligg innafor område avsett for hyttebygging medan omsøkte nausttomt ligg innafor område avsett til buffersone mot sjø i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Naustet er planlagt i ein etasje og har eit areal på 16,5 m2. Søknaden har vore til uttale hos Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga og Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid, for uttale. Eining for arealbruk har ikkje motteke uttale frå Hordaland Fylkeskommune. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, kjem berre med ei generell uttale i saka, men gjer merksam på at dette ikkje inneber at Fylkesmannen sin klagerett vert sett til side. Søkjer, Bjørn Laastad har i vedlegg til søknaden peika på at naustet vil bli liggjande innafor eit allereie etablert naustmiljø og at det ikkje er tilkomst for ålmenta på tomten grunna skrånande terreng til sjø. Geir Heldal Avd.ing. Side 6 av 59

7 Sak 0150/04 MØTEBOK 46/12 BJØRNAVN. 178,TILBYGG BUSTADHUS-TERRASSE- TOM FRODE BERENTZEN Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 46/--12 Arkivsaksnr.: 03/02550 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova dispenserar Forvaltningsstyret i Os kommune frå 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner søknad om tilbygg bustadhus, terrasse på gnr. 46, bnr. 12, Bjørnavegen 178, for Tom Frode Berentzen. Etter Forvaltningsstyret i Os sitt syn ligg det i denne saka føre særlege grunnar til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Søknaden gjeld tilbygg, terrasse på eit eksisterande bustadhus som delvis ligg innafor buffersona mot sjøen - Høgdeforskjellen frå omsøkte tiltak til sjøen er på ca 18 meter, slik at strandsona ikkje egner seg for allmenn ferdsle - Ein kan ikkje sjå at regionale eller lokale friluftsinteresser vert råka i denne saka. Vidare dispenserer Forvaltningsstyret i Os frå plan- og bygningslova 70.2 og godkjenner terrasse nærare grensa mot gnr. 45, bnr. 26, enn 4 meter utifrå følgjande særlege høve: - Eksisterande bustad ligg allereie innafor 4 metergrensa mot naboeigedom - Naboeigedomen er ubebygd og utifrå høgdeforskjellen på tomten ueigna for bygging. - Forvaltningsstyret i Os kan vidare ikkje sjå at omsøkte tilbygg vil vera til vesentleg sjenanse for eigar av gnr. 46, bnr. 5 og 26, Else Svendsen. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

8 Sak 0150/04 Vedlegg: 1. Kopi av melding om tiltak datert Kart i M 1:1000 og 1: Merknad frå Else Svendsen datert Kommentar til merknad frå Tom Frode Berentzen datert Brev frå Fylkesmannen i Hordaland, justis og forvaltningsavdelinga datert Saksopplysningar: Terrasse på gnr. 46, bnr. 12 vil, etter utbygging liggja ca. 6 meter frå grensa til gnr. 46, bnr. 5. Tiltaket er såleis i samsvar med krav til avstand til grense til gnr. 46, bnr. 5, 70.2 i plan- og bygningslova. Når det gjeld avstand til grense mot gnr. 45, bnr. 26, vil tilbygget koma ca. 2,90 meter ifrå denne grensa. Søknaden krev såleis dispensasjon frå 70.2, 1. ledd i plan- og bygningslova. I tillegg vil deler av den nye terrassen liggje innafor område som er avsett til buffersone mot sjø i gjeldande arealdel for Os kommune. Tiltaket vil såleis krevja dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Det må liggja føre særleg grunnar etter plan- og bygningslova 7 for at slik dispensasjon skal kunne gis. Eining for arealbruk vil først sjå på tiltaket i høve plan- og bygningslova 70.2, 1. ledd: I 7, første ledd heiter det mellom anna: Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i vedkommende plan, lagt til det faste utvalget for plansaker etter denne lovs 9-1. Vilkårene for å dispensere fra planer eller planbestemmelser som nevnt i punktet foran, er de samme som etter første komma i første punktum. Dei særlege grunnar som kan grunngi ein dispensasjon, er i fyste rekke knytta til areal- og ressursdisponeringsomsyn. Det heiter i forarbeida (Ot.prp. nr. 56) til lova mellom anna: Uttrykket særlige grunner må ses i forhold til offentlige hensyn planlovgivingen skal ivareta. Dei særlege grunnar som kan grunngi ein dispensasjon, er i fyste rekke knytta til areal- og ressursdisponeringsomsyn.. Som eksempel kan nevnes tilfeller der vurderingen av Side 8 av 59

9 Sak 0150/04 arealbruken er endret etter at det ble utarbeidet plan, eller tidsfaktoren tilsier at en ikke bør avvente en planendring. I helt spesielle tilfeller vil også forhold vedrørende søkerens person kunne anses som særlig grunn. I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. Foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav være oppfylt og dispensasjon kan gis. I denne saka er gnr. 45, bnr. 26 ei ubebygd tomt. Tomta har ein storleik på ca m2, med ein breidd på ca. 14,5 meter og ein lengd på ca 95 meter. Høgdeforskjellen på tomta er ca. 16 meter, noko som gjer tomta lite egna for bygging. Eining for arealbruk legg og vekt på at eksisterande bustadhus allereie ligg innafor 4 meter mot grensa på gnr. 45, bnr. 26. Utifrå dette finn eining for arealbruk at det i denne saka ligg føre ein overvekt av hensyn som talar for dispensasjon og at loven sine krav er oppfylt. Når det gjeld tilbygget i høve arealdelen av kommuneplanen for Os, vart søknaden sendt til uttale hos Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga og Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid. Eining for arealbruk har ikkje motteke uttale i saka, noko eining for arealbruk tolkar dit hen at desse instansane ikkje har innvendingar mot ein dispensasjon i denne saka. Det skal og liggja føre særlege grunnar i høve 7 i plan- og bygningslova for å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Eining for arealbruk vil i denne saka peika på at søknaden gjeld tilbygg, terrasse, på eit eksisterande bustadhus der det eksisterande bustadhuset allereie delvis ligg innafor buffersona mot sjøen. Vidare er høgdeforskjellen frå omsøkte tiltak til sjøen på ca 18 meter, slik at strandsona ikkje egner seg for allmenn ferdsle. Utifrå dette kan ein ikkje sjå at det omsøkte tiltaket vil føra til at regionale eller lokale friluftsinteresser vert råka i denne saka. Eining for arealbruk finn og at det ligg føre særleg høve i samsvar med plan- og bygningslova 7 for å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Tiltaket må og vurderast i medhald av plan- og bygningslova Kommunen skal etter denne regelen mellom anna godkjenne høgda på bygget og plasseringa på tomten. I rundskriv frå kommunaldepartementet er dette nærare konkretisert: Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikkje avgjørende grunner taler imot det. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for for eksempel omkringliggende miljø. Bestemmelsen gir ikke en selvstendig hjemmel for å fullstendig hjemmel til å avslå en byggesøknad. Det dreier seg bare om valg mellom alternative muligheter. Regelen forutset etter dette ei monaleg ulempe for å kunna krevja at omsøkte byggjetiltak vert nekta. Side 9 av 59

10 Sak 0150/04 Eining for arealbruk kan ikkje sjå at det i denne saka ligg føre monaleg ulempe for eigedom med gnr. 46, bnr. 5. Saka må og vurderast i høve pbl 74. nr. 2. I pbl 74 nr. 2 heiter det: Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Etter eining for arealbruk sin vurdering er tiltaket i samsvar med 74. nr. 2 i plan- og bygningslova. Utifrå dette vil eining for arealbruk rå Forvaltningsstyret i Os kommune å gjera vedtak i samsvar med framlegg til vedtak Geir Heldal Avd.ing. Side 10 av 59

11 Sak 0151/04 MØTEBOK 17/118, SØVIKVÅGEN, UTLEGG AV FLYTEBRYGGJE - JAN H. REVHEIM KLAGE PÅ VEDTAK Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 17/-118 Arkivsaksnr.: 04/00852 Saksnr.: Utval Møtedato 0253/04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret i Os kommune opprettheld eining for arealbruk sitt delegasjonsvedtak 04/0253, datert med følgjande nytt vilkår 5: Det er eit vilkår for godkjenninga at flytebryggja vert lagt slik at ho ikkje hindrar tilflott for, eller andre framtidige bygg på Per Ivar Bøe sine eigedomar, gnr. 17, bnr. 5 og 65. Klage frå Per Ivar Bøe datert og frå Adv. Endre Grande vert såleis delvis teken til følgje. Då dette er å sjå på som eit nytt vedtak, kan vedtaket kan påklagast i henhold til 15i planog bygningslova og 28 i forvaltningslova. Evt. klage må sendast Os kommune innan 3 veker frå De har teke imot melding om avgjerda. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0151/04 Vedlegg: 1. Kopi av søknad datert Kart i M 1: Merknad frå Magne Søvik datert Merknad frå Adv. Grande på vegne av Per Ivar Bøe datert Kommentarar til merknader frå Jan H Revheim datert Godkjenning av flytebryggje frå Bergen og omland havnevesen datert Delegasjonsvedtak 04/0253 datert Klage på vedtak frå Per-Ivar Bøe datert Klage på vedtak frå Adv. Grande datert Saksopplysningar: Eining for arealbruk mottok søknad om utlegging av flytebryggje frå eigar av gnr. 17, bnr. 118, Jan Harald Revheim. Flytebryggja har ein lengd på 12 meter. Magne Søvik ber om, i sin merknad, datert om at etablering av flytebryggja ikkje må hindra båttrafikk eller framtidige flytebryggjar på hans eigedom og at alle båtar som fortøyer ved flytebryggja må liggja på søkjer sin eigedom. Advokat Endre Grande kjem i sin merknad, på vegne av Per-Ivar Bøe, inn på parkeringstilhøva i samband med antall båtar bryggja er tenkt brukt for. Jan H Revheim kjem i sin kommentar til desse merknadene inn på at bryggja vil bli plassert slik at alle båtar som skal fortøya til bryggja vil liggja på eigen eigedom. Revheim gjer og greie for bruken og evt. parkering for brukarane av bryggja. Eining for arealbruk gjorde følgjande vedtak: Med heimel i kommunen sitt delegasjonsreglement og i medhald av plan- og bygningslova 93 med tilhøyrande forskrifter, godkjenner eining for arealbruk tiltaket på følgjande vilkår: 1. Når det gjeld vilkår til søknaden vert det vist til vilkår sett av Bergen og omland havnevesen i brev datert Bryggja skal plasserast slik at båter på beggje sidar av bryggja ligg på eigen eigedom 3. Både bryggja og fortøyningar skal liggja innafor område avsett til havneområde i reguleringsplanen for Søvikvågen, godkjent av Os kommunestyre Flytebryggja skal ikkje hindra tilflotten til eksisterande flytebryggje for Per I Bøe. Per Ivar Bøe har påklaga dette vedtaket i brev datert Klagen er sett fram utifrå følgjande omsyn: - Det er i vedtaket ikkje teke omsyn til Per Ivar Bøe sin eigedom som ligg inntil Revheim sin nausttomt (Bnr. 5). - Tilflott til omsøkte flytebryggje må skje på eigen eigedom - Os kommune kan ikkje godkjenna ein flytebryggje utan krav til parkeringsplassar Side 12 av 59

13 Sak 0151/04 Advokat Grande stiller i sin klage datert spørsmål om bryggja skal nyttast av personar i nærmiljøet eller om denne skal nyttast til utleigevirksomhet. Vidare ber Adv. Grande om at det i samband med klagehandsaminga vert stilt ytterlegare vilkår i vedtaket for sikring av dei øvrige interesser i området. Når det gjeld Per- Ivar Bø sine eigedomar gnr. 17, bnr. 5 og 65, ser eining for arealbruk at delegasjonsvedtak 04/0253, datert , ikkje tek omsyn til desse, og ber derfor Forvaltningsstyret i Os vedta nytt punkt 5 i vilkåra for godkjenninga i samsvar med framlegg til vedtak. Etter eining for arealbruk sitt syn er dette eit vilkår som ikkje vil vera til skade for søkjar. Når det gjeld parkeringstilhøva i samband med bryggja har Jan H Revheim gjort greie for dette i brev til Os kommune datert Eining for arealbruk har, utifrå dette brevet, ikkje grunnlag for å anta at bryggja skal nyttast til utleige. Geir Heldal Avd.ing. Side 13 av 59

14 Sak 0152/04 MØTEBOK 42/55 KNUTAVEGEN, RIVING AV TAK PÅ EKS. NAUST/PÅBYGG NYTT FORHØYA TAK OVER EKS. NAUST- LAILA L. ABRAHAMSEN Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 42/--55 Arkivsaksnr.: 04/01206 Saksnr.: Utval Møtedato 0152/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Alt 1: Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna melding om tiltak, riving tak eksisterande naust, nybygg loftsetasje eksisterande naust, på gnr. 42, bnr. 55, motteke , for Laila L Abrahamsen. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova, til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova 7 og 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os Alt 2: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os kommune frå 20-4d i arealdelen av kommuneplanen og godkjenner melding om tiltak, riving tak eksisterande naust, nybygg loftsetasje eksisterande naust, på gnr. 42, bnr. 55, motteke , for Laila L Abrahamsen. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - søknaden gjeld påbygg på eit eksisterande naust - naustet er ein del av ein eksisterande fritidseigedom og ligg innafor ei strandsone som allereie er utbygd med fritidsbustader og naust - regionale og lokale fritidsinteresser vil ikkje bli råka Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0152/04 Vedlegg: 1. Kopi av melding om tiltak motteke Kart i M 1:1000 og 1: Teikningar av nytt naust (nedfotografert) 4. Bildar av eksisterande naust 5. Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert Saksopplysningar: Søknaden gjeld riving av tak på eksisterande naust, nybygg loftsetasje på eksisterande naust på gnr. 42, bnr. 55, Hauglandssjøen. Som ein vil sjå av bileta (vedlegg 4) framstår naustet pr. dags dato som eit reint naust. Naustet har eit areal på 34 m2. Det nye naustet får ein grunnflate på 50 m2 og eit bruksareal i loftsetasjen på 45 m2. Søkjer har oppgitt at den nye loftsetasjen skal nyttast som garnloft. Søkjer har ikkje oppgitt særlege grunner for godkjenning. Naustet ligg innafor område avsett til LNF område i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os kommune. Etter eining for arealbruk sitt syn krev påbygget derfor dispensasjon frå gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Saka har derfor vore sendt Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga og Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid til uttale. Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid har ikkje kome med uttale i saka, medan Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga kjem med ei generell uttale i saka, men gjer merksam på at dette ikkje inneber at Fylkesmannen sin klagerett vert sett til side. Geir Heldal Avd.ing. Side 15 av 59

16 Sak 0153/04 MØTEBOK 63/7, AUSTRE LURANE, FRÅDELING AV BUSTADTOMTER FOR ØYVIND MOBERG - KLAGE PÅ VEDTAK Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 63/---7 Arkivsaksnr.: 04/00290 Saksnr.: Utval Møtedato 0079/04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret i Os kommune kan ikkje sjå at klage på vedtak frå advokat Tor Øystein Enge, på vegne av Ida Hanne Øvredal og Wenche Sande, inneheld moment som Forvaltningsstyret i Os ikkje hadde kjennskap til, eller vurderte, under sin handsaming av saka på møte i sak 0079/04. Forvaltningsstyret opprettheld derfor sitt vedtak i sak 0079/04 frå møte og saka går til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0153/04 Vedlegg: 1. Kopi av saksframlegg og saksopplysningar til møte Kopi av melding om vedtak datert Klage frå advokat Tor Øystein Enge datert Saksopplysningar: Når det gjeld saksopplysningar i saka vert det vist til kopi av saksdokument og saksopplysningar til møte (vedlegg 1). Forvaltningsstyret i Os handsama saka første gang på møte og gjorde følgjande vedtak med 8 mot 1(Tvs) røyst: I medhald av forvaltningslova kap II kan forvaltningsstyret i Os ikkje sjå at det i denne saka ligg føre inhabilitet for nokon av medlemmene i forvaltningsstyret. Forvaltningsstyret i Os kommune godkjenner søknad om frådeling av 2 parsellar som skal nyttast til bustadføremål på gnr. 63, bnr. 7, Austre Lurane, for Øyvind Moberg. Forvaltningsstyret viser for øvrig til vedtak i Miljøverndepartementet. Når det gjeld vegrett til tomtane finn Forvaltningsstyret at dette er dokumentert i avtale datert Etter dette finn Forvaltningstyret at vilkåra sett i plan- og bygningslova 66.1 er stetta og frådelinga kan godkjennast. Merknad frå advokat Tor Øystein Enge, på vegne av eigarar av gnr. 63, bnr. 243, Ida Hanne Øvredal, og festar av gnr. 63, bnr. 278, Wenche Sande, er etter dette ikkje teken til følgje. Vedtaket kan påklagast. Eining for arealbruk har motteke klage på dette vedtaket frå advokat Tor Øystein Enge, på vegne av Ida Hanne Øvredal og Wenche Sande. Klagen er sett fram utifrå følgjande moment: - adv. Enge meiner at Forvaltningsstyret i Os sitt vedtak av ikkje er tilfredstillande begrunna, at dette er ein sakshandsamingsfeil og at vedtaket dermed må opphevast - Vidare er adv. Enge av den meining at Forvaltningsstyret gjennom sitt vedtak av har teke stilling til om parsellane har vegrett, noko som er eit privatrettsleg tilhøve mellom partane. Eining for arealbruk si vurdering: Når det gjeld sjølve tomtane vart disse godkjent gjennom ein reguleringsendring. Denne reguleringsendringa vart godkjent av Os kommune , og etter klage, stadfesta av Miljøverndepartementet Side 17 av 59

18 Sak 0153/04 Vedtaket i Forvaltningsstyret i Os skulle vært godkjent i medhald av 93 h i planog bygningslova og i samsvar med godkjent reguleringsplan for området. Dette er ikkje med verken i framlegg til vedtak, eller i sjølve vedtaket, noko som må seiast å vera ein sakshandsamingsfeil frå administrasjonen sin side. Når det gjeld påstand om at Forvaltningsstyret i Os har teke stilling til privatrettslege tilhøve i sitt vedtak datert , ser eining for arealbruk at ordlyden i vedtaket lett kan tolkast dit hen. Eining for arealbruk ber derfor Forvaltningsstyret i Os vurdera å gjera slikt nytt vedtak i saka: Forvaltningsstyret i Os opphever sitt vedtak i sak 04/0079 frå møte og gjer slikt nytt vedtak i saka: I medhald av forvaltningslova kap II kan forvaltningsstyret i Os ikkje sjå at det i denne saka ligg føre inhabilitet for nokon av medlemmene i forvaltningsstyret. I medhald av 93 h i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad om frådeling av 2 parsellar som skal nyttast til bustadføremål på gnr. 63, bnr. 7, Austre Lurane, for Øyvind Moberg. Forvaltningsstyret viser for øvrig til vedtak i Miljøverndepartementet. Når det gjeld veg til tomtane finn Forvaltningsstyret i Os at dette er sikra i samsvar med planog bygningslova Merknad frå advokat Tor Øystein Enge, på vegne av eigarar av gnr. 63, bnr. 243, Ida Hanne Øvredal, og festar av gnr. 63, bnr. 278, Wenche Sande, er etter dette ikkje teken til følgje. Dersom dette vert vedteke er dette etter eining for arealbruk sitt syn eit nytt vedtak som begge partar kan påklaga. Geir Heldal Avd.ing. Side 18 av 59

19 Sak 0154/04 MØTEBOK 27/6, SKORPO, FRÅDELING TIL FRITIDSBUSTAD - REIDAR SKORPEN Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 27/---6 Arkivsaksnr.: 04/00891 Saksnr.: Utval Møtedato / Os Forvaltningsstyre 0154/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Alt 1: Det er ingen merknader til søknaden etter jordlova, og delinga kan godkjennast etter jordlovas 12. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna søknad om deling av grunneigedom, som skal nyttast til fritidsbustader, på gnr. 27, bnr. 6, Skorpo, motteke , for Reidar Skorpen. Etter Forvaltningsstyret sitt syn ligg det i denne saka ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova, til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Etter Forvaltningsstyret sitt syn må omgjering frå LNF område til byggeområde for fritidsbustader for eit areal av denne storleik handsamast i samanheng med rullering av kommuneplanen for Os. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova 7 og 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket kan påklagast. Alt 2: Det er ingen merknader til søknaden etter jordlova, og delinga kan godkjennast etter jordlovas 12. I medhald av plan- og bygningslova 7 og 93h i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os frå 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os og godkjenner søknad om deling av grunneigedom, som skal nyttast til fritidsbustader, på gnr. 27, bnr. 6, Skorpo, motteke , for Reidar Skorpen. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Parsellen ligg mellom to områder som i gjeldande arealdel av kommuneplanen er avsett til fritidsbustader - Lokale eller regionale friluftsinteresser vert ikkje råka i denne saka. Merknad til søknaden frå eigarar av gnr. 27, bnr. 73, Line G og Olaf I Ellingsen vert såleis ikkje teken til følgje. Vedtaket kan påklagast. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0154/04 Vedlegg: 1. Kopi av søknad om frådeling av grunneigedom datert Kart i M 1: Faks vedr. utsetting av merknadsfrist 4. Merknad til søknaden frå Line G og Olaf I Ellingsen datert Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga, datert Landbruksuttale datert Vurdering etter jordlova: Arealet er LNF i kommuneplanen, og området er utmark med hytteområdar. Det er ikkje landbruksinteresser i dette området, og det ligg ikkje til rette for noko slag drift no eller i framtida. Det er ikkje drift på bruket, slik at delinga vil ikkje få konsekvensar for avkastninga. Arealet er ikkje godt avgrensa i høve til andre områder for fritidsbustader og er i strid med kommuneplanen, men det er ikkje jordlova som vil vere hinder for delinga her. Det er ingen merknader etter jordlova, og delinga kan godkjennast etter 12. Saksopplysningar: Søknaden om frådeling av grunneigedom gjeld eit ca 24 daa stort område som skal nyttast til byggjeområde for fritidsbustader på gnr. 27, bnr. 6, Skorpo. Parsellen ligg innafor område avsett til LNF område i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Søkjar Reidar Skorpen søkte i samband med rullering av kommuneplanen for Os om å få avsett to områder på Skorpo til fritidsbygg. Grunna at det vart lagt inn eit friområde langs sjøen på ca. 75 meter, noko som førte til at omsøkte område blei betydeleg mindre enn det som vart søkt om frå Skorpen sin side. Det no omsøkte arealet er meint som erstatning for det arealet som ble lagt inn i buffersona mot sjø i samband med rulleringa av kommuneplanen for Os. Saka må handsamast som ei dispensasjonssak i høve arealdelen av kommuneplanen for Os. I denne samanheng har søknaden vore sendt Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga og Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid til uttale. Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid kjem ikkje med noko uttale i saka medan Fylkesmannen i Hordaland berre kjem med ein generell uttale i saka men gjer merksam på at dette ikkje inneber at Fylkesmannen sin klagerett vert sett til side. Eining for arealbruk har og motteke merknad til søknaden frå eigarar av gnr. 27, bnr. 73, Line G og Olaf I Ellingsen. Denne merknaden er satt fram utifrå følgjande omsyn: - Ei auke i areal avsett til fritidshus vil føra til ein for stor utbygging på Skorpo - Ei bygging på det no omsøkte arealet vil føra til ein siluettvirkning, noko som er i strid med arealdelen til kommuneplanen - Arealet ligg for langt frå båthamn og vil framprovosera motorisert ferdsle på øyen Side 20 av 59

21 Sak 0154/04 - Det omsøkte arealet bryt med intensjonane i arealdelen av kommuneplanen om luft og grønt-korridorar mellom hyttefelta på Skorpo Geir Heldal Avd.ing. Side 21 av 59

22 Sak 0155/04 MØTEBOK 42/214, HAUGLANDSJØEN, NYBYGG NAUST OG FLYTEBRYGGJE - ODDBJØRN LUNDE Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 42/-214 Arkivsaksnr.: 04/01240 Saksnr.: Utval Møtedato 0155/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 93 godkjenner Forvaltningsstyret i Os kommune melding om tiltak, nybygg naust, i samsvar med teikningar stempla eining for arealbruk , på gnr. 42, bnr. 214, Hauglandssjøen, for Oddbjørn Lunde. Det er eit krav for godkjenninga at loftsetasjen ikkje kan innreiast eller takast i bruk til bebuelse utan særskilt godkjenning, og at heile naustkonstruksjonen vert plassert på eigen eigedom. Forvaltningsstyret i Os kommune kan ikkje sjå at naustet vil vera til monaleg ulempe for eigar av gnr. 42, bnr. 54, Elisabeth Wiser. Vidare meiner Forvaltningsstyret i Os at det omsøkte bygget stettar krava i 74. nr. 2, når det gjeld estetisk utforming. Merknad frå advokat Morten L Gjesdahl, på vegne av Eilsabeth Wiser, vert såleis ikkje teken til følgje. Vedtaket kan påklagast. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0155/04 Vedlegg: 1. Kopi av melding av tiltak datert Teikningar naust i M 1: Merknad frå adv. Morten L Gjesdahl datert Nytt nabovarsel frå Oddbjørn Lunde datert Nye teikningar av naust i M 1: Merknad til ny søknad frå adv. Gjesdahl datert Brev frå Oddbjørn Lunde datert Merknad frå Arne Wik datert Brev frå Oddbjørn Lunde datert Merknad til melding om tiltak frå adv. Morten L Gjesdahl datert Kommentar til merknad, frå Oddbjørn Lunde, datert Kart i M 1:500 og 1:5000 Saksopplysningar: Eining for arealbruk mottok melding om tiltak, nybygg naust og flytebryggje på gnr. 42, bnr. 214, Hauglandssjøen, for Oddbjørn Lunde. Naustet hadde den gang ein grunnflate på 72 m2 og hadde ein total høgd på 10,2 meter. I samband med denne meldinga mottok eining for arealbruk merknad frå advokat Morten L Gjesdahl, på vegne av eigar av gnr. 42,bnr. 54, Elisabeth Wiser. Denne merknaden gjekk ut på det omsøkte naustet sin totalhøgd. Etter Gjesdahl sin meining vil naustet vera til vesentleg sjenanse for Wiser sin eigedom, samstundes som naustet vil få innsyn til eigedomen både frå vindauge i fasade og frå altan mot Wiser sin eigedom. Oddbjørn Lunde har sendt inn ny revidert søknad, med nytt nabovarsel og nye teikningar, den Endringane går ut på at vindauge i fasade mot Wiser sin eigedom er fjerna, vindauge på altan mot Wiser sin eigedom er minska samstundes som takutstikk er senka for å hindra innsyn og totalhøgda på naustet er senka med 1, 5 meter, noko som medfører at Lunde sitt naust får ein mønehøgd som ligg ca. 0,5 meter over nabonaustet på gnr. 42, bnr. 215 (Wik) og gnr. 42, bnr. 216 (Haugland). Eining for arealbruk mottok merknad til den nye meldinga frå adv. Gjesdahl, på vegne av Eilisabeth Wiser. Denne merknaden gjeld omsøkte flytebrygge som etter adv. Gjesdahl sin meining er urimelig lang. Denne delen av søknaden har Oddbjørn Lunde trekt i brev datert Eining for arealbruk mottok vidare ein merknad frå eigar av gnr. 42, bnr. 215, Arne Wik. Denne går på at deler av naustet vil etter hans syn liggja inne på hans eigedom. Oddbjørn Lunde har i brev til Os kommune gjort oppmerksam på at det vil bli teke omsyn til merknad frå Arne Wik. Morten L Gjesdahl har i brev datert kome med merknader til den reviderte søknaden frå Oddbjørn Lunde. Denne merknaden er lagt fram utifrå følgjande omsyn: - Naustet er framleis for stort og for høgt. - Ingen vindauge eller balkong mot Wiser sin eigedom Side 23 av 59

24 Sak 0155/04 Oddbjørn Lunde har i sin kommentar til merknaden frå adv. Gjesdahl peika på at naustet skal nyttast til naust. Når det gjeld fasade mot Wiser sin eigedom, er Lunde av den meining at han har imøtekommet merknad frå adv. Gjesdahl til første meldinga, datert Han viser og til at naustet er arkitektegna og at hans naust er tilpassa dei to nausta på naboeigedomane. Eining for arealbruk sin vurdering: Tiltaket må vurderast i medhald av plan- og bygningslova Kommunen skal etter denne regelen mellom anna godkjenne høgda på bygget og plasseringa på tomten. I rundskriv frå kommunaldepartementet er dette nærare konkretisert: Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikkje avgjørende grunner taler imot det. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for for eksempel omkringliggende miljø. Bestemmelsen gir ikke en selvstendig hjemmel for å fullstendig hjemmel til å avslå en byggesøknad. Det dreier seg bare om valg mellom alternative muligheter. Regelen forutset etter dette ei monaleg ulempe for å kunna krevja at omsøkte byggjetiltak vert nekta. Eining for arealbruk vil i denne saka peika på den store høgdeskilnaden på tomtane. Lunde sin nausttomt ligg mykje lågare enn Wiser sin tomt, slik at eit naust med totalhøgd på 8,7 meter, etter eining for arealbruk sitt syn, ikkje vil føra til tap av utsikt og heller ikkje vil føra til innsyn av noko større grad frå Lunde sin eigedom. Eining for arealbruk legg og vekt på at Lunde gjennom ein omarbeiding av dei opprinnelege teikningane i stor grad har tatt omsyn til merknadene frå adv. Gjesdahl, på vegne av Elisabeth Wiser. Utifrå dette finn eining for arealbruk at omsøkte bygg ikkje vil vera til monaleg ulempe for gnr. 42, bnr. 54, Elisabeth Wiser. Saka må og vurderast i høve pbl 74. nr. 2. I pbl 74 nr. 2 heiter det: Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Etter eining for arealbruk sin vurdering er tiltaket i samsvar med 74. nr. 2 i plan- og bygningslova. Utifrå dette vil eining for arealbruk rå Forvaltningsstyret i Os kommune å gjera vedtak i samsvar med framlegg til vedtak Geir Heldal Avd.ing Side 24 av 59

25 Sak 0156/04 MØTEBOK 34/483, HAGAVIK, NYBYGG EINEBUSTAD M/LEIL. - VIBEKE OG ERICH HEIGL Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 34/-483 Arkivsaksnr.: 04/01264 Saksnr.: Utval Møtedato 0156/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I medhald av 93 i plan- og bygningslova godkjenner Forvaltningsstyret i Os søknad om løyve til tiltak, nybygg bustadhus i samsvar med søknad motteke , på gnr. 34, bnr. 483, for Vibeke og Erich Heigl. Forvaltningsstyret i Os kommune kan ikkje sjå at omsøkte bygg vil vera til monaleg ulempe for eigar av gnr. 36, bnr. 81, Audun Birkeland og eigar av gnr. 36, bnr. 30, 46 og 52 Per-Rune Gylløw. Forvaltningsstyret i Os kan heller ikkje sjå at omsøkte bygg vil vera til sjenanse for nokon av dei andre naboeigedomane. Forvaltningsstyret i Os finn og at omsøkte bygg stettar krava i plan- og bygningslova 74 nr. 2 om estetikk. Når det gjeld bruk av veg er dette eit privatrettsleg tilhøve mellom partane som er kommunen uvedkommande. Vedtaket kan påklagast Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

26 Sak 0156/04 Vedlegg: 1. Kopi av søknad om løyve til tiltak motteke Kart i M 1:1000 og 1: Teikningar (nedfotografert) 4. Profilar med bygg innteikna (nedfotografert) 5. Merknad til søknad frå Audun Birkeland datert Merknad frå Per-Rune Gylløw datert Kommentarar til merknadene frå ansvarleg søkjer, Mesterbygg-Bergen AS datert Saksopplysningar: Søknaden gjeld løyve til tiltak for nybygg bustadhus med husvære i underetasjen på gnr. 34, bnr. 483, Skeistøa. Bustadhuset består av underetasje, hovudetasje og loftsetasje og har eit samla bruksareal på 220 m2. Bustadhuset ligg innafor reguleringsplanen for Sagebakken og er i samsvar med denne. Det er kome inn to merknader til søknaden. Eigar av gnr. 36, bnr. 30, 46 og 50, Per Rune Gylløw gjer merksam på at veg fram til tomta er privat og vil at kommunen skal pålegga ny eigar å delta i framtidig vedlikehald av vegen. I tillegg er Gylløw av den meining at det omsøkte bustadhuset vil liggja for høgt i terrenget og vil vera til vesentleg sjenanse for naboeigedomane. Eigar av gnr. 36, bnr. 81, Audun Birkeland er og av den meining at huset kjem for høgt og at dette vil vera til vesentleg sjenanse ikkje berre for hans eigedom, men og for andre eigedomar i området. Birkeland kjem og inn på tilkomstvegen til den omsøkte bustaden. Eining for arealbruk sin vurdering: Når det gjeld tilkomst til bustad er dette ein privat veg. Når det gjeld bruken av denne vegen er dette eit privatrettsleg tilhøve mellom partane som er kommunen uvedkommande. Os kommune tek derfor ikkje stilling til dette. Tiltaket må vurderast i medhald av plan- og bygningslova Kommunen skal etter denne regelen mellom anna godkjenne høgda på bygget og plasseringa på tomten. I rundskriv frå kommunaldepartementet er dette nærare konkretisert: Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikkje avgjørende grunner taler imot det. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for for eksempel omkringliggende miljø. Bestemmelsen gir ikke en selvstendig hjemmel for å fullstendig hjemmel til å avslå en byggesøknad. Det dreier seg bare om valg mellom alternative muligheter. Regelen forutset etter dette ei monaleg ulempe for å kunna krevja at omsøkte byggjetiltak vert nekta. I denne saka vil eining for arealbruk peika på at avstanden frå Gylløw sin eigedom til omsøkte bustadhus er på 36 meter medan avstanden frå Birkeland sitt bustadhus til omsøkte bustad er på ca. 35 meter. Etter eining for arealbruk sin meining er dette ikkje større ulemper Side 26 av 59

27 Sak 0156/04 enn ein må rekna med i eit bustadområde av denne karakter. Eining for arealbruk kan derfor ikkje sjå at det omsøkte bustadhuset vil vera til monaleg ulempe for naboane. Saka må og vurderast i høve pbl 74. nr. 2. I pbl 74 nr. 2 heiter det: Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Etter eining for arealbruk sin vurdering er tiltaket i samsvar med 74. nr. 2 i plan- og bygningslova. Utifrå dette vil eining for arealbruk rå Forvaltningsstyret i Os kommune å gjera vedtak i samsvar med framlegg til vedtak Geir Heldal Avd.ing. Side 27 av 59

28 Sak 0157/04 MØTEBOK 64/47, HOLEN, NYTT VENTILASJONSANLEGG - LYSSAND TREINDUSTRI AS Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 64/--47 Arkivsaksnr.: 04/01386 Saksnr.: Utval Møtedato 0157/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 93 godkjenner Forvaltningsstyret melding om tiltak, montering av nytt ventilasjonsanlegg med tilhøyrande kanalar på fabrikktak for Lyssand Treindustri. Forvaltningsstyret i Os kan ikkje sjå at anlegget vil vera til vesentleg sjenanse for naboar, Målfrid Lyssand og Ingfrid og Karl Lyssand. Merknader frå desse vert såleis ikkje teken til følgje. Forvaltningsstyret i Os vil peika på at det ikkje er akseptabelt at Lyssand Treindustri har utført arbeidet utan at godkjenning ligg føre. Vedtaket kan påklagast. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

29 Sak 0157/04 Vedlegg: 1. Kopi av melding om tiltak datert Teikningar av anlegg (nedfotografert) 3. Merknad frå Ingfrid og Karl Lyssand datert Merknad frå Målfrid Lyssand datert Kommentar til merknad frå Lyssand Treindustri datert Kommentar til merknad frå Lyssand Treindustri datert Saksopplysningar: Søknaden gjeld montering av ventilasjonsanlegg og tilhøyrande kanalar på fabrikktak for Lyssand Treindustri AS. Anlegget er frå overflateavdelinga og skal vera ein erstatning for gamalt ventilasjonsanlegg frå same avdeling. Anlegget vil, ifølge Lyssand Treindustri AS, gi ein betydeleg betring i miljøet, samanlikna med det eksisterande anlegget som er i drift i dag. Støynivået vert redusert og anlegget er lavare enn eksisterande anlegg og mindre synleg for naboar. Eining for arealbruk har motteke merknader frå Målfrid Lyssand og Karl og Ingfrid Lyssand. Målfrid Lyssand viser til at det nye anlegget vert montert på østveggen av fabrikken noko ho meiner vil føra til auka lukt og støy for hennar eigedom. Ho viser og til tidlegare søknader frå Lyssand Treindustri og brev frå kommunelegen til bedrifta. Karl og Ingfrid Lyssand etterlyser informasjon om kor ventilasjonen kjem frå og kor mykje støy det nye anlegget vil medføra. Lyssand Treindustri AS har i sine merknader datert og kommentert dei innkomne merknadene. Lyssand Treindustri opplysar at ventilasjonsanlegget kjem frå overflateavdelinga og skal vera ein erstatning for eksisterande anlegg. Dei opplysar vidare at med det nye anlegget vert støyen redusert. Plasseringa av anlegget vil og medføra at anlegget vert mindre synleg frå taket av fabrikken. Utifrå dette kan eining for arealbruk ikkje sjå at det nye ventilasjonsanlegget vil vera til monaleg ulempe for naboane. Eining for arealbruk har og, munnleg, motteke klagar frå naboar om at montering av anlegget har pågått i lengre tid. Eining for arealbruk fekk kontakt med Otto Lyssand på telefon , og fekk bekrefta at arbeidet med det omsøkte ventilasjonsanlegget allereie var utført. Eining for arealbruk gjer merksam på at og ved søknad datert , nytt sponavsug, vart arbeidet starta opp før det låg føre godkjenning. Dette er klårt i strid med plan- og bygningslova. Eining for arealbruk ber derfor Forvaltningsstyret i Os vurdera reaksjonsmåtar mot Lyssand Treindustri. I godkjent avgiftsbudsjett (K-vedtak 0140/03) står det følgjande: Dersom eit arbeid vert sett i-gong før løyve til igangsetjing er gjeve, vert det kravd et tilleggsgebyr på 500% av fullt behandlingsgebyr, men minimum kr. 5000,-. Dette for å dekka meirkostnaden ved ekstraarbeid som uloveleg bygging medfører. Det vert ikkje gjeve reduksjon i gebyret ved avslag. I tillegg til dette kan det verta aktuelt med reaksjonsformar i medhald av plan- og bygningslova , herunder straffeansvar, tvangsmulkt stans av arbeid m.m. Geir Heldal Avd.ing Side 29 av 59

30 Sak 0158/04 MØTEBOK 27/188, SKORPO, BYGGESAK - ARNE BJOARVIK Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: MA 27/-188 Arkivsaksnr.: 04/01389 Saksnr.: Utval Møtedato 0158/04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Alt 1: Forvaltningsstyret i Os kan ikkje godkjenna søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for Os for nybygg hytte på gnr. 27, bnr. 188, Skorpo, motteke , for Arne Bjoarvik. Etter forvaltningsstyret sitt syn ligg det ikkje føre særlege grunnar etter 7 i plan- og bygningslova, til å dispensera frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova 7 og 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os. Vedtaket kan påklagast Alt 2: I medhald av 7 og 93 i plan- og bygningslova, dispenserar Forvaltningsstyret i Os frå 20-4d i arealdelen av kommuneplanen for Os, og godkjenner søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for Os for nybygg hytte på gnr. 27, bnr. 188, Skorpo, motteke , for Arne Bjoarvik. Følgjande særlege høve ligg til grunn for godkjenninga: - Strandlinja mot sjø er bratt og uegna til friluftsområde og ikkje tilgjengeleg for ålmenta - Lokale eller regionale friluftsinteresser vil derfor ikkje verta råka. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

31 Sak 0158/04 Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for Os datert Kart i M 1:1000 og utsnitt av kommuneplanen for Os i M 1: Bilete som viser strandlinja for omsøkte parsell 4. Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga datert Saksopplysningar: Søknaden gjeld dispensasjon frå gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os kommune, for å nytta parsell med gnr. 27, bnr. 188, på Skorpo, til fritidsbustad. Søkjer opplyser i søknaden at parsellen ikkje har tilgjenge frå sjø for ålmenta, grunna bratt strandlinje. Den omsøkte parsellen vart frådelt som tomt for fritidsbustad i Parsellen ligg innafor område avsett til buffersone mot sjø i gjeldande arealdel av kommuneplanen for Os. Søknaden må såleis handsamast som ein dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen for Os. Søknaden har vore sendt til uttale hjå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga og Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid. Eining for arealbruk har ikkje motteke merknad frå Hordaland Fylkeskommune, medan Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga berre kjem med ei generell uttale i saka men gjer merksam på at dette ikkje inneber at Fylkesmannen sin klagefrist vert sett til side. Geir Heldal Avd.ing. Side 31 av 59

32 Sak 0159/04 MØTEBOK 34/470, SKEISLEIRA, NYBYGG, GARASJE - KLAGE PÅ VEDTAK Saksbehandler: Arve Rød Arkiv: MA 34/-470 Arkivsaksnr.: 03/00054 Saksnr.: Utval Møtedato 0029/03 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre /04 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret i Os opprettheld sitt vedtak frå møte i sak 0101/04. Forvaltningsstyret kan ikkje sjå at klage, dat frå Turrid Træen inneheld nye opplysningar eller andre moment som ikkje forvaltningsstyret var kjent med ved behandlinga av saka i møte Saka går til Fylkesmannen til endeleg avgjerd Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

33 Sak 0159/04 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande framlegg: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 omgjer forvaltningsstyret i Os vedtaket sitt i sak 0029/03 og godkjenner garasje på gnr. 34, bnr. 470 slik han er oppført. Grunngjevinga for omgjeringa er at forvaltningsstyret ikkje finn at tiltaket er til vesentleg sjenanse for bakenforliggjande eigedomar. Forvaltningsstyret meiner med dette at vilkåra for byggeløyve i delegasjonssak 02/0215 av er oppfylte. Vedtaket kan påklagast jfr. forvaltningslova 28.. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Med heimel i Plan- og bygningslova 93 omgjer forvaltningsstyret i Os vedtaket sitt i sak 0029/03 og godkjenner garasje på gnr. 34, bnr. 470 slik han er oppført. Grunngjevinga for omgjeringa er at forvaltningsstyret ikkje finn at tiltaket er til vesentleg sjenanse for bakenforliggjande eigedomar. Forvaltningsstyret meiner med dette at vilkåra for byggeløyve i delegasjonssak 02/0215 av er oppfylte. Vedtaket kan påklagast jfr. forvaltningslova 28.. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Frp/H fremja følgjande framlegg som vart samrøystes vedteke: I medhald av 70 i plan- og bygningslova vedtek Forvaltningsstyret i Os at golvnivå på oppført garasje på gnr.34, bnr.470 må senkast med 3 m. Grunngjeving er at bygget er oppført i strid med byggjeløyve gitt Dersom søkjar ønskjer å oppføra noko anna enn det som er godkjendt, må det sendast inn ny søknad. Klage frå Turid og Robert Træen er delvis imøtekomen. Vedtak: I medhald av 70 i plan- og bygningslova vedtek Forvaltningsstyret i Os at golvnivå på oppført garasje på gnr.34, bnr.470 må senkast med 3 m. Grunngjeving er at bygget er oppført i strid med byggjeløyve gitt Dersom søkjar ønskjer å oppføra noko anna enn det som er godkjendt, må det sendast inn ny søknad. Klage frå Turid og Robert Træen er delvis imøtekomen. Side 33 av 59

34 Sak 0159/04 Vedlegg: 1. Kopi av tidlegare saksutgreiing og vedtak, samt situasjonskart i M = 1: Kopi av reguleringsplanen 3. Teikningar av garasje (slik den er godkjent) 4. Delegasjonsvedtak sak, 02/0215, dat frå Robert Træeen p.v.a. Turid Træen, motteken Brev frå Tor Bjørnevoll til Turid Træen, dat Brev frå Tor Bjørnevoll til Os kommune, dat m/ nye teikningar 8. Brev (klage) frå Turid og Robert Træen, dat Brev frå Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, dat Brev frå Tor Bjørnevoll med utfyllende opplysninger, dat Klage på vedtak frå Tor Olav Bjørnevoll dat Klage på vedtak av , sak 0101/4 frå Turid Træen, dat Saksopplysningar: Vi føreset at forvaltningsstyret er godt kjent med saka frå frå tidlegare behandlingar, seinast i møte , sak 0101/04. Vi viser i denne samanheng til saksopplysningar og vedtak i vedlegg 1. Dette vedtaket er no påklaga av Turid Træen i brev av (Sjå vedlegg 12). Dei viser til forrige vedtak i forvaltningsstyret, der søkjar vert pålagt å senka garasjen med 3 m. Dette vedtaket vart imidlertid påklaga av søkjar, og etter synfaring på staden omgjorde forvaltningsstyret sitt tidlegare vedtak. Dette er grunnen til at nabo ikkje har fått nytt nabovarsel. Det er nemleg ikkje noko ny sak,- men klagebehandling av same saka. Bakgrunnen for klagen frå Træen, er at høgda på garasjen vert til vesentleg sjenanse ved framtidig utnytting av den ubebygde tomta til Træen, 36/132. Dette meiner vi at forvaltningsstyret har vurdert tidlegare, og rår såleis styret til å oppretthalda sitt vedtak av i sak 0101/ Arve Rød Avd.ing. Side 34 av 59

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til. Laila Hope (FrP), Jonny Garvik (H) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2004 Frå: 13.00 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING SYNFARING. Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje:

MØTEINNKALLING SYNFARING. Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje: OS KOMMUNE Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SYNFARING Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 31.10.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Anita Ostnes, vara for Terje Sortehaug Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 05.02.03 Tid: 14.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK VESTNES KOMMUNE MØTEBOK Saksbehandler : Rolf Heggero Arkiv: GBR 26/4 Arkivsaksnr.: 07/00004 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, GNR./BNR. 26/4. UTSKILLING AV TO HYTTETOMTER PÅ NAUSTVOLLEN Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

OS KOMMUNE Tekniske Tenester

OS KOMMUNE Tekniske Tenester OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 28.08.2008 Frå: 09.00 til 15.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 20.09.2007 Frå: 13.10 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.09.2005 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013.

Vi viser til oversending av ovannemnde sak, motteke av Fylkesmannen den 16.12.2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 14.01.2014 Dykkar dato 16.12.2013 Vår referanse 2013/16267 423.1 Dykkar referanse 13/707 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14 SOLSTRANDSVN.- REVIDERTE PLAN FOR MOLO FOR HAUGSTRÆET A/S

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14 SOLSTRANDSVN.- REVIDERTE PLAN FOR MOLO FOR HAUGSTRÆET A/S OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2006 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 173/06 03/276 63/14

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse

Vår ref. 2010/ Særutskrift - BS - 221/2 - spikertelt - Borgundøy - Kari L. Haugland og Jan Harald Fosse Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.09.2010 Møtetid: 15:00-18.40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Helga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. OS KOMMUNE Os kommune OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Frå: 09.00 til KL. 16.40 Synfaringar kl. 09.00-14.10 Til stades på møtet: Medlemar: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Vår ref. 2009/1814-21. Særutskrift - BS - 81/68 - riving av bygg og nybygg - Rosendal - Eivind Pedersen as

Vår ref. 2009/1814-21. Særutskrift - BS - 81/68 - riving av bygg og nybygg - Rosendal - Eivind Pedersen as Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.04.2007 058/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-J019/0308 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet 26.03.03 KJC 029/03 Delegasjonsvedtak kommunalteknikk, miljø, landbruk 08.04.03 KJC 121/03 Avgjerd av: Planutvalet Saksbeh.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 30.11.05 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 176/3 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Turid Øye

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 176/3 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Turid Øye Turid Øye Skeisstoa 163 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 06.02.2008 Tid: 15.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer