FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2010"

Transkript

1 FAGKOMITÉKONFERANSE PISTOL 2010 Etter at det var blitt høst og mørket nok en gang hadde senka seg over vakre Trøndelag, var det igjen klart for den årlige fagkomitekonferansen for pistol, denne gangen etter noen års opphold, på Rica Hell hotell oktober. Bjørn Jakobsen, var etter et par år som President, tilbake hos sine egne og hadde fredag kveld som leder av Fagkomité pistol gleden av å ønske representanter fra 14 kretser, 10 klubber, representanter fra NSFs styre, Skytternytt og gjester, velkommen til den 17. fagkomitékonferansen for pistol. Før fagkomiteen, delegater og gjester kort hadde presentert seg selv ble Ove Svegård hyllet for sin mangeårige innsats for pistolskyting i NSF, som leder og medlem av fagkomiteen. Første sak på konferansen var orientering om Toppidrettsplanen for perioden Før Jakobsen gjennomgikk hovedpoengene i planen, poengterte han at denne planen er selve verktøyet for fagkomiteens virksomhet. Hovedmålsetningen for komiteens virksomhet er Olympisk deltakelse i 2012 og For å oppnå dette målet er satsingen konsentrert om regionsatsing, et U25 prosjekt ledet og trent av Pål Hembre og et begynnende samarbeid med Meråker Videregående skole. Datoer for den internasjonale terminlisten og norske mesterskap ble også gjennomgått. I tillegg ble vurderingskravene for mulig deltakelse i internasjonale mesterskap og nordisk mesterskap i felt også kommentert. Bjørn Morten Hagens vei mot deltakelse i Paralympics i 2012 ble også kommentert. I praksis er han klar for deltakelse i sportspistol. Jakobsen avsluttet sitt innlegg med å åpne for en meningsutveksling omkring begrepet dommerautorisasjonsutvalg. Her poengterte Holger Vilter fra Nordland skytterkrets at utvalgets oppgave er å autorisere eller ikke godkjenne dommere etter at de har avlagt sin dommereksamen. Dommerinstruktør Helge Olden mente at en beskjed om at en kandidat er uskikket som dommer må foreligge før avholdt dommerkurs. Før tidligere styremedlem i NSF, nå representant for Buskerud skytterkrets Petter Koren ordet for å ta for seg temaet breddemidler ga visepresident i NSF Tom Lauritzen fra Nordland skytterkrets en kort orientering om utprøving av nye regler for gjennomføring av finaler i internasjonale mesterskap. I silhuettøvelsen starter alle på scratch og det gis treff for verdi fra og med 9,7. Flest antall treff er det som teller. De opererer med 3 skytegrupper med 2 skyttere i hver gruppe. Etter fire serier går de fire dårligste skytterne ut før de fortsetter slik at dårligste skytter av to går ut en og en før man til slutt kan fordele plasseringen av skytterne. Koren tok i sitt innlegg for seg ulike aspekter av breddemiddelsatsingen. Dagens ordning ble innført av forbundstinget i Av forbundskontingen på kr.100 skulle halve summen gå til breddesatsing og fra 2004 skulle en del gå til finansiering av elektroniske skiver. Pr. i dag er breddemiddelkontingenten på ca 1,3 mill. De siste 3 åra har fordelingen av midler vært skjev kretsvis, med variasjon mellom og Han stilte spørsmål ved tildelingsansvaret og luftet ideen om at kretsene selv kunne overta mye av ansvaret. I dag fungerer det slik at det er et sentralt utvalg på 4 personer som foretar

2 tildeling. Et annet spørsmål er om hva det kan søkes om, kan endres. Bakgrunnen for disse ideene er at det er kretsene selv som best vet hva pengene skal brukes til og de enkelte medlemmene vil føle at deres penger blir anvendt mer lokalt. I tillegg vil kretsene bli mer aktivisert. At ikke alle midlene tas ut teller også i retning av revurdering av systemet. Lørdagen startet med fokus på veien fram mot Paralympics 2012 og Ansvarlig for SH skyting i NSF Bjørn Myrseth tok utgangspunkt i motivasjon og egenvilje som grunnlag for å nå toppen. Bjørn Morten Hagen har erkjent sitt handicap og er villig til å ofre det som skal til for å nå toppen. Selv om han har personlige rekorder i nærheten av toppen i sin klasse, er hans potensiale internasjonalt et stykke under dette. For å nå målet om deltakelse i olympiske leker, må hans internasjonale prestasjonsnivå heves. Pr. dato er han på et nivå som kan gi deltakelse i sportspistol i London I tillegg har han utviklingspotensiale på mange områder når det gjelder treningsplanlegging, fysisk trening, mental trening o.s.v. Myrseth poengterte også at pistolskyting mangler en filosofi som er så lettfattelig og konkret at skytterne kan tilegne seg kunnskap om skyting på en enkel måte. Et spørsmål som er relevant er om Hagen kun skal fokusere på sportspistol hvor han er kvalifisert, eller om han i løpet av de to årene som gjenstår før de olympiske lekene i 2012 også skal fokusere på luft og fripistol i tillegg til å skyte andre øvelser som for eksempel felt, innimellom. Etter Myrseths innlegg var det fram til lunch duket for gruppearbeid knyttet til foreslåtte regelendringer som er vedtatt i NSF styre under forutsetning av at konferansens delegater ikke foreslår store endringer i regelformuleringene. Første post på programmet etter lunch var temaet idrettsmelding, skyteanlegg og standplass presentert av John Martin Dervå. Utgangspunktet for hans innlegg var kulturdepartementets igangsetting av arbeid med en ny idrettsmelding. Et hovedpoeng der er at i forbindelse med søknad om anleggsmidler, skal alle skyteanlegg være registrert. Dervå poengterte at det pr i dag foreligger store mangler og feilopplysninger i dagens database. Hans ønske er at NSF sentralt og lokalt sørger for at denne databasen blir korrigert og oppdatert. Fordelene med det er i tillegg til forutsetning for å søke om midler, at man synliggjør skytesporten, får fram kunnskap om treningsmuligheter og oppdaterer informasjon tilgjengelig for alle. POD venter på utspill fra NSF når det gjelder registrering av anlegg og vil så snart som mulig innhente sine opplysninger fra de ulike politidistriktene. Det er også viktig å informere om fasilitetene på de ulike skyteanleggene både når det gjelder elektronikk og utforming av standplasser. Når det gjelder det siste, er fleksibilitet med hensyn til montering og transport viktig, særlig for flerbrukshaller. Andre viktige momenter er likhet for skytterne, sikkerhet, rikosjettering, støy, fuktighet, lys og så videre. Målet er lage et ferdig produkt som er så universelt at det fanger opp kravene til fleksible løsninger når det gjelder skytebaneanlegg som gjelder for flere år fram i tid. Neste tema på programmet var en orientering om våpenlovutvalgets arbeid ved Randulf Tønnesen. Fra forrige våpenlov ble vedtatt i 2008 og til den trådde i kraft nesten ett år etterpå, ble den totalt omsnudd og avstedkom massive protester fra alle brukerorganisasjoner. I 2010 ble derfor dette utvalget opprettet for å foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til en ny lov skytevåpen og ammunisjon. Utvalget har en bred sammensetning med alt i fra representanter for ulike skytterorganisasjoner til representanter for politimyndigheter og en psykolog med spesielt fokus på vold og traumatiske opplevelser.

3 Tønnesen orienterte først om de ulike virksomhetene dette utvalget har vært med på så langt for å innhente all nødvendig informasjon. Deretter gjennomgikk han en rekke områder utvalget skal se nærmere på. Parallelt med dette utvalget er det nedsatt et utvalg blant brukerorganisasjonene som skal være bindeledd mot justisdepartementet.. Siste økt på konferansens andre dag startet med oppsummering av gruppearbeidet som ble gjennomført tidligere på dagen. Følgende svar på de ulike problemstillingene ble gitt: Klassekrav i nye øvelser o Merking av skiver i felt under NM o Det må presiseres at det gjelder skivegrupper. Norgesrekorder i alle klasser U-klasser i felt, spesialfelt og hurtigrevolver o Dette ble akseptert av forsamlingen. I tillegg var de av den oppfatning at det må innføres egne juniorklasser i flere feltøvelser og i grovpistol på bane.. Paragraf må da endres til å gjelde skyting to-hånds. Rangering ved innertreff i felt o 4 grupper ønsker foreslått endring. 2 grupper ønsker ingen endring. Skytestillinger i felt o Magnum felt må skytes med begge hender. Når det gjelder liggende skyting var forsamlingen delt. Forslaget blir da at det kan være en del av programmet i ordinære stevner. I mesterskap må det være liggende skytestilling Opprykkskrav i felt Forsamlingen er enig i å justere kravene men at FKP vurderer nærmere hvor de bør ligge. Fagkomiteen ble bedt om å se på en regel som sier at dersom andelen som klarer A kravet er for høyt i en våpengren, så bør stevnet i denne våpengrenen annulleres som klasseføringstevne. Funksjonærlag i stevner og mesterskap o Forsamlingen syntes å være enig i forslaget når det gjelder feltskyting. I ordinære stevner kan funksjonærlag skyte inntil ei uke før, men i NM må slik skyting foregå senest dagen før. Det samme må gjelde baneskyting. Det må fremgå av terminlista at slik skyting er åpent for alle 45 graders regelen o Dette er en diskusjonssak. Regelen for bane er klar og kan ikke endres. Ulike problemer knyttet til felt ble diskutert. Faktorkrav i Magnum 1 o Ingen endring i forhold til i dag Klasser i spesialfelt o Ingen endring i forhold til i dag Premiering og startkontingent i NM o FKP gjennomgår saken og legger forslaget ut på høring før endelig avgjørelse fattes Nesten to timer på overtid tok deretter Fagkomiteens nestleder Anne Grethe Rendalsvik for seg det nyoppstartede samarbeidet med videregående skoler med mål om å rekruttere pistolskyttere gjennom skoleverket. I og med at vi kom sent i gang med markedsføringen av dette tilbudet, har vi per i dag kun to ungdommer tilknyttet skyttertilbudet ved Meråker videregående skole. Resultatene av dette prosjektet kan vi først forvente å se om noen år. For å kunne rekruttere ungdommer til de skolene som har et skyttertilbud, må klubber og kretser å engasjere seg på ulike måter. Hun skisserte her ulike tiltak for å kunne oppnå dette.

4 De siste årene har regionsatsing vært en av FKPs hovedsatsingsområder. Den nyoppnevnte regionkoordinatoren Helge Olden hadde i den anledning et innlegg hvor han så for seg både en strukturendring og kvalitetsheving av arbeidet i regionene. Per i dag står det dårlig til med etterveksten av skyttere som kan prestere internasjonalt. Olden skisserte videre de kravene han mener er nødvendig å oppnå nasjonalt for å kunne heve seg internasjonalt. Disse kravene er vesentlig høyere enn dagens resultatnivå. Når det gjelder forsinka søknad på regionmidler for høsten 2010, er det bare å levere en søknad til FKP, så vil komiteen se positivt på det og tildele et visst beløp. Så langt har regionsatsingen fungert bare i Region Midt og Nord. Framover vil han ha følgende endringer/ordninger: Ingen endring av regioninndelingen Åpning for satsing på krets/klubbnivå der regionene ikke fungerer Konsentrasjon om få skyttere Felles samlinger for regionene/kretsene Samarbeidende kretser kan arrangere høstsamlinger De kretsene som har forsvarlig opplegg får kr.5000 i støtte per år Fra disse krets/regionlagene kan FKP bygge landslag. Fra utøverne er 15 år må de matches internasjonalt, herunder i WC for de som er kvalifisert for det. Utøverne må undertegne en kontrakt hvor utøverne forplikter seg til satsing Siste post på lørdagens program var viet U25 gruppesatsingen ledet av ansvarlig trener Pål Hembre. Målsettingen er å få fram skyttere som på sikt kan nå internasjonalt toppskikt. Første steg på den veien er å motivere utøverne til å trene mye og å få forståelse for hva som skal til for å nå målsettingen. De må trene seg slitne slik at de lærer seg å tåle mye. I første omgang, korte og intense økter 4 ganger i uka. To seniorskyttere, Roar Hembre og Aina Flørli bistår for at ungdommene skal vite hva de har å strekke seg mot. Fokuset nå ligger på mengdetrening, holdetrening og eventuelt fysisk trening. I og med at det per dato er få utøvere å velge blant, må man sørge for at det er artig å skyte. I den forbindelse må vi la de unge skyte lettere øvelser, som sprintluft og NAIS programmet. Begge disse programmene er nå lagt inn i Mega Links datasystem. Hembre ønsker at disse øvelsene blir offisielle og satt på terminlista over approberte stevner. Disse øvelsene vil også bedre det sosiale aspektet i og med at alle starter likt og kan ha det artig før og etter skyting. Artighet vil igjen skape lyst og motivasjon. Hembre benyttet også anledningen til å poengtere betydningen av at alle resultatlister blir sendt og at listene føres korrekt. Konferansens siste dag startet med en orientering om frakt av våpen og ammunisjon fra NSFs visepresident Tom Lauritzen og fagkomiteleder Bjørn Jakobsen. Lauritzen poengterte at regler er i ferd med å skjerpes hos enkelte flyselskaper og i enkelte land slik at blant annet frakt av ammunisjon er å betrakte som eksplosiver og dermed ikke tillatt. Luftsylindre kan også være et et problem hos enkelte flyselskap. Det sikreste her er at man ikke sier noe om slike er med. Jakobsen poengterte at våpen per i dag må deles slik at en vital del er separat i en koffert og resten i en annen. Hos SAS og Norwegian går dette bra i dag, men ikke hos alle flyselskap. Både SAS og Norwegian forlanger at bagasje hvor det er våpen, skal være merket med en tag og sendes/hentes som spesialbagasje. Hos SAS blir ikke luftvåpen definert som våpen.

5 Deretter fikk forsamlingen en presentasjon av PPC med ønske om å innføre dette programmet som et nytt skyteprogram i NSF. Representantene Per Ivar Bruvik, Arnth Bj Lien og Frode Aanes fra Bergen og Åsane pk ga først forsamlingen en kort innføring i dette programmet, som innebærer bruk av grove våpen fra kal.32 til 45(ikke pistol kal.32) med max 6 tommers løp og skyting på korte, varierte avstander. Programmet omfatter 12 skudd på 20 sekunder, 18 skudd på 90 sekunder og 24 skudd på 165 sekunder. Utgangstillingen er fra hylster. Ekstra magasin må oppbevares på kroppen. Avstandene måles i yards noe som gjør det mulig å sette opp skivene på ordinære skytebaner. Etter innlegget ble det åpnet opp for en kort debatt omkring spørsmålet om dette programmet skal bli en del av NSF-pistols virksomhet. Innspill fra forsamlingen tas med i vurderingen slik at FKP eventuelt kan behandle spørsmålet og ta det opp på styremøte i desember. Regionkoordinator og dommerinstruktør Helge Olden ga deretter en orientering om oppgavene som er tillagt Teknisk Delegert (TD) under norgesmesterskap. Teknisk delegert skal ikke overprøve juryens avgjørelse men kunne gå inn og påpeke og korrigere åpenbare feil. Alt av nødvendig utstyr skal godkjennes av TD og der det er flere varianter av samme utstyr, skal kun den ene brukes i samme mesterskap. Alle elektroniske skiver skal godkjennes under oppsyn av TD før aktuelt mesterskap. TD dekkes av sentrale midler. Komité opplæring ved Tore Berberg ble tildelt litt tid for å orientere om komiteens virksomhet. I sitt innlegg orienterte ha n først om at elektronikkurs nå var godkjent og kunne bestilles sentralt. Et nytt begynnerkurs i pistolskyting beregnet for ca 30 timer nå utarbeidet av Christer Magnusson I tillegg til ordinære skytestillinger osv, omfatter kurset også styrketrening og oppvarmingsøvelser. Heftet er også anbefalbart for erfarne skyttere. Til slutt ble det poengtert at oppdateringskurs kan nå ledes av erfarne dommere i klubb eller krets. I det lunsjen allerede sto klar på bordene poengterte Fagkomiteleder Jakobsen mot slutten av konferansen en uklarhet i fellesreglementet når det gjelder rekorder og klasseføring. I følge fellesreglementet skal veteranklasse påføres der skytterens alder tilsier det. Det betyr også at skytteren kan sette rekord i veteranklasse. Når det gjelder uttak til internasjonale mesterskap, har FKP til nå sagt at skytteren må stille i åpen, ordinær klasse i nasjonale mesterskap. Jakobsen takket forsamlingen for en interessant debatt over mange tema, og forsamlingen kunne nyte sin lunsj før de dro ut i det ganske land med nytt pågangsmot og nye ideer til det beste for skyttersporten. Harald Setsaas sekr

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 Referat fredag 7. juni 2013 1. «Skiskytterlisensen. Hvor er man, hvor vil man?» ved Norwegian Broker - Informasjon om dagens lisensforsikring - Hva forsikringen dekker, og

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner

- Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner JAKTSKYTING - Informasjon om jaktskyting - Råd og tips til arrangør av jaktskytestevner Utgitt av NJFF Hedmark 2007 Innhold: Hva er jaktskyting Jaktskyting ulike grener / øvelser Formålet med jaktskyting

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripistol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2010 Gjelder

Detaljer