Eksamen NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 02.12.2013. NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg: Annonse frå SAS, Dagbladet Annonse frå Norwegian, Dagens Næringsliv Asbjørnsen og Moe: «Per, Pål og Espen Oskeladd», Eide, Ove og Finn Egil Eide (red.): «Meistar-Jo», frå Huldra, draugen og fanden sjølv, 2011 Johansen, Baard Tufte: «Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber», Dagbladet «Kråkevisa», frå Mads Berg: Skulesongbok, Andre opplysningar: Rettleiing om vurderinga: Du skal svare på éi av oppgåvene. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstorleik 12. Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kommentarane til kvar oppgåve utfyller dei generelle kjenneteikna. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 2 av 16

3 Nynorsk Skriv nummeret på den oppgåva du vel, og lag overskrift sjølv. Legg merke til at det står ein kommentar under sjølve oppgåveinstruksen. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva. Oppgåve 1 Vedlegg: eventyret «Per, Pål og Espen Oskeladd», folkevisa «Kråkevisa» og segna «Meistar-Jo» Dei vedlagde tekstane er alle eksempel på folkedikting. Gjer greie for typiske sjangertrekk i dei tre tekstane, og samanlikn form og innhald i dei. Kommentar: Du skal vise at du kan finne sjangertrekk frå folkediktinga i alle tekstane, men du treng ikkje skrive like mykje om kvar. Du skal bruke fagspråk og nytte eventuelle kjelder på ein sjølvstendig og relevant måte. Oppgåve 2 Vedlegg: «Per, Pål og Espen Oskeladd» Analyser eventyret. Vurder om skeladden representerer verdiar som har betydning i samfunnet i dag. Kommentar: Oppgåva er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhald i eventyret, men du kan velje kva du vil leggje mest vekt på. I den andre delen er det viktig at du viser evne til refleksjon, og at du grunngir synet ditt. Oppgåve 3 Vedlegg: annonsar frå flyselskapa SAS og Norwegian Analyser og samanlikn dei to samansette tekstane. Korleis meiner du at desse annonsane fungerer som reklame for flyselskap? Kommentar: Oppgåva er todelt, men du skal leggje mest vekt på den første delen. I svaret ditt skal du seie noko om dei ulike elementa i annonsane og samspelet mellom dei. Du skal bruke eit relevant og presist fagspråk. Du kan bruke omgrep frå retorikken, men det er ikkje eit krav. I den siste delen skal du vise evne til sjølvstendig refleksjon. Oppgåve 4 står på neste side. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 3 av 16

4 Oppgåve 4 Vedlegg: «Mann (44) anmelder Justin Bieber-konsert» av Bård Tufte Johansen Analyser teksten. Bruk omgrep frå retorikken. Kommentar: Du skal bruke omgrep frå retorikken, men det er viktigare at du viser at du forstår omgrepa, enn at du bruker mange faguttrykk. Du bør underbyggje momenta dine ved å bruke eksempel frå teksten. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 4 av 16

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Bruk av kilder: 5 timer Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg: Annonse fra SAS, Dagbladet Annonse fra Norwegian, Dagens Næringsliv Asbjørnsen og Moe: "Per, Pål og Espen Oskeladd», Eide, Ove og Finn Egil Eide (red.): «Meistar-Jo», fra Huldra, draugen og fanden sjølv, 2011 Johansen, Baard Tufte: «Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber», Dagbladet Andre opplysninger: Veiledning om vurderingen: «Kråkevisa», fra Mads Berg: Skulesongbok, Du skal svare på én av oppgavene. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12. Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 5 av 16

6 Bokmål Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Oppgave 1 Vedlegg: eventyret «Per, Pål og Espen Oskeladd», folkevisa «Kråkevisa» og sagnet «Meistar-Jo» De vedlagte tekstene er alle eksempler på folkediktning. Gjør greie for typiske sjangertrekk i de tre tekstene, og sammenlign form og innhold i dem. Kommentar: Du skal vise at du kan finne sjangertrekk fra folkediktningen i alle tekstene, men du trenger ikke skrive like mye om hver. Du skal bruke fagspråk og benytte eventuelle kilder på en selvstendig og relevant måte. Oppgave 2 Vedlegg: «Per, Pål og Espen Oskeladd» Analyser eventyret. Vurder om skeladden representerer verdier som har betydning i dagens samfunn. Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhold i eventyret, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. I den andre delen er det viktig at du viser evne til refleksjon, og at du begrunner synet ditt. Oppgave 3 Vedlegg: annonser fra flyselskapene SAS og Norwegian Analyser og sammenlign de to sammensatte tekstene. Hvordan mener du at disse annonsene fungerer som reklame for flyselskap? Kommentar: Oppgaven er todelt, men du skal legge mest vekt på den første delen. I svaret ditt skal du si noe om de ulike elementene i annonsene og samspillet mellom dem. Du skal bruke et relevant og presist fagspråk. Du kan bruke begreper fra retorikken, men det er ikke et krav. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon. Oppgave 4 står på neste side. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 6 av 16

7 Oppgave 4 Vedlegg: «Mann (44) anmelder Justin Bieber-konsert» av Bård Tufte Johansen Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommentar: Du skal bruke begreper fra retorikken, men det er viktigere at du viser at du forstår begrepene, enn at du bruker mange faguttrykk. Du bør underbygge momentene dine ved å bruke eksempler fra teksten. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 7 av 16

8 Vedlegg Per, Pål og Espen Oskeladd Det var ein gong ein mann som hadde tre søner, Per og Pål og Espen Oskeladd. Men anna enn dei tre sønene hadde han ikkje heller, for han var så fattig at han eigde ikkje nåla på kroppen. Derfor sa han titt og ofte til dei at dei fekk dra ut i verda og sjå å tene sitt brød, for heime hos han blei det ikkje anna enn sveltihel likevel. Eit godt stykke borte frå stova hans låg kongsgarden, og like utanfor vindauga til kongen hadde det vakse opp ei eik som var så stor og diger at ho skygde for lyset i kongsgarden. Kongen hadde lovt ut mange, mange pengar til den som kunne hogge ned eika, men ingen var god for det, for så fort ein hogg ei flis av eikeleggen, voks det to i staden. Så ville kongen også ha grave ein brønn som skulle halde vatn heile året: Alle grannane hans hadde brønn, men han hadde ingen, og det syntest kongen var skam. Den som kunne grave ein slik brønn at han heldt vatn heile året rundt, hadde kongen lovt ut både pengar og anna til. Men det var ingen som kunne få gjort det, for kongsgarden låg høgt, høgt oppe på ein bakke. Ikkje før hadde dei grave nokre tommar, så kom dei til harde berget. Men då no kongen hadde fått i hovudet at han ville ha gjort desse arbeida, så let han kunngjere på alle kyrkjebakkar både vidt og breitt at den som kunne hogge ned den store eika i kongsgarden og skaffe han ein slik brønn at han heldt vatn heile året rundt, han skulle få kongsdottera og halve riket. Det var nok av dei som ville prøve seg, men alt dei hakka og hogg, og alt dei rota og grov, så hjelpte det ikkje. Eika blei tjukkare og tjukkare for kvart hogg, og berget blei ikkje blautare, det heller. Om ei stund ville dei tre brørne i vegen og prøve seg også, og det var faren vel nøgd med. Vann dei ikkje kongsdottera og halve riket, så kunne det då hende dei fekk teneste ein stad hos ein bra mann, tenkte faren, og meir ønskte ikkje han. Og då brørne slo på det at dei ville til kongsgarden, sa faren ja på flyande flekken, og så la Per og Pål og Espen Oskeladd av garde. Då dei hadde gått eit stykke, kom dei til ei granli, og like oppfor lia var ei bratt hei. Så høyrde dei noko som hogg og hogg oppi heia. "Eg undrast kva det er som høgg oppi heia, eg", sa Espen Oskeladd. "Du er no støtt så klok med undringane dine du", sa han Per og han Pål. "Det er då noko å undre seg over at det står ein vedhoggar og knartar oppi heia!" "Eg har vel moro av å sjå kva det er likevel, eg", sa Espen Oskeladd, og dermed gjekk han. "Å ja, er du slikt eit barn, har du godt av å lære å gå med!" ropte brørne hans etter han. Men Espen brydde seg ikkje om det. Han la av stad oppover bakkane dit han høyrde det hogg. Og då han kom dit, såg han det var ei øks som stod og hogg og hogg på ein furelegg. "God dag?" sa Espen Oskeladd. "Står du her og høgg?" "Ja no har eg stått her og hogge i mange lange tider og venta på deg", svarte øksa. "Ja ja, her er eg", sa Espen, han tok øksa, slo ho av skaftet og stappa både øks og skaft i skreppa. Då han kom ned att til brørne sine, gav dei seg til å le og gjere narr av han. "Kva var det for noko rart du fekk sjå oppi heia då?" sa dei. "Det var ei øks vi høyrde", sa Espen. Då dei så hadde gått ei stund att, kom dei under ein berghammar. Oppi den høyrde dei noko som hakka og grov. "Eg undrast kva det er som hakkar og grev oppunder berghammaren, eg", sa Espen Oskeladd. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 8 av 16

9 Vedlegg "Du er no så klok til å undre deg, du", sa han Per og han Pål att. "Har du aldri høyrt fuglane hakke og pikke på trea før?" "Ja, men eg har vel moro av å sjå kva det er likevel, eg", sa Espen. Alt dei lo og gjorde narr av han, så brydde han seg ikkje om det; han la av stad opp imot berghammaren. Og då han kom oppunder, såg han det var eit grev som stod og hakka og grov. "God dag!" sa Espen Oskeladd. "Står du her og hakkar og grev så aleine?" "Ja, eg gjer det", sa grevet. "No har eg stått her og hakka og grave i mange lange tider og venta på deg", sa det. "Ja ja, her er eg", sa Espen att. Han tok grevet og slo det av skaftet og gøymde det i skreppa, og så nedover til brørne sine att. "Det var vel noko fælt rart du såg oppunder berghammaren?" sa han Per og han Pål. "Det var eit grev vi høyrde", sa Espen. Så gjekk dei eit godt stykke saman att, til dei kom til ein bekk. Tørste var dei no alle tre, etter det dei hadde gått så langt, og så la dei seg ned ved bekken og skulle drikke. "Eg undrast på kor dette vatnet kjem ifrå?" sa Espen Oskeladd. "Er du ikkje galen, så undrar du deg visst galen med det aller første. Kor bekken kjem ifrå? Har du aldri sett vatnet renne opp av ei kjelde i jorda då?" "Ja, men eg har nok lyst til å sjå kor det kjem frå likevel, eg", sa Espen. Han av stad opp langs bekken, og alt brørne ropte på han og lo av han, så hjelpte det ikkje; han gjekk sin gang. Då han kom langt oppover, blei bekken mindre og mindre, og då han kom enda eit stykke fram, fekk han sjå ei valnøtt. Frå ho sildra vatnet ut. "God dag!" sa Espen att. "Ligg du her og sildrar og renn så aleine?" "Ja, eg gjer det", sa valnøtta. "Her har eg lege og sildra og runne i mange lange tider og venta på deg." "Ja ja, her er eg", sa Espen. Han tok ein mosedott og dytta i hòlet så vatnet ikkje kunne komme ut, og så la han valnøtta i skreppa og sette nedetter til brørne sine att. "No har du vel sett kor vatnet kjem frå? Det ser vel fælt rart ut, kan eg tenke?" gjønte han Per og han Pål. "Å, det var eit hòl det rann ut av", sa Espen, og så lo dei andre to og gjorde narr av han att, men Espen Oskeladd brydde seg ikkje om det. "Eg hadde no moro av å sjå det", sa han. Då dei så hadde gått eit stykke att, kom dei til kongsgarden. Men då alle i kongeriket hadde fått høyre at dei kunne vinne kongsdottera og halve riket dersom dei kunne hogge ned den store eika og grave brønn til kongen, så var det komne så mange som hadde prøvd lykka si at no var eika dobbelt så stor og tjukk som ho var frå førstninga, for det voks stadig ut to fliser for kvar dei skar ut med øksa. Derfor hadde kongen no sett den straffa at dei som prøvde seg og ikkje kunne felle eika, skulle settast ut på ei øy, og begge øyra skulle klippast av dei. Men dei to brørne let seg ikkje skremme av det: dei trudde nok dei skulle få ned eika. Og han Per, som var eldst, skulle til å prøve seg først. Men det gjekk med han som med alle dei andre som hadde hogt på eika: For kvar flis han fekk skore ut, voks det ut to i staden. Og så tok folka til kongen han og klipte av han begge øyra og sette han ut på øya. No ville han Pål til, men det gjekk like eins med han. Då han hadde hogt to-tre hogg så dei fekk sjå at eika voks, tok folka til kongen han også og sette ut på øya, og han klipte dei øyra enda snauare av, for dei syntest han kunne lært å ta seg i vare. Så ville Espen Oskeladd til. Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 9 av 16

10 Vedlegg "Vil du endeleg sjå ut som eit merka sau, skal vi gjerne klippe av deg øyra med ein gong, så slepp du å bry deg", sa kongen, og var sint på han på grunn av brørne. "Eg vil ha moro av å prøve først, likevel", sa Espen, og det måtte han då få lov til. Han tok opp øksa av skreppa og sette ho i stand på skaftet att. "Hogg sjølv!" sa Espen til øksa, og ho til å hogge så flisene flaug. Og så var det ikkje lenge før eika måtte i bakken. Då det var gjort, tok Espen fram grevet sitt og sette det på skaftet. "Grav sjølv!" sa Espen, og grevet til å hakke og grave så jord og stein spruta, og så kom brønnholet til. Då han hadde fått det så djupt og så stort han ville, tok Espen Oskeladd fram valnøtta og la i det eine hjørnet på botnen, og så tok han ut mosedotten. "Sildre og renn!" sa Espen, og nøtta til å renne så vatnet fossa ut av hòlet, og om ei lita stund var brønnen breddfull. Så hadde Espen hogge ned eika som skygde for vindauga til kongen, og skaffa brønn i kongsgarden. Og så fekk han kongsdottera og halve riket som kongen hadde sagt. Men det var godt for Per og Pål at dei hadde mista øyra, for elles hadde dei kvar time fått høyre det alle sa, at Espen Oskeladd hadde ikkje undra seg så gale likevel. Frå Asbjørnsen og Moe: Eventyr, segner og forteljingar, Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 10 av 16

11 Vedlegg Kråkevisa Og mannen han gjekk seg i vedaskog, hei fara, i vedaskog. Då sat der ei kråke i lunden og gol. Hei fara. Faltu riltu raltura. Mannen han tenkte med sjølve seg: Skal tru no den kråka vil drepa meg? Og mannen han snudde om hesten sin, så køyrde han heim att til garden igjen. Å høyr, du min mann, kva eg spøre deg: Kvar vart det av veden du køyrde til meg? Eg køyrde no slett ingen ved til deg, for kråka ho svor ho sku drepa meg. Å no har eg aldri høyrt større skam! Har du høyrt at ei kråke kan drepe ein mann? Men kråka kom etter på taket og gol, og mannen han opp gjennom ljoren for. Og mannen han spente sin boge for kne, så skaut han den kråka, så ho datt ned. Så spente han føre dei folane ti, men kråka ho sprengde alle di. Så spente han føre dei folane tolv, så køyrde han kråka på låvegolv. Så flådde han kråka og lema ho sund, ho vog innpå seksten og tjue pund. Av skinnet så gjorde han tolv par skor, det beste paret det gav han til mor. Og kjøtet han salta i tunner og fat, og tunga han hadde til julemat. Av tarmane gjorde han tolv par reip, og klørne han brukte til møka-greip. Og nebben han brukte til kyrkje-båt. som folk kunne sigla på frå og åt. Og munnen han brukte te mala korn, og øyro han gjorde til tutar-horn. Av augo så gjorde han stoveglas, og nakken han sette på kyrkja til stas. Og den som kje kråka kan nytta så, hei fara, kan nytta så, han er ikkje verd ei kråke å få. Hei fara. Faltu riltu raltura. Folkevise frå Hardanger Frå Mads Berg: Skulesongbok, 1966 Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 11 av 16

12 Vedlegg Meistar-Jo Segn frå Stryn I Innvik hadde dei på 1600-talet ein prest som heitte Meistar-Jo. Han hadde studert i Wittenberg i si tid, og folk heldt det for visst at han hadde Svarteboka. Det var ikkje mange prestar som kunne så mykje som Meistar-Jo: Han skjøna fuglemål, og ri i lufta kunne han òg. Ein jonsokdag kom han til kyrkja med snø i hatten. Så då måtte han ha vore høgt til vêrs. Meistar-Jo var klaga til futen og skulda for trolldom og mykje anna. Det gjekk ikkje betre enn at han vart dømd frå livet. Det var i Morsskogen at han skulle avrettast. Segna fortel at dette namnet opphavleg var Mordskogen. Det kom seg av at Meistar-Jo var skuldlaus då han vart halshogd der. Før han vart avretta, skulle han få eit ønskje oppfylt. Då bad han om ei flaske vin. Ei tenestejente skulle gå heim og hente vinen. Då ho kom heim i prestegarden, spurte kona til Meistar-Jo kva ho skulle med vin. Denne kona var ei vond kvinne. Det skal ha vore ho som var skuld i at mannen fekk så streng straff. Ho fekk høyre at vinen skulle vere til Meistar-Jo. Men då knuste ho flaska, «Lat den hunden drikke vatn,» sa ho. Den siste staden Meistar-Jo såg på før han døydde, vart heilt snau. Sidan har det aldri vakse gras der. Dette tok folk som teikn på at han var skuldlaus. Sameleis då dei såg at blodet frå den halshogne rann i motbakke. Før han vart avretta, sa han: «Kjem det ein kvit fugl og set seg på kyrkjetaket, er eg skuldlaus. Men er fuglen svart, er eg skuldig.» Etterpå synte det seg at han var uskuldig, for det var ein kvit fugl som sette seg på kyrkjetaket. Kona hans Meistar-Jo fekk ikkje døy. Det skulle vere straffa for at ho hadde vore så vond mot mannen sin. Ho minka inn og vart mindre og mindre. Sistpå bar dei henne i ei korg frå den eine garden til den andre. Det siste folk veit om henne, er at ho hekk i korga si oppunder kjellarlemmen på «Nigard-Skødi». Det hende seg at dei heiste opp korga, så ho skulle få lite grann frisk luft. frå Huldra, draugen og fanden sjølv segner frå Sogn og Fjordane, 2011 Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 12 av 16

13 Mann (44) anmelder konsert med Justin Bieber Vedlegg Bruk av lift, flatskjerm, truck og musikere som overgår «Beat for Beat»-bandet sikrer en klar 5-er! ANMELDELSE: BÅRD TUFTE JOHANSEN, Mann (44) Aller først, det er ikke lett å holde hodet kaldt og anmelde en konsert hvor så mye er hype og merchandise. For her er det lett å bli revet med. Sist gang vi så lignende hype var da «de nye gitarkameratene» var i Spektrum. Jeg ga en klokkeklar 6-er til den konserten, og kjøpte til og med Askil Holm-votter. Jeg går ikke i den fella igjen. Så til konserten: Honnør for proff håndtering av trafikken på Fornebu. Hvis jeg sammenligner dette med for eksempel Villmarksmessa på Hellerud, da både Lars Monsen (med bikkjer) og hele Tangeruddampen var der på samme dag, ja, så gikk dette over all forventning. Den gangen satt jeg to timer i kø og kunne bare høre bikkjene til Monsen ule. Trøsten var at Tangeruddampen satt i samme kø, så showet deres fikk jeg med meg. Det var litt uproft, men sjarmerende, selvsagt! Litt om Justin Bieber. Han er fra Canada og er 19 år og ble oppdaget på internett. Stemningen er i taket allerede før konserten har begynt, her er det tydeligvis nok bare å vise seg. Dette kjenner jeg igjen fra da Bobbysocks kom til Nattåpent i Skien i Kanskje er Bieber på en måte en blanding av Bobbysocks og «Lille Martin»? I så fall ikke noe rart at det faller i smak. (P.S. Bobbysocks var for ukult for meg, Mark Knopfler derimot.) Konserten åpner med at Justin Bieber kommer ned fra taket med englevinger. Vingene er bare dekor, han holdes oppe av en 2 mm tykk stålwire. Det er imponerende hvor mye trøkk stålwirene tåler. Jeg har sett en Pajero 4x4 blitt dratt opp av ei myr med 2 mm wire. Publikum er i ekstase. Jeg så det samme på et Rema 1000-event i 2005, da Odd Reitan ble firt ned fra taket i en 20 mm tykk stålwire. Rema ansatte var ikke noe mindre ekstatiske. Men for all del, knalltøff start. Neste høydepunkt er når Bieber blir heist opp med en lift. Skulle likt å vite hvordan de fikk den liften inn under scenen. I like. Det mest imponerende er de enorme flatskjermene på scenen. Jeg har sett en del store flatskjermer, men dette tar kaka. Publikum jubler også over dette. Helt rått. Bandet består av studiomusikere, men hvor bra er bandet i forhold til vårt proffeste band, «Beat for Beat»-bandet? Kan de uanstrengt hoppe fra sjanger til sjanger? Kan de spille ti sanger på 30 sekunder? Vel, de har i hvert fall flerstemt koring som er på nivå med Vamp og Tre små kinesere. (Det «Beat for Beat»- programmet skulle jeg GJERNE sett, for øvrig.) Publikum jubler når han sier «Norway is my favorite», dette sier han nok om alle land, samtidig har det blitt knallfint på Fornebu. Rett ved sjøen, kort vei til marka og 15 minutter på sykkel så er du i sentrum. Det har nok ikke gått Bieber hus forbi. Justin Bieber har ikke klaff med alt, for når han skal ta opp en jente på scena for å synge til henne, ja, så blir hun så flau over å stå på scena at hun begynner å grine. Kanskje det er lurt å heller ta opp en på min alder neste gang, en som takler dette litt bedre. Hadde Bieber sunget til den durkdrevne foredragsholderen Ingebrigt Steen Jensen, som jeg ser i mengden her, kunne dette blitt litt mindre flaut. Konserten avsluttes med at han forsvinner ned gjennom scenegulvet. Her tipper jeg de rett og slett har brukt noe så enkelt som en truck. Tøft. Synd vi må forlate lokalet, skulle gitt MYE for å se hvordan de rigger ned scenen, lurer på hvordan de får ned flatskjermene, tipper lift. Terningkast 5. Anmeldelsen er basert på første og siste del av showet. Fordi de ikke solgte kaffe måtte jeg helt på bensinstasjonen, i tillegg måtte jeg krangle for å få med meg Statoils kaffeavtalekopp inn. Der røyk den 6-eren. Dagbladet Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 13 av 16

14 Vedlegg Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 14 av 16

15 Vedlegg Eksamen NOR1212-NOR1232 Norsk Side 15 av 16

16 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2013 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar /

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15

Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15 Eksamen 29.05.2015 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

Norskfaget i endring?

Norskfaget i endring? 24.09. 2013 Norskfaget i endring? OM SKRIVING I NORSKFAGET OG NORSK SKRIFTLIG FØR OG NÅ: Generell del av læreplanen: «Grunnlovens maktfordelingsprinsipp, klassikerne i litteraturen ( Lille Marius ), kulturelt

Detaljer

Nr. 3-2015 God påske!

Nr. 3-2015 God påske! Nr. 3-2015 God påske! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte LEIF VENTA PÅ AGNES I 43 ÅR KARI FURE, DAGEN Han la merke til den milde, lyshåra jenta då han var 19 år, men ho var opptatt. Ho kunne ikkje

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Ναβλαδετ ANDREAS WAHL. Quiz med premie! Sladder fra ÅRE. Eksklusivt intervju med. Bli med på en reise til KJELDSBERG. Nr. 1/februar 2013 Årgang nr.

Ναβλαδετ ANDREAS WAHL. Quiz med premie! Sladder fra ÅRE. Eksklusivt intervju med. Bli med på en reise til KJELDSBERG. Nr. 1/februar 2013 Årgang nr. Ναβλαδετ Nr. 1/februar 2013 Årgang nr. 20 Quiz med premie! Eksklusivt intervju med ANDREAS WAHL Sladder fra ÅRE Bli med på en reise til KJELDSBERG Leder Innhold Huffameg som tiden flyr! Dette blir min

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember 2010 0900-1500

EKSAMEN. Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk. N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur. 2. desember 2010 0900-1500 Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk EKSAMEN Bokmål Emnekode: Emnenavn: Dato: Varighet: N0-132 Norsk l, emner med vekt på litteratur 2. desember 2010 0900-1500 Antall sider inkl.

Detaljer

Eventyrteiknarane. Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye

Eventyrteiknarane. Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye Eventyrteiknarane Evjuspelet 2010 av Roar A. Klever Bøye 1 Utgave juli 2010 2 Kittelsen, Theodor Werenskiold, Erik Werenskiold, Sofie Stadskleiv, Torleiv Egedius, Halvdan Felespiller Flatland Folkedansere

Detaljer

Oda Hilmen Presthegge, 8A, ØSBUS

Oda Hilmen Presthegge, 8A, ØSBUS Oda Hilmen Presthegge, 8A, ØSBUS Hest & Ridning Mitt kulturminne er hest og ridning. Det var kusina mi Benedicte som var hestegal, og så smitta det over på meg. Jeg begynte å gå på ridekurs hos Grete Hedalen

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

E:J U tdann ingsdirektoratet

E:J U tdann ingsdirektoratet E:J U tdann ingsdirektoratet NOR1211 Norsk hovudmal/hovedmal NOR121.8 Norsk for elever rned san1isk sam andresprak Elevar og privatistar I Elever og privatister Nynorsk/Bokma1 Bokmal Eksamenslnformasjon

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamensforberedelse 2013

Eksamensforberedelse 2013 Eksamensforberedelse 2013 NOR0214-NOR0215 - Norsk Sidetall refererer til nettversjonen Innholdsfortegnelse Norsk for elever og voksne deltakere og privatister etter 10. trinn... 3 Eksamensinformasjon...

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

VINN & FORSVINN. Teaterstykke. med song. Bjørn Sortland

VINN & FORSVINN. Teaterstykke. med song. Bjørn Sortland VINN & FORSVINN Teaterstykke med song av Bjørn Sortland 1 Personar (RAUD) rullings & raggsokk-jente (ROSA) stilig rockegut, litt sånn Kaizers-kul (BLÅ) sport og spel og caps KATRINE (GRØNN) hestejente

Detaljer

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside VERSJON 2.0 DATO 25.08.2008 ANSVARLIG Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 METODE...3 3 ANALYSE...4 3.1 HVA

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer