Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS) Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): «1. Hordaland fylkeskommune går inn som eigar i eit felles interkommunalt selskap for fylkeskommunane. Formålet er å utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakarane; fylkeskommunane sitt felles inntaks- og forvaltningssystem for elevar/lærlingar, Vigo, og alt som elles står i naturleg samanheng med dette til dømes skuleadministrative system. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike system verte sett ut til andre. Selskapet skal vidare levere, eller formidle levert, nødvendige faglege kurs eller rettleiing til deltakarane på dei systema ein har rettar/driftsoppgåver knytte til. 2. Hordaland fylkeskommune godkjenner den tilrådde selskapsavtalen for det nye selskapet. 3. Som medlem av representantskapet frå Hordaland fylkeskommune er vald Dan Femoen.» Føremålet med opprettinga av selskapet var å sikre ansvaret for Vigo og eit framtidig felles SAS. Vigo IKS vart formelt oppretta 1. januar Vigo har saman med Ernst & Young sidan 1. oktober 2012 arbeidd med kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS). Det er gjort framlegg om prinsipp for implementering, forvaltning og drift (vedlegg). Nytt SAS er eit nasjonalt system, der alle fylkeskommunar og Oslo kommune/fylke deltek. Vigo IKS ynskjer at fylkeskommunane og Oslo kommune no gjer forpliktande vedtak om innkjøp og drift av nytt felles skuleadministrativt system og melder frå til representantskapet og styret innan 15. juni Investeringskostnadene for nytt SAS er rekna ut etter nøkkelen prosentfylke, der Hordaland yter 9,49 % av samla kostnader. For 2014 utgjer dette kr Kostnadene er eit estimat og er det mest realistiske grunnlaget som ligg føre i dag. Fylkesrådmann har gitt tilbakemelding til Vigo IKS om at Hordaland fylkeskommune deltek ved kjøp av nytt skuleadministrativt system i samsvar med intensjonen om eit felles nasjonalt system. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Vigo IKS Postboks SKIEN Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 04. juni /520/SVEHEG1 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS) Viser til brev frå Vigo 6. mai Hordaland fylkeskommune vil delta i innkjøp og drift av felles skuleadministrativt system, SAS, organisert gjennom VIGO IKS. Hordaland fylkeskommune pliktar seg til å implementere nytt SAS etter ein tidsplan godkjent av styringsgruppa. Med helsing Svein Heggheim Opplæringsdirektør Birthe Haugen Seksjonsleiar for fellestenester Kopi: Fylkesrådmannen 2

3 Fylkeskommunene Oslo kommune Skien, 6. mai 2013 Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system (SAS) Vi viser til arbeidet med forstudiet, forprosjekt og nåværende arbeid med anskaffelse av nytt nasjonalt skolesystem, Et system som skal favne om aktivitetsskole, grunnskole, videregående skole, fagskole og voksenopplæring. Dette s skal erstatte dagens tre skolesystem(sats, Extens, TP), voksenopplæringssystem, timeplanlegging, Skolearena med Ingen av de eksisterende skolesystemene tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet. De er lite brukervennlige, tidkr og bygger på en foreldet teknisk plattform. Det stilles også helt andre krav til integrasjon mellom systemene nå enn tidligere, noe dagens system ikke tilfredsstiller. Fylkeskommunene/Oslo kommune så det derfor som en nødvendighet å anskaffe nytt skoleadministrativt system. Dette førte til forstudie som igjen resulterte i et forprosjekt ledet av Ernst & Young. Det ble etter dette bestemt av al fylkeskommunene/oslo kommune at vi skulle anskaffe et felles skoleadministrativt system med alle de fordeler dett innebar. Fylkeskommunene ble i 2011 enige om opprettelse av et interkommunalt samarbeid som resulterte i Vigo Interkomm selskap. Vigo IKS ble formelt opprettet 1. januar «Formål og ansvarsområde til selskapet vil være utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes fe inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og alt som står i naturlig sammenheng med dette- eksempel skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift settes ut til andre» Vigo IKS har sammen med Ernst & Young arbeidet siden 1. oktober 2012 med anskaffelse av nytt skoleadministrati system (SAS). Vi har i den forbindelse foreslått planlagte prinsipper for implementering, forvaltning og drift: Kontraktstruktur: Det er planlagt at Vigo IKS inngår alle kontrakter med leverandør. Dette innebærer at Vigo IKS si rammeavtalen med leverandøren, samt styrer, koordinerer og signerer alle avrop knyttet til tilpasning/utvikling, vedlikehold, drift og support. Det vil etablerers et avtaleforhold mellom Vigo IKS og fylkeskommunene som beskriv hvilke tjenester som skal levers til hvilken kvalitet og pris. Finansiering: Det gjennomføres et felles utviklings-/tilpasningsprosjekt med hensikt å etablere en nasjonal løsning(grunnpakke) som tilfredsstiller kravspesifikasjonen. De delene av kravspesifikasjonen som kun er relevant f (dvs. støtte for Aktivitetsskolen og grunnskolen) anses ikke å være en del av grunnpakken. Lokal tilpasning og implementering dekkes av fylkeskommunen selv. Dette vil stort sett inkludere etablering av fylkesspesifikke integrasjoner, opplæring og gjennomføre konvertering i henhold til fylkets behov. Utgifter til drift og lisenser, faktureres fra leverandør direkte til hver enkelt fylkeskommune/oslo kommune. Vigo IKS vil kvalitetssikre at fakturagrunnlaget stemmer med rammeavtalen og avropene ved å kreve jevnlig oversi kravene leverandørene sender fylkeskommunene/oslo kommune. Implementering: Det forventes at det vil være behov for å tilpasse/videreutvikle dagens hyllevareløsninger for å tilfredsstille kravspesifikasjonen uansett hvilken leverandør som blir valgt. Det må derfor gjennomføres et utvikling hensikten er å tilfredsstille kravspesifikasjonen fullt ut. Vi ønsker imidlertid å ta løsningen i bruk så raskt det lar seg Forutsetningen er likevel at løsningen understøtter en tilstrekkelig andel av de skoleadministrative prosessene slik at fylkeskommunene ikke trenger å bruke gammelt system (SATS, Extens eller TP). Parallellkjøring vil ikke være aktu 3

4 (kun hvis det er behov for dette en kort periode til nytt SAS settes i produksjon), derfor må den første releasen ha mi funksjonalitet som ett av dagens system. Etter at felles utviklings-/tilpasningsprosjekt er gjennomført, og SAS er implementert i et pilotfylke, vil Vigo IKS in avtale med leverandør om tilpasning og implementering i fylkene(kan bestå av flere avrop). Avropet gjøres gjennom rammeavtalen. Vi nevner for ordens skyld at de eksisterende skolesystemene etterhvert fases ut. Implementeringsprosjektet vil ledes av et sentralstyrt prosjekt som Vigo IKS eier. Prosjektteamet vil blant annet bes fagressurser fra fylkene, og vil ha ansvaret for å styre leverandørenes leveranseprosjekt, samt bistå fylkeskommunen lokal innføring. Hvert fylke må i tillegg etablere et lokalt mottaksprosjekt. Vigo IKS, sammen med innleid konsulent Ernst & Young, holder for tiden på med konkurransepreget dialog med leverandørene som er med i anbudskonkurransen. Det er derfor svært viktig for oss for å kunne gjennomføre anskaffelsen, at hver enkelt fylkeskommune/oslo kommu skriver under på et vedtak angående avrop mot rammeavtalen Vigo IKS inngår med den leverandøren som velges. Hver fylkeskommune/oslo kommune må forplikte seg til å implementere systemet etter godkjent tidsplan for innfør Styringsgruppen for nytt SAS, som blant annet består av styret for Vigo IKS, godkjenner tidsplanen i samarbeid med enkelte fylkeskommune/oslo kommune. Vigo IKS ønsker at de fylkeskommune/oslo kommune som ikke har vedtatt innkjøp og drift av nytt felles skoleadministrativt system SAS, gjør dette snarest. Forslag til vedtak; Fylkeskommunen/Oslo kommune vil delta i innkjøp og drift av felles skoleadministrativt system, SAS, organisert gjennom VIGO IKS. Fylkeskommunen/Oslo kommune forplikter seg til å implementere SAS et etter en tidsplan, godkjent av styringsgruppen. Vigo IKS ber på vegne av Representantskapet og styret om å få tilsendt vedtaket fra den enkelte fylkeskommune/os kommune. Vi ber om tilbakemelding innen til 15. juni. Arly Hauge Styreleder Vigo IKS Brynjulf Bøen Daglig leder Vigo IKS 4

5 Nytt SAS - Investeringskostnader 2014 Fylke Elevtall Prosentfylke Investeringskostnader SAS Akershus ,67 kr ,00 Oslo (kun vgo) 9,49 kr ,00 Hordaland ,49 kr ,00 Rogaland ,22 kr ,00 Sør-Trøndelag ,71 kr ,00 Østfold ,63 kr ,00 Nordland ,51 kr ,00 Møre & Romsdal ,28 kr ,00 Vestfold ,09 kr ,00 Buskerud ,98 kr ,00 Vest-Agder ,14 kr ,00 Oppland ,77 kr ,00 Hedmark ,72 kr ,00 Troms ,54 kr ,00 Telemark ,52 kr ,00 Nord-Trøndelag ,94 kr ,00 Sogn & Fjordane ,31 kr ,00 Aust-Agder ,32 kr ,00 Finnmark ,67 kr ,00 (I tillegg grunnskole og aktivitets moduler) Sum kr ,00 5

6 6

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 06.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 15. desember 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14.-15.

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system 18.01.2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Gjennomført arbeid... 3 4. Overordnende intensjoner... 3 5. Planlagt

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer