Fråsegn - vesentlege vassforvaltningsspørsmål. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fråsegn - vesentlege vassforvaltningsspørsmål. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet"

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 2012/1498 Saksbehandlar: Alexander Connor Dato: Fråsegn - vesentlege vassforvaltningsspørsmål Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Administrasjonssjefen si innstilling: Planutvalet synes høyringsdokumentet, Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Vassregion Møre og Romsdal, er eit viktig grunnlag i arbeidet med ny forvaltningsplan og tiltaksplan for oppretthalde og betre miljøtilstanden i vassregionen. Avløp, landbruk og overvasshandtering er dei områda der det er eit tydeleg kommunalt ansvar for å utgreie tiltak for å betre vassmiljøtilstanden. Vestnes kommune er budd på å utgreie tiltak innafor disse områda. Kommunen vil samstundes kome med følgjande kommentarar til høyringsdokumentet: - Avløp: Kommunen signaliserer til Møre og Romsdal Vassregion at det er trong for meir kunnskap om vassmiljøtilstanden i vassdraga og fleire av elvane. Det er også trong for meir kunnskap om miljøeffekten av eventuelle tiltak og ber om at regionale myndigheiter hjelper kommunane med slik fagkunnskap i utarbeidinga av tiltak. - Landbruk: Vestnes kommune ser at det vil vere meir å hente på t.d. økonomiske tilskot eller andre ordringar for å auke gjødsellagerkapasiteten og andre miljøfremjande tiltak i landbruket, og vil sende dette signalet til Møre og Romsdal vassregion, fordi nokre av desse ordningane ligg til andre forvaltningsnivå enn kommunen. Stikkord: spreietidspunkt, spreiemetodar i høve resipient, fangdammar, større fokus på kantvegetasjon, grassdekte vannveier, fangvekstar på åkerareal, (SMIL, RMP). - Overvasshandtering: Kommunen ser at det kan vere rett, som dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål påpeikar, at slik overvasshandtering vert gjort på ein økologisk måte, slik at ein både får eit godt vassmiljø, samtidig som dette er effektive flaumsikringstiltak. Men også her er det naudsynt med meir kunnskap og rettleiing frå regionale myndigheiter. - Samferdsle: Vestnes kommune meiner at vassdraga som ligg inn mot hovudferdselsårane vert sjekka ut for mogeleg påverknad av salt og asfaltstøv (Skorgelva og Tressa) - Vasskraft: Større fokus på å betre miljøtilstanden der det er mogleg, t.d. gjennom biotoptiltak, tersklar, opning av sidebekkar mm. Det må òg etablerast tilsynsordningar/overvakingssystem slik at moglege brot på konsesjonsvilkår blir fanga

2 opp. NVEs eigne undersøkingar vitnar om at det er eit behov for dette. Vidare må ein omgåande utarbeide ein samla plan for vasskraftutbygginga i heile regionen. Det blir ei feil tilnærming i høve til måloppnåinga i vassdirektivet dersom ein ikkje ser desse under ein samla prosess. Tilsynsordning for små kraftverk (særleg dei med kommunalt ansvar/konsesjonsfrie, men og dei andre). Her har ikkje kommunane kompetanse til å følgje opp om kriteria for konsesjonsfritak blir følgt, t.d. krav om minste minstevassføring. Ein interkommunal eller regional tilsynsordning må etablerast. Det burde vere eit fylkeskommunalt ansvar å følgje opp dette vidare. Nye kraftverk som ikkje er bygd kjem ikkje fram i vesentlege vassforvaltningsspørsmål eller i vann-nett. Dette er heilt klart ein vesentlig utfrodring for vassmiljøet. Det er viktig at denne utfordringa synleggjerast og at ein i forvaltningsplanen legg inn førebyggande tiltak for å ta vare på vassdragsnaturen, t.d. ein samla plan for småkraft. - Akvakultur: Har ei samansett negativ påverknad på vassmiljøet. Ville laksefiskbestandar vert negativ påverka av lakselus, rømt fisk kan gjere fysisk skade på gyteplassar, hybridisering og store utslepp frå næringa kan ha effektar på økologien i kystvatnet. Ein bør vere vesentleg meir opptatt av miljøkonsekvensane ved etablering av slike anlegg enn kva er høve i dag. Det er ikkje lett for kommunane å ta tak i denne utfordringa i dag. Men vi vil signalisere at vi meiner at det er svært viktig at ein gjer enda meir enn det som gjerast i dag for å ta vare på dei ville laksebestandane som vert påverka av rømt fisk og lus. Vi meiner og at det bør undersøkast meir om kva effekt næringstilførselen frå næringa har å seie for grunne marine område med lav utskifting. Ein har for lite kunnskap om viktige marine område som korallar, svampar og ålegrasenger. Slik som det er i dag kan ein risikere å lokalisere anlegg nær slike sårbare område utan å vite det. Som grunnlag for dei kystsoneplanane som no skal lagast er det av stor viktigheit at ein kartlegg slike område, slik at ein ikkje i kystsoneplanane legg ut anlegg i nærleiken av slike område. Ein må difor snarast starte arbeidet med ei regional faggruppe (partssamansett) som arbeidar med miljøproblematikken omkring akvakultur. Vidare må ein få støtte til undersøkingar/kartlegging av marine naturtypar som eit grunnlag for utarbeiding av kystsoneplanane. Vidare kan vassuttak til settefiskanlegg påverke elveøkologien. Elles viser ein til arbeidet med ei interkommunal plan for Romsdalsfjorden. Dette er eit planarbeidet som Vestnes kommune har med Nesset, Rauma, Molde og Misund kommunar. Føremålet med dette arbeidet er å skape eit meir heilskapeleg forvaltning av kystområda i kommunane der oppdrett er ein av interessene. - Økonomi: Det er vår oppfatning at det er sett av for lite pengar til dette viktige arbeidet. Dette vil få særs negative konsekvensar for vassmiljøet då ein risikerar at ein ikkje får gjennomført tiltaka som er naudsynt for å betre vassmiljøet. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: I 2007 vedtok Stortinget Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta), som implementerer EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet) i norsk rett. Føremålet med vassforskrifta er å gi rammer for fastsetting av miljømål, som skal sikre ein mest mogleg heilskapeleg beskyttelse og berekraftig bruk av våre vassressursar. Arbeidet med vassmiljømåla er delt inn i fasar på 6 år.

3 Det skal utarbeidast ein regional forvaltningsplan for vatn i Møre og Romsdal. Vassforskrifta set rammar for dette arbeidet. Møre og Romsdal vassregion er inndelt i fem vassområde, Vestnes ligg i Romsdal vassområde. Dei andre vassområda er Nordre Nordmøre, Søre Nordmøre, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre. For å målrette arbeidet legg vassforskrifta opp til ei midtvegshøyring. Dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål er ei oppsummering av utfordringane for Møre og Romsdal, og ei skisse av korleis ein legg opp det vidare arbeidet med desse utfordringane. Det er skissert sju hovudutfordringar for vassmiljøet i Møre og Romsdal: akvakultur, vasskraft, flaumsikring/overvasshandtering, sjøbotn med miljøgifter, avløp, landbruk, akutt ureining og anna, jfr tabell 1. Hovudformålet med vassforskrifta er å syte for at vassmiljøet vert beskytta og brukt på ein berekraftig måte. Forskrifta føreset samarbeid mellom alle som brukar og påverkar vatnet. Det vil seie alle nivå av styresmakter, kommunar, verksemder, interesseorganisasjonar, utdanningsinstitusjonar, forskarar og næringsliv. Ei forvaltning basert på kunnskap og samarbeid mellom ulike sektorar vil gjere det lettare å finne kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk lønsame og treffsikre tiltak. Ein aktiv vassforvaltning er ikkje noko nytt. Ulike myndigheiter, sektorar og aktørar arbeider kontinuerleg for eit betre vassmiljø, og har gjort det i lang tid, men gjennom vassforskriftarbeidet skal ein sikre ein heilskapeleg tenking. Det skal utarbeidast ein regional forvaltningsplan for vatn i Møre og Romsdal, og det er vassforskrifta som set rammar for dette arbeidet. For å målrette arbeidet legg vassforskrifta opp til ei midtvegshøyring. Dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål er ei oppsummering av utfordringane for Møre og Romsdal, og ei skisse av korleis ein legg opp det vidare arbeidet med desse utfordringane. I tabellen nedanfor ser ein at det er skissert sju hovudutfordringar for vassmiljøet i Møre og Romsdal. Det er i hovudsak dei same utfordringane som gjeld for Romsdal vassområde, og for Vestnes kommune. Tabell 1. Houvedutfordringar, problemeigar og kunnskapsbehov for det vidare arbeidet med vassdirektivet.

4 Innan 1.mars 2013 skal vassområda lage tiltaksanalysar med forslag til tiltak som gjer at ein kan nå målet om god miljøtilstand i Vidare seier regelverket at dei ulike myndigheitene skal utgreie tiltak innafor sine ansvarsområde for å nå det fastsette målet om god miljøtilstand. For kommunen vil det seie at dei skal utgreie tiltak hovudsakeleg innafor avløp, landbruk og overvasshandtering. Det er viktig at kommunen er med i prosessane med utgreiing av tiltak også innafor dei andre områda som t.d. vasskraftverk, akvakulturanlegg og flaumsikringsanlegg. Kommunen må dermed delta med lokalkunnskap, vurderingar av aktuelle tiltak, og mogleg planlegging og ikkje minst behandling etter plan- og bygningslova. Vidare kan kommunen vere med å påverke prioriteringa av tiltaka for å betre den økologiske tilstanden i vassdraga. Etter ein grundig høyring skal vassforvaltningsplanen vedtakast av fylkesstinget som ein regional plan etter plan- og bygningslova i 2015 og godkjennast seinare av Kongen i statsråd (sjå fig. 1). Godkjent plan skal leggast til grunn for fylkeskommunale verksemd og vere retningsgivande for kommunal og statleg planlegging i vassregionen. Vassforvaltningsplanen er òg retningsgivande for sektorstyresmaktene sine avgjersler i enkeltsaker. Figur 1. Framdriftsplanen for arbeidet med den regionale forvaltningsplanen ser litt forenkla slik ut

5 Vurdering: Viktige vassdrag og status i kommunen: Det er fleire viktige vassdrag/vassførekomstar i kommunen som t.d. Fiksdalselva, Solnørvassdraget, Flatevågen, Skorgelva, Tressa og Sesselva. Der dei største verdiane i dag er knytt til rekreasjon, friluftsliv og artsmangfald. For å nå miljømåla bør ein ha størst fokus på dei vassdraga som ikkje har ein god økologisk tilstand og som er i fare for å ikkje nå miljømåla. Her vil ein sette i verk tiltak og gjere prioriteringar for å nå dei fastsette miljømåla. Medan dei andre vassdraga som i dag har god økologisk miljømål, vil det verte viktig og riktig og ikkje sette i verk tiltak som vil redusere verdiane i vassdraget og opplevingane av landskapet omkring. Her vil det viktigaste arbeidet vere å overvake (både kjemisk og biologisk) vassførekomstane. Totalt er det i Vestnes foreløpig registrert totalt 42 vassførekomstar, jfr tabell 2. Dei fleste vassførekomstane har godt vassmiljø (sjå fig 2), og i desse vil det ikkje vere naudsynt å gjere anna enn å sørgje (t.d.gjennom overvaking og tiltak) for at den gode tilstanden ikkje vert forverra. Desse vassdraga kan da fungere som referansevassdrag. Tabell 2. Fordeling av registrerte vassførekomstar i Vestnes kommune. I 2012 er det gjort ei grovkarakterisering av alle vassførekomstane i Møre og Romsdal, for å få ei oversikt over miljøtilstanden i vatnet. Miljøtilstanden fortel om økologisk tilstand og kjemisk tilstand. God økologisk og kjemisk tilstand skal sikre levedyktige bestandar av alle viktige grupper av organismar, og på den måten syte for godt fungerande økosystem. Ulike vasstypar har ulike kriteria. Det vil til dømes seie at miljømålet for ein næringsrik innsjø i Østfold er annleis enn for eit fjellvatn i Møre og Romsdal. Av dei 42 vassførekomstane som no er registrert er det bare 6 som har risiko for ikkje å nå miljømålet, jfr fig. 2. Dette er tre elver og tre kystvatn. Figur 2: Tilstandsvurdering av vassførekomstane i Vestnes kommune. Avløp (kommunalt ansvar for å utgreie tiltak for å betre vassmiljøtilstanden): For Vestnes kommune vil det vere hensiktsmessig å integrere arbeidet med tiltak innan avløp i arbeidet med hovudplanen for avløp når den skal rullerast. For å utgreie gode, samfunnsøkonomiske og kostnadseffektive tiltak i avløpssektoren, har kommunen allereie sett på moglegheitene for å samarbeide med Ørskog og Skodje kommunar om felles tiltak i Solnørvassdraget for å betre vassmiljøet. Kommunen ser at det er naudsynt med fagkunnskap

6 om vassmiljøtilstanden for å kunne prioritere og vurdere effekten av tiltak. Kommunen signaliserer til Møre og Romsdal Vassregionen at det er trong for fagkunnskap og ber om at regionale myndigheiter hjelper kommunane med slik fagkunnskap i utarbeidinga av tiltak. Dette gjeld sjølvsagt både i høve til Solnørvassdraget og i andre vassførekomstar der slike tiltak blir naudsynt for å oppretthalde eller betre miljøtilstanden. Landbruk (kommunalt ansvar for å utgreie tiltak for å betre vassmiljøtilstanden): Det er ikkje så mange verkemiddel kommunen rår over når det gjeld tiltak for å hindre ureining frå landbruket. Ny vurdering av spreiefrist er eitt tiltak. Det er ikkje sikkert at ei strengare frist for spreiing vil vere effektiv. Vestnes kommune ser at det vil vere meir å hente på t.d. meir miljøretta økonomiske tilskot eller andre miljøfremjande tiltak i landbruket (RMP/SMILordningar) for å auke gjødsellagerkapasiteten, og vil sende dette signalet til Møre og Romsdal vassregion, fordi slike ordningar ligg til andre etatar enn kommunen. Overvasshandtering (kommunalt ansvar for å utgreie tiltak for å betre vassmiljøtilstanden): Vestnes kommune ser at tiltak for å hindre flaum i bustadområde vil vere viktig i framtida, og ser at det er viktig å ha ein godt planlagt overvasshandtering. Kommunen har dette med i den kommunale arealplanlegginga, og integrerer dette i hovudplan for avløp. Kommunen ser at det kan vere riktig, som dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål påpeikar, at slik overvasshandtering gjerast på ein økologisk måte, slik at ein både får eit godt vassmiljø, samtidig som dette er effektive flaumsikringstiltak. NVE som forbyggingsansvarleg mynde må ta omsyn til desse momenta ved planlegging og gjennomføring av forbyggingstiltak. Vasskraft: Det vil t.d. vere vanskeleg å sikre levedyktige bestandar av viktige grupper av organismar, og syte for godt fungerande økosystem, i elvar med lita eller inga vassføring, slik som vassforskrifta sitt mål om god miljøtilstand krev. Arbeidet med vassforskrifta gjev kommunen eit høve til å sette fokus på desse konsekvensane. Vassforskrifta har unntaksreglar for vasskraft, og målet vil vere å betre miljøtilstanden der det er mogleg, t.d. gjennom biotoptiltak, tersklar, opning av sidebekkar mm. Vidare må ein omgåande utarbeide ein samla plan for vasskraftutbygginga i heile regionen. Det blir ei feil tilnærming i høve til måloppnåinga i vassdirektivet dersom ein ikkje ser desse under ein samla prosess. Er noe merkelig at vasskraft skal vere eit satsingsområde, samstundes som man er i ein planprosess med å forbetre vassmiljøet i vassdraga. Akvakultur: Har ei samansett negativ påverknad på vassmiljøet. Ville laksefiskbestandar vert negativ påverka av lakselus, rømt fisk kan gjere fysisk skade på gyteplassar, hybridisering og store utslepp frå næringa kan ha effektar på økologien i kystvatnet. Vidare kan vassuttak til settefiskanlegg påverke elveøkologien. Elles viser ein til arbeidet med ei interkommunal plan for Romsdalsfjorden. Dette er eit planarbeidet som Vestnes kommune har med Nesset, Rauma, Molde og Misund kommunar. Føremålet med dette arbeidet er å skape eit meir heilskapeleg forvaltning av kystområda i kommunane der akvakultur-friluftsliv/laks og sjøaure er ein av interessenekonfliktane. Konsekvensar for Vestnes kommune Vestnes deltek i arbeidet i Romsdal vassområde, både på administrativt og politisk nivå. Gjennomføringa vil ha positiv effekt på helse og miljø. Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet fordi kommunen er eigar, (t.d. avløpsanlegg, vassverk, avfallsanlegg, vegar og hamner) kommunen er planmynde, forureiningsmynde, landbruksmynde, og kommunen har lokalkunnskap. Deltaking frå kommunen difor avgjerande for å få ei heilskapeleg forvaltning. Dette gjer at krava i vassforskrifta i aukande grad må ivaretakast i kommuneplanarbeidet, reguleringsplanar, hovudplan for vatn og avløp, vass- og avløpsforskrifter, konsesjonar knytt til vassuttak og i kystsoneplanar. Det er viktig at

7 lokalkunnskap om miljøtilstanden, eventuelle problem, viktige natur/miljøinteresse og anna kjem fram i det vidare arbeidet. Kommunen er i gang med sonevis opprydding av avløp for busetnad, også enkeltutslepp. Oversyn over miljøtilstanden for vassførekomstar som er påverka av avløp, oversyn over spreidde avløp, tilsyn med separate avløpsanlegg, oppgradering av kommunale reinseanlegg, oppgradering av leidningsnett og avløpsforskrift kan vere aktuelle tiltak å innarbeide i hovudplan avløp ved rullering. Tiltak på avløpsfeltet vil vere likt for dei fleste kommunar, det er signalisert at eit samarbeid i utarbeiding av ein slik plan kan vere aktuelt. Tiltak innan avløp vert dekka av gebyrinntekter. Andre tiltak kommunen skal gjennomføre må finansierast gjennom vanleg budsjetthandsaming. Særutskrift til: Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde Vedlegg: 1 Vesentlege vassforvaltningsspørsmål - høyringsdokument, Møre og Romsdal vassregion

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aasgard Leiar

Detaljer

Vassforskrifta flaum og overvatn. Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde

Vassforskrifta flaum og overvatn. Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde Vassforskrifta flaum og overvatn Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde Lynkurs i vassforskrifta Gedigent samarbeidsprosjekt! Samarbeid mellom alle som bruker og påverker vatnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vatn og kommunal planlegging

Regional forvaltningsplan for vatn og kommunal planlegging Regional forvaltningsplan for vatn og kommunal planlegging Plannettverk Sunnmøre 26. februar 2013 Prosjektleiar Kjersti Finholt, Søre Sunnmøre vassområde Nordre Sunnmøre vassområde Kva skal eg snakke om?

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes Surnadal kommune Næring, bygg og miljø Møre og Romsdal fylkeskommune Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/738-36 Bodil Gjeldnes 03.12.2014 Høyring av regional forvaltningsplan

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Villa Miljølaks - Søknad om utviding og endra anleggsplassering på lokaliteten på Furneset. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet

Villa Miljølaks - Søknad om utviding og endra anleggsplassering på lokaliteten på Furneset. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 2008/3093 Saksbehandlar: Alexander Connor Dato: 03.01.2013 Villa Miljølaks - Søknad om utviding og endra anleggsplassering på lokaliteten på Furneset

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning

Regional plan for vassforvaltning Regional plan for vassforvaltning Sogn og Fjordane vassregion Erviksvatnet, Stadlandet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Status og føringar for regional plan for vassforvaltning 12 i vassforskrifta

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 28.1.15 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Sunnfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal utførast.

Detaljer

Servicekontoret MOREOC1

Servicekontoret MOREOC1 Aure kommune Servicekontoret MOREOC1 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE DES2014 Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2013/953-5 Saksbehandler Jakob Strand Dato 18.12.2014 Høring og offentleg

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/ Vannregionmyndigheten for vannregion Vest- Viken v/buskerud Fylkeskommune MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/1214-3 131 06.01.2015 Høyring - Forslag til regional plan

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram Medlemmar i VRU og Regional referansegruppe Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 67019/2015/S00 Håkon Slutaas, 71 25 80 24 19.10.2015 - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 22.01.2015 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Nordfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar Truls Hansen Folkestad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal i Sogn og Fjordane Mest mineraljord frå ulike morene-, breelv- og elveavsetningar,

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/143/13/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/143/13/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/143/13/ Laila Nersveen 03.03.2015 61293615

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Seksjon: Region Møre og Romsdal. forvaltningsseksjon 6404MOLDE Vår referanse: 14/ Dykkar referanse: 42876/2014/S00

Seksjon: Region Møre og Romsdal. forvaltningsseksjon 6404MOLDE Vår referanse: 14/ Dykkar referanse: 42876/2014/S00 Møre og Romsdal fylkeskommune Sakshandsamar: Heidi Eikrem Fylkeshuset Telefon: 98417806 Seksjon: Region Møre og Romsdal forvaltningsseksjon 6404MOLDE Vår referanse: 14/15146 Dykkar referanse: 42876/2014/S00

Detaljer

Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2011

Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2011 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: V33 Arkivsaksnr.: 2010/991 Saksbehandlar: Beate Hundnes Dato: 23.03.2011 Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet 13.04.2011

Detaljer

ULVIK HERAD 5730 ULVIK

ULVIK HERAD 5730 ULVIK Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune 3007 DRAMMEN ULVIK HERAD 5730 ULVIK Dykkar ref.: Vår ref.: 14/417-3/K2-M10/LPR Direkte innval: 56527055 Stad/Dato: 15.12.2014 SÆRUTSKRIFT:

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreforma i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 2014/1438 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 22.07.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion SAK 38/10 VASSREGION HALLINGDAL, FORSLAG TIL PROSJEKTORGANISERING Saksopplysning EU sitt rammedirektiv for vatn vart implementert i Norge gjennom den nye vassforskrifta som trådde i kraft 1.1.2007. Vassforskrif

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Vest-Viken

Høyringsuttale - Forslag til Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Vest-Viken Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 20.11.2014 084/14 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 14/782 14/4013 K72, 130 Kari-Elin Saglien Høyringsuttale - Forslag til Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval 6. oktober 2015 Dato: Tirsdag 6. oktober Kl 13.00-15.35

Detaljer

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Vår dato: Dykkar dato:

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Vår dato: Dykkar dato: Vassområde Ytre Sogn Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Høyanger Kommune Telefon: 95401203 Postboks 159 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6991 HØYANGER Vår referanse: 11/10358 Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Regional plan for vassregion Vest-Viken

Regional plan for vassregion Vest-Viken REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16551-5 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 11.06.2015 10188/2015 2011/246

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/4610-4 Liv Rigmor Flå, tlf..35

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.10.2015 67817/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 09.11.2015 Fylkesrådmannens tilråding 10.11.2015 Fylkesutvalet 17.11.2015

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vedr. Saknr. 15-15956 Dokumentnr. 15-15956-6 På side 3 følger brev fra Telemark

Detaljer

Miljømål for vatn med fysisk påverknad

Miljømål for vatn med fysisk påverknad Miljømål for vatn med fysisk påverknad Anja Skiple Ibrekk, NVE Tor Simon Pedersen, NVE Steinar Sandøy, DN Jo H. Halleraker, DN EBL seminar om Vassdragsdrift og miljøforhold Stavanger, 25.-26. oktober 2007

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2013-2021 www.vannportalen.no/sognogfjordane Forord Målet for det regionale overvakingsprogrammet er å gi ei heilskapleg overvaking av tilstanden i vassførekomstane

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/577/3/ Marit Svanborg 22.12.2014 61244188 Høyring - Regional forvaltningsplan

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD Innleiing: Vassregion Sogn og Fjordane er ein av 11 vassregionar i Noreg, og Sogn og Fjordane fylkeskommune (Vassregionmynde) har starta arbeidet med forvaltningsplan

Detaljer

1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane

1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane Side 1 av 9 Saksframlegg Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 14/5815-1 Utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion utlegging til offentleg

Detaljer

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Kort sagt: Alle data inn i Vannmiljø (jfr. karakteriseringsveileder) Også veldig viktig å dokumentere ved å vise til fagrapportar

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar. vann-nett.nve.

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar.  vann-nett.nve. Vassområde Nordfjord Orientering for Bremanger kommunestyre 08.11.2012 Staffan Hjohlman, prosjektleiar http://www.vannportalen.no vann-nett.nve.no Vassforskrifta Organisering Finansiering Oppgåver Innhald

Detaljer

Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen

Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane Vik, 22. mars 2017-1 Vassforskrifta Vassrammedirektivet «på norsk» Set miljømål for: Elvar Insjøar Kystvatn

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Tiltaksprogram for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021

Tiltaksprogram for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Tiltaksprogram for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 1 Innhold 2 Samandrag... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Rammer og målsetting for tiltaksprogrammet... 5 3.2 Vassregionen og vassområda... 5 4 Analysar og

Detaljer

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal

Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELEG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Kongelig resolusjon Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 1. Innleiing Miljøverndepartementet

Detaljer

[Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021

[Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 [Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 20.10.2015 Innhald Forord... 4 Samandrag... 6 1 Planbeskriving... 8 1.1 Føremål med planen... 8 1.2 Verknad av

Detaljer

Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon Vår referanse: 11/5934 Dykkar referanse: Vår dato: Dykkar dato:

Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon Vår referanse: 11/5934 Dykkar referanse: Vår dato: Dykkar dato: Vassområde Nordhordland Sakshandsamar: Caterina Sunde Radøy kommune Telefon: 932 92 456 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon Vår referanse: 11/5934 Dykkar referanse: Vår dato: 17.12.2012 Dykkar dato:

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane»

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars 2016 - kl 10.00 13.30 Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» Frammøtte: Gunnar Osland, Askvoll, politisk medlem Peter

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø

Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø Framlegg til tiltak og eksempel på tiltak for betre vassmiljø Regional tiltakskonferanse i Hordaland 12.11.2013 Hans Haddal seniorrådgiver Forvaltningsplan for vann - prosess X Tiltak mot rømt fisk i elvar

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato. 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh Kommunereforma - retningsval og forhandlingar for Midsund kommune

Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato. 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh Kommunereforma - retningsval og forhandlingar for Midsund kommune l L 1 Midsund kommune Servicekontoret. > / kll b) Fylkesmannen J ulsundvn 9 6412 Molde i Møre og Romsdal Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh 19.02.2016

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane

Vassregion Sogn og Fjordane 1 Vassregion Sogn og Fjordane Referat Møte i arbeidsutvalet (AU) Leikanger, 29.mars 2011 Deltakarar på møte i AU 29.3.11 Vassregion Sogn og Fjordane Namn E-post Jernbaneverket Eversley Warren Sylvester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 - høyring og offentleg ettersyn Vedlegg :

Detaljer