Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, :04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, 2013 9:04 AM. Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser"

Transkript

1 Tapir_BergDale.fm Page 1 Friday, February 8, :04 AM Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser

2 Tapir_BergDale.fm Page 2 Friday, February 8, :04 AM

3 Tapir_BergDale.fm Page 3 Friday, February 8, :04 AM Å finne sted Metodologiske perspektiver i stedsanalyser Redigert av Anniken Førde, Britt Kramvig, Nina Gunnerud Berg og Britt Dale

4 Tapir_BergDale.fm Page 4 Friday, February 8, :04 AM 4 Akademika forlag ISBN Det må ikkje kopieres frå denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, koder eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning og tilrettelegging: 07 Media 07.no Omslag: Akademika forlag Foto omslag: Lasse Postmyr Trykk og innbinding: AIT AS e-dit, Oslo Papir: Munken Lynx 90 g Akademika forlag Postboks 2461, Sluppen 7005 Trondheim Tlf.: Forlagsredaktør:

5 Tapir_BergDale.fm Page 5 Friday, February 8, :04 AM Forord Steder er satt på dagsorden i nyere samfunnsvitenskapelig forskning. Samtidig er stedsutvikling og omdømmebygging blitt sentrale begreper innen politikk, planlegging og næringsliv. Innen samfunnsvitenskapene står gamle dogmer for fall, og vi har de senere tiåra sett mange spennende, nye teoretiske bidrag til hvordan vi kan se steder som sammensatte, dynamiske og flytende. Men hvilke implikasjoner har dette for våre metoder? Hvordan kan vi studere steder og stedlige prosesser, når steder preges av kompleksitet og flyt? Motivasjonen for denne antologien er å adressere disse spørsmålene. Initiativet til boka kom fra Forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet ved Universitetet i Tromsø. Vi inviterte to medredaktører fra NTNU i Trondheim og en rekke forskere fra ulike fagmiljøer som har det til felles at de er opptatt av sted i egne forskningsarbeider. I oktober 2011 møttes vi til workshop i Tromsø, og gjennom inspirerende dager og en kveld med badebåttur gjennom nordlysnatta ble rammene for boka lagt. Boka består av 14 selvstendige kapitler, skrevet av 21 forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge og Sverige. Kapitlene presenterer ulike inntak til studie av steder, med stor bredde i metodologiske tilnærminger. I tillegg viser disse arbeidene hvordan ulike teoretiske ståsteder har metodiske implikasjoner, og hvordan metoder genererer nye teoretiske utsagn. De ulike bidragene kan leses samla eller hver for seg. Vi vil takke forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet ved Universitetet i Tromsø for et spennende oppdrag og økonomisk støtte. Denne publikasjonen har også fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom små driftsmidler. Takk til Akademika forlag og til Simone Abram og Inger Altern for konstruktive innspill. Til sist vil vi takke alle bidragsyterne som har latt seg utfordre til å reflektere eksplisitt over metodologiske perspektiver og utfordringer i stedsforskning. Bleik, Tromsø, Trondheim November 2012 Anniken Førde, Britt Kramvig, Nina Gunnerud Berg og Britt Dale

6 Tapir_BergDale.fm Page 6 Friday, February 8, :04 AM

7 Tapir_BergDale.fm Page 7 Friday, February 8, :04 AM 7 Innhold Introduksjon: Metodologiske utfordringer i stedsanalyser... 9 Nina Gunnerud Berg, Britt Dale, Anniken Førde og Britt Kramvig Hva er stedsidentitet, og hvordan fanger vi den opp? Britt Dale og Nina Gunnerud Berg Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi Per Gunnar Røe og Guri Mette Vestby Utforskning og improvisasjon hvordan studere stedlig innovasjon Britt Kramvig og Anniken Førde Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling Jørn Cruickshank og Hans Kjetil Lysgård Til fots et metodeblikk på landskap og praksis Gunhild Setten Å komme til et sted Hvordan bruke livshistorier som metode i stedsanalyser Trine Medby Fossland Rumsliga genusanalyser med aktören i fokus Susanne Stenbacka & Gunnel Forsberg Semiotikk i stedsanalyser Trine Kvidal Å trekke grenser: om å studere stedlige differensieringer Marit Aure Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner Halldis Valestrand og Siri Gerrard Stedet rundt på tre dager Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs? Ingrid M. Kielland og Trond Nilsen

8 Tapir_BergDale.fm Page 8 Friday, February 8, :04 AM Fokus på sted fokusgruppesamtaler som metode i steds- og destinasjonsanalyser Arvid Viken Fra implisitt til eksplisitt komparasjon: komparativ metode i stedsforskning Torill Nyseth og Nils Aarsæther Om forfatterne

9 Tapir_BergDale.fm Page 9 Friday, February 8, :04 AM Introduksjon: Metodologiske utfordringer i stedsanalyser Nina Gunnerud Berg, Britt Dale, Anniken Førde og Britt Kramvig Innledning Sted og stedsutvikling er blitt høyaktuelle tema innen både planlegging, politikk, økonomi og lokalt utviklingsarbeid. Denne økte interessen for sted har vi også sett innen samfunnsfagene, hvor nye perspektiver på steder introduseres og diskuteres. Men hvordan går vi fram når vi vil analysere steder? Bakgrunnen for denne boka er at vi gjennom flere års praksis og undervisning i stedsforskningsfeltet har registrert et behov for faglig oppdatert litteratur som kobler perspektiver på sted med metodologiske refleksjoner. Steder er i endring, og mobilitet og det flerkulturelle er blitt sentrale elementer i stedlige praksiser. Vi ser også et stadig sterkere fokus på strategisk omdømmebygging. Nye problemstillinger reiser nye metodologiske utfordringer i analysen av steder. Det å forstå komplekse stedlige prosesser innebærer at en rekke ulike fagområder berøres samtidig, og dette krever mange og tverrfaglige tilnærminger. I denne vitenskapelige antologien vil vi eksplisitt adressere de metodologiske utfordringene som ulike forskningstradisjoner står overfor når de brukes i stedsanalyser. Samlet presenterer de ulike bidragene en stor bredde i metodologiske tilnærminger til sted. Vi ønsker i denne boka å utforske: Hvilke relasjoner som eksisterer mellom stedsteorier og metodologier Hvordan de metodiske innretningene vi velger, bidrar til å skape steder Hvilke metoder vi trenger for å studere steder Antologien søker å gi en systematisk gjennomgang av stedsteorier og stedsbegreper og samtidig se på hvordan disse anvendes i praksis. Vi holder som utgangspunkt at teori skaper metoder, og at metoder, gjennom forskningsmessige beskrivelser, bidrar til å skape steder.

10 Tapir_BergDale.fm Page 10 Friday, February 8, :04 AM 10 INTRODUKSJON Stedsbegrepet har fått ny aktualitet, og det er et eksplisitt behov for tverrfaglige tilnærminger. Dette forutsetter at vi må tenke nytt om hva sted er, hvordan vi faktisk kan studere steder, og hvordan vi gjennom kobling mellom ulike metoder kan tilnærme oss steder på konstruktive måter. Vi stiller spørsmål som: Når vi forstår steder som komplekse og flytende (Massey, 1995, 2005), hvordan kan vi da utforske steder, og hvordan skaper vi steder gjennom våre forskningsdesign? Boka er rettet mot forskere, studenter og andre som på ulike vis arbeider med stedsanalyser og forståelse av stedlige prosesser. Dette omfatter en stor gruppe: forskere og studenter innen samfunnsgeografi, sosiologi, antropologi, samfunnsplanlegging, reiseliv, arkitektur, stedsutvikling og omdømmebygging. Vi håper også at boka skal ha relevans for de mange utøverne innen praksisfeltet. Metode og metodologi i stedsforskning Metode og metodologi handler om våre forskningspraksiser, om hvordan vi arbeider når vi søker forståelse. Vårt utgangspunkt er at arbeidsmåtene våre, de metodologiske og metodiske valgene som gjøres, har stor betydning for hva slags kunnskap vi frambringer om steder og stedlige prosesser. Følgelig trenger vi å reflektere over våre forskningspraksiser over våre arbeidsmåter og den kunnskapen vi produserer. Metode forstås gjerne som de teknikkene vi bruker for å samle og analysere data. Metodologi er læren om metode, vitenskapsteoretiske refleksjoner over grunnleggende måter å oppnå kunnskap på. Som Madge, Raghuram, Skelton, Willis and Williams (1997) påpeker, er betydning og bruk av disse begrepene ofte overlappende, skiftende og omstridt. Denne boka opererer heller ikke med entydige definisjoner av metode og metodologi i stedsforskning, men insisterer på betydningen av å se på sammenhenger mellom teorier, forskningsprosedyrer og resultater. Ulike forskningspraksiser produserer ikke bare ulike perspektiver, men også ulike realiteter (Mol, 2002). Inspirert av blant andre John Law (2004, 2007), vil vi argumentere for at våre metoder er performative; de bidrar til å konstruere de realitetene de er satt til å oppdage. Studenter, forskere eller andre som utfører stedsanalyser, bidrar til ulike former for kunnskap om stedet. Denne kunnskapen er igjen med på å konstruere stedet; den påvirker hvordan det erfares og fortolkes. Å se metoder som performative innebærer at vi må rette blikket mot metodenes produktivitet, mot det de skaper. Vår forskning deltar dermed i endring av den verden og de stedene den har som mål å undersøke. Metodene vi bruker, er ikke uskyldige teknikker, men del av vitenskapelige praksiser som også er politiske. I denne boka er vi derfor ikke bare opptatt av å presentere ulike metodiske verktøy, men også av å reflektere rundt hva disse metodene gjør; hva de bidrar med å få fram og ikke få fram, og hvilke steder de dermed er samskapere av. Det å være opptatt av forholdet mellom forskning og sted er ikke noe nytt. I norsk regionalforskning har en vært opptatt av å bidra med kunnskap om og for utvikling av regionene. 1 Interessen for forskning på steder har ofte vært knyttet opp til et sterkt politisk engasjement for lokal utvikling. Ottar Brox sto sentralt i denne tradisjonen, og hans bok Hva skjer i Nord-Norge (Brox, 1966) var et viktig bidrag til forståelsen av utviklingen i landsdelen. Han

11 Tapir_BergDale.fm Page 11 Friday, February 8, :04 AM INTRODUKSJON 11 framhever at planlegging og politikkutforming krever kunnskap om alle de forholdene som virker inn på et sted. Et annet sentralt navn innenfor denne tradisjonen er Reidar Almås. Også hans forskning er i stor grad handlingsorientert og forankret i et ønske om positiv utvikling for norske bygder. I boka Bygdesosiologi understreker han at det hjelper lite å vite mye om samfunnet dersom «kunnskapen ikkje er handfast og brukande» (Almås, 1985, s. 10). I tråd med dette har han arbeidet for mobilisering av lokale krefter, eksempelvis gjennom idédugnader. I denne forskningstradisjonen som Brox og Almås representerer, har en altså vært opptatt av kunnskapsutveksling mellom forskeren og de samfunnene som forskningen inngår i. Videre har en vært opptatt av den praktiske anvendelsen av forskningsresultater. Altern (1996) påpeker at forskningen trenger konfrontasjon som minner forskeren om sitt ansvar for livet utenfor. En av utfordringene for lokalsamfunnsforskningen har vært at steder blir stadig vanskeligere å avgrense. Å studere steder krever en tilnærming som tar hensyn til den kompleksiteten som framtrer lokalt. Konstruksjon av lokal tilhørighet, for eksempel, er ikke utelukkende knyttet til lokalitet. Utfordringen for forskere som vil studere sted, ligger i å foreta avgrensinger som er mest mulig i samsvar med realitetene man møter på stedet (Kramvig, 1996). De senere år har flere argumentert for at komplekse realiteter krever mer kreative metoder (Alvesson, 2011; Law, 2004; Mik-Meyer & Järvinen, 2005). Som vi skal komme tilbake til, stiller erkjennelsen av at stedlige prosesser er komplekse krav til større heterogenitet og variasjon i våre metoder. I tillegg kommer de vitenskapsteoretiske debattene med forventninger om situering av vitenskapelig kunnskap og refleksjoner rundt forskningsetiske utfordringer. Hva dette innebærer i praksis, trenger vi mer kunnskap og refleksjoner rundt. Denne boka kan ses som et bidrag til slike refleksjoner. Den gir ingen entydige svar på hva som er god eller riktig metode for å studere sted, men viser noe av det mulige og nødvendige mangfoldet i stedsanalyser. Samtidig settes det fokus på refleksivitet rettet mot hva slags steder vår forskning produserer. Hvordan vi utformer våre analyser av steder og stedsutvikling, virker inn på disse stedene, hvordan vi forstår dem, og hva de blir. Dette må vi som forskere ta på alvor. For å gå i inngrep med steder, trenger vi et mangfold av metodiske verktøy og en systematisk refleksjon rundt hva disse bidrar til å skape. I denne antologien er forskere med ulike analytiske tilnærminger invitert til å reflektere over de metodene de tar i bruk. Sted fra forsømt til sentralt begrep Til tross for et fokus på lokalsamfunn og regional utvikling ble begrepet sted innen samfunnsvitenskapen lenge sett på som et allment, dagligdags «sekkebegrep» som ikke trengte teoretisk avklaring og definering. Selv om begrepet brukes på en rekke ulike måter, både om konkrete geografiske områder av varierende størrelse og i mer abstrakt betydning (som «å finne sted», 1 Ved Universitetet i Tromsø har dette vært lagt til grunn for opprettelsen og oppbyggingen av humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer; en skulle bidra med kunnskap om og for utvikling av landsdelen.

12 Tapir_BergDale.fm Page 12 Friday, February 8, :04 AM 12 INTRODUKSJON «være i hennes sted»), er stedsbegrepet relativt uproblematisk i hverdagslig kommunikasjon, da det oftest går fram av sammenhengen hva vi legger i det. En annen grunn til at stedsbegrepet har fått liten teoretisk oppmerksomhet, er at i tråd med klassisk samfunnsvitenskapelig teori ble tid, historisk utvikling og sosial endring prioritert, mens rom og sted ble assosiert med det tradisjonelle og stillestående («stasis») (Crang, 2005; Harvey, 1990; Massey, 1991; Soja, 1989). Steder ble sett som en passiv bakgrunnsramme for sosiale strukturer og prosesser, dvs. som en relativt stabil, homogen og avgrensbar «konteiner». Det var i de sosiale prosessene og strukturene at den interessante dynamikken lå. Den første betydelige teoretiseringen rundt stedsbegrepet ble foretatt av humanistiske geografer på 1970-tallet. De kritiserte den da rådende positivistiske tilnærmingen som med sin kvantitative romlige analyse («spatial analysis») hadde fokus på rom («space») og forsto steder som lokaliseringer. De humanistiske orienterte geografene ønsket å gjeninnføre det menneskelige aspektet. Noen av de mest innflytelsesrike bidragene kom fra Relph (1976) og Tuan (1974, 1977). Med begrepet «sense of place» (stedsfølelse/stedsopplevelse) vektla de det subjektive, opplevelsesmessige aspektet ved stedsbegrepet. De så sted som opplevd fenomen og hevdet at rom blir sted først når individer forbinder noe med det, har et forhold til det og tillegger det mening. Sted og stedstilknytning ble sett som en helt sentral dimensjon ved den menneskelige eksistens, samtidig som steder gir mennesker identitet og vice versa: «People are their place and place is its people» (Relph, 1976, s. 37). Som Britt Dale og Nina Gunnerud Berg går inn på i kapittel 2, ville man avdekke hvordan individer knytter seg til steder («identity with»), og man ville identifisere steders egenart («identity of»). Fokuset i disse analysene var på enkeltindividers opplevelser, på bekostning av de strukturelle betingelsene som ga rammer og begrensninger for individers valg. Tilnærmingen var basert på fenomenologi og eksistensialisme, og følgelig på fortolkende, kvalitative metoder, med vekt på multisensorisk opplevelse av sted som omfattet både det mentale, det visuelle og det følelsesmessige samt lukt og smak. På 1980-tallet begynte stadig flere å teoretisere rundt stedsbegrepet, blant annet med utgangspunkt i struktureringsteorier, som har som mål å overvinne dualismen aktør/struktur eller subjektivisme/objektivisme (f.eks. Pred, 1984; Thrift, 1983). Inspirert av særlig Giddens ble sted forstått som kontekst eller setting («locale») ikke som en gitt, statisk ramme for sosial interaksjon, men som noe som skapes og gjenskapes kontinuerlig som del av den sosiale aktiviteten. Følgelig påvirker steder og mennesker hverandre gjensidig. Denne tilnærmingen har fokus på det kollektive, og forstår steder som intersubjektivt konstituert. «Locale» ble først og fremst sett på som den konteksten vårt hverdagsliv foregår innenfor. Dagliglivet er styrt av formelle og uformelle regler og normer (strukturer), samtidig som individene gjennom sine handlinger kan endre disse strukturene. Steder er aldri «ferdige», de er stadig i utvikling («becoming») (Pred, 1984). Denne type stedsteori viser oss hvordan sted skapes gjennom gjentakende sosial praksis; sted blir skapt og gjenskapt gjennom daglige aktiviteter. Teorien krever en praksisorientert tilnærming, med vekt på hva folk gjør. I norsk samfunnsforskning har mange hentet inspirasjon fra språkfilosofi og handlingsteori. Vi vil særlig trekke fram Jakob Meløes filosofiske arbeider med relasjonen mellom menneske og landskap, og hvordan steder konstitueres i denne relasjonen. Meløe henter inspirasjon fra og videreutvikler Wittgensteins praksisteori. Han er opptatt av hvordan steder «gir skikkelse til våre virksomheter og selv får sin skikkelse

13 Tapir_BergDale.fm Page 13 Friday, February 8, :04 AM INTRODUKSJON 13 fra dem» (Meløe, 2012, s. 67). Det innebærer at vi ikke kan forstå eller beskrive handling uten også å forstå det stedet der handlingen skjer: «I virksomhetene virkeliggjør mennesket sin enhet med naturen. Denne enheten gjør en forskjell både for mennesket og naturen, for så vidt som hverken mennesket eller landskapet lar seg beskrive uavhengig av den andre» (Greve, 1997, s. 397). I en slik forståelse er et lokalt samfunn en verden av verdener. Lokalsamfunnets ulike verdener, hver med sine steder og virksomheter, er filtrert inn i hverandre. Det gjør at vi ikke kan ta ut og utforske én bit, som for eksempel et steds økonomi eller næringsstruktur, løsrevet fra de andre, uten at denne biten skifter karakter (Meløe, 2012). I kjølvannet av den såkalte «spatial turn» på 1990-tallet har stedsbegrepet fått en sentral plass innen samfunnsvitenskap og humaniora (Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004). Som vi kommer nærmere inn på, er et diskursivt og et relasjonelt perspektiv kommet til. Ifølge Crang og Thrift (2000, s. 1) er sted og rom «the everywhere of modern thought». Man er ikke lenger så opptatt av å studere steder i seg selv, men sted som begrep, idé og tilnærmingsmåte. Sted kan altså både være et studieobjekt, en betraktningsmåte og et analytisk begrep. Som betraktningsmåte og analytisk begrep er sted en måte å forstå verden på. Imidlertid er sted fortsatt et mangetydig begrep som man kan teoretisere rundt på forskjellige måter. Dermed vil forskjellige teorier om sted føre oss til å fokusere på forskjellige aspekter ved virkeligheten. Stedsbegreper og stedsteorier Tre hovedforståelser av sted De tre hovedforståelsene av sted som ble identifisert av Agnew (1987) sted som location, sense of place og locale danner etter vår mening fortsatt et nyttig utgangspunkt for en drøfting av stedsbegrepet. De tre hovedforståelsene må ses som komplementære heller enn konkurrerende. Det er flytende overganger mellom dem, og til sammen danner de den helheten som er sted. Sted omfatter dimensjonene materialitet, praksis og opplevelse. Hvor en legger hovedvekten i en analyse av sted, avhenger av tema og problemstilling. I takt med samfunnsutviklingen, og ikke minst globaliseringen, har det vært nødvendig å videreutvikle og justere alle de tre hovedforståelsene. Castree (2009) trekker fram tre viktige problemstillinger som har stått sentralt i en slik «retenking» av stedsteorien: [H]ow can places be unique and yet subject to similar global forces? How is people s sense of place intensively local and yet (implicit or explicit) extroverted? And how can human actions be placebased, unpredictable and variable and yet considerably constrained by extra-local forces hailing from far away? (Castree, 2009, s. 160) Castree knytter ett av disse spørsmålene til hver av de tre grunnleggende stedsforståelsene i sin drøfting av hvordan disse kan «retenkes». Sted som lokalisering, med vekt på de materielle/fysiske dimensjonene, er fortsatt et aktuelt perspektiv, selv om det statiske konteinersynet, som blant annet den tradisjonelle lokalsamfunnsforskningen var preget av, for lengst er utdatert. I stedet foreslår Castree å se steder som omkoblingspunkt («switching points») i et større globalt system, eller som noder

14 Tapir_BergDale.fm Page 14 Friday, February 8, :04 AM 14 INTRODUKSJON i translokale nettverk. Disse metaforene hjelper oss til å tenke på steder som sterkt sammenbundet og gjensidig avhengige, samtidig som de er forskjellige og unike. Dette paradokset (at steder kan være forskjellige og unike samtidig som de inngår i tett sammenflettete globale relasjoner) er mulig blant annet fordi steder kobles sammen nettopp fordi de er ulike (se også Berg & Dale, 2004). Jo mer sammenkoblet steder blir, jo mer gjenskapes og vedlikeholdes forskjellene mellom dem. Også synet på stedet som «sense of place» er fortsatt aktuelt å trekke med seg. Som Castree (2009, s. 163) formulerer det: «[T]he thoughts and feelings that people have towards places are every bit as real and material as the places themselves.» De følelsesmessige og opplevelsesmessige dimensjonene knyttet til sted, er selvsagt fortsatt viktige, og det er mye å hente hos de klassiske humanistiske geografene, selv om deres teorier har blitt kritisert på flere punkt. Det gjelder blant annet deres ideer om at det finnes bare én «sann» eller «autentisk» stedsidentitet (genius loci), at det er mulig å avdekke et steds «sanne» mening eller karakter, og at påvirkning utenfra kan være en potensiell trussel mot denne «ekte», opprinnelige stedsoppfattelsen. Mange forskere har påpekt at disse ideene har en konservatisme i seg som kan føre til nostalgi, romantisering og utvikling av reaksjonære og ekskluderende holdninger, fremmedhat og rasisme (Holloway & Hubbard, 2001). Nyere teoribidrag vektlegger blant annet at det kan være stor variasjon i stedsfølelse og stedstilknytning blant folk på ett og samme sted, og i måten de oppfatter og erfarer stedet på, for eksempel mellom grupper med ulik makt og innflytelse. Videre sies det at stedsidentitet i stor grad er basert på kollektive minner om fortiden, men ofte med fokus på bestemte og selektive aspekter ved historien. Definisjon av sted kan dermed være maktbasert. I nyere teoribidrag tas det utgangspunkt i at stedsidentitet ikke er noe uforanderlig og statisk, men noe som er i stadig endring og utvikling (Massey, 1995). Identiteter er stedsbaserte, men ikke stedbundne (Castree, 2009). Det betyr at de formes og påvirkes av ytre, globale prosesser, de er ikke kun et resultat av lokale erfaringer (jf. Castrees sentrale spørsmål nr. 2). Både «sense of place» og stedsidentitet må altså forstås som noe mangetydig og «glokalt». En slik «progressive sense of place» (Massey, 1991, 1993) innebærer at vi er åpne og tolerante for kulturelle forskjeller, i stedet for å sette opp sosiale og mentale grenser rundt «vårt sted». Vi må akseptere og applaudere at det globale er innvevd i det lokale, og omvendt, dvs. at vi lever i en sammenflettet verden hvor impulser og påvirkning går alle veier. Dette fører oss over til det siste av de tre grunnleggende stedsbegrepene, sted som «locale». Dette perspektivet ble grunnleggende i nyere feministisk forskning, som har som mål å utforske, synliggjøre og utfordre relasjoner mellom kjønnsforskjeller og romlige forskjeller og problematisere deres tilsynelatende «naturlighet» (McDowell, 1999). Målet var med andre ord å studere hvordan kjønnete steder og kjønnete individer er gjensidig konstituerende (se f.eks. Massey & McDowell, 1984; Rose, 1993). «Locale» ble begrepsfestet som en sosiomateriell kontekst for hverdagsliv og ansikt-til-ansikt-interaksjon. Etter hvert har en utviklet denne tenkningen til også å omfatte forholdet mellom det globale og det lokale, dvs. interaksjonen eller «struktureringen» mellom globale og internasjonale strukturer på den ene side og folks stedsbaserte handlinger på den andre. Det ble vist hvordan globale prosesser påvirker lokale samfunn, samtidig som lokal handling ikke bare reagerer passivt på disse prosessene, men også slår tilbake. Men i og med at steder i utgangspunktet er forskjellige, og i

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Hva gjør fengselsleger?

Hva gjør fengselsleger? Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse Marte Rua Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet i Oslo Bokserien nr. 1/2012 Hva gjør fengselsleger?

Detaljer

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud Pedagogisk Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 1 Skriftserie for Forsknings-

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Gyldighet og «takt» i samfunnskunnskapsundervisningen

Gyldighet og «takt» i samfunnskunnskapsundervisningen Gyldighet og «takt» i samfunnskunnskapsundervisningen Læreres tenkning og undervisningsplanlegging i samfunnskunnskap på fådeltskolens mellomtrinn doktoravhandling Elsa Løfsnæs NTNU - Trondheim Norges

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer