Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12."

Transkript

1 Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. november Innkomne uttalelser Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtok den , i sak 138/14 og 139/14, å legge forslag til områdereguleringsplan for Jessheim nord og detaljreguleringsplan for LHL-Jessheim nord ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven Frist for uttalelser ble satt til 15 september. Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Direktoratet for mineralforvalting ba om utsettelse til 22. september, utsettelse ble invilget. Det er innkommet 11 merknader: 1. Oslo lufthavn AS, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. 3. Luftfartstilsynet, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. 4. Gardermoen Business Park, datert , uttalelse til områderegulering. 5. Espen Haug, datert , uttalelse til områderegulering. 6. Jernbaneverket, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. 7. Mads Frigaard, datert , uttalelse til områderegulering. 8. NVE, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. 9. Statens vegvesen, datert og , uttalelse til detalj- og områderegulering. 10.Akershus fylkeskommune, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering. (Endelig uttalelse mottatt ) 11.Direktoratet for mineralforvaltning, , uttalelse til detalj- og områderegulering. Uttalelsene er oppsummert og kommentert under, der det er uttalelse til både område- og detaljregulering fra samme aktør er dette oppsummert og kommentert felles under et punkt. 2. Sammendrag av uttalelser 2.1 Oslo lufthavn AS, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering Osl skriver at de synes feilsitert i oppsummering av uttalelser, som følge av feilsiteringen mener Osl at ordlyden i bestemmelse 5.6 ( 6.6 i reviderte bestemmelser) for detaljreguleringen bør endres til: Det tillates ikke bygg, anlegg eller konstruksjoner, herunder kraner, som trenger gjennom flyplassens horisontalflate på kote 252,7. Det skal

2 gjennomføres radiotekniske vurderinger av hvorvidt det planlagte objekts plassering, størrelser og utforming kan påvirke signalkvaliteten ved anlegg på flyplassen. Bruken av bygningskraner skal inngå i vurderingen. Det må ikke etableres laserlys eller annet lys som på grunn av sin intensitet, utforming eller farge kan medføre fare for flysikkerheten. OSL skal varsles i alle søknadspliktige plan- og byggesaker innenfor planområdet. Osl påpeker at det ikke er gjort en egen vurdering av støy fra den planlagte helikopterlandingsplassen. Antall bevegelser er ikke kjent, og Osl mener derfor at det ikke kan utelates fra støyvurderingen. Planområdet grenser til gul flystøysone dersom 3. rullebanen for Oslo lufthavn blir liggende øst for dagens eksisterende rullebaner. Osl etterspør på bakgrunn av dette en vurdering av støy fra flere kilder (sumstøy). Osl anbefaler videre kommunen å vurdere en inntil 3dB strengere grenseverdi for støy. Osl mener at planforslaget ikke er tilstrekkelig proaktivt for å møte myndighetenes krav til kollektivandel Utbygger beklager feilsitering og endrer ordlyden i bestemmelsen i områdereguleringen for Jessheim nord og detaljreguleringen for LHL-sykehuset til: Det tillates ikke bygg, anlegg eller konstruksjoner, herunder kraner, som trenger gjennom flyplassens horisontalflate på kote 252,7. Det skal gjennomføres radiotekniske vurderinger av hvorvidt det planlagte objekts plassering, størrelser og utforming kan påvirke signalkvaliteten ved anlegg på flyplassen. Bruken av bygningskraner skal inngå i vurderingen. Det må ikke etableres laserlys eller annet lys som på grunn av sin intensitet, utforming eller farge kan medføre fare for flysikkerheten. OSL skal varsles i alle søknadspliktige plan- og byggesaker innenfor planområdet. I retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 står det: I et område hvor gul eller rød sone overlapper vil den totale støybelastning være større en nivået fra den enkelte kilde (sumstøy). Dersom det planlegges etablering av bebyggelse med støyfølsom bruksformål i slike områder, anbefales det at kommunen vurderer å benytte inntil 3 db strengere grenseverdier for ekvivalentnivå enn angitt i tabell 3. Dette for å sikre at den samlede støybelastning ikke overskrider anbefalt støynivå på uteoppholdsareal, og at kravene til innendørs støynivå vist i NS 8175 klasse C tilfredsstiller. Hverken dagens eller prognoserte flystøysoner for 3.rullebane overlapper med trafikkstøysonene. Støykartene viser at sumstøy ikke vil oppstå og vi mener dermed at behovet for å bruke en inntil 3dB strengere norm ikke er tilstede. Når det gjelder antall bevegelser til/fra Feiringklinikken var det mellom totalt 58 oppdrag. Frekvensen på Glitreklinikken i dag antas å være er lavere. På det nye sykehuset vil det være en liten økning over tid. Behov for å utrede støy for helikopter er

3 avhengig av antall hendelser. I møte med Osl er det vurdert at omfanget av helikoptertrafikk vil bli beskjedent og at det ikke utløser behov for en støyutredning. Kollektivandel er en viktig problemstilling og kommunen er positiv til at Osl er oppmerksomme på dette tema. Ullensaker kommune jobber løpende mot Ruter og Fylkeskommunen for å forbedre busstilbudet i kommunen, spesielt på strekningen mellom Gardermoen lufthavn, via Gardermoen næringspark og Jessheim nord, til Jessheim sentrum. Utbygger er også en pådriver i dette arbeidet, særlig i arbeidet med å knytte LHL-sykehuset på rutene til shuttlebuss Gardermoen. Rådmannen støtter forslagstillers vurderinger. Bestemmelsene endres med tanke på høyderestriksjoner. 2.2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert , uttalelse til detaljog områderegulering Har ingen konkrete merknader. Tas til orientering Tas til orientering. 2.3 Luftfartstilsynet, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering Luftfartstilsynet stiller seg bak innspillet fra Oslo lufthavn AS. Luftfartstilsynet ønsker å understreke at det ikke legges til rette for utbygging som kan medføre restriksjoner på bruk av Norges hovedflyplass, Gardermoen. Videre påpekes det at Oslo lufthavn er et nav for norges lufthavnstruktur. Luftfartstilsynet legger til grunn at kommunen er kjent med restriksjonsplan for Oslo lufthavn, Gardermoen vedtatt 20. januar 1998, samt at utbygging i strid med denne krever tillatelse fra Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet ønsker å understreke betydningen av støysituasjonen i området, nå og i fremtiden, slik at den ikke undervurderes. Viser til Osl`s uttalelse bla. om sumstøy og helikoptertrafikk som ikke er beregnet enda. Påpeker at støyprognosene for tredje rullebane nettopp er prognoser, og at støybilde kan endre seg over tid, og at det bør tas rimelig høyde for dette under planleggingen. Det er ønskelig at Oslo lufthavn ikke bygges inn slik at en naturlig utvikling av lufthavnen begrenses unødvendig, eller at ny bebyggelse i fremtiden blir utsatt for mer støy enn forutsatt.

4 Understreker betydningen av at videre planlegging av helikopterlandingsplass skjer i tett dialog med Oslo lufthavn AS, og etterspør prognoser mht. sannsynlig trafikkomfang. Utbygger er i dialog med Osl ang. planleggingen av helikopterlandingsplassen. I dialogen så langt er det avklart at eksakt plassering av landingsplass for helikopter internt på sykehusets område ikke er kritisk for Oslo Lufthavn. Utbygger vil utarbeide nødvendig dokumentasjon for en godkjenning av helikopterlandingsplassen av Luftfartstilsynet. Dialogen opprettholdes med Osl underveis i prosessen og prosedyrer ifbm. trafikkreguleringen på Gardermoen må utarbeides i samarbeide med Gardermoen TWR. Det vises til kommentar til Osl når det gjelder støy. Tas til orientering. 2.4 Gardermoen Business Park, datert , uttalelse til områderegulering Foreningen Gardermoen Business Park er positiv til planene, men registeret at det legges til grunn rekkefølgekrav som avviker fra de som gjelder for GNP II B og C, samt de føringene vi så langt har sett i reguleringsarbeidet for GNP I nordre del. Nedskalering av krav til opparbeidelse skal ses i forhold til gjeldende kapasitet i infrastrukturen og til faktiske behov for tiltak, noe som skal baseres på trafikkutredning ved hver detaljregulering av delområdene. Trafikkutredningen skal belyse hvilke av veitiltakene som må være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelser. Gardermoen Business Park gir sin støtte til et slik nytt regime, gitt at dette også vil bli gjeldende for GNPII B og C, samt for områdereguleringsplanen for GNPI nordre del. Tas til orientering Tas til orientering. 2.5 Espen Haug, datert , uttalelse til områderegulering Uttalelsen inngis på vegne av Ingeborg og Terje Haug og Vivi og Stig-Are Johansen etter fullmakt.

5 Espen Haug mener reguleringsplanforslaget i for liten grad tar hensyn til eksisterende bebyggelse øst for planområdet og savner begrunnelse på hvorfor det ikke er en nedtrapping av høydene mot eksisterende bebyggelse mot øst i felt B/K slik som det er i felt B/K/T. Espen Haug mener at tillatt byggehøyde i felt B/K må reduseres betydelig, minst ned til kote 214,5, og mener at selv med en nedtrapping til kote 214,5 vil reguleringsplanen åpne for bebyggelse som vil bryte markant med eksisterende småhusbebyggelse. Haug mener de foreslåtte byggehøydene opp til kote 221 vil virke svært dominerende, påvirke sol- og lysforhold store deler av året og vil gi betydelig skyggevirkning mot etablerte boligeiendommer øst for planområdet. Videre beskriver Haug at dette også fremgår av saksfremlegget: Høy bebyggelse vil også gi betydelig skygge innover eksisterende boligbebyggelse. Haug mener også at høy bebyggelse og begrenset avstand til eksiterende bebyggelse vil skape innsynsproblematikk. Dette gjelder særlig dersom det tillates boliger slik nåværende reguleringsplanforslaget åpner for. Det antas at utbyggingen i det omfang det åpnes for vil medføre ulemper ved økt trafikk og trafikkstøy. Samlet sett antas bomiljøet for eksisterende boliger å bli betydelig forringet ved den foreslåtte reguleringen. Videre bes det om at det stilles krav til avbøtende tiltak som ivaretar eksiterende boligbebyggelse for eksempel ved etablering av støyskjerm. Bygg- og anleggsvirksomheten vil medføre betydelig omfang og driftstid. Haug mener at det ikke er foretatt særskilte vurderinger av støy opp mot støygrense ifht. eksisterende bebyggelse. Det som fremgår av saksfremlegget 7.21 er ikke tilstrekkelig utredet sett i forhold til eksisterende boliger. Det må vurderes driftsbegrensninger og krav om avbøtende tiltak i form av støyskjerming utover det som fremgår av forslag til reguleringsbestemmelser. På grunn av utbyggingsomfanget og betydning for eksisterende boligeiendommer mener Haug det bør vurderes om det i bestemmelse 3 bør stilles krav til at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for de områdene som grenser mot eksisterende bebyggelse (delområde 2) Haug mener at det bør vurderes å avsette areal til fremtidig gang- sykkelvei øst i delområde 2. Haug påpeker at færre grunneiere vil blir berørt ved utvidelse av Trondheimsvegen mot vest inn i delområde 2 i den foreslåtte reguleringen, enn ved tilsvarende utvidelse mot øst. Her må det også ses hen til den totale belastningen for eksisterende boligeiendommer som følge av den foreslåtte reguleringen. Høyder og utforming Utbygger har tro på at utbyggingen totalt sett vil supplere området og bidra til et godt bomiljø, men har imøtekommet uttalelsen på følgende punkter: Høydene er redusert i begge delfelt:

6 Høydene i felt B/K nærmest Trondheimsvegen er satt ned fra kote 221 til kote 215 slik at det oppstår en nedtrapping mot Trondheimsvegen også i dette feltet. (Maks kotehøyde tilsvarer 3 etasjer, maks kotehøyde ligger 0.5 meter høyere enn i felt B/K/T det er fordi felt B/KT ligger på kote 206 og felt B/K ligger på 205.) Høydene i felt B/K/T nærmest fv. 454 er satt ned fra kote 246 til 238 og 229. Høydene og nedtrappingen er illustrert i snitt AA og BB i kap 8.1 i planbeskrivelsen/saksfremlegget. I kap er det utarbeidet oppdaterte sol/skyggediagrammer. Byggegrensen fra Trondheimsvegen er flyttet 2,5 meter vestover, det gir større avstand fra ny til eksisterende boligbebyggelse. Det er innarbeidet krav i bestemmelsene om at boligbebyggelsen skal etableres langs Trondheimsvegen og kontorbebyggelse skal etableres langs fv I tillegg er det utarbeidet ytterligere krav til utforming av delområde 2: "Næringsbebyggelsen vest og øst for fv. 454 skal samspille i materialbruk og utforming. Innenfor B/K/T og B/K skal boligbebyggelsen som ligger nærmest Trondheimsvegen utformes slik at den henvender seg mot Trondheimsvegen. Overgangen/mellomrommet mellom næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen, og arealet som ligger i tilknytning til gangbroen over fv. 454.skal utformes med parkmessige kvaliteter og være offentlig tilgjengelig Boligbebyggelsen skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og etableres med varierte størrelser, høyder og typologier. Trafikk og støy I dag har ca. 80 boenheter adkomst fra den delen av Trondheimsveien dette tilsvarer en beregnet ÅDT (årsdøgntrafikk) på 360 bilturer (80x4,5). Trafikkanalysen viser at Delområde 2 vil generere en ÅDT på Dette er en økning som sannsynligvis vil resultere i at eksisterende boliger blir mer støyutsatt enn i dag. Dette gjelder kun den delen av vegen som ligger nord for Øvre Lerkeveg fordi den nye trafikken ledes inn i Delområde 2 ved Øvre Lerkeveg. Behovet for avbøtende tiltak i form av støyskjerming vil bli vurdert i både detaljreguleringsprosessen og rammesøknadsprosessen, det er satt krav til dette i bestemmelse 5 Dokumentkrav. Behov for avbøtende tiltak som støyskjerming og driftsbegrensninger i fbm. anleggsfasen vil bli vurdert og avklart i videre plan- og byggeprosesser. Utbygger mener dette er tilstrekkelig ivaretatt i bestemmelse 5.9 anleggsperioden og 5.4 Støy. I bestemmelse 5.4 fremkommer det: For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, eller senere vedtatte

7 forskrifter/retningslinjer som erstatter denne, legges til grunn for alle tiltak i området. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 10, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter denne. Dette gjelder også anleggsstøy. I T-1442 finnes det egne retningslinjer for begrensing av støy i bygg- og anleggsperioden. Retningslinjene angir egne grenseverdier for bygg- og anleggsstøy og skjerpede grenseverdier for langvarige arbeider. Plankrav Hensikten med formuleringen i 3 plankrav var å unngå at det må søkes dispensasjon for mindre tiltak i som inngår i pbl Utbygger ser at det er hensiktsmessig å omformulere bestemmelsen slik at det blir tydeligere at det skal utarbeides detaljregulering ved større tiltak og at kommunen kan vurdere behovet ved mindre tiltak: Ved søknad om større tiltak etter PBL i områder regulert til bebyggelse og anlegg, skal det utarbeides detaljregulering for hele eller deler av feltet. Ved søknad om mindre tiltak etter PBL, kan kommunen kreve at det utarbeides detaljregulering for hele eller deler av feltet. Kravene gjelder ikke felt B. Gang og sykkelveg langs Trondheimsvegen Det er regulert fortau og gang- sykkelvei øst for Trondheimsvegen i Gang/sykkelveg langs Trondheimsvn, vedtatt Den nordligste delen er opparbeidet og fortsetter nordover på østsiden av Trondheimsvegen. Det er en fordel at fortau /gangsykkelveg ligger på samme side av vegen for og unødvendig kryssing av vegen. Rådmannen går inn for de endringene som er foreslått. 2.6 Jernbaneverket, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering Jernbaneverket påpeker at forbindelsen fra Gardermoen stasjon/lufthavn er viktig for de som kommer langveis fra og skal til sykehuset, enten det er med fly eller med tog. Gjennom samarbeid med Ruter og andre bussaktører må det legges stor vekt på å få til et busstilbud med kort reisetid og høy frekvens. Det er viktig at tilbudet er etablert samtidig som sykehuset tas i bruk. Kollektivandel er en viktig problemstilling. Ullensaker kommune jobber løpende mot Ruter og Akershus fylkeskommune for å forbedre busstilbudet i kommunen, spesielt på strekningen mellom Gardermoen lufthavn, via Gardermoen næringspark og Jessheim nord, til Jessheim sentrum. Utbygger er også en pådriver i dette arbeidet, særlig i arbeidet med å knytte LHL-sykehuset på rutene til shuttlebuss Gardermoen.

8 Tas til orientering. 2.7 Mads Frigaard, datert , uttalelse til områdereguleringen. Mads Frigaard anmoder kommunen til å vurdere hundepark. En hundepark medfører et sunnere hundehold for både hund, eiere og andre beboere av området. Norsk KennelKlubb og norske veterinærer framhever viktigheten av at hunder kan bevege seg løst og i samvær med artsfrender. Utbygger vurderer hundepark som et positivt tiltak i kommunen, men vi kan ikke se at funksjonen passer naturlig inn i planforslagene som nå skal vedtas. Ullensaker kommune vil vurdere innspillet i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Planarbeidet pågår. Det tas sikte på å legge et forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn før jul NVE, datert , uttalelse til detalj- og områderegulering NVE har ingen uttalelse til områdereguleringen. I uttalelsen refereres det til planbeskrivelsen hvor det står at muligheten for et varmepumpebasert anlegg som arbeider mot grunnvannsbrønner er under utredning. Størrelsen på vannuttaket og virkninger for temperaturforhold i grunnvannet avklares gjennom senere undersøkelser. NVE gjør oppmerksom på at uttak av vann til energibrønner kan være konsesjonspliktig ihht. vannressursloven 45. NVE gjør også oppmerksom på at alle som utfører grunnvannsboringer eller grunnvannsundersøkelser skal sende melding til Norges geologisk undersøkelse (NGU) snarest, og senest innen 3 måneder jf. vannressursloven 46. Utbygger ønsker å etablere et underjordisk anlegg med grunnvannsbrønner og infiltrasjonsanlegg. Årsaken er at området har en antatt anstrengt strømforsyning mhp tilgjengelig kapasitet, og det legges vekt på å unngå ytterligere utslipp til luft i området. Årsaken til å bygge anlegget er også at det er et miljøtiltak. Det er gjennomført grunnundersøkelser for plassering energibrønner. Når vi får mere detaljer om omfang av vannuttak og virkninger for temperaturforhold vil utbygger kontakte NVE for å avklare om tiltaket er konsesjonspliktig.

9 Tas til orientering. 2.9 Statens vegvesen, datert uttalelse til område- og detaljreguleringen Uttalelse til rekkefølgekrav for områdereguleringen Statens vegvesen har innsigelse til planforslaget og mener at rekkefølgekravene må formuleres slik at de sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse innen planområdet før det er etablert samferdselstiltak ihht. Detaljreguleringsplanen for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytning på begge sider av E6 ved Jessheim, vedtatt På bakgrunn av følgende knytter statens vegvesen innsigelse til planforslaget: Statens vegvesen viser til bestemmelsene som er vedtatt for Gardermoen næringspark II B og C og skriver at disse er satt for å sikre gjennomføringen av et robust vegsystem som kan avvikle trafikken til og fra Gardermoen Næringspark samtidig som en ivaretar behovet for fremkommelighet på E6 og på E16 mot Oslo Lufthavn Gardermoen, samt for lokaltrafikken i Jessheim- området. Statens Vegvesen har forpliktet seg til å arbeide for tilsvarende rekkefølgekrav i alle regulerings- og byggeplaner som fremmes innen planområdet. Staten skal finansiere V24. Per i dag er ikke V23 finansiert. Dette har medført at V24 som må stå ferdig våren 2017 må bygges med en midlertidig vegforbindelse til dagens kryss Jessheim nord. Dette vil føre til redusert kapasitet for lokaltrafikken til og fra Gardermoen næringspark og Jessheim. Etableringen av V24 med midlertidig vegforbindelse vil ikke frita Gardermoen næringspark II B og C fra rekkefølgekravet om etablering av V23 med tilhørende veglenker. Statens vegvesen har også motsatt seg at det dispenseres fra disse rekkefølgekravene ifbm. etablering av virksomheter innen Gardermoen næringspark. Etablering av tiltak ihht. Områdereguleringsplanen for Jessheim nord vil belaste krysset V24 med trafikk og bruke evt. restkapaistet dette vegsystemet måtte ha. Uttalelse til rekkefølgekrav for detaljreguleringen Statens vegvesen viser til uttalelsen til områdereguleringen der det er gjort rede for rekkefølgekrav som er gjeldene for Gardermoen næringspark IIB og C og de forpliktelser Statens vegvesen har ved oppfølging av plansaker og i området og status for V23 og V24. Statens vegvesen finner det ikke forsvarlig å akseptere forslaget til rekkefølgekrav i planforslaget for Jessheim nord LHL. Statens vegvesen har sammen med Ullensaker kommune erfart at det er vanskelig å skaffe nødvendig finansiering av vegtiltakene i detaljreguleringsplanen for V23 og V24. Statens vegvesen ser at LHLs utbygging er av stor samfunnsmessig betydning, og er derfor villig til å gå inn i en vurdering om saken kan løses med en dispensasjonssøknad på visse vilkår etter at områdereguleringsplanen for Jessheim nord og

10 detaljreguleringsplan for Jessheim nord LHL er vedtatt med rekkefølgebestemmelse beskrevet i uttalelsen til områdereguleringen. Miljøsone og byggegrense Miljøsonen/byggeforbudssonen langs E6 må målsettes i kartet og sikres i planbestemmelsene slik at samsvarer med miljøsonen/byggeforbudssonen som fremgår av kommuneplanen for Ullensaker. Byggrensen langs planlagt fylkesvegnett på 30 m målt fra senterlinje fra nærmeste kjørefelt må også vises og målsettes. Statens vegvesen stiller som krav at midlertidig parkeringsplasser som foreslås i miljøsonen tas ut av bestemmelsene. Statens vegvesen stiller krav til at anleggs- og riggområdet som er foreslått i miljøsonen langs E6 tas ut av områdereguleringsplanen med bestemmelser og at det sikres arealer til dette formålet utenfor miljøsonen. Gang- og sykkelveg Dersom gang- og sykkelvegnettet skal være offentlig må det tilfredsstille kravene til universell utforming. Dette gjelder også ramper til gang- sykkelveibroa over fv 454 og tilknytningen til undergangen under fv 174. Det bør også vises en forbindelse sør mot området rundt Nordbytjernet. Detaljreguleringsplanen må vise skråningsutslag for offentlig gang- og sykkelveg. Langs gang- og sykkelvegen må det settes av areal til annet vegformål i en bredde på min. 3 meter og i en avstand på 1 meter fra fyllingsfot eller toppen av skjæring. I brev av utdyper Statens vegvesen at rekkefølgekravne må endres til: Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innen planområdet skal samferdselstiltak regulert i "Detaljregulering for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim", vedtatt , være etablert. Før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet skal byggeplan for riks- og fylkesveger være godkjent av Statens vegvesen, og gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier for infrastrukturtiltakene skal være inngått. Utover dette påpeker Statens vegvesen at det må tilføyes flere steder i bestemmelsene at byggeplaner for riksveger, fylkesveger og gang/sykkelveger må godkjennes av Statens vegvesen. Det tillates ikke midlertidig anleggsområde i miljøsonen/grønnstrukturen G1a. Langs fv Trondheimsvegen må byggegrensen i områdeplanen økes fra 15 til 20 m nord for kryss 4. Rekkefølgekrav Rekkefølgekravene i område- og detaljreguleringen er omformulert slik at de sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse innen planområdet før det er etablert samferdselstiltak ihht. detaljreguleringen for V23 og V24, datert Miljøsone og byggegrense

11 Byggegrensen langs planlagt fylkesvegnett på 30 m målt fra senterlinjen fra nærmeste kjørefelt er vist og målsatt plankartet til område- og detaljreguleringen. 20 m byggegrense langs Trondheimsvegen nord for kryss 4. Miljøsonen/byggeforbudssonen langs E6 er vist og målsatt i kartet, samt sikret i planbestemmelsene for område- og detaljreguleringen. Anleggs- og riggområdet som er foreslått i miljøsonen langs E6 er tatt ut av områdeog detaljreguleringsplanen med bestemmelser. Tillatelse til midlertidig parkeringsplasser i miljøsonen er fjernet fra bestemmelsene for område- og detaljreguleringen. Gang- og sykkelveg Foreslått løsning regulert for undergangen tilfredsstiller kravene til universell utforming. I plankartet er det regulert inn en forbindelse videre til Nordbytjernet. Skråningsutslag for offentlig gang- og sykkelvei vises i plankartet til detaljreguleringen og det er regulert annet vegformål i en bredde på 3 meter fra vegen og i en avstand på 1 meter fra fyllingsfot eller toppen av skjæring. Rådmannen støtter endringene slik at innsigelsen kunne trekkes Akershus fylkeskommune, datert , uttalelse til detalj- og områdereguleringen Planområdet omfatter en rekker automatisk fredete kulturminner. Det kreves derfor at Riksantikvaren gir dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. Da forholdet til de automatisk fredete kulturminnene ikke er endelig avklart, kan fylkesrådmannen på det nåværende tidspunkt kun avgi en foreløpig uttalelse. Fylkesrådmannen har følgende merknader til planforslaget: Samordnet areal- og transportplanlegging Sammenlignet med viktige regionale interesser mener Fylkesrådmannen at forslaget legger opp til en tilrådelig høy tetthet og at områdeplanen således også bygger opp under arbeidet med regional plan for transport og økonomi i Oslo og Akershus. Samferdsel Akershus fylkeskommune viser til Statens vegvesens uttalelse, hvor de fremmer innsigelse knyttet til rekkefølgekrav og ber om at de omformuleres slik som planbestemmelsene for Gardermoen Næringspark II B og C. Fylkesrådmannen støtter vegvesenets vurdering i denne saken, for å sikre en god løsning for en helhetlig utbygging av veinettet og sikre tilstrekkelig avviklingskapasitet på fylkesvegnettet. Parkering

12 Fylkesrådmannen er tilfreds med planlagte maksnormer, men oppfordrer til ytterligere innskrenkning på plasser for barnehageansatte og mener disse kan med fordel justeres ned. Automatisk fredete kulturminner (Endelig uttalelse mottatt ) Arkeologiske registreringen ble gjennomført i september Det ble påvist 17 rydningsrøyser knyttet til jordbruk i nyere tid. Kulturminnene er ikke fredet. Fra tidligere registreringer er det kjent flere automatisk fredete kulturminner. Planen har vært oversendt Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven. Akershus fylkeskommune og Kulturhistorisk museum har vurdert kunnskapspotensialet ved en arkeologisk undersøkelse av de automatisk fredete kulturminnene som ligger innenfor planområdet som lavt. Riksantikvarens vedtak i saken, datert 31. oktober 2014 er vedlagt. Riksantikvaren finner at områdereguleringsplan for Jessheim nord kan godkjennes uten vilkår om arkeologiske utgravninger. Riksantikvaren ber videre om at hensynssonene som ligger inne i plankartet endres til bestemmelsesområder: Kulturminnene, id , , , og er merket i plankartet som H730 hensynssone D. Dette må endres til bestemmelsesområde og gis fortløpende nr. #1, #2 osv. før planen kan godkjennes. Dispensasjonen fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: Det stilles ikke vilkår om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med dispensasjon av de berørte automatisk fredete kulturminnene id , , , og som er markert som bestemmelsesområde #1- #5 i plankartet. Tiltak iht. planen er tillatt. Riksantikvarens dispensasjon ved områderegulering vil også ha gyldighet for, og omfatte senere detaljreguleringer i tråd med områdeplanen. Fylkesrådmannen har forøvrig ingen ytterligere merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Universell utforming Fylkesrådmannen forutsetter at prinsippet om universell utforming, som fastsatt i Ullensaker kommuneplan, følges opp i det videre arbeidet. Klima og energi Fylkesrådmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Samferdsel Rekkefølgekravene i område- og detaljreguleringen er omformulert slik at de sikrer at det ikke kan gis igangsettingstillatelse innen planområdet før det er etablert samferdselstiltak ihht. Detaljreguelringen for V23 og V24, datert Rekkefølgekravet er endret til

13 Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innen planområdet skal samferdselstiltak regulert i "Detaljregulering for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim", vedtatt , være etablert. Parkering Parkeringsnormen for barnehage (1,2 plasser pr. ansatt) baserer seg på parkeringsnormen for Jessheim by som nylig er vedtatt. Normen anses som tilstrekkelig restriktiv for dette området fordi det ikke har samme kollektivtilbud som Jessheim sentrum. Automatisk fredete kulturminner Hensynssone H_730 endres til bestemmelsesområde #1-#5 i område- og detaljreguleringen. I fellesbestemmelsene innarbeides følgende tekst: Det stilles ikke vilkår om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med dispensasjon av de berørte automatisk fredete kulturminnene id , , , og som er markert som bestemmelsesområde AFK #1- #5 i plankartet. Tiltak iht. planen er tillatt. Universell utforming Prinsippene for universell utforming som er fastsatt i kommuneplanen skal følges opp i det videre arbeidet. Dette innebærer at de fysiske omgivelser (bygninger, anlegg, uteområder, gangveier, rekreasjonsområder, parker og kollektivtransport) skal kunne brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Det skal foreligge en dokumentasjon for hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt i forbindelse med alle planforslag, uavhengig av plantype. I kommuneplanen for Ullensaker kommune er det stilt krav om at i nye boligområder skal minimum 50 % av boligene bygges med universell utforming som kvalitet. Ullensaker kommune har også vedtatt en veileder for universell utforming. Den skal legges til grunn i bygninger som skal være åpne for publikum som; skoler, barnehager, kulturarenaer, idrettsanlegg, forretninger inkl. kjøpesentra, offentlige og private kontorer etc. Klima og energi Området er ikke underlagt tilknytningsplikt til fjernvarme. Sykehusdriften på området stiller strenge krav til luftkvalitet. Det vil i hovedsak være lunge og hjertepasienter i sykehuset, og følgelig er det ønskelig å unngå ytterligere utslipp til luft fra energiproduksjon. I praksis er det stilt følgende utslippskrav til energiforsyning på området: Det er ikke ønskelig med utslipp til luft ved grunnlastproduksjon. Det aksepteres utslipp til luft fra topplastproduksjon forutsatt at partikkelutslippene minimeres. I praksis betyr dette topplast basert på el-kolbe, gass eller evt olje. Tas til orientering.

14 2.11 Direktoratet for mineralforvaltning, , uttalelse til detalj- og områderegulering DMF synes det er gjort et godt grunnarbeid i denne saken. Fagrapportene om grunnforhold og grusressursen er utarbeidet på grunnlag av kartlegging som er gjort i området tidligere, og gir et godt grunnlag for videre arbeid. Foreløpig er ikke planen detaljert nok til å kunne utføre nøyaktige beregninger av masseuttak ved utbygging, og hvor mye av området som vil forbli urørt. DMF ser at det jobbes med en plan for massedisponering og DMF forventer at det i denne blir gjort en grundigere beregning på hvordan byggeprosjektet vil påvirke ressursen i området. I tillegg til å gi svar på hvor store masser som skal deponeres for senere bruk er det naturlig at det kommer frem hvor mye av ressursen som blir gjort utilgjengelig, hvor mye som går inn i prosjektet, og hvor mye som blir liggende urørt. Tas til orientering. Tas til orientering.

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.11.2016 JESSHEIM S INNSIGELSER TIL PLANFORSLAGET Vedtak Rådmannen gis mandat til å gå i dialog

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

AVKLARING AV INNSIGELSER FRA STATENS VEGVESEN PÅ REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S

AVKLARING AV INNSIGELSER FRA STATENS VEGVESEN PÅ REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S Statens vegvesen region Øst v/grethe Bøe Saksnr.: Deres ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/1491-91 Silje Skinnes Lunde 05.01.02017 AVKLARING AV INNSIGELSER FRA STATENS VEGVESEN PÅ REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Arkivkode: PLAN

Arkivkode: PLAN 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201502 Arkivsaksnr: 16/122 Gradering: 21/16 Hovedutvalg for forvaltning 14.01.2016 58/16 Hovedutvalg

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/1746 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget 08.11.2016 91/2016 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID Saksframlegg Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID 20120001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 96/272, FA - L12, HIST -

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget Audnedal kommune Arkivsak: 2015/370-23 Arkiv: L12 Dato: 28.09.2016 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/16 Driftsutvalget 25.10.2016 Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Områdereguleringsplan for Storås øst for Fv Sluttbehandling med deler av planen unntatt rettsvirkning

Områdereguleringsplan for Storås øst for Fv Sluttbehandling med deler av planen unntatt rettsvirkning MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 007/16 Kommunestyret 28.01.2016 008/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer