ARBEIDSRAPPORT. Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRAPPORT. Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt"

Transkript

1 ARBEIDSRAPPORT Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt KS-Konsulent AS September 2007

2 FORORD Sametinget ved møtelederskapet har på bakgrunn av revisjonsmerknad fra Riksrevisjonen , samt merknad fra Plan og finanskomiteens behandling av sak 27/07, bestilt en gjennomgang av Reglementet for Sametingets politiske nivå med særlig fokus på hvordan kompensere tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende. Arbeidsrapporten skulle drøfte ulike sider ved møtegodtgjørelse og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste generelt, samt skissere hvordan dette løses i andre folkevalgte organer i Norge. På bakgrunn av dette skulle det skisseres et forslag til et nytt reglement for Sametinget, med klare alternativer der det måtte foretas politiske valg. Rådgiver Håvard Moe i KS-Konsulent AS har skrevet arbeidsrapporten. Vi takker Sametinget for samarbeidet. Oslo, september, Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 2

3 INNHOLD 1. Bakgrunn Økonomiske vilkår for folkevalgte Godtgjøring av Folkevalgte Fast godtgjørelse Møtegodtgjøring Konklusjon godtgjørelser Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste Lønnsmottaker Selvstendig næringsdrivende Konklusjon vederlag for tapt arbeidsfortjeneste Forslag til nytt reglement Avslutning Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 3

4 1. Bakgrunn Ved revisjon av Sametingets interne styring og regnskapsavlegget for 2006, framkom det en merknad fra Riksrevisjonen om hvordan Sametinget håndhevet reglementet for tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte representanter. Riksrevisjonen bad Sametinget om å utdype hvordan reglementet skulle tolkes samt vurdere om det er behov for trinnvise satser i møtegodtgjørelsen og tapskompensasjonen for bortfall av egen inntekt til folkevalgte på Sametinget. Under saksbehandlingen av sak 27/07 Reglement for Sametingets politiske nivå, fremsatte Plan og finanskomiteen en merknad. Merknaden kom etter at komiteen ikke ville tiltre møtelederskapets forslag om reglement for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende medlemmer av Sametinget. Plan- og finanskomiteen kom med følgende merknad: Komiteen ser behovet for en helhetlig revidering av reglementet for Sametingets politiske nivå, med hovedformål å gjøre reglementet lettfattelig både for representantene og for administrasjonen. Møtelederskapet bør av den grunn vurdere ulike måter å godtgjøre aktiv møtedeltagelse og erstatning av tapt arbeidsfortjeneste, spesielt innefor selvstendig næringsvirksomhet. På bakgrunn av dette vedtaket, tok Sametingets møtelederskap kontakt med KSkonsulent AS for å få utarbeidet et nytt forslag til reglement for Sametingets politiske nivå, med særlig fokus på hvordan håndtere tapt arbeidsfortjeneste. Arbeidet skulle særlig vektlegge hvordan andre folkevalgte organer i Norge (kommuner/fylkeskommuner) håndterte dette. KS-Konsulent AS har gjort et tilfeldig utvalg av kommuner og fylkeskommuner som referansegrunnlag for å se hvordan andre kommuner praktiserer reglemente for godtgjørelse og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte. Følgende kommuner er valgt: Bømlo kommune Høyanger kommune Hå kommune Lom kommune Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 4

5 Leikanger kommune Selje kommune I tillegg er følgende fylkeskommuner vurdert: Sogn og Fjordane fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Disse er kommunene og fylkeskommunene valgt fordi de er kommuner og fylker hvor en har en stor andel av selvstendig næringsdrivende innbyggere innenfor primærnæringen. I tillegg har vi valgt å ta med Oslo kommune fordi det er den desidert største kommunen i Norge 1, og derfor også sannsynligvis har en godtgjørelse som ligger i øvre sjikt av hva en kan forvente at gis til folkevalgte på lokalt og regionalt nivå i Norge. 1 Oslo kommune har innbyggere og et brutto budsjett på ca 30 milliarder kroner. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 5

6 2. Økonomiske vilkår for folkevalgte 2 Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det fortsatt være for mange lokale folkevalgte. I slike tilfeller vil det være tilfredsstillende å ha økonomiske ordninger som sikrer dekning av utgifter som vervet medfører, samt dekning av eventuelle tap i arbeidsinntekt. Mens i andre tilfeller er vervet som folkevalgt så krevende at man må ha en godtgjøring som kompenserer de ekstra belastningene som vervet medfører. Folkevalgte er ikke tilsatt, men fungerer i et verv/ombud. En folkevalgt har ingen arbeidsgiver, men en oppdragsgiver for sitt verv/ombud. Kommunestyret, og bare det, fastsetter i henhold til kommunelovens 42 godtgjøringene for kommunale verv/ombud. Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjøringenes størrelse og eventuelt endre disse. Både godtgjøring og lønn er oppgavepliktige ifølge skatteloven Godtgjøring av Folkevalgte I kommunal sektor er reglementet for godtgjørelse bestemt i kommunelovens 41 og 42. I kommunelovens 42 Arbeidsgodtgjøring heter det: Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. De aller fleste kommuner og fylkeskommuner skiller mellom en generell fast godtgjørelse som gis uavhengig av møtefrekvens og en møterelatert godtgjørelse som er direkte knyttet til deltagelse på møter i regi av det folkevalgte organet. Enkelte kommuner gir en lav fast årlig godtgjørelse og høyere møtegodtgjørelse, mens andre kommuner bare gir en fast årlig godtgjørelse og ingen møtegodtgjørelse ut over dekning av reise og andre relaterte utgifter (barnepass, eventuell overnatting, etc.) 2 Innledningen til dette kapitlet er hentet fra 3 For flere detaljer viser vi til veiledning fra Kommunal- og arbeidsdepartementet oktober 1997, H-20/97. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 6

7 Fast godtgjørelse Den faste godtgjøringen er altså en generell økonomisk påskjønnelse til den som har påtatt seg lokalpolitiske verv. I og med at kommunestyret ved lov er pålagt å fastsette størrelsen på denne godtgjøringen, så varierer den svært mye rundt om i Norge. I de fleste kommuner er det et fastsatt kronebeløp. Eksempelvis mottar medlemmer av bystyret i Oslo en godtgjøring på kr ,- pr år. I Nord- Trøndelag fylkeskommune gir man en årlig godtgjørelse på kr 5.000,- til medlemmer av fylkestinget. Andre steder velger man å knytte det opp mot en % -sats av ordførerens lønn. I Sogn og Fjordane fylkeskommune mottar fylkestingsmedlemmene 3,2 % av fylkesordførerens lønn på kr ,-, det vil si kr ,-. I Finnmark fylkeskommune er godtgjørelsen på 4,6 % av fylkesordførerens lønn, det vil si kr ,-. I Bømlo kommune mottar kommunestyremedlemmene en godtgjørelse tilsvarende 1 % av ordførerens lønn (ca 5.500,-), mens de i Hå kommune mottar 2,5 % av kommunalsjefene sin lønn. Sametingsrepresentantene har en årlig grunngodtgjørelse på ,- pr representant. Sett i forhold til øvrig kommunal og fylkeskommunal virksomhet er dette et meget høyt nivå. Det er så vidt vi vet bare Oslo kommune som har en fast godtgjøring i denne størrelsesorden. Til sammenligning er godtgjøringen dobbelt så høy som i Finnmark fylkeskommune, tre ganger så høy som i Sogn og Fjordane fylkeskommune og ti ganger så høy som i Nord-Trøndelag fylkeskommune Møtegodtgjøring I tillegg til den faste godtgjørelsen gis det ofte (men ikke alltid) en møtegodtgjørelse pr møte som representantene er tilsted på. Størrelsen på denne godtgjørelsen varierer (og er delvis avhengig av størrelsen på den faste godtgjørelsen). Eksempelvis mottar bystyrerepresentantene i Oslo kommune kr 1.336,- pr møte (under fire timer) og kr 2.671,- pr heldagsmøte i bystyre og 1.336,- pr møte i bystyrets komiteer. Det vil si at hvis en bystyrerepresentant deltar i 10 heldagsmøter i bystyret og 10 komitémøter, får de en årlig møtegodtgjørelse på ca ,-. I Nord-Trøndelag fylkeskommune mottar man kr 350,- i møtegodtgjørelse for møter som varer mindre enn 4 timer Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 7

8 og kr 500,- for møter som varer mer enn 4 timer. I Sogn og Fjordane får fylkestingsrepresentantene kr 920,- pr dag i fylkestinget og kr 615,- pr dag i utvalg og komiteer, og i Finnmark fylkeskommune gis det kr 800,- pr dag for møter i Fylkestinget. Andre steder velger man å knytte dette opp mot ordførerens lønn. I Bømlo kommune får kommunestyrerepresentantene 1 av ordføreres lønn for hvert møte de deltar på (anslagsvis ca kr 500,-). I Hå kommune får ikke de som mottar fast årlig godtgjørelse, møtegodtgjørelse i det hele tatt. I Sametinget er det variable godtgjørelser for møtedeltakelse på kr 800,- pr møte inntil 4 timer, kr 1.200,- for møter over fire timer. Med unntak av Oslo kommune er dette sett i forhold til øvrige kommuner og fylkeskommuner vi har sammenlignet med, meget høyt. På Sametinget har man også en ordning for godtgjøring av møter i partigruppene. Dette er en særordning for Sametinget som vi ikke har funnet at noen kommuner eller fylkeskommuner i Norge praktiserer. Alle andre steder anses gruppemøtene som partianliggende og som gjøres som en del av den frivillige partiaktiviteten 4. Disse godtgjøres derfor ikke av kommunen/ fylkeskommunen. Deltagelse på gruppemøtene godtgjøres med kr 1.550,- pr møte. Ved full deltagelse i gruppe-, komité- og plenumsmøter vil en representant motta anslagsvis ca kr ,- i året i møtegodtgjørelse Konklusjon godtgjørelser Sett i forhold til antall dager/timer tilstedeværelse, har representantene ved Sametinget en meget gunstig ordning for godtgjørelse. Med unntak av Oslo kommune, så er det ingen av de kommunene/ fylkeskommunene vi har undersøkt som er i nærheten av Sametinget når det gjelder den faste godtgjørelsen eller møtegodtgjørelsen til representantene. Særordningen med godtgjørelse for møter i partigruppene gjør at den totale godtgjørelsen er meget høy, antageligvis desidert høyest for folkevalgte representanter på lokalt og regionalt nivå i Norge. 4 Men tapt arbeidsfortjeneste dekkes i forbindelse med gruppemøter på fylkestingene. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 8

9 3. Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste 5 Kommuneloven 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap, omhandler rett til dekning av tap av inntekt i forbindelse med kommunale verv. I kommuneloven 41 heter det: 1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost-, og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. Alle folkevalgte/tillitsvalgte har rett til dekning av tap av inntekt som følge av vervet/ombudet. Vederlaget kan gis til arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og personer uten arbeidsinntekt dersom de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsvervet. Det betyr at hvis man ikke må forsømme sine gjøremål, så har man heller ikke krav på vederlag. Hvis man eksempel driver sommerbasert turistnæring (sesongbetont arbeid) betyr det at man ikke automatisk kan kreve tapt arbeidsfortjeneste for dette i vintermånedene. Reglene for dekning av tap av inntekt fastsettes av kommunestyret selv i den enkelte kommune. I uttrykket inntekt ligger ikke bare lønnsinntekt; også selvstendig næringsdrivendes inntekt og andre inntektstap skal erstattes. Nå kan det lett tenkes situasjoner hvor folkevalgte har frafall fra en inntekt som langt overstiger normalen for inntekt, og som gjør at kommunen ikke vil ha muligheten til å dekke det reelle tapet. Kommunelovens 41, andre ledd fastslår derfor at kommunen skal fastsettes en grense som begrenser beløpet oppad. Departementet har gitt utfyllende vurderinger i KRD Rundskriv H-17/96. Ved tap av inntekt skilles det mellom: 5 Innledningen her er hentet fra Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 9

10 Legitimerte tap Legitimert tap av inntekt er den lønnen arbeidsgiveren bekrefter at arbeidstakeren taper eller en næringsdrivende kan påvise bl.a. via likningsoppgaver at hans fravær påfører ham ved å delta i møter i kommunale organ. Ulegitimerte tap Ulegitimert tap av inntekt er tapt inntekt som ikke kan dokumenteres. Eksempelvis kan en student hevde at siden jeg ikke er på lesesalen i dag vil min mulighet for oppnå beste karakter reduseres. Det er ikke mulig å dokumentere dette. Det samme gjelder hjemmeværende, pensjonister, etc. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimert tap. Vi skal i den videre vurderingen konsentrere oss om det legitimerte tapet av arbeidsfortjeneste ved deltagelse i folkevalgte organer Lønnsmottaker Det legitimerte tapet for lønnsmottakere er relativt enkelt å håndtere. Her må representantene fremlegge dokumentasjon på direkte trekk som de har hatt i inntekt fra en arbeidsgiver eller/og frafall av inntekt fra andre (faste) inntektskilder og som avkortes som en direkte følge det folkevalgte vervet. De fleste dekker tapt inntekt og feriepenger, men ikke pensjonsomkostninger (men en del dekker det og). I Oslo kommune dekker de legitimert fravær opp til 2.536,- pr dag. Arbeidstakere skal legitimere tap i form av en erklæring fra sin arbeidsgiver. For møter som varer fire timer eller mindre, inklusive reise, reduseres ovennevnte satser med en halvpart. I tillegg dekkes legitimerte ekstrautgifter til omsorgsarbeid som barnepass, stell og pass av syke, eldre, m.v. I Nord-Trøndelag fylkeskommune heter det at dersom kravet om erstatning for tap av arbeidsinntekt er legitimert/attestert, kan erstatning gis med inntil kr ,- pr. møtedag. Eventuelle feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Inntektstap legitimeres for lønnsmottakere Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 10

11 ved erklæring fra arbeidsgiver om at lønn ikke blir utbetalt (eller blir trukket). Samme sats (kr 2.000,-) brukes i Finnmark fylkeskommune. I de øvrige kommunene vi har undersøkt, ligger satsene (til dels betydelig) lavere. Det vil være rimelig å legge til grunn at den som får fri i ordinær arbeidstid uten lønnstrekk for å utføre politiske verv, ikke har tap av inntekt Selvstendig næringsdrivende Dersom en ikke har en arbeidsgiver som trekker en i lønn, men har en dokumenterbar inntekt regnes som selvstendig næringsdrivende. Også for disse kan det være et tap å delta i folkevalgte organer, så fremt det arbeide man har til daglig lider under fraværet. Driver man sesongbetont fiske, er det ikke gitt at man har krav på refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for de møtene som faller utenom sesongen. Hvordan dette skal løses og praktiseres er det i stor grad opp til den enkelte kommune å bestemme. Det er stort sett tre ulike modeller som benyttes i kommune-norge. Egenerklæring Demokratiet i Norge er bygd på tillitt. Man tar som utgangspunkt at de folkevalgte ikke har gått inn i politikken for å tjene penger. Dermed godtar man at det kun skrives en egenerklæring der man godtgjør tapet man mener å ha som selvstendig næringsdrivende. Bømlo kommune har denne modellen, der refusjonen er begrenset oppad til kr 1.400,-. Finnmark fylkeskommune har også den samme modellen. I reglementet der heter det: Selvstendig næringsdrivende legitimerer tapet ved å legge frem egenerklæring eller annen dokumentasjon som kan godkjennes. Timebetaling/fast sats Den andre modellen baserer seg på timebetaling. For de som ikke blir trukket i lønn av en arbeidsgiver (det vil si selvstendig næringsdrivende), utbetales det en timebetaling for hver påbegynte time. I Lom kommune er denne på kr 135,- pr time. I Leikanger er satsen på kr 150,- pr time. I Høyanger kommune har folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller uten fast inntekt et vederlag på kr 600,- for heldagsmøter og kr 300,- for halvdagsmøter. Den Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 11

12 samme modellen har man valgt i Hå kommune, med kr 500,- for heldagsmøter og kr 300,- for halvdagsmøter. Refusjon med bakgrunn i likningsattest Den tredje modellen tar utgangspunkt i likningsattesten. Dersom man ikke kan legitimere direkte trekk fra arbeidsgiver, dekkes inntektstapet ved fremleggelse av utskrift av siste års ligning. Man tar ligningsattesten og dividerer netto årsinntekt på 260 dager. Beløpet begrenses alltid oppad til en øvre fastsatt sum. I Sogn og Fjordane fylkeskommune er dette kr 2.170,- mens det både i Finnmark og Nord-Trøndelag fylkeskommune dekkes med inntil kr 2.000,-. I de kommunene vi har undersøkt ligger beløpet (til dels betydelig lavere). I Oslo kommune heter det: Selvstendig næringsdrivende skal legitimere tap ved ligningsattest og egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er denne modellen Sametinget praktiserer i dag. I reglementet heter det: Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr pr. dag og ytes til den som kan dokumentere et faktisk tap i arbeidsinntekten. [ ] Krav om tapt arbeidsfortjeneste fra selvstendig næringsdrivende skal dokumenteres alternativ som følger: utskrift av foregående års ligning og næringsoppgave, eller dokumentasjon på utbetalt lønn til stedfortreder Dersom utskrift av foregående års ligning og næringsoppgave ikke klargjør eller sannsynliggjør for det som kreves, kan Sametinget i samråd med den som fremmer kravet foreta en individuell vurdering av faktisk tap. Det har tidvis blitt stilt spørsmål om man skal regne brutto eller netto inntekt og hvilket år man skal legge til grunn for likningsattesten (denne foreligger jo ikke før i november året etter). Når det gjelder spørsmålet om brutto og netto inntekt, så er det gjennomgående netto som teller. Dette er den offisielle dokumentasjonen på hva du har hatt i inntekt siste skatteår og som skatten beregnes ut i fra. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 12

13 I Nord-Trøndelag heter det dog: Jordbrukere/bønder som krever at jordbruksfradraget skal inngå i grunnlaget ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt for deltakelse i fylkeskommunale verv, må dokumentere dette fradraget. Dokumentert jordbruksfradrag påplusses netto skattbar inntekt ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt. I Nord-Trøndelag heter det forøvrig: Selvstendige næringsdrivende legitimerer inntektstapet ved framleggelse av utskrift av siste års ligning eller annen legitimasjon som kan godkjennes av fylkesordfører. Når det gjelder hvilket år man skal bruke som grunnlag for beregning av tapet, så er det vår klare oppfatning at det er den til en hver tid gjeldene likningsattest som skal benyttes. Nå kan det jo henføres at inntekten varierer fra år til år, og at man derfor kan komme veldig skjevt ut. Til dette er det å anføre at dette jevner seg ut over tid. Eksempelvis kan man jo få en høyere utbetaling en det man reelt sett har krav på i år 4, fordi man i år tre av folkevalgtperioden har hatt et meget godt inntektsår. Alternativt kan man ved store svingninger årsinntekt ta gjennomsnittet av tre siste års ligningsattester Konklusjon vederlag for tapt arbeidsfortjeneste Som vi har sett, ser det ut til at Sametinget også når det gjelder vederlag for tapt arbeidsfortjeneste har en ordning som ligger i øvre sjikt (målt i kroner) av hva som er vanlig praksis i folkevalgte organer. Ordningen ligger på nivå med Finnmark og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, men disse har (til dels betydelig) lavere satser for fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse. 6 Sogn og Fjordane fylkeskommune praktiserer dette. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 13

14 4. Forslag til nytt reglement Det er til dels betydelige utfordringer for en ekstern aktør å anbefale et reglement for vederlag for tapt arbeidsfortjeneste, da dette i stor grad handler om politikk. Utgangspunktet må være å finne et reglement som er enkelt å håndheve og lett å forstå for de folkevalgte 7. Det må her presiseres at et kommunestyre/fylkesting i henhold til kommuneloven 41 og 42 er habilt til å fastsette alle godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, herunder også sin egen godtgjøring. En kommune som ønsker å praktisere en godtgjøring der det gis 2.000,- uansett dokumentasjon, er i sin fulle rett til det i henhold til kommuneloven. Når det gjelder Sametinget er dette ikke eksplisitt er lovregulert noe sted, men fremgår av Sametingets egne vedtatte fullmakter. Til syvende og sist blir dette derfor et spørsmål om hva Sametinget ønsker og finner hensiktsmessig. Hvilke modell man skal velge avhenger av derfor av hva man mener er en fornuftig balanse mellom rettferdig kompensasjon, forventning til ombudsplikten og enkelhet i selve systemet. Over har vi skissert tre ulike mulige kompensasjonsmodeller (Tillit, Timegodgjøring og Likningsattest) for tap av næringsinntekt. Hvis vi tar utgangspunkt i disse vil et mulig reglement kunne se slik ut: 7 Jmf merknaden fra Plan- og finansutvalget ved forrige behandling av saken. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 14

15 Alternativ 1: Tillit 2.4 Om tapt arbeidsfortjeneste Første to avsnitt som dagens reglement, deretter følgende avsnitt: Alle som ikke faller inn under punkt i dette reglementet, godtgjøres etter punkt Unntaket fra dette er hjemmeværende, pensjonister, og studenter (flere?) som godtgjøres etter punkt (dagens punkt 2.4.2) Det er ikke mulig å kreve både refusjon for både trekk i lønn og tapt næringsinntekt. Maksimal utbetalt tapskompensasjon er kr 2000,-. Maksimalsatsen gjelder uansett om man har større tap enn denne og gjelder pr representant pr dag, uavhengig av om man har en eller flere inntektskilder. For møter som varer fire timer eller mindre, reduseres ovennevnte satser med en halvpart Lønnstakere Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.000,- pr. dag og ytes til den som kan dokumentere et faktisk tap i arbeidsinntekten. Krav om tapt arbeidsfortjeneste på bakgrunn av foretatt lønnstrekk fra ansatte i offentlig eller privat sektor skal dokumenteres som følger: bekreftelse fra arbeidsgiver med firmaets navn og adresse, arbeidstid, tidsrommet de er trukket for, time- eller dagsatsen inkludert sosiale utgifter lønnsslipp fra arbeidsgiver(e) som viser at trekk i lønn er foretatt Ansatte i offentlig sektor skal i tillegg legge ved kravet en oppstilling som viser at dagene vedkommende har rett til permisjon med lønn, faktisk er brukt opp. Avregningen av disse dagene gjøres fra kalenderårets start. Sametinget kan utbetale tapt arbeidsfortjenesten direkte til arbeidsgiver på bakgrunn av et refusjonskrav. Kravet må inneholde følgende dokumentasjon: Etc, etc, Som dagens avsnitt om dette Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende som ikke kan legitimere trekk i lønn, får utbetalt inntil kr 2.000,- pr dag i kompensasjon for tapt næringsinntekt. Kravet må fremmes gjennom en egenmelding som sannsynliggjør tapet. Sannsynligheten i kravet avgjøres av møtelederskapet (?). Kravet skal fremsettes skriftlig til Sametinget innen to måneder etter avholdt møte. Eldre krav enn dette vil ikke bli imøtekommet. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 15

16 Alternativ 2: Timegodtgjøring 2.4 Om tapt arbeidsfortjeneste Første to avsnitt som dagens reglement, deretter følgende avsnitt: Alle som ikke faller inn under punkt i dette reglementet, godtgjøres etter punkt Unntaket fra dette er hjemmeværende, pensjonister, og studenter (flere?) som godtgjøres etter punkt (dagens punkt 2.4.2) Det er ikke mulig å kreve både refusjon for både trekk i lønn og tapt næringsinntekt. Maksimal utbetalt tapskompensasjon er kr 2.000,-. Maksimalsatsen gjelder uansett om man har større tap enn denne og gjelder pr representant pr dag, uavhengig av om man har en eller flere inntektskilder. For møter som varer fire timer eller mindre, reduseres ovennevnte satser med en halvpart Lønnstakere Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.000,- pr. dag og ytes til den som kan dokumentere et faktisk tap i arbeidsinntekten. Krav om tapt arbeidsfortjeneste på bakgrunn av foretatt lønnstrekk fra ansatte i offentlig eller privat sektor skal dokumenteres som følger: bekreftelse fra arbeidsgiver med firmaets navn og adresse, arbeidstid, tidsrommet de er trukket for, time- eller dagsatsen inkludert sosiale utgifter lønnsslipp fra arbeidsgiver(e) som viser at trekk i lønn er foretatt Ansatte i offentlig sektor skal i tillegg legge ved kravet en oppstilling som viser at dagene vedkommende har rett til permisjon med lønn, faktisk er brukt opp. Avregningen av disse dagene gjøres fra kalenderårets start. Sametinget kan utbetale tapt arbeidsfortjenesten direkte til arbeidsgiver på bakgrunn av et refusjonskrav. Kravet må inneholde følgende dokumentasjon: Etc, etc, Som dagens avsnitt om dette Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende som ikke kan legitimere trekk i lønn, får utbetalt timegodtgjørelse på kr 200,- (?) pr time, maks kr 2.000,- pr dag. Utbetalingen gjøres for møter som avholdes mellom kl og i Sametingets regi. Grunnlag for utbetaling er lengden på møte/konferansen, avrundet til nærmeste hele time (1/2 time blir regnet som hel). Møte som varer over 5 timer, blir regnet som 1 dag (8 timer). Kravet skal fremsettes skriftlig til Sametinget innen to måneder etter avholdt møte. Eldre krav enn dette vil ikke bli imøtekommet. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 16

17 Alternativ 3: Ligningsattest 2.4 Om tapt arbeidsfortjeneste Første to avsnitt som dagens reglement, deretter følgende avsnitt: Alle som ikke faller inn under punkt i dette reglementet, godtgjøres etter punkt Unntaket fra dette er hjemmeværende, pensjonister, og studenter (flere?) som godtgjøres etter punkt (dagens punkt 2.4.2) Det er ikke mulig å kreve både refusjon for både trekk i lønn og tapt næringsinntekt. Maksimal utbetalt tapskompensasjon er kr 2.000,-. Maksimalsatsen gjelder uansett om man har større tap enn denne og gjelder pr representant pr dag, uavhengig av om man har en eller flere inntektskilder. For møter som varer fire timer eller mindre, reduseres ovennevnte satser med en halvpart Lønnstakere Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.000,- pr. dag og ytes til den som kan dokumentere et faktisk tap i arbeidsinntekten. Krav om tapt arbeidsfortjeneste på bakgrunn av foretatt lønnstrekk fra ansatte i offentlig eller privat sektor skal dokumenteres som følger: bekreftelse fra arbeidsgiver med firmaets navn og adresse, arbeidstid, tidsrommet de er trukket for, time- eller dagsatsen inkludert sosiale utgifter lønnsslipp fra arbeidsgiver(e) som viser at trekk i lønn er foretatt Ansatte i offentlig sektor skal i tillegg legge ved kravet en oppstilling som viser at dagene vedkommende har rett til permisjon med lønn, faktisk er brukt opp. Avregningen av disse dagene gjøres fra kalenderårets start. Sametinget kan utbetale tapt arbeidsfortjenesten direkte til arbeidsgiver på bakgrunn av et refusjonskrav. Kravet må inneholde følgende dokumentasjon: Etc, etc, Som dagens avsnitt om dette Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende som ikke kan legitimere trekk i lønn, skal legitimere eventuelle tap ved ligningsattest fra siste år. Representanter som ønsker det kan få regnet ut en gjennomsnittlig årsinntekt fra siste tre års likninger. Inntektstapet blir regnet ut etter netto årsinntekt dividert på 260 dager. For legitimerte tap som er sannsynliggjort, gis det erstatning på opptil kr 2.000,- pr dag. Det gis ikke generell automatisk tapskompensasjon fordi man er på Sametinget. Tapet skal sannsynliggjøres ved egenmelding og kravet skal fremsettes skriftlig til Sametinget innen to måneder etter avholdt møte. Eldre krav enn dette vil ikke bli imøtekommet. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 17

18 5. Avslutning Gjennomgangen i denne arbeidsrapporten viser at Sametinget totalt sett har godtgjørelsesordninger for folkevalgte på lokal og regionalt nivå som er meget gode, sannsynligvis best i Norge. Som nevnt i innledningen er det viktig å ha økonomiske ordninger som sikrer at den enkelte representant ikke taper økonomisk på sitt politiske engasjement. Samtidig er det grunn til sterkt å understreke den enkeltes folkevalgtes ombudsplikt. Det å være folkevalgt er ikke er arbeid som man mottar lønn for (så fremt man ikke er frikjøpt for å ha det som arbeid), men et verv som man mottar en godtgjørelse for å ha påtatt seg. Det betyr at man i utgangspunktet er politiker på fritiden og at dette er noe man har valgt å engasjere seg i. Mange kommuner sier derfor for eksempel at møter som skjer etter ikke honoreres da dette er en del av fritiden din og at politisk arbeid først og fremst er en frivillig fritidsaktivitet. Hvis målsettingen er et system som er enkelt å håndheve og enkelt å forstå, vil KS-K anbefale at Sametinget tar i bruk et system med timegodtgjøring for folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende. Dette er et system som er enkelt å forstå, enkelt å håndheve 8 og lett å kommunisere til omverdenen. Dette sett i sammenheng med den allerede høye generelle godtgjørelsen folkevalgte på Sametinget har, burde gjøre et slikt system mulig. 8 Utbetalinger gjøres på bakgrunn av møtebok. Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 18

19 KS-Konsulent AS Best på kommunal sektor Postboks 1378 Vika 0114 OSLO Arbeidsrapport Godtgjøring av folkevalgte medlemmer av Sametinget 19

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte.

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 20.03.1997, K-SAK 13/97. Endret av formannskapet 20.04.1998, F-SAK 12/98. Endret av kommunestyret 20.11.03,

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT - ØKONOMISKE VILKÅR FOR FOLKEVALGTE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 15.12.16, sak 106/16 Gjeldende fra 01.01.2017 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG --------------------------------------------------------------------- Vedtatt i kommunestyret den 05.12.05, sak 71/05, revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Økonomiske vilkå r for folkevålgte

Økonomiske vilkå r for folkevålgte Aure kommune Økonomiske vilkå r for folkevålgte Vedtatt av Aure kommunestyre i sak 80/12, 29. november 2012 Revidert med nye satser pr. 01.01.2016. Revidert i Aure kommunestyre sak 17/13, 23.04.2013 Innhold

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2011 Kjell-Robert Pedersen 29.8.11 Tromsø kommunestyre 29.04.09 (tidligere

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte

Hattfjelldal Kommune. Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Hattfjelldal Kommune Regler om møtegodtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 19.12.2012 Revidert av kommunestyret 20.04.2016 Telefon: 75 18 48 00 Telefax: 75 18 48 99 www.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 01.05.2010 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud - medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret, bystyrekomiteer,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER. Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER. Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd Vedtatt i Storfjord kommunestyres møte 20.06.07 - sak 44/07 1 INNHOLD Innholdsfortegnelse s.1 PKT.: 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE 1 SUNNDAL KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE Gjeldende fra: 15. september 2011 Vedtatt av Sunndal kommunestyre: K.sak 25/05,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement Reglement for godtgjøring til folkevalgte Godtgjøringsreglement Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra 19.10.16 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre 13.12.2016, sak 30/2016 Med endring kap 2, pkt

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til:

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til: Saksnr: 201606645-2 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0273 Reglement for godtgjøring av kommunale tillitsverv hvor sekretariatsfunksjonen ligger til byrådet eller underliggende virksomheter. Satser pr

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

godtg Ørelse folkevalgte

godtg Ørelse folkevalgte LOPPA KOMMUNE R"glement godtg Ørelse folkevalgte Vedtatt i kommunesðrret 23.09.201+ Sak 39 / 14 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.:

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.: Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14 Saksnr.: I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.

Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Kommuneloven 40 nr.1 - Rett og plikt til å delta i organets møter Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Kommuneloven

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar 16/281-1 082 2016. Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar Godtgjøring til folkevalgte i Hemne kommune tar f.o.m. 01.01.2012 utgangspunkt i, og beregnes ut fra, den faste årlige godtgjørelsen

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 12.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 12.00 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.09.2008 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Opprettet: 24. oktober 2011 av: Knut Johnny Franck Oppdatert

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør-Varanger kommune Med endringer, vedtatt av kommunestyret 14.12.16 og 08.03.17 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til:

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til: Saksnr: 201207014-19 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0273 «Reglement for godtgjøring av kommunale tillitsverv hvor sekretariatsfunksjonen ligger til byrådet eller underliggende virksomheter» (Vedtatt

Detaljer

Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune 2016-2019 Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 15.12.2015, sak 58/15 I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Lokalstyrets nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre , endret og rrr( 1/4) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG T1LLITSVERV (vedtatt i Alstahaug kommunestyre 22.09.04, endret 13.06.06 og 12.12.07 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE OG MÅLSETTING: 1.1 HVEM REGULATIVET

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune

Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune Valgnemndas forslag til revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune 1. Generelt Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 GENERELT Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, samt medlemmer av Ungdomsrådet gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ. Dette

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Vedtatt i Ørland kommunestyre. Innhold 1. Ordfører og varaordfører:...3 2. Formannskapets medlemmene (unntatt ordfører og varaordfører)...3 3.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016)

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER (med virkning fra 01.01.2016) FR-sak 361/2015, vedtatt den 17/12-2015 1. INNLEDNING 1.1.Målsetting Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder har som formål

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement Side 1 Godtgjøringsreglement for folkevalgte Fra 01.10.2015 Rev. 01.05.2016 (nye satser) Side 2 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskap/Kommunestyre... 3 4. Ledergodtgjøring... 3 5. Gruppeledere...

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer